Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 81 от 15.IX

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, БР. 87 ОТ 2011 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО Виж повече
  • НАРЕДБА № 8 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИТЕ ДЕПОЗИТАРИ НА ЦЕННИ КНИЖА, ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ЦЕННИ КНИЖА И ДРУГИ ЛИЦА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕТЪЛМЕНТА НА ЦЕННИ КНИЖА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 182 ОТ 09.09.2020 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВ МИЛУШЕВ КАТО ЧЛЕН НА СЪВЕТА ПО КИБЕРСИГУРНОСТТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕФАН ДИМИТРОВ ГОДЖЕВЪРГОВ – СЪВЕТНИК ПО СИГУРНОСТ И ОТБРАНА, ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА ПО КИБЕРСИГУРНОСТТА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 29 ОТ 2006 Г. ЗА МИНИМАЛНОТО НИВО НА КРЕДИТНИТЕ РЕЙТИНГИ НА БАНКИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ, МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПАЗАРИТЕ И ИНДЕКСИТЕ НА ТЕЗИ ПАЗАРИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 176, АЛ. 2 ОТ КОДЕ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ (ДВ, БР. 79 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЧЕРНА ГОРА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ(Ратифицирана със закон, приет от 44-то Народно събрание на 8 юли 2020 г. - ДВ, бр. 65 от 2020 г. В сила от 26 а Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПАРИЧНИ НАГРАДИ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАЦИЯТА Виж повече