Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 81 от 15.IX

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-692 от 25 август 2020 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), изменено с Решение № 52 от 5.02.2008 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), предвид Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември 2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер C (2008) 8039) обявявам:

1. Защитена зона BG0000203 „Тулово“ в землището на с. Тулово, община Мъглиж, област Стара Загора, с обща площ 1615,593 дка.

2. Предмет на опазване в защитена зона BG0000203 „Тулово“ са:

2.1. типът природно местообитание 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);

2.2. местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:

2.2.1. бозайници – Видра (Lutra lutra);

2.2.2. земноводни и влечуги – Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Пъстър смок (Elaphe sauromates), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis);

2.2.3. безгръбначни – Лицена (Голяма огневка) (Lycaena dispar).

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:

3.1. опазване и поддържане на типа природно местообитание, посочен в т. 2.1, местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион;

3.2. подобряване на структурата и функциите на природно местообитание с код 91F0;

3.3. подобряване на местообитанията на видовете Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) и Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis);

3.4. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типа природно местообитание, посочен в т. 2.1, местообитания на посочените в т. 2.2 видове и техните популации.

4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типа природно местообитание и видовете по т. 2 в Континенталния биогеографски регион, както и за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Те определят и приоритетите при планиране и прилагане на мерки в защитената зона.

5. Приоритетни за опазване в защитената зона са типът природно местообитание и видовете по т. 2, за които са опредени цели за подобряване в т. 3.

6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000203 „Тулово“, е посочен в приложението, неразделна част от настоящата заповед.

7. Стандартният формуляр с данни и оценки за защитената зона, както и картен материал с границите й, са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Стара Загора, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.

8. В границите на защитената зона се забранява:

8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища;

8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности;

8.3. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали); забраната не се прилага в случаите, в които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване, и/или за предоставяне на концесия за добив по Закона за подземните богатства и по Закона за концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено заявление за регистриране на търговско откритие;

8.4. постоянно съхраняване и депониране на отпадъци;

8.5. промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;

8.6. употреба на пестициди, минерални, листоподхранващи и микроторове, както и на биологично активни вещества, които не са получили биологична и токсикологична регистрация от специализираните комисии и съвети към Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите;

8.7. употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба освен при каламитет и епифитотия;

8.8. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива;

8.9. палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност;

8.10. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);

8.11. използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми.

9. Горският тип природно местообитание по т. 2.1 се стопанисва в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и за него е задължително прилагането на „Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

10. Мерки за постигане целите на опазване на защитената зона са определени или могат да се определят също във:

10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;

10.2. горскостопанските и ловностопанските планове и програми;

10.3. плана за управление на речните басейни в Източнобеломорския район за басейново управление на водите;

10.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;

10.5. планове за действие за видове и планове за управление на защитени територии;

10.6. други планови, програмни и стратегически документи.

11. В границите на защитената зона се препоръчва:

11.1. поддържане на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, като ливада, пасище или мера;

11.2. промяна на начина на трайно ползване на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“, „пасище“ или „мера“;

11.3. изпълнение на мерки за поддържане и опазване на съществуващите постоянни пасища, мери и ливади от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно списъка с инвазивни чужди видове, които засягат Съюза (създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета), и публикуван на интернет страницата на МОСВ;

11.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна стойност чрез:

– косене ръчно или с косачки за бавно косене от центъра към периферията или от единия край на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева се изсушава и събира на купове или се изнася от парцела;

– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на стопанството, на която се извършва пашата, от 0,3 до 1 ЖЕ/ха;

11.5. създаване на площи, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, на каменни купчини и малки водни площи след предварително съгласуване с РИОСВ – Стара Загора;

11.6. запазване и където е уместно, възстановяване на типово специфичните хидроморфологични условия, както и подобряване на видовия състав на природното местообитание по т. 2.1;

11.7. насърчаване на устойчивото управление на горите чрез запазване на биотопните дървета и на достатъчно количество мъртва дървесина в горските екосистеми, избягване на залесяването с неместни дървесни видове и произходи и съобразяване на интензивността на дърводобива с растежния потенциал на дървостоите и предназначението на горите, ограничаване на изсичането/подмяната на горскодървесната растителност.

12. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.

Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по силата на други нормативни и административни актове.

Защитената територия „Защитена местност „Туловска кория“, обявена по реда на Закона за защитените територии, попадаща в границата на защитена зона BG0000203 „Тулово“, запазва статута, категорията, границите и режимите си на опазване. Горното не отменя прилагането на забраните и ограниченията по настоящата заповед за тази територия.

Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.

Защитена зона BG0000203 „Тулово“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Стара Загора, съгласно чл. 18 от ЗБР.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник“.

На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване.

За министър: Ат. Николова

Приложение към т. 6 от Заповед № РД-692 от 25.08.2020 г.

Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000203 „Тулово“

в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

6722

 

ЗАПОВЕД № РД-693 от 25 август 2020 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), изменено с Решение № 52 от 5.02.2008 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), предвид Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември 2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер C (2008) 8039) обявявам:

1. Защитена зона BG0000232 „Батин“ в землищата на с. Мечка, община Иваново, област Русе, с. Горно Абланово и с. Батин, община Борово, област Русе, с обща площ 26 908,569 дка.

2. Предмет на опазване в защитена зона BG0000232 „Батин“ са:

2.1. следните типове природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

– 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea;

– 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition;

– 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion;

– 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.;

– 6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi;

– 6250 *Панонски льосови степни тревни съобщества;

– 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс;

– 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове;

– 91E0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae);

– 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris);

– 91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens;

– 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа;

2.2. местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:

2.2.1. бозайници – Видра (Lutra lutra);

2.2.2. земноводни и влечуги – Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Добруджански тритон (Triturus dobrogicus), Пъстър смок (Elaphe sauromates), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis);

2.2.3. риби – Украинска минога (Eudontomyzon mariae), Карагьоз (Дунавска скумрия) (Alosa immaculata), Распер (Aspius aspius), Белопера кротушка (Romanogobio vladykovi), Европейска горчивка (Rhodeus amarus), Сабица (Pelecus cultratus), Обикновен щипок (Cobitis taenia), Виюн (Misgurnus fossilis), Балкански щипок (Sabanejewia aurata), Високотел бибан (Gymnocephalus baloni), Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer), Малка вретенарка (Zingel streber), Голяма вретенарка (Zingel zingel);

2.2.4. безгръбначни – Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), Ценагрион (Ручейно пъстриче) (Coenagrion ornatum), Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis), Бисерна мида (Unio crassus).

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:

3.1. опазване и поддържане на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион;

3.2. подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 3150, 3260, 3270, 6110*, 6430, 91E0*, 91F0, 91H0* и 91Z0;

3.3. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания на посочените в т. 2.2 видове и техните популации.

4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете природни местообитания и видовете по т. 2 в Континенталния биогеографски регион, както и за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Те определят и приоритетите при планиране и прилагане на мерки в защитената зона.

5. Приоритетни за опазване в защитената зона са типовете природни местообитания, означени със знак (*) в приложение № 1 от ЗБР, както и типовете природни местообитания, за които са опредени цели за подобряване в т. 3.

6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000232 „Батин“, е посочен в приложението, неразделна част от настоящата заповед.

7. Стандартният формуляр с данни и оценки за защитената зона, както и картен материал с границите й са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Русе, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.

8. В границите на защитената зона се забранява:

8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища;

8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности;

8.3. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали) в териториите, заети от природните местообитания по т. 2.1; забраната не се прилага в случаите, в които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване, и/или за предоставяне на концесия за добив по Закона за подземните богатства и по Закона за концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено заявление за регистриране на търговско откритие;

8.4. изземване на наносни отложения от реката в границите на местообитанията по т. 2.1 освен при установена необходимост за поддържане на проводимостта й, както и за подобряване на състоянието на природните местообитания и местообитанията на видовете по т. 2;

8.5. унищожаване на островни образувания;

8.6. въвеждане в природата и умишлено разпространение на неместни видове, с изключение на залесяванията в съществуващи насаждения от неместни видове;

8.7. промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;

8.8. разораване и залесяване на поляни и други незалесени горски територии в границите на негорските природни местообитания по т. 2.1;

8.9. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива;

8.10. употреба на пестициди, минерални, листоподхранващи и микроторове, както и на биологично активни вещества, които не са получили биологична и токсикологична регистрация от специализираните комисии и съвети към Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите;

8.11. употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба освен при каламитет и епифитотия;

8.12. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);

8.13. използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;

8.14. палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност;

8.15. постоянно съхраняване и депониране на отпадъци;

8.16. извършване на дейности, свързани с отводняване, пресушаване или промяна на водния режим на затони, блата и естествени водни обекти, освен при изпълнение на дейности, свързани с подобряване състоянието на водните екосистеми и местообитания.

9. Горските типове природни местообитания по т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и за тях е задължително прилагането на „Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

10. Мерки за постигане целите на опазване на защитената зона са определени или могат да се определят също във:

10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;

10.2. горскостопанските и ловностопанските планове и програми;

10.3. плана за управление на речните басейни в Дунавския район за басейново управление на водите;

10.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;

10.5. планове за действие за видове и планове за управление на защитени територии;

10.6. други планови, програмни и стратегически документи.

11. В границите на защитената зона се препоръчва:

11.1. поддържане на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, като ливада, пасище или мера;

11.2. промяна на начина на трайно ползване на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“, „пасище“ или „мера“;

11.3. изпълнение на мерки за поддържане и опазване на местообитанията по т. 2 от разпространението на нежелана растителност – инвазивни чужди видове, съгласно списъка с инвазивни чужди видове, които засягат Съюза (създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета), публикуван на интернет страницата на МОСВ;

11.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна стойност чрез:

– косене ръчно или с косачки за бавно косене от центъра към периферията или от единия край на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева се изсушава и събира на купове или се изнася от парцела;

– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на стопанството, на която се извършва пашата, от 0,3 до 1 ЖЕ/ха;

11.5. запазване и където е уместно, възстановяване на типовоспецифичните хидроморфологични условия в природно местообитание с код 91F0, както и подобряване на видовия му състав;

11.6. поддържане на поне 10% от общата площ на горските типове природни местообитания по т. 2.1 в защитената зона като гори във фаза на старост.

12. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.

Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по силата на други нормативни и административни актове.

Защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, попадащи в границата на защитена зона BG0000232 „Батин“, запазват статута, категорията, границите и режимите си на опазване. Горното не отменя прилагането на забраните и ограниченията по настоящата заповед за тези територии.

Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.

Защитена зона BG0000232 „Батин“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Русе, съгласно чл. 18 от ЗБР.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник“.

На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване.

За министър: Ат. Николова

Приложение към т. 6 от Заповед № РД-693 от 25.08.2020 г.

Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000232 „Батин“

в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

6723

 

ЗАПОВЕД № РД-694 от 25 август 2020 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), изменено с Решение № 52 от 5.02.2008 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), предвид Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември 2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер C (2008) 8039), обявявам:

1. Защитена зона BG0000231 „Беленска гора“ в землищата на с. Стрелец, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с. Каранци, с. Орловец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с. Виноград, община Стражица, област Велико Търново, с. Бистренци, гр. Бяла, с. Дряновец и с. Полско Косово, община Бяла, област Русе, с обща площ 50 416,973 дка.

2. Предмет на опазване в защитена зона BG0000231 „Беленска гора“ са:

2.1. следните типове природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

– 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи);

– 9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове;

– 91Е0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae);

– 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus;

– 91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens;

– 91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.;

– 91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори;

– 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа;

2.2. местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:

2.2.1. бозайници – *Европейски вълк (Canis lupus);

2.2.2. земноводни и влечуги – Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Пъстър смок (Elaphe sauromates);

2.2.3. безгръбначни – Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), *Алпийска розалия (Rosalia alpina), Бисерна мида (Unio crassus).

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:

3.1. опазване и поддържане на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион;

3.2. подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 6210 (*важни местообитания на орхидеи), 9180*, 91G0*, 91H0*, 91I0*, 91М0 и 91Z0;

3.3. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания на посочените в т. 2.2 видове и техните популации.

4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете природни местообитания и видовете по т. 2 в Континенталния биогеографски регион, както и за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Те определят и приоритетите при планиране и прилагане на мерки в защитената зона.

5. Приоритетни за опазване в защитената зона са типовете природни местообитания и видовете по т. 2, означени със знак (*) в приложения № 1 и № 2 от ЗБР, както и типовете природни местообитания, за които са определени цели за подобряване в т. 3.

6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000231 „Беленска гора“, е посочен в приложението, неразделна част от настоящата заповед.

7. Стандартният формуляр с данни и оценки за защитената зона, както и картен материал с границите й са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Велико Търново, РИОСВ – Русе, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.

8. В границите на защитената зона се забранява:

8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища;

8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности;

8.3. промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;

8.4. разораване и залесяване на поляни, голини и други незалесени горски територии в границите на природно местообитание с код 6210;

8.5. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива;

8.6. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали) в териториите, заети от природните местообитания по т. 2.1; забраната не се прилага в случаите, в които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване, и/или за предоставяне на концесия за добив по Закона за подземните богатства и по Закона за концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено заявление за регистриране на търговско откритие;

8.7. употреба на пестициди, минерални, листоподхранващи и микроторове, както и на биологично активни вещества, които не са получили биологична и токсикологична регистрация от специализираните комисии и съвети към Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите;

8.8. употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба освен при каламитет и епифитотия;

8.9. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);

8.10. използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;

8.11. палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност;

8.12. добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на увреждане на повече от 50% от площта на съответната гора във фаза на старост вследствие на природни бедствия и каламитети;

8.13. паша на домашни животни в горските територии, които са обособени за гори във фаза на старост;

8.14. дейности, свързани с отводняване и коригиране на дерета и естествени водни обекти, освен в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората или настъпване на материални щети, при бедствия и аварии и за подобряване на състоянието на природните местообитания и местообитанията на видовете по т.2.

9. Горските типове природни местообитания по т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и за тях е задължително прилагането на „Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

10. Мерки за постигане целите на опазване на защитената зона са определени или могат да се определят също във:

10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;

10.2. горскостопанските и ловностопанските планове и програми;

10.3. плана за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление на водите;

10.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;

10.5. планове за действие за видове;

10.6. други планови, програмни и стратегически документи.

11. В границите на защитената зона се препоръчва:

11.1. поддържане на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот 5 или повече години, като ливада, пасище или мера;

11.2. промяна на начина на трайно ползване на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот 5 или повече години, в „ливада“, „пасище“ или „мера“;

11.3. изпълнение на мерки за поддържане и опазване на съществуващите постоянни пасища, мери и ливади от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно списъка с инвазивни чужди видове, които засягат Съюза (създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета), и публикуван на интернет страницата на МОСВ;

11.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна стойност чрез:

– косене ръчно или с косачки за бавно косене, от центъра към периферията или от единия край на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева се изсушава и събира на купове или се изнася от парцела;

– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на стопанството, на която се извършва пашата, от 0,3 до 1 ЖЕ/ха;

11.5. създаването на площи, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, на каменни купчини и малки водни площи след предварително съгласуване със съответната РИОСВ;

11.6. провеждане на противопожарни дейности с цел намаляване на риска от пожари;

11.7. насърчаване на устойчивото управление на горите чрез запазване на биотопните дървета и на достатъчно количество мъртва дървесина в горските екосистеми, избягване на залесяването с неместни дървесни видове и произходи и съобразяване на интензивността на дърводобива с растежния потенциал на дървостоите, ограничаване на изсичането/подмяната на горскодървесната растителност, ограничаване на употребата на биоциди, хормони и препарати за растителна защита;

11.8. прилагане на разновъзрастни лесовъдски системи в природни местообитания с кодове 91I0* и 91М0 за превръщане на издънковите насаждения в семенни;

11.9. намаляване на въздействията от селското стопанство (преизпасване) върху природни местообитания с кодове 91H0*, 91I0* и 91Z0;

11.10. поддържане на поне 10% от общата площ на горските типове природни местообитания по т. 2.1 в защитената зона като гори във фаза на старост.

12. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.

Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по силата на други нормативни и административни актове.

Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на ЗБР.

Защитена зона BG0000231 „Беленска гора“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ, РИОСВ – Велико Търново, и РИОСВ – Русе, съгласно чл. 18 от ЗБР.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник“.

На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване.

За министър: Ат. Николова

Приложение към т. 6 от Заповед № РД-694 от 25.08.2020 г.

Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000231 „Беленска гора“

в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

6733

 

ЗАПОВЕД № РД-695 от 25 август 2020 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие променям забраните, въведени със Заповед № РД-258 от 16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28 от 2010 г.) за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002050 „Дуранкулашко езеро“, както следва:

1. В т. 7 от заповедта се създава т. 7.7:

„7.7. лов до 350 м от бреговете на Дуранкулашко езеро и Балтата (Дуранкулашка балта) в периода 1 декември – 31 януари.“

2. Промените, произтичащи от настоящата заповед, да се отразят в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Варна.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-258 от 16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник“.

На основание чл. 16, ал. 3 във връзка с чл. 12, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване.

За министър: Ат. Николова

6734

 

ЗАПОВЕД № РД-696 от 25 август 2020 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), изменено с решения на Министерския съвет № 52 от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.) и № 811 от 16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96 от 2010 г.), предвид Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември 2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер C (2008) 8039) и Решение за изпълнение на Комисията 2013/23/ЕС от 16 ноември 2012 г. за приемане на шести актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер C (2012) 8135) обявявам:

1. Защитена зона BG0000532 „Остров Близнаци“ в землищата на с. Ботево, гр. Дунавци, с. Жеглица, с. Цар Симеоново, община Видин, област Видин, и с. Арчар, община Димово, област Видин, с обща площ 6319,667 дка.

2. Предмет на опазване в защитена зона BG0000532 „Остров Близнаци“ са:

2.1. следните типове природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

– 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea;

– 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion;

– 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.;

– 91E0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae);

2.2. местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:

2.2.1. бозайници – Южен подковонос (Rhinolophus еuryale), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Видра (Lutra lutra);

2.2.2. земноводни и влечуги – Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Добруджански тритон (Triturus dobrogicus), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis);

2.2.3. риби – Карагьоз (Дунавска скумрия) (Alosa immaculata), Распер (Aspius aspius), Белопера кротушка (Romanogobio vladykovi), Европейска горчивка (Rhodeus amarus), Сабица (Pelecus cultratus), Обикновен щипок (Cobitis taenia), Виюн (Misgurnus fossilis), Високотел бибан (Gymnocephalus baloni), Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer), Малка вретенарка (Zingel streber), Голяма вретенарка (Zingel zingel);

2.2.4. безгръбначни – Бисерна мида (Unio crassus).

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:

3.1. опазване и поддържане на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион;

3.2. подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 3260 и 3270;

3.3. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания на посочените в т. 2.2 видове и техните популации.

4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете природни местообитания и видовете по т. 2 в Континенталния биогеографски регион, както и за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Те определят и приоритетите при планиране и прилагане на мерки в защитената зона.

5. Приоритетни за опазване в защитената зона са типът природно местообитание по т. 2.1, означен със знак (*) в приложение № 1 на ЗБР, както и типовете природни местообитания, за които са определени цели за подобряване в т. 3.

6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000532 „Остров Близнаци“, е посочен в приложението, неразделна част от настоящата заповед.

7. Стандартният формуляр с данни и оценки за защитената зона, както и картен материал с границите й са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Монтана, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.

8. В границите на защитената зона се забранява:

8.1. изземване на наносни отложения от реката в границите на местообитанията по т. 2.1 освен при установена необходимост за поддържане на проводимостта й, както и за подобряване на състоянието на природните местообитания и местообитанията на видовете по т.2;

8.2. депониране и временното съхранение на отпадъци;

8.3. унищожаване на островни образувания;

8.4. извършване на дейности, свързани с отводняване, пресушаване или промяна на водния режим на затони, мочурища и естествени водни обекти, освен при изпълнение на дейности, свързани с подобряване състоянието на водните екосистеми и местообитания;

8.5. употреба на продукти за растителна защита освен при каламитет или епифитотия, както и използване на минерални торове;

8.6. палене на огън и опожаряване на растителността.

9. Горският тип природно местообитание по т. 2.1 се стопанисва в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и за него е задължително прилагането на „Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

10. Мерки за постигане целите на опазване на защитената зона са определени или могат да се определят също във:

10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;

10.2. горскостопанските и ловностопанските планове и програми;

10.3. плана за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление на водите;

10.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;

10.5. планове за действие за видове и планове за управление на защитени територии;

10.6. други планови, програмни и стратегически документи.

11. В границите на защитената зона се препоръчва:

11.1. изпълнение на мерки за поддържане и опазване на местообитанията по т. 2 от разпространението на нежелана растителност – инвазивни чужди видове, съгласно списъка с инвазивни чужди видове, които засягат Съюза (създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета), публикуван на интернет страницата на МОСВ;

11.2. намаляване на въздействията, дължащи се на абиотични процеси, като ерозия или засушаване в местообитание с код 3270;

11.3. намаляване на еутрофикацията в местообитание с код 3260;

11.4. насърчаване на устойчивото управление на горите чрез запазване на биотопните дървета и на достатъчно количество мъртва дървесина в горските екосистеми, избягване на залесяването с неместни дървесни видове и произходи и съобразяване на интензивността на дърводобива с растежния потенциал на дървостоите и предназначението на горите, ограничаване на изсичането/подмяната на горскодървесната растителност;

11.5. управление на земеползването и водоползването, ограничаване на замърсяването на водните тела.

12. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.

Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по силата на други нормативни и административни актове.

Защитената територия защитена местност „Острови Близнаците“, обявена по реда на Закона за защитените територии, попадаща в границата на защитена зона BG0000532 „Остров Близнаци“, запазва статута, категорията, границите и режимите си на опазване. Горното не отменя прилагането на забраните и ограниченията по настоящата заповед за тази територия.

Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на ЗБР.

Защитена зона BG0000532 „Остров Близнаци“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Монтана, съгласно чл. 18 от ЗБР.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник“.

На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване.

За министър: Ат. Николова

Приложение към т. 6 от Заповед № РД-696 от 25.08.2020 г.

Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000532 „Остров Близнаци“

в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

6735

 

ЗАПОВЕД № РД-697 от 25 август 2020 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), изменено с Решение № 52 от 5.02.2008 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), предвид Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември 2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер C (2008) 8039) обявявам:

1. Защитена зона BG0000199 „Цибър“ в землищата на с. Горни Цибър, с. Долни Цибър, с. Златия, община Вълчедръм, и с. Станево, община Лом, област Монтана, с обща площ 29 717,857 дка.

2. Предмет на опазване в защитена зона BG0000199 „Цибър“ са:

2.1. следните типове природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

– 1530 *Панонски солени степи и солени блата;

– 2340 *Панонски вътрешноконтинентални дюни;

– 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea;

– 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition;

– 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion;

– 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.;

– 6250 *Панонски льосови степни тревни съобщества;

– 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс;

– 91E0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae);

2.2. местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:

2.2.1. бозайници – Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni), Лалугер (Spermophilus citellus), Видра (Lutra lutra);

2.2.2. земноводни и влечуги – Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Добруджански тритон (Triturus dobrogicus), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni);

2.2.3. риби – Карагьоз (Дунавска скумрия) (Alosa immaculata), Распер (Aspius aspius), Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis), Белопера кротушка (Romanogobio vladykovi), Европейска горчивка (Rhodeus amarus), Сабица (Pelecus cultratus), Обикновен щипок (Cobitis taenia), Балкански щипок (Sabanejewia aurata), Високотел бибан (Gymnocephalus baloni), Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer), Малка вретенарка (Zingel streber), Голяма вретенарка (Zingel zingel);

2.2.4. безгръбначни – Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis), Бисерна мида (Unio crassus).

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:

3.1. опазване и поддържане на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион;

3.2. подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 2340*, 3150, 3260, 3270, 6250*, 6430, 91E0*;

3.3. подобряване на местообитанията на видовете Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) и Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni);

3.4. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания на посочените в т. 2.2 видове и техните популации.

4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете природни местообитания и видовете по т. 2 в Континенталния биогеографски регион, както и за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Те определят и приоритетите при планиране и прилагане на мерки в защитената зона.

5. Приоритетни за опазване в защитената зона са типовете природни местообитания по т. 2.1, означени със знак (*) в приложение № 1 от ЗБР, както и типовете природни местообитания и видовете, за които са опредени цели за подобряване в т. 3.

6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000199 „Цибър“, е посочен в приложението, неразделна част от настоящата заповед.

7. Стандартният формуляр с данни и оценки за защитената зона, както и картен материал с границите й са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Монтана, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.

8. В границите на защитената зона се забранява:

8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии;

8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности;

8.3. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали) в териториите, заети от природните местообитания по т. 2.1; забраната не се прилага в случаите, в които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване, и/или за предоставяне на концесия за добив по Закона за подземните богатства и по Закона за концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено заявление за регистриране на търговско откритие;

8.4. изземване на наносни отложения от реката в границите на местообитанията по т. 2.1 освен при установена необходимост за поддържане на проводимостта й, както и за подобряване на състоянието на природните местообитания и местообитанията на видовете по т. 2;

8.5. унищожаване на островни образувания;

8.6. промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери, при ползването на земеделските земи като такива;

8.7. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива;

8.8. употреба на пестициди, минерални, листоподхранващи и микроторове, както и на биологично активни вещества, които не са получили биологична и токсикологична регистрация от специализираните комисии и съвети към Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите;

8.9. употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба освен при каламитет и епифитотия;

8.10. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи, без разрешение от специализираните органи на Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);

8.11. използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;

8.12. палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност.

9. Горският тип природно местообитание по т. 2.1 се стопанисва в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и за него е задължително прилагането на „Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

10. Мерки за постигане целите на опазване на защитената зона са определени или могат да се определят също във:

10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;

10.2. горскостопанските и ловностопанските планове и програми;

10.3. плана за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление на водите;

10.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;

10.5. планове за действие за видове и планове за управление на защитени територии;

10.6. други планови, програмни и стратегически документи.

11. В границите на защитената зона се препоръчва:

11.1. поддържане на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, като ливада, пасище или мера;

11.2. промяна на начина на трайно ползване на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“, „пасище“ или „мера“;

11.3. изпълнение на мерки за поддържане и опазване на съществуващите постоянни пасища, мери и ливади от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно списъка с инвазивни чужди видове, които засягат Съюза (създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета), и публикуван на интернет страницата на МОСВ;

11.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна стойност чрез:

– косене ръчно или с косачки за бавно косене от центъра към периферията или от единия край на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева се изсушава и събира на купове или се изнася от парцела;

– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на стопанството, на която се извършва пашата, от 0,3 до 1 ЖЕ/ха;

11.5. създаване на площи, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, на каменни купчини и малки водни площи след предварително съгласуване с РИОСВ – Монтана;

11.6. намаляване на въздействията от селското стопанство (преизпасване) върху местообитания с кодове 2340* и 3150;

11.7. намаляване на еутрофикацията в местообитание с код 3260;

11.8. намаляване на въздействията, дължащи се на абиотични процеси, като ерозия или засушаване в местообитание с код 3270;

11.9. управление на земеползването и водоползването, ограничаване на замърсяването на водните тела;

11.10. насърчаване на устойчивото управление на горите чрез запазване на биотопните дървета и на достатъчно количество мъртва дървесина в горските екосистеми, избягване на залесяването с неместни дървесни видове и произходи и съобразяване на интензивността на дърводобива с растежния потенциал на дървостоите и предназначението на горите, ограничаване на изсичането/подмяната на горскодървесната растителност;

11.11. изораване на нивите след 15 септември и да не е едновременно с прибирането на реколтата.

12. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.

Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по силата на други нормативни и административни актове.

Защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, попадащи в границата на защитена зона BG0000199 „Цибър“, запазват статута, категорията, границите и режимите си на опазване. Горното не отменя прилагането на забраните и ограниченията по настоящата заповед за тези територии.

Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.

Защитена зона BG0000199 „Цибър“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Монтана, съгласно чл. 18 от ЗБР.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник“.

На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване.

За министър: Ат. Николова

Приложение към т. 6 от Заповед № РД-697 от 25.08.2020 г.

Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000199 „Цибър“

в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

6736

ЗАПОВЕД № РД-698 от 25 август 2020 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие променям забраните, въведени със Заповед № РД-259 от 16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28 от 2010 г.) за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000156 „Шабленски езерен комплекс“, както следва:

1. В т. 7 от заповедта се създава т. 7.9:

„7.9. лов до 350 м от бреговете на Шабленско езеро, Езерецко езеро и Шабленска тузла в периода 1 декември – 31 януари.“

2. Промените, произтичащи от настоящата заповед, да се отразят в регистрите на защитени зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Варна.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-259 от 16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник“.

На основание чл. 16, ал. 3 във връзка с чл. 12, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване.

За министър: Ат. Николова

6737

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА

ЗАПОВЕД № 219 от 7 май 2020 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на комисията по т. 13 съгласно протокол № 6 от 29.04.2020 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, протоколи от изпитване № 1 26 0011/23.01.2018 г. и № 1 26 0011WA/23.01.2018 г., приложение № 1 към протокол от изпитване № И 1 26 0011/17.02.2020 г. и приложение № 1 към протокол от изпитване № И 1 26 0011 WA/17.02.2020 г., издадени от Центъра за изпитване и европейска сертификация, лаборатория за изпитване на строителни продукти, Стара Загора, нареждам:

Забранявам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на метална едностранно достъпна стояща стълба с различен брой стъпала с платформа, търговска марка AYYILDIZ, внос от Турция, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на потребителите, както следва:

– стълба с 2+1 стъпала;

– стълба с 3+1 стъпала;

– стълба с 4+1 стъпала;

– стълба с 5+1 стъпала;

– стълба с 6+1 стъпала.

2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоката съдържа.

Мотиви:

Съгласно приложение № 1 към протокол от изпитване № И 1 26 0011/17.02.2020 г. стълбата не отговаря на изискванията на стандарт БДС ЕN 131-2:2010+А2:2017, т. 5.6. „Остатъчна деформация при огъване на стъпала“, тъй като се разрушава при 2512 N, при долна граница на стандарта 2600 N.

Съгласно приложение № 1 към протокол от изпитване № И 1 26 0011 WA/17.02.2020 г. стълбата не отговаря на изискванията на стандарт БДС ЕN 131-2:2010+А2:2017, т. 5.8. „Устойчивост на ограничаващите отварянето и заключващите приспособления и панти“, тъй като стълбата издържа натоварване до 2520 N, при долна граница – натоварване от 2600 N.

На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне предлагането на стоки на пазара в несъответствие с изискванията за безопасност, което несъответствие би могло да доведе до риск от нараняване на потребителите.

Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали настоящата заповед е оспорена.

Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Маргаритов

6684

 

ЗАПОВЕД № 275 от 18 юни 2020 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на комисията по т. 24 съгласно протокол № 9 от 29.05.2020 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, протокол от изпитване № 8818829114610/15.03.2020 г., издаден от ИЦ „Алми тест“, София, удостоверяващ, че обиколниците с форма на сърце, облак и бухал не съответстват на стандарт БДС EN 16780:2018 „Текстилни изделия за отглеждане на малки деца. Изисквания за безопасност и методи за изпитване на детски текстилни обиколници/протектори“, нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на обиколници за бебешко легло, предлагани за продажба чрез фейсбук профила Alya handmade, с форма на сърце, облак и бухал, като стоки, представляващи сериозен риск и опасност за здравето на потребителите.

2. Производителят да организира незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоките съдържат.

Мотиви:

Съгласно протокол от изпитване № 8818829114610/15.03.2020 г., издаден от ИЦ „Алми тест“, София, обиколниците с форма на сърце, облак и бухал не съответстват на стандарт БДС EN 16780:2018, както следва:

– т. 4.1.1. Характеристики на дизайна. Общи изисквания, изделието може да послужи за опора съгласно т. 4.1.1.1;

– т. 4.1.3. Характеристики на дизайна. Функционални връзки – не издържа изпитването, тъй като изделието има нефункционални връзки, по-дълги от 75 мм съгласно т. 4.1.3.3;

– т. 4.1.8. Характеристики на дизайна. Украса – не издържа изпитването, тъй като изделието има обемни украси съгласно т. 4.1.8;

– т. 4.2.2.2. Механични и физични опасности. Задушаване – не издържа изпитването, тъй като изделието има връзки с дължина, по-голяма от 220 мм съгласно т. 4.2.2.1;

– т. 5.1. Информация за потребителя. Общи изисквания – не издържа изпитването;

– т. 5.2. Информация за потребителя. Маркировка – не издържа изпитването, няма маркировка.

Предвид установените несъответствия стоките съдържат сериозен риск от удушаване на бебета и малки деца.

На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне предлагането на стоки на пазара в несъответствие с изискванията за безопасност, което несъответствие би могло да доведе до риск от удушаване на бебета и малки деца.

Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали настоящата заповед е оспорена.

Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Маргаритов

6685

 

ЗАПОВЕД № 314 от 7 юли 2020 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на Комисията по т. 26 съгласно протокол № 10 от 25.06.2020 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и протокол от изпитване № 9152835414672/5.06.2020 г., издаден от лаборатория „Алми тест“ – ООД, нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на детско гърне марка „Elif“, разглобяемо, от ПВЦ, с облегалка, върху която има изображение анимационен герой, и подвижна част за сядане в бял цвят с капак с изображение анимационен герой на етикета и следната информация на чужд език: „made in Turkey, www.elifplastic.com, code 313, баркод 8680853073134“, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на потребителите.

2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоката съдържа.

Мотиви:

Съгласно протокол от изпитване № 9152835414672/5.06.2020 г., издаден от лаборатория „Алми тест“ – ООД, удостоверяващ, че детското гърне не съответства на изискванията на БДС ЕN 71-1:2014+A1:2018 „Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства“, т. 4.7. „Острота на краища/ръбове“, поради наличие на остри ръбове и съществува риск от нараняване на малки деца при използването му.

На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне предлагането на стоки на пазара в несъответствие с изискванията за безопасност, което несъответствие би могло да доведе до нараняване и представлява риск за здравето на потребителите (малки деца).

Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали настоящата заповед е оспорена.

Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Маргаритов

6686

 

ЗАПОВЕД № 315 от 7 юли 2020 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на Комисията по т. 26 съгласно протокол № 10 от 25.06.2020 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и Изпитвателен протокол № 20.0228/03.0362-TR-BG от 28.05.2020 г. и Експертно заключение с изх. № Е-0045-02/16.06.2020 г. нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на следните стоки, представляващи сериозен риск и опасност за здравето на потребителите:

– електрошок – дъвка, код 01198, произведена в Китай, със следните надписи върху стоката: SHOCK, PULL HERE CHEWING GUM, поставена в опаковка с картонен етикет със следните надписи: CHEWING GUM, SHOCK, MADE IN CHINA;

– електрошок – запалка, код 02404;

– електрошок запалка карти, код 01237.

2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоката съдържа.

Мотиви:

Съгласно Изпитвателен протокол № 20.0228/03.0362-TR-BG от 28.05.2020 г., Експертно заключение с изх. № Е-0045-02/16.06.2020 г. и Експертен анализ с изх. № Е-0045-04/16.06.2020 г., издадени от „Алми тест“ – ООД, стоките са изпитани съгласно изискванията за безопасност на стандарт БДС EN 60335-1:2012+А11:2014+А13:2018+А1+А2: 2019+А14:2020 (EN 60335-1:2012 + А11:2014+А13:2018 +А1+А2:2019+А 14:2020) (IEC 60335 – 1:2010+А 1:2013 с промени + А2:2016) Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания.

В резултат на направените изпитвания, изследвания и анализи е установено, че:

1. За електрошок – дъвка – стоката не отговаря на изискванията на стандарт БДС EN 60335-1:2012+А11:2014+А13:2018+А1+А2:2019 +А14:2020 по отношение на:

– т. 7.1. Липсват маркировки за: напрежението на батериите; име, търговска марка или идентификационен знак на производителя или отговорния продавач; модел или референтен тип на продукта; вид на батерията.

– т. 7.12. (приложение S). Липсва предупреждение за безопасно изхвърляне на изтощените батерии.

– т. 7.13. Маркираното на уреда с предупреждение: „WARNING: USE AT YOUR OWN RISK NOT RECOMENDED FOR CHILDREN UNDER 14YEARS OLD, ADULTS OVER 50 YEARS OLD OR PERSONS UNDER ANY MEDIKAL CONDITIONS.“ („He се препоръчва използването от деца до 14 години, възрастни над 50 години и лица в медицинско състояние.“), е само на английски език, а не и на български език.

– т. 22.44. Стоката е оформена и декорирана като играчка.

– т. 23.9. Вътрешните проводници са заварени към контактните пластини, осигуряващи ел. връзка с батериите, към крачетата на трансформатора (Тр) и на интегралната схема (ИС);

– т. 28.1. Винтовете, използвани за електрически свързвания, се завиват в неметал.

– т. 28.1. Винтовете не са осигурени срещу саморазвиване.

2. За електрошок – запалка, код 02404, пломба № 0000854 – стоката не отговаря на изискванията на стандарт БДС EN 60335-1:2012+А11:2014+А13:2018+А1+А2:2019+А14:2020 по отношение на:

– т. 7.1. Липсват маркировки за: напрежението на батериите; име, търговска марка или идентификационен знак на производителя или отговорния продавач; модел или референтен тип на продукта; вид на батерията.

– т. 7.12, т. 12.9 и т. 12.13. Не са осигурени инструкции за безопасно използване на уреда.

– т. 7.12 (приложение S). Липсва предупреждение за безопасно изхвърляне на изтощените батерии.

– т. 22.44. Стоката е оформена и декорирана като играчка.

– т. 23.9. Вътрешните проводници са заварени към контактните пластини, осигуряващи ел. връзка с батериите, към крачетата на трансформатора (Тр), на интегралната схема (ИС) и на пружина, осъществяваща механичен контакт.

3. За електрошок запалка карти – стоката не отговаря на изискванията на стандарт БДС EN 60335-1:2012+А11:2014+А13:2018+А1+А2:2019+А14:2020 по отношение на следните показатели:

– т. 7.1. Липсват маркировки за: напрежението на батериите; име, търговска марка или идентификационен знак на производителя или отговорния продавач; модел или референтен тип на продукта; вид на батерията.

– т. 7.12, т. 12.9 и т. 12.13. Не са осигурени инструкции за безопасно използване на уреда.

– т. 7.12 (приложение S). Липсва предупреждение за безопасно изхвърляне на изтощените батерии.

– т. 22.44. Стоката е оформена и декорирана като играчка.

– т. 23.9. Вътрешните проводници са заварени към контактните пластини, осигуряващи ел. връзка с батериите, към крачетата на трансформатора (Тр), на интегралната схема (ИС), на пружина, осъществяваща механичен контакт, и на долната стена на запалката.

3. Съществено несъответствие за електрошок – дъвка, код 01198, пломба № 0000906, е и фактът, че предупреждението „WARNING: USE AT YOUR OWN RISK NOT RECOMENDED FOR CHILDREN UNDER 14YEARS OLD, ADULTS OVER 50 YEARS OLD OR PERSONS UNDER ANY MEDIKAL CONDITIONS.“ („ВНИМАНИЕ: ИЗПОЛЗВАТЕ HA СВОЙ СОБСТВЕН РИСК! Не се препоръчва използването от деца до 14 години, възрастни над 50 години и лица в медицинско състояние.“) е само на английски език, а не и на български език.

За другите стоки: електрошок – запалка и електрошок запалка карти, съществено несъответствие е липсата на предупреждение „Внимание: Използвате на свой собствен риск! Не се препоръчва използването от деца до 14 години, възрастни над 50 години и лица в медицинско състояние.“, което ги прави опасни стоки.

И трите продукта съдържат дребни детайли, които биха могли да бъдат погълнати от деца при евентуалното им счупване, но и трите продукта са с достатъчна механична якост, изисквана от стандарт БДС EN 60335-1:2012+А11:2014+А13:2018+А1+А2:2019+А14:2020, и могат да бъдат отворени само с инструмент. Не би било възможно отварянето им от дете до 36 месеца.

В резултат на направения анализ може да се заключи, че изходният импулс с параметри: 230 ч250 V (pick – върхова стойност), 2ч3,5 mA и честота 80 -ч100 Hz, генериран от която и да било от трите стоки при допир, е безопасен и не би довел до трайни последици при здрав, възрастен човек в нормално здраве и в нормално психично състояние! Този импулс не би могъл да предизвика трайно увреждане чрез изгаряне или друго клетъчно увреждане.

Предвид, че хора с импланти, с пейсмейкъри, със сърдечни монитори, хора с големи участъци с увредена кожа, хора със сърдечни и други заболявания, бременни жени и по-малки деца, които като правило са с по-тънка кожа и са по-чувствителни към въздействието на електрически ток, електрошоковите стоки за шега трябва да са маркирани с предупреждение:

„Внимание: Използвате на свой собствен риск! Не се препоръчва използването от деца до 14 години, възрастни над 50 години, бременни и лица в недобро здраве – хора с импланти, с пейсмейкъри, със сърдечни монитори, хора с големи участъци с увредена кожа!“

В заключението е посочено, че стоката за шега с формата на карти има и функция запалка.

Запалката е с необичаен външен вид, привлекателна за деца, поради което съществува риск от пожар и не съответства на т. 4.3 от стандарт БДС EN 13869:2016 „Запалки. Изисквания за безопасност на запалки спрямо деца. Изисквания за безопасност и методи за изпитване.“

На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне предлагането на стоки на пазара в несъответствие с изискванията за безопасност, които несъответствия биха могли да доведат до токов удар и пожар и представляват риск за здравето на уязвими потребители.

Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали настоящата заповед е оспорена.

Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Маргаритов

6687

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-106 от 19 август 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявление вх. № 09-64821/19.05.2020 г. от СГКК – Бургас, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на: с. Твърдица, EKATTE 72151, община Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-93 от 12.12.2015 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 72151.2.2: площ: 50 992 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез Министерството на транспорта;

поземлен имот с идентификатор 72151.3.2: площ: 46 425 кв. м, за местен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 72151.33.16: площ: 173 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 72151.37.66: площ: 895 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 72151.37.67: площ: 281 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 72151.45.9: площ: 176 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 72151.49.9: площ: 189 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 72151.53.33: площ: 44 156 кв. м, за местен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 72151.53.34: площ: 662 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 72151.1.4: пасище, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 2324 кв. м, площ след промяната: 2196 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.1.14: друг вид недървопроизводителна горска площ, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 6553 кв. м, площ след промяната: 6525 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.4.1: езеро, собственост на МООС, площ преди промяната: 3 424 008 кв. м, площ след промяната: 3 423 779 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.5.1: езеро, собственост на МООС, площ преди промяната: 1 031 396 кв. м, площ след промяната: 1 031 385 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.8.1: пасище, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 14 906 кв. м, площ след промяната: 14 657 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.16.88: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 5711 кв. м, площ след промяната: 5078 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.16.92: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 5120 кв. м, площ след промяната: 5109 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.16.93: пасище, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 154 168 кв. м, площ след промяната: 153 137 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.16.94: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 1802 кв. м, площ след промяната: 1776 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.16.95: пасище, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 22 267 кв. м, площ след промяната: 23 079 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.17.38: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 7617 кв. м, площ след промяната: 7422 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.17.42: пасище, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 7942 кв. м, площ след промяната: 7914 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.17.43: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 527 кв. м, площ след промяната: 508 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.17.44: пасище, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 5731 кв. м, площ след промяната: 6972 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.17.47: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 158 кв. м, площ след промяната: 161 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.17.48: пасище, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 1563 кв. м, площ след промяната: 1552 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.18.12: пасище, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 19 492 кв. м, площ след промяната: 20 841 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.19.51: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 5600 кв. м, площ след промяната: 5617 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.20.34: пасище, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 22 998 кв. м, площ след промяната: 22 582 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.20.37: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 4509 кв. м, площ след промяната: 4500 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.21.13: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 1586 кв. м, площ след промяната: 2207 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.22.47: пасище, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 130 166 кв. м, площ след промяната: 129 441 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.22.52: за второстепенна улица, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 6882 кв. м, площ след промяната: 7057 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.23.12: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 3615 кв. м, площ след промяната: 3654 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.24.23: пасище, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 13 091 кв. м, площ след промяната: 14 336 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.24.24: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 2113 кв. м, площ след промяната: 2129 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.24.26: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 3479 кв. м, площ след промяната: 3406 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.28.36: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 5376 кв. м, площ след промяната: 5229 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.29.40: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 6375 кв. м, площ след промяната: 6106 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.30.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 13 500 кв. м, площ след промяната: 13 461 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.30.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 14 998 кв. м, площ след промяната: 14 947 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.30.7: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3999 кв. м, площ след промяната: 3819 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.30.8: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3999 кв. м, площ след промяната: 3972 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.30.13: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5499 кв. м, площ след промяната: 5449 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.30.14: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 7999 кв. м, площ след промяната: 7972 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.30.15: нива, собственост на „Сикс Старс Девелопърс“ – ООД, площ преди промяната: 7999 кв. м, площ след промяната: 7969 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.30.16: нива, собственост на „Сикс Старс Девелопърс“ – ООД, площ преди промяната: 7999 кв. м, площ след промяната: 7967 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.32.28: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 1088 кв. м, площ след промяната: 1031 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.33.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 832 кв. м, площ след промяната: 10 641 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.33.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 831 кв. м, площ след промяната: 10 510 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.33.7: нива, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 14 999 кв. м, площ след промяната: 14 981 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.33.11: пасище, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 20 821 кв. м, площ след промяната: 21 032 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.33.13: пасище, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 31 379 кв. м, площ след промяната: 31 150 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.33.14: друг вид дървопроизводителна гора, няма данни за собственост, площ преди промяната: 5083 кв. м, площ след промяната: 4914 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.33.15: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 303 кв. м, площ след промяната: 289 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.34.75: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 1744 кв. м, площ след промяната: 1743 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.35.9: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5699 кв. м, площ след промяната: 5621 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.35.10: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5799 кв. м, площ след промяната: 5744 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.35.17: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5481 кв. м, площ след промяната: 5308 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.35.18: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5481 кв. м, площ след промяната: 5403 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.35.19: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 5481 кв. м, площ след промяната: 5442 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.35.20: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5651 кв. м, площ след промяната: 5648 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.35.21: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5847 кв. м, площ след промяната: 5745 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.35.24: оранжерия с трайна конструкция, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната: 1763 кв. м, площ след промяната: 1755 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.35.25: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 3095 кв. м, площ след промяната: 3075 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.37.5: нива, собственост на X.X.X., площ: 8165 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.37.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4999 кв. м, площ след промяната: 4439 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.37.60: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ: 1354 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.37.65: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 2062 кв. м, площ след промяната: 2144 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.38.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6799 кв. м, площ след промяната: 6560 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.38.97: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 1294 кв. м, площ след промяната: 1283 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.39.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5999 кв. м, площ след промяната: 5996 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.39.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след промяната: 4988 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.39.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4999 кв. м, площ след промяната: 4933 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.39.7: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3333 кв. м, площ след промяната: 3241 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.39.8: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3333 кв. м, площ след промяната: 3267 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.39.9: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3333 кв. м, площ след промяната: 3283 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.39.10: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 14 998 кв. м, площ след промяната: 14 690 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.39.12: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 4999 кв. м, площ след промяната: 4788 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.39.13: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 4999 кв. м, площ след промяната: 4780 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.39.14: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 4781 кв. м, площ след промяната: 4766 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.41.19: нива, ДПФ, площ преди промяната: 43 047 кв. м, площ след промяната: 43 730 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.44.29: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 3612 кв. м, площ след промяната: 3620 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.44.30: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 3977 кв. м, площ след промяната: 3742 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.45.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7699 кв. м, площ след промяната: 7417 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.45.5: нива, собственост на X.X.X., площ: 3310 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.45.6: нива, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3310 кв. м, площ след промяната: 3293 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.45.7: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3310 кв. м, площ след промяната: 3286 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.45.8: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 341 кв. м, площ след промяната: 342 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.46.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 19 998 кв. м, площ след промяната: 19 867 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.46.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 16 986 кв. м, площ след промяната: 16 653 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.47.28: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 406 кв. м, площ след промяната: 300 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.48.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5372 кв. м, площ след промяната: 5288 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.48.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5372 кв. м, площ след промяната: 5242 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.49.1: нива, собственост на X.X.X., площ: 5000 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.49.2: нива, собственост на „Мандра Голф Лейк Сити“ – ООД, площ преди промяната: 4999 кв. м, площ след промяната: 4998 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.49.8: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 2278 кв. м, площ след промяната: 2277 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.50.53: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 3723 кв. м, площ след промяната: 4435 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.51.20: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди промяната: 210 135 кв. м, площ след промяната: 209 147 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.51.21: друг вид дървопроизводителна гора, няма данни за собственост, площ преди промяната: 401 794 кв. м, площ след промяната: 401 757 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.51.22: пасище, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 1928 кв. м, площ след промяната: 1923 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.51.23: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 4036 кв. м, площ след промяната: 3723 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.53.4: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ: 94 708 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.53.6: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 38 011 кв. м, площ след промяната: 36 342 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.53.7: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди промяната: 6088 кв. м, площ след промяната: 5812 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.53.8: друг вид дървопроизводителна гора, няма данни за собственост, площ преди промяната: 36 704 кв. м, площ след промяната: 34 435 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.53.9: друг вид дървопроизводителна гора, няма данни за собственост, площ преди промяната: 13 092 кв. м, площ след промяната: 12 849 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.53.11: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди промяната: 342 кв. м, площ след промяната: 322 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.53.12: друг вид дървопроизводителна гора, няма данни за собственост, площ преди промяната: 104 094 кв. м, площ след промяната: 103 745 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.53.13: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 98 041 кв. м, площ след промяната: 95 745 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.53.14: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на държавата чрез Министерството на земеделието и храните, площ преди промяната: 3 589 399 кв. м, площ след промяната: 3 587 724 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.53.16: друг вид дървопроизводителна гора, няма данни за собственост, площ преди промяната: 7000 кв. м, площ след промяната: 7396 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.53.23: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 141 498 кв. м, площ след промяната: 132 922 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.53.29: мочурище, собственост на Кметство с. Твърдица, площ преди промяната: 9185 кв. м, площ след промяната: 9120 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.53.31: за местен път, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 5010 кв. м, площ след промяната: 4778 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72151.54.12: пасище, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 970 кв. м, площ след промяната: 1056 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 72151.2.1: площ: 45 577 кв. м, за местен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 72151.3.1: площ: 47 369 кв. м, за местен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 72151.37.64: площ: 2031 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Твърдица;

поземлен имот с идентификатор 72151.53.30: площ: 28 227 кв. м, за местен път, собственост на Община Бургас.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

За изпълнителен директор: В. Тодорова

6521

 

ЗАПОВЕД № КД-14-107 от 25 август 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във връзка със заявление вх. № 09-69386-1.06.2020 г. от СГКК – Бургас, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Братово, EKATTE 06152, община Бургас, одобрени със Заповеди № РД-18-146 от 26.07.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 06152.4.84: площ: 302 кв. м, нива, собственост на „Теневи“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 06152.4.85: площ: 664 кв. м, нива, собственост на „Теневи“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 06152.4.86: площ: 796 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 06152.4.87: площ: 816 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 06152.4.88: площ: 441 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.105: площ: 15 968 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез Министерство на транспорта;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.106: площ: 162 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.107: площ: 11 656 кв. м, нива, собственост на „Теневи“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.108: площ: 11 298 кв. м, нива, собственост на „Теневи“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.109: площ: 8917 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.110: площ: 8891 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.111: площ: 12 239 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.112: площ: 345 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.113: площ: 316 кв. м, нива, собственост на „Теневи“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.114: площ: 263 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.116: площ: 26 859 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на държавна пътна мрежа;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.117: площ: 911 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез Министерство на транспорта;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.118: площ: 5570 кв. м, за местен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.119: площ: 2766 кв. м, за местен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.120: площ: 3811 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез Министерство на транспорта;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.121: площ: 646 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.122: площ: 349 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.123: площ: 5142 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.124: площ: 5130 кв. м, нива, собственост на „Теневи“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.125: площ: 4544 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.126: площ: 8459 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез Министерство на транспорта;

поземлен имот с идентификатор 06152.7.108: площ: 36 616 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез Министерство на транспорта;

поземлен имот с идентификатор 06152.7.109: площ: 16 782 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.94: площ: 18 793 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на държавна пътна мрежа;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.95: площ: 28 762 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез Министерство на транспорта;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.96: площ: 7117 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.97: площ: 699 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 06152.4.23: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 39 985 кв. м, площ след промяната: 38 430 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.4.30: нива, собственост на „Теневи“ – ООД, площ преди промяната: 19 583 кв. м, площ след промяната: 19 554 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.4.32: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6499 кв. м, площ след промяната: 6305 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.4.33: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7000 кв. м, площ след промяната: 6835 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.4.34: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6499 кв. м, площ след промяната: 6332 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.4.56: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6664 кв. м, площ след промяната: 6306 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.4.57: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6665 кв. м, площ след промяната: 6363 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.4.58: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6664 кв. м, площ след промяната: 6417 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.4.59: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на остатъчен общински поземлен фонд, площ преди промяната: 7463 кв. м, площ след промяната: 7428 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.4.60: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на остатъчен общински поземлен фонд, площ преди промяната: 3118 кв. м, площ след промяната: 3104 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.20: нива, собственост на X.X.X., площ: 38 128 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.25: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7617 кв. м, площ след промяната: 7413 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.30: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4992 кв. м, площ след промяната: 4906 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.31: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4992 кв. м, площ след промяната: 4879 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.32: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4992 кв. м, площ след промяната: 4878 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.33: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4992 кв. м, площ след промяната: 4885 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.34: нива, собственост на „Комплектстрой“ – ЕООД, площ преди промяната: 6665 кв. м, площ след промяната: 6500 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.35: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 6665 кв. м, площ след промяната: 6483 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.36: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6665 кв. м, площ след промяната: 6583 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.41: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7639 кв. м, площ след промяната: 7625 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.42: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4988 кв. м, площ след промяната: 4801 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.43: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4989 кв. м, площ след промяната: 4843 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.44: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4989 кв. м, площ след промяната: 4857 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.45: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4989 кв. м, площ след промяната: 4871 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.60: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4196 кв. м, площ след промяната: 3226 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.73: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 4750 кв. м, площ след промяната: 4748 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.74: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4749 кв. м, площ след промяната: 4719 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.79: нива, собственост на „Теневи“ – ООД, площ преди промяната: 12 331 кв. м, площ след промяната: 12 082 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.99: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на остатъчен общински поземлен фонд, площ преди промяната: 1645 кв. м, площ след промяната: 1633 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.100: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на остатъчен общински поземлен фонд, площ преди промяната: 746 кв. м, площ след промяната: 743 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.11: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 17 300 кв. м, площ след промяната: 16 788 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.16: нива, собственост на X.X.X., „Теневи“ – ООД, X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 20 000 кв. м, площ след промяната: 19 197 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.20: нива, собственост на X.X.X. и „Теневи“ – ООД, площ преди промяната: 18 001 кв. м, площ след промяната: 17 088 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.22: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 38 008 кв. м, площ след промяната: 36 134 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.23: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 13 295 кв. м, площ след промяната: 12 439 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.24: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 14 200 кв. м, площ след промяната: 13 076 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.25: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9499 кв. м, площ след промяната: 8464 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.26: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 11 398 кв. м, площ след промяната: 10 501 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.27: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3800 кв. м, площ след промяната: 3577 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.29: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 18 996 кв. м, площ след промяната: 17 612 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.30: нива, собственост на „Чара недвижими имоти“ – ЕООД, площ преди промяната: 25 697 кв. м, площ след промяната: 23 660 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.32: нива, собственост на „Чара недвижими имоти“ – ЕООД, площ преди промяната: 31 999 кв. м, площ след промяната: 27 785 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.33: нива, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, площ преди промяната: 2869 кв. м, площ след промяната: 2212 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.41: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9498 кв. м, площ след промяната: 8970 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.42: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 000 кв. м, площ след промяната: 9274 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.43: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 9999 кв. м, площ след промяната: 9414 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.44: нива, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 9496 кв. м, площ след промяната: 8977 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.49: нива, собственост на „Теневи“ – ООД, площ преди промяната: 5749 кв. м, площ след промяната: 5631 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.64: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 11 999 кв. м, площ след промяната: 10 962 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.65: нива, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, площ преди промяната: 5844 кв. м, площ след промяната: 4900 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.69: нива, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 6001 кв. м, площ след промяната: 5748 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.70: нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 6001 кв. м, площ след промяната: 5736 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.71: нива, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 6000 кв. м, площ след промяната: 5721 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.86: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 14 332 кв. м, площ след промяната: 13 849 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.87: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 14 332 кв. м, площ след промяната: 13 801 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.88: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 14 333 кв. м, площ след промяната: 13 759 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.91: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4749 кв. м, площ след промяната: 3741 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.92: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4750 кв. м, площ след промяната: 3665 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.93: пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, площ преди промяната: 62 587 кв. м, площ след промяната: 62 933 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.94: насип, насипище, собственост на държавна пътна мрежа, площ преди промяната: 4191 кв. м, площ след промяната: 2789 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.96: пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, площ преди промяната: 6746 кв. м, площ след промяната: 4800 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.97: пасище, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3925 кв. м, площ след промяната: 1182 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.99: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез Министерство на транспорта, площ преди промяната: 14 376 кв. м, площ след промяната: 8710 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.102: за кръстовище, собственост на държавна пътна мрежа, площ преди промяната: 4710 кв. м, площ след промяната: 4406 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.105: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на остатъчен общински поземлен фонд, площ преди промяната: 5058 кв. м, площ след промяната: 5064 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.106: за друг вид застрояване, собственост на фонд населени места, площ преди промяната: 2611 кв. м, площ след промяната: 2572 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.108: пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, площ преди промяната: 3751 кв. м, площ след промяната: 2001 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.111: за хранително-вкусовата промишленост, собственост на фонд населени места, площ преди промяната: 3876 кв. м, площ след промяната: 2122 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.112: за хранително-вкусовата промишленост, собственост на „Чара недвижими имоти“ – ЕООД, площ преди промяната: 420 кв. м, площ след промяната: 412 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.7.38: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 11 627 кв. м, площ след промяната: 11 626 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.7.39: нива, собственост на X.X.X., площ: 11 630 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.7.45: нива, собственост на „Чара недвижими имоти“ – ЕООД, площ: 40 011 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.7.62: водно течение, река, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 16 534 кв. м, площ след промяната: 16 511 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.7.105: пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, площ преди промяната: 1749 кв. м, площ след промяната: 246 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.7.106: за кръстовище, собственост на държавна пътна мрежа, площ преди промяната: 5282 кв. м, площ след промяната: 3476 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.1: изоставена орна земя, собственост на „Теневи“ – ООД, площ преди промяната: 9499 кв. м, площ след промяната: 9287 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.2: изоставена орна земя, собственост на „Теневи“ – ООД, площ преди промяната: 27 900 кв. м, площ след промяната: 27 666 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.17: изоставена орна земя, собственост на „Чара недвижими имоти“ – ЕООД, площ преди промяната: 44 008 кв. м, площ след промяната: 43 672 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.19: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 147 258 кв. м, площ след промяната: 146 434 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.28: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 11 334 кв. м, площ след промяната: 11 032 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.29: нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди промяната: 11 334 кв. м, площ след промяната: 10 785 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.51: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3545 кв. м, площ след промяната: 2712 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.52: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7107 кв. м, площ след промяната: 6655 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.53: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 6559 кв. м, площ след промяната: 6139 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.54: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3230 кв. м, площ след промяната: 3058 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.55: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4903 кв. м, площ след промяната: 4661 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.56: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4546 кв. м, площ след промяната: 4382 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.57: нива, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 4876 кв. м, площ след промяната: 3896 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.73: пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, площ преди промяната: 11 466 кв. м, площ след промяната: 8051 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.74: пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, площ преди промяната: 8366 кв. м, площ след промяната: 2124 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.78: за вилна сграда, собственост на вилна зона, площ преди промяната: 78 612 кв. м, площ след промяната: 76 911 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.79: мочурище, собственост на Кметство с. Братово, площ преди промяната: 12 246 кв. м, площ след промяната: 10 778 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.80: изоставена орна земя, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, площ преди промяната: 2772 кв. м, площ след промяната: 2771 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.82: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Бургас, площ преди промяната: 4368 кв. м, площ след промяната: 4213 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.91: за селскостопански, горски, ведомствен път, остатъчен общински поземлен фонд, площ преди промяната: 3643 кв. м, площ след промяната: 3585 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 06152.5.46: площ: 9998 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.47: площ: 9999 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.48: площ: 12 906 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.80: площ: 12 330 кв. м, нива, собственост на „Теневи“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.82: площ: 12 332 кв. м, нива, собственост на „Теневи“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 06152.5.101: площ: 10 598 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавна пътна мрежа;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.50: площ: 5749 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.51: площ: 5749 кв. м, нива, собственост на „Теневи“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.52: площ: 5749 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.95: площ: 5197 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на държавна пътна мрежа;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.98: площ: 843 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавна пътна мрежа;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.103: площ: 1620 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавна пътна мрежа;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.104: площ: 854 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавна пътна мрежа;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.107: площ: 3946 кв. м, за местен път, собственост на държавна пътна мрежа;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.109: площ: 16 431 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на държавна пътна мрежа;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.110: площ: 1627 кв. м, за местен път, собственост на държавна пътна мрежа;

поземлен имот с идентификатор 06152.6.113: площ: 7898 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на остатъчен общински поземлен фонд;

поземлен имот с идентификатор 06152.7.64: площ: 18 427 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавна пътна мрежа;

поземлен имот с идентификатор 06152.7.107: площ: 1061 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавна пътна мрежа;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.72: площ: 8875 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на остатъчен общински поземлен фонд;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.77: площ: 2465 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавна пътна мрежа;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.92: площ: 13 319 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на държавна пътна мрежа;

поземлен имот с идентификатор 06152.8.93: площ: 9260 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавна пътна мрежа.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

За изпълнителен директор: В. Тодорова

6740

ЗАПОВЕД № КД-14-108 от 25 август 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във връзка със заявление вх. № 09-57893-29.04.2020 г. от СГКК – Бургас, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Димчево, EKATTE 21141, община Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-94 от 12.12.2015 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 21141.11.48: площ: 8022 кв. м, за местен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 21141.12.35: площ: 8601 кв. м, за местен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 21141.18.74: площ: 447 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 21141.18.75: площ: 1663 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 21141.20.44: площ: 28 421 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез Министерство на транспорта;

поземлен имот с идентификатор 21141.20.45: площ: 1583 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 21141.32.38: площ: 28 223 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез Министерство на транспорта;

поземлен имот с идентификатор 21141.40.50: площ: 3722 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас;

поземлен имот с идентификатор 21141.40.51: площ: 3529 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 21141.10.6: нива, собственост на „Иммо – Унион“ – АД, площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2864 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.10.7: нива, собственост на „Иммо – Унион“ – АД, площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2861 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.10.8: нива, собственост на „Иммо – Унион“ – АД, площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2856 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.10.9: нива, собственост на „Иммо – Унион“ – АД, площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2845 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.10.10: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4250 кв. м, площ след промяната: 4086 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.10.11: нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 4250 кв. м, площ след промяната: 4025 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.10.57: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Димчево, площ преди промяната: 2824 кв. м, площ след промяната: 1659 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.10.58: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Димчево, площ преди промяната: 1730 кв. м, площ след промяната: 1695 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.10.59: друг вид недървопроизводителна горска площ, собственост на Община Бургас – км. Димчево, площ преди промяната: 13 761 кв. м, площ след промяната: 13 306 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.10.70: езеро, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 7 264 327 кв. м, площ след промяната: 7 264 232 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.10.73: пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, площ преди промяната: 800 кв. м, площ след промяната: 232 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.10.74: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Димчево, площ преди промяната: 4315 кв. м, площ след промяната: 4294 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.11.9: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 16 498 кв. м, площ след промяната: 16 175 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.11.16: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след промяната: 4833 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.11.30: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 21 332 кв. м, площ след промяната: 20 736 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.11.31: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 665 кв. м, площ след промяната: 10 534 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.11.32: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4999 кв. м, площ след промяната: 4813 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.11.33: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4999 кв. м, площ след промяната: 4846 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.11.34: нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 4999 кв. м, площ след промяната: 4880 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.11.40: пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, площ преди промяната: 32 845 кв. м, площ след промяната: 32 532 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.12.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3001 кв. м, площ след промяната: 2747 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.12.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3999 кв. м, площ след промяната: 3676 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.12.10: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7000 кв. м, площ след промяната: 6808 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.12.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6299 кв. м, площ след промяната: 6108 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.12.13: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 13 299 кв. м, площ след промяната: 12 798 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.12.14: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 13 298 кв. м, площ след промяната: 12 999 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.12.15: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 13 298 кв. м, площ след промяната: 13 216 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.12.19: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4999 кв. м, площ след промяната: 4870 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.12.20: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7000 кв. м, площ след промяната: 6791 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.12.33: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Димчево, площ преди промяната: 1609 кв. м, площ след промяната: 1394 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.13.20: нива, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, площ преди промяната: 49 263 кв. м, площ след промяната: 48 916 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.13.21: пасище, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 14 998 кв. м, площ след промяната: 13 844 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.13.22: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Бургас – км. Димчево, площ преди промяната: 4117 кв. м, площ след промяната: 3037 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.13.24: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Димчево, площ преди промяната: 2542 кв. м, площ след промяната: 2502 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.18.7: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 34 696 кв. м, площ след промяната: 33 943 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.18.9: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5300 кв. м, площ след промяната: 5287 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.18.10: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5500 кв. м, площ след промяната: 5360 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.18.11: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4799 кв. м, площ след промяната: 4630 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.18.12: нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД, площ преди промяната: 5799 кв. м, площ след промяната: 5608 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.18.13: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5999 кв. м, площ след промяната: 5792 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.18.14: нива, собственост на „Мари Хаус“ – ООД, площ преди промяната: 4750 кв. м, площ след промяната: 4587 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.18.15: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4250 кв. м, площ след промяната: 4110 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.18.17: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3999 кв. м, площ след промяната: 3742 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.18.30: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2952 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.18.31: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2948 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.18.32: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2936 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.18.33: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2919 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.18.59: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Димчево, площ преди промяната: 3334 кв. м, площ след промяната: 3262 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.18.60: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 32 213 кв. м, площ след промяната: 31 335 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.18.61: друг вид дървопроизводителна гора, няма данни за собственост, площ преди промяната: 32 909 кв. м, площ след промяната: 30 264 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.18.65: пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, площ преди промяната: 21 629 кв. м, площ след промяната: 21 640 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.19.30: пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, площ преди промяната: 14 189 кв. м, площ след промяната: 14 323 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.19.31: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Димчево, площ преди промяната: 1367 кв. м, площ след промяната: 1369 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.20.30: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Димчево, площ преди промяната: 5881 кв. м, площ след промяната: 6216 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.20.31: пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, площ преди промяната: 13591 кв. м, площ след промяната: 13 914 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.20.34: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 2909 кв. м, площ след промяната: 2914 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.20.41: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Димчево, площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след промяната: 3041 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.30.23: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Димчево, площ преди промяната: 3226 кв. м, площ след промяната: 3202 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.30.25: мочурище, собственост на Община Бургас – км. Димчево, площ преди промяната: 5961 кв. м, площ след промяната: 5749 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.30.26: пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, площ преди промяната: 13 060 кв. м, площ след промяната: 12 202 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.30.27: отводнителен канал, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 3774 кв. м, площ след промяната: 3762 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.30.28: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 4093 кв. м, площ след промяната: 4047 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.32.28: пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, площ преди промяната: 5606 кв. м, площ след промяната: 5455 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.32.30: пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, площ преди промяната: 1594 кв. м, площ след промяната: 2124 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.32.31: мочурище, собственост на Община Бургас – км. Димчево, площ преди промяната: 542 кв. м, площ след промяната: 515 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.32.32: отводнителен канал, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 1644 кв. м, площ след промяната: 1628 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.32.34: отводнителен канал, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 3756 кв. м, площ след промяната: 3806 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.33.11: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6599 кв. м, площ след промяната: 6473 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.33.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6699 кв. м, площ след промяната: 6364 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.33.13: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6700 кв. м, площ след промяната: 6441 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.33.14: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2780 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.33.26: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Димчево, площ преди промяната: 1679 кв. м, площ след промяната: 1665 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.34.16: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3999 кв. м, площ след промяната: 3630 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.34.17: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2789 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.34.20: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Димчево, площ преди промяната: 2553 кв. м, площ след промяната: 2531 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.34.22: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Димчево, площ преди промяната: 2170 кв. м, площ след промяната: 2151 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.34.23: дере, собственост на Община Бургас – км. Димчево, площ преди промяната: 17 773 кв. м, площ след промяната: 17 660 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.35.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 11 900 кв. м, площ след промяната: 11 412 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.35.4: нива, собственост на „Мари Хаус“ – ООД, площ преди промяната: 19 998 кв. м, площ след промяната: 19 750 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.35.9: нива, собственост на „Мари Хаус“ – ООД, площ преди промяната: 4299 кв. м, площ след промяната: 4181 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.35.10: нива, собственост на „Мари Хаус“ – ООД, площ преди промяната: 4299 кв. м, площ след промяната: 4169 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.35.11: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3599 кв. м, площ след промяната: 3477 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.35.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3799 кв. м, площ след промяната: 3654 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.35.13: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3099 кв. м, площ след промяната: 2664 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.37.34: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 40 391 кв. м, площ след промяната: 39 859 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.37.43: отводнителен канал, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 4872 кв. м, площ след промяната: 4859 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.37.49: за стопански двор, ДПФ, площ преди промяната: 487 кв. м, площ след промяната: 413 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.37.51: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Димчево, площ преди промяната: 2236 кв. м, площ след промяната: 1356 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.38.33: мочурище, няма данни за собственост, площ преди промяната: 742 кв. м, площ след промяната: 622 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.38.35: пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, площ преди промяната: 1361 кв. м, площ след промяната: 637 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.38.38: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Димчево, площ преди промяната: 466 кв. м, площ след промяната: 444 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.39.42: отводнителен канал, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 2150 кв. м, площ след промяната: 808 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.39.43: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Димчево, площ преди промяната: 1239 кв. м, площ след промяната: 1217 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.40.24: нива, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, площ преди промяната: 5999 кв. м, площ след промяната: 6029 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.40.48: отводнителен канал, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 3903 кв. м, площ след промяната: 3898 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.41.16: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 20 497 кв. м, площ след промяната: 19 605 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.41.30: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Димчево, площ преди промяната: 7099 кв. м, площ след промяната: 6605 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.41.31: отводнителен канал, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 4193 кв. м, площ след промяната: 4098 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.41.32: пасище, общинска собственост – чл. 19, ал. 1, площ преди промяната: 2311 кв. м, площ след промяната: 2151 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.41.34: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Кметство с. Димчево, площ преди промяната: 3433 кв. м, площ след промяната: 3396 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.41.36: езеро, собственост на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ – АД, площ преди промяната: 62 125 кв. м, площ след промяната: 61 916 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.41.39: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 9171 кв. м, площ след промяната: 9144 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21141.42.6: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Димчево, площ преди промяната: 2304 кв. м, площ след промяната: 2608 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 21141.11.43: площ: 2391 кв. м, за местен път, собственост на Община Бургас – км. Димчево;

поземлен имот с идентификатор 21141.12.34: площ: 3270 кв. м, за местен път, собственост на Община Бургас – км. Димчево;

поземлен имот с идентификатор 21141.18.66: площ: 2795 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Димчево;

поземлен имот с идентификатор 21141.18.67: площ: 3335 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Димчево;

поземлен имот с идентификатор 21141.20.32: площ: 18 550 кв. м, за местен път, собственост на Министерството на транспорта;

поземлен имот с идентификатор 21141.32.35: площ: 19 576 кв. м, за местен път, собственост на Министерството на транспорта;

поземлен имот с идентификатор 21141.40.47: площ: 7750 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Бургас – км. Димчево;

поземлен имот с идентификатор 21141.40.49: площ: 1760 кв. м, отводнителен канал, собственост на МЗГ – ХМС.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

За изпълнителен директор: В. Тодорова

6741

 

ЗАПОВЕД № КД-14-109 от 25 август 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във връзка със заявления вх. № 09-108823-21.11.2019 г. и вх. № 09-108826-21.11.2019 г. от СГКК – Сливен, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на:

I. С. Мокрен, EKATTE 00045, община Котел, одобрени със Заповед № РД-18-1597 от 13.09.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 00045.49.427: площ: 2113 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 00045.49.428: площ: 820 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 00045.1.968: площ: 2 824 792 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство;

поземлен имот с идентификатор 00045.1.969: площ: 936 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 00045.1.970: площ: 814 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 00045.40.333: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 7517 кв. м, площ след промяната: 5711 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.41.344: за местен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 4981 кв. м, площ след промяната: 8302 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.41.345: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 18 786 кв. м, площ след промяната: 17 357 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.41.356: дере, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 5582 кв. м, площ след промяната: 5479 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.41.358: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1781 кв. м, площ след промяната: 1766 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.41.466: за животновъдна ферма, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната: 1201 кв. м, площ след промяната: 896 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.41.953: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 3992 кв. м, площ след промяната: 3956 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.43.421: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 115 433 кв. м, площ след промяната: 117 275 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.43.667: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 8932 кв. м, площ след промяната: 8480 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.49.382: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 16 240 кв. м, площ след промяната: 15 837 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.343.332: за местен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 12 794 кв. м, площ след промяната: 16 065 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.343.353: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 43 523 кв. м, площ след промяната: 41 260 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.343.354: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 25 657 кв. м, площ след промяната: 25 536 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.343.355: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 9190 кв. м, площ след промяната: 8303 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.9.2: ливада, собственост на братя Димитър и Георги Гани Тинчеви, площ преди промяната: 2382 кв. м, площ след промяната: 2095 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.9.17: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1868 кв. м, площ след промяната: 1468 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.9.18: ливада, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 620 кв. м, площ след промяната: 522 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.9.19: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 891 кв. м, площ след промяната: 734 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.9.21: ливада, собственост на „Ставен“ – ООД, площ преди промяната: 629 кв. м, площ след промяната: 513 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.9.23: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1521 кв. м, площ след промяната: 1383 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.9.24: ливада, собственост на X.X.X. и X.X.X.-X., площ преди промяната: 1606 кв. м, площ след промяната: 1458 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.9.25: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1800 кв. м, площ след промяната: 1631 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.9.26: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2760 кв. м, площ след промяната: 2497 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.9.27: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 896 кв. м, площ след промяната: 733 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.9.29: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 448 кв. м, площ след промяната: 370 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.9.31: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1781 кв. м, площ след промяната: 1504 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.9.33: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2702 кв. м, площ след промяната: 2507 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.9.34: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 897 кв. м, площ след промяната: 690 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.9.35: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 900 кв. м, площ след промяната: 808 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.9.36: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1157 кв. м, площ след промяната: 1123 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.9.54: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1186 кв. м, площ след промяната: 1177 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.9.55: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1368 кв. м, площ след промяната: 1336 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.9.62: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3199 кв. м, площ след промяната: 2793 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.9.63: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4750 кв. м, площ след промяната: 4052 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.9.617: за местен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 31 856 кв. м, площ след промяната: 36 146 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.9.634: отводнителен канал, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 885 кв. м, площ след промяната: 803 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.9.872: отводнителен канал, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 16 040 кв. м, площ след промяната: 15 803 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.1.31: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 77 905 кв. м, площ след промяната: 106 783 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.1.42: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 16 305 кв. м, площ след промяната: 16 009 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.1.43: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5651 кв. м, площ след промяната: 5401 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.1.44: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2762 кв. м, площ след промяната: 2678 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.1.64: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 18 618 кв. м, площ след промяната: 24 134 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.1.467: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди промяната: 318 619 кв. м, площ след промяната: 316 655 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.1.901: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди промяната: 2 020 553 кв. м, площ след промяната: 2 016 980 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.1.929: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МНО, площ преди промяната: 841 672 кв. м, площ след промяната: 835 333 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.1.941: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди промяната: 33 496 кв. м, площ след промяната: 31 106 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.1.942: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Основно училище „X.X.“, площ преди промяната: 278 661 кв. м, площ след промяната: 277 982 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.12.485: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 20 691 кв. м, площ след промяната: 20 193 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.12.892: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди промяната: 32 410 кв. м, площ след промяната: 31 339 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.15.468: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 266 681 кв. м, площ след промяната: 265 685 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.80.4: широколистна гора, собственост на Основно училище „X.X.“, площ преди промяната: 241 089 кв. м, площ след промяната: 240 154 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.80.5: широколистна гора, собственост на МЗХ – ИАГ – ДЛС „Котел“, площ преди промяната: 2 722 896 кв. м, площ след промяната: 2 718 240 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00045.80.32: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 29 068 кв. м, площ след промяната: 29 009 кв. м.

5. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 00045.49.416: площ: 3547 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 00045.1.967: площ: 2 837 149 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство.

II. С. Седларево, EKATTE 65958, община Котел, одобрени със Заповед № РД-18-1599 от 13.09.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 65958.18.18: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 5737 кв. м, площ след промяната: 5599 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.20.12: нива, собственост на „С.И.Г“ – ООД, площ преди промяната: 1609 кв. м, площ след промяната: 1516 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.20.13: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 3348 кв. м, площ след промяната: 3240 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.21.24: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 2340 кв. м, площ след промяната: 2264 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.21.319: дере, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 8060 кв. м, площ след промяната: 7992 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.25.28: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1678 кв. м, площ след промяната: 1478 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.25.266: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1207 кв. м, площ след промяната: 1195 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1400 кв. м, площ след промяната: 1145 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1500 кв. м, площ след промяната: 1377 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6399 кв. м, площ след промяната: 6021 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4100 кв. м, площ след промяната: 3928 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.5: нива, собственост на „С.И.Г“ – ООД, площ преди промяната: 2398 кв. м, площ след промяната: 2289 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.6: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след промяната: 1895 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.7: нива, собственост на „Ставен“ – ООД, площ преди промяната: 3697 кв. м, площ след промяната: 3482 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.8: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2402 кв. м, площ след промяната: 2263 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.9: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 798 кв. м, площ след промяната: 751 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.10: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след промяната: 2811 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.11: нива, собственост на „Росагрофонд“ – ООД, площ преди промяната: 2998 кв. м, площ след промяната: 2797 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3602 кв. м, площ след промяната: 3317 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.13: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2101 кв. м, площ след промяната: 1916 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.14: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 2499 кв. м, площ след промяната: 2297 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.15: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 999 кв. м, площ след промяната: 926 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.16: нива, собственост на „С.И.Г“ – ООД, площ преди промяната: 6500 кв. м, площ след промяната: 6036 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.17: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3897 кв. м, площ след промяната: 3685 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.18: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 2504 кв. м, площ след промяната: 2391 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.19: нива, собственост на „С.И.Г“ – ООД, площ преди промяната: 1696 кв. м, площ след промяната: 1630 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.20: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4698 кв. м, площ след промяната: 4585 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.21: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1103 кв. м, площ след промяната: 1092 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.22: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 696 кв. м, площ след промяната: 689 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.23: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2901 кв. м, площ след промяната: 2838 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.24: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3299 кв. м, площ след промяната: 3184 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.25: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3498 кв. м, площ след промяната: 3434 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.26: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1002 кв. м, площ след промяната: 992 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.27: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 801 кв. м, площ след промяната: 795 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.26.28: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4496 кв. м, площ след промяната: 4492 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.27.25: нива, собственост на „С.И.Г“ – ООД, площ преди промяната: 10 500 кв. м, площ след промяната: 10 457 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.27.26: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9697 кв. м, площ след промяната: 9516 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.27.27: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5300 кв. м, площ след промяната: 5219 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.27.28: нива, собственост на „Ставен“ – АД, площ преди промяната: 3998 кв. м, площ след промяната: 3940 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.27.29: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4504 кв. м, площ след промяната: 4442 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.27.30: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3998 кв. м, площ след промяната: 3843 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.27.186: за местен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 92 144 кв. м, площ след промяната: 98 009 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.27.272: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 702 кв. м, площ след промяната: 692 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.38.87: дере, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 7535 кв. м, площ след промяната: 7147 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65958.38.92: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 6561 кв. м, площ след промяната: 6526 кв.;

поземлен имот с идентификатор 65958.38.102: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 119 267 кв. м, площ след промяната: 119 038 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

За изпълнителен директор: В. Тодорова

6742

ЗАПОВЕД № КД-14-110 от 25 август 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във връзка със заявление № 09-85345-30.09.2019 г. от СГКК – Сливен, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Медвен, EKATTE 47528, община Котел, одобрени със Заповед № РД-18-1596 от 13.09.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 47528.66.921: площ: 6 186 976 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДДС;

поземлен имот с идентификатор 47528.66.922: площ: 492 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДДС;

поземлен имот с идентификатор 47528.74.425: площ: 38 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 47528.74.426: площ: 83 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 47528.74.427: площ: 459 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 47528.74.428: площ: 70 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 47528.74.429: площ: 722 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 47528.74.430: площ: 730 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 47528.74.431: площ: 91 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 47528.82.799: площ: 408 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 47528.82.800: площ: 713 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 47528.82.801: площ: 3686 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 47528.82.802: площ: 1622 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 47528.117.396: площ: 47 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 47528.117.397: площ: 249 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 47528.118.869: площ: 1156 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 47528.118.870: площ: 20 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 47528.118.871: площ: 87 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 47528.118.872: площ: 70 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 47528.148.870: площ: 1981 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 47528.148.871: площ: 571 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 47528.148.872: площ: 65 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 47528.86.261: площ: 10 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 47528.86.262: площ: 28 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 47528.86.263: площ: 32 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 47528.86.264: площ: 44 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 47528.100.466: площ: 2896 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 47528.100.467: площ: 347 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 47528.107.248: площ: 1966 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 47528.107.249: площ: 370 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 47528.51.1: нива, собственост на „Продакс – Котел“ – АД, площ преди промяната: 13012 кв. м, площ след промяната: 12264 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.51.859: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1026 кв. м, площ след промяната: 574 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.52.3: ливада, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 41 136 кв. м, площ след промяната: 40 154 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.52.496: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 1 077 369 кв. м, площ след промяната: 1 077 295 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.53.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3999 кв. м, площ след промяната: 3997 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.53.5: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 2580 кв. м, площ след промяната: 2544 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.53.860: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 6021 кв. м, площ след промяната: 5824 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.58.1: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 12 030 кв. м, площ след промяната: 10 658 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.59.1: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5898 кв. м, площ след промяната: 5101 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.59.511: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1704 кв. м, площ след промяната: 1187 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.59.515: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 147 026 кв. м, площ след промяната: 146 994 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.59.866: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 54 228 кв. м, площ след промяната: 52 909 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.62.1: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 45 481 кв. м, площ след промяната: 45 439 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.62.502: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1586 кв. м, площ след промяната: 329 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.63.1: ливада, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 29 835 кв. м, площ след промяната: 29 610 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.63.2: ливада, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 18 426 кв. м, площ след промяната: 18 049 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.63.8: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 2320 кв. м, площ след промяната: 2315 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.64.1: ливада, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 37 329 кв. м, площ след промяната: 35 123 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.68.7: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 69 734 кв. м, площ след промяната: 67 766 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.68.453: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 2606 кв. м, площ след промяната: 863 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.68.458: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 3206 кв. м, площ след промяната: 3189 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.68.784: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1493 кв. м, площ след промяната: 1424 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.72.14: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 2325 кв. м, площ след промяната: 1974 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.73.7: нива, собственост на „Росагрогрофонд“ – ООД, площ преди промяната: 12 200 кв. м, площ след промяната: 11 888 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.73.8: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 2186 кв. м, площ след промяната: 2091 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.74.4: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 21 988 кв. м, площ след промяната: 20 434 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.74.7: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9169 кв. м, площ след промяната: 9090 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.74.8: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9870 кв. м, площ след промяната: 9573 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.74.381: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 68 555 кв. м, площ след промяната: 66 291 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.74.387: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 4611 кв. м, площ след промяната: 4606 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.74.389: дере, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 46 864 кв. м, площ след промяната: 46 804 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.74.419: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 773 кв. м, площ след промяната: 634 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.74.420: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел площ преди промяната: 395 кв. м, площ след промяната: 297 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.74.422: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 31 605 кв. м, площ след промяната: 31 183 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.74.424: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 18 243 кв. м, площ след промяната: 28 178 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.75.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 924 кв. м, площ след промяната: 899 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.77.393: за местен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1887 кв. м, площ след промяната: 1871 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.82.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 12 595 кв. м, площ след промяната: 11 929 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.82.7: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 875 кв. м, площ след промяната: 677 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.82.291: за местен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 2595 кв. м, площ след промяната: 4852 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.82.298: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 7306 кв. м, площ след промяната: 7081 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.82.299: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2054 кв. м, площ след промяната: 1753 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.82.302: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 586 кв. м, площ след промяната: 577 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.82.797: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1799 кв. м, площ след промяната: 1789 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.82.798: дере, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 881 кв. м, площ след промяната: 855 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.83.22: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 431 кв. м, площ след промяната: 321 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.83.23: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1376 кв. м, площ след промяната: 1345 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.83.24: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1828 кв. м, площ след промяната: 1817 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.83.25: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 228 кв. м, площ след промяната: 220 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.83.26: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 171 кв. м, площ след промяната: 169 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.83.27: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 868 кв. м, площ след промяната: 841 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.83.58: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3203 кв. м, площ след промяната: 2660 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.83.60: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1800 кв. м, площ след промяната: 1761 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.117.10: ливада, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след промяната: 1573 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.117.13: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 300 кв. м, площ след промяната: 256 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.117.16: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 39 434 кв. м, площ след промяната: 39 216 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.118.41: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 10 890 кв. м, площ след промяната: 8897 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.118.425: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 7106 кв. м, площ след промяната: 2132 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.118.426: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 2513 кв. м, площ след промяната: 949 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.118.427: за местен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 42 346 кв. м, площ след промяната: 81 975 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.118.442: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 3077 кв. м, площ след промяната: 1297 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.118.867: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 11 177 кв. м, площ след промяната: 8819 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.118.868: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 9837 кв. м, площ след промяната: 5488 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.119.32: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 31 396 кв. м, площ след промяната: 31 371 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.119.90: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1883 кв. м, площ след промяната: 766 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.119.116: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5260 кв. м, площ след промяната: 5104 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.119.614: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 5651 кв. м, площ след промяната: 5530 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.148.508: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 167 495 кв. м, площ след промяната: 166 830 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.185.539: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 3 566 760 кв. м, площ след промяната: 3 564 369 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.185.871: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 6812 кв. м, площ след промяната: 5943 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.185.872: друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната: 16 680 кв. м, площ след промяната: 15 651 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.83.72: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 615 кв. м, площ след промяната: 596 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.83.73: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1500 кв. м, площ след промяната: 1405 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.83.77: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 25 553 кв. м, площ след промяната: 25 358 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.84.879: пасище, собственост на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1920 кв. м, площ след промяната: 1864 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.86.3: пасище, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 177 462 кв. м, площ след промяната: 176 206 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.86.131: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 23 176 кв. м, площ след промяната: 48 908 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.86.250: дере, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 546 кв. м, площ след промяната: 459 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.86.252: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 966 кв. м, площ след промяната: 732 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.86.253: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1158 кв. м, площ след промяната: 440 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.86.258: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 742 кв. м, площ след промяната: 313 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.86.260: дере, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 6820 кв. м, площ след промяната: 5973 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.90.893: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 7129 кв. м, площ след промяната: 7100 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.91.1: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 38 870 кв. м, площ след промяната: 38 653 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.91.2: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 28 017 кв. м, площ след промяната: 27 219 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.91.220: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 884 кв. м, площ след промяната: 883 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.91.221: дере, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 5867 кв. м, площ след промяната: 5843 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.91.222: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1769 кв. м, площ след промяната: 1768 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.93.120: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 31 553 кв. м, площ след промяната: 31 184 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.96.24: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 3638 кв. м, площ след промяната: 2262 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.96.122: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 23 736 кв. м, площ след промяната: 23 609 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.96.141: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1289 кв. м, площ след промяната: 808 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.96.142: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 645 кв. м, площ след промяната: 109 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.96.145: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 7417 кв. м, площ след промяната: 7376 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.96.161: пасище, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1740 кв. м, площ след промяната: 1473 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.96.162: пасище, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 6286 кв. м, площ след промяната: 6064 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.99.22: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 11 109 кв. м, площ след промяната: 8507 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.99.130: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1306 кв. м, площ след промяната: 1193 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.100.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3697 кв. м, площ след промяната: 3353 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.100.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9005 кв. м, площ след промяната: 8882 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.100.28: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 3794 кв. м, площ след промяната: 2665 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.100.465: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1847 кв. м, площ след промяната: 1822 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.101.26: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 2663 кв. м, площ след промяната: 1095 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.101.147: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 426 кв. м, площ след промяната: 107 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.101.160: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 21 996 кв. м, площ след промяната: 21 690 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.104.8: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 2964 кв. м, площ след промяната: 2683 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.105.8: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 2529 кв. м, площ след промяната: 2097 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.106.1: изоставена орна земя, собственост на „Росагрогрофонд“ – ООД, площ преди промяната: 14 237 кв. м, площ след промяната: 13 543 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.106.3: изоставена орна земя, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 500 кв. м, площ след промяната: 489 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.106.4: изоставена орна земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 446 кв. м, площ след промяната: 419 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.106.5: изоставена орна земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2453 кв. м, площ след промяната: 2447 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.107.1: ливада, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 38 386 кв. м, площ след промяната: 37 780 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.107.247: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 994 кв. м, площ след промяната: 955 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.112.1: ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2303 кв. м, площ след промяната: 2300 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.112.331: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5134 кв. м, площ след промяната: 5084 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.112.332: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 2364 кв. м, площ след промяната: 2353 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.127.134: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 510 777 кв. м, площ след промяната: 507 574 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.127.170: за местен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 5645 кв. м, площ след промяната: 5630 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.127.212: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1826 кв. м, площ след промяната: 1476 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.127.262: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 7527 кв. м, площ след промяната: 7231 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.127.883: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 21 015 кв. м, площ след промяната: 21 004 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47528.160.892: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – НУГ, площ преди промяната: 3 757 311 кв. м, площ след промяната: 3 756 879 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 47528.66.898: площ: 6 189 720 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДДС;

поземлен имот с идентификатор 47528.74.3: площ: 2533 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 47528.74.421: площ: 1442 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 47528.82.296: площ: 5952 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 47528.117.12: площ: 646 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 47528.148.869: площ: 5427 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 47528.100.132: площ: 6879 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 47528.107.244: площ: 3127 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

За изпълнителен директор: В. Тодорова

6743

 

ЗАПОВЕД № КД-14-111 от 2 септември 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във връзка със заявление № 09-85277-30.09.2019 г. от СГКК – Сливен, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Градец, EKATTE 17436, община Котел, одобрени със Заповед № РД-18-1590 от 12.09.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 17436.69.303: площ: 1806 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.69.304: площ: 588 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.69.305: площ: 2672 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.69.306: площ: 4280 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.69.307: площ: 2046 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.69.308: площ: 111 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.69.309: площ: 171 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.69.310: площ: 510 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.69.311: площ: 65 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.69.312: площ: 598 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.69.313: площ: 2167 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.69.314: площ: 278 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.75.376: площ: 645 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 17436.75.377: площ: 467 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 17436.37.759: площ: 641 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.37.760: площ: 320 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.37.761: площ: 264 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.37.762: площ: 244 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.37.763: площ: 302 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.37.764: площ: 84 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.37.765: площ: 131 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.58.916: площ: 245 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.58.917: площ: 86 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.60.9902: площ: 159 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.60.9903: площ: 77 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.60.9904: площ: 218 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.60.9905: площ: 676 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.60.9906: площ: 1734 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.60.9907: площ: 1124 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.60.9908: площ: 492 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.60.9909: площ: 294 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.60.9910: площ: 323 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17436.60.9911: площ: 273 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 17436.69.227: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 9962 кв. м, площ след промяната: 9631 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.69.255: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 17 260 кв. м, площ след промяната: 15 369 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.69.301: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 76 112 кв. м, площ след промяната: 70 460 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.70.50: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДДС, площ преди промяната: 991 кв. м, площ след промяната: 466 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.70.51: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДДС, площ преди промяната: 913 кв. м, площ след промяната: 877 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.74.10: овощна градина, собственост на „Бракацулас“ – ЕООД, площ преди промяната: 2157 кв. м, площ след промяната: 2122 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.74.351: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 5376 кв. м, площ след промяната: 5108 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.75.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4737 кв. м, площ след промяната: 4563 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.75.40: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДДС, площ преди промяната: 34 330 кв. м, площ след промяната: 34 314 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.75.116: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2481 кв. м, площ след промяната: 2446 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.77.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4651 кв. м, площ след промяната: 4310 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.77.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 11 998 кв. м, площ след промяната: 11 914 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.77.553: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2241 кв. м, площ след промяната: 1817 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.77.584: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 11 975 кв. м, площ след промяната: 11 470 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.77.592: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1736 кв. м, площ след промяната: 1552 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.77.599: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 85 кв. м, площ след промяната: 79 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.77.826: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 413 кв. м, площ след промяната: 249 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.81.101: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДДС, площ преди промяната: 2 396 477 кв. м, площ след промяната: 2 395 097 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.82.48: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДДС, площ преди промяната: 536 419 кв. м, площ след промяната: 535 189 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.82.49: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДДС, площ преди промяната: 27 476 кв. м, площ след промяната: 27 210 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.87.2: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9997 кв. м, площ след промяната: 9830 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.87.3: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9998 кв. м, площ след промяната: 9798 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.6.719: за местен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 230 кв. м, площ след промяната: 62 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.6.722: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 63 кв. м, площ след промяната: 48 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.6.829: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 19 251 кв. м, площ след промяната: 18 910 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.7.705: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 20 182 кв. м, площ след промяната: 19 262 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.7.859: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 538 кв. м, площ след промяната: 396 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.8.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2339 кв. м, площ след промяната: 2293 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.8.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3600 кв. м, площ след промяната: 3501 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.10.1: нива, собственост на „Строй камък 92“ – ООД, площ преди промяната: 5999 кв. м, площ след промяната: 5867 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.10.243: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 2619 кв. м, площ след промяната: 2576 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.10.633: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1787 кв. м, площ след промяната: 1512 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.10.713: за местен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 2876 кв. м, площ след промяната: 7396 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.10.854: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1708 кв. м, площ след промяната: 1154 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.10.864: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 638 кв. м, площ след промяната: 41 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.11.6: нива, собственост на „Строй камък 92“ – ООД, площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след промяната: 2917 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.11.7: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 330 кв. м, площ след промяната: 229 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.11.249: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 2160 кв. м, площ след промяната: 2006 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.12.9: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 766 кв. м, площ след промяната: 754 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.12.646: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2826 кв. м, площ след промяната: 1977 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.13.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1999 кв. м, площ след промяната: 1854 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.13.853: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3717 кв. м, площ след промяната: 3588 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.13.861: дере, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 1608 кв. м, площ след промяната: 1473 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.14.634: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 14 152 кв. м, площ след промяната: 13 694 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.15.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 316 кв. м, площ след промяната: 10 206 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.37.715: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 65 446 кв. м, площ след промяната: 68 032 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.41.643: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 7411 кв. м, площ след промяната: 6998 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.41.714: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 3018 кв. м, площ след промяната: 2980 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.53.385: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 512 299 кв. м, площ след промяната: 512 264 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.54.11: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДДС, площ преди промяната: 570 904 кв. м, площ след промяната: 569 695 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.54.242: за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната: 13 082 кв. м, площ след промяната: 11 665 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.57.130: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДДС, площ преди промяната: 101 001 кв. м, площ след промяната: 100 090 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.57.160: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДДС, площ преди промяната: 1 761 117 кв. м, площ след промяната: 1 755 465 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.57.261: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 495 кв. м, площ след промяната: 493 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.57.527: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 3584 кв. м, площ след промяната: 3564 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.57.832: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 17 050 кв. м, площ след промяната: 16 815 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.58.133: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДДС, площ преди промяната: 56 068 кв. м, площ след промяната: 55 978 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.58.627: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 66 150 кв. м, площ след промяната: 78 044 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.58.912: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДДС, площ преди промяната: 7 629 541 кв. м, площ след промяната: 7 624 239 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.60.161: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДДС, площ преди промяната: 321 936 кв. м, площ след промяната: 316 778 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.60.425: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 49 918 кв. м, площ след промяната: 47 890 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.60.512: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 30 943 кв. м, площ след промяната: 30 917 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.60.567: друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 17 160 кв. м, площ след промяната: 14 623 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.60.581: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 492 кв. м, площ след промяната: 489 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.60.596: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 471 кв. м, площ след промяната: 468 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.60.626: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 108 087 кв. м, площ след промяната: 117 926 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.81.101: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДДС, площ преди промяната: 2 396 477 кв. м, площ след промяната: 2 396 464 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.81.279: пасище, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 426 743 кв. м, площ след промяната: 426 286 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.82.703: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 17 490 кв. м, площ след промяната: 17 070 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.94.4: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДДС, площ преди промяната: 382 600 кв. м, площ след промяната: 381 421 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.94.257: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 6724 кв. м, площ след промяната: 5673 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17436.260.266: пасище, собственост на Община Котел, площ преди промяната: 3866 кв. м, площ след промяната: 2698 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 17436.75.311: площ: 2491 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 17436.11.712: площ: 1565 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 17436.260.322: площ: 65 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел;

поземлен имот с идентификатор 17436.260.324: площ: 21 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Котел.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

6813

2.Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-71 от 3.09.2020 г. за обект: „Ремонт, консервация и реставрация на Църква „Покров Богородичен“, разположена в ПИ с идентификатор 62685.26.5, м. Рибарника в землище Рилски манастир, община Рила, област Кюстендил, с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение на разрешението за строеж може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

6821

84. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот изх. № С200022-091-0000351/7.08.2020 г. възлага на „Никар Про“ – ЕООД, ЕИК 203826656, следния недвижим имот, представляващ: урегулиран поземлен имот, представляващ дворно място с идентификатор 61604.51.422, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 61604.51.422.1, представляваща сграда за битови услуги, брой етажи – 2, със застроена площ на сградата по скица 220 кв. м, намиращи се в с. Радуил, област София, община Самоков, парцел XII, пл. № 306 в квартал 75, номер по предходен план: 604, квартал: 34, парцел: VI, с площ на имота 340 кв. м, при съседи на имота по нотариален акт: Братя Аргилови, р. Марица и улица, а по скица: имоти с идентификатори: 61604.51.596, 61604.51.597, 61604.52.545, намиращи се в с. Радуил, община Самоков, област София, ул. Г. Димитров № 21.

6683

84. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ – София, съобщава, че на основание чл. 253 във връзка с чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С200029-091-0000396/24.08.2020 г. по изп. дело № 160139887/2016 г. възлага на „Агро ленд – Разград“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 200258967, с адрес: Разград, ул. Добровска № 3, ет. 3, ап. 5, следния недвижим имот: обект – партерно помещение в бл. Хемус, вх. А (изток), представляващ партерен етаж със застроена площ 129 кв. м, състоящ се от търговска зала 64 кв. м, склад 32 кв. м и санитарен възел 8 кв. м с полезна площ 104 кв. м заедно с 6,44 % идеални части от общите части на сградата или 16,48 кв. м и отстъпено право на строеж върху общинска земя 145,48 кв. м, намираща се в Разград, кв. 66, съгласно скица № 720 от 26.04.1995 г., при съседи: изток – обслужваща улица, запад – стълбищна клетка, север – паркинг, и юг – обслужваща улица, идентификатор 61710.505.566.1.45; съгласно справка по кадастрална карта на самостоятелен обект в сграда от 24.08.2020 г. недвижимият имот се намира на етаж 0 в сграда с идентификатор 61710.505.566.1 при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: имоти с идентификатори: 61710.505.566.1.2 и 61710.505.566.1.1; местонахождение на имота: Разград, община Разград, бул. Априлско въстание № 27, кв. 66, блок Хемус, вх. А, за сумата 70 666 лв. Имотът е придобит с договор за продажба чрез търг с явно наддаване на общински нежилищен имот от 16.08.1995 г. Продажбата е освободена доставка съгласно чл. 131 от ЗДДС във връзка с чл. 83, ал. 5 от ППЗДДС. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението за възлагане и същото подлежи на вписване от съдията по вписване чрез службата по вписванията.

6750

416. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане с изх. № С200022-091-0000392/21.08.2020 г. възлага на дружество „Мастер – Пластик“ – ООД, с ЕИК 131192304, с адрес по чл. 8 от ДОПК: София, кв. Военна рампа, бул. Илиянци № 12, следните недвижими имоти, включени в група 1: 1. поземлен имот, УПИ с идентификатор 80409.5903.10, с площ 3720 кв. м, намиращ се в землището на Столична община, район „Нови Искър“, с. Чепинци, местност Малио герен, съставляващ имот № 022010 в землището на с. Чепинци, при граници и съседи по скица: имот № 022009 – нива на X.X.X., имот № 000768 – полски път на Столична община, имот № 022011 – нива на X.X.X., имот № 000503 – напоителен канал на МЗГ – ХМС; имотът е придобит с нотариален акт № 94, том II, pег. № 1004, дело № 272/2008 г. на нотариус X.X. – София, № 350 в НК, вписан в Службата по вписванията – София, с № 18, том 43, дело № 11831/24.03.2008 г.; 2. поземлен имот, УПИ с идентификатор 80409.5903.11, с площ 3271 кв. м, намиращ се в землището на Столична община, район „Нови Искър“, с. Чепинци, местност Малио герен, съставляващ имот № 022011 в землището на с. Чепинци, при граници и съседи по скица: имот № 000503 – напоителен канал МЗГ – ХМС, имот № 022016 – друг промишлен терен на „Еспехо“ – ООД, имот № 000768 – полски път на Столична община, имот № 022010 – производствен терен на „Сигма П“ – ООД; имотът е придобит нотариален акт с № 79, том II, pег. № 2206, дело № 238/2011 г. на нотариус X.X. – София, № 350 в НК, вписан в Службата по вписванията – София, с № 78, том 68, дело № 14496/2011 г.

6789

376. – Националната академия за театрално и филмово изкуство „X.X.“ – София, обявява конкурси за докторанти по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научни специалности: Театрознание и театрално изкуство: Драматургичната функция на филма в театралния спектакъл – 1 редовно, Клоунадата като система за усъвършенстване на актьорската техника – 1 редовно, Специфика и особености на системата импровизирани кукли – 1 редовно, Стратегии и модели за връзка с обществеността в творческите организации – 1 редовно, Концепции за пластическо обучение на актьора от края на ХХ и началото на ХХI век – 1 редовно, Сцената като архитектура в четири измерения. Творчеството на Йозеф Свобода – модерност без граници – 1 редовно; Кинознание, киноизкуство и телевизия: Наративът в интерактивния филм – 1 редовно; Режисьорски инструментариум на хибридното документално кино – 1 редовно, Митопоетични контексти в трансмедиите – 1 редовно, Екранна среда и костюм в психологическия филмов трилър през ХХІ век – 1 редовно, Дигитални трансформации на изображението при създаване на нискобюджетно кино в България – 1 редовно, Развитието на хибридни фотографски техники като нов изобразителен метод – 1 редовно, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За информация тел.: 9231 225, 9231 275, подаване на документи – ул. Раковски № 108А, ет. 3, стая А303. Такса за кандидатстване – 150 лв.

6760

29. – Техническият университет – Варна, обявява конкурс за главни асистенти: в професионално направление 5.13. Общо инженерство, учебна дисциплина „Конкурентоспособност на индустриалното предприятие“, факултет МТФ, катедра „Индустриален мениджмънт“ – един; в професионално направление 5.13. Общо инженерство, учебна дисциплина „Основи на предприемачеството“, факултет МТФ, катедра „Индустриален мениджмънт“ – един; в професионално направление 5.13. Общо инженерство, учебна дисциплина „Мениджмънт“, факултет МТФ, катедра „Индустриален мениджмънт“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: в университета – отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.

6776

84. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Искра, община Ситово – 32839.1.32, 32839.1.33, 32839.1.37, 32839.1.66, 32839.1.67, 32839.1.71, 32839.1.72, 32839.1.101, 32839.1.106, 32839.1.132, 32839.1.190, 32839.1.259, 32839.1.266, 32839.2.10, 32839.2.102, 32839.2.103, 32839.2.104, 32839.2.126, 32839.2.137, 32839.2.138, 32839.4.19, 32839.4.78, 32839.5.1, 32839.6.10, 32839.6.12, 32839.6.40, 32839.6.41, 32839.7.1, 32839.7.3, 32839.7.44, 32839.7.45, 32839.7.47, 32839.7.48, 32839.7.49, 32839.7.52, 32839.7.53, 32839.7.63, 32839.7.64, 32839.7.65, 32839.43.12, 32839.43.22; за с. Нова Попина, община Ситово – 51901.26.102, 51901.26.516, 51901.29.102, 51901.31.2, 51901.31.23, 51901.35.33, 51901.35.34, 51901.35.35, 51901.35.49, 51901.35.110; за с. Ситово, община Ситово – 66665.37.220, 66665.39.103, 66665.40.103, 66665.41.101, 66665.42.54, 66665.42.101, 66665.43.22, 66665.43.23, 66665.43.101, 66665.44.101, 66665.44.204, 66665.44.206, 66665.44.207. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Силистра. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

6744

84а. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Бдинци, община Добрич – селска – 03040.113.3, 03040.113.4, 03040.116.36, 03040.116.42, 03040.116.2, 03040.116.85, 03040.116.57, 03040.116.58, 03040.116.29, 03040.116.31, 03040.116.33, 03040.116.35, 03040.116.54, 03040.116.55, 03040.116.56, 03040.103.47, 03040.109.22, 03040.109.49, 03040.105.5, 03040.105.7, 03040.105.12, 03040.105.14, 03040.107.84, 03040.116.90, 03040.116.94, 03040.118.127, 03040.105.15, 03040.107.65, 03040.107.66, 03040.107.77, 03040.107.78, 03040.107.79, 03040.107.80, 03040.107.82, 03040.109.32, 03040.109.50, 03040.112.10, 03040.112.11, 03040.112.22, 03040.113.72, 03040.114.126, 03040.117.149, 03040.223.10, 03040.223.11, 03040.223.12, 03040.223.13; за с. Бенковски, община Добрич – селска – 03860.1.338, 03860.1.407, 03860.1.435, 03860.1.439, 03860.1.440, 03860.1.523, 03860.1.529, 03860.128.52, 03860.128.53, 03860.1.16, 03860.1.427, 03860.1.428, 03860.1.430, 03860.1.432, 03860.1.521, 03860.1.522, 03860.1.524, 03860.1.525, 03860.1.526, 03860.1.530, 03860.1.602, 03860.105.113, 03860.105.302, 03860.105.303, 03860.105.404, 03860.105.501, 03860.105.96, 03860.1.65, 03860.1.337, 03860.1.339, 03860.111.82, 03860.111.83, 03860.111.140, 03860.111.147, 03860.111.205, 03860.111.311, 03860.113.318, 03860.113.319, 03860.113.414, 03860.1.608, 03860.106.144, 03860.118.701; за с. Ведрина, община Добрич – селска – 10307.109.99, 10307.109.9, 10307.109.46, 10307.107.9, 10307.107.10, 10307.107.11, 10307.107.30, 10307.107.72, 10307.107.73, 10307.107.28, 10307.107.76, 10307.107.78, 10307.107.79, 10307.117.30, 10307.120.15, 10307.120.41, 10307.120.40, 10307.120.39, 10307.120.38, 10307.120.37, 10307.120.36, 10307.120.35, 10307.120.34, 10307.120.33, 10307.120.52, 10307.120.51, 10307.120.50, 10307.120.59, 10307.121.12, 10307.121.19, 10307.121.20, 10307.121.62, 10307.121.22, 10307.121.64, 10307.121.65, 10307.121.1, 10307.121.35, 10307.121.34, 10307.121.33, 10307.121.32, 10307.121.41, 10307.121.36, 10307.121.37, 10307.121.38, 10307.121.67, 10307.121.66, 10307.107.81, 10307.107.104, 10307.107.106, 10307.107.449, 10307.107.453, 10307.107.455, 10307.107.456, 10307.115.43, 10307.115.46, 10307.116.107, 10307.117.25, 10307.117.103, 10307.117.124, 10307.117.125, 10307.117.127, 10307.118.132, 10307.118.182, 10307.119.102, 10307.120.72, 10307.120.75, 10307.121.73, 10307.121.101, 10307.121.102, 10307.119.169, 10307.119.170, 10307.119.172, 10307.122.168, 10307.123.102, 10307.126.103, 10307.126.104, 10307.888.227, 10307.888.228, 10307.888.224, 10307.888.167, 10307.888.166, 10307.126.9, 10307.126.300, 10307.126.301; за с. Владимирово, община Добрич – селска – 11421.35.163, 11421.35.164, 11421.35.168, 11421.35.169, 11421.35.170, 11421.44.24, 11421.44.26, 11421.44.27, 11421.44.29, 11421.44.30, 11421.44.31, 11421.45.11, 11421.45.12, 11421.45.17, 11421.45.23, 11421.45.24, 11421.45.27, 11421.46.12, 11421.46.16, 11421.52.491, 11421.52.493, 11421.52.494, 11421.52.498, 11421.107.60, 11421.107.62, 11421.12.78, 11421.12.79, 11421.12.80, 11421.53.3, 11421.28.54, 11421.29.21, 11421.30.86, 11421.32.57; за с. Вратарите, община Добрич – селска – 12231.74.13, 12231.107.80, 12231.107.134, 12231.108.15, 12231.108.61, 12231.110.57, 12231.110.58, 12231.110.59, 12231.110.60, 12231.113.97; за с. Гешаново, община Добрич – селска – 14862.1.68, 14862.49.4, 14862.49.5, 14862.49.6, 14862.100.12, 14862.100.235, 14862.172.8, 14862.172.500, 14862.45.150, 14862.1.218, 14862.49.7; за с. Долина, община Добрич – селска – 21957.122.95, 21957.122.94, 21957.122.2, 21957.122.3, 21957.121.80, 21957.121.81, 21957.121.84, 21957.121.85, 21957.121.86, 21957.121.76, 21957.121.75, 21957.121.4, 21957.121.5, 21957.121.93, 21957.121.94, 21957.121.95, 21957.121.7, 21957.121.8, 21957.121.90, 21957.121.91, 21957.121.92, 21957.121.87, 21957.121.88, 21957.121.89, 21957.121.11, 21957.121.47, 21957.121.48, 21957.121.100, 21957.121.101, 21957.121.102, 21957.121.103, 21957.116.41, 21957.108.1, 21957.108.23, 21957.108.22, 21957.108.21, 21957.108.20, 21957.108.19, 21957.108.18, 21957.108.17, 21957.108.31, 21957.108.32, 21957.108.41, 21957.108.42, 21957.110.25, 21957.110.23, 21957.110.2, 21957.110.3, 21957.110.4, 21957.110.18, 21957.116.40, 21957.116.42, 21957.116.206, 21957.116.37, 21957.116.51, 21957.116.44, 21957.116.49, 21957.116.48, 21957.116.43, 21957.116.47, 21957.116.38, 21957.116.30, 21957.116.46, 21957.116.21, 21957.116.22, 21957.108.24, 21957.108.25, 21957.108.26, 21957.108.27, 21957.108.49, 21957.109.16, 21957.109.46, 21957.110.9, 21957.110.22, 21957.110.26, 21957.116.23, 21957.116.28, 21957.119.19, 21957.2.91, 21957.101.19, 21957.101.62, 21957.101.84, 21957.107.12, 21957.119.20, 21957.119.21, 21957.122.27, 21957.122.93, 21957.122.108, 21957.122.114, 21957.122.127, 21957.123.33, 21957.123.100, 21957.123.101, 21957.124.2, 21957.105.4, 21957.121.38, 21957.121.99, 21957.122.28, 21957.109.29, 21957.110.17; за с. Дончево, община Добрич – селска – 22988.33.34, 22988.19.42, 22988.19.41, 22988.19.40, 22988.19.39, 22988.19.38, 22988.19.37, 22988.19.60, 22988.19.59, 22988.19.58, 22988.19.29, 22988.19.111, 22988.18.132, 22988.18.128, 22988.18.55, 22988.102.14, 22988.15.8, 22988.15.9, 22988.15.10, 22988.15.11, 22988.15.30, 22988.15.31, 22988.18.272, 22988.18.900, 22988.18.902, 22988.18.904, 22988.19.901, 22988.102.35, 22988.18.42, 22988.19.176, 22988.19.902, 22988.19.903, 22988.21.1, 22988.21.42, 22988.21.70, 22988.21.79, 22988.21.53, 22988.21.55, 22988.21.118, 22988.21.120, 22988.21.122, 22988.21.123, 22988.21.124, 22988.21.125, 22988.12.45, 22988.12.900, 22988.12.901, 22988.33.11, 22988.33.15; за с. Енево, община Добрич – селска – 27468.16.9, 27468.16.10, 27468.16.13, 27468.19.7, 27468.22.1, 27468.22.2, 27468.22.3, 27468.60.2, 27468.60.5, 27468.60.6; за с. Златия, община Добрич – селска – 31067.13.36, 31067.1.30, 31067.1.31, 31067.12.52, 31067.12.53, 31067.13.2, 31067.13.17, 31067.4.131, 31067.16.3; за с. Карапелит, община Добрич – селска – 36419.10.17, 36419.25.5, 36419.25.7, 36419.27.12, 36419.27.16, 36419.27.19, 36419.27.20, 36419.27.21, 36419.27.22, 36419.27.23, 36419.38.25, 36419.39.45, 36419.39.51, 36419.39.66, 36419.39.67, 36419.41.55, 36419.41.99, 36419.41.100, 36419.44.78, 36419.56.74, 36419.57.2, 36419.57.65, 36419.57.66, 36419.57.67, 36419.58.1, 36419.58.98, 36419.58.99, 36419.58.100, 36419.60.1, 36419.60.2, 36419.60.25, 36419.60.59, 36419.60.70, 36419.60.98, 36419.60.114, 36419.63.72, 36419.200.2, 36419.200.4, 36419.200.5, 36419.200.6; за с. Ловчанци, община Добрич – селска – 43997.4.18, 43997.4.20, 43997.4.35, 43997.4.36, 43997.4.37, 43997.4.38, 43997.4.305, 43997.4.314, 43997.4.308, 43997.4.304, 43997.4.310, 43997.4.311, 43997.12.119, 43997.12.120, 43997.12.121, 43997.16.40, 43997.16.151, 43997.17.35, 43997.17.36, 43997.17.104, 43997.24.12, 43997.24.24, 43997.24.25, 43997.24.26, 43997.24.29, 43997.25.11, 43997.27.103, 43997.32.5, 43997.32.6, 43997.32.7, 43997.32.8, 43997.35.182, 43997.144.505; за с. Медово, община Добрич – селска – 47679.18.3, 47679.36.103, 47679.36.112, 47679.36.131, 47679.36.132, 47679.36.133, 47679.36.134, 47679.36.169, 47679.36.86, 47679.36.87, 47679.45.11, 47679.45.12, 47679.18.71, 47679.18.72, 47679.2.46, 47679.2.47, 47679.36.195, 47679.45.4, 47679.49.52, 47679.8.49, 47679.8.50; за с. Миладиновци, община Добрич – селска – 48088.11.261, 48088.12.1, 48088.12.3, 48088.12.27, 48088.12.40, 48088.12.41, 48088.12.48, 48088.12.49, 48088.12.249, 48088.12.265, 48088.13.218, 48088.14.16, 48088.14.17, 48088.14.219, 48088.44.2, 48088.12.34, 48088.18.201, 48088.18.250, 48088.20.253, 48088.20.255, 48088.20.254, 48088.23.335, 48088.23.339, 48088.23.351, 48088.23.356, 48088.31.2; за с. Ново Ботево, община Добрич – селска – 52038.25.3, 52038.25.4, 52038.5.12, 52038.5.13, 52038.25.2; за с. Одринци, община Добрич – селска – 53432.102.1, 53432.102.8, 53432.103.24, 53432.103.25, 53432.103.26, 53432.103.27, 53432.103.28, 53432.103.32, 53432.103.37, 53432.103.36, 53432.103.49, 53432.103.167, 53432.104.37, 53432.104.38, 53432.104.23, 53432.104.22, 53432.104.21, 53432.104.20, 53432.104.63, 53432.104.73, 53432.104.74, 53432.104.49, 53432.104.48, 53432.109.9, 53432.109.20, 53432.109.21, 53432.109.22, 53432.109.23, 53432.109.10, 53432.109.11, 53432.109.12, 53432.109.13, 53432.110.10, 53432.110.11, 53432.110.12, 53432.110.13, 53432.110.14, 53432.110.45, 53432.110.46, 53432.110.80, 53432.110.81, 53432.110.58, 53432.110.39, 53432.115.138, 53432.115.13, 53432.115.97, 53432.115.98, 53432.115.99, 53432.115.15, 53432.115.118, 53432.115.119, 53432.115.85, 53432.115.86, 53432.115.87, 53432.115.132, 53432.115.133, 53432.115.134, 53432.115.135, 53432.115.19, 53432.115.88, 53432.115.89, 53432.115.91, 53432.115.93, 53432.115.21, 53432.115.22, 53432.127.6, 53432.125.10, 53432.125.9, 53432.125.26, 53432.125.27, 53432.125.28, 53432.1.223, 53432.1.224, 53432.102.7, 53432.1.225, 53432.1.207, 53432.1.251, 53432.1.229, 53432.1.203, 53432.1.40, 53432.1.38, 53432.1.34, 53432.1.228, 53432.1.252, 53432.1.292, 53432.1.295, 53432.1.300, 53432.1.305, 53432.112.78, 53432.112.77, 53432.1.3, 53432.1.28, 53432.1.29, 53432.1.30, 53432.1.33, 53432.1.46, 53432.1.55, 53432.1.57, 53432.1.58, 53432.1.59, 53432.1.63, 53432.1.71, 53432.1.72, 53432.1.75, 53432.1.76, 53432.1.77, 53432.1.79, 53432.1.90, 53432.1.126, 53432.1.128, 53432.1.129, 53432.1.133, 53432.1.136, 53432.1.138, 53432.1.140, 53432.1.141, 53432.1.142, 53432.1.145, 53432.1.146, 53432.1.148, 53432.1.149, 53432.1.150, 53432.1.151, 53432.1.152, 53432.1.155, 53432.1.156, 53432.1.157, 53432.1.158, 53432.1.159, 53432.1.160, 53432.1.161, 53432.1.162, 53432.1.163, 53432.1.166, 53432.1.174, 53432.1.184, 53432.1.185, 53432.1.186, 53432.1.187, 53432.1.200, 53432.1.201, 53432.1.202, 53432.1.206, 53432.1.226, 53432.1.227, 53432.1.253, 53432.1.296, 53432.1.298, 53432.1.301, 53432.1.302, 53432.1.306, 53432.1.405, 53432.112.76, 53432.112.79, 53432.124.10, 53432.130.20, 53432.408.410, 53432.408.411, 53432.102.9, 53432.102.23, 53432.102.24, 53432.102.73, 53432.103.29, 53432.103.31, 53432.103.39, 53432.103.41, 53432.103.47, 53432.103.50, 53432.103.51, 53432.103.167, 53432.103.178, 53432.103.183, 53432.103.184, 53432.103.147, 53432.104.16, 53432.104.99, 53432.109.31, 53432.110.103, 53432.110.104, 53432.110.105, 53432.115.149, 53432.115.151, 53432.115.152, 53432.117.47, 53432.118.37, 53432.125.34, 53432.125.35, 53432.125.121, 53432.127.37; за с. Орлова могила, община Добрич – селска – 53881.119.75, 53881.119.24, 53881.119.43, 53881.1.39, 53881.119.20, 53881.119.78, 53881.124.71, 53881.119.74, 53881.12.16, 53881.12.42, 53881.113.26, 53881.120.25, 53881.120.105, 53881.120.106, 53881.120.107, 53881.120.108; за с. Подслон, община Добрич – селска – 57087.12.25, 57087.22.25, 57087.22.68, 57087.22.38, 57087.22.69, 57087.25.65, 57087.107.37, 57087.107.38; за с. Полковник Иваново, община Добрич – селска – 68103.17.12, 68103.17.15, 68103.2.27, 68103.23.2, 68103.26.103, 68103.26.3, 68103.26.4, 68103.26.99, 68103.28.1, 68103.28.2, 68103.33.11, 68103.33.2, 68103.4.53, 68103.4.55, 68103.4.69; за с. Самуилово, община Добрич – селска – 00374.17.23, 00374.17.73, 00374.17.72, 00374.17.25, 00374.17.29, 00374.1.30, 00374.1.61, 00374.7.47, 00374.7.77, 00374.7.78, 00374.8.71, 00374.9.1, 00374.9.2, 00374.9.4, 00374.9.7, 00374.9.20, 00374.27.1, 00374.14.1, 00374.14.2, 00374.14.27, 00374.16.81, 00374.16.82, 00374.17.7, 00374.17.86. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Добрич. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

6745

87. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Бойково, община „Родопи“ – 05150.32.1, 05150.2.624, 05150.2.396, 05150.2.553, 05150.2.702, 05150.2.704, 05150.2.703, 05150.2.705, 05150.2.662, 05150.2.576, 05150.2.578, 05150.2.577, 05150.2.572, 05150.2.571, 05150.4.1, 05150.4.66, 05150.4.24, 05150.4.21, 05150.4.19, 05150.4.846, 05150.4.17, 05150.4.327, 05150.4.44, 05150.4.633, 05150.4.70, 05150.4.619, 05150.4.328, 05150.4.609, 05150.4.65, 05150.4.64, 05150.4.213, 05150.4.585, 05150.4.586, 05150.4.236, 05150.4.640, 05150.4.2, 05150.4.389, 05150.4.391, 05150.4.649, 05150.4.650, 05150.4.590, 05150.4.565, 05150.4.500, 05150.4.457, 05150.4.63, 05150.5.189, 05150.5.182, 05150.5.387, 05150.5.199, 05150.5.200, 05150.5.194, 05150.5.185, 05150.5.188, 05150.5.169, 05150.5.164, 05150.5.181, 05150.5.193, 05150.53.44, 05150.6.105, 05150.6.153, 05150.6.97, 05150.6.159, 05150.6.98, 05150.50.68, 05150.50.381, 05150.50.69, 05150.50.372, 05150.50.459, 05150.50.380, 05150.22.138, 05150.50.379, 05150.5.398, 05150.50.20, 05150.5.190, 05150.6.96, 05150.5.183; за с. Лилково, община „Родопи“ – 43671.17.239, 43671.17.238, 43671.17.237, 43671.17.235, 43671.17.234, 43671.17.240, 43671.17.243, 43671.17.242, 43671.17.139, 43671.17.244, 43671.17.282, 43671.17.245, 43671.37.306, 43671.37.3, 43671.37.23, 43671.37.24, 43671.37.26, 43671.37.25, 43671.37.285, 43671.37.28, 43671.37.308, 43671.34.247, 43671.34.245, 43671.34.1, 43671.34.2, 43671.34.490, 43671.34.491, 43671.34.103, 43671.34.104, 43671.34.246, 43671.34.96, 43671.29.198, 43671.34.6, 43671.34.95, 43671.34.8, 43671.29.308, 43671.29.305, 43671.29.301, 43671.29.626, 43671.29.216, 43671.29.169, 43671.28.25, 43671.28.26, 43671.28.29, 43671.28.133, 43671.17.241, 43671.12.641, 43671.12.177, 43671.12.674, 43671.12.173, 43671.12.161, 43671.12.203, 43671.12.191, 43671.12.182, 43671.12.204, 43671.12.205, 43671.12.206, 43671.12.193, 43671.12.473, 43671.12.165, 43671.12.220, 43671.12.195, 43671.12.219, 43671.12.183, 43671.12.233, 43671.28.134, 43671.28.135, 43671.28.180, 43671.28.181, 43671.28.182, 43671.28.183, 43671.28.113, 43671.13.219, 43671.13.180, 43671.13.218, 43671.13.217, 43671.13.131, 43671.13.184, 43671.13.315, 43671.13.258, 43671.13.188, 43671.13.189, 43671.13.190, 43671.13.193, 43671.13.194, 43671.13.195, 43671.13.136, 43671.13.332, 43671.13.124, 43671.13.185, 43671.13.186, 43671.12.684, 43671.13.151, 43671.13.196, 43671.13.331; за с. Ситово, община „Родопи“ – 66651.58.62, 66651.114.8, 66651.114.10, 66651.112.5, 66651.112.4, 66651.94.13, 66651.94.11, 66651.94.12, 66651.107.23, 66651.95.39, 66651.95.41, 66651.95.35, 66651.95.33, 66651.95.24, 66651.95.23, 66651.95.14, 66651.95.32, 66651.95.31, 66651.95.40, 66651.98.9, 66651.99.9, 66651.99.8, 66651.99.11, 66651.99.16, 66651.68.43, 66651.51.48, 66651.51.50, 66651.51.45, 66651.51.6, 66651.73.17, 66651.74.1, 66651.58.40, 66651.58.39, 66651.58.53, 66651.55.55, 66651.55.46, 66651.111.3, 66651.111.1, 66651.98.44, 66651.68.71, 66651.58.51, 66651.99.15; за с. Цалапица, община „Родопи“ – 78029.34.34, 78029.34.42, 78029.36.404, 78029.36.224, 78029.36.185, 78029.36.11, 78029.36.26, 78029.36.195, 78029.36.167, 78029.36.166, 78029.344.52, 78029.344.54, 78029.366.26, 78029.345.69, 78029.347.95, 78029.347.21, 78029.347.34, 78029.347.197, 78029.347.153, 78029.888.58, 78029.348.109, 78029.348.96, 78029.348.52, 78029.348.172, 78029.348.174, 78029.193.935, 78029.193.934, 78029.350.65, 78029.33.28, 78029.33.34, 78029.33.732, 78029.33.736, 78029.33.74, 78029.33.89, 78029.345.13, 78029.347.32, 78029.347.72, 78029.347.225, 78029.347.281, 78029.350.133, 78029.33.102, 78029.33.48, 78029.36.7, 78029.36.397. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

6820

87а. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Бойково, с. Лилково, с. Ситово и с. Цалапица, община „Родопи“, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.

6819

1. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване, м. Толева махала, кв. 20, кв. 20а, кв. 22, кв. 23, кв. 24 (част), кв. 25, кв. 27 (част), кв. 28, кв. 29 (част), кв. 30, кв. 31, с прилежащите улици и план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по части: ВиК, телефонизация, електроснабдяване и проект за вертикално планиране, без квартали, части от тях и улици, одобрени с Решение № 8 по протокол № 68 от 17.01.2019 г. на СОС и отразени с щрихи в графичната част на проекта. Проектът е изложен в район „Люлин“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез район „Люлин“.

6785

9. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 334 по протокол № 18 от 23.07.2020 г. на СОС е одобрен проект за подробен устройствен план: проект за план за улична регулация от о.т. 505а (съществуваща) – о.т. 506 (нова) – о.т. 507 (нова) – до о.т. 509 (нова) и задънена улица от о.т. 507 (нова) до о.т. 508 (нова); проект за план за регулация за ПИ с идентификатор 14831.6504.245 за образуване на нови УПИ XIII-245 – „за ЖС“, УПИ XIV-245 – „за ЖС“, и УПИ XV-245 – „за ЖС“, кв. 5, и свързаното с това изменение на контактен УПИ II-26, кв. 5, м. В.з. Врана – Герман; проект за план за застрояване на нови УПИ XIII-245 – „за ЖС“, УПИ XIV-245 – „за ЖС“, и УПИ XV-245 – „за ЖС“, кв. 5, м. В.з. Врана – Герман, район „Панчарево“. Решението и одобреният проект на подробен устройствен план са публикувани на интернет страницата на Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запознаване в район „Панчарево“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд София-град в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

6784

1. – Община гр. Аксаково, област Варна, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 42 от 17.07.2020 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-16-7706-192 от 15.09.2016 г. на областния управител на област с административен център Варна, е приет проект за изменение на ПНИ на местност Кум тепе, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта относно поземлен имот (стар) № 51 по ПКП и новообразуван имот № 501.1660 по ПНИ, в изпълнение на влязло в законна сила на 21.03.2010 г. Решение № 2196 от 29.10.2010 г. по адм. дело № 630/2010 г. на Административния съд – Варна, и на влязло в законна сила на 18.02.2009 г. Решение № 48 от 13.01.2009 г. по адм.дело № 2725/2007 г. на Административния съд – Варна. Проектът за изменение е изложен за разглеждане в Община Аксаково, област Варна, ет. 4, стая 2, дирекция „Устройство на територията“. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите до кмета на общината.

6810

2. – Община гр. Аксаково, област Варна, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 43 от 23.07.2020 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-16-7706-192 от 15.09.2016 г. на областния управител на област с административен център Варна, е приет проект за изменение на ПНИ на с.о. „Доброгледски лозя“, землище с. Доброглед, община Аксаково, област Варна, в частта относно новообразувани имоти № 501.131, 501.133, 501.134 и 501.2047, в изпълнение на влязло в законна сила на 5.06.2019 г. Решение № 5293 от 18.12.2017 г. по адм. дело №2414/2017 г. на Районния съд – Варна. Проектът за изменение е изложен за разглеждане в Община Аксаково, област Варна, ет. 4, стая 2, дирекция „Устройство на територията“. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите до кмета на общината.

6811

9. – Областният управител на област Бургас на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148, ал. 3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е издадено Разрешение за строеж № 3 от 3.09.2020 г. на основание чл. 148, ал. 1, ал. 3, т. 1, чл. 147, ал. 1, т. 2 и чл. 152, ал. 1 от ЗУТ за монтаж на инсталация за „Внедряване на нова система за видеонаблюдение за митнически контрол на акцизните продукти“ с възложител „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ – АД. Местонахождение на обекта – поземлени имоти с идентификатори: 07079.6.1516, 07079.6.1522, 07079.6.1562 по КККР на гр. Бургас и 35883.509.161, 35883.509.160, 35883.509.61, 35883.512.7, 35883.512.6, 35883.509.97, 35883.509.29, 35883.509.65, 35883.509.96, 35883.509.130 по КККР на гр. Камено. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс с оглед защита на особено важни държавни интереси е разпоредено предварително изпълнение на разрешението за строеж. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано съгласно чл. 215 от ЗУТ пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, а по отношение разпореждането за предварително изпълнение може да се обжалва чрез областния управител пред съда в тридневен срок от съобщаването му на основание чл. 60, ал. 4 от АПК.

6807

10. – Община Горна Оряховица съобщава на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Решение № 256 по протокол № 11 от 30.07.2020 г. на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица, и заявление с вх. № У0107в-16/1.09.2020 г., че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване на хотелски комплекс“, намиращ се в ПИ с идентификатор 16359.62.1065 по КККР на гр. Горна Оряховица. Съгласно приложения регистър на засегнатите имоти трасето на кабелната линия СрН преминава през ПИ с идентификатор 16359.61.3007 по КККР на гр. Горна Оряховица с НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, с обща дължина 76,66 м. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите собственици на недвижими имоти могат да се запознаят с проекта в стая 215 на Община Горна Оряховица и при необходимост да направят мотивирани писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до кмета на община Горна Оряховица в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

6786

61а. – Община Доспат на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 139 от 28.08.2020 г. на Общинския съвет – гр. Доспат, е одобрен ПУП – ПУР за улиците Крайбрежна, Панорамен път в м. Чинлий и улица в м. Каркъма, землище Доспат, община Доспат. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Смолян.

6771

61б. – Община Доспат на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 140 от 28.08.2020 г. на Общинския съвет – гр. Доспат, е одобрен ПУП – УПС за изграждане и реконструкция на Кл СН, БКТП и Кл НН в с. Късак, община Доспат. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Смолян.

6772

61в. – Община Доспат на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 151 от 28.08.2020 г. на Общинския съвет – гр. Доспат, е одобрен ПУП – УПС за обект: „БКТП, КСН – Индустриална зона – гр. Доспат“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Смолян.

6773

797. – Общинската служба по земеделие – Пазарджик, на основание чл. 18д, ал. 4 и 5 от ППЗСПЗЗ във връзка с изработване на помощен план по § 4к, ал. 1 и 3 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28, ал. 3, т. 3 от ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите с признато право и възстановено право на собственост на земеделски земи, разположени в границите, върху които собствеността се възстановява по реда на §4 (бивши собственици или техните наследници), и на гражданите, на които е предоставено ползване на пустеещи земи по реда на § 4а и § 4б от ПЗРЗСПЗЗ (ползватели или техните наследници), за землището на с. Дебращица, че ще се извърши анкета по чл. 18б, ал. 2 от ППЗСПЗ за съвместно идентифициране (уточняване) на границите на земеделски земи в ПИ с идентификатор по КККР 20362.45.206 (стар 000206), 20362.45.585 (стар 000585), 20362.45.586 (стар 000586) и 20362.41.630 (стар 000630) в м. Чешмицата; 20362.99.276 (стар 000276), 20362.99.277 (стар 000277), 20362.99.280 (стар 000280), 20362.99.645 (стар 000645), 20362.98.283 (стар 000283), 20362.157.248 (стар 000248), 20362.206.290 в м. Белувата; 20362.187.357 (стар 000357), 20362.202.361 (стар 000361) в м. Баталята и 20362.197.223 (стар 000223) в м. Башов дол. Съвместното уточняване ще се извърши на място по график с посочени дати, ПИ и местност, който започва 14 дни след обнародването в „Държавен вестник“ на това обявление. Графикът ще бъде изложен на информационните табла в сградата на ОСЗ – Пазарджик, общинската администрация – Пазарджик, и кметство с. Дебращица и ще бъде публикуван на сайта на ОДЗ – Пазарджик, и Община Пазарджик. Бившите собственици или техните наследници да представят на фирмата изпълнител решенията на ОСЗ (ПК) Пазарджик за признати и възстановени права за имоти в разпоредбите на § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, а ползвателите – документи за предоставени права на пустеещи земи в разпоредбите на § 4а или § 4б (заповед на кмета, удостоверения за права, протоколи за оценка, вносни бележки за плащане, нотариални актове) или други документи. Земите с неустановени граници поради неявяване на заявителите или упълномощените от тях лица на основание чл. 18д, ал. 5 от ППЗСПЗЗ се предоставят за стопанисване на Община Пазарджик.

6805

17. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за трасе на водопровод от шахта на съществуващ стоманен водопровод 720, намираща се в ПИ 67338.93.7 и ПИ 67338.250.1, до Индустриален парк „Бършен“ и преминаващо и засягащо със своя сервитут ПИ 67338.250.1 с НТП „път от републиканската пътна мрежа“, държавна собственост, и ПИ 67338.93.2 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, всички в землище гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

6781

17а. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за трасета на ел.кабел от ТП „Калинин“, извод СН „Витоша“, ПС „Индустрия“, намиращ се в регулационните граници на промишлена зона, Сливен, до Индустриален парк „Бършен“ и оптичен кабел от съществуваща шахта в ПИ 65338.250.1 до Индустриален парк „Бършен“, преминаващи и засягащи със своя сервитут ПИ 67338.250.1 с НТП „път от републиканската пътна мрежа“, държавна собственост, землище гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

6782

17б. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за трасе на газопроводно отклонение от съществуващ стоманен газопровод 273/6, с точка на присъединяване в ПИ 67338.834.65, до ПИ 67338.834.15, местност Къра, отреден „За цех за металообработване и галванизация“, преминаващо през ПИ 67338.834.65 и ПИ 67338.834.68 с НТП „полски път“, общинска собственост, всички в землище гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

6783

4. – Община гр. Трън, област Перник, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – план за регулация в обхвата на УПИ II-256, кв. 20 по ПУП на с. Забел, община Трън, улица при осови точки 243 – 244 и удължаването й с осови точки 295 – 296 – 297. УПИ II-256 се разделя на три: УПИ VII-316, УПИ VIII-259 и УПИ IX-256, като регулационните линии се поставят по имотните граници на ПИ № 316, № 259 и № 256. За новообразуваните УПИ VII-316, УПИ VIII-259 и УПИ IX-256 е изработен план за застрояване. Проектната документация е на разположение в стая № 18 на общинската администрация – гр. Трън. Заинтересуваните страни на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ могат да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

6822

 

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба на областния управител на област Добрич с искане за отмяна на Решение № 144 по протокол № 11 от заседание на Общинския съвет – гр. Балчик, проведено на 30.07.2020 г., с което Общинският съвет – Балчик, дава съгласието си бюджетът на Община Балчик да бъде завишен със 17 979 лв., представляващи извършени разходи във връзка с предотвратяване разпространението на COVID-19 за периода от 1.06.2020 г. до 30.06.2020 г. По жалбата е образувано адм. дело № 423/2020 г. по описа на Административния съд – Добрич, насрочено за 27.10.2020 г. от 14 ч.

6806

Административният съд – София-град, на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по волейбол Хебър – Пазарджик“, представлявано от председателя на управителния съвет X.X.X., срещу решение на управителния съвет на сдружение „Българска федерация по волейбол“ за прекратяване и обявяване на шампиони в провежданите от сдружението първенства за сезон 2019 – 2020 г., по което е образувано адм.д. № 6554/2020 г. по описа на Административния съд – София-град, Х тричленен състав, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 16.10.2020 г. от 10 ч.

6837

Административният съд – София област, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 854/2020 г. по описа на АССО, седми състав, със страни: оспорващ – А. Христова, мл. прокурор в Районната прокуратура – Ботевград, ответник: Общинският съвет – Ботевград, и страна СОП, с който се оспорват изцяло като незаконосъобразни – поради противоречие с материалния закон, чл. 40, т. 4 и чл. 40, т. 20 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград, приета с Решение № 23 от 27.02.2003 г. на Общинския съвет – Ботевград. Делото е насрочено в открито съдебно заседание на 21.10.2020 г. от 10 ч.

6823

Софийският градски съд, гр. отделение, ІV-Д състав, е образувал гр.д. № 4090/2020 г. по въззивна жалба от X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. чрез X.X. против Решение № І-45 от 31.10.2016 г. по гр.д. № 9271/2011 г. по описа на Софийския районен съд, гр. отделение, 45 състав, в частта с която са уважени искове с правно основание чл. 124, ал. 1 и чл. 537, ал. 2 ГПК. Подадена е и въззивна жалба от X.X.X.. X.X.X., родена на 24.03.1996 г., е конституирана в производството като въззивник на основание чл. 227 ГПК на мястото на починалия X.X.X. (конституиран на мястото на X.X.X.). X.X.X. в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може писмено да потвърди всички извършени от името на X.X.X. и X.X.X. процесуални действия, да депозира въззивна жалба срещу Решение № І-45 от 31.10.2016 г., да заяви дали поддържа въззивната жалба, подадена от името на X.X.X. и X.X.X., след като получи преписи от Решение № І-45 от 31.10.2016 г. и от въззивната жалба, които се намират в деловодството на съда, като следва да посочи и съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

6802

Пернишкият районен съд, Х гр. състав, призовава Георге Редван с неизвестен адрес да се яви в съда в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на съда за получаване на препис от исковата молба и доказателствата за отговор по чл. 131 ГПК по гр.д. № 03320/2020 г. по описа на РС – Перник, заведено от X.X.X. с правно основание чл. 49 от СК, в противен случай ще му бъде назначен особен представител.

6804

Районният съд – гр. Сандански, призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответницата X.X.X., ЕГН **********, гражданка на Република България, с постоянен адрес гр. Сандански, ул. Оборище № 9, и настоящ адрес Кипър, да се яви в канцеларията на Районния съд – гр. Сандански, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея по гр. дело № 539/2020 г. по описа на съда, заведено от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.“ от София, с правно основание чл. 124, чл. 415 – 422 ГПК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще й назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

6803

 

Разградският окръжен съд на основание чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. дело № 300/2018 г. по предявено на 27.11.2018 г. мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Лозница, област Разград, ул. Пейо Яворов № 6, X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Лозница, област Разград, ул. Пейо Яворов № 6, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Лозница, област Разград, ул. Стара планина № 22, следното имущество на стойност 208 588,64 лв., а именно:

На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X. и X.X.X.:

– товарен автомобил марка „Мерцедес Бенц“, модел „Спринтер 313 ЦДИ“, рег. № РР 9144 АХ, рама № WDB9036621R526423, двигател № 61198150757913, цвят – бял, дата на първоначална регистрация 13.05.2003 г., придобит с договор за покупко-продажба на 14.09.2015 г. и фактура № 0001253/14.09.2015 г.;

– лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № РР 6995 ВА, рама №WVWZZZ3CZ6E016353, двигател № ВМР008174, цвят – черен металик, дата на първоначална регистрация 12.05.2005 г., придобит с договор за покупко-продажба на 03.02.2014 г. и фактура № 00012/3.02.2014 г.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X.:

– сумата в размер 10 700 евро или 20 927,38 лв., представляваща разликата от направени вноски на каса от X.X.X. в размер 11 700 евро или 22 883,21 лв., непогасени по давност и нареден превод в размер 1000 евро или 1955,83 лв. по сметка на X.X.X. (син) по депозитна сметка с IBAN BG 45 СЕСВ 97902484178200 в евро в „Централна кооперативна банка“ – АД;

– сумата в размер 10 605,73 евро или 20 743 лв., представляваща вноски на каса от X.X.X. (съпруг) по депозитна сметка с IBAN BG 45 СЕСВ 97902484178200 в евро с титуляр X.X.X. в „Централна кооперативна банка“ – АД;

– сумата в размер 98,18 евро или 192,02 лв., представляваща начислена лихва, непогасена по давност по депозитна сметка с IBAN BG 45 СЕСВ 97902484178200 в евро в „Централна кооперативна банка“ – АД;

– сумата в размер 1200 евро или 2347 лв., представляваща вноски на каса от X.X.X. по спестовна сметка с IBAN BG 48 UBBS 80022421490710 в евро в „Обединена българска банка“ – АД;

– сумата в размер 57,31 евро или 112,08 лв., представляваща начислена лихва по спестовна сметка с IBAN BG 48 UBBS 80022421490710 в евро „Обединена българска банка“ – АД;

На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X.:

– сумата в размер 37 492,16 евро или 73 328,29 лв., представляваща разликата от направени вноски на каса от X.X.X. в размер 42 354,29 евро или 82 837,80 лв., непогасени по давност, и нареден превод в размер 2300 евро или 4498,41 лв. по сметка на X.X.X. (син) и преобразуваната сума в размер 2562,13 евро или 5011,09 лв. за закупуване на лек автомобил, по депозитна сметка с IBAN BG 19 СЕСВ 97902484377100 в евро в „Централна кооперативна банка“ – АД;

– сумата в размер 300 евро или 586,75 лв., представляваща вноски на каса от X.X.X. по депозитна сметка с IBAN BG 19 СЕСВ 97902484377100 в евро с титуляр X.X.X. в „Централна кооперативна банка“ – АД;

– сумата в размер 245,61 евро или 480,37 лв., представляваща начислена лихва по депозитна сметка с IBAN BG 19CECB97902484377100 в евро в „Централна кооперативна банка“ – АД;

– сумата в размер 14 800 лв., представляваща вноски на каса от X.X.X. по разплащателна сметка с IBAN BG 82 СЕСВ 97901084378100 в левове в „Централна кооперативна банка“ – АД;

– сумата в размер 1674,36 евро или 3274,76 лв., представляваща непреобразуваната част от вноски на каса от X.X.X. по спестовна сметка с IBAN BG 16 UBBS 85034420007110 в евро в „X.X.X.“ – АД;

– сумата в размер 4900 евро или 9583,57 лв., представляваща получени преводи от X.X.X. по спестовна сметка с IBAN BG 16 UBBS 85034420007110 с титуляр X.X.X. в евро в „Обединена българска банка“ – АД;

– сумата в размер 4295 евро или 8400,29 лв., представляваща получени преводи от трети лица – Salim Nihrin Ramis, Alieva Rekch, по спестовна сметка c IBAN BG 16 UBBS 85034420007110 с титуляр X.X.X. в евро в „Обединена българска банка“ – АД;

– сумата в размер 183,50 евро или 358,89 лв., представляваща начислена лихва по спестовна сметка с IBAN BG 16 UBBS 85034420007110 с титуляр X.X.X. в евро в „Обединена българска банка“ – АД;

На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X. и X.X.X.:

– сумата в размер 5300 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № РР 8882 АР;

– сумата в размер 9600 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен автомобил марка „Мерцедес Бенц“, модел „Спринтер 211“, рег. № РР 1531 АТ;

– сумата в размер 5100 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 6“, рег. № РР 5883 АТ;

– сумата в размер 13 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Туарег“, рег. № РР 4823 ВА.

На основание чл. 65 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X.:

– сумата в размер 1000 евро или 1955,83 лв., представляваща получен превод на 25.11.2011 г. по сметка с IBAN BG 66 СЕСВ 97902476502600 в „X.X.X.“ – АД, с титуляр X.X.X. от депозитна сметка с IBAN BG 45 СЕСВ 97902484178200 в евро с титуляр X.X.X. в „Централна кооперативна банка“ – АД;

– сумата в размер 2300 евро или 4498,41 лв., представляваща получен превод на 30.10.2015 г. по сметка с IBAN BG 66 СЕСВ 97902476502600 в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр X.X.X. от депозитна сметка с IBAN BG 19 СЕСВ 97902484377100 в евро с титуляр X.X.X..

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.01.2021 г. от 14 ч. в Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.

Указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество, както и датата, за която се насрочва първото по делото заседание, чрез предявяване на иск в двумесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

6790

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

340. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Филмаутор“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно общо събрание на членовете на сдружението на 28.10.2020 г. в 9 ч. във Филмотечно кино „Одеон“, София, бул. Патриарх Евтимий № 1, при следния дневен ред: 1. изслушване и приемане на отчета на управителния съвет за дейността на сдружението през 2019 г.; 2. изслушване и приемане на доклада на надзорния съвет на сдружението за 2019 г.; 3. приемане на бюджет на „Филмаутор“ за 2020 г.; 4. приемане на изменения и допълнения в устава на сдружение „Филмаутор“; 5. приемане на изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на сдружението; 6. приемане на изменения и допълнения към правилата за разпределение на събраните от „Филмаутор“ възнаграждения за отстъпени за управление на сдружението авторски и продуцентски права; 7. избор на управителен съвет; 8. избор на надзорен съвет; 9. избор на регистриран одитор. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.

6706

1. – Управителният съвет на Национален таксиметров синдикат – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 4 от устава на НТС свиква общо събрание на 5.11.2020 г. в 16 ч. в София, ул. Траянова врата № 22, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на НТС за периода 6.2019 г. – 10.2020 г.; 2. разглеждане на възможността за ликвидиране на сдружението; 3. разглеждане на предложения за изменение на устава на НТС; 4. разглеждане на молби за освобождаване на членове на УС и приемане на нови такива; 5. приемане на план за дейността на НТС за периода 10.2020 г. – 10.2021 г.; 6. разни.

6724

1. – Управителният съвет на сдружение „Децата на Европа“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 5.11.2020 г. в 18 ч. в София, ул. Света София № 8, ет. 3, офис 301 – Адвокатска кантора В. Христова, при следния дневен ред: 1. приемане на заключителен баланс на сдружението и пояснителен доклад към него, изготвен от експерт-счетоводител; 2. приемане на отчет от ликвидатора; 3. вземане на решение относно обстоятелството има ли предявени вземания от евентуални кредитори на сдружението в 6-месечния срок на ликвидацията и евентуалното им удовлетворяване; 4. вземане на решения относно притежаваното към момента на ликвидацията имущество и евентуалното му разпределение; 5. вземане на решение ликвидаторът да поиска заличаване на сдружението в ТР; 6. освобождаване на ликвидатора от отговорност; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същото място в 19 ч. независимо от броя на присъстващите членове.

6756

1. – Управителният съвет на Дружеството на несебърските художници – Несебър, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на сдружението свиква общо събрание на 20.10.2020 г. в 16 ч. на адрес – Несебър, ул. Месамбрия № 20, Конферентен център – Несебър, при следния дневен ред: 1. избиране и назначаване на нови членове на управителния съвет при изпълнение на чл. 19 от устава на дружеството, както следва: X.X.X. и X.X.X. напускат дружеството, за нови членове на управителния съвет ще бъдат предложени X.X.X. и X.X.X.; председател на управителния съвет продължава да бъде X.X.X.; проект на решение: освобождаване на посочените членове на управителния съвет и избиране на новите членове на управителния съвет; 2. поправка на чл. 20, ал. 4 във връзка с начина на обявяване на поканата за свикване на общо събрание; проект за решение: промяна на чл. 20, ал. 4 от устава на Дружеството на несебърските художници: думите „Поканата се обнародва в „Държавен вестник“ се заличават. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ще бъде насрочено ново заседание същия ден един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове. Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на членовете на общото събрание в офиса на сдружението по седалището и адреса на управление.

6778

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб – Победа“ – с. Кесарево, област Велико Търново, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава свиква извънредно общо събрание на 6.11.2020 г. в 17,30 ч. в седалището на сдружението – с. Кесарево, ул. Петър Топалов-Шмид № 5, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността и финансовото състояние на УС и сдружението за 2019 г. и за мандата; докладва: председателят на УС; 2. промени в устава на сдружението; докладва: председателят на УС; 3. освобождаване от отговорност на председателя и членовете на УС; докладва: председателят на УС; 4. приемане на нови членове на сдружението; докладва: председателят на УС; 5. приемане на молбите на членове на сдружението за прекратяване на членството им; докладва: председателят на УС; 6. избор на ръководство на сдружението; докладва: председателят на УС; 7. избор на представител на сдружението пред БФС; докладва: председателят на УС. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава на сдружението събранието ще се проведе един час по-късно независимо от броя на присъстващите членове.

6808

1. – Председателят на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Регионално сдружение на общини Средногорие“ – с. Чавдар, Софийска област, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 2, т. 2 от устава на сдружението и въз основа на постъпило искане за свикване на извънредно общо събрание на 1/3 от общините – членове на сдружението, свиква общо събрание на 2.11.2020 г. в 10 ч. в заседателната зала на Община Чавдар при следния дневен ред: 1. освобождаване на управителния съвет и избор на нов управителен съвет на сдружението и определяне на мандата му; 2. освобождаване на председателя и заместник-председателя на управителния съвет и избор на нови председател и заместник-председател на сдружението; 3. освобождаване на контрольора и заместник-контрольора на сдружението и избор на нови контрольор и заместник-контрольор; 4. разни.

6787