Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 82 от 18.IX

  • УКАЗ № 183 ОТ 11.09.2020 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ПАРАШКЕВОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ПАКИСТАН Виж повече
  • УКАЗ № 184 ОТ 15.09.2020 Г. ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ Виж повече
  • УКАЗ № 185 ОТ 15.09.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Виж повече
  • УКАЗ № 186 ОТ 15.09.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОБРОВОЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ГАРАНЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/672 НА СЪВЕТА SURE - ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА ВРЕМЕННА ПОДКРЕПА С ЦЕЛ СМЕКЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ БЕЗР Виж повече
  • УКАЗ № 187 ОТ 15.09.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/125 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 ЯНУАРИ 2019 Г. ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА С НЯКОИ СТОКИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ С ЦЕЛ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЪРТНО Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/125 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 ЯНУАРИ 2019 Г. ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА С НЯКОИ СТОКИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ С ЦЕЛ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЪРТНО НАКАЗАНИЕ, ИЗТЕЗАНИЯ ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА ЖЕСТОК Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СЕРЖАНТСКИ КОЛЕЖ ЗА НУЖДИТЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ КЪМ ВИСШЕТО ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ДВ, БР. 79 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ (ДВ, БР. 42 ОТ 2006 Г.) Виж повече