Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 84 от 29.IX

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБХВАТА И МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 91 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 12 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА СИСТЕМАТА ЗА ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ПРИ АВИАЦИОННО ПРОИЗШЕСТВИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 667 ОТ 25 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ "КАЙМЕТЛИЙ", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. Виж повече
  • НАРЕДБА № 24 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА И ИНФОРМАЦИОННОТО И БИБЛИОТЕЧНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 663 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "КРАНЕВО - ЦЕНТРАЛЕН", ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 664 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "КРАНЕВО ЮГ - 1", ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-919 ОТ 2017 Г. ЗА РАЗМЕРА НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РАЗМЕРА НА НАЧАЛНИТЕ И МАКСИ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г. (ДВ, БР. 99 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2020 Г. (ДВ, БР. 99 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2011 Г. ЗА СЕЧИТЕ В ГОРИТЕ (ДВ, БР. 64 ОТ 2011 Г.) Виж повече