Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 86 от 6.X

  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 8 ОТ 2020 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2020 Г., ПРИЕТА С Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. (ДВ, БР. 3 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ДО 2020 Г. (ДВ, БР. 3 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И КОНТРОЛ НА СТАНЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, ЗАДВИЖВАНИ С ГОРИВО ВОДОРОД Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (ДВ, БР. 64 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2014 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ДВ, БР. 66 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ (FSS CODE) (Приети с Резолюция MSC. 206(81) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 18 май 2006 г. В сила за Република България от 1 юли 2010 г. Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ (FSS CODE)(Приети с Резолюция MSC. 217(82) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 8 декември 2006 г.) Виж повече