Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 87 от 9.X

  • НАРЕДБА № 37 ОТ 31 МАРТ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНИТЕ, ОТ КОИТО СЕ ДОБИВАТ СУРОВИНИ И ХРАНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ХОРА Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-6 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ФОРМИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА МУЗЕЙНИТЕ ФОНДОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 87 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 09.10.2020 Г.) Виж повече
  • ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ СПЪТНИКОВИ РАДИОСЛУЖБИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 87 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 09.10.2020 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 60 ОТ 24 АПРИЛ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА Виж повече
  • НАРЕДБА № 9 ОТ 19 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 15 ОТ 21 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА ПОСРЕДСТВОМ ИНИЦИАТИВАТА НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА(Ратифициран със закон, приет от 42-то Народно събрание на 23 януари 2014 г. - ДВ, бр. 11 от 2014 г. В сила Виж повече