Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 87 от 9.X

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-92 от 2 октомври 2020 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 322, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Кубрат след Решение № 102 по протокол № 8 от 30.06.2020 г. на Общинския съвет – гр. Кубрат, становище от Регионалното управление на образованието – Разград, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на образованието и науката, поради липса на ученици, довела до преустановяване на учебния процес в училището за учебната 2020/2021 г., закривам НУ „Св. X.X.“ – с. Равно, община Кубрат, област Разград.

1. Учениците от НУ „Св. X.X.“ – с. Равно, община Кубрат, област Разград, са насочени за обучение към ОУ „X.X.“ – гр. Кубрат, община Кубрат, област Разград, при условията на чл. 12 от ЗПУО.

2. Задължителната документация на НУ „Св. X.X.“ – с. Равно, община Кубрат, област Разград, да се съхранява в ОУ „X.X.“ – гр. Кубрат, община Кубрат, област Разград.

3. Имуществото на НУ „Св. X.X.“ – с. Равно, община Кубрат, област Разград, което е общинска собственост, се предоставя за управление със заповед на кмета на община Кубрат.

4. Имуществото, собственост на НУ „Св. X.X.“ – с. Равно, община Кубрат, област Разград, се предоставя на ОУ „X.X.“ – гр. Кубрат, община Кубрат, област Разград.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

Министър: Кр. Вълчев

7302

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 3723-П от 29 септември 2020 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1751 от 27.06.2019 г. (ДВ, бр. 55 от 2019 г.) на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 6200 от 29.09.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Плевен, представляващ: поземлен имот № 212003 с площ 12 209 кв. м, намиращ се в местността Гергов геран, с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 30 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 2500 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 5500 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е 1 месец считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен еднократно в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден, считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат, от 11 ч. българско време и е с продължителност 1 астрономически час.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7287

РЕШЕНИЕ № 3724-П от 29 септември 2020 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 1, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение от 12.12.2019 г. на Народното събрание на Република България (ДВ, бр. 99 от 2019 г.) относно процедура за приватизация и протоколно решение № 6201 от 29.09.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на моторен ферибот „Героите на Одеса“ (ро-ро железопътен ферибот), вписан в Регистъра на корабите в пристанище Варна с регистров № 256, том ІV, стр. 109, с основни характеристики: бруто тонаж 19 518; нето тонаж 5856; максимална дължина 185,40 м; максимална широчина 26,00 м; височина на борда 15,20 м, с 2 главни двигателя, тип 10 К 45 GF, с обща номинална мощност 2 х 6472 kW, съгласно удостоверение за регистрация № 12198 от 22 януари 2008 г. на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и с IMO номер 7529964, съгласно SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE, обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ – ЕАД, гр. Варна (наричан по-нататък „обособената част“), да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 7 000 000 лв. (без включен ДДС); цената се оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация;

2.2. стъпка на наддаване – 500 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска 1 300 000 лв. (без включен ДДС), или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол, посочена в тръжната документация, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения;

2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за публичните предприятия и контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок до 11 ч. на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“; цената на тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС), или равностойността им в евро, и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за публичните предприятия и контрол – само в левове или чрез банков превод по сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол: IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка на лицата, които я закупуват;

2.5. тръжната документация се получава след представяне на документ, от който да е видно, че лицето е оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от българския, същият следва да бъде придружен с превод на български език;

2.6. срок за подаване на предложения за участие в търга – до 11 ч. българско време на 25-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за публичните предприятия и контрол;

2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност; както и лица, осъдени за банкрут;

2.8. посещения и огледи на обособената част могат да се извършват всеки работен ден до началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за публичните предприятия и контрол;

2.9. търгът ще се проведе на 25-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“, от 11 ч. българско време в сградата на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

3. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПСК във връзка с писмо рег. № 07-00-33/22.01.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (вх. № 92-00-10-35#1/22.01.2020 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол) паричните постъпления от продажбата на обособената част да бъдат преведени по сметката на „Български морски квалификационен център“ – ЕАД, гр. Варна.

4. Всички разноски по прехвърлянето на обособената част и вписването на приватизационния договор в съответния регистър са за сметка на купувача (нотариални такси, дължими данъци и такса вписване).

5. Утвърждава тръжната документация за продажба на обособената част и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7288

 

РЕШЕНИЕ № 3725-П от 29 септември 2020 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1749 от 7.06.2019 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 48 от 2019 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 6202 от 29.09.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на Министерството на земеделието, храните и горите, представляващ: ветеринарна лечебница – дворно място, с площ 2730 кв. м, съставляващо УПИ I – за хранително-вкусова промишленост, в кв. 99 по плана на гр. Бяла черква, заедно с построената в него сграда на два етажа, състояща се от едноетажна част – манипулационна, и двуетажна част – кабинет и жилище, със застроена площ 135 кв. м, намиращ се в гр. Бяла черква, община Павликени, област Велико Търново (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 40 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 1500 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 7500 лв. (без включен ДДС), или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е 1 месец считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен еднократно в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден, считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат, от 11 ч. българско време и е с продължителност 1 астрономически час.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7289

 

РЕШЕНИЕ № 1782 от 29 септември 2020 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 6210 от 29.09.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Габрово, представляващ: поземлен имот с идентификатор 65927.501.1550, с площ 401 кв. м, заедно с построената в имота сграда с идентификатор 65927.501.1550.1, със застроена площ 55 кв. м, намиращ се на ул. Опълченска № 21, гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7281

 

РЕШЕНИЕ № 1783 от 29 септември 2020 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 6211 от 29.09.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Кърджали, представляващ: поземлен имот с идентификатор 40909.122.57, с площ 2571 кв. м, намиращ се в Промишлена зона – изток, гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7282

 

РЕШЕНИЕ № 1784 от 29 септември 2020 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 6212 от 29.09.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Кърджали, представляващ: поземлен имот с идентификатор 40909.122.55, с площ 2731 кв. м, намиращ се в Промишлена зона – изток, гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7283

РЕШЕНИЕ № 1785 от 29 септември 2020 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 6213 от 29.09.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.605.113, с площ 2947 кв. м, намиращ се в Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7284

 

РЕШЕНИЕ № 1786 от 29 септември 2020 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 6214 от 29.09.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.610.322.1.8, със застроена площ 110 кв. м, ведно с припадащите се 1/3 идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, намиращ се на ул. Антим I № 10, ет. 1, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7285

 

РЕШЕНИЕ № 1787 от 30 септември 2020 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 6217 от 30.09.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: сграда с идентификатор 07079.610.466.1, с площ 167 кв.м, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.610.466, намиращ се на ул. Константин Фотинов № 28, гр. Бургас, област Бургас.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7286

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-124 от 17 септември 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявление вх. № 09-36764/6.03.2020 г. от СГКК – Шумен, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на:

I. С. Жилино, EKATTE 29391, община Нови пазар, одобрени със Заповед № РД-18-856 от 27.03.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 29391.13.55: площ: 299 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 29391.15.58: площ: 495 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 29391.16.151: площ: 774 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 29391.16.152: площ: 1375 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 29391.22.50: площ: 47 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 29391.24.231: площ: 1279 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 29391.25.152: площ: 133 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 29391.25.153: площ: 633 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 29391.25.154: площ: 211 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 29391.25.155: площ: 250 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 29391.16.2.1: площ: 6 кв. м, сграда със специално предназначение, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 29391.16.95.1: площ: 10 кв. м, сграда със специално предназначение, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 29391.16.96.1: площ: 10 кв. м, сграда със специално предназначение, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 29391.22.43.1: площ: 10 кв. м, сграда със специално предназначение, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 29391.22.43.2: площ: 64 кв. м, сграда със специално предназначение, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 29391.25.63.1: площ: 11 кв. м, сграда със специално предназначение, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 29391.26.68.1: площ: 7 кв. м, сграда със специално предназначение, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 29391.26.68.2: площ: 45 кв. м, сграда със специално предназначение, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 29391.26.68.3: площ: 12 кв. м, сграда със специално предназначение, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 29391.26.69.1: площ: 9 кв. м, сграда със специално предназначение, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 29391.26.69.2: площ: 11 кв. м, сграда със специално предназначение, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 29391.26.305.1: площ: 11 кв. м, сграда със специално предназначение, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 29391.24.32.1: площ: 285 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 29391.230.3.6: площ: 49 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 29391.13.1: нива, собственост на Народно читалище – Жилино, площ преди промяната: 20 004 кв. м, площ след промяната: 19 705 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.13.5: нива, собственост на „Шумен Фийлдс“ – ЕООД, площ преди промяната: 14 315 кв. м, площ след промяната: 14 304 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.13.10: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 3887 кв. м, площ след промяната: 3847 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.13.12: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 7817 кв. м, площ след промяната: 7799 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.13.23: пасище, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 277 913 кв. м, площ след промяната: 273 185 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.13.24: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 407 кв. м, площ след промяната: 401 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.13.27: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 24 166 кв. м, площ след промяната: 40 730 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.13.54: данни преди промяната: за селскостопански, горски, ведомствен път, площ: 7385 кв. м, данни след промяната: за местен път, площ: 13 987 кв. м, собственост на Община Нови пазар;

поземлен имот с идентификатор 29391.14.299: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на държавата чрез МЗХГ – СИДП, ДП – ТП ДГС – Нови пазар, площ преди промяната: 4 591 364 кв. м, площ след промяната: 4 590 197 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.15.1: нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД, площ преди промяната: 10 801 кв. м, площ след промяната: 9745 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.15.2: нива, собственост на „Агро Хектар“ – ООД, площ преди промяната: 11 690 кв. м, площ след промяната: 10 865 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.15.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 11 782 кв. м, площ след промяната: 11 511 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.15.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 11 789 кв. м, площ след промяната: 11 506 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.15.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 11 894 кв. м, площ след промяната: 11 832 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.15.6: пасище, собственост на АПИ – Областно пътно управление – гр. Шумен, площ преди промяната: 3242 кв. м, площ след промяната: 3165 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.15.33: пасище, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 333 043 кв. м, площ след промяната: 331 148 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.15.34: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 9530 кв. м, площ след промяната: 9509 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.15.42: пасище, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 240 621 кв. м, площ след промяната: 239 161 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.15.56: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6388 кв. м, площ след промяната: 5284 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.15.57: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6387 кв. м, площ след промяната: 5859 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.16.2: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 28 426 кв. м, площ след промяната: 28 242 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.16.3: ливада, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД, площ преди промяната: 20 202 кв. м, площ след промяната: 19 994 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.16.4: дере, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 20 846 кв. м, площ след промяната: 20 789 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.16.7: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 17 701 кв. м, площ след промяната: 17 132 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.16.18: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 001 кв. м, площ след промяната: 9744 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.16.19: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2900 кв. м, площ след промяната: 2787 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.16.21: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 4117 кв. м, площ след промяната: 188 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.16.25: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3087 кв. м, площ след промяната: 2964 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.16.26: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5463 кв. м, площ след промяната: 5280 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.16.27: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 8551 кв. м, площ след промяната: 8432 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.16.55: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 487 кв. м, площ след промяната: 405 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.16.150: дере, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 22 954 кв. м, площ след промяната: 22 920 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.20.71: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 4839 кв. м, площ след промяната: 4834 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.20.95: пасище, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 14 377 кв. м, площ след промяната: 14 374 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.21.17: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4500 кв. м, площ след промяната: 4483 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.21.21: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 5463 кв. м, площ след промяната: 5461 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.22.1: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 12 100 кв. м, площ след промяната: 9474 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.22.2: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5001 кв. м, площ след промяната: 4668 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.22.3: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4999 кв. м, площ след промяната: 4810 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.22.4: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4201 кв. м, площ след промяната: 4101 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.22.8: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2501 кв. м, площ след промяната: 2363 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.22.10: ливада, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 2400 кв. м, площ след промяната: 2067 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.22.12: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2401 кв. м, площ след промяната: 1967 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.22.15: ливада, собственост на „Агро Хектар“ – ООД, площ преди промяната: 2486 кв. м, площ след промяната: 2141 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.22.16: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1999 кв. м, площ след промяната: 1738 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.22.17: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след промяната: 1773 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.22.19: ливада, собственост на „Агро Хектар“ – ООД, площ преди промяната: 1999 кв. м, площ след промяната: 1800 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.22.20: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2001 кв. м, площ след промяната: 1816 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.22.22: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2001 кв. м, площ след промяната: 1909 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.22.39: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4400 кв. м, площ след промяната: 4274 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.22.40: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4999 кв. м, площ след промяната: 4487 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.22.44: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 1513 кв. м, площ след промяната: 784 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.22.49: дере, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 3859 кв. м, площ след промяната: 3515 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.23.153: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 2448 кв. м, площ след промяната: 2438 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.24.17: нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди промяната: 12 008 кв. м, площ след промяната: 11 842 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.24.24: пасище, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 1684 кв. м, площ след промяната: 1667 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.24.31: пасище, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 2093 кв. м, площ след промяната: 2024 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.24.229: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 544 кв. м, площ след промяната: 540 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.24.230: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 5683 кв. м, площ след промяната: 10 781 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.25.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3094 кв. м, площ след промяната: 3021 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.25.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6002 кв. м, площ след промяната: 5999 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.25.11: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9103 кв. м, площ след промяната: 8835 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.25.15: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 13 833 кв. м, площ след промяната: 13 621 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.25.17: нива, собственост на „Адванс Терафонд – АДСИЦ“ – АД, площ преди промяната: 20 164 кв. м, площ след промяната: 20 096 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.25.19: пасище, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 46 988 кв. м, площ след промяната: 46 738 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.25.25: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 894 кв. м, площ след промяната: 882 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.25.27: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 1354 кв. м, площ след промяната: 1343 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.25.33: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след промяната: 4914 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.25.34: нива, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 2661 кв. м, площ след промяната: 2493 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.25.41: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 2651 кв. м, площ след промяната: 2521 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.25.151: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 280 кв. м, площ след промяната: 267 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.26.7: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5842 кв. м, площ след промяната: 5800 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.26.25: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 14 кв. м, площ след промяната: 9 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 29391.27.158: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 17 756 кв. м, площ след промяната: 17 751 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 29391.25.26: площ: 5240 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Нови пазар.

II. С. Избул, EKATTE 32353, община Нови пазар, одобрени със Заповед № РД-18-865 от 29.03.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 32353.31.416: площ: 971 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 32353.31.417: площ: 392 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 32353.31.418: площ: 453 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 32353.31.419: площ: 207 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 32353.17.441: площ: 278 кв. м, пасище, собственост на Община Нови пазар;

поземлен имот с идентификатор 32353.17.442: площ: 472 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;

поземлен имот с идентификатор 32353.17.443: площ: 42 519 кв. м, друг вид недървопроизводителна горска площ, собственост на Емилия-Елена Д-р Вичеви-Панови;

поземлен имот с идентификатор 32353.17.444: площ: 2235 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 32353.19.199: площ: 797 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 32353.17.60.1: площ: 388 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 32353.17.60.2: площ: 25 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 32353.17.60.3: площ: 12 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 32353.17.66.1: площ: 13 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 32353.60.3.1: площ: 479 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 32353.60.3.2: площ: 36 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 32353.1.166: за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната: 42 722 кв. м, площ след промяната: 42 486 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.15.64: овощна градина, собственост на НУ „Кирил и Методий“, площ преди промяната: 66 825 кв. м, площ след промяната: 66 727 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.15.221: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 001 кв. м, площ след промяната: 9949 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.30.159: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 8395 кв. м, площ след промяната: 8370 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.31.44: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4063 кв. м, площ след промяната: 4036 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.31.45: нива, собственост на Читалище с. Правенци, площ преди промяната: 1400 кв. м, площ след промяната: 1240 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.31.49: нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 58 381 кв. м, площ след промяната: 58 292 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.31.51: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 1325 кв. м, площ след промяната: 476 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.31.78: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 496 кв. м, площ след промяната: 10 210 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.31.81: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 11 987 кв. м, площ след промяната: 11 769 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.31.83: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 11 975 кв. м, площ след промяната: 11 382 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.31.91: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 803 кв. м, площ след промяната: 10 643 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.31.143: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 29 760 кв. м, площ след промяната: 32 918 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.31.144: пасище, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 58 488 кв. м, площ след промяната: 57 127 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.31.160: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 12 488 кв. м, площ след промяната: 12 476 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.31.209: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 2860 кв. м, площ след промяната: 1901 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.38.129: дере, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 226 001 кв. м, площ след промяната: 225 947 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.17.10: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 8941 кв. м, площ след промяната: 8234 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.17.11: нива, собственост на Севинч Мехмед Рахим, площ преди промяната: 8350 кв. м, площ след промяната: 8345 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.17.38: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 3178 кв. м, площ след промяната: 3160 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.17.57: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 4285 кв. м, площ след промяната: 1805 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.17.58: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 6868 кв. м, площ след промяната: 11 245 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.17.59: пасище, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 13 521 кв. м, площ след промяната: 13 210 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.17.62: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 6677 кв. м, площ след промяната: 5632 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.17.65: дере, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 83 708 кв. м, площ след промяната: 83 599 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.18.16: за местен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 5092 кв. м, площ след промяната: 7245 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.18.17: нива, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 1253 кв. м, площ след промяната: 526 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.18.18: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 773 кв. м, площ след промяната: 1267 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.18.19: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5067 кв. м, площ след промяната: 4852 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.18.20: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5039 кв. м, площ след промяната: 4937 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.18.21: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5675 кв. м, площ след промяната: 5352 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.18.25: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 7317 кв. м, площ след промяната: 7167 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.18.26: пасище, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 3446 кв. м, площ след промяната: 3018 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.18.28: пасище, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 5152 кв. м, площ след промяната: 4400 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.18.466: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 137 кв. м, площ след промяната: 139 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.60.3: друг вид недървопроизводителна горска площ, собственост на Емилия-Елена Д-р Вичеви-Панови, площ преди промяната: 52 170 кв. м, площ след промяната: 7009 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.19.17: нива, собственост на НУ „Кирил и Методий“, площ преди промяната: 371 071 кв. м, площ след промяната: 370 699 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 32353.19.198: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 9289 кв. м, площ след промяната: 8864 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7068

ЗАПОВЕД № КД-14-125 от 17 септември 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявление вх. № 09-36764-06.03.2020 г. от СГКК – Шумен, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на:

I. С. Войвода, EKATTE 11819, община Нови пазар, одобрени със Заповед № РД-18-893 от 3.04.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 11819.35.56: площ: 11 353 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 11819.41.125: площ: 3448 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 11819.41.126: площ: 1281 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 11819.42.176: площ: 1698 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 11819.43.126: площ: 182 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 11819.43.127: площ: 462 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 11819.43.128: площ: 280 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 11819.30.67: площ: 61 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 11819.53.56: площ: 252 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 11819.35.1: овощна градина, собственост на Бюлянт Юсмян Юсеин, площ преди промяната: 1906 кв. м, площ след промяната: 1872 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.2: овощна градина, собственост на Сениха Шюкри Хасан, площ преди промяната: 1526 кв. м, площ след промяната: 1471 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.3: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1551 кв. м, площ след промяната: 1489 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.4: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1570 кв. м, площ след промяната: 1504 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.5: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1585 кв. м, площ след промяната: 1518 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.6: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1600 кв. м, площ след промяната: 1534 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.7: овощна градина, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X. площ преди промяната: 1608 кв. м, площ след промяната: 1543 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.8: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1590 кв. м, площ след промяната: 1525 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.9: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1571 кв. м, площ след промяната: 1506 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.10: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1565 кв. м, площ след промяната: 1501 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.11: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2128 кв. м, площ след промяната: 2044 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.12: овощна градина, собственост на Джошкун Юсеин Рафи и X.X.X., площ преди промяната: 1515 кв. м, площ след промяната: 1450 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.13: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2625 кв. м, площ след промяната: 2384 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.14: за местен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 41 026 кв. м, площ след промяната: 37 831 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.15: овощна градина, собственост на Нихат Хасан Хасан, площ преди промяната: 2223 кв. м, площ след промяната: 2118 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.16: овощна градина, собственост на Неджиля Реджеб Аръ, площ преди промяната: 2271 кв. м, площ след промяната: 2164 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.17: овощна градина, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 2292 кв. м, площ след промяната: 2180 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.18: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2242 кв. м, площ след промяната: 2130 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.19: овощна градина, собственост на Неджиля Реджеб Аръ, площ преди промяната: 2064 кв. м, площ след промяната: 1959 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.20: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1982 кв. м, площ след промяната: 1879 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.21: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2063 кв. м, площ след промяната: 1955 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.22: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2176 кв. м, площ след промяната: 2071 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.23: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1709 кв. м, площ след промяната: 1633 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.24: овощна градина, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕАД, площ преди промяната: 1789 кв. м, площ след промяната: 1715 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.25: овощна градина, собственост на X.X. ОО, площ преди промяната: 1842 кв. м, площ след промяната: 1772 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.26: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1863 кв. м, площ след промяната: 1801 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.27: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1879 кв. м, площ след промяната: 1824 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.28: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1877 кв. м, площ след промяната: 1829 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.29: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1874 кв. м, площ след промяната: 1829 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.31: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1871 кв. м, площ след промяната: 1826 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.32: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1887 кв. м, площ след промяната: 1843 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.33: овощна градина, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1930 кв. м, площ след промяната: 1889 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.34: овощна градина, собственост на „Ви Кей Груп“ – ЕООД, площ преди промяната: 1977 кв. м, площ след промяната: 1912 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.35: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2708 кв. м, площ след промяната: 2604 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.36: овощна градина, собственост на Сибял Илхан Васви, площ преди промяната: 5595 кв. м, площ след промяната: 5505 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.37: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 1544 кв. м, площ след промяната: 1506 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.38: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1543 кв. м, площ след промяната: 1475 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.39: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1608 кв. м, площ след промяната: 1539 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.40: овощна градина, собственост на Севинч Мехмед Рахим и X.X.X., площ преди промяната: 1588 кв. м, площ след промяната: 1523 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.41: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1891 кв. м, площ след промяната: 1802 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.42: овощна градина, собственост на „Елкофал“ – ЕООД, площ преди промяната: 1506 кв. м, площ след промяната: 1427 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.43: овощна градина, собственост на Неджиля Реджеб Аръ, площ преди промяната: 1531 кв. м, площ след промяната: 1451 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.44: овощна градина, собственост на „Адванс Терафонд – АДСИЦ“, площ преди промяната: 1556 кв. м, площ след промяната: 1476 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.45: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1554 кв. м, площ след промяната: 1469 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.46: овощна градина, собственост на „Адванс Терафонд – АДСИЦ“, площ преди промяната: 1523 кв. м, площ след промяната: 1432 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.47: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1495 кв. м, площ след промяната: 1399 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.48: овощна градина, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1505 кв. м, площ след промяната: 1404 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.49: овощна градина, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕАД, площ преди промяната: 1933 кв. м, площ след промяната: 1805 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.50: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1974 кв. м, площ след промяната: 1862 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.51: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2004 кв. м, площ след промяната: 1887 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.52: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2032 кв. м, площ след промяната: 1887 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.54: овощна градина, собственост на Мелиха Бейти Сюлейман, площ преди промяната: 1100 кв. м, площ след промяната: 1010 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.35.55: овощна градина, собственост на Бедри Бейти Ахмед, площ преди промяната: 1099 кв. м, площ след промяната: 955 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.36.1: пасище, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 55 341 кв. м, площ след промяната: 53 838 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.36.18: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 17 700 кв. м, площ след промяната: 16 979 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.36.21: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 18 001 кв. м, площ след промяната: 17 418 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.36.22: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 820 кв. м, площ след промяната: 10 675 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.36.23: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3402 кв. м, площ след промяната: 3307 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.36.100: овощна градина, собственост на Юсмян Юсеин Али, площ преди промяната: 14 701 кв. м, площ след промяната: 13 993 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.36.117: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 9892 кв. м, площ след промяната: 9858 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.180.26: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 3677 кв. м, площ след промяната: 3658 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.41.12: нива, собственост на Неджиля Реджеб Аръ, площ преди промяната: 7301 кв. м, площ след промяната: 7264 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.41.13: нива, собственост на Аляйдин Тасин Хасан, площ преди промяната: 7200 кв. м, площ след промяната: 6679 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.41.15: нива, собственост на Мустафа Мехмед Мустафа и X.X.X., площ преди промяната: 13 384 кв. м, площ след промяната: 10 217 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.41.24: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 38 899 кв. м, площ след промяната: 41 939 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.41.25: за местен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 1031 кв. м, площ след промяната: 927 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.41.124: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 10 547 кв. м, площ след промяната: 7843 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.42.1: овощна градина, собственост на „Агролес“ – ЕООД, площ преди промяната: 16 383 кв. м, площ след промяната: 16 254 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.42.2: пасище, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 12 530 кв. м, площ след промяната: 11 817 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.42.166: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 1644 кв. м, площ след промяната: 1604 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.43.16: нива, собственост на „Адванс Терафонд – АДСИЦ“, площ преди промяната: 8001 кв. м, площ след промяната: 7674 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.43.125: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 3699 кв. м, площ след промяната: 1051 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.28.114: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 4398 кв. м, площ след промяната: 4595 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.30.11: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 001 кв. м, площ след промяната: 9998 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.30.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4112 кв. м, площ след промяната: 4079 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.30.50: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 15 595 кв. м, площ след промяната: 15 373 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11819.53.55: дере, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 27 490 кв. м, площ след промяната: 27 238 кв. м.

II. С. Правенци, EKATTE 58027, община Нови пазар, одобрени със Заповед № РД-18-866 от 29.03.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 58027.23.251: площ: 8029 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58027.23.252: площ: 6392 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58027.23.253: площ: 4600 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;

поземлен имот с идентификатор 58027.23.254: площ: 599 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;

поземлен имот с идентификатор 58027.17.270: площ: 742 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58027.17.271: площ: 914 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58027.17.272: площ: 100 кв. м, нива, собственост на Ергин Хюсеин Хюсеин;

поземлен имот с идентификатор 58027.73.301: площ: 40 020 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 58027.73.302: площ: 244 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 58027.73.303: площ: 6875 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 58027.73.304: площ: 4217 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58027.73.305: площ: 347 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58027.73.306: площ: 1022 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58027.180.274: площ: 141 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в кадастралната карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 58027.18.561: за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната: 1627 кв. м, площ след промяната: 1583 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.18.566: нива, собственост на Юсеин Ахмед Мехмед, площ преди промяната: 1779 кв. м, площ след промяната: 1674 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.18.567: за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната: 1508 кв. м, площ след промяната: 1440 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.18.568: за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната: 1474 кв. м, площ след промяната: 1419 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.18.569: за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната: 575 кв. м, площ след промяната: 545 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.23.15: нива, собственост на Исмаил Раим Мехмед и X.X.X., площ преди промяната: 12 787 кв. м, площ след промяната: 12 677 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.23.29: нива, собственост на Ерхан Юдаим Юдаим и X.X.X., площ преди промяната: 15 062 кв. м, площ след промяната: 14 748 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.23.30: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 15 466 кв. м, площ след промяната: 15 162 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.23.31: нива, собственост на Али Аптула Хасан, площ преди промяната: 16 462 кв. м, площ след промяната: 16 136 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.23.32: нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 17 488 кв. м, площ след промяната: 17 171 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.23.115: за местен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 35 991 кв. м, площ след промяната: 29 526 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.23.235: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 14 126 кв. м, площ след промяната: 2662 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.23.250: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 10 087 кв. м, площ след промяната: 10 069 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.17.1: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5548 кв. м, площ след промяната: 5238 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.17.2: нива, собственост на X.X.X. и „Росат – Кабел“ – ЕООД, площ преди промяната: 12 956 кв. м, площ след промяната: 12 210 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.17.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3790 кв. м, площ след промяната: 3589 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.17.4: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3541 кв. м, площ след промяната: 3382 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.17.5: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3949 кв. м, площ след промяната: 3844 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.17.7: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 377 873 кв. м, площ след промяната: 377 549 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.17.167: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 26 005 кв. м, площ след промяната: 25 988 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.17.269: за местен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 2247 кв. м, площ след промяната: 4838 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.18.101: нива, собственост на Ергин Хюсеин Хюсеин, площ преди промяната: 14 548 кв. м, площ след промяната: 13 449 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.19.225: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 6281 кв. м, площ след промяната: 9383 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.21.80: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 3895 кв. м, площ след промяната: 3894 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.21.85: за местен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 21 773 кв. м, площ след промяната: 18 405 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.21.226: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 3127 кв. м, площ след промяната: 2507 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.21.227: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 5032 кв. м, площ след промяната: 6265 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.21.267: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 6080 кв. м, площ след промяната: 6045 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.73.74: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 4408 кв. м, площ след промяната: 4396 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.73.89: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 390 933 кв. м, площ след промяната: 346 779 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.73.114: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 10 339 кв. м, площ след промяната: 10 303 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.73.138: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2551 кв. м, площ след промяната: 2257 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.73.151: за местен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 976 кв. м, площ след промяната: 2049 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.73.155: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 604 кв. м, площ след промяната: 472 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.73.215: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 12 422 кв. м, площ след промяната: 12 315 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.73.216: данни преди промяната: за местен път, площ: 3785 кв. м, данни след промяната: за селскостопански, горски, ведомствен път, площ: 3624 кв. м, собственост на Община Нови пазар;

поземлен имот с идентификатор 58027.73.253: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 320 кв. м, площ след промяната: 323 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.73.254: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 199 кв. м, площ след промяната: 505 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.73.300: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 18 562 кв. м, площ след промяната: 9830 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.180.11: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 882 кв. м, площ след промяната: 837 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.180.83: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 920 кв. м, площ след промяната: 426 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.180.86: за друг вид застрояване, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1791 кв. м, площ след промяната: 1676 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.180.101: нива, собственост на Ергин Хюсеин Хюсеин, площ преди промяната: 4401 кв. м, площ след промяната: 3689 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.180.102: нива, собственост на Ергин Хюсеин Хюсеин, площ преди промяната: 9301 кв. м, площ след промяната: 8950 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.180.134: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3825 кв. м, площ след промяната: 3801 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.180.135: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3825 кв. м, площ след промяната: 3548 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58027.180.273: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната: 2612 кв. м, площ след промяната: 2312 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7072

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

РЕШЕНИЕ № 65 от 21 септември 2020 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 390 от 27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 27.10.2020 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.604.158, представляващ УПИ IV-158, кв. 150в, м. Комплекс „Ботевградско шосе“, София, ул. 549 № 104А (бивша ул. 512 № 103), общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“.

2. Начална тръжна цена – 170 000 лв. (Сделката се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.

4. Депозитът за участие – 17 000 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.10.2020 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

7121

 

РЕШЕНИЕ № 66 от 21 септември 2020 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 774 от 4.12.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 27.10.2020 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на почивна база „Ашиклар“, състояща се от ПИ с идентификатор 03928.183.9 и ПИ с идентификатор 03928.183.10, гр. Берковица, общински нежилищен имот, предоставен за стопанисване и управление на „Софийски имоти“ – ЕАД, като правоприемник на „Галатея 2002“ – ЕАД.

2. Начална тръжна цена – 230 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.

4. Депозитът за участие – 23 000 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.10.2020 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 600 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

7122

РЕШЕНИЕ № 67 от 21 септември 2020 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 47 от 31.01.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 28.10.2020 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.1201.137 в УПИ I, кв. 49а, м. Банишора – Зона В-17, София, ул. Пловдив, в участъка между ул. Габрово и ул. Зайчар, общински нежилищен район, стопанисван от район „Илинден“.

2. Начална тръжна цена – 160 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.

4. Депозитът за участие – 16 000 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.10.2020 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

7123

 

РЕШЕНИЕ № 68 от 21 септември 2020 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 553 от 26.07.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 28.10.2020 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на обект: поземлен имот с идентификатор 07598.305.1048, заедно със сгради с идентификатори: 07598.305.1048.1, 07598.305.1048.2, 07598.305.1048.3, 07598.305.1048.4, 07598.305.1048.5 и 07598.305.1048.6 (представляващ УПИ VI-1633, кв. 55), гр. Бяла, област Варна, ул. Цар Самуил № 10, обособена част от имуществото на „Софийски имоти“ – ЕАД.

2. Начална тръжна цена – 90 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.

4. Депозитът за участие – 9000 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.10.2020 г. вкл., в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: Н. Стойнев

7124

 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 337 от 24 септември 2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Велико Търново, реши:

1. Включва в годишния план за приватизация за 2020 г. и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот със стопанско предназначение, представляващ: „Застроен урегулиран поземлен имот IV-421 – „за основно училище“, от кв. 1 по ПУП на с. Пушево, заедно с построените в него сгради“ – собственост на Община Велико Търново.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с предмет имота по т. 1: за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения освен с разрешение на общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от общинския съвет.

Председател: В. Спирдонов

7208

 

РЕШЕНИЕ № 338 от 24 септември 2020 г.

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Велико Търново:

Изменя Решение № 302 от 27.08.2020 г. на Общинския съвет – Велико Търново, като в т. I и т. II-1 думите „за техническа инфраструктура“ се заменят с „за инженерно-техническа инфраструктура“.

ІI. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 във връзка с ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое Решение № 302 от 27.08.2020 г. (ДВ, бр. 80 от 2020 г.) Общинският съвет – Велико Търново:

1. Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер 83 870 лв., в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Поземлен имот с идентификатор 10447.517.119 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 740 кв. м, за който е отреден УПИ Х – „за инженерно-техническа инфраструктура“, от кв. 570 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново“ – собственост на Община Велико Търново. Сделката се облага с ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочения в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване в размер 8350 лв.

3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе на първия следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.; място на търга – стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната документация се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер 25 161 лв. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС) заедно с целия размер на дължимия ДДС; срок за издължаване на остатъка от продажната цена – до 12 месеца считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

8. Документи за участие в търга се подават в стая 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

10. При неявяване на купувачи повторен търг ще се проведе 14 дни след датата на търга при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

11. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата за съответния повторен търг при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

Председател: В. Спирдонов

7209

 

РЕШЕНИЕ № 339 от 24 септември 2020 г.

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Велико Търново:

Изменя Решение № 303/27.08.2020 г. на Общинския съвет – Велико Търново, като в т. I и т. II-1 думите „за техническа инфраструктура“ се заменят с „за инженерно-техническа инфраструктура“.

II. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое Решение № 303 от 27.08.2020 г. (ДВ, бр. 80 от 2020 г.) Общинският съвет – Велико Търново:

1. Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер 97 800 лв., в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Поземлен имот с идентификатор 10447.517.120 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 863 кв. м, за който е отреден УПИ ХI-10 – „за инженерно-техническа инфраструктура“, от кв. 570 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново“ – собственост на Община Велико Търново. Сделката се облага с ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочения в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване в размер 9750 лв.

3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга – 14,30 ч.; място на търга – стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната документация се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер 29 340 лв. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС) заедно с целия размер на дължимия ДДС; срок за издължаване на остатъка от продажната цена – до 24 месеца считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

8. Документи за участие в търга се подават в стая 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

10. При неявяване на купувачи повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга при същите условия, като в случай, че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

11. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата за съответния повторен търг при условията на настоящото решение, като в случай, че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

Председател: В. Спирдонов

7210

 

РЕШЕНИЕ № 340 от 24 септември 2020 г.

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Велико Търново:

Изменя Решение № 304 от 27.08.2020 г. на Общинския съвет – Велико Търново, като в точка I и т. II-1 се заличават думите „за техническа инфраструктура“ и на тяхно място се поставят думите „за инженерно-техническа инфраструктура“.

II. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое Решение № 304 от 27.08.2020 г. (ДВ, бр. 80 от 2020 г.) Общинският съвет – Велико Търново:

1. Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер 338 400 лв., в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Поземлен имот с идентификатор 10447.517.129 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 3031 кв.м, за който е отреден УПИ ХII-11 – „за инженерно-техническа инфраструктура“, от кв. 570 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново“ – собственост на Община Велико Търново. Сделката се облага с ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочения в т.1 обект чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване в размер 33 840 лв.

3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга – 15 ч.; място на търга – стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната документация се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община Велико Търново всеки работен ден и до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер 101 520 лв. Депозитът да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС) заедно с целия размер на дължимия ДДС; срок за издължаване на остатъка от продажната цена – до 24 месеца считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

8. Документи за участие в търга се подават в стая 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

10. При неявяване на купувачи повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга при същите условия, като в случай, че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

11. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата за съответния повторен търг при условията на настоящото решение, като в случай, че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

Председател: В. Спирдонов

7211

 

ОБЩИНА ВЪРБИЦА

ЗАПОВЕД № 1973 от 25 септември 2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 310, ал. 5, чл. 1 и чл. 311, ал. 1, чл. 313, ал. 1, т. 3 и чл. 322, ал. 1 от ЗПУО, чл. 12, ал. 1 от ЗОС, чл. 60, ал. 1 от АПК в изпълнение на Решение № 9, прието с протокол № 13 от 24.09.2020 г. на Общинския съвет – Върбица, нареждам:

1. Да се закрие Детска градина „Детелина“, с. Конево, с административен адрес: с. Конево, община Върбица, област Шумен, ул. Мир № 1 – филиал на Детска градина „Детелина“, с. Ловец, община Върбица, считано от 25.09.2020 г.

2. Отглеждането, възпитаването, социализацията и обучението на децата да се осъществява в сградата на Детска градина „Детелина“, с. Ловец, община Върбица, област Шумен, ул. Свобода № 4, като организацията на предучилищното образование в приемащата детска градина да се извършва съгласно раздел ІІІ, глава V от ЗПУО.

3. На пътуващите деца до Детска градина „Детелина“, с. Ловец, да се осигури общински превоз.

4. Сградният фонд на Детска градина „Детелина“ – с. Конево, прилежащите й терени, публична общинска собственост, както и наличният инвентар да се предоставят за управление и стопанисване на кмета на кметство с. Конево, община Върбица.

5. Задължителната документация да се съхранява в сградите на Детска градина „Детелина“ – с. Ловец, община Върбица, ул. Свобода № 4.

6. Трудовите правоотношения със служителите на закритата детска градина да се уредят при условията на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

7. Финансиращ орган е община Върбица като първостепенен разпоредител с бюджет по смисъла на Закона за публичните финанси, от чийто бюджет се финансират дейностите в детската градина.

8. След влизане в сила на настоящата заповед да се извърши инвентаризация на наличната материално-техническа база на закритата Детска градина „Детелина“ – с. Конево, община Върбица – филиал на ДГ „Детелина“, с. Ловец, община Върбица, и да се изготвят необходимите приемно-предавателни протоколи.

Заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Бейсим Мустафа – зам.-кмет на община Върбица.

Кмет: М. Байрям

7253

 

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

РЕШЕНИЕ № 199 от 29 юли 2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, Общинският съвет – Кърджали, одобрява изменение на ОУП в частта на УПИ ІІ-6442 и УПИ ІІІ-6441, кв. 179 по плана на кв. Възрожденци, гр. Кърджали, с което се променя устройствената зона от жилищно нискоетажно застрояване (Жм) в смесена многофункционална (Смф).

Председател: Ю. Ахмед

7207

27. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:

Месечен баланс на управление „Банково“ към 30.09.2020 г.

Активи

Хил. лв.

Злато и други благородни метали

52 522

Вземания от правителството

 

на Република България

0

Капиталови инвестиции и квота

 

в МВФ

1 985 719

Дълготрайни материални и

 

нематериални активи

128 407

Други активи

22 925

Депозит в управление „Емисионно“

7 309 726

Всичко активи:

9 499 299

Пасиви

 

Кредити от МВФ

0

Задължения към международни

 

финансови институции

3 313 648

Други пасиви

878 087

Всичко задължения:

4 191 735

Основен капитал

20 000

Резерви

5 397 643

Неразпределена печалба

-110 079

Всичко собствен капитал:

5 307 564

Всичко пасиви:

9 499 299

Подуправител на БНБ:

Гл. счетоводител на БНБ:

Н. Стоянова

Т. Цветкова

Месечен баланс на управление „Емисионно“ към 30.09.2020 г.

Активи

Хил. лв.

Парични средства и предоставени

 

депозити в чужда валута

21 252 357

Монетарно злато и други

 

инструменти в монетарно злато

4 141 961

Инвестиции в ценни книжа

35 388 707

Всичко активи:

60 783 025

Пасиви

 

Банкноти и монети в обращение

19 884 338

Задължения към банки

19 256 599

Задължения към правителството

 

и бюджетни организации

13 004 051

Задължения към други депозанти

1 328 311

Депозит на управление „Банково“

7 309 726

Всичко пасиви:

60 783 025

Подуправител на БНБ:

Гл. счетоводител на БНБ:

К. Христов

Т. Цветкова

7249

65. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал на „ТЕЦ Марица-изток 2“ – ЕАД, Разрешение за строеж № РС-77 от 30.09.2020 г. за обект: „Изграждане и въвеждане в експлоатация на стоманен вертикален цилиндричен резервоар с обем 90 m3 за съхранение на техническа сярна киселина с концентрация 96 % в цех ХВО“, в УПИ I1,5,6, кв. 3 по подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на производствената част на ТЕЦ „Марица-изток 2“, в поземлен имот с идентификатор 37507.503.1, землище на с. Ковачево, община Раднево, област Стара Загора. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

7257

58. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-78 от 1.10.2020 г. за строеж: „Възстановяване на проектните параметри в гара Сеново, от км 46+570 до км 48+070, с дължина 1500 м по 9-а жп линия“, с местонахождение в зоната на отчуждение (сервитута) на железопътната инфраструктура в района на гара Сеново по 9-а главна жп линия „Русе – Каспичан“ на територията на община Ветово, област Русе. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

7258

91. – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:

1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

1.1. Административен ръководител – председател на Окръжния съд – Плевен – свободна длъжност.

1.2. Административен ръководител – председател на Административния съд – Хасково – изтичащ мандат.

1.3. Административен ръководител – председател на Районния съд – Габрово – изтичащ мандат.

1.4. Административен ръководител – председател на Районния съд – Гълъбово – изтичащ мандат.

1.5. Административен ръководител – председател на Районния съд – Костинброд – изтичащ мандат.

1.6. Административен ръководител – председател на Районния съд – Своге – изтичащ мандат.

2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“ могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт, като приемът на документи може да се осъществява и по пощата. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

7266

18. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Варна, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 във връзка с чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот изх. № С200003-091-0000422/10.09.2020 г. възлага на X.X.X., адрес: София, ж.к. Младост 1, бл. 37А, вх. 1, ет. 4, ап. 13, недвижим имот, придобит по силата на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 8, том III, рег. № 15731, дело № 346 от 2009 г., вписан в Службата по вписванията – София, във вх. рег. № 19569 от 20.05.2009 г., акт № 167, том LIV, дело № 1200/2009 г., издаден от X.X. – нотариус с район на действие Р С София, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 039, а именно: офис № 3, описание по нотариален акт, намиращ се в София, район „Слатина“, ж.к. Гео Милев, с административен адрес: ул. Едисон № 9 (стар адрес ул. Едисон № 5 – 11), на партерен етаж, със застроена площ 89,27 кв. м, състоящ се от: антре, четири помещения и санитарен възел, при съседи: от две страни двор, офис № 2, гараж № 6, гараж № 7 и стълбищна клетка, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху дворното място, цялото с площ 2662 кв. м, съставляващо урегулиран поземлен имот IX-920, 921, 922, 924, 925, 926, в квартал № 26 по плана на гр. София, местност X.X. – Подуяне – Редута, при съседи: ул. Едисон, парк „X.X.“, УПИ XIV-927, описание по скица (схема): самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.702.2030.1.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-138 от 24.07.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: София, п.к. 1000, ул. Едисон № 9, ет. 1, обект 3, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.702.2030, предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: няма данни, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.702.2030.1.36, 68134.702.2030.1.47, 68134.702.2030.1.48, под обекта: няма, над обекта: 68134.702.2030.1.14, 68134.702.2030.1.1, 68134.702.2030.1.2.

7274

51. – Шуменският университет „X.X.X.“ обявява конкурси за: професор по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физическо възпитание в детската градина и училище) – един; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по технологии и предприемачество в начален етап на образованието) – един; доцент по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия с инструментални методи) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление) – един. Всички конкурси са със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ректорска канцелария на ШУ, гр. Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, вътр. 321, GSM: 0899 901943.

7275

61. – Община Асеновград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план на обект: „Уличен водопровод за СВО“ за УПИ 9.465, за преработка и пакетиране – консервиране и стерилизация на СС продукция, ПИ 00702.9.465 по КК на гр. Асеновград. Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7290

61а. – Община Асеновград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 349 от 26.08.2020 г. на Общинския съвет – Асеновград, е одобрен ПУП – парцеларен план за обект: „Трасе на водопровод за технологични нужди от сондаж в ПИ 99088.15.3 по кадастралната карта на гр. Асеновград, кв. Долни Воден, до поземлен имот КИ 00702.505.3 по кадастралната карта на гр. Асеновград, община Асеновград“, съгласно нанесените линии със син цвят, сервитути и котировки с червен цвят на приложения проект. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет – Асеновград.

7291

33. – Община Доспат на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 154 от 28.09.2020 г. на Общинския съвет – гр. Доспат, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) и план на застрояване (ПЗ) за кв. 63 по КККР на гр. Доспат. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Смолян.

7318

54. – Община Дряново на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 200 от протокол № 18 от 25.08.2020 г. на ОбС – гр. Дряново, се одобрява проект за ПУП – ПП за довеждащата инфраструктура – за подземно трасе на водопровод, необходимо за захранване на ПИ 23947.47.117, местност Манга, по КК на гр. Дряново за изграждане на обект за „Жилищно строителство“. Трасето на водопровода преминава през поземлени имоти – ПОС, като започва от съществуващ водопровод ПЕ – 63 мм, намиращ се в ПИ 23947.501.9660 с НТП – второстепенна улица – ПОС, продължава по ПИ 23947.45.126, с НТП – път ІІІ-609 ДС, ПИ 23947.46.126, с НТП – път ІІІ-609 ДС, ПИ 23947.47.26, с НТП – път ІІІ-609 ДС, ПИ 23947.39.59, с НТП – полски път – ПОС, и завършва в имота на собственика. Дължината на трасето е 872,05 м и сервитутна площ, равна на диаметъра, увеличен с 0,6 м, така както е показано в текстовата и графичната част на проекта. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Дряново пред Административния съд – Габрово.

7312

55. – Община Дряново на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 201 от протокол № 18 от 25.08.2020 г. на ОбС – гр. Дряново, се одобрява проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ за изменение на уличната и дворищната регулация за кв. 1 и 52 по плана на с. Царева ливада и се предлагат следните изменения: заличава се улица с о.т. 16 – 18 – 23 и улица с о.т. 21 – 20 – 19 – 18, кв. 1 се заличава, а кв. 52 остава, образуват се нови УПИ – УПИ I и УПИ II от кв. 52, като между двата УПИ се проектира пешеходна алея, УПИ III-837 от кв. 52 се отрежда за ПИ 837 и УПИ IV-838 от кв. 52 се отрежда за ПИ 838, а за останалите поземлени имоти се образува УПИ V от кв. 52. За УПИ III-837 и IV-838 от кв. 52 се предвижда застрояване с височина до 10 м по ограничителни и задължителни линии със съответните показатели за плътност и интензивност на застрояване в имотите. Така описаните изменения са показани в текстовата и графичната част на проекта. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Дряново пред Административния съд – Габрово.

7313

56. – Община Дряново на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 199 от протокол № 18 от 25.08.2020 г. на ОбС – гр. Дряново, се одобрява проект за ЧПУП – ПУР за ПИ с идентификатор 20660.501.105, НТП – за второстепенна улица, в урбанизираната територия по КК на с. Денчевци. С проекта за ЧПУП – ПУР се проектира нова улица с нови о. т. 1 – 2 – 3, за която се образува нов ПИ с проектен идентификатор 20660.501.120 по КК на с. Денчевци, който е част от ПИ с идентификатор 20660.501.105 по КК на селото. Новопроектираната улица е задънена, осигурява достъп до ПИ с идентификатор 20660.501.71 и е с ширина 4 м, като завършва накрая с уширение, осигуряващо обръщането на автомобилите в обратна посока, така както е показано в текстовата и графичната част на проекта. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Дряново пред Административния съд – Габрово.

7311

23. – Община Мездра на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за съгласуване проект за ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на поземлени имоти: ПИ с идентификатор 24668.13.40, ПИ с идентификатор 24668.1.229 и ПИ с идентификатор 24668.1.240, местност Край Искъра в землището на с. Дърманци за „Разширяване границите на урбанизирани имоти ПИ 24668.1.46 и ПИ 24668.1.44 – предприятие за обработка на скални материали“. Проектите с пълна текстова и графична част на ПУП – ПРЗ са на разположение за разглеждане и обществен достъп в стая № 105, ет. 1 в сградата на Община Мездра, с административен адрес: гр. Мездра, пл. Христо Ботев № 27, всеки работен ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до кмета на общината в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7292

1. – Община Плевен на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена Заповед за отчуждаване № РД-12-342 от 31.08.2020 г., изменена със Заповед № РД-12-344 от 2.09.2020 г. на кмета на община Плевен, за изграждане на част от ул. Ген. Гурко от ОК 337а до ОК 527 по плана на гр. Плевен съгласно влязъл в сила подробен устройствен план – план за застрояване и регулация (ПУП – ПРЗ), одобрен със Заповед № РД-12-2009 от 2008 г. на кмета на община Плевен, с площ 30 кв. м от поземлен имот с идентификатор 56722.662.262 по КККР на гр. Плевен, представляващ съсобственост между общината и физически лица. Съсобственичката X.X.X.-X., притежаваща 1/16 ид. част от отчуждената, е обезщетена за сумата от 135,00 лв., като не е намерена на настоящ и постоянен адрес.

7299

15. – Община гр. Поморие, област Бургас, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 264 от 3.09.2020г. на Общинския съвет – Поморие, е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ: ХХV, ХХVI, ХХVIII и ХХХ, в кв. 7; УПИ: ХVII и ХVIII, в кв. 8 по регулационния план на с. Каменар, разположени в поземлен имот 35691.3.201 по КК на с. Каменар, община Поморие, състоящ се в обособяване на УПИ: ХХV – за жилищни сгради, ХХVI – за жилищни сгради, ХХVIII – за техническа инфраструктура, и ХХХ – за жилищни сгради, в кв. 7; УПИ: ХVII – за КОО, и ХVIII – за жилищни сгради, в кв. 8; УПИ: ХХVII – за жилищни сгради, ХХVIII – за жилищни сгради, и ХХIХ – за жилищни сгради, в кв. 9; УПИ: I – за жилищни сгради, и II – за жилищни сгради, в нов кв. 31; УПИ: I – за жилищни сгради, и II – за жилищни сгради, в нов кв. 32; УПИ: I – за жилищни сгради, и II – за жилищни сгради, в нов кв. 36. Застрояване в новообразуваните УПИ ще се допуска при спазване на градоустройствени показатели за „Жм“ зона: плътност на застрояване – 60 %, коефициент на интензивност – 1,2, кота корниз – до 10 м (до 3 ет.), минимална озеленена площ – 40 %, и предвидено паркиране в имотите, с графичната част на проекта – неразделна част от това решение. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Поморие пред Административния съд – Бургас.

7297

16. – Община гр. Поморие, област Бургас, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 259 от 3.09.2020 г. на Общинския съвет – Поморие, е одобрен ПУП – парцеларен план за обект: „Улична гравитачна БФК от ПИ 00833.6.107 в м. Бабата до КПС в ПИ 00833.5.178 в м. Пречиствателната, землище гр. Ахелой, община Поморие“, преминаващо през ПИ 00833.6.394 – полски път (общинска публична собственост), 00833.5.404 – полски път (общинска публична собственост), и 00833.5.178 – пасище (общинска собственост), с графична част на проекта – неразделна част от това решение. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Поморие пред Административния съд – Бургас.

7298

17. – Община гр. Поморие, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване за ПИ 69746.2.53 по КККР на с. Страцин, местност Старо село, община Поморие“, и сервитут, преминаващи през ПИ 69746.4.104 (полски път, общинска публична собственост), с дължина на целия кабел около 128,30 м, само в земеделска територия – 54,70 м, площ с ограничение – 0,117 дка. Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7306

3. – Областният управител на област Смолян на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен технически инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж № 35 от 28.09.2020 г. от областния управител на област Смолян, за обект „Основен ремонт на горски автомобилен път „Бучовица“, намиращ се на територията на ТП „ДГС Златоград“: Участък 1 с местонахождение ПИ с идентификатори 46045.2.570, 46045.2.575 и 46045.3.615, гр. Мадан, община Мадан, област Смолян, и Участък 2 с местонахождение ПИ с идентификатор 27588.1.602, с. Ерма река, община Златоград, област Смолян“, попадащ на територията на две общини – община Мадан и община Златоград, област Смолян, с части – „Геодезия“, „Пътна“, „Пожарна безопасност“, „ПБЗ“, „Отводняване“, „План за управление на отпадъците“ и „Обща обяснителна записка“. Проектът и разрешението за строеж могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица в деловодството на Областна администрация – Смолян, и обжалвани пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7294

483. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – ПП за трасе на оптичен кабел на „Диана кабел ТВ“ – ООД, от с. Асеново до с. Каравелово. Трасето на оптичния кабел преминава в землището на с. Асеново през следните имоти: ПИ с идентификатор 00758.32.86 и ПИ с идентификатор 00758.35.198 – с НТП полски пътища, публична общинска собственост. В землището на с. Сламино трасето преминава през ПИ с идентификатори 67177.25.58, 67177.25.47, 67177.25.59, 67177.8.54, 67177.9.113, 67177.10.97, 67177.15.143, 67177.15.142 и 67177.14.102 – с НТП полски пътища, публична общинска собственост. В землището на с. Каравелово трасето преминава през ПИ с идентификатор 36200.21.79 и ПИ с идентификатор 36200.21.82 – с НТП полски пътища, публична общинска собственост. Дължината на трасето е 7915,60 м от които 1776,60 м са в землището на с. Асеново, 5149,20 м – в землището на с. Сламино, и 989,80 м – в землището на с. Каравелово. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

7293

27. – Община с. Ситово, област Силистра, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 69 от 31.08.2020 г. на Общинския съвет – с. Ситово, е одобрен ПУП – парцеларен план за външно ел. захранване с подземен кабел НН до 1 kV на ПИ 05757.21.329 за животновъдна ферма по КК и КР на с. Босна, община Ситово, с обхват: от ПИ 05757.26.301 през ПИ 05757.26.330, ПИ 05757.26.34 (общински път), ПИ 05757.26.310, ПИ 05757.26.324 (общински път) до ПИ 05757.21.329 по КККР на с. Босна, община Ситово. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Ситово до Административния съд – Силистра.

7305

 

СЪДИЛИЩА

Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от „Бългериън Уайт Шелс“ – ООД, със седалище и адрес на управление: Пловдив, р-н „Северен“, ул. Сливница № 6А, ет. 6, офис 12, на заповед № РД09-397 от 11.05.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за забрана на улов на бяла пясъчна мида, по което е образувано адм. д. № 8401/2020 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение.

7270

Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от X.X.X. от гр. Видин, с която се оспорва раздел втори „Режим на платено паркиране на ППС“, раздел 2.1 „Режим на кратковременно платено паркиране в синя зона“ от глава IV „Паркиране“ на Наредбата за организация на движението на територията на община Видин, приета с Решение № 103 от 29.07.2019 г. на Общинския съвет – Видин, по която е образувано адм. дело № 234/2020 г. по описа на Административния съд – Видин, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 10.11.2020 г. от 10 ч.

7308

Административният съд – София област, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по оспорване на областния управител на Софийска област, София, бул. Витоша № 6, срещу Решение № 176 по протокол № 9 от 30.07.2020 г. на Общинския съвет – Ботевград, е образувано адм. дело № 921/2020 г., насрочено в открито съдебно заседание на 2.12.2020 г. от 10 ч.

7314

Бургаският районен съд, XXXVIII граждански състав, призовава X.X.X., без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на съда, гражданско отделение, Бургас, ул. Александровска № 101, ет. 3, Съдебна палата, за да получи препис от исковата молба, подадена от „Акритос ТТ“ – ООД, ЕИК 147139164, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Сливница № 2А, ет. 4, действащо за Етажна собственост с адрес гр. Бургас, к-с Меден рудник, бл. 258, вх. В, искове по ЗУЕС, по която е образувано гр. д. № 2366/2020 г. по описа на БРС, по което тя е ответница. В случай че ответницата не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще й назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

7251

Великотърновският районен съд уведомява Вики Мохан Мехра, роден на 7.05.1984 г., гражданин на Република Гърция, с неизвестен адрес и без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, че има качеството на ответник по гр. д. № 1870/2020 г. по описа на Районния съд – Велико Търново, образувано по предявен от X.X.X. иск с правно основание чл. 49 от СК, като съдът му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на Районния съд – Велико Търново, за връчване на съобщение по чл. 131 от ГПК ведно с препис от исковата молба и приложенията към нея.

7252

Районният съд – Видин, гражданска колегия, VІІ състав, призовава Баръш Дениз, гражданин на Република Турция, роден на 17.05.1975 г., ЕГН в Република Турция 12452655202 – ответник по гр. д. № 3148/2019 г. по описа на съда, образувано по иск с правно основание чл. 127а, ал. 2 от СК във връзка чл. 45 и чл. 76, т. 9 от ЗБЛД, предявен от X.X.X., ЕГН **********, в двуседмичен срок считано от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в гражданското деловодството на Районния съд – Видин, пл. Бдинци № 1, Съдебна палата, ет. 2, за да посочи съдебен адрес и да получи исковата молба и приложенията към нея. В противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.

7262

Софийският районен съд призовава в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ Алберт Пиеро Чумбу, с неизвестен адрес в България, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, ІІІ гражданско отделение, 158 състав, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да получи препис от искова молба и приложенията, подадена от X.X.X., с правно основание чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс.

7271

 

Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 76 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. дело № 1885/2020 г. по описа на съда по постъпила на 27.07.2020 г. искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност 119 847,93 лв.:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер 5000 лв.:

125 дяла, всеки на стойност по 2 лв. в общ размер на 250 лв., представляващ 25 % от капитала на „Светлана – 76“ – ЕООД, ЕИК 202019930.

Сумата в размер 4750 лв., представляваща предоставени от X.X. допълнителни вноски на търговското дружество „Светлана – 76“ – ООД, ЕИК 202019930, които впоследствие са му върнати.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер 9500 лв.:

Сумата в размер 9500 лв., представляваща предоставени допълнителни вноски на търговското дружество „Светлана – 76“ – ООД, ЕИК 202019930.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. и X.X.X. с цена на иска в размер 81 234 лв.:

Дворно място с площ 212 кв. м, съставляващо имот № 1550, който имот ведно с поземлен имот № 1551 образуват УПИ № VI-1550, 1551 в квартал № 53 по плана на гр. Карнобат, заедно с изградената в него: 1. полумасивна едноетажна жилищна сграда със застроена площ 36 кв. м, построена в имот № 1550, както и изградените до етап „груб строеж“; 2. масивна двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 80 кв. м и разгъната застроена площ 174,40 кв. м, и 3. масивен гараж със застроена площ 19,40 кв. м, заедно с прехвърленото с н.а. № 75/16.11.2016 г., том X, рег. № 6103, дело № 1002/2016 г., вписан в СВ – Карнобат, вх. рег. № 5406/16.11.2016 г., и учредените с н.а. № 87/12.06.2017 г., том IV, рег. № 2579, дело № 346/2017 г., вписан в СВ – Карнобат, вх. рег. № 1967/13.06.2017 г. права на строеж в поземлени имоти № 1550 и 1551.

Пазарна стойност към настоящия момент: 72 000 лв.

Лек автомобил „Мерцедес Е 320 ЦДИ“, рег. № А3781МР, рама № WDB2110221В003145, двигател № 64292040223703.

Пазарната стойност на МПС към настоящия момент, определена от вещо лице инж. X.X. по изп. дело № 26/2020 г., по описа на СИС при PС – Карнобат, е 6386 лв.

Лек автомобил „Опел Комбо“, рег. № А8529НА, рама № W0L0XCF0623023955, двигател № Y17DT0424522.

Пазарната стойност на МПС към настоящия момент, определена от вещо лице инж. X.X. по изп. дело № 26/2020 г., по описа на СИС при PС – Карнобат, е 2491 лв.

Мотопед „Пиаджо ЗИП“, рег. № А5430М, рама № ZAPC0600000124118, двигател № С062М17434.

Пазарната стойност на МПС към настоящия момент, определена от вещо лице инж. X.X. по изп. дело № 26/2020 г., по описа на СИС при PС – Карнобат, е 357 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. и X.X.X. с цена на иска в размер 1700 лв.:

Сумата в размер 1700 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № А4159МХ, рама № WVWZZZ1GZLB064467.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер 18 305,12 лв.:

Сумата в размер 7561,73 лв., представляваща стойността на погасителни вноски по кредит по банкова сметка в левове с IBAN BG43UBBS800231039780120 в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер 602,93 лв., представляваща стойността на погасителни вноски по кредитна карта в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер 4541,91 лв., представляваща стойността на погасителни вноски по кредитна карта в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер 833,60 лв., представляваща стойността на погасителни вноски по кредит, от „УниКредит Кънсюмър Файненсиг“ – ЕАД, отпуснат на X.X.X..

Сумата в размер 2464,95 лв., представляваща стойността на вноски по банкова сметка с IBAN BG66UNCR76301060449321 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X..

Сумата в размер 2300 лв., представляваща стойността на получени суми чрез системата Western union от X.X.X..

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер 4108,81 лв.:

Сумата в размер 2928,81 лв., представляваща стойността на погасителни вноски по кредитна карта в лв. с IBAN BG46CECB97901030296301 в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер 1180 лв., представляваща стойността на внесени средства от трети лица по банкова сметка с IBAN BG06UNCR76301077788181 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 13.01.2021 г. от 10 ч.

В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които заявяват самостоятелни права върху имуществото, предмет на делото, могат да встъпят в процеса, като предявят иск пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция по настоящото дело.

7310

Видинският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 74, ал. 1 и 2 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр.д. № С-3/2020 г. по описа на ВОС по мотивирано искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, София, против X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес в София, ж.к. Стрелбище № 114, вх. Б, ет. 2, ап. 10, X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес във Видин, ул. Разлог № 29А, и „Агро Дар 2012“ – ООД, ЕИК 202344297, със седалище и адрес на управление – София, район „Триадица“, ул. Тулча № 41, ателие 1, и с управители X.X.X. и X.X.X., с цена на иска 4 125 398,84 лв. и същото е насрочено за първо открито заседание на 4.12.2020 г. от 11 ч., като се иска на основание чл. 153, ал. 2 във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ (ДВ, бр. 1 от 2019 г.) отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, както следва:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 3 638 883,10 лв.:

– сумата в размер 2500 лв., получена от продажбата на 25 дружествени дяла от капитала на „Агро Дар 7“ – ЕООД, ЕИК 131391822;

– сумата в размер 2500 лв., представляваща стойността на 25 дружествени дяла, представляващи 50 % от капитала на „Ромели Фешън“ – ООД, ЕИК 204762270;

– сумата в размер 140 000 лв., представляваща върнат през 2011 г. заем;

– сумата в размер 19 000 лв., представляваща вноска от трето лице през 2018 г. по сметка IBAN BG81 STSA 9300 0025 2141 70, открита в „Банка ДСК“;

– сумата в размер 20 лв., представляваща вноска от титуляря през 2014 г. по сметка IBAN BG23 BGUS 9160 1003 2451 00, открита в „Българо-американска кредитна банка“;

– сумата в размер 318 614,74 лв., представляваща вноски на каса и послужили за погасяване на заем, предоставен от „Карела строй“ – АД, по сметка IBAN BG23 BGUS 9160 1003 2451 00, открита в „Българо-американска кредитна банка“ – АД;

– сумата в размер 1628,60 лв., представляваща вноска от титуляря през 2014 г. по сметка IBAN BG56 ТВIB 9310 10D7 2252 00, открита в „Ти Би Ай Банк“ – АД;

– сумата в размер 4059,32 лв., представляваща получени парични средства от трети лица през 2014 г. и 2015 г. по сметка IBAN BG56 ТВIB 9310 10D7 2252 00, открита в „Ти Би Ай Банк“ – АД;

– сумата в размер 20 760,26 лв., представляваща вноски от титуляря през 2010 г., 2011 г. и 2014 г. по сметка IBAN BG38 FINV 9150 10BG N03Q F0, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– сумата в размер 4820 лв., представляваща получени парични средства от трети лица от 2011 г. до 2014 г. по сметка IBAN BG38 FINV 9150 10BG N03Q F0, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– сумата в размер 6133 лв., представляваща вноски от титуляря през 2010 г., 2011 г. и 2014 г. по сметка IBAN BG39 FINV 9150 10BG N0HF 3V, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– сумата в размер 3090 лв., представляваща получени парични средства от трети лица от 2010 г. до 2015 г. по сметка IBAN BG39 FINV 9150 10BG N0HF 3V, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– сумата в размер 18 997,18 лв., представляваща вноски от титуляря през 2010 г., 2011 г. и 2014 г. по сметка IBAN BG45 FINV 9150 1000 0709 65, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– сумата в размер 12 760 лв., представляваща получени парични средства от трети лица от 2011 г. до 2015 г. по сметка IBAN BG45 FINV 9150 1000 0709 65, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– сумата в размер 3 084 000 лв., представляваща вноски по сметка на „Агрия-2012“ – ЕООД, ЕИК 200353162, от „Холидей Вила“ – ЕООД, ЕИК 204525664, по сметка № IBAN BG39 BGUS 9160 1005 6217 00, открита в „Българо-американска кредитна банка“ – АД.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 50 100 лв.:

– сумата в размер 50 000 лв., представляваща номиналната стойност на 500 броя акции, представляващи 100% от капитала на „Агри лоджистик“ – ЕАД, ЕИК 202211418;

– сумата в размер 100 лв., представляваща стойността на 100 дружествени дяла от капитала на „Агрия-2012“ – ЕООД, ЕИК 202334075.

На основание чл. 144 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 2500 лв.:

– сумата в размер 2500 лв., представляваща стойността на 25 дружествени дяла, представляващи 50 % от капитала на „Агроклас 7“ – ЕООД, ЕИК 200447715.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 413 639,34 лв.:

– сумата в размер 100 лв., получена от продажбата на 100 дружествени дяла от капитала на „Агроник 2012“ – ЕООД, ЕИК 202344258;

– сумата в размер 318 614,74 лв., представляваща вноски на каса и послужили за погасяване на заем, предоставен от „Карела строй“ – АД, сметка IBAN BG39 BGUS 9160 1003 2452 00, открита в „Юробанк БЪЛГАРИЯ“ – АД;

– сумата в размер 13 525 лв., представляваща вноски от титуляря през 2010 г., 2011 г. и 2014 г. по сметка IBAN BG13 СЕСВ 9790 1063 8361 00, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД;

– сумата в размер 6052,60 лв., представляваща получени парични средства от трети лица от 2010 г. до 2015 г. по сметка IBAN BG13 СЕСВ 9790 1063 8361 00, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД;

– сумата в размер 10 лв., представляваща вноска от титуляря през 2011 г. по сметка IBAN BG82 FINV 9150 10BG N03N JS, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– сумата в размер 50 000 лв., представляваща получени парични средства от трето лице през 2014 г. по сметка IBAN BG82 FINV 9150 10BG N03N JS, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– сумата в размер 4683 лв., представляваща вноски от титуляря през 2010 г., 2011 г. и 2014 г. по сметка IBAN BG83 FINV 9150 10BG N0HL 3T, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– сумата в размер 3050 лв., представляваща получени парични средства от трето лице от 2010 г. до 2015 г. по сметка IBAN BG83 FINV 9150 10BG N0HL 3T, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– сумата в размер 9924 лв., представляваща вноски от титуляря през 2010 г., 2011 г. и 2014 г. по сметка IBAN BG91 FINV 9150 1000 0711 07, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– сумата в размер 7680 лв., представляваща получени парични средства от трето лице от 2010 г. до 2015 г. по сметка IBAN BG91 FINV 9150 1000 0711 07, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 2595 лв.:

– сумата в размер 2500 лв., представляваща стойността на 50 дружествени дяла, представляващи 50 % от капитала на „Дади-67“ – ЕООД, ЕИК 200239931;

– сумата в размер 95 лв., представляваща стойността на 95 дружествени дяла, представляващи 95% от капитала на „ДАС сигурност“ – ООД, ЕИК 203023860.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 3000 лв.:

Недвижим имот – залесена територия с площ 2000 дка, намираща се в землището на с. Гара Орешец, ЕКАТТЕ 14489, община Димово, в местността Глечковец, отдел/подотдел 212/в – широколистна гора, съставляваща имот № 500006, при граници и съседи: № 500007 – залесена територия на наследник на X.X.X., имот № 000124 – язовир, Община Димово, имот № 000142 – вътрешна река на ОПФ, и имот № 000127 – пасище, мера на Община Димово, придобит в режим на СИО с нотариален акт за покупко-продажба № 65, том VI, рег. № 3570, дело № 972 от 15.12.2011 г., вписан в Службата по вписванията – Белоградчик, с акт № 121, т. 7, вх. рег. № 3002/2011 г., дело № 1048/2011 г.

Пазарната стойност на имота към настоящия момент е в размер 3000 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Агро Дар 2012“ – ООД, ЕИК 202344297, с цена на иска 14 681,40 лв.:

– сумата в размер 9570 лв., получена от продажбата на недвижими имоти през 2015 г.;

– сумата в размер 5111,40 лв., получена от продажбата на недвижими имоти през 2016 г.

Указва на третите заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане в настоящия процес, че могат да встъпят в делото, като предявят своите претенции пред Видинския окръжен съд не по-късно от 2 месеца от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

7321

Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд е образувано гр. д. № 112/2020 г. по предявено на 4.08.2020 г. мотивирано искане (искова молба) от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, София, представлявана от председателя X.X.X., за отнемане в полза на държавата на следното имущество на стойност 371 450 лв. от X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: Лом, ул. Голинци № 3, и настоящ адрес: София, район 03, Възраждане, бул. Константин Величков № 141:

1. От X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: Лом, ул. Голинци № 3, и настоящ адрес: София, район 03, Възраждане, бул. Константин Величков № 141, сумата в общ размер 301 450 лв.:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********:

– Сума в общ размер 10 050 лв., представляваща равностойността на наличните дружествени дялове, подлежаща на отнемане на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********:

– Сумата в общ размер 5000 лв., представляваща паричната равностойност на придобитите през 2011 г. дружествени дялове, подлежаща на отнемане на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********:

– Сумата 109 000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждено движимо имущество – МПС, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********:

– Сумата 177 400 лв., представляваща пазарната стойност на наличното движимо имущество, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, както следва:

– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № М8682ВС, рама № W0L0TGF35X8054185, цвят тъмносин металик, дата на първоначална регистрация 28.01.1999 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

Пазарна стойност към настоящия момент 1000 лв.

– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Зафира“, рег. № М8683ВС, рама № W0L0TGF7512028538, двигател № 17314008, цвят червен, дата на първоначална регистрация 29.09.2000 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

Пазарна стойност към настоящия момент 1500 лв.

– Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № М8705ВС, рама № WVWZZZ3AZRE096180, двигател № АНU235486, цвят тъмносин металик, дата на първоначална регистрация 27.01.1994 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Виваро“, рег. № М8953ВС, рама № W0LJ7ACA63V621582, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 7.05.2003 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № М9207ВС, рама № WVWZZZ3AZSE216556, двигател № 1Z512409, цвят син, дата на първоначална регистрация 1.06.1995 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № М9260ВС, рама № WVWZZZ3BZVP097602, цвят червен, дата на първоначална регистрация 6.03.1997 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № М9312ВС, рама № WVWZZZ1HZVP109831, двигател № AHU014254, цвят тъмносин металик, дата на първоначална регистрация 13.09.1996 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № М9316ВС, рама № WOLOTGF35X8013636, двигател № X20DTL17231748, цвят тъмносив металик, дата на първоначална регистрация 2.11.1998 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Мондео“, рег. № М9407ВС, рама № WF05XXGBB51J84007, двигател № 1J84007, цвят червен, дата на първоначална регистрация 2.02.2001 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Венто“, рег. № М9786ВС, рама № WVWZZZ1HZTW445881, двигател № AEY016335, цвят червен, дата на първоначална регистрация 8.05.1996 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Бора“, рег. № М0078ВХ, рама № WVWZZZ1JZ1W167500, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 19.09.2000 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Тойота“, модел „Рав 4“, рег. № М0285ВХ, рама № JT171SC1000051197, двигател № 3S1820111, цвят зелен, дата на първоначална регистрация 12.01.1995 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Специализиран автомобил марка „Ивеко“, модел „Дейли“, рег. № М0286ВХ, рама № ZCFC355002458097, двигател № 1014462, цвят бял, дата на първоначална регистрация 19.01.1990 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Фокус“, рег. № М0385ВХ, рама № WF0AXXGCDAYB11193, двигател № YВ11193, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 15.03.2000 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Ауди А 6“, модел „Авант“, рег. № М0613ВХ, рама № WAUZZZ4BZXN139570, двигател № AFB126223, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 14.07.1999 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Ауди А 4“, рег. № М0945ВХ, рама № WAUZZZ8DZA015223, двигател № 1J84007, цвят тъмносин металик, дата на първоначална регистрация 16.09.1996 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Ситроен“, модел „Ксантия“, рег. № М7449ВВ, рама № VF7X14B00014B8973, двигател № DHX10CU9P6002100, цвят бял, дата на първоначална регистрация 14.11.1994 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Ауди А.3.1.8“, рег. № М1137ВХ, рама № WAUZZZ8LZVA08988, цвят оксидножълт металик, дата на първоначална регистрация 6.05.1997 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“, рег. № М1138ВХ, рама № WOLTGF7512043290, цвят тъмносин металик, дата на първоначална регистрация 30.10.2000 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Фокус“, рег. № М1578ВХ, рама № WFONXXWPDN1M41519, двигател № 1М41459, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 11.04.2001 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“, рег. № М1596ВХ, рама № WOL0JBF68X7047448, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 24.06.1999 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Фиат“, модел „Пунто“, рег. № М1677ВХ, рама № ZFA18800002119275, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 7.06.2000 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Фокус“, рег. № М2296ВХ, рама № WF0NXXGCDNXE00183, двигател № C9DCXE00183, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 18.05.1999 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № М8423ВВ, рама № WOL000052R2591906, двигател № C14SE02Y32792, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 16.02.1994 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № М3439ВВ, рама № WVWZZZ3BZWE118124, двигател № AHU268933, цвят бял, дата на първоначална регистрация 22.09.1997 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № М3517ВХ, рама № WVWZZZ1JZXW049057, цвят черен, дата на първоначална регистрация 18.05.1998 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“, рег. № М3518ВХ, рама № WOL000036V1942419, двигател № Х20DTL17051881, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 17.06.1997 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Ескорт“, рег. № М3852ВХ, рама № WF0AXXGCAAWJ84141, двигател № WJ84141, цвят бордо металик, дата на първоначална регистрация 6.07.1998 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № М3886ВХ, рама № WVWZZZ3CZ6E212901, двигател № ВХЕ015376, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 12.05.2006 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“, рег. № М4092ВХ, рама № W0LOJBF19W1320493, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 5.11.1998 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С 180“, рег. № М4130ВХ, рама № WDB2020181A049710, двигател № 11192010029868, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 3.01.1994 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № М4725ВХ, рама № WVWZZZ3BZXE226225, двигател № AFN630823, цвят тъмносин, дата на първоначална регистрация 1.01.1998 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А6“, рег. № М4924ВХ, рама № WAUZZZ4BZ1N028296, двигател № AKN050930, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 3.08.2000 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Алфа Ромео 145“, рег. № М4946ВХ, рама № ZAR93000004030562, цвят черен, дата на първоначална регистрация 1.01.1995 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“, рег. № М5024ВХ, рама № WAUZZZ8DZXA054769, двигател № AHU596565, цвят черен, дата на първоначална регистрация 1.01.1998 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“, рег. № М5028ВХ, рама № WOLOTGF7512192152, двигател № Y20DTH17946837, цвят небесносин металик, дата на първоначална регистрация 30.03.2001 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Фронтера“, рег. № М5112ВХ, рама № SED5JMWL4RV603608, двигател № 0093568, цвят синьо-зелен металик, дата на първоначална регистрация 30.09.1993 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А6“, рег. № М5447ВХ, рама № WAUZZZ4BZXN082571, двигател № AKN008562, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 1.01.1999 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“, рег. № М5478ВХ, рама № WAUZZZ8DZSA054614, двигател № 1Z444870, цвят червен, дата на първоначална регистрация 7.05.1995 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Фиат“, модел „Улисе“, рег. № М5613ВХ, рама № ZFA17900013174238, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 29.07.2004 г. собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Мондео“, рег. № М5719ВХ, рама № WFONXXGBBNYA44514, двигател № YА44514, цвят тъмнозелен, дата на първоначална регистрация 19.07.2000 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Шкода“, модел „Октавия“, рег. № М5762ВХ, рама № TMBZZZ1U5W2050215, двигател № AGR169032, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 12.11.1997 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“, рег. № М5772ВХ, рама № WF0PXXGBFPYS00573, двигател № D3FAYS00573, цвят бял, дата на първоначална регистрация 8.03.2001 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „БМВ“, модел „525 ТДС“, рег. № М5856ВХ, рама № WBADF710X0BS29763, двигател № 28168663256Т1, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 23.04.1997 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“, рег. № М6069ВХ, рама № WAUZZZ4BZ1N114765, двигател № AKЕ055703, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 1.01.2001 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра Б“, рег. № М6453ВХ, рама № WOLOJBF68X7092665, двигател № X20DTH14764785, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 23.09.1999 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“, рег. № М6454ВХ, рама № WOLOTGF75Y2308643, двигател № X20DTH17143568, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 7.09.2000 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Рено“, модел „Сценик“, рег. № М6487ВХ, рама № VF1JA0NN521690280, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 4.04.2000 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „БМВ“, модел „320 И“, рег. № М6495ВХ, рама № WBAC811070J852184, двигател № 33310192206S1, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 1.01.1999 г.собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Товарен автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“, рег. № М6534ВХ, рама № WF0LXXGBFL2B39653, двигател № 2B39653, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 7.03.2003 г. собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра Г ЦЦ“, рег. № М6588ВХ, рама № W0L0TGF48X2113261, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 11.01.1999 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № М6671ВХ, рама № WVWZZZ3BZWE060957, двигател № AFN606897, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 1.01.1997 г. собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра Б“, рег. № М6765ВХ, рама № WOLOJBF35X1135694, двигател № X20DTH17410577, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 24.06.1999 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Венто“, рег. № М6890ВХ, рама № WVWZZZ1HZTW163494, двигател № AЕY012440, цвят зелен металик, дата на първоначална регистрация 22.02.1996 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Мондео“, рег. № М7012ВХ, рама № WF05XXGBB51R00989, двигател № D6ВА1R00989, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 21.06.2001 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Фокус“, рег. № М7098ВХ, рама № WF0NXXGCDNYK08772, двигател № С9DAYK08772, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 28.09.2000 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 4“, рег. № М7166ВХ, рама № WAUZZZ8DZTA092895, двигател № 1Z631727, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 10.11.1995 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Товарен автомобил марка „Ситроен“, модел „Джъмпер“, рег. № М7311ВХ, рама № VF7233J5215227007, цвят бял, дата на първоначална регистрация 18.01.1996 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Мовано“, рег. № М7326ВХ, рама № VN1J9AED522243840, цвят бял, дата на първоначална регистрация 19.05.2000 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Фокус“, рег. № М7340ВХ, рама № VF0AXXGCDA1D10728, двигател № С9DВ1D10728, цвят тъмносин, дата на първоначална регистрация 23.02.2002 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № М7359ВХ, рама № WVWZZZ3BZWE070416, двигател № AHU245185, цвят тъмносин, дата на първоначална регистрация 24.07.1997 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“, рег. № М7375ВХ, рама № WOLOJBF35X7030541, цвят тъмносив металик дата на първоначална регистрация 4.10.1999 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Фокус“, рег. № М7526ВХ, рама № VFOFXXWPDFYG85282, двигател № С9DАYЕ85282, цвят черен, дата на първоначална регистрация 27.04.2000 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“, рег. № М7544ВХ, рама № WOLOTGF7532274404, цвят тъмносин металик, дата на първоначална регистрация 17.07.2003 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Товарен автомобил марка „Пежо“, модел „Експерт“, рег. № М7593ВХ, рама № VF3BYRHZB86263428, двигател № 3011584, цвят бял, дата на първоначална регистрация 9.06.2006 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „БМВ“, модел „Х5“, рег. № М7631ВХ, рама № WBAFA71080LN26631, двигател № 23595133306D1, цвят черен, дата на първоначална регистрация 8.10.2002 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Фокус“, рег. № М7703ВХ, рама № WF0NXXGCDNYG32704, двигател № CDAYG32704, цвят тъмносин металик, дата на първоначална регистрация 16.06.2000 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № М7785ВХ, рама № WVWZZZ3BZVP133224, двигател № AFN231168, цвят тъмносин металик, дата на първоначална регистрация 12.05.1997 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № М7809ВХ, рама № WOLOTGF35Y8089907, двигател № Y20DTH17611245, цвят сив металик, дата на първоначална ргистрация 27.06.2000 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 4“, рег. № М7813ВХ, рама № WAUZZZ8DZXA325211, двигател № AFN945339, цвят червен, дата на първоначална регистрация 15.07.1999 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Алфа Ромео“, модел „147“, рег. № М7850ВХ, рама № ZAR93700005099453, двигател № 182В9003524861, цвят черен, дата на първоначална регистрация 5.06.2003 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Шаран“, рег. № М7859ВХ, рама № WVWZZZ7MZTV023922, двигател № 1Z678005, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 14.03.1996 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № М7883ВX, рама № WVWZZZ3BZ3E177279, цвят тъмносин, дата на първоначална регистрация 1.01.2002 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Галакси“, рег. № М7891ВX, рама № WF0GXXPSWGWT47085, двигател № AHU343290, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 1.01.1998 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № М8158ВX, двигател № BDG014028, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 11.09.2003 г., рама № WVWZZZ3BZ4E079391, собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Вито 108Д“, рег. № М8159ВX, рама № VSA63816423155666, двигател № 60194200706823, цвят бордо, дата на първоначална регистрация 14.08.1998 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Транспортер“, рег. № М8171ВX, рама № WV2ZZZ70ZYH120100,цвят светлосин, дата на първоначална регистрация 24.02.2000 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фокус“, рег. № М8172ВX, рама № WF0NXXGCDNXL41982, двигател № C9DCXL41982, цвят светлозелен металик, дата на първоначална регистрация 25.06.1999 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Зафира“, рег. № М8256ВX, рама № W0L0TGF7542068402, цвят тъмносин, дата на първоначална регистрация 22.01.2004 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Пежо“, модел „406“, рег. № М8280ВX, рама № VF38BD8BD80179035, двигател № D8B6013510, цвят тъмносив металик, дата на първоначална регистрация 15.07.1996 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № М8354ВX, рама № WVWZZZ3BXE105740, двигател № АFN178327, цвят тъмносив металик, дата на първоначална регистрация 26.02.1999 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фокус Амбиенте ТР 1.8 ТДДИ“, рег. № М8435ВX, рама № WF0NXXGCDNYC57911, двигател № С9DAYC57911, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 31.08.2000 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Галакси“, рег. № М8436ВX, рама № WF0GXXPSSGYK88956, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 23.08.2000 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Зафира“, рег. № М8460ВX, рама № W0L0TGF75Y2250714, двигател № Х20DTL17688033, цвят тъмнозелен металик, дата на първоначална регистрация 18.05.2000 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Пунто“, рег. № М8544ВX, рама № ZFA18800000203323, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 28.09.2000 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Шаран“, рег. № М8545ВX, рама № WVWZZZ7MZ1V051379, двигател № AUY106928, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 3.04.2001 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530 Д“, рег. № М8572ВX, рама № WBANC71020B138774, двигател № 28225407306D2, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 2.09.2003 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Мондео“, рег. № М8627ВX, рама № WF0WXXGBBW1P39503, двигател № 1P39503, цвят тъмносин металик, дата на първоначална регистрация 23.01.2001 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фокус“, рег. № М8628ВX, рама № WFONXXGСDNXM27572, двигател № C9DAXM27572, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 24.11.1999 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фокус“, рег. № М8656ВX, рама № WFONXXGODNXY81713, двигател № XY81713, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 7.07.1999 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Рено“, модел „Меган“, рег. № М8671ВX, рама № VF1KMRG0631483302, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 27.10.2004 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Товарен автомобил, марка „Форд“, модел „Транзит“, рег. № М8675ВX, рама № WF0AXX GBFAYB16484, двигател № D4FAYV16484, цвят бял, дата на първоначална регистрация 7.12.2000 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № М8725ВX, рама № W0L0TGF35X2231484, двигател № X20DTL17390426, цвят тъмносин металик, дата на първоначална регистрация 5.07.1999 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А4“, рег. № М8726ВX, рама № WAUZZZ8DZTA324222, двигател № AFN074483, цвят сив, дата на първоначална регистрация 19.07.1996 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Шаран“, рег. № М8755ВX, рама № WVWZZZ7MZVV014618, цвят тъмносин металик, дата на първоначална регистрация 5.09.1996 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Ситроен“, модел „Ц5“, рег. № М8809ВX, рама № VF7DERHZB76445029, двигател № RHZ6014156, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 17.09.2003 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Пежо“, модел „406“, рег. № 768H476, рама № VF38BLFYD80076687, цвят сив, дата на първоначална регистрация 1.01.1996 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фокус“, рег. № М0314ВK, рама № WFONXXGСDNYA89962, двигател № C9DAYA89962, цвят светлосив металик, дата на първоначална регистрация 26.06.2000 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фокус“, рег. № М0420ВK, рама № WFONXXGСDNYС55553, двигател № C9DAYC55553, цвят син, дата на първоначална регистрация 29.05.2000 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № М0430ВК, рама № W0L0TGF35W2161552, двигател № X20DTL175254, цвят оранжев, дата на първоначална регистрация 4.05.1998 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „525 ТДС“, рег. № М0452ВК, рама № WBADF71010BS34639, двигател № 256Т125578714, цвят тъмносин металик, дата на първоначална регистрация 14.10.1997 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № М6455ВХ, рама № WVWZZZ1HZXK044178, двигател № AAZ742748, цвят син, дата на първоначална регистрация 24.03.1999 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А4“, рег. № М2357ВК, рама № WAUZZZ8DZTA037929, соб. двигател № 1Z565744, цвят червен, дата на първоначална регистрация 1.09.1995 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

2. От X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Лом, ул. Петрохан № 15, и настоящ адрес: гр. Лом, ул. Голинци № 3, сумата в общ размер 7900 лв., формирана като сбор от:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и 5 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********:

– Сумата 2600 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждено движимо имущество МПС, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ подлежи на отнемане в полза на държавата от X.X.X., ЕГН **********, налично движимо имущество на обща пазарната стойност 5000 лв., както следва:

– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Зафира“, рег. № М8723ВХ, рама № Y20DTH17A73161, двигател № Y20DTH17A73161, цвят тъмносин металик, дата на първоначална регистрация 26.10.2001 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Товарен автомобил, марка „Фиат“, модел „Добло“, рег. № 8810ВХ, рама № ZFA22300005307096, цвят бял, дата на първоначална регистрация 26.08.2005 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Улисе“, рег. № 8827ВХ, рама № ZFA22000012166697, цвят син металик, дата на първоначална регистрация 1.01.1996 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № М8935ВХ, рама № WOLOTGF35X2152012, двигател № Х17DTL14370200, цвят тъмносин металик, дата на първоначална регистрация 1.02.1999 г., собственост на X.X.X. с ЕГН **********.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********:

– Сумата 300 лв., представляваща паричната равностойност на придобитите през м. септември 2010 г. дружествени дялове, подлежаща на отнемане на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

3. От „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340, със седалище и адрес на управление: Лом 3600, ул. Голинци № 3, сумата в общ размер 62 100 лв., формирана като сбор от:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ подлежи на отнемане в полза на държавата от „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340:

– Сумата 30 000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждено движимо имущество от търговското дружество МПС, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ подлежи на отнемане в полза на държавата от „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340, налично движимо имущество ППС на обща пазарна стойност 32 100 лв., както следва:

– Лек автомобил, марка „Пежо“, модел „307“, рег. № М1339ВК, рама № VF33CRHYB82082593, двигател № RHY10DYDR3042964, цвят зелен, дата на първоначална регистрация 30.10.2001 г., собственост на „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.

– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра Б“, рег. № М3182ВК, рама № WOLOJBF35W1071044, двигател № X16XEL20330044, цвят черен, дата на първоначална регистрация 27.11.1197 г., собственост на „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.

– Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е 200“, рег. № М0962ВК, рама № WDB2083351F147268, двигател № 11194510055463, цвят син, дата на първоначална регистрация 16.04.2000 г., собственост на „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.

– Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фокус“, рег. № М0938ВК, рама № WF0NXXGCDNXL44404, двигател № C9DIXL44404, цвят светлосив металик, дата на първоначална регистрация 1.06.1999 г., собственост на „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.

– Лек автомобил, марка „Джип“, модел „Чероки“, рег. № М1092ВК, рама № 1J4FJN8M4SL526123, двигател № VM23BO1816, цвят черен, дата на първоначална регистрация 21.04.1995 г., собственост на „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.

– Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № М1329ВК, рама № WVWZZZ3BZVE088598, двигател № AFN216321, цвят син, дата на първоначална регистрация 28.04.1997 г., собственост на „Оги Пром и Сие“ – ЕООД,

– Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № М1349ВК, рама № WVWZZZ3BZHE296740, двигател № AFN742377, цвят зелен, дата на първоначална регистрация 17.12.1998 г., собственост на „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.

– Лек автомобил, марка „Мицубиши“, модел „Паджеро“, рег. № М8040ВХ, рама № JMBMNV68W2J005767, двигател № 4M41DL2611, цвят сив, дата на първоначална регистрация 13.12.2002 г., собственост на „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.

– Лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Стило“, рег. № М1217BK, рама № ZFA19200000245711, цвят син, дата на първоначална регистрация 2.01.2003 г., собственост на „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.

– Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Венто“, рег. № М3496АР, рама № WVWZZZ1HZNW379424, двигател № ABS195223, цвят тъмносив металик, дата на първоначална регистрация 3.07.1992 г., собственост на „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.

– Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фокус“, рег. № М1292BK, рама № WF0BXXGCDBYC71110, двигател № C9DAYC71110, цвят черен, дата на първоначална регистрация 22.06.200 г., собственост на „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.

– Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Галакси“, рег. № М2347ВК, рама № WF0GXXPSWGWY39359, двигател № AFN55455, цвят червен, дата на първоначална регистрация 26.03.1998 г., собственост на „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.

– Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „ЛТ 35 Д“, рег. № М1205ВК, рама № WV1ZZZ2DZYH028224, двигател № ANJ016962, цвят бял, дата на първоначална регистрация 4.01.2001 г., собственост на „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.

– Лек автомобил, марка „Нисан“, модел „Примера“, рег. № М3237ВК, рама № SJNTDAP11U0358588, двигател № CD20749709X, цвят син, дата на първоначална регистрация 18.06.1999 г., собственост на „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.

– Товарен автомобил, марка „Форд“, модел „Транзит“, рег. № М3014ВК, рама № TW2LXXCPVLRU22287, двигател № YCCRU22287, цвят бял, дата на първоначална регистрация 5.12.1994 г., собственост на „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК 111562340.

– Ремарке за лек автомобил, марка „Стимп“, модел „П 200“, рег. № М4628ЕЕ, рама № SYAP2000070001435, цвят сив, дата на първоначална регистрация 15.03.2007 г., собственост на „Оги Пром и Сие“ – ЕООД, ЕИК 11156234.

Производството по делото е насрочено за разглеждане в първо открито съдебно заседание на 4.02.2021 г. от 11 ч. в Окръжния съд – Монтана.

Съдът указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху описаните суми най-късно в първото заседание по делото, насрочено за 4.02.2021 г. от 11 ч.

7273

Окръжният съд – Пловдив, исково гражданско отделение, на основание чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ (отм.) обявява, че е образувано гр. д. № 2715/2018 г., XV гр. състав, по искова молба на КПКОНПИ (с предишно наименование КОНПИ) с вх. № 35556 от 3.12.2018 г. против X.X.X. и X.X.X., с което са предявени осъдителни субективно пасивно съединени искове с правна квалификация чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) и § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност 293 988,11 лв., както следва:

От X.X.X. и X.X.X. на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

Сумата в размер 6900 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 034, том 1, рег. № 1244, дело № 024 от 12.02.2009 г., вписан в Службата по вписванията – Пловдив, под № 179/12.02.2009 г., том 6, дело № 1147/2009 г., вх. рег. № 2659, недвижим имот, намиращ се в с. Черноземен, община Калояново, област Пловдив.

Сумата в размер 1300 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждените с нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 74, том II, рег. № 3282, нотариално дело № 261 от 12.11.2012 г., вписан в Службата по вписванията – Пловдив, под № 105/15.11.2012 г., том 78, дело № 14136/2012 г., дв. вх. рег. № 27998, идеални части от недвижимия имот, а именно: 1/12 ид.ч. от 1/2 ид.ч. от дворно място, намиращо се в Пловдив, ул. Никола Петков № 43.

Сумата в размер 10 000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждените с недвижим имот № 102, том VI, рег. № 9983, дело № 1102 от 23.12.2008 г., вписан в Службата по вписванията – Пловдив, под № 108/23.12.2008 г., том 21, дело № 5235, вх. рег. № 9077, недвижими имоти – нива в местността Орта Икин, площ 1,873 дка, трета категория, намираща се в с. Дунавци.

Сумата в размер 55 000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 82, том II, рег. № 4226, н. дело № 280 от 1.10.2009 г., вписан под № 188, том 64, дело № 11903/2009 г., вх. рег. № 23677/1.10.2009 г., недвижим имот – дворно място с площ 355 кв. м, намиращ се в Пловдив.

Сумата в размер 35 000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения с нотариален акт за покупко-продажба № 98, том II, рег. № 4319, нотариално дело № 236 от 9.10.2009 г., вписан под № 124, том 66, дело № 12203/2009 г., вх. рег. № 24255/9.10.2009 г., недвижим имот – дворно място с площ 265 кв. м, намиращ се в Пловдив.

От X.X.X. на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

Сумата в размер 1150 лв., представляваща вноска от лицето X.X.X. по банкова сметка в левове с IBAN: BG16 UBBS 7821 1060 1645 19, открита в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер 7050 лв., представляваща вноски от лицето X.X.X. по банкова сметка в левове с IBAN: BG16 UBBS 7821 1060 1645 19, открита в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер 51 609,58 лв., представляваща вноски на каса, в това число и погасителни по банкова сметка в левове с IBAN: BG16 UBBS 7821 1060 1645 19, открита в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер 7759,61 лв., представляваща вноски на каса, в това число и погасителни по банкова сметка в левове с IBAN: BG09UBBS 8002 1000 5378 30, открита в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер 400 лв., представляваща вноски на каса, в това число и погасителни по банкова сметка в левове с IBAN: BG41UBBS 8002 1054 8483 30, открита в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер 4350 лв., представляваща вноски на каса, в това число и погасителни по банкова сметка в левове с IBAN: BG92UBBS 8002 1059 2991 30, открита в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер 6066 лв., представляваща вноски на каса, в това число и погасителни по банкова сметка в левове с IBAN: BG39UBBS 8002 1078 4399 30, открита в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер 8406,92 лв., представляваща възстановени суми на X.X.X. от предоставен през 2007 г. заем на X.X. в размер на 19 000 лв.

Сумата в размер 98 896 лв., представляваща предоставен заем от X.X.X. през 2008 г. в полза на X.X.X..

От X.X.X. на основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

Сумата в размер 100 лв., представляваща номиналната стойност на 100 бр. акции от емисията на „Корпорация за технологии и иновации“ – АД, ЕИК 115086942, придобити на 28.07.2009 г. от X.X.X..

Първото съдебно заседание по делото ще се проведе на 4.02.2021 г. от 14 ч. в Окръжния съд – Пловдив, зала 7, Съдебна палата, бул. Шести септември № 167.

Всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху процесното имущество в срок до 29.01.2021 г.

7272

Окръжният съд – Смолян, гражданско отделение, на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 345/2020 г. по предявен на 28.07.2020 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество иск с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ срещу X.X.X., с постоянен адрес Чепеларе, ул. Никола Чичовски № 5, за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 288 169,91 лв., а именно:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер 62 770 лв.:

– сумата в размер 990 лв., представляваща равностойността на наличните дружествени дялове от капитала на „Парит“ – ООД, ЕИК 201285305, собственост на X.X.X.;

– сумата в размер 80 лв., представляваща равностойността на наличните дружествени дялове от капитала на „Азмарал“ – ООД, ЕИК 204842186, собственост на X.X.X.;

– сумата в размер 55 000 лв. представляваща пазарната стойност на наличното недвижимо имущество – поземлен имот № 145 с площ 1200 кв. м по плана на с. Богутево от 1987 г., ведно със застроената в имота триетажна масивна сграда върху площ 400 кв. м, собственост на X.X.X.;

– сумата в размер 1400 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил марка и модел „Ситроен Ксара“ с рег. № СМ0176АР, собственост на X.X.X.;

– сумата в размер 5300 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил марка и модел „КИА Сийд 1.6 ЦРДИ‘‘ с рег. № СМ1267АР, собственост на X.X.X..

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер 225 399,91 лв.:

– сумата в размер 3963 лв., представляваща вноски за погасяване по кредитна карта Visa Elektron Credit № 4333271171696054 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 1092,30 лв., представляваща платени задължения по кредитна карта Visa Classic в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 6983,35 лв., представляваща платени задължения по кредитна карта с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 556,77 лв., представляваща платени задължения по кредитна карта „Райкарт“ с IBAN BG63RZBB91551098616767 в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 18 994,67 лв., представляваща направени вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка в левове с IBAN BG37STSA93000005289804 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 2248,91 лв., представляваща направени вноски от трети лица по разплащателна сметка в левове с IBAN BG37STSA93000005289804 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 6036 лв., представляваща направени вноски от проверяваното лице по сметка в левове с IBAN BG91STSA93000011317770 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 252 лв., представляваща направени вноски от трети лица по сметка в левове с IBAN BG91STSA93000011317770 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 93 473,63 лв., представляваща направени вноски от проверяваното лице по сметка в левове с IBAN BG87STSA93000016807945 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 53 496,09 лв., представляваща направени вноски от трети лица по разплащателна сметка в левове с IBAN BG87STSA93000016807945 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 4000 лв., представляваща направени вноски от проверяваното лице по срочен депозит с № 23477512 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 10 510 лв., представляваща направени вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка в левове с № 24010004 и IBAN BG06STSA93000024010004 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 12 945,87 лв., представляваща направени вноски от проверяваното лице по застрахователни полици в ЗАД „Алианц България“ и „Инг животозастраховане“ – АД, с ползвател X.X.X.;

– сумата в размер 8411,01 лв., представляваща направени вноски от трето лице по застрахователни полици в „Граве България Животозастраховане“ – ЕАД, с ползвател X.X.X.;

– сумата в размер 1687,12 лв., представляваща погасителни вноски от проверяваното лице;

– сумата в размер 749,19 лв., представляваща погасителни вноски от трето лице.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.01.2021 г. от 9,30 ч. в Окръжния съд – Смолян, Съдебна палата, Смолян, бул. България № 16, ет. 3.

Съдът указва на третите заинтересовани лица, че могат да предявят своите претенции върху описаните суми и имоти най-късно в първото заседание по делото.

7260

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 76, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява на всички заинтересовани, че на 25.02.2020 г. в Окръжния съд – Търговище, е образувано гр.д. № 56/2020 г. по искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, ЕИК 129010997, адрес: София, пл. Света Неделя № 6, срещу X.X.X. с постоянен адрес: Търговище, ул. Генерал Скобелев № 10, вх. А, ет. 1, ап. 1, и X.X.X. с постоянен адрес: Търговище, ул. Генерал Скобелев № 10, вх. А, ет. 1, ап. 1, на основание чл. 74 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ – отм.) на стойност 93 690,70 лв., както следва:

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ в размер 84 959,90 лв.:

– сумата в размер 13 000 лв., представляваща равностойността на имотна облага от извършеното престъпление;

– сумата в размер 2486,14 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка № 8600158 в „Банка ДСК“ – ЕАД;

– сумата в размер 33 000 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка № 8600158 в „Банка ДСК“ – ЕАД, от трети лица;

– сумата в размер 3600 лв. представляваща вноски по кредитна карта с № 4333250973879233 от „ОББ“ – АД;

– сумата в размер 70 лв., представляваща вноски по сметка IBAN BG 76 BPBI 7942 1075 4415 01 BGN в „Юробанк България“ – АД;

– сумата в размер 9834,70 лв., представляваща вноски по сметка IBAN BG 76 BPBI 7942 1075 4415 01 BGN в „Юробанк България“ – АД, от трети лица;

– сумата в размер 1200 лв., представляваща вноски по сметка IBAN BG 38 BPBI 7942 4075 4415 01 BGN в „Юробанк България“ – АД;

– сумата в размер 1500 лв., представляваща вноски по сметка IBAN BG 38 BPBI 7942 4075 4415 01 BGN в „Юробанк България“ – АД, от трети лица;

– сумата в размер 5500,67 лв., представляваща вноски по кредитна карта 5411 942754415 03 0 в „Юробанк България“ – АД;

– сумата в размер 2482,47 лв., представляваща вноски по кредитна карта 5411 942754415 04 8 в „Юробанк България“ – АД;

– сумата в размер 7285,92 лв., представляваща вноски по договор за кредит PLUS-01499062 от 19.07.2010 г., предоставен от „БНП Париба Пърсънъл файненсинг“ – ЕАД;

– сумата в размер 5000 лв., представляваща предоставен заем от X.X. на X.X..

От X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ в размер 8730,80 лв.;

– сумата в размер 1500 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка № 16955630 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 4374,98 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, отпуснат по разплащателна сметка № 16955630 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 2855,82 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка № 16955630 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., от трети лица.

В срок до приключване на съдебното дирене в първата инстанция заинтересованите лица могат да предявят претенции върху така описаното имущество.

Първото съдебно заседание е насрочено за разглеждане на 3.02.2021 г. от 9,30 ч.

7345

Софийският градски съд на основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗПП по ф.д. № 818/2013 г. вписва взети решения на Националния конгрес на политическа партия „БАСТА“, проведен на 18.07.2020 г., както следва: Освобождава членове от състава на Управителния съвет: X.X.X. и X.X.X.. Вписва за членове на Управителния съвет: X.X.X. и X.X.X.. Освобождава като секретар на Управителния съвет X.X.X.. Вписва X.X.X. за секретар на Управителния съвет, която ще представлява партията пред трети лица.

7280

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Фен Клуб Барселона София и Приятели“ на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 1 от устава на сдружението свиква извънредно общо събрание на 7.11.2020 г. в 15 ч. в София, ул. Кърниградска № 6, при следния дневен ред: 1. освобождаване от длъжност председателя и членовете на управителния съвет на сдружението; 2. освобождаване от отговорност председателя и членовете на управителния съвет на сдружението; 3. избиране на нов председател и нови членове на управителния съвет на сдружението; 4. обсъждане и приемане на изменения в устава на сдружението; 5. разни.

7255

1. – Управителният съвет/съветът на настоятелите на сдружение „Училищно настоятелство към 32 СОУ „Св. X.X.“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на членовете на 16.11.2020 г. в 18 ч. в София, бул. Христо Ботев № 63, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение „Училищно настоятелство към 32 СОУ „Св. X.X.“ за 2016 – 2019 г.; 2. финансов отчет на сдружението за 2016 – 2019 г.; 3. промяна на наименованието на сдружение „Училищно настоятелство към 32 СОУ „Св. X.X.“ и свързаната с него промяна на устава; 4. избор на нов управителен съвет/съвет на настоятелите; 5. прием на нови членове на сдружението; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението. Материалите за събранието са на разположение на всички заинтересувани членове в офиса на сдружението.

7254

7. – Управителният съвет на Българско Актюерско Дружество – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на 19.11.2020 г. в 17 ч. в София, ул. Акад. X.X., бл. 8, зала № 278, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове и прекратяване на членство; 2. приемане на текущ отчет за дейността на УС на БАД за 2020 г.; 3. актуализиране на програмата и бюджета за 2021 г.; 4. избор на членове на УС и на постоянни комисии на БАД за периода 1.01.2021 – 31.12.2022 г.; 5. разни. Членовете вземат участие в събранието лично – срещу представяне на лична карта, или чрез писмено упълномощени представители. Регистрацията на членовете или на техните упълномощени представители започва в 17 ч. на 19.11.2020 г. на обявеното по-горе място. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

7265

1. – Управителният съвет на сдружение „СК баскетбол Локомотив София“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 25.11.2020 г. в 17 ч. в София, бул. Рожен № 23, стадион „Локомотив“ – заседателна зала, при следния дневен ред: 1. приемане на нов устава на сдружение „СК баскетбол Локомотив София“ съгласно промените в новия Закон за спорта; 2. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. на същото място и при същия дневен ред.

7343

1. – Управителният съвет на сдружение „Арменска революционна федерация Ташнагцутюн – България“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, устава на сдружението и решение, взето на заседание на управителния съвет на сдружението, проведено на 21.09.2020 г., свиква по своя инициатива общо отчетно-изборно събрание на 28.11.2020 г. в 10 ч. на адрес: Пловдив, ул. Княз Александър І Батенберг № 38 – 40, при следния дневен ред: 1. избор на ръководство на събранието (председател и протоколист); 2. изслушване, обсъждане и приемане отчет на УС за дейността на сдружението за изминалия период; 3. освобождаване членовете на УС на сдружението; 4. обсъждане и вземане на решение за изменение и допълнение на устава на сдружението; 5. обсъждане и вземане на решение по план за работа и бюджетен план на дружеството; 6. избор на членове на нов УС на сдружението; 7. избор на председатели на клоновете; 8. разни. За законно ще се счита и виртуалното присъствие на всеки член, който своевременно е заявил желанието си за пряко дистанционно виртуално участие. Списъкът с имената на пряко виртуално участващите се прочита от председателя на събранието и се приема с явно гласувате и с мнозинство от две трети от присъстващите. При липса на кворум общото отчетно-изборно събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред, като ще се счита за законно, колкото и редовни членове да се явят.

7276

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Общинско сдружение „Лозенец“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 30.11.2020 г. в 11 ч. на адрес: София, ул. Гео Милев, бл. 18, № 45, при следния дневен ред: 1. промени в устава на сдружението; 2. промени в състава на управителния съвет; 3. разглеждане на постъпили молби за приемане на нови членове на сдружението; 4. разни.

7320

6. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб – Божурище“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 4.12.2020 г. в 18 ч. в НЧ „X.X. – 1934“ – Божурище, при следния дневен ред: 1. разглеждане на заявления за членство в клуба; 2. разглеждане на заявление за смяна на касиера на клуба и избор на нов касиер; 3. промяна на устава на клуба; 4. разни. Регистрация на присъстващите – 17,45 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.

7277

3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БАКВ – БС“, Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 11.11.2020 г. в 10 ч. във Варна, ресторант „Къщата“, с адрес ул. Осми ноември № 9, Варна, при следния дневен ред: 1. отчитане дейността на сдружението за 2019 г.; 2. приемане баланса и годишния счетоводен отчет за 2019 г. и освобождаване от отговорност членовете на УС; 3. освобождаване с молби на членове към БАКВ за 2020 г.; 4. приемане на нови молби за членове към БАКВ за 2020 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

7264

15. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Синдикат на докерите – Пристанище Варна“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и по своя инициатива свиква редовно общо събрание на сдружението на 25.11.2020 г. от 15 ч. в гр. Варна, в сградата на Гражданска защита, разположена в Пристанище Варна, с административен адрес: Варна, пл. Славейков № 1, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за периода от 29.10.2015 г. до 25.11.2020 г.; 2. промени в устава; 3. избор на УС на „Синдикат на докерите – Пристанище Варна“; 4. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

7300

5. – Управителният съвет на СНЦ „Баскетболен клуб – Розова долина“, гр. Крън, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 21, ал. 1, предложение първо от устава на сдружението свиква годишно общо събрание на сдружението на 10.11.2020 г. от 14,30 ч. в офиса на „Суперабразив“ – ЕООД, гр. Крън, ул. Работническа № 2А, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на управителния съвет на сдружението за 2019 г.; 2. приемане програма за дейността на сдружението за сезон 2020 – 2021 г.; 3. приемане на годишния бюджет на сдружението за сезон 2020 – 2021 г.; 4. приемане на решение за промяна в наименованието на сдружението; 5. приемане на решение за промяна на целите на сдружението; 6. приемане на решение за промяна на предмета на дейност на сдружението; 7. приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет и председателя на УС на сдружението; 8. приемане на решение за освобождаване от длъжност членовете на управителния съвет и председателя на УС на сдружението; 9. избор на нов управителен съвет на сдружението за нов мандат; приемане на промени в устава на сдружението съобразно взетите решения и промените в Закона за физическото възпитание и спорта на Министерството на младежта и спорта. Заседанието на общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от устава на сдружението събранието се отлага с един час, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

7296

1. – Управителният съвет на Българската федерация по кореспондентен шах 2008 – Плевен, на основание чл. 26, ал. 1, предложение първо от ЗЮЛНЦ и чл. 16.1 от устава на сдружението свиква отчетно-изборно общо събрание на 5.12.2020 г. от 10 ч. в Плевен, ул. Кала тепе № 3, Спортна зала „Спартак“, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на БФКШ 2008 за периода от предходното общо събрание; 2. отчет на контролния съвет на БФКШ 2008 за периода от предходното общо събрание; 3. приемане на отчет за дейността на БФКШ 2008; 4. приемане на ГФО на БФКШ 2008 за 2019 г.; 5. приемане на бюджети на сдружението за 2020 г. и 2021 г.; 6. промяна на наименованието на сдружението; 7. приемане на устав на сдружението; 8. избор на УС и президент на сдружението; 9. разни. При липса на кворум общото събрание ще бъде проведено от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

7301

1. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство при НУИ „Проф. X.X.“ – Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 4.12.2020 г. в 18 ч. в сградата на НУИ „Проф. X.X.“ – Русе, ул. Пирот № 12, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2. приемане на годишни финансови отчети; 3. промяна в устава; 4. приемане на нови членове и прекратяване на членство в сдружението; 5. избор на нов управителен съвет и нов контролен съвет; 6. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканата е поставена на видно място на табло при входа на сградата на НУИ „Проф. X.X.“ – Русе, ул. Пирот № 12.

7278

Поправка. Редакцията на „Държавен вестник“ прави следната поправка в обявление на Пловдивския районен съд, ІV бр. състав (ДВ, бр. 86 от 2020 г., стр. 106): думите „гр. дело № 7405/2002 г.“ да се четат „гр. дело № 7405/2020 г.“.

7295

7295