Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 89 от 16.X

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ СЛЕД ПЕРИОДА НА Виж повече
  • НАРЕДБА № 7 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ЛАБОРАТОРНО ИЗПИТВАНЕ НА ХРАНИ Виж повече
  • УКАЗ № 213 ОТ 13.10.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА УСТАВА НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И НА УСТАВА НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА Виж повече
  • УКАЗ № 212 ОТ 13.10.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДВУСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ДОГОВОРИ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Виж повече
  • УКАЗ № 214 ОТ 13.10.2020 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ Виж повече
  • УКАЗ № 211 ОТ 12.10.2020 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ КАТО ЧЛЕН НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, СЧИТАНО ОТ 9 ОКТОМВРИ 2020 Г. Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ (ДВ, БР. 54 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВИЗИ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И СЛУЖЕБНИ ПАСПОРТИ (Утвърдено с Решение № 542 от 30 юни 2016 г. на Мини Виж повече
  • ПРОТОКОЛ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МНОГОСТРАННИТЕ РАЗПЛАЩАНИЯ В ПРЕВОДНИ РУБЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КАКТО И НА УСТАВА НА ТАЗИ БАНКА (Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събра Виж повече
  • ПРОТОКОЛ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТ 22 ОКТОМВРИ 1963 Г. (С ИЗМЕНЕНИЯТА, ВНЕСЕНИ С ПРОТОКОЛИТЕ ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 1970 Г., 23 НОЕМВРИ 1977 Г. И 18 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.) Виж повече