Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 1.IX

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ГОРИТЕ И АГРАРНАТА РЕФОРМА

ЗАПОВЕД № РД-42-458 от 21 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, чл. 25, ал. 2, т. 2 и чл. 23 ЗППДОбП във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции - собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции, собственост на държавата и Заповед № РД-42-41 от 23.I.1998 г. за приватизация на “Агросакар” - ЕООД, Тополовград (ДВ, бр. 18 от 1998 г.), нареждам:

1. Да се извърши продажба на 70 на сто от капитала на “Агросакар” - ЕООД, Тополовград.

2. Утвърждавам конкурсната документация и определям следните конкурсни условия:

приоритетни условия

а) размер на предложената цена, не по-ниска от началната офертна цена - 525 000 000 лв., платими в брой - в седемдневен срок след подписване на договора, с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП;

б) запазване на съществуващия средносписъчен състав на работещите в дружеството;

в) предлагане на обоснована инвестиционна програма с разпределение на инвестициите по вид, години и размер;

г) забрана за прехвърляне на собствеността на обекта в срока на предложената бизнеспрограма на кандидата;

общи условия

а) поемане за изплащане на задълженията на дружеството;

б) собствеността върху закупения дял се прехвърля след изплащане на цената, с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП.

3. В 10-дневен срок след обнародването на заповедта в “Държавен вестник” заинтересуваните лица закупуват конкурсната документация срещу представяне на личен паспорт, като цената є е 600 000 лв. и се заплаща в брой в стая 348 на МЗГАР.

4. В 15-дневен срок след обнародването на заповедта в “Държавен вестник” кандидатите представят предложения за участие в конкурса за закупуване на дял от капитала на дружеството в МЗГАР, бул. X.X. 55.

5. Оглед на дружеството да се извършва всеки работен ден до края на срока за приемане на предложенията за участие в конкурса след закупуване на конкурсната документация и след представяне в дружеството на фактура за закупена документация. Извършеният оглед се удостоверява от участника в конкурса с подписване на декларация за извършен оглед.

6. Депозитът за участие в конкурса е 50 000 000 лв.

7. Датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” да се счита за начална дата за продажба на общ дял в размер до 20 на сто от капитала на дружеството при облекчени условия на лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП. Декларации за придобиването му се подават в тримесечен срок в дружеството.

Министър: В. Върбанов

31241

МИНИСТЕРСТВО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА

ЗАПОВЕД № РД-26-127 от 20 юли 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 3 и чл. 32 ЗППДОбП във връзка със Заповед № РД-26-90 от 1997 г. нареждам:

1. Да се извърши продажба на всички активи, собственост на “Ива - 91” - ЕООД (л), Свиленград, чрез преговори с потенциални купувачи.

2. В 14-дневен срок след датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” на заинтересуваните лица да се предостави възможност за закупуване на информационни документи, в които са определени условията за участието в преговорите и сроковете за подаване на оферти за закупуване на активите на дружеството на адрес - Свиленград, бул. България 160, “Ива - 91” - ЕООД (л).

3. Упълномощавам ликвидатора на “Ива - 91” - ЕООД (л), Свиленград, да подготви и сключи сделката за продажбата на всички активи, собственост на дружеството.

Министър: Ал. Божков

30916

 

ЗАПОВЕД № РД-21-658 от 11 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 2, чл. 22, чл. 25, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване на дялове и акции - собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции - собственост на държавата и Заповед № РД-21-190 от 1997 г. (ДВ, бр. 49 от 1997 г.) нареждам:

1. В т. 1 на Заповед № РД-21-190 от 3.VI.1997 г. числото “33” да се промени на “68,57”.

2. Да се извърши продажба до 54,86 на сто от акциите в регистрирания капитал на “Кента” - АД, Омуртаг, чрез преговори с потенциални купувачи, като разпределението на акциите за касова продажба и за удовлетворяване на претенции по чл. 18 ЗППДОбП се конкретизира в информационната документация.

3. В 20-дневен срок след обнародването на заповедта в “Държавен вестник” на заинтересуваните лица да се предостави възможност за закупуване на информационна документация, в която са определени условията за участие в преговорите. Оферти за закупуване на обявените акции от дружеството се представят в същия срок в Министерството на промишлеността, ул. Славянска 8.

4. Датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” да се счита за начална дата за продажба на акции до 13,71 на сто от регистрирания капитал на дружеството при облекчени условия. Заявления за придобиване на акции се подават в тримесечен срок в дружеството.

Министър: Ал. Божков

31266

 

ЗАПОВЕД № РД-21-675 от 12 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал.1, т. 1 и чл. 21, ал. 1 ЗППДОбП нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на “Прогрес” - ЕООД, Ямбол.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, включително да не се сключват договори за дялово участие, наем, съвместна дейност и обезпечаване на вземания, както и договори за кредит.

Министър: Ал. Божков

30772

 

ЗАПОВЕД № РД-21-676 от 12 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 2 ЗППДОбП и заповеди № РД-21-550 от 13.XI.1997 г. (ДВ, бр. 113 от 1997 г.) и № РД-21-109 от 25.II.1998 г. (ДВ, бр. 36 от 1998 г.) нареждам срокът в т. 2 на Заповед № РД-21-109 от 25.II.1998 г. (ДВ, бр. 36 от 1998 г.) за закупуване на информационна документация и за представяне на оферти за участие в преговорите за продажба на “Боряна - 48” - ЕАД, Тополовград, да се удължи с 10 дни от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.

Министър: Ал. Божков

30608

 

ЗАПОВЕД № РД-21-681 от 14 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1 и чл. 23 ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции - собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции - собственост на държавата нареждам:

1. Отменям т. 3 от Заповед № РД-21-622 от 10.XII.1997 г. (ДВ, бр. 120 от 1997 г.) за продажба на дялове на “Елпром ЕМЗ” - ЕООД, гр. Шабла.

2. Датата на обнародването на заповедта в “Държавен вестник” да се счита за начална дата за продажба на дялове до 20 на сто от регистрирания капитал на дружеството при облекчени условия. Заявления за придобиване на дялове да се подават в тримесечен срок в дружеството.

Министър: Ал. Божков

30773

 

ЗАПОВЕД № РД-21-682 от 14 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал.1, т. 1 и чл. 21, ал. 1 ЗППДОбП нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на “Копривлен - Мрамор” - ЕООД, с. Копривлен, Софийска област.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, включително да не се сключват договори за дялово участие, наем, съвместна дейност и обезпечаване на вземания, както и договори за кредит.

Министър: Ал. Божков

30774

 

ЗАПОВЕД № РД-21-692 от 14 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал.1, т. 1 и чл. 21, ал. 1 ЗППДОбП нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на “Булгарплод” - ЕООД, гр. Пещера.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, включително да не се сключват договори за дялово участие, наем, съвместна дейност и обезпечаване на вземания, както и договори за кредит.

Министър: Ал. Божков

30775

ЗАПОВЕД № РД-21-696 от 18 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 2, чл. 23, чл. 25, ал. 2, т. 3 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции - собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции - собственост на държавата и Заповед № РД-21-640 от 29.XII.1997 г. (ДВ, бр. 8 от 1998 г.) на министъра на промишлеността нареждам:

1. Отменям Заповед № РД-21-180 от 24.III.1998 г. (ДВ, бр. 41 от 1998 г.).

2. Да се извърши продажба до 80 на сто от дяловете в регистрирания капитал на “Батерия” - ЕООД, гр. Никопол, чрез преговори с потенциални купувачи, като разпределението на дяловете за касова продажба и за удовлетворяване на претенции по чл. 18 ЗППДОбП се конкретизира в информационната документация.

3. В 20-дневен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” да се продава информационна документация, в която са определени условията за участие в преговорите, и да се приемат оферти за закупуване на обявените дялове от “Батерия” - ЕООД, гр. Никопол, в Министерството на промишлеността, ул. Славянска 8.

4. Датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” да се счита за начална дата за продажба на дялове до 20 на сто от регистрирания капитал на дружеството при облекчени условия. Заявления за придобиване на дялове се подават в тримесечен срок в дружеството.

Министър: Ал. Божков

30607

 

ЗАПОВЕД № РД-21-697 от 18 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал.1, т. 1 и чл. 21, ал. 1 ЗППДОбП нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на “Златен плод” - ЕООД, гр. Попово.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, включително да не се сключват договори за дялово участие, наем, съвместна дейност и обезпечаване на вземания, както и договори за кредит.

Министър: Ал. Божков

30776

 

ЗАПОВЕД № РД-28-14 от 21 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 22, чл. 25, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции, собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции, собственост на държавата във връзка със Заповед № РД-28-04 от 1998 г. (ДВ, бр. 53 от 1998 г.) нареждам:

1. Да се извърши продажба до 8 % от капитала на “Хром” - АД, Силистра, чрез публично предлагане в съответствие със Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества и нормативните актове по неговото прилагане.

2. Датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” да се счита за начална дата за продажба на акции до 2 на сто от капитала на дружеството при облекчени условия. Заявленията за придобиване на акции при облекчени условия се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата.

Министър: Ал. Божков

31267

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

ЗАПОВЕД № ПР-44 от 14 август 1998 г.

На основание Решение № 714 от 4.VI.1998 г. на Агенцията за приватизация за откриване на процедура за приватизация на “Искър автотранс” - ЕООД, София, и чл. 3, ал. 3, чл. 35, ал. 1, т. 2 и ал. 2 ЗППДОбП нареждам:

1. Да се извърши продажба чрез изкупуване без търг или конкурс на склад за хранителни стоки (в приземния етаж на административна сграда) на ул. Медникарска 1, София, обособена част от имуществото на “Искър автотранс” - ЕООД, София, от X.X.X. - управител на “Марк” - ООД, Карлово, ул. Хан Крум 76.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит, отнасящи се до обекта.

Министър: В. Краус

30553

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 766 от 27 юли 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, ал. 3, чл. 20 и чл. 25, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП и § 34 от ЗИДЗППДОбП Агенцията за приватизация реши:

1. Да се открие процедура за приватизация на:

“Овча купел” - АД, София;

“Диана тур” - АД, Разград;

“Болкан холидейз” - ЕАД, София;

“Калотина” - ЕАД, гр. Калотина;

“Орбита” - ЕАД, София;

“АС Тур” - ЕАД, Асеновград;

“Балкан Плевен” - ЕАД, Плевен;

“Соколица” - ЕАД, Смолян;

“Витиня” - ЕАД, Ботевград.

2. Продажбата на акции от капитала на дружествата по т. 1 да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи. Сроковете и условията за подаване на оферти са посочени в документацията за провеждане на преговори.

3. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи на дружествата, в които държавата притежава над 50 % от капитала, сключване на договори за дялово участие, за наем, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит, освен с разрешение на органа по чл. 3 ЗППДОбП.

4. Продажбата на акции в размер 5 % от акциите, които притежава държавата в изброените дружества, да се извърши чрез централизиран публичен търг.

Изпълнителен директор: З. Желязков

30956

 

РЕШЕНИЕ № 770 от 3 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 21 ЗППДОбП Агенцията за приватизация реши:

1. Да се открие процедура за приватизация на “Агротехника” - ЕАД, гр. Карлово.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключването на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити освен с разрешение на съответния орган по чл. 3 ЗППДОбП.

Изпълнителен директор: З. Желязков

29815

РЕШЕНИЕ № 656-П от 10 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 2 и чл. 22 ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции - собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции - собственост на държавата във връзка с Решение № 436 от 1997 г. за откриване на процедура Агенцията за приватизация реши:

1. Обявява за начална дата за продажба на акции в размер до 6,6 % от капитала на “Юта” - АД, Русе, при облекчени условия датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

2. Заявленията за участие в придобиването на акции при облекчени условия се подават в дружеството в тримесечен срок от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

Изпълнителен директор: З. Желязков

30006

 

РЕШЕНИЕ № 657-П от 10 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 2 и чл. 22 ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции - собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции - собственост на държавата във връзка с Решение № 275 от 1995 г. за откриване на процедура Агенцията за приватизация реши:

1. Обявява за начална дата за продажба на акции в размер до 6 % от капитала на “Бисер Олива” - АД, Стара Загора, при облекчени условия датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

2. Заявленията за участие в придобиването на акции при облекчени условия се подават в дружеството в тримесечен срок от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

Изпълнителен директор: З. Желязков

30007

 

РЕШЕНИЕ № 658-П от 10 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 3, ал. 3, чл. 25, ал. 1, т. 2 и чл. 26, ал. 1 ЗППДОбП и чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 2 и чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете във връзка с Решение № 286 от 12.IX.1995 г. за откриване на процедура Агенцията за приватизация реши:

1. Насрочва нов публичен търг с тайно наддаване за продажбата на пакет от 78 369 поименни безналични акции, представляващи 26,2 % от капитала на “Випом” - АД, Видин.

2. Начална тръжна цена - 552 000 щ.д. Цената се оферира в щатски долари и се заплаща в щатски долари или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ.

3. Начин на плащане на цената:

- 50 % се заплащат чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация;

- останалите 50 % купувачът заплаща чрез държавни дългосрочни облигации или други платежни средства, разрешени от закона.

Плащането се извършва при предвидените в проектодоговора срокове и условия.

4. Депозит за участие - 55 200 щ. д. или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ към деня на внасяне.

5. Ако спечелилият търга участник е лице по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП и реши да ползва реда за плащане, определен в чл. 25, ал. 3, т. 1 - 3, при заплащане на цената се прилагат условията на този текст, като при парафирането на проектодоговора, приложен като неразделна част от тръжната документация, купувачът отбелязва, че плащането ще бъде извършено съгласно чл. 25, ал. 3, т. 1 - 3 ЗППДОбП. Собствеността върху акциите се прехвърля след заверка на банковата сметка на АП със сумата на началната вноска. Като обезпечение за неизплатената част от цената купувачът е длъжен съгласно разпоредблата на чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП да предложи обезпечение за плащане на неизплатената част от цената.

6. Търгът да се проведе на двадесетия ден от обнародването на решението в “Държавен вестник” (считано от деня, следващ обнародването) в 14 ч. и 30 мин. в сградата на АП, София, ул. Аксаков 29.

7. Цената на тръжната документация и информационният меморандум да бъде левовата равностойност на 200 щ. д. по фиксинга на БНБ към деня на закупуване. Цената се заплаща в брой в касата на АП. Тръжната документация може да се закупи в Агенцията за приватизация - София, ул. Аксаков 29, стая 406.

8. В случай че на търга не се яви кандидат, същият да се проведе повторно 3 дни след датата на първоначално обявения търг в 14 ч. и 30 мин. в сградата на АП - София, ул. Аксаков 29, при условията на първоначално обявения търг.

9. Утвърждава тръжна документация и проектодоговор за продажба на 26,2 % от акциите на “Випом” - АД, Видин, като част от нея.

10. Участникът, спечелил търга, има право да придобие акциите, неизкупени от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП, както и останалите акции след удовлетворяване на претенциите по чл. 18 ЗППДОбП. Цената на една акция в този случай не може да бъде по-ниска от достигнатата на търга.

Изпълнителен директор: З. Желязков

30388

 

РЕШЕНИЕ № 659-П от 10 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 20, ал. 3, чл. 22, ал. 1 и 5, чл. 25, ал. 1, т. 2 и чл. 26, ал. 1 ЗППДОбП и чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 2 и 3 от Наредбата за търговете във връзка с Решение № 611 от 1997 г. (ДВ, бр. 88 от 1997 г.) и Решение № 596-П от 1998 г. (ДВ, бр. 67 от 1998 г.) Агенцията за приватизация реши:

1. Отменя Решение № 596-П от 3.VI.1998 г. (ДВ, бр. 67 от 1998 г.) за метод за приватизация на “Формопласт” - АД, Кърджали.

2. Продажбата на пакет от 54 525 акции, представляващи 24,4 % от капитала на “Формопласт” - АД, Кърджали, да се извърши чрез публичен търг с тайно наддаване.

3. Търгът да се проведе на 9.IX.1998 г. в 14 ч. в сградата на АП, София, ул. Аксаков 29.

4. Начална тръжна цена - 196 290 щ.д.

5. Депозит за участие - 19 629 щ.д.

6. Начин на плащане на цената - 50 % от покупната цена се заплаща в брой, чрез банков превод по сметка на АП, а останалите 50 % от цената - чрез държавни дългосрочни облигации. Плащането да се извърши при предвидените в проектодоговора срокове и условия.

7. Ако спечелилият търга участник е лице по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП и реши да се ползва от реда за плащане, определен в чл. 25, ал. 3, т. 1 - 3, при заплащане на цената се прилагат условията на този текст, като при парафирането на проектодоговора, приложен като неразделна част от тръжната документация, купувачът отбелязва, че плащането ще бъде извършено съгласно чл. 25, ал. 3, т. 1 - 3 ЗППДОбП. Собствеността върху акциите се прехвърля след заверка на банковата сметка на АП със сумата на началната вноска. Като обезпечение за неизплатената част от цената купувачът учредява търговски залог в полза на АП върху акциите - предмет на договора.

8. Цената на тръжната документация е в размер левовата равностойност по фиксинга на БНБ на 400 щ.д. към деня на плащането. Плащането се извършва в брой в касата на АП преди получаване на документацията. Тръжната документация се закупува в АП, София, ул. Аксаков 29, стая 411.

9. Когато на търга не се яви кандидат, търгът се обявява за непроведен и се провежда повторно на 16.IX.1998 г. в 14 ч. в сградата на АП.

10. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на 54 525 акции, представляващи 24,4 % от капитала на “Формопласт” - АД, Кърджали, като част от нея.

11. Участникът, спечелил търга, има право да придобие акциите, неизкупени от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП при облекчени условия, както и останалите след удовлетворяване на реституционните претенции, при цена на една акция не по-ниска от постигнатата на търга.

12. Датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” да се счита за начална дата за продажба на акции до 6,6 % от регистрирания капитал на “Формопласт” - АД, Кърджали, при облекчени условия. Заявления за придобиване на акции при облекчени условия се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата.

Изпълнителен директор: З. Желязков

30008

 

РЕШЕНИЕ № 661-П от 10 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 3, чл. 25, ал. 1, т. 3 и чл. 26, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите, Решение № 364 от 1996 г. (ДВ, бр. 88 от 1996 г.) за откриване на процедура за приватизация на “Химко” - АД, Враца, Агенцията за приватизация реши:

1. Отменя Решение № 385-П от 6.I.1997 г. (ДВ, бр. 6 от 1997 г.).

2. Продажбата на пакет от акции, представляващ 57 % от капитала на “Химко” - АД, Враца (наричано по-нататък “дружеството”), да се извърши чрез публично оповестен конкурс.

3. Приоритетни условия на конкурса по реда на посочването им са:

3.1. цена, която не може да бъде по-ниска от 36 100 000 щ.д.; цената се оферира и заплаща в щ.д.;

3.2. начин на плащане - чрез платежно нареждане, с банков превод по сметка на Агенцията за приватизация;

3.3. уреждане на задълженията на дружеството към доставчици;

3.4. срок за плащане на цената - в деня на подписване на договора трябва да бъдат внесени минимум 50 % от покупната цена, а остатъкът - до 30 дни от подписването на договора за продажба на акциите;

3.5. бизнеспрограма за развитие на дружеството за период не по-малък от 5 г. от датата на прехвърляне на собствеността на акциите - предмет на продажба; задължителен елемент от бизнеспрограмата е пред-ставяне на детайлизиран инвестиционен план;

3.6. запазване и поддържане на търговските марки на дружеството;

3.7. забрана за намаляване участието на купувача в капитала на дружеството под 51 %;

3.8. програма за трудовата заетост за период не по-малък от 5 г.

4. Общи условия:

4.1. запазване на основния предмет на дейност на дружеството за срок не по-малък от 5 г. от датата на прехвърляне на собствеността на акциите - предмет на продажба;

4.2. собствеността върху акциите се прехвърля след окончателното заплащане на цената в срок 7 дни;

4.3. представяне на декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на всички изисквания на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП; непредставянето на такава декларация е основание за декласиране на предложението на съответния участник; за участник, който е чуждестранно лице, следва да се представи легализиран по съответния ред документ от данъчната служба, където е данъчно регистрирано, и превод на български език съгласно чл. 8, ал. 3 от наредбата най-късно до подписване на договора за продажба и е условие за сключването на този договор.

5. Утвърждава конкурсна документация за продажба на 57 % от акциите от капитала на “Химко” - АД, Враца.

6. Конкурсната документация се закупува в Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, стая 402 и 406, в срок до 30 дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. Цената на конкурсната документация е в размер левовата равностойност на 1000 щ.д., изчислена по фиксинга на БНБ в деня на плащането. Цената се заплаща в касата на Агенцията за приватизация преди закупуване на конкурсната документация.

7. Предложенията на участниците в конкурса се подават в стая 209 “Обща канцелария” на Агенцията за приватизация от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин., София, ул. Аксаков 29, в срок до 30 дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

8. Депозитът за участие е в размер 3 000 000 щ.д. и се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация, указана в конкурсната документация, до деня на подаване на предложението.

9. Оглед на дружеството може да се извърши всеки работен ден до края на срока за приемане на предложенията за участие в конкурса след закупуване на конкурсната документация и след представяне в дружеството на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от АП.

10. Участникът, спечелил конкурса, има право да придобие акциите, неизкупени от лицата по чл. 5, ал. 2 и чл. 18 ЗППДОбП при условията на отделен договор. Цената на една акция в този случай не може да бъде по-ниска от цената на една акция, посочена в договора за продажба на акциите, предмет на настоящия конкурс.

Изпълнителен директор: З. Желязков

30009

 

РЕШЕНИЕ № 655-П от 10 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 20, чл. 25, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3 и 6 от Наредбата за търговете, Решение № 187 от 1994 г. (ДВ, бр. 76 от 1994 г.) и Решение № 535-П от 1998 г. (ДВ, бр. 22 от 1998 г.) Агенцията за приватизация реши:

1. Изменя т. 2 на Решение № 535-П от 9.II.1998 г. (ДВ, бр. 22 от 1998 г.) така:

“2. Продажбата на пакет от 35 406 акции, представляващи 24,4 % от капитала на “Изида” - АД, гара Елин Пелин, да се извърши чрез публичен търг с тайно наддаване при следните условия:

а) начална тръжна цена - 192 650 щ.д.;

б) депозит за участие - 19 265 щ.д. или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ в деня на плащането; депозитът се превежда по сметка на Агенцията за приватизация в щатски долари № 5100150301, сметка в левове № 5000150313 в БНБ, Централно управление, София, банков код 66 196 611, до деня на провеждане на търга;

в) цената се оферира в щатски долари и се заплаща в щатски долари или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ в деня на подписване на договора; най-малко 50 % от цялата цена трябва да бъдат заплатени в деня на подписване на договора чрез платежно нареждане с банков превод по банкова сметка в щатски долари № 5100150301, сметка в левове № 5000150313 на Агенцията за приватизация в БНБ, Централно управление, София, банков код 66 196 611; за останалата част от цената може да се използва като платежно средство държавни дългосрочни облигации или други платежни средства, разрешени със закон; краен срок на плащане на цялата покупна цена - до 30 дни от подписването на договора.”

2. Допълва Решение № 535-П от 9.II.1998 г. (ДВ, бр. 22 от 1998 г.) с т. 5 и 6:

“5. Цената на тръжната документация е левовата равностойност на 300 щ.д. по фиксинга на БНБ в деня на плащането. Цената се заплаща в брой в касата на Агенцията за приватизация. Тръжната документация може да се закупи в Агенцията за приватизация - София, ул. Аксаков 29, стая 302.

6. Търгът ще се проведе на 14.IX.1998 г. в 14 ч. в сградата на Агенцията за приватизация - София, ул. Аксаков 29.”

Изпълнителен директор: З. Желязков

30010

 

РЕШЕНИЕ № 775 от 10 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 3, чл. 21, ал. 1, чл. 25, ал. 1, т. 4 и ал. 2, т. 3 ЗППДОбП във връзка с Решение № 387 от 31.VII.1998 г. на Министерския съвет Агенцията за приватизация реши:

1. Открива процедури за приватизация на следните предприятия:

а) “Аркус” - АД, Лясковец;

б) “Арсенал” - ЕАД, Казанлък;

в) “Бета” - ЕАД, Червен бряг;

г) “Битова електроника” - ЕАД, Велико Търново;

д) “ВМЗ” - АД, Сопот;

е) “Върбаново - КПЗ” - АД, с. Царева ливада;

ж) “Дунарит” - АД, Русе;

з) “Импулс” - АД, Габрово;

и) “Лазерни и оптични технологии” - ЕАД, София;

й) “Механика и монтаж” - ЕАД, Севлиево;

к) “Нити” - ЕАД, Казанлък;

л) “Пима” - ЕАД, Монтана;

м) “Пирел” - ЕАД, гр. Гоце Делчев;

н) “Самел - 90” - ЕООД, Самоков;

о) “Струма - С” - АД, гр. Сандански;

п) “Трема” - АД, Трявна;

р) “Черно море” - ЕАД, Варна.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на изброените дружества, сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити освен с разрешение на Агенцията за приватизация.

3. Забраната по т. 2 не се отнася до “ВМЗ” - АД, Сопот, и “Дунарит” - АД, Русе.

4. Продажбата на акции или дялове, собственост на държавата, от капитала на дружествата, посочени в т. 1, да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи. Сроковете и условията за подаване на оферти ще бъдат определени и обнародвани допълнително в отделни решения за всяко от дружествата.

Изпълнителен директор: З. Желязков

30012

РЕШЕНИЕ № 776 от 10 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 3 и чл. 33 ЗППДОбП Агенцията за приватизация реши:

1. Открива процедура за приватизация на мотел “Белия кон”, Търговище, местност Парка, обособена част от “Универс” - ЕАД, София.

2. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да подготви и сключи приватизационната сделка.

Изпълнителен директор: З. Желязков

30389

 

РЕШЕНИЕ № 777 от 10 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 3 ЗППДОбП Агенцията за приватизация реши:

1. Открива процедура за приватизация на държавното участие във:

- “Емос” - АД, Ловеч;

- “Инструменти и изделия” - АД, София;

- “Мебелфаб” - АД, Благоевград;

- “Втори юни” - АД, Враца;

- “Атлаз В” - АД, Враца;

- “Фабрика за метален амбалаж” - АД, Лясковец.

2. Упълномощава министъра на промишлеността да подготви и сключи приватизационните сделки.

Изпълнителен директор: З. Желязков

30390

 

РЕШЕНИЕ № 778 от 10 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 3 и чл. 21 ЗППДОбП Агенцията за приватизация реши:

1. Открива процедура за приватизация на следните предприятия:

- “Мрамор - Риолит” - ЕАД, Брацигово;

- “Интериор М” - ЕООД, София;

- “Прибор - П 61” - ЕООД, Пловдив;

- “Поморие” - ЕООД, Поморие;

- “Раховец” - ЕООД, Горна Оряховица;

- “Сердика 1” - ЕАД, София;

- “Мерино” - ЕООД, София.

2. Упълномощава министъра на промишлеността:

- да подготви и сключи приватизационните сделки;

- да дава разрешение за извършване на разпоредителни сделки по реда на чл. 21 ЗППДОбП.

Изпълнителен директор: З. Желязков

30391

 

РЕШЕНИЕ № 779 от 10 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 3 и чл. 21 ЗППДОбП Агенцията за приватизация изменя и допълва Решение № 721 от 10.VI.1998 г. (ДВ, бр. 85 от 1998 г.), както следва:

1. Отменя Решение № 721 от 10.VI.1998 г. в частта за:

“Камет” - ЕАД, Карнобат;

“Механика и монтаж” - ЕООД, Севлиево;

“Мусала” - ЕООД, Самоков;

“Оптед” - ЕООД, Пловдив;

“ТЦ ЦНИКА” - ЕАД, София.

2. За “Мир” - ЕООД, Монтана, абревиатурата “ЕООД” се заменя с “ЕАД”.

3. Упълномощава министъра на промишлеността да подготви и сключи приватизационните сделки, както и да дава разрешение за извършване на разпоредителни сделки по реда на чл. 21 ЗППДОбП за следните дружества:

“Електромеханични елементи” - ЕАД, Смолян;

“Лъв” - АД, Габрово;

“Металагро” - ЕАД, Добрич;

“Мир” - ЕАД, Монтана.

Изпълнителен директор: З. Желязков

30392

 

РЕШЕНИЕ № 780 от 10 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 3 ЗППДОбП Агенцията за приватизация реши:

1. Открива процедура за приватизиране на:

- “Бургас комерс” - ЕООД, Бургас;

- “Тедимпекс - юг” - ЕООД, Кърджали.

2. Упълномощава министъра на търговията и туризма:

- да подготви и сключи приватизационните сделки;

- да дава разрешение за извършване на разпоредителни сделки по реда на чл. 21 ЗППДОбП.

Изпълнителен директор: З. Желязков

30393

 

РЕШЕНИЕ № 35-362 от 10 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 35, ал. 1, т. 2, § 9б, ал. 2 ЗППДОбП и чл. 4 от Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП Агенцията за приватизация реши:

1. Открива процедура за приватизация на ресторант “Крим”, обособена част от “Златни пясъци” - АД, Варна. Продажбата да се извърши според оценката на обекта без търг или конкурс на ЕТ “Малек - X.X.” - Варна, представляван от X.X.X..

2. Постъпленията от приватизацията на обособената част да останат в разпореждане на “Златни пясъци” - АД, Варна.

Изпълнителен директор: З. Желязков

30003

 

РЕШЕНИЕ № 35-363 от 10 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 35, ал. 1, т. 2, § 9б, ал. 2 ЗППДОбП и чл. 4 от Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП Агенцията за приватизация реши:

1. Открива процедура за приватизация на снекбар “Сирена - 2”, обособена част от “Златни пясъци” - АД, Варна. Продажбата да се извърши според оценката на обекта без търг или конкурс на ЕТ “Нели - 87 - X.X.” - Варна, представляван от X.X.X..

2. Постъпленията от приватизацията на обособената част да останат в разпореждане на “Златни пясъци” - АД, Варна.

Изпълнителен директор: З. Желязков

30004

 

РЕШЕНИЕ № 35-364 от 10 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 35, ал. 1, т. 2, § 9б, ал. 2 ЗППДОбП и чл. 4 от Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП Агенцията за приватизация реши:

1. Открива процедура за приватизация на Винарна “Гданск”, обособена част от “Златни пясъци” - АД, Варна. Продажбата да се извърши според оценката на обекта без търг или конкурс на ЕТ “Боянов - X.X.X.”, с. Оброчище, Варненска област, представляван от X.X.X..

2. Постъпленията от приватизацията на обособената част да останат в разпореждане на “Златни пясъци” - АД, Варна.

Изпълнителен директор: З. Желязков

30005

 

РЕШЕНИЕ № 35-365 от 11 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 35, ал. 1, т. 2, § 9б ЗППДОбП и чл. 4 от Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП Агенцията за приватизация реши:

1. Открива процедура за приватизация на обект - кафе-аперитив “Емона”, обособена част от “Слънчев бряг” - АД. Продажбата да се извърши според оценката на обекта без търг или конкурс на купувача X.X.X., управител на ЕТ “См.Майкъл - X.X.”.

2. Постъпленията от приватизацията на обособената част да останат в разпореждане на “Слънчев бряг” - АД.

Изпълнителен директор: З. Желязков

30624

 

РЕШЕНИЕ № 35-366 от 11 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 35, ал. 1, т. 1 и ал. 2, § 9б, ал. 2 ЗППДОбП и чл. 4 от Наредбата за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 ЗППДОбП Агенцията за приватизация реши:

1. Открива процедура за приватизация на ресторант “Добруджа” в Добрич, ул. Независимост 2, обособена част от “България” - АД, Добрич. Продажбата да се извърши според оценката на обекта без търг или конкурс на “Колектив ресторант “Добруджа” - ООД, Добрич, учредено от колектива работници и служители в обособената част: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.,X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., с управител X.X.X., който не е съдружник.

2. Постъпленията от приватизацията на обособената част да останат собственост на “България” - АД, Добрич.

Изпълнителен директор: З. Желязков

30625

 

РЕШЕНИЕ № 662-П от 12 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 25, ал. 1, т. 3 и чл. 26, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите и Решение № 123 от 25.VIII.1994 г. за откриване на процедура за приватизация на “Светлина” - АД, Сливен, Агенцията за приватизация реши:

1. Отменя Решение № 255-П от 21.VI.1996 г. (ДВ, бр. 59 от 1996 г.) и Решение № 355-П от 2.Х.1996 г. (ДВ, бр. 90 от 1996 г.).

2. Продажбата на пакет от 182 017 акции, представляващи 55 % от капитала на “Светлина” - АД, Сливен (наричано по-нататък “дружеството”), да се извърши чрез публично оповестен конкурс.

3. Приоритетни условия на конкурса по реда на посочването им са:

а) цена, която не може да бъде по-ниска от 3 000 000 щ.д.; цената е безусловна, оферира се в щатски долари и се заплаща в щатски долари или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ към деня на подписване на договора за продажба на предмета на настоящия конкурс;

б) начин на плащане - чрез платежно нареждане с банков превод по сметка на Агенцията за приватизация за минимум 50 % от покупната цена и чрез държавни дългосрочни облигации за останалите 50 % от покупната цена;

в) срок за плащане на цената - в деня на подписване на договора трябва да бъдат внесени минимум 50 % от покупната цена чрез платежно нареждане с банков превод по сметка на Агенцията за приватизация, а остатъкът - до 45 дни от подписването на договора за продажба на акциите;

г) бизнеспрограма за развитие на дружеството за период не по-малък от 3 години от датата на прехвърляне на собствеността на акциите - предмет на продажба; задължителен елемент от бизнеспрограмата е представяне на детайлизиран инвестиционен план;

д) запазване на основния предмет на дейност на дружеството за срок не по-малък от 3 години от датата на прехвърляне на собствеността на акциите - предмет на продажба.

4. Общи условия:

а) собствеността върху акциите се прехвърля след окончателното заплащане на цената в срок 7 дни;

б) забрана за прехвърляне на закупените по реда на този конкурс акции за срок не по-малък от 3 години след придобиването им;

в) в случай че конкурсът бъде спечелен от юридическо лице, което отговаря на условията на чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, се прилагат съответните разпоредби на ЗППДОбП; собствеността върху акциите се прехвърля след заверка на банковата сметка на АП със сумата на първоначалната вноска; в случай че този участник бъде избран за купувач и реши да се ползва от реда за плащане, определен в чл. 25, ал. 3, т. 1 - 3 вкл., той е длъжен съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 5 ЗППДОбП да предложи надлежна гаранция за обезпечаване плащането на неизплатената част от цената;

г) представяне на програма за трудовата заетост и поемане на задължение за запазване на средносписъчната численост на персонала и евентуално разкриване на нови работни места за период не по-малък от 3 години от датата на прехвърляне на собствеността на акциите - предмет на продажба;

д) представяне на декларация по § 9 ПЗРЗППДОбП, отговаряща на всички изисквания на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ПЗРЗППДОбП; непредставянето на такава декларация е основание за декласиране на предложението на съответния участник; за участник, който е чуждестранно лице, следва да се представи легализиран по съответния ред документ от данъчната служба, където лицето е данъчно регистрирано, и превод на български език съгласно чл. 8, ал. 3 от наредбата най-късно до подписване на договора за продажба и е условие за сключването на този договор.

5. Утвърждава конкурсна документация за продажба на 55 % от акциите от капитала на “Светлина” - АД, Сливен.

6. Конкурсната документация да се закупува в Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, стая 406, в срок до 30 календарни дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. Цената на конкурсната документация е в размер левовата равностойност на 500 щ.д., изчислена по фиксинга на БНБ в деня на плащането. Цената се заплаща в касата на АП преди закупуване на конкурсната документация.

7. Предложенията на участниците в конкурса се подават в стая 209 “Обща канцелария” на Агенцията за приватизация от 9 до 17 ч. и 30 мин., София, ул. Аксаков 29, в срок до 30 календарни дни от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

8. Депозитът за участие е 300 000 щ.д. и се превежда по банковата сметка на АП, указана в конкурсната документация, до деня на подаване на предложението.

9. Оглед на дружеството може да се извърши всеки работен ден до края на срока за приемане на предложенията за участие в конкурса след закупуване на конкурсната документация и след представяне в дружеството на удостоверение за право на извършване на оглед, издадено от АП.

10. Участникът, спечелил конкурса, има право да придобие акциите, неизкупени от лицата по чл. 5, ал. 2 и чл. 18 ЗППДОбП при условията на отделен договор. Цената на една акция в този случай не може да бъде по-ниска от цената на една акция, посочена в договора за продажба на акциите, предмет на настоящия конкурс.

Изпълнителен директор: З. Желязков

30394

 

РЕШЕНИЕ № 664-П от 14 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 20, ал. 3, чл. 25, ал. 1, т. 2 и чл. 26, ал. 1 ЗППДОбП и чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 2 и 3 от Наредбата за търговете във връзка с Решение № 694 от 5.V.1998 г. (ДВ, бр. 55 от 1998 г.) за откриване на процедура за приватизация и Решение № 641-П от 17.VII.1998 г. (ДВ, бр. 90 от 1998 г.) Агенцията за приватизация реши:

1. Отменя Решение № 641-П от 17.VII.1998 г. (ДВ, бр. 90 от 1998 г.) в частта относно “Рубин” - АД, Плевен.

2. Продажбата на пакет от 105 190 акции, представляващи 24 % от капитала на “Рубин” - АД, Плевен, да се извърши чрез публичен търг с тайно наддаване.

3. Начална тръжна цена - 858 350 щ.д.

4. Начин на плащане на цената - 50 % от покупната цена се заплащат в брой чрез банков превод по сметка на АП, останалите 50 % от цената се заплащат чрез държавни дългосрочни облигации. Плащането трябва да се извърши при предвидените в проектодоговора срокове и условия.

5. Депозит за участие - 85 835 щ.д.

6. Ако спечелилият търга участник е лице по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП и реши да се ползва от реда за плащане, определен в чл. 25, ал. 3, т. 1 - 3, при заплащане на цената се прилагат условията на този текст, като при парафирането на проектодоговора, приложен като неразделна част от тръжната документация, купувачът отбелязва, че плащането ще бъде извършено съгласно чл. 25, ал. 3, т. 1 - 3 ЗППДОбП. Собствеността върху акциите се прехвърля след заверка на банковата сметка на АП със сумата на началната вноска. Като обезпечение за неизплатената част от цената купувачът блокира в полза на Агенцията за приватизация акциите, предмет на продажбата, или се учредява в полза на Агенцията за приватизация залог върху закупените акции по реда на Закона за особените залози.

7. Участникът, спечелил търга, има право да придобие акциите, неизкупени от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП, както и останалите след удовлетворяване на претенциите по чл. 18 ЗППДОбП и по § 6, ал. 6 ЗППДОбП.

8. Търгът ще се проведе на 7.IX.1998 г. в 14 ч. в сградата на АП, София, ул. Аксаков 29.

9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора за продажба на 105 190 акции, представляващи 24 % от капитала на “Рубин” - АД, Плевен, като част от нея.

10. Цената на тръжната документация е в размер левовата равностойност на 300 щ.д. по фиксинга на БНБ към деня на плащането. Плащането се извършва в брой в касата на АП преди получаване на документацията. Тръжната документация се закупува в АП, София, ул. Аксаков 29, стая 411.

11. Когато на търга не се яви кандидат, търгът се обявява за непроведен и се провежда отново на 14.IX.1998 г. в 14 ч. в сградата на АП.

Изпълнителен директор: З. Желязков

30395

 

РЕШЕНИЕ № 665-П от 17 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 20, ал. 1 и 2, чл. 25, ал. 1, т. 4 и чл. 26, ал. 1 ЗППДОбП и Решение № 278 от 26.VII.1995 г. за откриване на процедура за приватизация на “Аскон” - ЕАД, Асеновград, Агенцията за приватизация променя Решение № 475-П от 26.IX.1997 г. (ДВ, бр. 88 от 1997 г.) в частта му по т. 64 по следния начин:

1. Продажбата на пакет от 100 435 акции, представляващи 78 % от капитала на “Аскон” - ЕАД, Асеновград, наричано по-нататък дружеството, да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи.

2. Приоритетни условия на преговорите по реда на посочването им са:

а) цената се оферира и заплаща в щатски долари или в левовата им равностойност по фиксинга на БНБ в деня на подписване на договора за продажба на 78 % от акциите на дружеството;

б) начин на плащане - 100 % от продажната цена в брой чрез платежно нареждане с банков превод по сметка на АП по следната схема:

- минимум 30 % от покупната цена се плаща чрез платежно нареждане по сметка на АП в деня на подписване на договора;

- 20 % от цената се заплаща в брой чрез банков превод до 30 работни дни от датата на подписване на договора;

- крайният срок за окончателното плащане на покупната цена е до 45 дни от подписване на договора за продажба на акциите, предмет на преговорите;

в) забраната за прехвърляне на собствеността на акциите, предмет на продажбата, е за срок не по-малък от 3 години от датата на прехвърляне на правото на собственост върху тях на купувача.

3. Общи условия:

а) собствеността върху акциите се прехвърля в срок до 7 дни след окончателното заплащане на цената чрез джиросване и предаване на временното удостоверение за тези акции;

б) представяне на декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на всички изисквания на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП; непредставянето на такава декларация е основание за декласиране на предложението на съответния участник; за участник, който е чуждестранно лице, легализирана декларация по § 9 може да бъде представена до подписване на договора за продажба на акциите, предмет на преговорите;

в) на основание Решение № 243 на Министерския съвет от 20.V.1998 г., с което дружеството е включено в раздел V, т. 5 от списъка за целева приватизация по чл. 2, ал. 10 ЗППДОбП, разсрочено плащане по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП не се прилага.

4. Документацията се закупува в АП, стая 312, в срок до 30 календарни дни от обнародването на решението в “Държавен вестник”. Цената на документацията е 500 щ.д. и се заплаща предварително в касата на АП, стая 202.

5. Предложенията на участниците в преговорите се подават в деловодството на АП, София, ул. Аксаков 29, в срок до 30 календарни дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

6. Депозитът за участие в преговорите е 160 000 щ.д. или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ към деня на внасянето, представляващи 10 % от ДМА на дружеството, посочени в одитирания към 31.XII.1997 г. баланс.

7. Участникът, класиран на първо място, има право до придобие акциите, неизкупени от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП, както и останалите след удовлетворяване на претенциите по чл. 18 ЗППДОбП.

Изпълнителен директор: З. Желязков

30396

 

РЕШЕНИЕ № 782 от 17 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 3, ал. 3 ЗППДОбП Агенцията за приватизация отменя Решение № 326 от 4.VII.1996 г.

За изпълнителен директор: Д. Ставрева

30626

 

РЕШЕНИЕ № 668-П от 20 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 3, чл. 20, чл. 22, чл. 25, ал. 1, т. 4, чл. 26 ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции - собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции - собственост на държавата, във връзка с решения № 394 от 1996 г. (ДВ, бр. 102 от 1996 г., № 381-П от 1996 г. (ДВ, бр. 3 от 1997 г.) и № 638 от 1997 г. (ДВ, бр. 115 от 1997 г.) Агенцията за приватизация реши:

1. Продажбата на пакет акции, съставляващи до 58 % от капитала на “Ямболен” - АД, Ямбол, да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи.

2. Продажбата на акциите по т. 1 ще се извърши при условията, посочени в документацията за участие в преговорите.

3. Потенциалните купувачи могат да получат документацията за участие в преговорите от Res & Co., Великобритания, на адрес - кв. Изток, бл. 22-А, София, България, тел. 9 733 411, факс 722 452.

4. Офертите на участниците в преговорите се подават в Res & Co. на посочения в т. 3 адрес в срок до 15.Х.1998 г., в 17 ч. и 30 мин. българско време.

5. Датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” да се счита за начална дата за продажба при облекчени условия на акции до 15,49 % от капитала на “Ямболен” - АД, Ямбол. Заявления за придобиване на акции при облекчени условия се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата.

6. Избраният купувач, с който бъде сключен договор за продажба на акциите по т. 1, има право да придобие акциите, останали в собственост на държавата след упражняване правото на лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП, както и след удовлетворяване на исканията по чл .18 ЗППДОбП.

За изпълнителен директор: Д. Спасова

30769

ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ - ГР. БЕРКОВИЦА

РЕШЕНИЕ № 1 от 12 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 1, ал. 3, т. 3 и чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП и Решение № 414 от 28.V.1998 г. на Общинския свет - гр. Берковица (ДВ, бр. 71 от 1998 г.) Общинската комисия по приватизация - гр. Берковица, реши:

1. Обявява конкурс за приватизация на парцел I, кв. 54, ведно с изградената в него до нулев цикъл сграда, при следните условия:

а) изграждане върху предоставения обект хотелско-ресторантски комплекс;

б) в проекта на комплекса да бъдат съчетани архитектурните традиции на града и околните природни дадености;

в) комплексът да обхваща хотелска част - минимум 50 легла; ресторантска част - поне 100 места;

г) комплексът да бъде завършен и пуснат в експлоатация до 3 години считано от датата на сключване на договора за продажба.

2. конкурсът да се проведе на 1.Х.1998 г. в 9 ч. в кабинета на председателя на Общинския съвет - Берковица.

3. до участие в конкурса се допускат физически и юридически лица, закупили конкурсна документация на стойност 100 000 лв. и внесли в касата на Общинската администрация 10 % от първоначално утвърдената цена на обекта - 45 135 000 лв.

4. Информация за конкурса, закупуване на конкурсните книжа, внасяне на предложения (заявки в запечатан плик) за участие и съдействие за оглед на конкурсния обект ще се осъществяват в стая 102 на Общинската администрация - Берковица (тел. 63-94), всеки работен ден до 30.IX.1998 г. включително.

Председател: П. Пачев

30598

 

ОБЩИНА - ГР. БЯЛА СЛАТИНА

РЕШЕНИЕ № 370 от 30 юли 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1, т. 5 и чл. 6, ал. 3 и 5 от Наредбата за търговете Общинският съвет - Бяла Слатина, реши:

1. Да се проведе на 17.IX.1998 г. в 14 ч. в сградата на общината, ул. Д. Благоев 85, в заседателната зала търг с явно наддаване за продажба на:

а) магазин “Бои и химикали” в кв. 67а, парцел I, на кооперативния пазар, с начална цена - 12 000 000 лв.;

б) мебелен магазин на ул. В. Левски - тяло № 1 - с начална цена - 51 000 000 лв.; тяло № 2 - 43 000 000 лв.

2. Търгът да се проведе при условията, приети с Решение № 341 от 25.VI.1998 г. (ДВ, бр. 82 от 1998 г.), като тръжната документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

3. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 24.IX.1998 г. при същите условия.

Председател: М. Цанов

30871

 

РЕШЕНИЕ № 367 от 30 юли 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 33 във връзка с чл. 30 ЗППДОбП Общинският съвет - Бяла Слатина, реши:

1. Отменя Решение № 232 от 1997 г. (ДВ, бр. 94 от 1997 г.).

2. Открива процедура за приватизация чрез преговори с потенциални купувачи на обособена част от “Сребреня” - ЕООД, Бяла Слатина, представляваща парцели II и IV в кв. № 3а по плана на града, заедно с намиращите се в тях сгради и съоръжения.

3. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на обекта, както и сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредит.

Председател: М. Цанов

30872

 

ОБЩИНА - ГР. ВАРНА

РЕШЕНИЕ № 1694-3 от 29 юли 1998 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП и чл. 3, ал. 1, т. 6 и 8 от Наредбата за търговете Общинският съвет - Варна, допълва Решение № 1605-4-2 (ДВ, бр. 71 от 1998 г.), като насрочва нова дата за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на магазин на ул. Цар Симеон I № 36, Варна, на 10.IX.1998 г. в 10 ч. в зала “Варна””, II етаж на общината. В случай на провеждане на повторен търг той ще бъде проведен на 24.IX.1998 г. на същото място и в същия час.

Председател: Н. Стоянов

30869

 

ОБЩИНА - ГР. КАРЛОВО

ЗАПОВЕД № 1610 от 19 август 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30, 33 и § 2а ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за търговете, Решение № 250 от 1997 г. (ДВ, бл. 24 от 1997 г.) и Решение № 365 от 1998 г. на Общинския съвет - Карлово, нареждам:

1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на следните обособени части, нежилищни имоти - общинска собственост, заедно със съответното право на строеж върху общинска земя:

а) лагер, с. Войнягово, извън регулацията, м. Кулата, с първоначална тръжна цена 16 320 000 лв.;

б) ракиджийница, с. Кърнаре, извън регулацията, с първоначална тръжна цена 5 600 000 лв.;

в) гараж с незавършено строителство, с. Кърнаре, извън регулация, с първоначална тръжна цена 7 220 000 лв.;

г) кафе-сладкарница в търговския комплекс, с. Кърнаре, с първоначална тръжна цена 27 000 000 лв.

2. Търгът да се проведе на 17.IX.1998 г. в 12 ч. в заседателната зала на общината, ул. П. Събев 1, а при неявяване на нито един кандидат - повторен търг на 24.IX.1998 г. в 12 ч.

3. Тръжната документация може да бъде закупена в общината, стая 408, всеки работен ден, предхождащ търга, срещу заплащане в брой на 30 000 лв. Оглед на обектите - всеки работен ден, след представен платежен документ за закупена тръжна документация в стая 104.

4. Депозитът за участие в размер 10 % от първоначалната тръжна цена да се внася по сметка № 5000801734, б. код 15071053, в БИП - АД, клон Карлово, най-късно един ден преди датата на търга.

5. Цената на всеки обект, спечелен на търга, да се изплати след сключване на договора за продажба при предвидените в него условия.

6. Качеството на участник в търга се придобива с регистрация в Община - Карлово, стая 408, до 17 ч. на предхождащия търга ден.

Кмет: Н. Енчев

30870

ОБЩИНА - ГР. КЮСТЕНДИЛ

РЕШЕНИЕ № 551 от 31 юли 1998 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 21 ЗППДОбП Общинският съвет - Кюстендил, реши:

1. Открива процедура за приватизация на обект - кафе-сладкарница и ресторант “Фламинго”, ул. Цар Освободител 182, Кюстендил - общински нежилищен имот, невключен в състава на общинско предприятие.

2. Да не се извършват разпоредителни сделки с дълготрайни активи на обекта, както и сключване на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити освен с разрешение на общинския съвет.

3. Предоставя правомощията си по Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация на кмета на общината, като го задължава да извърши необходимите приватизационни действия.

Председател: Д. Желязков

30481

 

ОБЩИНА - ГР. ЛОВЕЧ

РЕШЕНИЕ № 448 от 30 юли 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30 във връзка с чл. 33 и § 2а ЗППДОбП Общинският съвет - Ловеч, реши:

1. Да се приватизира чрез преговори с потенциални купувачи:

а) магазин “Урожай”, ул. Търговска 72, обособена част от “Търговия” - ЕАД, със застроена площ 331,62 кв. м и начална офертна цена - левовата равностойност на 68 684 щ.д., в т.ч. движими вещи - 1751 щ.д., и депозит за участие 12 412 000 лв.;

б) дърводелска работилница, ул. Кубрат, кв. V, парцел VIII по плана на Ловеч, общински нежилищен имот, състоящ се от дворно място 3000 кв. м и сгради със застроена площ 1436 кв. м с начална офертна цена левовата равностойност на 60 000 щ.д. и депозит за участие 10 840 000 лв.; левовата равностойност на цената е платима по фиксинга на БНБ за щатския долар в деня на плащането.

2. Депозитите за участие в преговорите се внасят по сметка № 3010009720, БИН 744452007, б.к. 13073532 при Общинска банка - АД, клон Ловеч.

3. Възлага на кмета на общината и надзорния съвет по приватизация утвърждаването на информационните проспекти, организирането и провеждането на преговорите с потенциалните купувачи в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

4. Упълномощава кмета на общината да сключи договорите за продажба след утвърждаването от общинския съвет на купувачите и договорените при преговорите условия.

За председател: Р. Савов

30144

 

РЕШЕНИЕ № 450 от 30 юли 1998 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 20, чл. 25, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции - собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции - собственост на държавата във връзка с решение № 222 и № 334 от 1997 г. Общинският съвет - Ловеч, реши:

1. Да се извърши продажба на 48 920 акции, представляващи 70 на сто от регистрирания капитал на “Ноя” - ЕАД, чрез преговори с потенциални купувачи при начална офертна цена на една акция - левовата равностойност на 25,27 щ.д., платима по фиксинга на БНБ за щатския долар в деня на плащанията.

2. На заинтересуваните лица да бъде предоставена за закупуване информационна документация, в която са определени условията за участие в преговорите и възможност за предоставяне на оферти в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

3. Информационната документация за обекта се закупува в общината срещу 200 000 лв. в брой всеки работен ден до 17 ч. в 30-дневен срок от датата на обнародване в “Държавен вестник”.

4. Депозитът за участие в преговорите в размер 4490 лв. за една акция се внася по банкова сметка № 3010009720, БИН 744452007, б.к. 130973532 при Общинска банка - АД, клон Ловеч.

5. Огледът на дружеството да се извършва всеки работен ден в срок до 30 дни от обнародването в “Държавен вестник” срещу документ за закупената информационна документация.

6. В случай че на преговорите бъде определено като купувач юридическо лице, отговарящо на условията по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, собствеността върху акциите се прехвърля след заплащане на първоначалната вноска. В случай че този участник реши да се ползва от реда за плащане по чл. 25, ал. 3, т. 1 - 3, той е длъжен по чл. 25, ал. 5 да предложи надлежна гаранция за обезпечаване на неизплатената към датата на прехвърляне на акциите част от цената.

7. В останалите случаи, когато купувачът не отговаря на условията по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, собствеността върху акциите се прехвърля след окончателното плащане на цялата цена и евентуалните лихви за забава в деня на джиросването на временното удостоверение за закупените акции.

8. Датата на обнародване в “Държавен вестник” да се счита за начална дата на продажба на акции до 20 на сто от регистрирания капитал на дружеството при облекчени условия. Заявления за придобиване на акции да се подават в тримесечен срок в дружеството.

9. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на преговорите с потенциалните купувачи.

10. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за продажбата след утвърждаването от общинския съвет на купувача и договорените при преговорите условия.

За председател: Р. Савов

30145

 

ОБЩИНА - ГР. МЪГЛИЖ

РЕШЕНИЕ № 201 от 30 юли 1998 г.

На основание чл. 22 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 71, ал. 1, чл. 72 ЗОС и чл. 5 от Наредбата за предоставяне на общински концесии Общинският съвет - гр. Мъглиж, реши:

1. Открива процедура за предоставяне на концесия за Банския комплекс, с. Ягода - баня, парк, плаж, пералня и цветарник, при следните условия:

а) предмет на концесията - право на ползване, реконструкция, модернизация, управление и експлоатация на обектите от комплекса;

б) срок на концесията - 15 г.;

в) концесионерът да бъде определен чрез конкурс по оферти;

г) депозитът за участие в конкурса е 200 000 лв., платими в брой в касата на общината в рамките на работното време на деня преди конкурса;

д) основни права и задължения на концесията:

на концесионера

- получава правото на ползване на обектите за срок 15 г.;

- да заплаща концесионно възнаграждение;

- да поддържа чистотата и хигиената на с. Ягода;

- да направи инвестиции за срок 3 г. в размер не по-малко от 1 млн. щ.д.;

- да представи и изпълнява комплексен план, утвърден от концедента, който е неразделна част от концесионния договор;

на концедента

- има право да участва в контрола на концесията;

- има право да получава концесионно възнаграждение в размер и срокове, уточнени в концесионния договор;

е) началният срок на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор;

ж) гаранция по изпълнение на задълженията по концесионния договор - 15 млн. лв., внесени в деня на сключване на договора;

з) други изисквания, свързани с характера на концесията:

- приложимо право по отношение на концесията е българското;

- всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно съгласие;

и) в случай на непостигнато съгласие споровете се решават по реда на ГПК.

2. Възлага на кмета на общината да организира конкурса за предоставяне на концесия съгласно действащите нормативни документи.

Председател: Ем. Янчев

30276

 

ОБЩИНА - ГР. СМОЛЯН

РЕШЕНИЕ № 245 от 30 юли 1998 г.

На основание чл. 5 от Наредбата за оценка на обекти, подлежащи на приватизация, чл. 22, ал. 1 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и ал. 3, чл. 21, ал. 1, чл. 30 и 33 ЗППДОбП Общинският съвет - Смолян, реши:

1. Приема анализа на правното състояние и приватизационна оценка на магазин (изток) в жил. бл. КЦ-2 в Смолян, нов център, ул. Хан Аспарух 17, и определя начална цена на обекта 27 351 000 лв.

2. Открива процедура по приватизацията на магазин (изток) в жил. бл. КЦ-2 в Смолян, нов център, ул. Хан Аспарух 17.

3. Продажбата да се извърши чрез търг с тайно наддаване.

4. В 14-дневен срок от обнародването на решението в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да закупят информационния меморандум от общината, стая 209.

5. Предложенията за участие в търга се подават в общината, стая 210, в срок до 12 ч. на двадесетия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

6. Възлага на кмета на общината да сключи приватизационната сделка.

Председател: А. Бояджиев

30873

 

427. - Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява, въз основа на постигнатата средногодишна доходност на аукциона за тримесечни ДЦК, организиран от Министерството на финансите на 24.VIII.1998 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 5,12 на сто, считано от 26.VIII.1998 г.

Управител: Св. Гаврийски

30928

39. - “Метални конструкции - холдинг” - ЕАД, на основание чл. 18, ал. 1 ПРУПСДП и чл. 3, ал. 5 от Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на ДМА, собственост на холдинга, както следва:

1. офис № 908 - 31,27 кв. м, ул. Камен Андреев 24, ет. 9, София, при начална тръжна цена на месечния наем 92 500 лв.;

2. офиси от № 3 до № 8 вкл. всеки с площ 14,4 кв. м, ул. Камен Андреев 24, София, двуетажна сателитна сграда, ет. 1, при начална тръжна цена на месечния наем 37 300 лв. на стая;

3. офис № 24 - 28,8 кв. м, ул. Камен Андреев 24, София, двуетажна сателитна сграда, при начална тръжна цена на месечния наем 69 200 лв.;

4. фризьорски салон - 36 кв. м, ул. Камен Андреев 24, София, едноетажна сателитна сграда, при начална тръжна цена на месечния наем 143 800 лв.;

5. магазин за месо и складови помещения към него - 168 кв. м общо, ул. Камен Андреев 24, София, едноетажна сателитна сграда, при начална тръжна цена на месечния наем 714 800 лв. Търгът ще се проведе на 10.IX.1998 г. в 10 ч. в сградата на “Метални конкструкции - холдинг” - ЕАД, София, ул. Камен Андреев 24. Размерът на депозита за участие е 10 % от началната тръжна цена за всеки обект, внесени в касата на холдинга. Огледите на обектите ще се извършват от 3 до 3.IX.1998 г. При непровеждане на търга втори търг ще се проведе на 17.IX.1998 г. в 10 ч. на същото място.

За справки - София, ул. Камен Андреев 24, ет. 5, стая 506, тел. 51-87-98, 87-38-87.

30518

1. - “Унимос” - ЕООД, Перник, на основание чл. 18, ал. 1 ПРУПСДП и чл. 1, ал. 3 от Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем по начална тръжна цена (без ДДС), както следва: офиси - 21 442 лв.; склад 407 кв.м - 278 604 лв.; магазин 49 кв.м - 68 775 лв.; склад 192 кв.м - 149 510 лв.; склад 132 кв.м - 102 788 лв.; склад 72 кв.м - 33 047 лв.; сервизно помещение 30 кв.м - 12 955 лв.; склад 360 кв.м - 229 374 лв.; склад 195 кв.м - 130 506 лв. Търгът ще се проведе на 2.IX.1998 г. в 10 ч. в стола на дружеството, кв. Калкас, Перник. Оглед - всеки работен ден от 8 до 16 ч. Тръжната документация се закупува за 4880 лв. в касата на дружеството. Депозит - 10 % от началната тръжна цена, се внася в касата на дружеството. В случаите по чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете повторен търг ще се проведе на 7.IX.1998 г. в 10 ч. на посочения адрес. Справки - тел. (076)2-35-21 и 2-13-09.

30260

1. - “Фарма - Боруй” - ЕООД, Стара Загора, на основание чл. 1, ал. 3 от Наредбата за търговете обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - кафе-сладкарница на ул. Граф Игнатиев 30А, Стара Загора, с монолитна конструкция и застроена площ 112,60 кв.м, при първоначална месечна наемна цена 494 000 лв. (без ДДС). Търгът ще се проведе на 7.IX.1998 г. в 10 ч. в административната сграда на дружеството на същия адрес. Оглед може да се извършва всеки ден от 15 до 16 ч. Депозит - 10 % от първоначалната месечна наемна цена, ще се приема в касата на дружеството всеки ден от 10 до 11 ч. и от 15 до 16 ч. до 4.IX.1998 г. Тръжната документация може да бъде закупена от касата на дружеството в административната сграда за 15 000 лв. Повторен търг на основание чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете ще се проведе на 18.IX.1998 г. в 10 ч., на същото място. За справки - тел. (042)2-47-06, 2-45-67.

30261

368. - Славянският университет - София, обявява конкурс за асистент по 05.04.20 английски език със срок един месец от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и подаване на документи - в ректората, ул. 6 септември 4, ет. 2, тел. 980-78-70 и 981-31-17, вътр. 31.

30404

1582. - Техническият университет - Варна, обявява конкурси за: доценти по: 02.04.15 електроснабдяване и електрообзавеждане (електроснабдяване на промишлените предприятия) - един; 05.02.21 организация и управление на производството (производствен мениджмънт) - един; 05.02.18 икономика и управление на промишлеността (инженерно-стойностен анализ) - един; 05.08.04 изкуствознание и изобразителни изкуства - един; със срок 3 месеца: асистенти по: теоретична електротехника - един; история на Българската държава и право - един; международно морско право - един; икономика и управление - един; цифрова обработка на сигнали - един; електрически централи и подстанции - един, със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи - в университета, тел. 302-441.

30615

36. - Русенският университет “X.X.” обявява конкурс за асистент по 05.02.21 организация и управление на производството със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. За справки и документи - отдел КНП, стая 336, тел. 44-507-455.

30753

255. - Институтът по катализ при БАН - София, обявява конкурс за: старши научен сътрудник II степен по 01.05.16 химична кинетика и катализ със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, ул. Акад Г. Бончев, бл. 11, стая 231, тел. 713-35-63.

20771

661. - Институтът за чуждестранни студенти - София, обявява конкурс за доцент по български език със срок 3 месеца от обнародването в “Дръжавен вестник”. Документи - в института, ул. Коста Лулчев 27, тел. 72-34-81/в. 223.

30485

337. - Комплексната опитна станция - гр. Смолян, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по 04.02.07 овцевъдство и козевъдство със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в станцията, Смолян, тел. (0301) 3-27-04.

30746

49. - Министерството на здравеопазването на основание чл. 5 във връзка с чл. 2, ал. 2 ЗВДОбП в изпълнение на НАционалната програма за комплексна борба с туберкулозата възлага държавна поръчка за нуждите на държавните болници по белодробни заболявания за 1998 г. за доставка на: рентгенови апарати - 3 броя; подвижен рентгенов апарат тип “Кугел” - един; флексибилен бронхоскоп - един; ригиден бронхоскоп - един; флуоресцентен микроскоп - един; апарати за функционално изследване на дишането - 3 броя; апарат за проявяване и сушене на рентгенови филми - един; сух лазерен принтер за флуороград - един; апарат “Бактек” - 460 ТВ за микробилогична диагностика на туберкулоза, вкл. среди и контейнери за транспорт:

1. начин на възлагане - чрез конкурс;

2. срок за изпълнение - 30 дни след обнародването в “Държавен вестник”;

3. размер на гаранцията за участие в договарянето - 1 % от стойността на апаратурата, с която се участва в конкурса.

30599

48. - Министерството на здравеопазването на основание чл. 5 във връзка с чл. 2, ал. 2 ЗВДОбП възлага държавна поръчка за довършване на геронтопсихиатричния павилион на ДПБ, Раднево:

1. предмет на държавната поръчка - довършване на геронтопсихиатричния павилион на ДПБ, Раднево;

2. начин на възлагане - конкурс по реда на глава трета ЗВДОбП;

3. вид на гаранцията за участие в процедурата - банкова гаранция в размер 7 000 000 лв.;

4. допустим краен срок на изпълнение - до 30.XII.1999 г.

30600

309. - Министерството на транспорта, управление “Държавна автомобилна инспекция” на основание чл. 45, ал. 3 ЗВДОбП възлага държавна поръчка чрез търг с тайно наддаване за закупуване на компютърна техника съгласно утвърдената тръжна документация при следните условия:

приоритетни условия по реда на посочването им:

а) офертна цена, предложена от продавачите;

б) срок на изпълнение на поръчката - най-много 60 дни след подписване на договора за възлагане на държавната поръчка;

в) представяне на комплект компютърни програми, приложими към компютърната техника по задание на възложителя;

г) осигуряване на сервизно обслужване;

общи условия:

д) в срок до 15 дни от обнародването в “Държавен вестник” участниците в търга:

- закупуват тръжната документация в управление “Държавна автомобилна инспекция”, ул. Генерал Гурко 5, ет. 7, стая 2А, за 500 000 лв. и представят оферти за участие;

- внасят депозит в размер не по-малък от 5 000 000 лв. по сметка на управление “ДАИ” № 3010060300, банков код 66084219, приходен БИН 7302000003;

- след изтичане на срока за закупуване на тръжната документация в 10-дневен срок тръжната комисия обявява резултатите от търга.

30631

310. - Министерството на транспорта, управление “Държавна автомобилна инспекция”, на основание 45, ал. 3 ЗВДОбП възлага държавна поръчка чрез търг с тайно наддаване за закупуване на 30 апарата “Детерминатор” в микропроцесорно изпълнение с необходимите хардуерни и софтуерни принадлежности при следните условия:

Приоритетни условия по реда на посочването им:

а) офертна цена, предложена от продавачите;

б) срок на изпълнение на поръчката - най-много 45 дни след подписване на договора за възлагане на държавната поръчка;

в) представяне на комплект компютърни програми, приложими към апарата “Детерминатор”;

г) осигуряване на сервизно обслужване;

общи условия:

д) в срок до 15 дни от обнародването в “Държавен вестник” участниците в търга:

- закупуват утвърдената тръжна документация в управление “Държавна автомобилна инспекция”, ул. Генерал Гурко 5, ет. 7, стая 2А, за 200 000 лв. и представят оферти за участие;

- внасят депозит в размер не по-малък от 2 000 000 лв. по сметка на управление “ДАИ” № 3010060300, банков код 66084219, приходен БИН 7302000003;

- след изтичане на срока за закупуване на тръжната документация в 10-дневен срок тръжната комисия обявява резултатите от търга.

30632

3. - Държавният фонд “Земеделие”, 1040 София, бул. X.X. 55, тел. (02) 980-53-09 и (02) 853-421, на основание чл. 5, ал. 1 във връзка с чл. 2, ал. 2 ЗВДОбП възлага държавна поръчка чрез конкурс за доставка на леки автомобили с повишена проходимост за регионалните дирекции. До участието в конкурса се допускат производители на такива автомобили или лица, непосредствено свързани с производителя на предлагания продукт и оторизирани от него да осъществяват доставки и сервиз на територията на България. Конкурсната документация на стойност 50 000 лв. с подробни данни и изисквания, необходими за подготвяне на офертите, може да бъде получена всеки работен ден от 9 ч. и 30 мин. до 12 ч. в Държавен фонд “Земеделие”, София, бул. X.X. 55 (сградата на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа), ет. 4, стая 421, след заплащането є в касата (стая 429). Срок на приемане на офертите - 30 дни след обнародването в “Държавен вестник”. Гаранцията за участие в конкурса е парична сума 10 000 000 лв., внесена по сметка на Държавен фонд “Земеделие” в БНБ - ЦУ, № 3000170023, код 66196611, прих. БИН 7442510000. Офертите ще се отворят на 28.IX.1998 г. в 10 ч. в Държавен фонд “Земеделие”.

30483

503. - Българската национална телевизия, София, ул. Сан Стефано 29, тел. 02/43-481, на основание чл. 5 във връзка с чл. 2, 7 и 8 ЗВДОбП възлага изпълнението на държавна поръчка чрез конкурс за доставка и монтаж на автомивка за измиване на леки и лекотоварни автомобили:

1. предмет на поръчката - доставка на автомивка за измиване на леки и лекотоварни автомобили и ней-ният монтаж в сграда, намираща се в гаражното стопанство на БНТ в НРТЦ в София;

2. начин на възлагане - конкурс в съответствие с глава трета от ЗВДОбП;

3. цена на конкурсната документация - 24 440 лв. с вкл. ДДС;

4. плащане на конкурсната документация - в брой при получаването;

5. получаване на конкурсната документация - дирекция “Капитално строителство и инвеститорски контрол” на БНТ - София, бул. Цариградско шосе 111, НРТЦ, тел. 02/758-081;

6. срок за получаване на конкурсната документация - 25 дни след обнародването в “Държавен вестник”;

7. срок за провеждане на конкурса - 30 дни след обнародването в “Държавен вестник”;

8. гаранция за участие - парична сума в размер 2 000 000 лв.

30887

7. - “Български пощи” - ЕАД, София, ул. X.X. 1, бл. 31, на основание чл. 5 във връзка с чл. 2, ал. 2 и чл. 45 ЗВДОбП възлага държавна поръчка за доставка на униформено облекло при следните условия:

1. предмет на договора - доставка на униформено облекло - костюм зимен (дамски и мъжки), костюм летен (дамски и мъжки), пола/панталон, дамска блуза, мъжка риза, обувки (дамски и мъжки), палто/манто (термошлифер);

2. начин на възлагане - децентрализирани търгове с тайно наддаване по поделенията на “Български пощи”, както следва: ТП “БП” - Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол и ЦУ на “БП” - София;

3. обща начална тръжна цена - 4 млрд. лв.;

4. гаранция за участие - банков депозит в размер 10 % от сумата на частта за участие, преведена по сметките на териториалните поделения;

5. тръжната документация може да се закупи за 50 000 лв. до 11.IX.1998 г. в териториалните поделения на “БП” - ЕАД;

6. търговете ще се проведат на 15.IX.1998 г. в 10 ч. в териториалните поделения и ЦУ на “БП” - ЕАД, София; срок за предаване на офертите - 14.IX.1998 г. За повече информация - “Търговска дирекция” - София - тел. 949-33-63, 949-33-60, от 10 до 16 ч.

30272

274. - Главната дирекция “Ръководство на въздушното движение” на основание чл. 5, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 2, ал. 2 и чл. 7, ал. 1 ЗВДОбП възлага държавна поръчка чрез едностепенен конкурс за доставка и монтаж на съоръжения за реализиране на проект “Единна цифрова мрежа за пренос на информация” на ГД “РВД” при следните условия:

1. изпълнението на поръчката да се извърши в съответствие с технически проект за изграждане на “Единна цифрова мрежа за пренос на информация” на обектите на ГД “РВД” на територията на България с допустим срок за изпълнение до 6 месеца от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката;

2. крайните устройства, които оферират кандидатите, да са получили удостоверение за одобряване на типа им от Комитета по пощи и далекосъобщения за ползване в обществените и частните далекосъобщителни мрежи;

3. право на участие в конкурса имат:

- всички местни и чуждестранни лица, които имат търговска регистрация в Република България или в съответната държава на чуждестранното лице;

- чуждестранните лица могат да участват пряко или чрез свое регистрирано представителство в България или местно лице, изрично упълномощени за участие в конкурса;

4. предлаганото от участниците оборудване да е използвано в поне две сходни по мащаб функции и изисквания за надеждност мрежи;

5. срок на доставка на оборудването - не по-дълъг от 3 месеца след сключване на договора;

6. срок на валидност на офертите - 90 дни след датата, на която изтича срокът за подаване на офертите;

7. критерии за оценка - технически показатели, цена на офертата, условия за гаранционно и извънгаранционно обслужване, срок за изпълнение, опит на участника в изпълнение на подобни проекти;

8. гаранция за участие - банкова гаранция в размер 1500 щ. д. с валидност - валидността на офертата;

9. цена на конкурсната документация - 150 щ. д. или тяхната левова равностойност по централния курс на БНБ за деня на извършване на превода, по следните сметки на възложителя в Булбанк - АД, клон ул. Калоян: левова с/ка № 3000044426, код 62175395, БИН 7442000006; валутна в щатски долари: с/ка № 3100044414, код 62175395;

10. конкурсната документация се получава в деловодството на ГД “РВД” - ГД “Ръководство на въздушното движение”, 1540 Летище София, България, тел. + (359 2) 9844 1659; факс: +(359 2) 980 38 64, срещу представяне на платежен документ за закупена конкурсна документация; крайният срок за закупуване и получаване на конкурсна документация е 30 дни от обнародването в “Държавен вестник”;

11. краен срок за предаване на офертите в деловодството на ГД “РВД” - до 16 ч. на 60-ия ден от обнародване в “Държавен вестник”;

12. отваряне на офертите - в 10 ч. на 61-ия ден от обнародването в “Държавен вестник” в сградата на ГД “РВД”;

13. кандидатите, депозирали оферта в срока по т. 11, се считат за поканени по смисъла на чл. 24, ал. 2 ЗВДОбП на заседанието на комисията за отваряне на офертите;

14. всички въпроси, отнасящи се до настоящата обява, да се отправят на адреса, посочен в т. 10;

15. ако някой от срокове, указани в т. 10, 11 и 12, изтича в неработен ден, за краен срок се счита първият следващ работен ден.

30534

1. - “Разпространение на печата” - ЕАД, София, ул. Клокотница 2А, на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 7 ЗВДОбП във връзка със Заповед № РД-05-101 от 29.V.1998 г. на председателя на КПД и решение на съвета на директорите от 20.VIII.1998 г. възлага държавна поръчка чрез конкурс за доставка на 8 лекотоварни автомобила “Пикап” с дизелов двигател при следните условия: 1. конкурсната документация се получава в касата на “РП” - ЕАД, ул. Клокотница 2А, всеки работен ден от 9 до 16 ч. срещу внесена такса 30 000 лв.; 2. офертите се приемат в едномесечен срок от обнародването му в “Държавен вестник”; 3. офертите за участие в конкурса се приемат в “Деловодство” на “РП” - ЕАД, до 16 ч. в деня преди конкурса; 4. банкова гаранция 5 000 000 лв.; 5. оферти, изпратени по пощата не се приемат; 6. допълнителна информация - на тел. 94-96-509, 31-30-88, 931-09-80.

30927

14. - Софийският университет “Св. X.X.” - София, бул. Цар Освободител 15, тел. 858-345, на основание чл. 5, ал. 1 във връзка с чл. 53, т. 2 ЗВДОбП възлага държавна поръчка чрез пряко договаряне с няколко участници за покупка, доставка и монтаж на мултимедийна прожекционна техника, компютър и видеоизходи, озвучителна и осветителна техника за тържества в аулата и прилежащите є фоайета в сградата на ректората, бул. Цар Освободител 15.

30904

63. - Техническият университет - София, отдел “СОС”, на основание чл. 2 и 7 ЗВДОбП възлага държавна поръчка чрез конкурс по документи за избор на изпълнители: 1. предмет на поръчката: а) текущ ремонт на студентски общежития и столове към ТУ - АС, В и К, електро-, вътрешни телефонни системи, покривни ремонти; б) текуща поддръжка и авариен ремонт на студентски общежития и столове към ТУ - София; в) текуща поддръжка и авариен ремонт на асансьори в студентски общежития и столове към ТУ - София; г) доставка на основни хранителни продукти за столовете към ТУ - София; 2. начин на възлагане - конкурс по документи. Цена на конкурсната документация - 20 000 лв. За закупуване на конкурсната документация, за приемане на оферти, за справки и допълнителна информация - бл. 1, стая 1152В, тел. 636-39-95, от 9 до 11 ч. и от 14 до 16 ч. в срок до 10.IX.1998 г.

30531

291. - Държавната университетска болница по ендокринология и геронтология - София, на основание чл. 5 във връзка с чл. 2, ал. 2 и чл. 7 ЗВДОбП възлага държавна поръчка чрез конкурс между български организации за покупка на апарат за функционална диагностика на метаболитните нужди за “Диабетна клиника”:

1. предмет на договора - избор на изпълнител на доставката;

2. начин на възлагане - конкурс;

3. банкова гаранция - 1 500 000 лв.;

4. срок за изпълнение - съгласно договора;

5. конкурсна документация - получава се при секретаря на болницата, тел. 87-41-45, в срок 10 дни от обнародването в “Държавен вестник” срещу 10 000 лв., внесени в касата на болницата;

6. срок за представяне на офертите - 20 дни от обнародването в “Държавен вестник”.

7. отваряне на оферти - 30 дни след обнародването в “Държавен вестник”;

8. срок за валидност на офертата - 30 дни от датата на обявяване на резултатите от конкурса.

30402

954. - Университетската болница “Александров-ска” към МУ - София, на основание чл. 5 във връзка с чл. 2, ал. 2 ЗВДОбП възлага държавна поръчка чрез конкурс за доставка на медицинска апаратура и компютри. Конкурсната документация се получава в счетоводството на болницата, ул. Г. Софийски 1, срещу платена такса 50 000 лв. Офертите се подават в деловодството в срок 30 дни от обнародването в “Държавен вестник”. Справки - на тел. 51-73-57 и 54-70-23.

30538

562. - Медицинският университет - Варна, ул. X.X. 55, тел.: 30-29-21, 30-28-76, 30-29-55, на основание чл. 5 във връзка с чл. 2 и 7 ЗВДОбП възлага държавна поръчка за извършване на РСМР на твърда договорна стойност на следните обекти: катедра “Кардиология и ревматология” - до 85 млн. лв.; катедра “Пневмология, клинична имунология и физиотерапия” - 85 млн. лв.; подмяна дограма по северна фасада - до 50 млн. лв.; 1. предмет на поръчката - избор на изпълнител; 2. начин на възлагане - чрез конкурс; 3. гаранция за участие - парична в размер на 1 % от посочения обем за всеки обект; 4. участници в конкурса - строителни фирми, регистрирани по Търговския закон; 5. получаване на конкурсната документация - от канцелария “Главен лекар”, ВУБ, тел. 30-28-76, централа 82-21-20 до 29, вътр. 222 и 312, в срок 15 дни от обнародването в “Държавен вестник” срещу 80 000 лв. за всеки обект, платими в касата на университета; 6. срок за представяне на офертите - 20 дни след обнародването в “Държавен вестник”; 7. отваряне на офертите - 30 дни след обнародването в “Държавен вестник”; 8. срок на валидност на офертите - 30 дни от датата на обявяване на резултатите от конкурса.

30867

654. - Обединената районна клинична болница - Варна, бул. Цар Освободител 100, на основание чл. 5 и 7 ЗВДОбП обявява конкурси за възлагане на общинска поръчка за доставка на медицинска апаратура и медицински инструментариум. Конкурсна гаранция - 500 000 лв.; цена на конкурсната документация - 20 000 лв.; срок за подаване на документи - до 30 дни, считано от обнародването в “Държавен вестник”. Документи се получават и подават чрез деловодството на болницата. За справки - тел. (052) 21 36/762.

30613

334. - Общинската болница “Св. X.X.”, Горна Оряховица, ул. Отец Паисий 73, тел. 4-17-01/04, на основание чл. 4, 5 във връзка с чл. 2, 7 и 8 ЗВДОбП възлага общинска поръчка чрез конкурс за доставка на медицинска апаратура ехограф за нуждите на стационара. Конкурсната документация се получава срещу 5000 лв., внесени в касата на болницата. В офертите следва да бъдат посочени условията и начинът за доставяне, срокът и начинът на плащане, лиценз за стоката и примерен договор. Срок за представяне на офертите - 30 дни след обнародването в “Държавен вестник”. Оферти се приемат всеки ден от 8 до 15 ч. в болницата в запечатан плик.

30273

1316. - Обединената районна болница - Пловдив, бул. България 234, тел. 559-221 и 55-86-351, на основание чл. 5 и 45 ЗВДОбП обявява конкурс за възлагане чрез търг за доставка на апарат за извършване на експресна идентификация и експертизирана антибиотична чувствителност на микроорганизми. Конкурсната документация, необходима за подаване на офертите, се получава в болницата в централната каса от деня, следващ обнародването в “Държавен вестник” в 10-дневен срок срещу 50 000 лв., платими в касата всеки работен ден от 8 - 12 ч. и от 13 - 15 ч. 30 мин. Офертите се представят в стая № 61, ет. 13, в срок до 30 дни от обнародването в “Държавен вестник” от упълномощен представител в непрозрачен запечатан плик. Банковата гаранция е в размер 3 млн. лв. - срещу представен банков документ. Участниците да са местни юридически лица, регистрирани по българското законодателство, официални представители на фирми и компании.

30634

1317. - Обединената районна болница - Пловдив, бул. България 234, тел. 559-221 и 55-86-351, на основание чл. 5 и 45 ЗВДОбП обявява конкурси за възлагане на доставка на: 1. рентгеново оборудване за Спешно приемно отделение; 2. 1500 флакона рекомбинантен интерферон a (алфа) по 3 млн. Е чрез пряко договаряне с фирми производителки. Конкурсната документация, необходима за подаване на офертите, се получава в болницата в централната каса от деня, следващ обнародването в “Държавен вестник”, в 10-дневен срок срещу 50 000 лв., платими в касата всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 15 ч. и 30 мин. Офертите се представят в стая № 61, ет. 13, в срок до 30 дни от обнародването в “Държавен вестник” от упълномощен представител в непрозрачен запечатан плик. Банковата гаранция е в размер 3 млн. лв. срещу представен банков документ. Участниците да са местни юридически лица, регистрирани по българското законодателство, официални представители на фирми и компании.

30635

172. - Диспансерът по онкологични заболявания - Хасково, бул. Съединение 49, на основание чл. 2, 4 и 5 ЗВДОбП възлага общинска поръчка при следните условия:

1. предмет на договора за възлагане - доставка на медикаменти, консумативи и превързочни материали;

2. начин на възлагане - конкурс съгласно условията на глава трета от ЗВДОбП;

3. конкурсната документация за участие се получава в счетоводството на ДОЗ - Хасково, всеки работен ден от 8 до 15 ч.;

4. цена на конкурсната документация - 30 000 лв., платима в касата на ДОЗ - Хасково;

5. основни критерии за оценка на офертите за доставка: офертна стойност на доставката; срок за изпълнение; качество и гаранция за качество; статут на доставчика;

6. участниците в конкурса представят офертите си в срок до 2.Х.1998 г. до 15 ч. в счетоводството на ДОЗ - Хасково, в непрозрачен запечатан плик от упълномощен представител;

7. участниците в конкурса да са местни юридически лица, регистрирани по българското законодателство, официални представители на фирмите - производители;

8. конкурсът ще се проведе на 5.Х.1998 г. в 10 ч. в сградата на ДОЗ - Хасково.

30290

850. - Община - гр. Ветово, Русенска област, на основание чл. 5 във връзка с чл. 2, ал. 2 и чл. 7 ЗВДОбП възлага общинска поръчка чрез конкурс за снабдяване с течни горива за есенно-зимния отоплителен сезон на 1998 - 1999 г. при следните условия: 1. предмет на поръчката - доставка на течни горива; 2. начин на възлагане - чрез конкурс; 3. срок за изпълнение - една година; 4. гаранция за участие - парична сума в размер 500 хил. лв.; 5. участници в конкурса - юридически и физически лица, регистрирани по ТЗ, отговарящи на условията по чл. 30 ЗВДОбП; 6. изисквания към участниците - представяне на оферта; 7. получаване на конкурсна документация - от управление “Образование” до 20 дни от обнародването в “Държавен вестник” срещу квитанция за 20 000 лв., платени в касата на общината; 8. срок за представяне на офертите - до 25 дни от обнародването в “Държавен вестник”; 9. срок на валидност на офертите - 30 дни от датата на обявяване на резултатите от конкурса. Телефон за информация - гр. Ветово, код 998161 22-53.

30748

5. - Община - гр. Пловдив, пл. Ст. Стамболов 1, тел. 032/23-403, на основание чл. 2, 5 и чл. 7, ал. 1 и 2 ЗВДОбП във връзка с Решение № 230 от 29.VIII.1997 г. на Общинския съвет - Пловдив, и заповед № ОА-1005 от 24.VIII.1998 г. на кмета на общината възлага общинска поръчка чрез конкурс при следните условия:

1. предмет на поръчката - определяне на изпълнител за изграждане на информационна система “Общински имоти” към Община - Пловдив;

2. начин на възлагане - едностепенен конкурс;

3. конкурсната документация се получава в стая № 55 всеки работен ден от 14 ч. до 16 ч. и 30 мин. до 15 дни след обнародването в “Държавен вестник” срещу заплащане на 100 000 лв. в касата - стая № 6;

4. оферти за участие в конкурса се представят в стая № 3 - “Деловодство”, в срок до 20 дни след обнародването в “Държавен вестник” всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 12 ч. и от 14 до 17 ч.;

5. до участие в конкурса се допускат лица, регистрирани по Търговския закон, които не са в ликвидация или обявени в несъстоятелност и притежават необходимата квалификация;

6. конкурсна гаранция - 1 000 000 лв., се внася по сметка № 5000207532, банков код 80083015, при Търговска банка “Хеброс” - АД, Пловдив;

7. провеждането на конкурса започва в 10 ч. в сградата на общината, пл. Ст. Стамболов 1, на първия работен ден след изтичане на 30-дневния срок от обнародването в “Държавен вестник”.

За допълнителна информация и справки - тел. 032/235-053 и 032/266-690.

30979

684. - Община “Родопи” - гр. Пловдив, на основание чл. 2, ал. 2 и чл. 7 ЗВДОбП възлага изпълнението на общинска поръчка чрез конкурс за снабдяване с дизелово гориво на учебни, детски и здравни заведения и сградата на общината за отоплителния период 1998/1999 г. при следните условия:

1. доставка на дизелово гориво - съгласно изискванията, посочени в конкурсната документация;

2. банкова гаранция за участие в конкурса - 10 000 000 лв.;

3. конкурсната документация се получава в стая № 3 на общината след заплащане на 10 000 лв. в касата до 10 дни след обнародването в “Държавен вестник”;

4. оферти за участие се приемат в стая № 2 на общината до 20 дни след обнародването в “Държавен вестник”;

5. провеждането на конкурса - 30 дни след обнародването в “Държавен вестник” в 10 ч. в общината, ул. С. Врачански 1А, Пловдив;

6. до участие в конкурса се допускат лица, регистрирани по Търговския закон с предмет на дейност търговия с петролни продукти.

30539

23. - Община - гр. Русе, на основание чл. 2, ал. 2 и 5 ЗВДОбП във връзка със заповед № 1198 от 6.VIII.1998 г. на кмета на общината обявява общинска поръчка за строителство на канал по ул. Ал. Стамболийски, канал по ул. Венелин и водопровод по ул. Ал. Стамболийски:

- предмет на поръчката - строителство на улични канали и водопровод;

- начин на възлагане - чрез конкурс;

- изисквания към участниците - отразени са в конкурсните условия;

- гаранция за участие - парична сума 200 000 лв. за обект;

- оферти се приемат до 17 ч. на 25.IX.1998 г. в деловодството на ул. X.X. 6, ет. 1.

30385

23а. - Община - гр. Русе, на основание чл. 2, ал. 2 и 5 ЗВДОбП във връзка със заповед № 1193 от 4.VIII.1998 г. на кмета на общината възлага общинска поръчка за строителство на обект - улично осветление в кв. Чародейка:

- предмет на поръчката - строителство на улично осветление;

- начин на възлагане - чрез конкурс;

- изисквания към участниците - отразени са в конкурсните условия;

- гаранция за участие - парична сума 400 000 лв.;

- офертите се приемат до 17 ч. на 25.IX.1998 г. в деловодството на ул. X.X. 6, ет. 1.

30386

29. - Община - гр. Сливен, бул. Цар Освободител 1, тел. 2-52-21, вътр. 242, на основание чл. 45, чл. 46, ал. 2 във връзка с § 1 ЗВДОбП възлага изпълнението на общинска поръчка за доставка на гориво: 1. предмет на поръчката - доставка на гориво за отопление на организациите на бюджетна издръжка сезон зима 1998/1999 г.; доставка на бензин и дизелово гориво за транспортните средства на организациите на бюджетна издръжка, общинските фирми и предприятия; 2. начин на възлагане - търг чрез тайно наддаване; 3. начална тръжна цена - съгласно тръжните книжа; 4. гаранция за участие - парична сума в размер 1 000 000 лв.; 5. цена на тръжната документация - 10 000 лв.; 6. получаване на тръжната документация - Община - Сливен, стая 111, в срок от 16 до 18.IX.1998 г.; 7. търгът ще се проведе на 30.IX.1998 г. в 10 ч. в общината, зала 230; 8. други условия - заплащането на стойността на доставеното гориво ще се извършва при условие на отложено плащане за срок не по-малък от месец от всяка отделна доставка.

30535

223. - Община - гр. Смолян, бул. България 12, тел. 23048, на основание чл. 5 във връзка с чл. 2 ЗВДОбП възлага общинска поръчка чрез конкурс за закупуване на рециклирани сметосъбиращи и сметоуплътнителни машини - две, с полезен обем 14 - 18 куб.м, за обслужване на контейнери тип “Бобър” и кофи за смет. Конкурсната документация може да се закупи за 50 000 лв. в стая 210 на общинската администрация в срок 20 дни от обнародването в “Държавен вестник”. Гаранция в размер 1 500 000 лв. се внася в касата на общината (стая 205, или по банкова сметка № 3000101700) БИН 6304000000, б.к. 20078257 - ОББ, клон Смолян.

30880

819. - Община - гр. Стара Загора, на основание чл. 2, ал. 2 във връзка с чл. 5 и 53 ЗВДОбП и Заповед № 1493 от 12.VIII.1998 г. на кмета на Община - Стара Загора, възлага изпълнение на общинска поръчка за доставка на спортно оборудване за физкултурен салон при следните условия: начин на възлагане - чрез пряко договаряне с няколко участници; гаранция за участие - 200 000 лв.; срок за представяне на оферти - 3.IX.1998 г.

30751

1. - Община - гр.Червен бряг, на основание чл. 45 ЗВДОбП възлага общинска поръчка чрез таен търг за избор на изпълнител на обект - улична канализация от ок 441 до ок 444, Червен бряг, при следните условия:

- получаване на тръжната документация - в стая 202 на общината;

- цена на тръжната документация - 50 000 лв.;

- плащане на тръжната документация - в брой в счетоводството на общината;

- гаранция за участие - 500 000 лв.;

- кандидатите да представят регистрация по Търговския закон и информация за регистрация по ДДС;

- офертите се представят в запечатан плик в стая 204 на общината в срок до 15.IX.1998 г.;

- търгът ще се проведе на 16.IX.1998 г. в 14 ч.

Справки - на тел. 30-39.

30623

641. - “Комунални услуги” - ЕООД, Сливен, ул. Братя Миладинови 20, тел. 2-48-42, на основание чл. 45, чл. 46, ал. 2 във връзка с § 1 ЗВДОбП възлага изпълнението на общинска поръчка за доставка на специализирани автомобили:

1. предмет на договора - доставка на специализирани автомобили (сметосъбирачни машини и контейнери) за нуждите на “Комунални услуги” - ЕООД, Сливен;

2. начин на възлагане - търг чрез тайно наддаване;

3. начална тръжна цена - съгласно тръжната документация;

4. гаранция за участие - парична сума 2 500 000 лв.;

5. цена на тръжната документация - 15 000 лв.;

6. получаване на тръжната документация - Сливен, ул. Братя Миладинови 20, ет. 3, стая № 310, в срок от 15 до 22.IX.1998 г.;

7. търгът ще се проведе на 30.IX.1998 г. в 10 ч. в сградата на “Комунални услуги” - ЕООД, ет. 3;

8. други условия - рециклирани и/или нови автомобили; дизел, разсрочено и/или лизингово заплащане на стойността на автомобила;

9. в търга могат да участват две или повече лица с обща оферта.

30963

1. - Регистрационно-приемателният център за бежанци - с. Баня, община Нова Загора, на основание чл. 2, ал. 2, чл. 5 и 7 ЗВДОбП възлага поръчка за доставка на 60 т дизелово гориво за отоплителния период през 1998/1999 г. при следните условия: 1. предмет на договора - доставка на дизелово гориво два пъти месечно по 5 т по заявка на потребителя; 2. начин на възлагане - конкурс по оферти; 3. срок на доставка - 7 дни след писмена заявка; 4. до участие в конкурса се допускат лица, регистрирани по Търговския закон; 5. оферти за участие се приемат в РПЦ; 6. срок за представяне на оферти - 25 дни от обнародването в “Държавен вестник”. Справки - на тел. (0457)2-26-77.

30271

415. - Агенцията за приватизация на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява сключените приватизационни сделки през април, май, юни и юли 1998 г.:

I. Основни продажби

“Тича” - АД, гр. Долни чифлик - 24 % от акциите, продадени на “Тича - 96” - АД, за 727 500 000 лв., платими: 10% от покупната цена, от които 50 % в брой в деня на подписване на договора и 50 % в ЗУНК в срок до 30 дни от датата на подписване на договора и останалите 90 % от покупната цена за срок от 10 години на 9 равни годишни вноски. От тях 30 % в брой, останалите в ЗУНК. Стойността на неизплатената част се увеличава с 50 % от основния лихвен процент за съответния изтекъл период считано от датата на подписването на договора. Като обезпечение на сумата от 654 750 000 лв. се учредява залог върху тези акции, който обезпечава и лихвите по забава и разходи по изпълнението.

“Етропал” - ЕАД, гр. Етрополе - 78 % от капитала, продадени на “Етропал 98” - АД, за левовата равностойност на 1 450 000 германски марки, платими: 10 % от покупната цена в брой в деня на подписване на договора и остатъкът от покупната цена в размер на левовата равностойност на 1 305 000 DM за срок 5 години на четири равни годишни вноски с едногодишен гратисен период, платими 33 % в брой и останалите 67 % в държавни дългосрочни облигации. Стойността на неизплатената част от цената се увеличава с 50 % от основния лихвен процент за съответния изтекъл период след изтичане на гратисния период. Като обезпечение на сумата в размер на левовата равностойност на 1 305 000 DM по фиксинга на БНБ в деня на подписване на договора и лихви по забава се учредява залог върху акциите, придобити от новия собственик. За срок 5 години - да запази предмета на дейност на дружеството, да направи инвестиции в размер на 1 700 000 DM и да осигури поддържането и увеличението на годишна средносписъчна численост на персонала по трудов договор от 222 работни места съгласно програмата за трудова заетост.

“Лейди София” - АД, София - 24,14 % от капитала, продадени на “Лейди 96” - АД, за 919 272 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписването на договора и останалите 90 % на 9 равни годишни вноски, от тях 40 % в брой и 60 % в ЗУНК. Стойността на неизплатената част от цената се увеличава с 50 % от основния лихвен процент за съответния изтекъл период след изтичане на гратисния период. Като обезпечение на сумата в размер на левовата равностойност на 827 345 щ.д. по фиксинга на БНБ в деня на подписване на договора и лихви по забава акциите, придобити от новия собственик, се блокират в полза на продавача.

“Птиком” - ЕАД, Монтана - 21 % от капитала, продадени на “Птиком Агро” - АД, за 500 571 щ.д., платими: 10 % от покупната цена в брой в срок от 5 работни дни от датата на подписването на договора и 90 % от покупната цена за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период. 30 % от тази сума ще бъде платена в брой, останалите 70 % в ЗУНК.

“Тракия Папир” - АД, Пазарджик - 55 % от капитала, продадени на “Гехард” - АД, за 7 777 000 щ.д., платими: 50 % от покупната цена в размер на 3 888 500 щ.д. в брой в деня на подписване на договора и остатъкът от покупната цена в размер на 3 888 500 щ. д. в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния дълг на Република България, в срок 30 календарни дни от датата на подписването на договора. За срок 5 години: да запази предмета на дейност на дружеството, да направи инвестиции в размер на 6 100 000 щ. д. и да осигури поддържането и увеличението на заетите по трудов договор лица от 872 до 892.

“Унипак” - АД, Павликени - 22 % от капитала, продадени на “Профитек ентърпрайсиз лимитид”, гр. Никозия, Кипър, за 545 000 щ. д., платими 50 % в брой в деня на подписването на договора и 50 % в държавни дългосрочни облигации в срок до 45 календарни дни от датата на подписване на договора.

“Велпа - 91” - АД, гр. Стражица - 26,4 % от капитала, продадени на “Нореком Гмбх, Внос и Износ” - Германия, за 1 121 374 щ. д., платими в брой в деня на подписването на договора.

“Жити” - АД, Русе - 19 % от капитала, продадени на “Жити - 96” - АД, за 621 000 000 лв., платими: 10 % от покупната цена в размер на 62 100 000 лв. в брой в деня на подписване на договора и 90 % от покупната цена в размер на 558 900 000 лв. за срок 5 години на 4 равни годишни вноски. От тях 50 % в брой, останалите в държавни дългосрочни облигации.

Стойността на неизплатената част се олихвява с 50 % от основния лихвен процент за съответния изтекъл период считано от датата на подписването на договора. Като обезпечение на сумата от 558 900 000 лв. се блокират тези акции, което обезпечава и лихвите по забава и разходи по изпълнението.

“Българска роза - Пловдив” - АД, Пловдив - пакет от 58 271 поименни безналични акции, продадени на “Българска роза 21” - АД, за 3 500 000 щ. д., платими: 10 % от цената в срок до 20 дни от датата на подписване на договора, и останалите 90 % - в размер на левовата равностойност на 3 150 000 щ. д. за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период. От тях 50 % в брой, останалите - в държавни дългосрочни облигации. Стойността на неизплатената част от цената се увеличава с 50 на сто от основния лихвен процент за съответния изтекъл период считано от датата на подписване на договора. Като обезпечение за сумата в размер на левовата равностойност на 3 150 000 щ. д. и лихви по забава акциите, придобити от новия собственик, се блокират в полза на продавача. За срок от 3 години да запази предмета на дейност на дружеството, да направи инвестиции в размер на 9 360 000 щ.д. и да запази и увеличи средносписъчния брой на заетите лица в дружеството от 215 на 250 души.

“Хлебна мая” - ЕАД, Русе - 78% от капитала, продадени на “Хлебна мая ИНВ” - АД, за 929 496 щ.д., платими: 10 % от покупната цена в брой в срок до 5 банкови работни дни от датата на влизане в сила на договора, 40 % от цената се заплаща в срок 30 календарни дни от влизане в сила на договора и 50 % от покупната цена в ЗУНК в срок до 45 календарни дни от влизане в сила на договора. За срок 3 години да запази предмета на дейност на дружеството, да направи инвестиции в размер на 1 250 000 щ.д. и да осигури поддържането на средносписъчния състав на заетите по трудов договор 229 лица.

“Металснаб холдинг” - ЕАД, София - 75 % от капитала и пакет акции, собственост на държавата, от капиталите на неговите дъщерни дружества, както следва: “Бургас - МС” - АД - 33 %; “Варна - МС” - АД - 51 %; “Лом - МС” - АД - 38 %; “Русе - МС” - АД - 47 %; “Свищов - МС” - АД - 55 %; “Шумен - МС” - АД - 52 %; “Плевен - МС” - АД - 45 %; “Благоевград - МС” - АД - 52 %; “Враца - МС” - АД - 52 %; “Горна Оряховица” - АД - 52 %; “Стара Загора - МС” - АД - 58 %; “Пловдив - МС” - АД - 58 %, продадени на “KLOCKNER & Co AKTIENNGESELLSCHAFT” и “Металснаб - 96” - АД. Собствеността върху придобитите акции се разпределя: 90% стават притежание на “Металснаб - 96” - АД, и 10% стават притежание на “KLOCKNER & Co AKTIENNGESELLSCHAFT”. Цената на сделката е 12 000 000 DM, платими 30 % от покупната цена в брой в 60-дневен срок от датата на влизане в сила на договора, 20 % в брой в срок до 90 дни от датата на влизане в сила на договора и 50 % в държавни дългосрочни облигации в срок до 90 дни от датата на влизане в сила на договора. В срок до 5 дни след изтичане на тези срокове и при условие, че “Металснаб - 96” - АД, е изпълнил задълженията си за плащане изцяло, “KLOCKNER & Co AKTIENNGESELLSCHAFT” плаща в брой 1 200 000 DM. За срок 3 години да запази предмета на дейност на дружествата, да направи инвестиции в размер на 4 780 000 DM и да осигури поддържането на средносписъчния състав на заетите по трудов договор.

“Полимери” - АД, гр. Девня - 24 % от капитала, продадени на “АКБ Корпорация” - АД, за 12 950 163 щ. д., платими: 50 % от покупната цена в брой в деня на подписване на договора и 50 % от покупната цена чрез държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния дълг на Република България, в срок до 30 дни от датата на подписване на договора.

“Стоманени тръби” - АД, гр. Септември - 23 % от капитала, продадени на “Стоманени тръби - 98” - АД, за левовата равностойност на 1 950 000 щ.д., платими: 10 % от покупната цена в брой и останалата сума в размер на левовата равностойност на 1 755 000 щ.д. да се изплатят в срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период, който започва да тече от датата на подписване на договора. Стойността на неизплатената част от цената се увеличава с 50 на сто от основния лихвен процент за съответния изтекъл период считано от датата на подписване на договора. Като обезпечение за сумата в размер на левовата равностойност на 1 755 000 щ.д. и лихви по забава акциите, придобити от новия собственик, се блокират в полза на продавача.

“Дружба” - АД, Пловдив - 51 % от капитала, продадени на “Барек Овърсийз Лимитид” за 20 000 000 щ.д., платими: 50 % в срок от 5 работни дни от деня на подписване на договора и 50 % от покупната цена с държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния/външния дълг на Република България в срок до 45 дни от датата на подписване на договора. За срок 5 години да запази предмета на дейност на дружеството, да не предприема действия за ликвидация на дружеството, да запази средносписъчния брой на заетите лица в дружеството (към 15 юли 1998 г.). За срок 3 години да направи инвестиции в размер на 30 000 000 щ.д. Да съобразява бъдещата си дейност с чл. 2, ал. 2, т. 2, чл. 9, ал. 1, чл. 18 и чл. 34 от Закона за защита на конкуренцията.

“Ловеч - Турс” - АД, Ловеч - 24,4 % от капитала, продадени на “Ловеч Турс 98” - АД, за 381 420 DM, платими: 10 % от цената в деня на подписване на договора и останалите 90 % за срок от 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период. 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите - в държавни дългосрочни облигации по вътрешния и/или външния дълг на Република България. Стойността на неизплатената част от цената се увеличава с 50 на сто от основния лихвен процент за съответния изтекъл период считано от датата на подписване на договора. Като обезпечение за сумата акциите, придобити от новия собственик, се блокират в полза на продавача.

“Слънчеви лъчи” - АД, Провадия - 55 % от капитала, продадени на “Маслодобивно дружество - Провадия” - АД, за 5 450 000 DM, платими: 10 % от цената в деня на подписване на договора и 90 % в размер на левовата равностойност на 4 905 000 DM за срок от 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период. 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите 50 % - в държавни дългосрочни облигации. След едногодишен гратисен период стойността на неизплатената част от цената се увеличава с 50 на сто от основния лихвен процент за съответния изтекъл период считано от датата на подписване на договора. Като обезпечение за сумата в размер на левовата равностойност на 4 905 000 DM и лихви по забава акциите, придобити от новия собственик, се блокират в полза на продавача. За срок 3 години да запази предмета на дейност на дружеството, да направи инвестиции в размер на 3 571 000 DM и да запази средносписъчния брой на заетите лица в дружеството.

“Верила” - ЕАД, София - 51% от капитала, продадени на “Верила - 1998” - АД, за 2 360 000 щ.д., платими: 10 % от цената в деня на подписване на договора, от тях 50% в брой, останалите 50% в ЗУНК, и 90 % в размер на левовата равностойност на 2 124 000 щ.д. за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период. Стойността на неизплатената част от цената се увеличава с 50 на сто от основния лихвен процент за съответния изтекъл период считано от датата на подписване на договора. Като обезпечение за сумата в размер на левовата равностойност на 2 124 000 щ.д. и лихви по забава купувачът учредява в полза на продавача залог върху акциите, придобити чрез договора за продажба. За 5 години да запази предмета на дейност на дружеството, да направи инвестиции в размер на 2 500 000 щ.д. и да запази средносписъчния брой на заетите лица в дружеството.

“Добруджански текстил” - АД, Добрич - 23 % от капитала, продадени на “Работническо мениджърско дружество Добрич - Текс” - АД, за 239 400 щ.д., платими: 10 % от цената в брой и останалите 90 % за срок от 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период, който започва да тече от датата на влизане на договора в сила. 30 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите 70 % - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и/или външния дълг на Република България, и/или други законови платежни средства. Стойността на неизплатената част от цената се увеличава с 50 на сто от основния лихвен процент за съответния изтекъл период считано от датата на подписване на договора. Като обезпечение за сумата акциите, придобити от новия собственик, се блокират в полза на продавача.

“ЕЛПО” - АД, гр. Николаево - 24,68 % от капитала, продадени на “ЕЛПО - 97” - АД, за 480 100 щ.д., платими: 10 % от цената в деня на подписване на договора и останалите 90 % - за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период. 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния дълг на Република България и/или други законови платежни средства, включително инвестиционни бонове. Стойността на неизплатената част от цената се увеличава с 50 на сто от основния лихвен процент за съответния изтекъл период считано от датата на подписване на договора. Като обезпечение за сумата в размер на левовата равностойност на 480 100 щ.д. и лихви по забава акциите, придобити от новия собственик, се блокират в полза на продавача.

“Габровница” - АД, с. Горно Сахране - 26,4 % от капитала, продадени на “Габровница - 96” - ООД, за 330 210 щ.д., платими: 3 % от цената в брой в срок до 15 дни от деня на подписване на договора, 7 % от цената в срок до 60 дни от датата на подписване на договора чрез държавни дългосрочни облигации и/или други законни платежни средства и останалите 90 % за срок от 9 години на 8 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период, който започва да тече от датата на подписване на договора. 30 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите 70 % - в държавни дългосрочни облигации и/или други законни платежни средства. Стойността на неизплатената част от цената се увеличава с 50 на сто от основния лихвен процент за съответния изтекъл период считано от датата на подписване на договора. Като обезпечение за сумата акциите, придобити от новия собственик, се блокират в полза на продавача.

Полиграфически комбинат “Д. Благоев - 2” - ЕООД, София - 78 % от капитала продадени на “Полиграфически комбинат” - АД, за 17 550 000 DM, платими: 10 % от цената на две части: 50 % от сумата в брой в 5-дневен срок от подписване на договора, а останалите 50 % се заплащат чрез държавни дългосрочни облигации в срок от 45 дни от сключване на договора и останалите 90 % от цената за срок от 6 години на 5 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период,от тях 50 % в брой и 50 % чрез държавни дългосрочни облигации. След едногодишен гратисен период стойността на неизплатената част от цената се увеличава с 50 на сто от основния лихвен процент за съответния изтекъл период, считано от датата на подписване на договора. Като обезпечение за сумата в размер на левовата равностойност на 17 550 000 DM и лихви по забава акциите, придобити от новия собственик, се блокират в полза на продавача. За срок от 3 години да запази предмета на дейност на дружеството, да направи инвестиции в размер на 5 700 000 DM за периода до 2005 г. и да запази средносписъчния брой на заетите лица в дружеството за срок от 5 години.

“Кораборемонтен завод Бургас” - АД, Бургас - 25% от капитала продадени на “Приват инженеринг” - ЕООД, за 555 000 щ. д., платими: 50 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 50% до 45 календарни дни от подписването на договора в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния дълг на Република България, и/или други законови платежни средства, включително инвестиционни бонове.

“Бисер Олива” - АД, Стара Загора - 23% от капитала продадени на “Бисер Олива - 98” - АД, за 510 073 щ.д., платими: 10 % от цената в деня на подписване на договора и 90 % - за срок от 8 години на 7 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период. 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния дълг на Република България, и/или други законови платежни средства, включително инвестиционни бонове. Стойността на неизплатената част от цената се увеличава с 50 на сто от основния лихвен процент за съответния изтекъл период, считано от датата на подписване на договора. Като обезпечение за сумата в размер на левовата равностойност на 510 073 щ.д. и лихви по забава акциите, придобити от новия собственик, се блокират в полза на продавача.

“Оргахим” - АД, Русе - 51 % от капитала прода-дени на “WHITEBEAM HOLDINGS LIMITED” за 8 900 000 щ.д., платими: 30 % от покупната цена в брой в 10-дневен срок от влизането в сила на договора и 70 % от покупната цена в размер на 6 230 000 щ.д. в брой в срок от 20 работни дни от влизането на договора в сила. За срок от 3 години да запази предмета на дейност на дружеството, да инвестира 5 040 000 щ.д. и да поддържа съществуващите работни места според договорената програма за трудова заетост.

II. Сделки по чл. 35 ЗППДОбП

Ресторант “Ханска шатра”, обособена част от “Слънчев бряг” - ЕАД, продаден на ЕТ “М и сие М - X.X.” - с. Влас, Бургаска област, за левовата равностойност на 260 000 щ.д., платими: първоначална вноска от 30 % или левовата равностойност на 78 000 щ.д., останалите за 5 г. - левовата равностойност на 182 000 щ.д., от тях: 50 % в брой и 50 % в държавни дългосрочни облигации.

“Стара гаражна работилница” в Плевен, обособена част от “Саня” - ЕАД, Плевен, продадена на ЕТ “Хафест - X.X.” - Плевен, за 3744 щ.д., платими в брой в деня на подписване на договора.

“Помещение за търговска дейност” в Смолян, бул. България 86, обособена част от “Родопи автотранспорт” - АД, Смолян, продадена на X.X.X. за 9436 щ.д., първоначална вноска 30 % - 2 831 щ.д. и срок на изплащане 5 години.

“Фотостудио” в Благоевград, пл. Г. Измирлиев, обособена част от “Българска фотография” - ЕАД, София, продадено на X.X.-Гердова за 29 200 щ.д., първоначална вноска 10 % - 2868 щ.д., и срок на изплащане 5 години.

Хранителен магазин “Милина” в Ботевград, пл. Незнаен войн 1, обособена част от “Чавдар” - ЕАД, Ботевград, продаден на ЕТ “Кротал - X.X.” за 22 600 щ.д., първоначална вноска - 10 % - левовата равностойност на 2260 щ.д., и срок за изплащане 6 години - 20 340 щ.д., от тях 40 % в брой и 60 % в държавни дългосрочни облигации.

Кафе-сладкарница “Роза” в Ботевград, пл. Незнаен войн 1, обособена част от “Чавдар” - ЕАД, Ботевград, продаден на ЕТ “Марели - 3 - X.X.” за 23 800 щ.д., първоначална вноска 10 % - левовата равностойност на 2380 щ.д. и срок на изплащане 6 години - 21 420 щ.д., от тях 40 % в брой и 60 % в държавни дългосрочни облигации.

“Боулинг зала” в к.к. Златни пясъци, обособена част от “Златни пясъци” - АД, продаден на ЕТ “Мартем - X.X.” за 268 000 щ.д., първоначална вноска 10 % - 26 800 щ.д. и срок на изплащане 6 години.

“Магазин за промишлени стоки (бивше фотоателие)” в Бургас, обособена част от “Българска фотография” - ЕАД, София, продаден на “Ахтомерс” - ЕООД, за 24 600 щ.д., първоначална вноска 30 % - 7380 щ.д., и срок на изплащане 5 години, левовата равностойност на 17 220 щ.д.

“Магазин № 19” в Ямбол, ул. Искър 1, обособена част от “Ямболен” - АД, Ямбол, продаден на ЕТ “Ками - X.X.” за 4000 щ.д., първоначална вноска 30 % - 1200 щ.д., и срок на изплащане 5 години - 2800 щ.д.

“Магазин с 2 помещения № 17 и 18” в Ямбол, ул. Искър 1, обособена част от “Ямболен” - АД, Ямбол, продаден на ЕТ “Добро утро - 91 - X.X.” за 6200 щ.д., първоначална вноска 30 % - 1860 щ.д., и срок на изплащане - 5 години - 4340 щ.д.

“Магазин № 20” в Ямбол, ул. Искър 1, обособена част от “Ямболен” - АД, Ямбол, продаден на ЕТ “Даница-X.X.” за 20 320 500 лв., отстъпка 20 % - 4 064 100 лв., първоначална вноска 6 500 000 лв. и срок на изплащане 5 години - 9 756 400 лв.

Рибарска хижа “X.X.” в Несебър, обособена част от “Черноморски риболов” - ЕАД, Бургас, продаден на X.X.X. за 18 642 щ.д., отстъпка от 20 % - 3729 щ.д., първоначална вноска 10 % - 1491 щ.д., и срок на изплащане - 5 години - 13 422 щ.д.

Рибарска хижа “X.X.”, Несебър, обособена част от “Черноморски риболов” - ЕАД, Бургас, продаден на X.X.X. за 4163 щ.д., отстъпка 20 % - 833 щ.д., първоначална вноска 10 % - 333 щ.д., и срок на изплащане 5 години - 2997 щ.д.

“Нежилищно помещение”, гр. Сандански, ул. Свобода 34, обособена част от “НЕК” - АД, София, продаден на ЕТ “ X.X.” за 6497 щ.д., първоначална вноска 30% - 1949 щ.д. и срок на изплащане 5 години - 4548 щ.д.

“Магазин за промишлени стоки”, Айтос, ул. Цар Освободител 23, обособена част от “Българска фотография” - ЕАД, София, продаден на СД “Златеви и сие” за 6300 щ.д., първоначална вноска 30 % - 1890 щ.д., и срок на изплащане 5 години - 4410 щ.д.

Риболовен кораб “РК - 29” в Несебър, обособена част от “Черноморски риболов” - ЕАД, Бургас, продаден на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. за 22 464 щ.д., с отстъпка 20% - 6240 щ.д., първоначална вноска 2496 щ.д. и срок на изплащане 5 години - 22 464 щ.д.

Сладкарница “Ладия” обособена част от “Лазур” - ЕАД, във Варна, продадена на ЕТ “Ладия - 91” - X.X. - за 53 296 щ.д., първоначална вноска 16 000 щ.д. и срок на изплащане 5 години.

“Рай - 81” - ЕООД, с. Равда, продадено на X.X. за 296 404 щ.д. с първоначална вноска 10 % и срок на изплащане 6 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период.

“Магазин - Фотоателие” в Бургас, обособена част от “Българска фотография” - ЕАД, София, продаден на ЕТ “Даяна - Р - X.X.” за 20 800 щ.д. с първоначална вноска 30 % и срок на изплащане на пет равни годишни вноски.

“Фотостудио” в Първомай, обособена част от “Българска фотография” - ЕАД, София, продадено на “ДФ - Булвекст” - ООД, за 25 200 щ.д. с първоначална вноска от 10 % и срок на изплащане 5 равни годишни вноски.

“Фотоателие” в гр. X.X., обособена част от “Българска фотография” - ЕАД, София, продаден на X.X. и X.X. за 24 800 щ.д. с първоначална вноска от 10 %, отстъпка от 8 689 406 и срок на изплащане на 5 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период.

“Фотостудио” (кафе-сладкарница) в Симитли, обособена част от “Българска фотография” - ЕАД, София, продадено на ЕТ “X.X. - Хари - М” за 11 400 щ.д. с първоначална вноска 30 % и срок на изплащане на 5 годишни вноски.

“Закусвалня” в Девин, обособена част “НЕК” - ЕАД, София, продадено на ЕТ “X.X.” за 16 983 щ.д. с първоначална вноска 30 % и срок на изплащане на 5 равни годишни вноски.

Ресторант “Рощок” във Варна, обособена част от “Лазур” - ЕАД, Варна, продаден на ЕТ “Мак - Нейчев - X.X.” за 183 886 щ.д. с първоначална вноска от 30 % и срок на изплащане на 5 годишни вноски.

Ресторант “Хайдушка среща”, обособена част от “Златни пясъци” - АД, Варна, продаден на ЕТ “X.X.” за 90 780 щ.д. с първоначална вноска от 30 % и срок на изплащане 5 годишни вноски по два пъти на година.

Ресторант “Ропотамо”, обособена част от “Слънчев бряг” - АД, продаден на ЕТ “Дидесоц - Импекс” за 215 660 щ.д. с първоначална вноска 30 % и срок на плащане на 5 равни годишни вноски.

“Навес със склад” в Русе, обособена част от “Агромашинаимпекс” - ЕАД, София, продаден на ЕТ “X.X. - X.X.” за 4310 щ.д. в срок от 5 работни дни от влизането на договора в сила.

“Помещение за търговска дейност”, снек-бар “Златна котва”, обособени части от “Златни пясъци” - АД, Варна, продадени на ЕТ “Варна - X.X.” за 42 000 щ.д. с първоначална вноска от 30 % и срок на плащане на 5 равни годишни вноски.

“Магазин Мараш” в Кърджали, обособена част от “НЕК” - ЕАД, София, продаден на ЕТ “Мараш-X.X.” за 12 944 щ.д. с първоначална вноска 30 % и срок на плащане на 5 равни годишни вноски.

“Хлебопекарна с магазин и санитарен възел”в Русе, обособена част от “Агромашимпекс” - ЕАД, София, продаден на ЕТ “Филаделфия - Валерия Влаеску” за 21 530 щ.д. и срок на плащане 5 годишни вноски с едногодишен гратисен период.

“Фотостудио” в Казанлък, обособена част от “Българска фотография” - ЕАД, София, продадено на X.X., X.X., X.X. за 31 600 щ.д. с първоначална вноска 10 % и срок на плащане 5 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период.

“Складова площ и офис”, Индустриална - Стара Загора, обособена част от “X.X.” - ЕАД, Стара Загора, продадени на ЕТ “Дони - X.X.” за 17 300 щ.д. с първоначална вноска 30 % и срок на плащане 5 години на 5 годишни вноски, внасяни два пъти годишно.

“Помещение за търговска дейност, склад № 2 и рампа от стара база” Източна индустриална зона, Хасково, обособена част от “Агромашинаимпекс” - ЕАД, София, продадени на ЕТ “X.X.” за 6 585 щ.д. с първоначална вноска 30 % и срок на плащане 5 години на 5 равни годишни вноски.

“Помещение за търговска дейност, склад № 1 и рампа от стара база”, Източна индустриална зона, Хасково, обособена част от “Агромашинаимпекс” - ЕАД, София, продадени на ЕТ “X.X.” за 6889 щ.д. с първоначална вноска 30 % и срок на плащане 5 години на 5 равни годишни вноски.

III. Сделки за продажба на преференциални и остатъчни дялове

“Ескана” - Варна - 6,6 %, продадени на “Ескана Инвест - 96” - АД, Варна, за 2273 щ.д. в брой.

“Лесопласт” - АД, Троян - 2,94 % продадени на “Велде”, Австрия, за 41 636 щ.д., от тях 50 % в брой и 50 % в ЗУНК.

“Албена” - АД - 10,7 % продадени на “Албена 2000” - АД, и “Албена инвест холдинг” - АД, за 3 278 296 щ.д., от тях 30 % в брой, останалите 70 % в държавни дългосрочни облигации.

“Чугунолеене”, Ихтиман - 0,08 % продадени на X.X.-Стаменова за 283 500 лв.

“Шипка”, Габрово - 20 % продадени на 46 души по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 65 993 993 лв., от тях 20 % в брой, останалите 80 % в ЗУНК.

“Корабно машиностроене” - АД, Варна - 6,6% продадени на лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП.

“Промишлено и хибридно животновъдство” - ЕАД, Шумен - 20 % продадени на лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП.

30017

1. - Община - гр. Кюстендил, на основание § 11 ЗППДОбП обявява, че през юли 1998 г. е извършена продажба на обект - приемателен пункт за обществена пералня, бл. ЕП-102, ул. Бузлуджа, Кюстендил - общински нежилищен имот, невключен в състава на общинско предприятие, продаден чрез търг с явно наддаване на X.X.X. като ЕТ “X.X. - САТИ 91” за 11 560 000 лв., изплатени изцяло.

30482

373. - Поземлената комисия - гр. Антоново, Русенска област, на основание чл. 23б, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Изворово (ЕКНМ 32473), община Антоново, в срок 30 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят за съвместно уточняване на имотите по чл. 18, ал. 1, т. 1 и 2 ППЗСПЗЗ считано 14 дни от обнародването в “Държавен вестник”. Графиците за уточняване на имотите по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметството на селото.

30754

375. - Поземлената комисия - гр. Антоново, Русенска област, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект на план за земеразделяне на землището на с. Любичево (ЕКНМ 44598), община Антоново, Русенска област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред поземлената комисия по проекта на плана за земеразделяне.

30639

376. - Поземлената комисия - гр. Антоново, Русенска област, на основание чл. 23б, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху земеделските земи в землището на с. Девино (ЕКНМ 20479), община Антоново, в срок 30 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят за съвместно уточняване на имотите по чл. 14, ал. 1, т. 2 ППЗСПЗЗ считано 14 дни след обнародването в “Държавен вестник”. Графиците за уточняване на имотите по местности и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметството на селото.

30640

190. - Поземлената комисия - гр. Берковица, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Бистрилица (ЕКНМ 04203), област Монтана, че е изработен проект на плана за земеразделяне, който е изложен в кметството. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения пред поземлената комисия по проекта на плана за земеразделяне в 14-дневен срок от датата на обнародване в “Държавен вестник”.

30882

382а. - Община - гр. Берковица, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 ППЗЕК съобщава, че със Заповед № РД-02-14-485 от 15.V.1998 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е одобрен кадастралният план в М 1:1000 на с. Песочница, област Монтана.

30546

382. - Община - гр. Берковица, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 ППЗЕК съобщава, че със Заповед № РД-02-14-484 от 15.V.1998 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е одобрен кадастралният план в М 1:1000 на с. Балювица, област Монтана.

30547

645. - Община - Божурище, на основание чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че е изработен проект за изменение на застроителния и регулационен план на кв. 8 и част от кв. 7 по плана на с. Храбърско в граници: о.к.136, о.к.29, о.к.28, о.к.28а, о.к.27, о.к.26, о.к.25, о.к.16, о.к.17, о.к.18, о.к.19, който е изложен в общината. На основание чл. 70 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародване в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта до техническата служба на общината.

30519

250. - Поземлената комисия - гр. Бяла, Варненска област, на основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землищата на селата Горица (ЕКНМ 16078) и Самотино (ЕКНМ 65259), Варненска област, че са одобрени коригираните планове за земеразделяне, които са изложени в кметството на с. Горица. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрените планове за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

30543

519. - Поземлената компания - гр. Велико Търново, на основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Ресен (ЕКНМ 62517), Ловешка област, че е одобрен коригираният план за земеразделяне, който е изложен на разглеждане в кметството му и поземлената комисия. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

30875

522. - Поземлената комисия - гр. Велико Търново, на основание чл. 18д, ал. 7 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землището на с. Плаково (ЕКНМ 56602), Ловешка област, че са изработени карта и регистър на имотите на съществуващи стари реални граници и на имотите във възстановими стари реални граници, които са изложени в кметството. На основание чл. 18д, ал. 8 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения пред поземлената комисия по нанесените имоти върху картата в 14-дневен срок от деня на обнародването в “Държавен вестник”.

30876

313. - Поземлената комисия - гр. Ветово, на основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Равно (ЕКНМ 61203), Русенска област, че е одобрен коригираният план за земеразделяне, който е изложен за разглеждане в кметството (поземлената комисия). На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявлението в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

30293

958. - Поземлената комисия - гр. Вълчедръм, област Монтана, на основание чл. 18д, ал. 7 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите и собствениците на земеделски земи в землището на гр. Вълчедръм (ЕКНМ 12543), област Монтана, че са изработени карта и регистър на имотите във възстановими граници, които са изложени в кметството на града. На основание чл. 18д, ал. 7 ППЗСПЗЗ заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред поземлената комисия в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

30629

702. - Поземлената комисия - гр. Гълъбово, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Мусачево (ЕКНМ 49391), Хасковска област, че е изработен проект на плана за земеразделяне, който е изложен за разглеждане в кметството (поземлената комисия). На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения пред поземлената комисия по проекта па плана за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

30881

172. - Поземлената комисия - гр. Добрич, на основание чл. 26 във връзка с чл. 25, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землището на с. Тянево (ЕКНМ 73818) - частична преработка на плана масив 151, че е изработен нов проект на плана за масив 151 от плана за земеразделяне, който е изложен за разглеждане в кметството му и поземлената комисия. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения пред поземлената комисия по новия проект на плана за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

30879

573. - Поземлената комисия - гр. Долна Митрополия, Ловешка област, на основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Славовица (ЕКНМ 67012), Ловешка област, че е одобрен коригираният план за земеразделяне, който е изложен за разглеждане в кметството и поземлената комисия. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

30548

356. - Поземлената комисия - Ивайловград, на основание чл. 18д, ал. 7 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на Ивайловград (ЕКНМ 32024), Хасковска област, че са изработени карта и регистър на имотите на съществуващи стари реални граници и карта и регистър на имотите във възстановими стари реални граници, които са изложени в кметството (поземлената комисия). На основание чл. 18д, ал. 8 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения пред поземлената комисия по нанесените имоти върху картата в 14-дневен срок от деня на обнародването в “Държавен вестник”.

30274

233. - Поземлената комисия - гр. Казанлък, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или упълномощени от тях лица) за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на Казанлък (ЕКНМ 35167), че в срок от 22.IX до 16.XI.1998 г. ще бъде извършен въвод във владение съгласно влезлия в сила план за земеразделяне. Графикът по дати и местности и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в кметството (поземлената комисия). При извършване на въвода поземлената комисия ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

30555

31. - Поземлената комисия - Крумовград, на основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху земеделските земи в землището на с. Полковник Желязово (ЕКНМ 57248), община Крумовград, Хасковска област, че е одобрен коригираният проект на план за земеразделяне, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

30760

49. - Поземлената комисия - Момчилград, на основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Н. Бозвилиево (ЕКНМ 51473), Хасковска област, че е одобрен коригираният проект на план за земеразделяне, който е изложен в кметството (поземлената комисия). На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от датата на обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

30611

849. - Поземлената комисия - Момчилград, на основание чл. 18д, ал. 7 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Карамфил (ЕКНМ 36350), Хасковска област, че са изработени карта и регистър на имотите в съществуващи стари реални граници (карта и регистър на имотите във възстановими стари реални граници), които са изложени в кметството (поземлената комисия). На основание чл. 18д, ал. 8 ППЗСПЗЗ заинтересуваните имат право да направят писмените възражения пред поземлената комисия по нанесените имоти върху картата в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

30610

993. - Поземлената комисия - гр. Монтана, на основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Трифоново (ЕКНМ 73167), област Монтана, че е одобрен коригираният проект на плана за земеразделяне, който е изложен в кметството (поземлената комисия). На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

30638

152. - Поземлената комисия - гр. Монтана, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Долна Вереница (ЕКНМ 22040), област Монтана, че е изработен проект на план за земеразделяне, който е изложен за разглеждане в кметството (поземлената комисия). На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения пред поземлената комисия по проекта на плана за земеразделяне в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявлението в “Държавен вестник”.

30929

660. - Поземлената комисия - гр. Нова Загора, на основание чл. 26, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землището на с. Богданово (ЕКНМ 04635), Бургаска област, че е одобрен коригираният план за земеразделяне - частична преработка на масиви № 52, 30, 90, 60, 61, 57, 71, който е изложен за разглеждане в кметството му и поземлената комисия. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по частичната преработка на масиви 50, 30, 90, 60, 61, 57 на одобрения коригиран план за земеразделяне в 14-дневен срок от датата на обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект на изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

30874

5. - Поземлената комисия “Родопи” - гр. Пловдив, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ, съобщава на заявителите (или упълномощени от тях лица) за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Брестник (ЕКНМ 06447), Пловдивска област, че в срок от 16.IX до 30.XI.1998 г. ще бъде извършен въвод във владение съгласно влезлия в сила план за земеразделяне. Графикът по дати и местности и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в кметството. При извършване на въвода поземлената комисия ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

30544

141. - Поземлената комисия - гр. Радомир, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землището на с. Копаница (ЕКНМ 38460), Софийска област, в срок 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” да се явят за съвместно уточняване границите на земеделските земи, разположение на териториите по чл. 18г, ал. 1 ППЗСПЗЗ. Уточняването на земите ще се извършва на място по график с посочени дати и местности. Съобщението в “Държавен вестник” и графикът са изложени в кметството на селото (поземлената комисия). Поземлената комисия ще състави протокол на явилите се лица. Земите, за които няма явили се заявители, на основание чл. 18д, ал. 5 ППЗСПЗЗ се предоставят за стопанисване на общината.

29311

147. - Поземлената комисия - Свиленград, на основание чл. 18д,ал. 7 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Димитровче (ЕКНМ 21078), Хасковска област, че са изработени карта и регистър на имотите в съществуващи стари реални граници (карта и регистър на имотите във възстановими стари реални граници), които са изложени в кметството на селото. На основание чл. 18д, ал. 8 ППЗСПЗЗ заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред поземлената комисия по нанесените имоти върху картата в 14-дневен срок от деня на обнародването в “Държавен вестник”.

30541

653. - Поземлената комисия - гр. Свищов, на основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Ореш (ЕКНМ 53672) Ловешка област, че е одобрен коригираният план за земеразделяне, който е изложен за разглеждане в кметството. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица могат да направят възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от датата на обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжен съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

30878

390. - Поземлената комисия - Симеоновград, на основание чл. 23б ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или упълномощени от тях лица) за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Калугерово (ЕКНМ 35559), Хасковска област, в срок 14 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят за съвместно уточняване границите на земеделските земи, разположени на териториите по чл. 14г, ал. 1, т. 2 ЗСПЗЗ. Уточняването на земите ще се извършва на място по график с посочени дати. Съобщението в “Държавен вестник” и графикът са изложени в кметството на селото. Анкетирането ще бъде проведено при явили се минимум 50 % от заявителите.

30275

502. - Поземлената комисия - гр. Сливница, Софийска област, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху земеделските земи в землищата на селата Гургулят (ЕКНМ 18133) и Радуловци (ЕКНМ 61621), че в срок от 15.IX.1998 г. до 15.XI.1998 г. ще бъде извършен въвод във владение съгласно влезлите в сила планове за земеразделяне. Графиците за извършване на въвода във владение по местности, дати и масиви и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и съответните кметства на селата. При извършване на въвода поземлената комисия ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

30756

502а. - Поземлената комисия - гр. Сливница, Софийска област, на основание чл. 18д, ал. 7 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Бърложница (ЕКНМ 07541), Софийска област, че са изработени карта и регистър на имотите в съществуващи стари реални граници, които са изложени в кметството на селото. На основание чл. 18д, ал. 8 ППЗСПЗЗ заинтересуваните имат право да направят писмени възражения пред поземлената комисия по нанесените имоти върху картата в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

30757

116. - Поземлената комисия - гр. Сливен, на основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ съобщава, че е одобрен коригираният план за земеразделяне на с. Струпец (ЕКНМ 69986), Бургаска област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменение, изготвена от лицензиран изпълнител.

30764

236. - Поземлената комисия - гр. Средец, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или упълномощени от тях лица) за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Долно Ябълково (ЕКНМ 22914), Бургаска област, че в срок от 1.IX до 15.Х.1998 г. ще бъде извършен въвод във владение съгласно влезлия в сила план за земеразделяне. Графикът по дати и местности и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в кметството и в поземлената комисия. При извършване на въвода поземлената комисия ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

30550

387. - Поземлената комисия - гр. Суворово, Варненска област, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху земеделските земи в землището на Суворово (ЕКНМ 70175), че е изработен проект на плана за земеразделяне, който е изложен за разглеждане в кметството на града. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения пред поземлената комисия по проекта на плана за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

30551

511. - Поземлената комисия - гр. Сунгурларе, на основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Костен (ЕКНМ 38889), Бургаска област, че е одобрен коригираният план за земеразделяне, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявлението в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

30738

514. - Поземлената комисия - гр. Сунгурларе, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Черница (ЕКНМ 81006), Бургаска област, че е изработен проект на план за земеразделяне, който е изложен в кметството. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ заинтересуваните имат право да направят писмени възражения пред поземлената комисия по проекта на плана за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

30758

510. - Поземлената комисия - гр. Сунгурларе, на основание чл. 18д, ал. 7 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Каменско (ЕКНМ 35924), Бургаска област, че са изработени карта и регистър на имотите на съществуващи стари реални граници, които са изложени в кметство с. Манолиг. На основание чл. 18д, ал. 8 ППЗСПЗЗ заинтересуваните имат право да направят писмени възражения пред поземлената комисия по нанесените имоти върху картата в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

30759

509. - Поземлената комисия - гр. Сунгурларе, на основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землищата на с. Лозица (ЕКНМ 44149), с. Скала (ЕКНМ 66682) и с. Балабанчево (ЕКНМ 02322), Бургаска област, че са одобрени коригираните проекти на плановете за земеразделяне, които са изложени в поземлената комисия. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните имат право да направят писмени възражения по одобрените планове за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

30755

1. - Поземлената комисия - гр. Трън, на основание чл. 25, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землищата на селата Милославци (ЕКНМ 48252), Главановци (ЕКНМ 14979) и Цегриловци (ЕКНМ 78327), Софийска област, че са изработени нови проекти на плановете за земеразделяне, които са изложени за разглеждане в кметствата им и поземлената комисия. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения пред поземлената комисия по новите проекти на плановете за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

30542

157. - Поземлената комисия - гр. Хисар, на основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Беловица (ЕКНМ 03589), Пловдивска област, че е одобрен коригираният план за земеразделяне, които е изложен в кметството. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

30885

158. - Поземлената комисия - Хисар, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Черничево (ЕКНМ 81030), Пловдивска област, че е изработен проект на план за земеразделяне, който е изложен за разглеждане в кметството. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения пред поземлената комисия по проекта на плана за земеразделяне в 14-дневен срок от датата на обнародването в “Държавен вестник”.

30884

169. - Поземлената комисия - гр. Ябланица, на основание чл. 23б ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Дъбравата (ЕКНМ 24380), Ловешка област, в срок 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” да се явят за съвместно уточняване границите на земеделските земи, разположени на териториите по чл. 18г, ал. 1, т. 2 ЗСПЗЗ. Уточняването на земите ще се извършва на място по график с посочени дати. Съобщението в “Държавен вестник” и графиците са изложени в кметството на селото и поземлената комисия. Анкетирането ще бъде проведено при явили се минимум 50 % от заявителите.

30637

174. - Поземлената комисия “Тунджа” - гр. Ямбол, на основание чл. 32, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Дражево (ЕКНМ 23501) в срок 180 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят за извършване на въвод във владение. Графикът за извършване на въвод във владение по местности, масиви и дати и съобщението в “Държавен вестник” са изложени в поземлената комисия и кметството. Земите, върху които не се извърши въвод във владение, на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

30763

339. - Поземлената комисия - с. Баните, Пловдивска област, на основание чл. 18д, ал. 7 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху земеделски земи в землището на с. Вишнево (ЕКНМ 11377), Пловдивска област, че са изработени карта и регистър на имотите на съществуващи и възстановими стари реални граници, които са изложени в кметството. На основание чл. 18д, ал. 8 ППЗСПЗЗ заинтересуваните имат право да направят писмени възражения пред поземлената комисия по нанесените имоти върху картата в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

30752

176. - Поземлената комисия - с. Бойница, област Монтана, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект на плана за земеразделяне след доброволни делби на землището на с. Бориловец (ЕКНМ 05428), област Монтана, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред поземлената комисия по проекта на плана за земеразделяне.

30545

16. - Поземлената комисия - с. Габер, на основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Несла (ЕКНМ 51514), Софийска област, че е одобрен коригираният план за земеразделяне, който е изложен за разглеждане в кметството му и поземлената комисия. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявлението в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

30540

193. - Поземлената комисия - с. Калояново, на основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Отец Паисиево (ЕКНМ 54465), Пловдивска област, че е одобрен коригираният план за земеразделяне, който е изложен за разглеждане в кметството му. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

30883

84. - Поземлената комисия - с. Ковачевци, Софийска област, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху земеделските земи в землището на с. Косача (ЕКНМ 38724), Софийска област, че е изработен проект на план за земеразделяне, който е изложен в кметството. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения пред поземлената комисия по проекта на плана за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

30765

137. - Поземлената комисия - с. Лесичово, на основание чл. 18д, ал. 7 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Церово (ЕКНМ 78478), Пловдивска област, че са изработени карта и регистър на имотите във възстановими стари реални граници, които са изложени в кметството. На основание чл. 18д, ал. 8 ППЗСПЗЗ заинтересуваните имат право да направят писмени възражения пред поземлената комисия по нанесените имоти върху картата в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

30750

137а. - Поземлената комисия - с. Лесичово, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Церово (ЕКНМ 78478), Пловдивска област, че е изработен проект на план за земеразделяне, който е изложен в кметството. На основание чл. 18д, ал. 8 ППЗСПЗЗ заинтересуваните имат право да направят писмени възражения пред поземлената комисия по нанесените имоти върху картата в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

30749

370. - Поземлената комисия - с. Струмяни, Софийска област, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Илинденци (ЕКНМ 32665), Софийска област, в срок 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” да се явят за съвместно уточняване границите на земеделските земи, разположени на териториите по чл. 18г, ал. 1 ППЗСПЗЗ. Уточняване на земите ще се извършва на място по график с посочени дати и местности. Съобщението в “Държавен вестник” и графикът са изложени в кметството на селото и поземлената комисия. Поземлената комисия ще състави протокол на явилите се лица. Земите, за които няма явили се заявители, на основание чл. 18д, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

30877

379. - Териториалната данъчна служба - гр. Плевен, направление “Събиране на държавни вземания”, на основание чл. 12, ал. 1 ЗСДВ призовава X.X.X. Фатах Абу Тахун, в качеството на президент на “Самир трейдинг импекс” - ООД - СО - Плевен, да се яви в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” в Териториалната данъчна служба - направление “Събиране на държавни вземания” - Плевен, ул. Дойран 43 (бивш Автокомбинат), стая 506, за връчване на съобщение по чл. 17, ал. 1 ЗСДВ по изп. д. № 14/96, в противен случай на основание чл. 12, ал. 2 ЗСДВ съобщението ще бъде приложено към изпълнителното дело и ще се счита за връчено.

30742

512. - Териториалната данъчна служба - гр. Плевен, на основание чл. 37 и 38 ЗСДВ обявява търг с явно наддаване на 8.Х.1998 г. в 10 ч. в сградата на ТДС - Плевен, ул. Дойран 43, за продажба на недвижим имот и съоръжения, принадлежащи на длъжника “Вит” - ЕАД, с дан. № 1153005334, за удовлетворяване вземанията на държавата - мазутна помпена станция и мазутно стопанство с три резервоара - два по 400 куб. м и един от 100 куб. м, и помещение 40 кв. м, находящи се в Западната индустриална зона на Плевен, стр. кв. 604, при начална тръжна цена 26 714 000 лв. (без ДДС). Задатъкът за участие в търга - 10 % от началната тръжна цена, се внася по сметка № 5010296239 - ОББ - АД, клон Плевен, б.к. 20082810, като документът за вноската се представя най-късно три дни преди датата за провеждането на търга. Книжата, свързани с търга, са на разположение на интересуващите се в стая 506 на посочения адрес. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 10 до 12 ч. Евентуален повторен търг при условията на чл. 48 ЗСДВ се насрочва за 29.Х.1998 г. в 10 ч. на същия адрес. Допълнителна информация - на тел. (064)221-97, направление “Събиране на държавните вземания”.

30741

СЪДИЛИЩА

Ловешкият окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес Ловеч, ул. Стефан Караджа 16, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.XI.1998 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 161/98, заведено от застрахователна компания “Орел” - АД, София, в качеството си на универсален правоприемник на Специализирана застрахователна и презастрахователна компания “Балкан” - АД, за иск за 26 744 324 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

30906

Варненският районен съд, XI гр. състав, призовава X.X.X. и X.X.X. с последен адрес Варна, ул. Княз Черказки 13, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 29.Х.1998 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответници по гр.д. № 2838/97, заведено от X.X.X., за граждански иск. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

30761

Дуловският районен съд призовава X.X.X. (X.X.X.) с последен адрес с. Скала, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.Х.1998 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 242/98, заведено от X.X.X. и X.X.X., двете от с. Скала, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

30762

Русенският районен съд, 9 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Рига 2, вх. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.Х.1998 г. в 13 ч. и 15 мин. като ответник по гр. д. № Б-161/98, заведено от X.X.X. от Русе, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

30737

Хасковският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Минерални бани, Хасковска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.Х.1998 г. в 9 ч. и на 23.XI.1998 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 525/98, заведено от X.X.X. от същото село, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес за призоваване, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

30995

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2197 от 7.VII.1998 г. по ф.д. № 78/91 вписа промяна за “Феникс - ресурс” - ЕООД: увеличава капитала от 2 097 000 лв. на 8 170 000 лв.

26275

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1133/98 акционерно дружество “Агроремонт - Струма - 98” - АД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Св. св. Кирил и Методий 18, вх. А, ап. 1, с предмет на дейност: участие в приватизацията на “Агроремонт - Струма” - ЕООД, Благоевград; дружеството има право да извършва само сделките, необходими за участието в приватизацията на определеното предприятие, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството ще се управлява от надзорен съвет в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. и X.X.X., и управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

26276

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1132/98 дружество с ограничена отговорност “ТИГ” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. Пирин 146, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, информационни, рекламни, импресарски и шивашки услуги, услуги в областта на учебната дейност-организиране на езикови курсове и курсове за професионална квалификация, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, преводачески, консултантски и компютърни услуги, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., управлява се и се представлява от управителите съдружници заедно и поотделно и е с неопределен срок.

26277

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2185 от 8.VII.1998 г. по ф.д. № 752/95 вписа промени за “ГОР” - ООД: изключва съдружниците и освобождава управителите X.X.X. и X.X.X. вписва за нови съдружници и управители Акопян Наталия Азатовна и X.X.X., които представляват дружеството заедно и поотделно с досегашните управители Тамразян Рипсиме Суреновна, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

26486

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2184 от 8.VII.1998 г. по ф.д. № 1075/94 преобразува “Сеа-Транс” - ЕООД, в дружество с ограничена отговорност “Сеа-Транс” - ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Свобода 3А, с капитал 5 000 000 лв. и съдружници Стефанос Серафианос Пандриас, Панайотис Харалампис Папутсакис и Хараламбос Константинос Арванитакис; дружеството се представлява и управлява от управителя Стефанос Серафианос Пандриас.

26487

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2199 от 8.VII.1998 г. по ф.д. № 1642/93 вписа промени за “АВ-93” - ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

26488

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2225 от 10.VII.1998 г. по ф.д. № 628/96 вписва промени за “Бистрица - 96” - ООД: освобождава управителя X.X.X.; вписва за нов управител X.X.X..

26489

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2182 от 6.VII.1998 г. по ф.д. № 110/91 вписа промени за “Водоснабдяване и канализация” - ЕООД: освобождава управителя X.X.X.; вписва за нов управител X.X.X..

26490

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1109/98 еднолично дружество с ограничена отговорност “Пирински туристически форум-98” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, кв. Вароша, къща 1834/1835, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, и с капитал 5 000 000 лв. Едноличен собственик на капитала е “Пирински туристически форум-Благоевград” - Благоевград. Дружеството се представлява и управлява от управителя X.X.X..

26491

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.VI.1998 г. по ф.д. № 2023/98 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Комфорт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Съединение 13, и с предмет на дейност: покупка на всякакви стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки, вкл. и таксиметров превоз на пътници и товари, сервиз и техническо обслужване на МПС, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и импресарски услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв.и се представлява и управлява от X.X.X..

26371

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VII.1998 г. по ф.д. № 2239/98 вписа дружество с ограничена отговорност “Червенков - Хилендаров” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, бул. Демокрация 62А, и с предмет на дейност: покупка на всякакви стоки или други вещи, незабранени със закон, вкл. на електрически, електронни и оптични изделия с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, сервизни услуги, търговско представителство на местни и чуждестранни фирми и физически лица в страната и в чужбина, посредничество, комисионни и спедиционни сделки, превозни сделки в страната и в чужбина, оказионни, складови, бартерни и консигнационни сделки, сделки с интелектуална и индустриална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане не недвижими имоти с цел продажба, лизинг и маркетингови сделки, всякакви сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв.и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X..

26372

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 25.VI.1998 г. по ф.д. № 2136/98 вписа акционерно дружество “Винарска изба - Странджа” - АД, със седалище и адрес на управление с. Росеново, община Средец, Бургаска област, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, външнотърговски сделки, внос и износ на стоки, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, валутни сделки (след спазване на изискванията на закона), производство и продажба на селскостопанска продукция (лозарство и винарство), превозни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, импресарски и информационни сделки, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 600 000 000 лв., разпределен в 6000 поименни акции по 100 000 лв., с едностепенна система на управление и съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

26373

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.VII.1998 г. по ф.д. № 2238/98 вписа дружество с ограничена отговорност “Ю - СА - МУ” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Баня, Бургаска област, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина, комисионни, складови, лизингови, валутни и външнотърговски сделки, спедиционни, транспортни и превозни сделки в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, туристически, рекламни и информационни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви други сделки и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв.и се представлява и управлява от Муамер Ердоглу и Сализ Гази заедно и поотделно.

26374

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.1998 г. по ф.д. № 2165/98 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Комерсиал 94” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 477, вх. Б, ап. 42, и с предмет на дейност: всякаква разрешена със закон търговия, транспортни услуги, превоз на пътници и товари по въздух, суша и вода, покупко-продажба на МПС, резервни части за тях и сервиз, външнотърговски сделки, внос, износ, експорт, реекспорт, бартерни и други специфични външнотърговски сделки, консултантски, рекламни, счетоводно-финансови, маркетингови услуги, строителство, агентство на кораби, корабостроене и кораборемонт, хотелиерство (извън дома), ресторантьорство и свързаните с тях услуги, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопански продукти, вътрешен и международен туризъм, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, складови сделки, стоков контрол, лизинг, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, видео- и звукозаписи, производство на филми, валутни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви други търговски и стопански сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв.и се представлява и управлява от X.X.X..

26375

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.VII.1998 г. по ф.д. № 2189/98 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Класика” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. Рибарска 9, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, рекламни или други покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговски сделки с всякакви стоки, разрешени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв.и се представлява и управлява от X.X.X..

26376

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.1998 г. по ф.д. № 2161/98 вписа дружество с ограничена отговорност “Браво” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Екзарх Йосиф 11, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия с обувки, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, стоков контрол, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импесарски или други услуги, търговско представителство и посредничество, валутни сделки, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всякакви сделки, разрешени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв.и се представлява и управлява от Ара Кочарян и Норайр Мурадян заедно и поотделно.

26377

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.1998 г. по ф.д. № 2163/98 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “X.X.” - ЕООд, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 412, вх. 2, ет. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, туристически, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X. - Колева.

26378

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.1998 г. по ф.д. № 2164/98 вписа дружество с ограничена отговорност “Ести - Травел” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Карлово 20А, ап. 10, и с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба, комисионни и превозни сделки, всякаква друга сделка, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

26379

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.1998 г. по ф.д. № 2166/98 вписа дружество с ограничена отговорност “Премиер - ВСТ” - ООД, със седалище и адрес на управление Айтос, ул. Цар Освободител 23, и с предмет на дейност: участие в приватизацията за изкупуване на фотоателие в гр. Айтос, собственост на “Българска фотография” - ЕАД, клон Бургас. Дружеството е с капитал 510 000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

26380

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VII.1998 г. по ф.д. № 2188/98 вписа акционерно дружество Доброволен пенсионен фонд (ДПФ) “Нова България” - АД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 1 - Б, вх. 16, ет. 6, и с предмет на дейност: разработване и продажба на пенсионни схеми за допълнително (извън държавно) пенсионно осигуряване на фондов принцип, други видове пенсионни осигуровки на фондов принцип, представителство и посредничество на сродни институции в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти, лизинг. Дружеството е с капитал 420 000 000 лв., разпределен в 42 000 акции по 10 000 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се управлява и представлява от X.X.X..

26381

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 22. VI.1998 г. по ф.д. № 2064/98 вписа акционерно дружество “Ремонтстрой” - АД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур, бл. 64, вх. В, ап. 11, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представитлество и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, търговия с метали и метални изделия, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, ремонтни или други услуги, покупка, строеж или обзаведжане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружсетвото е с капитал 50 000 000 лв., разпределен в 5000 поименни акции по 10 000 лв., с едностепенна система на управление със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

26382

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.VII.1998 г. по ф.д. № 2227/98 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Консулт-инженеринг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. X.X. 7, ет. 5, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови, превозни, валутни и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, сделки по предоставяне на административно-правни и други услуги, производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни сделки, издателски или печатарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, организиране на предоставянето на консултантски услуги на фирми в областта на икономиката, индустриален инженеринг и мениджмънт както и доставка, проектиране, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни системи на физически и юридически лица, пожароизвестителни системи, телефонни централи и вътрешно обзавеждане, тур-операторски сделки, производство на елементи от охранителни системи, пожароизвестителни системи, всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X..

26383

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.VII.1998 г. по ф.д. № 2190/98 вписа дружество с ограничена отговорност “Лаура” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Гладстон 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 100 000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X..

26384

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2315/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Титан 6” - ООД, със седалище и адрес на управление Врана, ул. Парижка комуна 35, ап. 1, и с предмет на дейност: търговия с петролни продукти, проектиране, изпълнение, монтаж, експлоатация и сервиз на тръбопроводи и арматура с повишена опасност (след получаване на съответно разрешение), транспортиране на петролни продукти, втечнен газ и пропан-бутан, проектиране и строителство, вътрешна и външна търговия, туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство и посредничество, маркетингова, рекламна и лизингова дейност, производство и търговия със селскостопанска и промишлена продукция. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., със съдружници ИX.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

26348

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 1, 3 и 4 ТЗ с решение от 29.VI.1998 г. по ф.д. № 853/98 вписа в търговския регистър прехвърляне на търговско предприятие с фирма “АС - X.X.” със седалище и адрес на управление Долна Оряховица, ул. Геран 14, от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Гълъбов - X.X.” със седалище Долна Оряховица, ул. X.X. 19.

26554

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VII.1998 г. по ф.д. № 1911/91 вписа в търговския регистър прекратяването и обявяването в ликвидация на “Калето - Свищов” - ЕООД, Свищов, с ликвидатор X.X.X..

26556

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VII.1998 г. по ф.д. № 865/97 вписа в търговския регистър промяна за “Дебо - 60” - ЕООД: вписа нов адрес на управление Велико Търново, ул. X.X. 1.

26558

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.VII.1998 г. по ф.д. № 360/95 вписа в търговския регистър промяна за “Икс - Стил” - ЕООД, Велико Търново: вписа увеличение на капитала от 50 000 на 5 000 000 лв.

26560

Великотърновският окръжен съд на основани ечл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.VII.1998 г. по ф.д. № 865/92 вписа в търговския регистър промяна за “Техноетика-92” - ООД, Велико Търново: заличи като управител и представляващ дружеството X.X.X. и вписа за управител и представляващ дружеството X.X.X..

26561

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 274 ТЗ с решение от 2.VII.1998 г. по ф.д. № 737/96 вписа в търговския регистър продължаване на дейността на еднолично дружество с ограничена отговорност “Моникатранс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Ген. X.X. 7, ет. 3; вписа за едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X..

26562

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VII.1998 г. по ф.д. № 900/98 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Истра - ТН” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Сливница 28, с предмет на дейност: производствена дейност, търговия със стоки в първоначален и преработен вид, вътрешна и външна търговия, посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, търговско представителство и агентство, външноикономическа дейност, специфични търговски операции, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, информационна, импресарска, издателска дейност и услуги, туризъм в страната и в чужбина, търговия и ремонт на МПС - автосервиз и автокозметика, сдружаване на местни и чуждестранни фирми, бартерни сделки, комисионна търговия, рекламна и рекламно специализирана дейност, звуко- и видеозаписи, преводни услуги и размножителна дейност, дейност по организиране на всякакъв вид труд в рамките на закона, откриване на търговски обекти в страната и в чужбина, комплексни услуги забита и всякакви дейности и услуги, незабранени със закон, съгласно чл. 1, ал. 1 ТЗ, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

26563

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 13.VII.1998 г. по ф.д. № 2272/95 вписа в търговския регистър промени за “Първи май” - АД, гр. Полски Тръмбеш: заличи вписаните членове на съвета на директорите и представляващите дружеството; вписа съвет на директорите от 5 членове в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

26549

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VII.1998 г. по ф.д. № 887/96 вписа в търговския регистър промени за “Сухиндол” - ЕООД, Сухиндол: вписа за управител на дружеството X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството заедно и поотделно с другия управител X.X.X.; вписа увеличаване на капитала от 50 000 на 5 000 000 лв.

26551

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VII.1998 г. по ф.д. № 4554/91 вписа в търговския регистър промяна за “Метални конструкции - Стражица” - ЕООД, Стражица; вписва увеличаване на капитала от 1 823 000 на 9 940 000 лв.

26552

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 2.VII.1998 г. по ф.д. № 151/93 вписа в търговския регистър прекратяването и обявяването в ликвидация на “Унисон ВТ” - ООД, Велико Търново, с ликвидатор X.X.X..

26553

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 163 от 8.VII.1998 г. по ф.д. № 58/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ем-Би-Ел” - ООД, със седалище и адрес на управление Видин, ул. Ал. Константинов 18, бл. Дружба, вх. А, ап. 1, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с всякакви стоки и услуги, внос, износ, счетоводни и преводни услуги, строително-монтажни работи, обмяна на валута (след получаване на съответния лиценз), таксиметрови и други транспортни услуги, международни превози и спедиция, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж и обзавеждане на жилища с цел продажба, посредничество при осъществяване на сделки с недвижими имоти, рекламна, импресарска и друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

26564

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 30.VI.1998 г. по ф.д. № 2714/91 вписа промени за “Хемус тур” - ЕАД, Враца: заличава члена на съвета на директорите X.X.X.; вписва за член на съвета на директорите X.X.X.; дружеството се представлява от изпълнителния член на съвета на директорите X.X.X..

26288

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VI.1998 г. по ф.д. № 610/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Енергострой и монтаж” - ООД, със седалище и адрес на управление Козлодуй, бл. 83, вх. Б, ап. 30, и с предмет на дейност: изграждане на промишлени, жилищни и търговски обекти и съоръжения, строителни, монтажни и ремонтни дейности, ОВ, В и К, ел. дейност в страната и в чужбина, производство на строителни материали, конструкции и изделия, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба като готов строителен продукт, услуги, превоз на товари в страната и в чужбина, маркетингова, инженерингова и туристическа дейност, производство и реализация на селскостопанска продукция, всякаква друга незабранена със закон дейност, и с капитал 6 000 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., Николай ИX.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

26289

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 24.VI.1998 г. по ф.д. № 757/93 вписа промени за “Енергоинвест-ремонтна компания” - АД, Враца: увеличава капитала на дружеството от 25 673 000 лв. на 51 346 000 лв.; вписа промени в устава на дружеството.

26290

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.VI.1998 г. по ф.д. № 587/98 вписа в търговския регистър “Златица експрес - холдинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Хр. Ботев 43, с предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва, международен транспорт, производство и търговия с черни и цветни метали и отломките им, туристическа дейност, производство и търговия с хлебно и фуражно зърно и друга селскостопанска продукция, търговия в страната и в чужбина, търговия с петролни продукти, складови сделки, рекламна дейност, производство и търговия с пластмасови изделия и отпадъците им, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

26279

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 7.VII.1998 г. по ф.д. № 714/96 вписа промени за “Втори юни 96” - АД, Враца: увеличава капитала на дружеството от 1 000 000 лв. на 6 200 000 лв.; вписа изменение в устава на дружеството.

26281

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.VII.1998 г. по ф.д. № 666/98 вписа в търговския регистър “Заваръчни материали” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ж.к. Дъбника, бл. 18, вх. Б, ап. 30, с предмет на дейност: търговия с оборудване и материали за заваряване и запояване, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

26282

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 26.VI.1998 г. по ф.д. № 3335/91 вписа промени за “Антикороза” - АД, Кнежа: увеличава капитала на дружеството от 17 185 000 лв. на 451 555 000 лв.; заличава изпълнителния директор X.X.X.; заличава членовете на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и “Интернефтопродукт” - ООД, представлявано и управлявано от X.X.X.; вписва за член на съвета на директорите X.X.X.; вписва промяна в устава на дружеството; дружсетвото се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

26283

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.VI.1998 г. по ф.д. № 1215/94 вписа промени за “РМЗ Вратцата” - ЕООД, Враца: вписва нова фирма - ”РМЗ Вратцата” - ООД; заличава управителя X.X.X.; вписва за съдружници в дружеството “РМЗ Враца” - АД, Враца, и държавата, представлявана от принципала министъра на промишлеността; вписва за управители на дружеството X.X.X. и X.X.X., които да управляват и представляват дружеството заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.

26284

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 29.VI.1998 г. по ф.д. № 624/96 вписа промени за “Енергомонтаж - АЕК” - АД, Козлодуй: увеличава капитала на дружеството от 1 000 000 лв. на 65 000 000 лв.; вписа изменения и допълнения в устава на дружеството.

26285

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.1998 г. по ф.д. № 192/92 вписа промяна за “Плимекс” - ЕООД, Враца: увеличава капитала на дружеството от 33 434 000 лв. на 33 440 000 лв.

26286

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 22.VI.1998 г. по ф.д. № 4413/91 вписа в търговския регистър прехвърляне на ЕТ “X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.-Солар”.

26287

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.VI.1998 г. по ф. № 605/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Млечна промишленост Бяла Слатина” - ООД, със седалище и адрес на управление Бяла Слатина, Индустриална зона, кв. 2, с предмет на дейност: участие в приватизационни сделки от лица по чл. 25, ал. 3 и чл. 31, ал. 1 ЗППДОбП, и с капитал 1 000 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се упарвлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно.

26296

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал.2 ТЗ с решение от 2.VII.1998 г. по ф.д. № 3320/90 вписа промени за “X.X.” - ООД, Мездра: увеличава капитала на дружеството от 60 000 лв. на 7 800 000 лв.

26297

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VII.1998 г. по ф.д. № 569/96 вписа промени за “Златица М и К” - ЕООД, Враца: вписва нова фирма “Златица М и К” - ООД; вписва за съдружник в дружеството “Златица експрес-холдинг” - ЕООД, Враца: дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

26298

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.VI.1998 г. по ф.д. № 609/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Т - С” - ООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. X.X. 13,вх. В, ап. 7, с предмет на дейност: външноикономическа и външнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, спедиционна, складова, лизингова дейност (без финансов лизинг) на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска или представянето на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности, издателска или печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

26299

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VI.1998 г. по ф.д. № 597/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Евро стил” - ООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. X.X. 29, вх. Г, ап. 55, с предмет на дейност: производство и продажба на дървен материал, мебели и всякакви изделия и услуги от дърво, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионни, складова, спедиционна, лизингова дейност (без финансов лизинг), търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и предоставянето на други услуги, ресторантьорство и разкриване и експлоатация на паркинги и мотели, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео и звукозаписи, както и други подобни дейност, издателска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външноикономическа, външнотърговска дейност, маркетинг, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, всякаква друга незабранена със закон дейност, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

26291

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.1998 г. по ф.д. № 379/96 вписа промени за “Стройнвест” - ООД, Враца: увеличава капитала на дружеството от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

26292

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VII.1998 г. по ф.д. № 309/98 вписа промени за “Химпродукт” - ООД, Враца: заличава съдружниците в дружеството X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и управителя X.X.X.; вписва за управител X.X.X..

26293

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VI.1998 г. по ф.д. № 1042/95 вписа промени за “Стамили” - ООД, Враца: вписва за съдружник X.X.X.; заличава съдружника и управител X.X.X.; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

26294

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.VI.1998 г. по ф.д. № 550/97 вписа поправка на явна фактическа грешка на решението от 27.IV.1998 г. по ф.д. № 550/97 за съдружник в дружеството X.X.X..

26295

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 6.VII.1998 г. по ф.д. № 4165/91 вписа в търговския регистър прехвърляне на ЕТ “X.X. - Златица експрес” на “Златица експрес-холдинг” - ЕООД.

26278

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 3.VII.1998 г. по ф.д. № 653/98 вписа в търговския регистър Работническо-мениджърско дружество “Фармация-привел-1998” - АД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Хр. Смирненски 5, с предмет на дейност: придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества, и с капитал 166 020 000 лв. Дружеството е с едностепенна система на управление със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X.-X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от X.X.X. - председател на съвета на директорите, и X.X.X. - изпълнителен директор, само заедно.

26304

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 8.VII.1998 г. по ф.д. № 4229/91 вписа промени за “Топлофикация-Враца” - ЕАД, Враца: увеличава капитала на дружеството от 2 729 836 481 лв. на 4 720 847 452 лв.; заличава члена на съвета на директорите и изпълнителен член на съвета на директорите X.X.X.; вписва за член на съвета на директорите и за изпълнителен член на съвета на директорите X.X.X..

26305

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 7.VII.1998 г. по ф.д. № 4372/91 вписа промени за “Енергоинвест-строителна компания” - АД, Враца: заличава члена на управителния съвет X.X.X.; вписва за член на управителния съвет X.X.X.; увеличава капитала на дружеството от 10 150 000 лв. на 50 750 000 лв.; вписва изменение в устава на дружеството.

26306

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.VI.1998 г. по ф.д. № 560/98 вписа в търговския регистър “Никст комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бяла Слатина, ул. X.X. 17, с предмет на дейност: вътрешнотърговска и външноикономическа дейност, посредничество, представителство и агентство на чуждестранни фирми, туристическа дейност, производствена и търговска дейност във всички области, промишлено коопериране, лизинг (без финансов лизинг), ноу-хау, проектиране и строителство на обекти, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всякакви разрешени стоки във всички разрешени форми, внос, износ, реекспорт, всякаква друга стопанска и търговска дейност, незабранена със закон, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

26307

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.VI.1998 г. по ф.д. № 918/96 вписа промени за “Крез-КИК” - ООД, Враца: вписва за съдружник X.X.X.; заличава съдружника X.X.X.; дружеството се представлява и управлява от съдружниците X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

26300

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VII.1998 г. по ф.д. № 660/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Младенов и син 98” - ООД, със седалище и адрес на управление Бяла Слатина, ул. Хан Крум 71, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоково контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг (без финансов лизинг), всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

26301

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 6.VII.1998 г. по ф.д. № 2913/91 вписа промени за “Белпред” - АД, Бяла Слатина: заличава члена на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X.; заличава изпълнителния директор X.X.X.; вписва за член на съвета на директорите X.X.X. и за изпълнителни директори, които да представляват и управляват дружеството, X.X.X. и X.X.X..

26302

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.VII.1998 г. по ф.д. № 654/98 вписа в търговския регистър “Ентосим” - ООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Хаджитошин 44, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки собствено и чуждо производство, търговско представителство и посредничество на фирми в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни, превозни и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, доставка на телекомуникационни услуги, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, издателска дейност, превод от и на чужди езици, компютърни услуги, разработване и разпространение на програмни продукти, копирни услуги, търговия на едро и дребно с всякакви стоки, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството е със съдружници Фондация “Енгел” - Враца, ЕТ “Тома-89-Христос Мингас”, представляван от Христос Мингас, и ЕТ “X.X.”, представляван от X.X.X., и се управлява и представлява от Христос Мингас и X.X.X. заедно и поотделно.

26303

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1586 от 10.VII.1998 г. по ф.д. № 1220/96 вписва промени за “Каре ДДВС” - ООД: заличава като съдружници в дружеството X.X.X. и X.X.X.; вписва увеличение на капитала от 50 000 на 5 000 000 лв.; вписва промяна в наименованието: “Каре-ДВ” - ООД; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

26547

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1581 от 9.VII.1998 г. по ф.д. № 1516/95 вписва промяна за “Корал - Костов” - ЕООД: заличава досегашния адрес на управление на дружеството и вписва нов адрес на управление - Добрич, ул. X.X. 2, вх. Б, ап. 2-

26548

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1500 от 29.VI.1998 г. по ф.д. 2890/94 вписва промяна за “Миеле” - ООД: вписва увеличение на капитала от 50 000 на 5 000 000 лв.

26245

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение № 1307 от 1.VI.1998 г. по ф.д. № 735/95 промени за “Круни - 95” - АД, Балчик: вписва увеличение на капитала от 7 500 000 на 58 000 000 лв.; заличава като член на съвета на директорите X.X.X. и вписва като член на съвета на директорите X.X.X..

26246

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение № 1574 от 8.VII.1998 г. по ф.д. № 2155/95 промяна за “Товарни превози” - АД: увеличава капитала от 34 398 000 на 50 000 000 лв.

26247

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение № 676 от 18.III.1998 г. по ф. д. № 531/96 промяна за “Комерсинвест” - АД: увеличава капитала на дружеството от 1 556 000 на 19 856 000 лв.

26248

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение № 1572 от 8.VII.1998 г. по ф.д. 531/96 промени за “Комерсинвест” - АД+ регистрира преминаване от двустепенна в едностепенна система на управление на дружеството; заличава като члренове на надзорния съвет X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; заличава като членове на управителния съвет X.X.X. и X.X.X.; вписва съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X.; регистрира промяна в адреса на управление на дружеството: ул. Независимост 14, стая 510.

26248

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира с решение № 1065 от 30.IV.1998 г. по ф.д. № 698/98 промени за “Геомашремонт” - ЕООД, Балчик: вписва вливане на “Метални конструкции и зделия” - ЕООД, Варна, в “Геомашремонт” - ЕООД, Балчик; вписва преобразуване на “Геомашремонт” - ЕООД, Балчик в еднолично акционерно дружество “Геомашремонт” - ЕАД, Балчик; вписва предмет на дейност: основен ремонт на сондажни машини и съоръжения, селскостопанска техника, каменотрошачки, бетонобъркачки, производство на каучукови и метални резервни части и нестандартно оборудване за сондажна и друга проучвателна, машиностроителна и селскостопанска техника, леене и коване на различни заготовки, проектиране, производство и монтаж на метални конструкции, вентилации, инструментална екипировка и инвестиционно оборудване, консултации и разработване на конструктивна и технологична документация, производство на стоки за бита, търговия в страната и в чужбина; вписва капитал на дружеството в размер 70 872 000 лв.; дружеството поема всички активи, пасиви и другите права и задължения на “Метални конструкции и изделия” - ЕООД, Варна към датата на заличаването му в търговския регистър; заличава като управител на прекратеното дружество X.X.X.; дружеството ще се управлява по едностепенна система със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителния директор X.X.X..

26250

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1229 от 19.V.1998 г. по ф.д. № 813/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Елпром - ЕМЗ 98” - ООД, със седалище и адрес на управление Шабла, ул. Нефтяник 38, и с предмет на дейност: производство и реализация на токови измерватели и с напрежение трансформатори, изделия от стъклоровинг и метал, развойна дейност в областта на електропромишлеността. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., със съдружници 40 лица по приложен списък и се управлява и представлява от X.X.X..

26504

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1254 от 26.V.1998 г. по ф.д. № 825/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Авиа - Баст” - ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Отец Паисий 15, ет. 4, и с предмет на дейност: авиационни услуги и провеждане на авиационни работи - авиационно-химически дейности, авиопревозване на товари и пътници и др., производство, ремонт и реализация на авиационна техника, производство, ремонт, обслужване и реализация на продукция със специално предназначение, услуги със специално предназначение и работи от специален характер, търговия на вътрешния и международния пазар, посреднически и агентски услуги, търговско представителство, разработка, производство, ремонт и реализация на производствено-техническа продукция и потребителски стоки, производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция, управление на хотели и заведения за обществено хранене и сервиз, организация и развитие на туризма, маркетинг, инженерингова и консултантска дейност, издателска и полиграфическа дейност, строителство, правни, информационни, транспортни и други услуги, представяне интересите на български фирми на международния пазар и на чуждестранни фирми на българския пазар, всякаква друга дейност, незабранена от законодателството, като дейностите, за които се изисква получаване на лиценз (разрешение) се осъществяват при наличие на такъв. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., със съдружници “Стинекс” и Авиационно-ремонтно предприятие и се управлява и представлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

26505

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1496 от 26.VI.1998 г. по ф.д. № 977/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Интерспрот” - ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Вардар 81, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставяне на други подобни услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи и други подобни дейност, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

26506

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1261 от 27.V.1998 г. по ф.д. № 832/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Вадо - В” - ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Независимост 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговска дейност в страната и в чужбина със стоки, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, международен транспорт, складови сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, счетоводни и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, животновъдство, производство и реализация на животинска продукция, производство, покупка и пакетиране на селскостопански, промишлени и битови стоки с цел продажба, изкупуване, преработка и реализация на плодове и зеленчуци и на селскостопанска продукция, както и семепроизводство и разсадно-посадъчен материал за вътрешния и международния пазар, производство и продажба на хлебни и сладкарски изделия, пакетирани и непакетирани храни, лизинг, търговия, внос и износ, ремонт на автомобили, трактори, селскостопански машини и инвентар, резервни части. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

26507

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1259 от 27.V.1998 г. по ф.д. № 830/98 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Юлекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. X.X. 2, ет. 6, стая 6, и с предмет на дейност: производство на и търговия със стоки и услуги, внос и износ на разрешени със закон стоки, транспортна дейност, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., със собственик X.X.X. и се управлява и представлява от собственика и от X.X.X. заедно и поотделно.

26508

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 1511 от 30.VI.1998 г. по ф.д. № 980/98 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Генерал Тошево Ин Ко” - АД, със седалище и адрес на управление Генерал Тошево, ул. Ал. Димитров 1, и с предмет на дейност: придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества, производство на стоки и услуги, външно- и вътрешнотърговска дейност. Дружеството е с капитал 50 000 000 лв., управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се управлява от X.X.X..

26509

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение № 1588 от 10.VII.1998 г. по ф.д. № 239/98 промени за “Планет - корн” - АД: вписва увеличение на броя на членовете на съвета на директорите от 3 на 5 души; заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като председател на съвета на директорите X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X..

26497

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1165 от 13.V.1998 г. по ф.д. № 762/98 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Лафи” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Балчик, ж.к. Балчик, бл. 31, вх. А, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност: търговия с петролни продукти, сигнално-охранителна техника, комуникационни услуги, информационна, рекламна, туристическа и външнотърговска дейност, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Борислав ВX.X..

26498

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1624 от 14.VII.1998 г. по ф.д. № 196/97 вписа промяна за “Хелиос - 97” - ООД: вписа увеличение на капитала от 75 000 лв. на 5 000 000 лв.

26499

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 1580 от 9.VII.1998 г. по ф.д. № 753/90 вписа промени за “Ато” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва преобразуване на дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Ато” - ЕООД, с непроменени седалище, адрес на управление; вписва увеличение на капитала на дружеството от 100 000 на 5 000 000 лв.

26500

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1428 от 17.VI.1998 г. по ф.д. № 548/94 вписа промяна за “Топ - 94” - ООД: освобождава като съдружник в дружеството X.X.X..

26501

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1584 от 10.VII.1998 г. по ф.д. № 914/92 вписва промени за “Тонеган” - ООД: вписва увеличение на капитала на 28 280 000 лв.; заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник в дружеството X.X.X..

26502

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение № 1587 от 10.VII.1998 г. по ф.д. № 606/97 промяна за “Агрокомерс - Добрич” - АД: вписва увеличение на капитала от 1 000 000 лв. на 50 000 000 лв.

26503

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.VII.1998 г. по ф.д. № 471/98 регистрира дружество с ограничена отговорност “Одит - 98” - ООД, със седалище и адрес на управление Ловеч, ул. Търговска 42, и с предмет на дейност: заверка на годишни счетоводни отчети от ДЕС: финансово-счетоводни, правни и данъчни консултации и услуги, финансови анализи, бизнеспрограми и оценки, представителство (без процесуално) и посредничество на наши и чуждестранни юридически и физически лица, производство и търговия (внос, износ и реекспорт) с всякакви стоки и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5 000 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

26521

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 с решение от 16.VI.1998 г. вписа прехвърляне на ЕТ “X.X.” - Троян, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец МирославX.X. на “Жорминал-импекс” - ООД, Троян, като ЕТ “X.X.” прекратява дейността си.

26522

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.IV.1998 г. по ф.д. № 501/97 вписа промени за “Глобалтур” - ЕООД, Ловеч: вписва за едноличен собственик на дружеството X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

26524

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.VII.1998 г. по ф.д. № 468/98 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Общински център за квалификация” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ловеч, ул. Търговска 22, ет. 4, с предмет на дейност: организиране на курсове за професионална квалификация и преквалификация, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството е с едноличен собственик на капитала Община - Ловеч, с неопределен срок и се управлява и представлява от X.X.X..

26525

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 10.VII.1998 г. по ф.д. № 2/92 вписа промени за “Топлофикация - Ловеч” - ЕАД; увеличава капитала с 171 133 325 лв., разпределен в 171 133 нови поименни акции по 1000 лв.

26527

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.VII.1998 г. по ф.д. № 3551/90 вписа промяна за “Български Рубин” - ЕООД, Троян: вписва увеличение на капитала от 2 136 000 лв. на 8 360 000 лв.

26518

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.VII.1998 г. по ф.д. № 474/98 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност “Тео” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ловеч, ул. Волов 26, ап. 21, и с предмет на дейност: търговска дейност с всякакви стоки, незабранени със закон, вносно-износна дейност, хотелиерство, спедиционна, транспортна и сервизна дейности, търговско представителство и посредничество, производство, всякакви дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5 000 000 лв. и се управлява и представлява от управителя и едноличен собственик на капитала X.X.X..

26519

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.VI.1998 г. по ф.д. № 429/98 регистрира дружество с ограничена отговорност “Хлебопроизводство и сладкарство - 98” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. Ген. Карцов 259, с предмет на дейност: участие в приватизационна сделка за закупуване на 80 % от капитала на “Хлебопроизводство и сладкарство” - ЕООД, Троян, по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП. Дружеството е с неопределен срок, а при несключване на приватизационната сделка се прекратява в тримесечен срок от приключване на процедурата по приватизация, с капитал 500 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.си, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

26520

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 656 ТЗс определение от 19.VIII.1998 г. по гр.д. № 3782/97 назначава за синдик на “Електроника Инженеринг Системи” (“ЕИС”) - ЕООД, Пловдив, X.X.X. от Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 314, вх. Г.

30909

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 297/98 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Латона” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. Стадиона 1, с предмет на дейност: производствена, складова, комисионна, търговска, спедиторска, информационна, туристическа, концертна, импресарска, рекламна, квалификационна, лизингова, консигнационна, представителна, всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон, и с капитал 9 440 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

26343

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 419/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Каро - 2000” - ООД, със седалище и адрес на управление Разград, бул. България 27, вх. Д, ап. 2, с предмет на дейност: ресторантьорство и хотелиерство, наемане, изкупуване и експлоатация на заведения за обществено хранене, вътрешна и външна търговия, внос, износ, реекспорт и бартерни сделки, производство и търговия с текстилни изделия, трикотаж и конфекция, разкриване, оборудване и експлоатация на производствени цехове, ремонтни ателиета и автосервизи, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска животинска, горска и морска продукция в страната и в чужбина, търговия в страната и в чужбина с промишлени и хранителни стоки, транспортна дейност, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, рекламна, издателска и импресарска дейност, маркетинг, посредничество и комисионерство, представителство на фирми и търговски дружества в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява от X.X.X. и представлява от X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.заедно и поотделно.

26344

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 419/97 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Саки - 97” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Китанчево, ул. Хан Аспарух 41, с предмет на дейност: обработка на земеделски земи, производство на селскостопанска продукция, изкупуване на растителна и животинска продукция, внос и износ на живи животни и птици, събиране, обработка, внос и износ на билки и тяхната продажба, внос и износ на всички МПС, селскостопанска техника - нови и употребявани, както и резервни части за тях, производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина, валутни сделки (след получаване на съответен лиценз), сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, както и даване под наем, посредническа дейност и търговия с фирми в страната и в чужбина, транспортна дейност - превоз на пътници и товари по суша, море и въздух със собствени или наети транспортни средства, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, счетоводна, проектантска, козметична, фризьорска, бръснарска, строителна, монтажна, ремонтна, бояджийска, сервизна, авторемонтна, развлекателна дейност и услуги в страната и в чужбина, незабранени със закон, покупка на ценни книжа с цел продажба, комисионна, складова, спедиционна, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, откриване на магазинна мрежа за продажба на всякакви селскостопански и промишлени стоки, откриване на шивашки ателиета с производство на хляб, хлебни изделия и сладкарско производство, всякакви дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от Баки Назиф Сали.

26345

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 410/97 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Стоянови и сие - 97” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Завет, ул. Стара планина 28, с предмет на дейност: покупка и производство на промишлени и непромишлени стоки в първоначален, обработен или преработен вид с цел търговия в страната и в чужбина, всякаква търговска дейност - ресторантьорство, хотелиерство, оказионна, комисионна търговия, продажба на всякакви алкохолни и безалкохолни напитки, захарни и тестени изделия, разносна търговия и др., изкупуване, отглеждане и търговия с животни, животинска и селскостопанска продукция, селскостопанска техника и услуги на населението с такава техника, транспортна дейност - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина с всякакви МПС, за развитието на туризма и транспортните услуги, строителство и строително-монтажна дейност, извършване на всякакви дейности и услуги, незабранени със закон, посредничества дейност и търговия с фирми в страната и в чужбина, внос и износ на стоик, отнасящи се до предмета на дейност, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

26346

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 387/97 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Гюрбюз” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Исперих, ж.к. Васил Априлов, бл. 1, вх. Б, ет. 5, ап. 20, с предмет на дейност: внос и износ на всякакви моторни превозни средства - нови и употребявани, както и резервни части за тях, валутни сделки (след получаване на съответен лиценз), производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина, производство на селскостопанска продукция - изкупуване, обработка на растителна и животинска продукция - внос и износ, посредническа дейност и търговия с фирми в страната и в чужбина и съвместно дейност с тях, транспортна дейност - превоз на пътници и товари по суша, море и въздух със собствени или наети транспортни средства, международен туризъм, покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или друг вид в страната и в чужбина, покупка на ценни книжа с цел продажба, хотелиерска, туристическа, информационна, рекламна, програмна, импресарска, счетоводна, проектантска, козметична, фризьорска, строително-монтажна, ремонтна, автосервизна и развлекателна дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, обработка на земеделски земи, внос и износ на животни и птици, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видеокасети, извършване на звукозаписи и даване под наем, събиране, изкупуване и обработка на билки и диворастящи растения - внос и износ на такива, откриване на магазинна мрежа - супермаркети за продажба на всякакви селскостопански, промишлени и други стоки, обработка - внос и износ на кожи, производство на всякакви обувки, внос и износ на такива, всякакви други дейности и услуги в страната и в чужбина, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от Гюрбюз Акишли.

26347

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 364/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Мерт” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Богомилци, ул. X.X. 15, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия на промишлени и непромишлени стоки, реекспорт и бартерни сделки, разкриване, оборудване и експлоатация на производствени цехове, предприятия, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска, животинска продукция, месо и колбаси, млечни произведения и техните производни, транспортна дейност, вкл. превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, строително-монтажна дейност, вкл. изкупуване, оборудване и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова, маркетингова, посредничество, комисионерство и представителство на търговски фирми и сдружения в страната и в чужбина, всякаква дейност, незабранена със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

26331

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. 0 38/96 за “Кристал - 96” - ООД: заличава управителя X.X.X.; вписва X.X.X. за управител на дружеството.

26332

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 388/97 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Антора” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. Кресна 22, ал. 18, с предмет на дейност: строително-монтажна дейност, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа с цел препродажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна дейност, рекламна, информационна, програмна, хотелиерска, туристическа дейност, предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, други подобни дейности, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

26333

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 397/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Кристал - 97” - ООД, със седалище и адрес на управление Завет, ул. Освобождение 93, с предмет на дейност: изкупуване на дялове и акции (с преференции и без преференции) от обявени за приватизиране държавни и общински предприятия, производство и търговия с водно стъкло в страната и в чужбина, дървопреработване, производство на паркет, вътрешно- и външнотърговска дейност, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, инвестиционна, рекламна, комисионна и лизингова дейност, ноу-хау, реекспорт и бартер, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, ресторантьорство, хотелиерство, кафетерия, строителна и предприемаческа дейност, производство, преработка и търговия с промишлени стоки, стоки за широко потребление, промишлена и битова електроника и електротехника, хранителни и селскостопански стоки, складова дейност, производство и презапис на видео- и аудиокасети (при спазване на Закона за авторското право), обработка на земеделска земя, всякаква производствена, посредническа и друга дейност, търговска по смисъла на чл. 1, ал. 1 ТЗ и незабранена със закон. Дружеството е с капитал 100 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

26334

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 403/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Микена - груп - агро” - ООД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. X.X. 12, с предмет на дейност: изкупуване, преработка и продажба в страната и в чужбина на всякаква селскостопанска продукция и всякакви промишлени и непромишлени стоки, външна и вътрешна търговия с хранителни и промишлени стоки, строителни и проектантски услуги, ресторантьорство, хотелиерство, туризъм, складова и спедиционна дейност, транспортни услуги, реклама, информационна и импресарска дейност, търговско представителство и посредничество, маркетинг, ноу-хау, инженеринг, всякаква друга стопанска дейност, разрешена със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

26335

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 18/96 за “Брадарс - С” - ООД, увеличава капитала на дружеството от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

26336

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 88/93 за “Хърсате” - ЕООД, заличава управителя X.X.X.; вписва X.X.X. за управител на дружеството.

26337

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 17/94 за “Федерал” - ЕООД, увеличава капитала на дружеството от 50 000 лв. на 5 050 000 лв.

26338

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 362/98 вписа в търговския регистър акционерно дружество с фирма “Синдибиотик” - АД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. Априлско въстание 68, с предмет на дейност: научно-приложна, проекто-конструкторска, производствена, търговска, инженерингова дейност в страната и в чужбина на промишления микробиален синтез, генетика и селекция на промишлените микроорганизми, приложения на ензимите като биокатализатори при трансформацията на биологичните активни вещества, създаване на лекарствени препарати, химични и микробиологични модификации на биологично активните вещества, фин органичен синтез, решаване на свързаните с биологичните производства екологични проблеми, квалификация и преквалификация на кадри, ресторантьорство, хотелиерство, участие в приватизация на търговски дружества, всякакви други търговски дейности, незабранени със закон, и с капитал 7 416 000 лв., разпределен в 7416 акции по 1000 лв. Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

26339

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 782/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Акер” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Исперих, ул. X.X. 5, с предмет на дейност: търговия с лекарствени средства, билки, козметични и санитарно-хигиенни средства, изготвяне и продажба на екстемпорални лекарствени форми, вътрешно- и външнотърговска дейност, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, инвестиционна, рекламна, комисионна и лизингова дейност, ноу-хау, реекспорт и бартер, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия, строителна и предприемаческа дейност, производство, преработка и търговия с промишлени стоки, стоки за широко потребление, промишлена и битова електроника и електротехника, хранителни и селскостопански стоки, складова дейност, производство и презапис на видео и аудиокасети (при спазване на закона за авторското право), всякаква производствена, посредническа дейност, мелничарство, производство а олио, тестени изделия, дървообработване, наемане и обработка на земеделски земи, производство и търговия със селскостопанска продукция, всякаква друга дейност, търговска по смисъла на чл. 1, ал. 1 ТЗ и незабранена със закон, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от Муса Екер.

26340

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 386/97 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Акча” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Белинци, ул. Струма 6, с предмет на дейност: производство на стоки с цел продажба и износ, строително-монтажна дейност, автосервизни услуги, ресторантьорство и хотелиерство, производство на хляб, хлебни продукти, сладкарски изделия и тяхната продажба, откриване на магазинна мрежа за всякакви селскостопански, промишлени и хранителни стоки, транспортна дейност - превоз на пътници и товари по суша, море и въздух със собствени и наети транспортни средства, вътрешен и международен туризъм, антикварни магазини - купуване и продажба на стоки за втора употреба, внос и износ на всякакви моторни превозни средства, селскостопанска техника и резервни частни за тях, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, събиране, изкупуване, обработка на билки и диворастящи плодове и др., внос и износ, събиране, изкупуване, преработка на всякакви видове селскостопански продукти - внос и износ, внос и износ на всякакви видове птици и животни, авторемонтна, счетоводна, сервизна, бояджийска, развлекателна дейност и услуги в страната и в чужбина, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от Мехмед Ибрям Сабри.

26341

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 384/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Триера - комерс - С и Р” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Лозница, ул. Дружба 6, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, внос и износ, експорт, реекспорт, бартерни сделки, производство, продажба, изкупуване и реализация на различни стоки и услуги, посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, създаване и сделки с интелектуална собственост, маркетинг, лизинг, ноу-хау, експлоатация на обекти за обществено хранене, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

26342

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 135/97 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Майстор Фичето” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. 13 март 9, с предмет на дейност: проектантска дейност, вътрешна и външна архитектура, строително-монтажни работи, производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция, цветарство, търговия на едро и дребно с промишлени и непромишлени стоки, предприемаческа дейност, търговско посредничество, представителство и агентство, комисионна, рекламна и туристическа дейност, ресторантьорство и хотелиерство, оказион и антиквариат, транспортни услуги, сервиз на автомобилна и друга машинна техника, стандартно и нестандартно оборудване за промишлено и битово потребление, всякакви други сделки по смисъла на чл. 1, ал. 1 ТЗ, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

26271

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 361/97 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Гео - интер” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Разград, хотел “Разград”, офис 106, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция, производство, изкупуване и преработка на тютюни, търговия с тютюни и тютюневи изделия, агенция за търговия с всякакви недвижими имоти и вещни права, търговско посредничество, представителство и агентство, предприемаческа, комисионна, транспортна и спедиторска дейност, производство на стоки за промишлено и битово потребление, рекламна, туристическа, лизингова и маркетингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

26272

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 363/97 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Елитпазар” - АД, със седалище и адрес на управление Разград, бул. Бели Лом 37а, с предмет на дейност: пазар на селскостопански и луксозни животни и птици, селскостопански машини и инвентар, ветеринарно-медицински препарати, семена и препарати за земеделието, провеждане на аукциони и търгове, търговска дейност, внос и износ на животни и птици, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 9 763 000 лв., разпределен в 9763 акции по 1000 лв. Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

26273

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 368/97 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Регюл” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Исперих, ул. X.X. 10, с предмет на дейност: производство на стоки с цел продажба, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа с цел препродажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна дейност, рекламна, информационна, програмна, хотелиерска, туристическа дейност, предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от Реджеб Назиф Феим.

26274

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 333/97 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Орикс - комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Завет, ул. Лудогорие 47, с предмет на дейност: всякаква търговия с всички видове стоки в страната и в чужбина, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция - растителна и животинска, разкриване на складове, магазини, кафета, хотелиерство и ресторантьорство, превоз на пътници и товари със собствен и нает транспорт, производство на опаковъчни материали, търговско представителство и посредничество, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

26317

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 344/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “рекламна къща АЯ - Разград” - ООД, със седалище и адрес на управление Разград, бул. Априлско въстание 25, бл. Варна, вх. А, ап. 3, с предмет на дейност: изработване на рекламни издания и реклами в средствата за масова информация, рекламни, приложни и художествени изложби, аранжиране на витрини, вътрешно оформление, пана и калкани, рекламна и приложна фотография, аудио-визуална и видеореклама, рекламни сувенири и амбалаж, рекламни проучвания, други дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

26318

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 345/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Автотранспорт” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Исперих, ул. X.X. 3, с предмет на дейност:извършване в страната и в чужбина на търговска дейност на едро и дребно, приватизационни сделки за закупуване на дялове и акции от търговски дружества по реда на ЗППДОбП, с изключение на сделките с инвестиционни бонове, реклама, туристически услуги, спедиторска дейност, посредничество, представителство, агентство, консултантски услуги, производство на промишлени стоки, производство на селскостопанска продукция, маркетинг, превози на пътници и товари в страната и в чужбина, сервизна и лизингова дейност, счетоводни услуги, сделки с недвижими имоти, строителство, отдаване под наем и на вещи, информационно обслужване, технически прегледи, и с капитал 300 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

26319

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 346/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Зига - мекс” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Самуил, ул. Хаджи Димитър 1, ап. 7, с предмет на дейност: производство, преработка, изкупуване и продажба на животинска продукция, производство и търговия на едро и дребно, производство, изкупуване и съхраняване, заготовка, преработка и търговия, всякаква селскостопански произведения, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство, посредничество, агентство, комисионерска дейност, маркетингова, лизингова и рекламно-информационна дейност, вътрешен и международен туризъм, строително-монтажна дейност, спедиторска дейност и транспортни услуги, изграждане и експлоатация на супермаркети и вериги от магазини, оказион, организиране на спортни и развлекателни програми, строителна дейност, разработка и внедряване на нови технологии, внедряване на ноу-хау, вътрешна и външна търговия, и с капитал50 000 лв. Дружеството се управлява от Зюлкеф Мехмед Ибрям и се представлява от Зюлкеф Мехмед Ибрям и X.X.X. заедно и поотделно.

26320

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 347/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Глас инвест” - ООД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. Бели Лом 40, хотел “Централ”, югоизточен вход, ет. 2, с предмет на дейност: производство, преработка, изкупуване и продажба на животинска продукция, производство и търговия на едро и дребно, производство, изкупуване и съхраняване, заготовка, преработка и търговия, всякаква селскостопански произведения, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство, посредничество, агентство, комисионерска дейност, маркетингова, лизингова и рекламно-информационна дейност, вътрешен и международен туризъм, строително-монтажна дейност, спедиторска дейност и транспортни услуги, изграждане и експлоатация на супермаркети и вериги от магазини, оказион, организиране на спортни и развлекателни програми, строителна дейност, разработка и внедряване на нови технологии, внедряване на ноу-хау, вътрешна и външна търговия, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява от X.X.X. и се представлява от X.X.X. и и X.X.X. заедно и поотделно.

26321

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 349/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “А 1” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Исперих, бул. X.X. 41, ж.к. Явор, с предмет на дейност: производство, преработка и доставка на материали, принадлежности и съоръжения за всякакви транспортни системи и манипулатори, сервизна и консултантска дейност, услуги, представителство на фирми, външна и вътрешна търговия, всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 100 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от Владимир Хора и X.X.X. заедно и поотделно.

26322

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 355/97 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Разгград - строймонтаж” - ЕООД, с общинско имущество, със седалище и адрес на управление Разград, ул. Дондуков 3, с предмет на дейност: строително-ремонтни дейности, ново строителство, ремонт, реконструкция на пътища и съоръжения, ниско и високостроителство, ремонт на канализации, електро- и други инсталации, строително-ремонтни услуги, и с капитал 26 835 000 лв. Дружествто се образува в резултат на сливането на общинските фирми “БКС” - ЕООД, и “Монтажи” - ЕООД, и се управлява и представлява от от X.X.X..

26323

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 299/98 вписа в търговския регистър преобразуване на СД “Ник - транс - 90” в дружество с ограничена отговорност “Ник - транс - 90” - ООД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. Абритус 19, вх. А, ап. 21, вх. А, ап. 21, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, превоз на товари и граждани в страната и в чужбина, производство, изкупуване, преработка, пласмент и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителство, монтаж, проектиране, ремонт, предприемачество и модернизация на жилищни, хотелски и административни сгради, инженеринг, сделки с готови строителни продукти в страната и в чужбина, спедиционна, складова, лизингова дейност, сделки с интелектуална собственост, производство на промишлени и битови стоки, вътрешно- и външнотърговска дейност на промишлени и непромишлени стоки, ресторантьорство и хотелиерство, туристическа дейност, представителство и агентство на български и чуждестранни фирми и лица, всякакви други дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт, и с капитал 28 700 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

26324

Разгградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 14/91 за “Завет” - АД: вписва промени в устава на дружеството, приети от общото събрание на акционерите на 20.VI.1998 г.

26325

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 184/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Агросервиз - 97” - ООД, със седалище и адрес на управление Разград, Индустриален квартал, с предмет на дейност: инвестиционно изкупуване на държавна собственост на “Агросервиз - Р” - ЕООД, Разград, сервизни, ремонтно-технически и механизирани селскостопански, животновъдни, мелиоративни, проектантски, инженеро-внедрителски, конструкторски и транспортно-монтажни услуги, производство на резервни части, уреди, търговска дейност в страната и в чужбина, арендоване земя, всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 400 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

26326

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 303/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Нордекс” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Бели Лом, ул. Странджа 3, с предмет на дейност: търговска дейност, вкл. внос и износ на всякакви стоки, търговско посредничество и представителство, производствена и транспортна дейност, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопански произведения, всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

26327

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 302/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Консулт - ико - Владимирови” - ООД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. Цар Симеон, бл. Еделвайс, вх. А, ап. 7, с предмет на дейност: счетоводство - икономически и правно, административни услуги, консултации, разработка на бизнеспланове, приватизационни оценки, разработване на бизнеспланове за получаване на банкови кредити, вътрешна и външна търговска дейност с всякакви видове стоки, рекламна дейност, маркетинг, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X.-X. заедно и поотделно.

26328

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 439/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Евро-експрес” - ООД, със седалище и адрес на управление Разград, бул. България 13, вх. Б, ап. 18, с предмет на дейност: импресарски, битови и транспортни услуги в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантска и туристическа дейност в страната и в чужбина, представителна дейност и разкриване на бизнесбюра в страната и в чужбина, агентство, маркетинг, реклама, посредничество за работа в чужбина, комисионерска дейност, производство и дистрибуция на аудио- и видеозаписи, издателска, продуцентска, консултантска, информационна, всякакви други незабранени със закон дейности, и с капитал 60 000 лв. Дружеството се управлява от X.X.X. и представлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

26329

Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 458/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Мурса - Абритус” - ООД, със седалище и адрес на управление Разград, ул. X.X. 16А, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност в страната и в чужбина, импорт,експорт, реекспорт, лизинг, бартерни сделки, маркетинг, комисионни продажби и продажби на стоки на консигнация, спедиторска дейност, посредническа дейност в страната и в чужбина с недвижими имоти, производство, преработка, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, изграждане на мандри, цехове за колбаси, кланици, туризъм, рекламна и информационна дейност, транспортна дейност със собствени и наети МПС, преводна и хотелиерска дейност, валутни сделки (след получаване на съответното разрешение), охранителна дейност, валутни сделки (след получаване на съответното разрешение), охранителна дейност на физически и юридически лица, учебно-тренировъчна дейност по източни бойни изкуства, счетоводни услуги и оценка на земеделски земи и подобрения върху тях, търговско представителство на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от Горан Миюкович и X.X.X. заедно и поотделно.

26330

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър по ф.д. № 2468/94 промени за “Пресгрупа Утро” - ООД: увеличава капитала от 100 000 лв. на 5 000 000 лв.; освобождава управителя X.X.X.; вписва за управители Петър Волфганг Щерцинг, X.X.X. и X.X.X. които представляват дружеството заедно по двама.

16369

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1692 от 24.Х.1997 г. по ф.д. № 1582/90 регистрира промени за “Исто” - ЕАД: преобразува дружество в акционерно дружество “Исто” - АД; вписа промяна във вади на акциите, които вместо поименни и неделими са поименни и поименни безналични неделими; заличава членовете на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписа за членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X., дружеството се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

26388

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1036 от 15.VII.1998 г. по ф.д. № 1582/90 регистрира промяна за “Исто” - АД: увеличава капитала от 48 542 000 лв. на 53 396 200 лв.

26528

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1034 от 15.VII.1998 г. по ф.д. № 1640/95 регистрира промяна за “Гитекс - X.X.” - ЕООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

26529

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1033 от 15.VII.1998 г. по ф.д. № 710/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Кава” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Стефан Караджа 11, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ на всякакви незабранени със закон стоки и изделия, търговско посредничество и представителство и български чуждестранни фирми, оказионна търговия и бартерни сделки, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, стопанисване на магазини за продажба на хранителни, промишлени и битови стоки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складова дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, таксиметрови и всякакви други разрешени със закон услуги на граждани и фирми в страната и в чужбина осъществявани по търговски начин, и с капитал 5 100 000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от тримата съдружници съуправители Константин Вардакас, Елефтериос Вардакас и Михаил Кардисиадис заедно и поотделно.

26530

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 663 от 25.VI.1998 г. по ф.д. № 452/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Албо - В” - ООД, със седалище и адрес на управление Смолян, бул. България 10а, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всякакви незабранени със закон стоки, суровини и материали, производство на стоки за бита и изделия за леката промишленост, строително-монтажна дейност, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, складови, лицензионни сделки и лизинг, сделки с интелектуална собственост, туристически, хотелиерски, ресторантьорски, рекламни, информационни, импресарски, автосервизни, шивашки, фризьорски, дърводелски и други незабранени със закон услуги, покупка, строеж, обзавеждане и търговия с недвижими имоти, производство, преработка, изкупуване и търговия със селскостопански произведения, гъби, билки, горски плодове и дървен материал, и с капитал 28 000 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., като ЕТ “Тина Атани Ангел Ежеве” - Смолян, и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

26492

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 716 от 13.VII.1998 г. по ф.д. № 483/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Славмид” - ООД, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. X.X. 6, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, внос и износ на всякакви незабранени със закон стоки, суровини и материали, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговс8ко представителство и посредничество, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни и други незабранени със закон услуги, изкупуване, производство, преработка и търговия със селскостопански произведения, гъби, билки, горски плодове и дървен материал, лизинг, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

26493

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 721 от 13.VII.1998 г. по ф.д. № 492/96 вписа промени за “Родопи лес” - АД, гр. Девин: освобождава членовете на управителния съвет в състав: “Индустриално-аграрен приватизационен фонд Ви-Веста” - АД, София, представляван от X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X. - изпълнителен директор; вписва нов съвет на директорите в състав от 5 членове: “Булвеста холдинг” - АД, София, с представител X.X.X., “Ви-Веста холдинг” - АД, София, с представител X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; заличава надзорния съвет в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, и “Ви-Веста холдинг” - АД, София; дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителния директор X.X.X..

26494

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 728 от 15.VII.1998 г. по ф.д. № 700/96 вписа промяна за “Тоди” - ООД, Смолян: увеличава капитала на дружеството на 5 000 000 лв.

26495

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 722 от 14.VII.1998 г. по ф.д. № 921/94 вписа промяна за “Сахара спорт” - ООД, Смолян: капиталът на дружеството се увеличава на 5 000 000 лв.

26496

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 1 ТЗ с решение № 704 от 8.VII.1998 г. по ф.д. № 413/97 вписа промяна за “Лайън кинг” - ООД, Смолян; прекратява участието в дружеството на Наджи Аслан; увеличава капитала на дружеството от 50 000 00 лв. на 5 000 000 лв.

26385

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 699 от 7.VII.1998 г. по ф.д. № 625/95 вписа промени за “Престиж 95” - ООД, Смолян: увеличава капитала от 50 000 лв. на 372 300 000 лв. дружеството със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

26386

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 2 ТЗ с решение № 605 от 9.VI.1998 г. по ф.д. № 838/97 вписа промени за “ЗММ Холдинг” - АД, Смолян: прекратява “Хоули” - АД, Смолян, поради продажбата му, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “ЗММ Холдинг” - АД, Смолян; поемане от “ЗММ Холдинг” - АД, Смолян, на всички права, задължения и фактически отношения на “Хоули” - АД, Смолян, от датата на неговото прекратяване.

26387

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 719 от 13.VII.1998 г. по ф.д. № 486/98 вписа в регистър за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Сима - Инвест” - ООД, със седалище и адрес на управление Рудозем, ул. Капитан Петко войвода, бл. 38, ет. 5, ап. 19, с предмет на дейност: организация и реализация на всякаква търговска дейност, вкл. с откриване на заводи, фабрики, предприятия, магазини и др. разрешени със закон, консултантска, информационна, маркетингова, инвестиционна, проектно-проучвателна, експериментално-производствена, стопанска, селскостопанска, туристическа, транспортна с извършване на превози в страната и в чужбина, пласментно-снабдителна, рекламна, импресарска, предприемаческа, посредническа, строително-монтажна, представителска дейност в страната и в чужбина, в области и дейности, незабранени със закон, организация и реализация на електронно-развлекателни игри, производство и услуги на населението от всякакъв характер, незабранените със закон, външноикономическа, медицинска, фармацевтична и рехабилитационна дейност (след получаване на съответните разрешение от МНЗ), покупка на предприятия и фирми, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

26266

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 3 от 13.VII.1998 г. по ф.д. № 2495/93 вписа в I регистър промени за “Монтажна база” - ООД, Ботевград: вписа прекратяването на участието в дружеството на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; преобразува в еднолично дружество с ограничена отговорност “Монтажна база” - ЕООД.

26260

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 5 от 10.VII.1998 г. по ф.д. № 101/90 вписа промени за “Родина 75 - И” - ЕАД, Ботевград: вписа освобождаването на X.X.X. като председател на съвета на директорите; вписа X.X.X. за председател на съвета на директорите.

26261

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2 от 7.VII.1998 г. по ф.д. № 4111/92 вписа в III регистър прехвърляне на предприятието с фирма “Дани - X.X.” - Своге, от едноличния собственик X.X.X. на X.X.X.-X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения и я вписа като едноличен търговец с фирма “Дани - X.X.”.

26262

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 8.VII.1998 г. по ф.д. № 1195/97 вписа в I регистър промяна за “Ей Ем Консулт” - ЕООД, Костинброд: вписа увеличение на капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв., разпределен в 50 дяла по 100 000 лв.

26263

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 9.VII.1998 г. по ф.д. № 1492/93 вписа в I регистър промяна за “Чива - лес” - ООД, Етрополе: вписа увеличение на капитала от 5 000 000 лв., разпределен в 100 дяла по 50 000 лв.

26264

Хасковският окръжен съд на основание чл. 712, ал. 2 ТЗ с решение № 101/31.VII.1998 г. по гр.д. № 129/95: обявява длъжника “Траки” - ЕООД, Свиленград, в несъстоятелност; постановява обща възбрана и запор върху имуществото на “Траки” - ЕООД, Свиленград; прекратява правомощията на органите на длъжника - общото събрание на съдружниците и управителя да управляват и да се разпореждат с имуществото, включено в масата на несъстоятелността; постановява започване на осребряване на масата на несъстоятелността и разпределяне на осребреното имущество; задължава длъжника да прави добавката във фирмата в “несъстоятелност”. Решението подлежи на незабавно изпълнение. Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Пловдивския апелативен съд.

31248

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VII.1998 г. регистрира по ф.д. № 314/96 промяна за “Феро” - ЕООД, увеличава от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

26584

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.VII.1998 г. регистрира по ф.д. № 117/94 промяна за “Интер финансист” - ООД; вписва нови съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

26585

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 6897/95 промени за “Пенсионно осигурителна компания “Съгласие” - АД: увеличава капитала от 200 000 000 лв. на 3 000 000 000 лв. чрез издаване на нови 280 000 поименни акции, с номинална стойност по 10 000 лв.: вписва промени в устава, приети от общото събрание на акционерите на 29.VII.1998г.

31268

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8885/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Фад” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда, бл. 239, вх. Б, ет. 4, ап. 47, и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия с хранителни и нехранителни стоки, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници Айман Али и Фуад Али и се управлява и представлява от Айман Али и Фуад Али заедно и поотделно.

26931

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8852/98 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “МВС” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Солунска 41, и с предмет на дейност: производство на всякакви стоки, незабранени със закон, извършване на всякакви услуги, незабранени със закон, вътрешно- и външнотърговска дейност, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, туристически услуги в страната и в чужбина, представителство на физически и юридически лица (без процесуално), посредническа, комисионерска дейност, оборудване и експлоатация на свързаните с дейността заведения, магазини и ателиета, хотелиерство, ресторантьорство, сладкарство, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, издателска, антикварна, сервизна, строителна, предприемаческа и ремонтна дейност, организация на пътна помощ, спедиторска дейност. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

26932

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8875/98 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Везни БГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, пл. България 1, с предмет на дейност: рекламна дейност, издателска дейност, производство и реализация на стоки, маркетингова, консултантска дейност, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5 000 000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

26933

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 9020/98 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ер Джи Ди” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ж.к. Горна баня, ул. Планиница 27а, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, маркетингови и консултантски услуги, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, превозна и туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство, рекламна и импресарска дейност, предоставяне на информационни услуги, покупко-продажба на недвижими имоти, външноикономическа и външнотърговска дейност, всякаква друга търговска дейност, разрешена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, собственик е “Бени Трейд Лимитид” и се управлява и представлява от X.X.X..

26934

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4496/91 промяна за “Вига трейд” - ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

26935

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 6454/91 промени за “Ермоса” - ООД: увеличава капитала от 300 000 лв. на 5 000 000 лв.; вписва нов предмет на дейност: изкупуване, обработка и търговия с кожи от едър и дребен рогат добитък, търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство, посредническа и комисионерска дейност, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.

26936

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 21302/91 промени за “Гама/София” - ООД: освобождава съдружника X.X.X.; вписва за съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

26937

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10636/93 прекратяване дейността и обявяване в ликвидация на “Първа лизингова компания” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. X.X. 4, със срок за ликвидацията 6 месеца и ликвидатор X.X.X..

26938

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 17510/93 промени за “Дженко” - ООД: заличава съдружниците Фурлис Павлос Йоанис, Фурлис Василиос Стилианос и Фурлис Илиас Василиос; вписва за съдружници ТД “Братя Фурли, акционерно, търговско и индустриално дружество”. Дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Дженко - България” - ЕООД, с непроменени седалище, адрес на управление, предмет на дейност и капитал. Собственик на капитала е ТД “Братя Фурли, акционерно, търговско и индустриално дружеството”, Гърция; вписва за управител Фурлис Василиос Стилианос, който ще управлява и представлява дружеството.

26939

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 11613/94 промени за “Стела 94” - ООД: заличава съдружниците X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Стела 94” - ЕООД, със същото седалище и адрес на управление, предмет на дейност, срок и капитал. Дружеството се управлява и представлява от собственика X.X.X..

26940

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 2600/94 промени за “Кремакс” - АД: увеличава капитала от 1 000 000 лв. на 176 000 000 лв. чрез увеличение на номиналната стойност на акциите от 1000 лв. на 50 000 лв. и чрез издаване на нови акции, както следва: 1760 обикновени поименни акции с право на глас и 1760 привилегировани поименни акции без право на глас; вписва промени в устава, приета от общото събрание на акционерите от 15.VI.1998 г.

26941

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 7827/94 промяна за “Ц С Н” - ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

26942

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 16830/91 промяна за “Тео - М” - ЕООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

26943

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5064/97 промени за “Биг Севън интернационал” - ООД: увеличава капитала от 70 000 лв. на 5 000 000 лв.; вписва ново седалище и адрес на управление - София, район “Триадица”, бул. Скобелев 10, ет. 5, ап. 12.

26915

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10232/97 промени за “Ел фрут” - ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.; заличава съдружника и управител X.X.X.; вписва за съдружници и управители X.X.X. и X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

26917

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 17182/97 промени за “ПП - България” - ООД: заличава управителя X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

26918

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 6424/97 промени за “Арамада” - ЕООД: вписва за съдружник Нажах Ахмад Бахсун. Дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Арамада” - ООД, със същото седалище и адрес на управление, предмет на дейност, капитал, с неопределен срок. Дружеството се управлява и представлява от Хусейн Мустафа Хасан.

26919

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 9723/97 промени за “Д Б С - Инженеринг” - ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

26920

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 регистрира по ф.д. № 11253/97 прехвърляне на “АН - 98 - X.X.” от X.X.X. на “М - Комерс 97” - ООД.

26921

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8070/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Лома - Линда” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, бул. Мадрид 9, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с диетични храни и други стоки в страната и в чужбина, производство с цел продажба на всякакви стоки, незабранени със закон, внос, износ, търговско представителство, посредничество, лизинг, туризъм, складова, дистрибуторска, транспортна и спедиторска дейност, реклама, както и други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

26922

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 9249/98 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Корина - 7” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба 2, бл. 408, вх. Б, ет. 3, ап. 34, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически и рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

26923

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8826/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Еда Комерс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ж.к. Слатински редут, ул. Петър Мотив 9, бл. 2, вх. Г, ап. 86, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност с потребителски, промишлени и селскостопански стоки, транспортна и спедиторска дейност, комисионерство, посредничество, предприемачество, всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

26924

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8579/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Тонитекс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, бул. X.X. 18, и с предмет на дейност: проектиране, инженеринг, внедряване на цифрови системи в обекти на енергетиката, производство и търговска реализация на стоки, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица в страната и в чужбина, рекламно-информационна дейност, туристически и визови услуги, хотелиерство и ресторантьорство, транспортни и спедиторски услуги в страната и в чужбина, външноикономическа дейност - внос, износ и реекспорт, маркетинг, лизинг, инженеринг, оказионна, консигнационна и разносна търговия, всякаква друга стопанска и търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

26906

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 9043/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Велем” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, бул. Княгиня Мария-Луиза 16, ет. 3, ап. 18, и с предмет на дейност: внос, износ, реекспорт, производствена, търговска и комисионна дейност с промишлени и потребителски стоки, суровини, полуфабрикати и елементи в страната и в чужбина, консултантска дейност, маркетингови проучвания, компютри, компютърни платформи, мултимедии, рекламна, издателска дейност, обучение, преквалификация, вътрешен и международен туризъм, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници Елени Теодору Хариску, X.X.X. и X.X.X.и се управлява и представлява от Елени Теодору Хариску и X.X.X. заедно и поотделно.

26907

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8324/98 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Български добровобен пенсионен осигурителен фонд - Надежда” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ж.к. Изток, бл. 5, вх. А, ет. 1, ап. 2, и с предмет на дейност: производство, посредничество и търговия с хранителни и промишлени стоки, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, съхранение на пари и движими вещи, вкл. ценности, ценни книжа, документи, произведения на изкуството и др., предоставени за съхранение от български и чуждестранни физически и юридически лица, създаване и управление на допълнителен социално-осигурителен фонд за доброволно социално осигуряване за допълнителна пенсия, представителство и посредничество на сродни институции в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал 50 000 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции по 1000 лв., управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява от председателя на СД X.X.X., X.X.X. - изпълнителен директор, и X.X.X. - зам.-председател, заедно и поотделно.

26908

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2701/95 промени за “Галера трейдинг компани” - ЕООД: вписва за съдружник Ирина Косицина. Дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Галера трейдинг компани” - ООД, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с разрешените със закон стоки, транспортни услуги, хотелиерство и ресторантьорство, всякаква друга незабранена със закон дейност; увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.; вписва ново седалище и адрес на управление - София, район “Илинден”, ж.к. Света Троица, бл. 367, вх. В, ет. 4; дружеството ще се управлява и представлява от Юсеф Али Хадж Ахмед.

26909

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 1873/96 промени за “Софстройпроект” - АД: увеличава капитала от 19 425 000 лв. на 50 505 000 лв. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите от 1000 лв. на 2600 лв.

26910

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 12309/96 промени за “Вани - 13” - ЕООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

26911

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 9053/97 промени за “Медела” - ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

26913

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10817/97 прекратяване дейността и обявяване в ликвидация на “Вени консулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление в София, район “Триадица”, ул. Бурел 46, с 6-месечен срок за ликвидацията и ликвидатор X.X.X..

26914

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 12814/94 промени за “Сервизмед” - ООД: заличава като съдружника X.X.X.; вписва за съдружник X.X.X. и ново седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Цар Борис III № 1248, бл. 3, вх. А, ет. 1, ап. 3; заличава като управител X.X.X.; дружеството управлява и представлява от X.X.X..

26944

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 18768/95 промени за “Фиоре” - ЕООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

26945

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 14568/96 промени за “Брунхем” - ЕООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 050 000 лв.

26946

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 11849/96 промени за “МГ - 2” - ООД: заличава съдружника и управител X.X.X.; вписва за съдружник X.X.X.; увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

26947

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2135/96 промени за “Билдинг - ивмент” - ЕООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

26948

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 3228/96 промени за “Рамона” - ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

26949

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 13185/96 промени за “Ирида - арт” - ЕООД: увеличава капитала от 60 000 лв. на 5 000 000 лв.

26950

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5877/96 промени за “Травъл байт” - ООД: вписва ново седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. X.X. 35; заличава управителя Алън Томас Антони и прокурист X.X.X.; вписва за управители X.X.X. и Орла Клеър; увеличава капитала от 50 000 лв. на 25 000 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и Орла Клеър заедно и поотделно.

26951

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10094/97 промени за “Ролма” - ООД: заличава съдружника X.X.X.; дяловете на X.X.X. се поемат от наследниците му - X.X.X. поравно; заличава съдружниците X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва за съдружник X.X.X. и се управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

26952

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 9120/90 промяна за “Електроснаб” - ЕООД: премества седалището и адрес на управление в София, район “Лозенец”, бул. Черни връх 51А.

26978

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 12363/92 промяна за “Инфосистема” - ЕООД: вписа увеличение на капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

26979

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 20656/92 промяна за “Старс Импорт-експорт - реекспорт” - ООД: вписа увеличение на капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

26980

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 13043/92 промени за “Индримекс” - ООД: премества на седалището и адрес на управление в София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, бл. 322, вх. А, ап. 9; вписа увеличение на капитала от 300 000 лв. на 5 000 000 лв.

26981

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 29481/93 прекратяването и обявяването в ликвидация на “Балкан - Агротех” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, бул. Ситняково 23, с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 8 месеца.

26982

Софийският градски съд на основание чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 20898/95 прекратяването и обявяването в ликвидация на “Циавет” - ООД, със седалище и адрес на управление в София, район “Красно село”, ул. Хайдушка поляна 3, бл. Б, ет. 3, ап. 29, с шестмесечен срок за завършване на ликвидацията от деня на обнародване на поканата до кредиторите в “Държавен вестник” и с ликвидатор X.X.X..

26983

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 9046/94 промени за “Ийст Инвестмънт Корпорейшън - Трейдинг груп” - ЕООД: вписва като съдружник X.X.X.; преобразува дружеството в дружество с ограничена отговорност “Синдбад Турс” - ООД, с непроменени седалище и адрес на управление, предмет на дейност: капитал, с неопределен срок; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

26984

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5067/94 промени за “Такт Интер” - ЕООД, вписа увеличение на капитала от 500 000 на 5 000 000 лв.; вписа промяна в предмета на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт на стоки и услуги, информационна и маркетингова дейност, представителство и посредничество на местни и и чуждестранни лица, одиторски проверки и заверки, данъчни, счетоводни, финансови консултации и експертизи, финансов анализ, както и друга незабранена със закон дейност.

26985

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 18982/94 промяна “Джи енд Пи” - ООД: вписа увеличение на капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

26986

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2498/97 промени за “Кавей” - ООД: заличава съдружниците X.X.X. и X.X.X.; вписва за съдружници X.X.X. и X.X.X.; увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.; вписва за прокурист X.X.X..

26953

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 588/97 промени за “Екотрейд - Е и М” - ЕООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

26954

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ решение по ф.д. № 18047/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Керамик - Стил” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, износ, вътрешна и външна търговия, производство на стоки и услуги с цел продажба, търговско представителство, агентство, комисионерство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, строително-ремонтна дейност, производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция и хранителни стоки, предприемаческа, спедиционна, складова, лизингова, рекламна, импресарска, издателска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия, дизайн, консултантска, печатна, преводаческа дейност, проектиране, строителство, обзавеждане, поддържане и експлоатация на туристически, хотелски, жилищни и други сгради и съоръжения, компютърни дейности и услуги, покупка и продажба на движими вещи, недвижими имоти и стоки в първоначален, преработен или обработен вид, сделки с обекти на интелектуалната собственост и всякакви други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5 000 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

26955

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 18047/97 промени за “Керамик - Стил” - ООД: заличава съдружника X.X.X.; вписва нов съдружник X.X.X..

26956

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1850/97 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество “Марс - 97” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, бул. Цар Борис III № 136Б, с предмет на дейност: услуги със строителна механизация, превози с автомобилен транспорт, ремонти, строителство и търговска дейност. Дружеството е с капитал 9 812 000 лв., с неопределен срок, управлява се и се представлява от управителя X.X.X. и поема активите и пасивите на “ПСМСМД” - ЕАД, София.

26957

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 3697/98 промени за “Овекс” - ЕООД: вписва за съдружник и управител X.X.X.. Дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Овекс” - ООД, с непроменени срок и предмет на дейност; вписва ново седалище и адрес на управление - София, район “Средец”, бул. X.X. 53, партер. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

26958

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8985/98 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “МИП 7” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ж.к. Бъкстон, бл. 18, вх. В, ет. 1, ап. 42 и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарска или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

26960

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ решение по ф.д. № 9284/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Рестрой” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба 1, бл. 9, вх. Г, и с предмет на дейност: участие в приватизация и закупуване на дялове и акции в приватизиращи се предприятия. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

26961

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 7409/93 промени за “Солид - 55” - ООД: заличава съдружника X.X.X..

26037

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 27600/92 прекратява дейността обявява в ликвидация на “Хени” - ООД, с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидация до 22.VIII.1998 г.

26038

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 3364/92 промени за “Акшимпекс” - ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

26039

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2851/90 промени за “Света турс” - ООД: увеличава капитала от 5 1000 лв. на 5 000 000 лв.

26040

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 8892/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Бул - петролиум ойл” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, бул. Възкресение 5, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, транспортна дейност, туризъм, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

26041

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 14116/97 прекратява дейността и обявяване в ликвидация на “Тригун” - ЕООД, с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидация 6 месеца.

26042

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 7781/97 промени за “Хомеоформ” - ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

26043

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 15744/96 промени за “Лексконсулт” - ООД: увеличава капитала от 51 000 лв. на 5 100 000 лв.

26044

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 693/96 промени за “Омега стил” - ООД: заличава съдружника X.X.X.; вписва за съдружника X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

26045

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 713/96 прекратява дейността и обявяване в ликвидация на “Термо комерс” - ООД, с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидация 6 месеца.

26046

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. 10521/95 промени за “Ро” - ЕООД: вписва ново седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, бул. Стамболийски 89, вх. Б; увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

26047

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 3154/95 промени за “С.А.М. Интер - комерс” - ООД: вписва ново седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ж.к. Илинден, бул. Стамболийски 194, бл. 56, вх. В, ет. 8, ап. 28, прекратява представителната власт на X.X.X. и X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

26048

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5027/95 промени за “Лора трейдинг” - ЕООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

26049

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10571/95 промени за “Дари икономов” - ЕООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.

26050

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 5317/95 прекратява дейността и обявяване в ликвидация на “Филис” - ООД, с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидация 6 месеца.

26051

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д.№ 21332/94 прекратява дейността и обявяване в ликвидация на “Инкомерс” - АД, с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидация 6 месеца.

26052

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 20554/93 промени за “Рекламна агенция “Поли” - ЕООД: вписва за съдружник X.X.X.. Дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Рекламна агенция “Поли” - ООД, с непроменени седалище и адрес на управление, предмет на дейност, с неопределен срок: увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

26053

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 7878/98 промяна за “Пайл Занг Донг - Нгуен Ван Де” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Илинден”, ж.к. Света Троица, бл. 366, вх. А, ет. 7, ап. 21.

26268

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. 8345/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Юлис 98” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ул. Бесарабия 114, и с предмет на дейност: търговска дейност, внос и износ на всякакви разрешени със закон, стоки, разкриване на собствена магазинна мрежа за търговия с промишлени и хранителни стоки, стоки от внос и такива произведения от фирмата, оказионна и комисионна дейност, търговия, бутик,бартерни, суичови, реекспортни, обменни, консигнационни и лизингови сделки и други специфични външно- и вътрешнотърговски сделки, търговско представителство, посредничество и агентство на наши и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, издателска и рекламна дейност и услуги с реклама, ресторантьорство, сервитьорство, хотелиерство, транспортни услуги в страната и в чужбина, сервизна дейност, сервиз на всякакви МПС и други специални машини и съоръжения, проектиране и изграждане на сгради и съоръжения за стопански, жилищни и други нужди, автомобилни паркинги и гаражи, произвеждане и търговия с изделия от метали и наметал машини, апарати и съоръжения за бита и промишлеността, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, в страната. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

26111

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8224/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Сал Тур 98” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, кв. Бояна, ул. Секвоя 20, и с предмет на дейност: търговия със стоки и услуги, представителство и управление на стопански дейности и фирми, туристическа и транспортна дейност, карго превози, продажба на самолетни билети, консултантска дейност, рекламна дейност, всякаква друга вътрешно- и външноикономическа дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв. с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

26112

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 31826/92 промяна за “София Франс Ауто” - ЕООД: вписа увеличение на капитала от 250 000 на 5 000 000 лв.

26581

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка ск чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 21024/92 промени за “Совтрансавто - България” - ЕООД, вписа увеличение на капитала от 570 000 лв. на 5 000 000 лв.; премества седалището и адрес на управление в София, район “Изгрев”, ул. ф.Ж.Кюри 9, ап. 12.

26582

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 31848/92 промени за “Обединена българска банка” - АД: заличава членовете на СД Джефри Конър и X.X.X.; вписва за член на съвета на директорите Роджър Лебарън; вписва съвет на директорите в състав: Сали Ан Уорън, Пиер Франсоа Жорж Мелингер - председател, X.X.X. - зам.-председател, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. - изп. директор, X.X.X. - главен изп. директор и Роджър Лебарън.

26583

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8915/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Факс - 99” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Свобода, бл. 5, вх. А, ет. 4, ап. 10, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници Мохаммад Каббани и Сихам Юнес и се управлява и представлява от Мохаммад Каббани.

26613

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8213/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “АБЦ консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Суха река, бл. 93, вх. А, ет. 3, ап. 8, и с предмет на дейност: маркетингова и консултантска дейност, проекто-проучвателни работи, правни и други услуги в областта на недвижимие имоти и свързаната с това рекламна издателска, посредническа и търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и агентство с всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

26614

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8104/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Нишава - К и Т” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Нишава 114 - 122, вх. А, ет. 8, ап. 24, и с предмет на дейност: горскостопанска, ловностопанска и рибностопанска дейност, комисионерска и посредническа дейност, вътрешен и международен туризъм и транспорт, търговия в страната и в чужбина във всички разрешени със закон форми и с всички видове разрешени стоки, извършване на всякакви услуги и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

26615

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8485/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “3 ЕС” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Лидице 12, вх. Б, и с предмет на дейност: проучвания, научни изследвания, проектиране, разработка, конструиране, инженеринг, сервиз, производство и пласмент на компютърни автоматизирани системи, локални и глобални мрежи от компютърни и разпределителни информационни системи, специализирани средства за обработка и визуализация на графична информация, видеоинформационни системи, високонадеждни системи за телематика и телеуправление, комуникационни и съобщителни системи, радиотехнически изделия и системи, аудио- и видеотехника и системи, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници “ГП Консултинг” - ЕООД, и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

26616

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8366/98 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Медис М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, ул. Враня 32, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с медицинска техника и медицински консумативи, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни юридически и физически лица, всякакви други стопански дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

26617

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8235/98 вписа в търговския регистър акционерно дружество с фирма “Технотест 2001” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ул. 5009 № 10, с изключителна цел: участие в приватизационна сделка по реда на чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП за закупуване пакет дялове от капитала на “Технотест” - ЕООД, София, и с предмет на дейност: сертификационни, контролни и свързаните с експлоатацията и безопасността на движението изпитвания по транспортната техника, агрегати, възли и детайли, научноизследователска, развойна и внедрителска дейност, производство на автоматизирано оборудване и специализирани транспортни средства, търговия в страната и в чужбина, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с право на глас по 1000 лв., с неопределен срок, управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, Офир Хагай и X.X.X. - изпълнителен директор, и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

26621

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

110. - Търговска банка “Биохим” - АД, София, на основание чл. 43, ал. 3 от Закона за счетоводството обнародва:

Баланс на ТБ “Биохим” - АД,

към 31.XII.1997 г.

Актив

Раздели, групи и статии Балансова сума (хил. лв.)

пред- текуща

ходна година

година

А. Финансови активи 115173863 376334018

I. Парични средства 14654878 69821030

II. Държавни ценни книжа 57530884 145640735

III. Вземания от банки и други

финансови институции 5830152 105184829

IV. Вземания от нефинансови

институции и други клиенти 36866766 55687424

V. Облигации и други ценни

книжа с фиксиран доход - -

VI. Акции и други ценни

книжа с променлив доход 147 -

VII. Финансови дълготрайни

активи 291036 -

Б. Нефинансови активи 3766204 27361983

В. Разходи за бъдещи периоди 348223 1097513

Д. Други активи 3920172 3721128

Сума на актива 123208462 408514642

Ж. Задбалансови активи 81303639 262546007

Пасив

А. Привлечени средства 100983265 363034598

I. Привлечени средства от

банки и други финансови

институции 16868603 20394141

II. Привлечени средства от

нефинансови институ ции

и други клиенти 84114662 342640457

Б. Приходи за бъдещи периоди 538541 1547508

В. Други пасиви 5714152 8775206

Г. Собствен капитал 15972504 35157330

I. Печалба (2715549) (1724522)

1. Печалба или загуба

от текуща година - 991027

2. Непокрита загуба

за минали години (2715549) (2715549)

II. Капитал 16757157 16757157

III. Резерви 1930896 20124695

Сума на пасива 123208462 408514642

Д. Задбалансови пасиви 81303639 45931705

Отчет за приходите и разходите на ТБ “Биохим” - АД, към 31.XII.1997 г.

Сума (хил. лв.)

предходна текуща

година година

1 2 3

I. Финансови разходи

1. Лихви по левови операции 16397230 16807385

2. Лихви по валутни операции 2758880 8172357

3. Отрицателни разлики

от ценни книжа 29719243 95998860

4. Курсови разлики 157641550 1064447536

5. Комисиони и такси 173880 541187

6. Разходи за провизии

по вземания 66542256 256486728

7. Други финансови разходи 2393114 1935738

Общо по група I 275626153 1444389791

II. Извънредни разходи 177777 1545756

III. Разходи по икономически

елементи 4395032 28006122

IV. Данъци 88658 532929

Общо разходи (I+II+III+IV) 280287620 1474474598

V. Резултат от отчетния

период (печалба) - 991027

Всичко (I+II+III+IV+V) 280287620 1475465625

1 2 3

I. Финансови приходи

1. Лихви по левови

операции 21859924 14701021

2. Лихви по валутни

операции 8474195 42423393

3. Приходи от съуч. и дялове 4574 51877

4. Положителни разлики

от ценни книжа 26043549 69309084

5. Курсови разлики 212038119 1289968222

6. Комисиони и такси 918423 5694911

7. Други финансови приходи 35772 11380003

Общо по група I 269374556 1433528511

II. Извънредни приходи 10842049 1692209

IIа. Приходи по финансиране - 39857892

III. Приходи от нефинансови

услуги 71015 387013

Общо приходи (I+II+IIа+III) 280287620 1475465625

IV. Резултат от отчетния

период (загуба) - -

Всичко (I+II+IIа+III+IV) 280287620 1475465625

Главен счетоводител: Изп. директори:

X.X. X.X.

X.X.

X.X.

30597

1. - Съветът на директорите на Международна банка за търговия и развитие - АД, София, ул. Иван Вазов 2, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 2.Х.1998 г. в 11 ч., в централата на банката, при дневен ред: 1. промени в състава на съвета на директорите; 2. избиране на международен одитор; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

31270

23. - “Атанинс” - ЕООД, София, овластено с определение от 22.VIII.1998 г. на Софийския градски съд, като притежател на над 1/10 от капитала на “България холдинг” - АД, София, на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на “България холдинг” - АД, на 3.Х.1998 г. в 10 ч. в София, бул. Княз Дондуков 59, при следния дневен ред: 1. увеличение на капитала на дружеството; проект за решение - общото събрание увеличава капитала на дружеството; 2. приемане на промени в устава на дружеството; проект за решение - общото събрание приема промени в устава на дружеството; 3. промяна в съвета на директорите; проект за решение - общото събрание приема промяна в съвета на директорите; 4. разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в София. Поканват се всички акционери на дружеството с право на глас да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на съдебно решение за регистрация на дружеството и личен паспорт. Пълномощниците на акционерите се легитимират с писмено изрично пълномощно, съдържащо пълни данни за упълномощителя и упълномощения. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30889

1. - Съветът на директорите на “Евро Транс” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 4.Х.1998 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, ул. Черковна 60, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет за 1997 г., заверен от одитор; 2. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 1998 г.; 3. промени в състава на съвета на директорите и избор на нови членове; 4. увеличение на капитала на дружеството в съответствие с Търговския закон; 5. изменение в устава на дружеството; 6. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки присъствен ден от 10 до 14 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. За участие в събранието акционерите представят личен паспорт или пълномощно за представителите.

30400

63. - Съветът на директорите на “Институт за оценки и инвестиции” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 5.Х.1998 г. в 10 ч. в сградата на дружеството, София, ул. Цар Асен 98, ет. 3, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за пререгистрация на дружеството от акционерно в дружество с ограничена отговорност; 2. разни. Поканват се акционерите или техните упълномощени представители да вземат участие. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в дружеството, София, ул. Цар Асен 98. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30967

87. - Съветът на директорите на Международно борсово сдружение “Оупън маркет” - АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите, притежаващи привилегировани акции, на 5.Х.1998 г. в 9 ч. в офиса на дружеството, бул. Драган Цанков 37, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на решение за превръщане на привилегированите акции в акции с право на глас на общото събрание на дружеството съгласно изискванията на закона; 2. определяне на реда за прехвърляне на акции; 3. разни. Поканват се всички акционери, притежатели на привилегировани акции, или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

30926

25. - Съветът на директорите на “Кремакс” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 5.Х.1998 г. в 11 ч., в офиса на дружеството - София, бул. Витоша 23, при следния дневен ред: 1. промяна на устава на дружеството; предложение за решение - ОС приема предложението за изменение в устава; 2. промяна в състава на съвета на директорите; предложение за решение - ОС приема предложението за промени в неговия състав; 3. разни. Поканват се всички акционери да участват в общото събрание лично или чрез пълномощник. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в управлението на дружеството.

30405

436. - Надзорният съвет на “Българска холдингова компания” - АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 5.Х.1998 г. в 9 ч., в хотел “Аугуста”, гр. Хисар, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на дружеството през 1997 г.; проект за решение - ОСА одобрява и приема отчета на управителния съвет за дейността на дружеството през 1997 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1997 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя за 1997 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им през 1997 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им през 1997 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 1997 г.; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 1997 г.; 5. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОСА приема направените предложения за промени в устава на дружеството; 6. предложение на управителния съвет за разпределение на печалбата на дружеството за 1997 г.; проект за решение - ОСА приема направеното предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 1997 г.; 7. промени в състава на надзорния съвет на дружеството: освобождаване на юридическото лице ТБ “Българска пощенска банка” - АД, като член на надзорния съвет на дружеството и замяната му с физическото лице, неин представител - X.X.X., в състава на надзорния съвет; проект за решение - ОСА приема направеното предложение за промени в състава на надзорния съвет на дружеството; 8. избор на експерт-счетоводител на дружеството за 1998 г.; проект за решение - ОСА приема направеното предложение за експерт-счетоводител на дружеството за 1998 г. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях представители да участват в работата на събранието. Регистрацията на участниците започва на 4.Х.1998 г. в 10 ч. на мястото на събранието - хотел “Аугуста”, Хисар. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки присъствен ден от 9 до 16 ч.

31269

114. - Съветът на директорите на “Ритекс” - АД, София, Казичене, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 7.Х.1998 г.в 14 ч., в заседателната зала на дружеството при дневен ред - промяна в устава на дружеството - увеличаване капитала на дружеството; проект за решение: общото събрание на акционерите приема направеното предложение от съвета на директорите за увеличаване капитала на дружеството в съответствие с измененията и допълненията на Търговския закон. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден в управлението на дружеството - София, Казичене, ул. Васил Левски 1А. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13 ч. на 7.Х.1998 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30621

237. - Съветът на директорите на “Лесбул” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 7.Х.1998 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Алабин 52, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1997 г.; 2. доклад на назначения дипломиран експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1997 г.; 3. приемане на баланса и годишния счетоводен отчет за приходите и разходите за финансовата 1997 г.; 4. освобождаване членовете на съвета на директорите на “Лесбул” - АД, от отговорност за дейността им през 10997 г. и до датата на провеждане на общото събрание; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1998 г.; 6. вземане на решение за прекратяване на дружеството; 7. избор на ликвидатор на дружеството; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред на общото събрание ще бъдат предоставени на разположение на акционерите в деня на обнародването на поканата в “Държавен вестник”.

30924

1. - Съветът на директорите на “Ви-Веста Метал” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 9.Х.1998 г. в 14 ч., в София, ул. Лавеле 16, ет. 1, при следния дневен ред: 1. промяна в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС взема решение за промяна в състава на съвета на директорите; 2. разни. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощен представител на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30767

1. - Съветът на директорите на “Фокс” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 9.Х.1998 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, София, район “Оборище”, ул. Сердика 18, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1996 и 1997 г.; проект за решение - ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1996 и 1997 г.; 2. доклад по проверката на годишните счетоводни отчети за 1996 и 1997 г. от назначените експерт-счетоводители; проект за решение - ОС приема доклада по проверката на годишните счетоводни отчети за 1996 и 1997 г. от назначените експерт-счетоводители; 3. приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на дружеството за 1996 и 1997 г.; проект за решение - ОС приема годишните счетоводни отчети и баланси на дружеството за 1996 и 1997 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1996 и 1997 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1996 и 1997 г.; 5. вземане на решени еза преобразуване на акционерното дружество в дружество с ограничена отговорност; проект за решение - ОС приема предложението на СД и преобразува дружеството в дружество с ограничена отговорност; проект за решение - ОС приема проекта на СД за дружествен договор като дружествен договор на дружеството с ограничена отговорност; 7. избор на управители на дружеството с ограничена отговорност; проект за решение - ОС избира управители на дружеството с ограничена отговорност предложените от СД лица. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството на посочения адрес. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 10.Х.1998 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30398

1. - Съветът на директорите на “Интеркар 91” - АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 9.Х.1998 г. в 14 ч. в София, бул. Витоша 65, при следния дневен ред: 1. вземане решение за увеличаване капитала на дружеството; 2. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30683

1. - Съветът на директорите на “Алком-тех” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 11.Х.1998 г. в 10 ч. в София, бул. Македония 13, при следния дневен ред: 1. увеличаване на капитала; проект за решение - ОС приема предложението на СД за увеличаване на капитала на дружеството във връзка с изискванията на ТЗ; 2. изменение и допълнение на устава; проект за решение - ОС приема предложението на СД за изменение и допълнение на устава на дружеството. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30770

32. - Надзорният и управителният съвет на “Тексим Холидейс” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 12.Х.1998 г. в 17 ч. в София, бул. Мария-Луиза 107, в заседателната зала на ЧПБ “Тексим” - АД, при следния дневен ред: 1. вземане решение за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация по законния ред; 2. избор на ликвидатори. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30254

1. - Съветът на директорите на “Апимел” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание, на акционерите на 12.Х.1998 г. в 10 ч. в седалището на дружеството София, ул. Дондуков 43, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез увеличаване на номиналната стойност на съществуващите акции; 2. одобряване на баланса и годишния счетоводен отчет на дружеството за 1997 г.; 3. разни. Поканват се всички акционери в дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 13.Х.1998 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред и проектите за решения са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

30925

73. - Съветът на директорите на “Хидравлика - К” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 12.Х.1998 г. в 16 ч. в гр. Казанлък при следния дневен ред: увеличаване на уставния капитал на дружеството за привеждане в съответствие на Търговския закон - чрез емитиране на нови акции; общото събрание увеличава капитала на дружеството до минимално изискуемия от ТЗ размер. Писмените материали са на разположение на акционерите в канцеларията на дружеството. Регистрацията на акционерите започва в 14 ч. Всеки акционер се легитимира с личен паспорт и документ, удостоверяващ притежанието на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционерите следва да представят личен паспорт, документ, удостоверяващ притежаването на акции от капитала на дружество на името на упълномощителя, и пълномощно, съдържащо задължителните реквизити, посочени в Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане (ДВ, бр. 124 от 1997 г.). Пълномощник, който представлява акционер или акционери по реда на чл. 96, ал. 2, изр. 1 ЗЦКФБИД, следва да уведоми дружеството най-късно 10 дни преди деня на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30532

432. - “Българска холдингова компания” - АД, София, в качеството си на акционер, притежаващ повече от 1/10 част от капитала на “Стоманени тръби” - АД, гр. Септември, овластена с определение от 14.VIII.1998 г. на Пазарджишкия окръжен съд, колегия, по ф.д. № 4089/91 на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на “Стоманени тръби” - АД, гр. Септември, на 16.Х.1998 г. в 9 ч. в София, ул. Раковски 108, Дом на техниката, при следния дневен ред: 1. представяне и изслушване на доклада на отдел “Вътрешен контрол” на “Българска холдингова компания” - АД; 2. приемане на решение за подаване на молба до Главно управление “Държавен финансов контрол” за назначаване на допълнителна ревизия от оторизираните органи; проект за решение - ОС приема предложението да се подаде молба до Главно управление “Държавен финансов контрол” за назначаване на допълнителна ревизия; 3. промяна в състава на съвета на директорите; проект за решение - общото събрание приема предложената промяна в състава на СД; 4. промени в устава на дружеството; проект за решение - общото събрание приема предложените промени в устава на дружеството; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите на събранието са на разположение на акционерите в офиса на “Българска холдингова компания” - АД, ул. Панайот Волов 2, ет. 4.

30917

1. - Съветът на директорите на “Наема - маркет тест” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 15.Х.1998 г. в 16 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Оборище 20, при следния дневен ред: 1. доклада за дейността на дружеството за 1997 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет за 1997 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение - общото събрание одобрява доклада за дейността на дружеството през 1997 г. и годишния счетоводен отчет за 1997 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител; 2. освобождаване сегашните членове на съвета на директорите и освобождаването им от отговорност за дейността им през 1997 г.; проект за решение - общото събрание освобождава сегашните членове на съвета на директорите и ги освобождава от отговорност за дейността им през 1997 г.; 3. увеличаване капитала на дружеството; проект за решение - общото събрание увеличава капитала на дружеството от 1 000 000 лв. на 50 000 000 лв. чрез увеличаване номиналната стойност на сегашните акции на дружеството от 1000 лв. на една акция на 50 000 лв. на една акция; 4. промяна на фирменото наименование на дружеството; проект за решение - общото събрание промяна фирменото наименование на дружеството съгласно приложението на съвета на директорите; 5. изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение - общото събрание изменя и допълва устава на дружеството, съгласно предложените от съвета на директорите изменения и допълнения на устава на дружеството; 6. избор на нов съвет на директорите на дружеството; проект за решение - общото събрание приема предложението от съвета на директорите за избор на нов съвет на директорите на дружеството за 1998 г.; проект за решение - общото събрание приема предложението на съвета на директорите за определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството за 1998 г.; 8. назначаване на експерт-счетоводител на дружеството за 1998 г.; проект за решение - общото събрание разисква направените предложения и назначава експерт-счетоводител на дружеството за 1998 г.

30922

1. - Съветът на директорите на “Индустриал М” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 15.Х.1998 г. в 14 ч. в София, бул. Черни връх 59А, при следния дневен ред: 1. увеличение на капитала на дружеството; проект за решение - ОС увеличава капитала на дружеството; 2. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място независимо от броя на представените акции. Регистрацията на акционерите на дружеството започва в 13 ч. на 15.Х.1998 г. Акционерите на дружеството се легитимират за участие в общото събрание с представяне на личен паспорт и временно удостоверение за притежаване на акции от капитала.

30766

37. - Съветът на директорите на “Теко” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 16.Х.1998 г. в 10 ч. в офиса на дружеството - София, кв. Борово, ул. Топли дол 2В, ет. 1, при следния дневен ред: 1. избор на одитори; 2. промени в устава на дружеството; 3. увеличение на капитала; 4. разпределение на печалбата; 5. одобряване на отчета и баланса за 1997 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват.

30605

1. - Съветът на директорите на “Туристснаб” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 16.Х.1998 г. в 10 ч. в офиса на дружеството - ул. Бесарабия 108, София, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството и приемане на годишния счетоводен отчет за 1997 г. и вземане на решение от общото събрание за приемане на доклада за дейността на дружеството за 1997 г.; 2. увеличаване капитала на дружеството; проект за решение - ОС увеличава капитала на дружеството; 3. решение за разпределение на печалбата за 1998 г.; проект за решение - ОС разпределя печалбата на дружеството; 4. избор на експерт-счетоводител за 1998 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30892

1. - Съветът на директорите на “Бургаспътстрой 97” - АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 17.Х.1998 г. в 10 ч. в управлението на дружеството, Бургас, ул. Цариградска 30, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1997 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет; 2. увеличение капитала на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението на СД за увеличаване на капитала. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени техни представители да вземат участие в общото събрание. Регистрацията на акционерите или пълномощниците им започва в 9 ч. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на посочения адрес. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30890

55. - Съветът на директорите на “Медивар К” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 9.Х.1998 г. в 10 ч. в София при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството до 31.VIII.1998 г.; проект за решение - общото събрание приема доклада за дейността на дружеството до 31.VIII.1998 г.; 2. приемане на промени в устава на дружеството; проект за решение - общото събрание приема направените промени в устава на дружеството; 3. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им до 30.VIII.1998 г.; проект за решение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им до 30.VIII.1998 г.; 4. освобождаване на съвета на директорите, избор на нов съвет на директорите; проект за решение - общото събрание освобождава досегашния съвет на директорите и избира предложения съвет на директорите; 5. избор на експерт-счетоводители за 1997 г.; проект за решение - общото събрание избира предложените експерт-счетоводители за 1997 г.; 6. разни. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени свои представители. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието да се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали и предлаганите решения, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

30633

3. - Съветът на директорите на “Екоресурс - 98” - АД, Габрово, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 16.Х.1998 г. в 13 ч. и 30 мин. в сградата на “Екоресурс” - ООД, ул. Батак 25, Габрово, при дневен ред: 1. вземане решение за увеличение капитала на дружеството; 2. промени в устава на дружеството. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 23.Х.1998 г. в 13 ч. и 30 мин. на същото място.

30280

43. - Съветът на директорите на “Раховец 98” - АД, гр. Горна Оряховица, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 9.Х.1998 г. в 15 ч. в сградата на дружеството, ул. Странджа 4, при следния дневен ред: 1. промяна в устава на дружеството; 2. увеличаване на капитала на дружеството; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30865

1. - Надзорният съвет на “Полимери” - АД, гр. Девня, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 28.Х.1998 г. в 10 ч. в София, ул. Жолио-Кюри 20, ет. 16, при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружеството; проект за решение - общото събрание приема промените в устава на дружеството; 2. промени в състава на надзорния съвет; проект за решение - общото събрание приема промените в състава на надзорния съвет; 3. приемане на програма за развитие на дружеството до 2001 г.; проект за решение - общото събрание приема програма за развитие на дружеството до 2001 г. Регистрацията на акционерите ще се проведе от 8 ч. и 30 мин. до 9 ч. и 30 мин. на същото място. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството в Девня.

30294

130. - Съветът на директорите на “Ихтиман Транс” - АД, Ихтиман, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 3.Х.1998 г. в 9 ч. и 30 мин. в административната сграда на дружеството, Ихтиман, ул.Шипка 1, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на дружеството и годишен счетоводен отчет и баланс за изтеклия период; 2. приемане на доклада на експерт-счетоводителя за заверка на баланса; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за отчетния период; 4. увеличаване капитала на дружеството; 5. промени в устава на дружеството; 6. избор на експерт-счетоводител за 1998 г.; 7. други. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание на чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

30992

43. - Съветът на директорите на “Костенец - ХХИ” - АД, гр. Костенец, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на 19.Х.1998 г., в 10 ч. в административната сграда на дружеството, гр. Костенец, ул. Съединение 2 при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през първото полугодие на 1998 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД; 2. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението на СД; 3. промени в състава на СД; проект за решение - ОС приема предложението на СД; 4. разни. Писмените материали са на разположение на акционерите в управлението на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30258

167. - Съветът на директорите на “АРЗ - Победа” - АД, гр. Лясковец, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 2.Х.1998 г. в 17 ч. в салона на “Победа” - АД, Лясковец, бул. Хр. Ботев 34, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на “АРЗ - Победа” - АД, през 1997 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 1997 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя за отчета и баланса на дружеството за 1997 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 1997 г.; 3. освобождаване членовете на СД от отговорност за дейността им през 1997 г.; проект за решение - ОС освобождава членовете на СД от отговорност; 4. предложение на СД за увеличаване на капитала; проект за решение - ОС приема предложението за увеличаване на капитала; 5. приемане на промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 6. предложение за разпределение на печалбата за 1997 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 1997 г.; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 1998 г. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители в съответствие с устава на дружеството представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30898

1. - Съветът на директорите на “Купена” - АД, Пещера, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 5.Х.1998 г. в 8 ч. в София, бул. Г. М. Димитров 12, при следния дневен ред: 1. промени в устава; проекторешение - ОС приема предложените промени; 2. увеличаване на капитала; проекторешение - ОС увеличава капитала на дружеството съгласно предложението на СД; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 9 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение в централния офис на дружеството всеки работен ден. Регистрацията за събранието започва в 7 ч. и 30 мин. на 5.Х.1998 г. Акционерите представят личен паспорт и депозитарна разписка, а упълномощените - и писмено пълномощно.

30282

795. - Съветът на директорите на “Марицатекс - 96” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 3.Х.1998 г. в 10 ч. в стола на дружеството, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 1997 г., приемане на годишния счетоводен отчет за 1997 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството за 1997 г. и годишния счетоводен отчет за 1997 г.; 2. вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 1997 г.; 3. информация за подготовка за приватизация на държавния дял от капитала на “Марицатекс” - АД; 4. промени в устава на дружеството - ”Марицатекс - 96" - АД; проект за решение - ОС приема изменения и допълнения в устава на дружеството; 5. приемане на нови членове на дружеството; 6. приемане предложение за увеличаване на капитала на дружеството; проект за решение - ОС приема решение за увеличаване на капитала на дружеството.; 7. разни. Материалите по дневния ред са на разположение в дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., при същия дневен ред и на същото място.

30618

640. - Съветът на директорите на “Вита - 6” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 13.Х.1998 г. в 16 ч. в Пловдив, залата на бул. Хр. Ботев 82, ет. 3, при следния дневен ред: 1. обсъждане допълнително споразумение към договора за възлагане управлението на “Вита - 6” - АД; предложение за решение - ОС утвърждава текста на допълнителното споразумение към договора за възлагане на управление; 2. обсъждане промени в приложенията към бизнеспрограмата на “Вита - 6” - АД; предложение за решение - ОС приема предложението на СД за изменение; 3. увеличение на капитала на дружеството; предложение за решение - да се увеличи капитала на петдесет милиона лева чрез увеличение номиналната стойност на една акция. Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците ще започне в 14 ч. на мястото, където ще се проведе събранието. Акционерите ще се регистрират срещу личен паспорт и оригинална депозитарна разписка. Пълномощниците се регистрират срещу личен паспорт, оригинална депозитарна разписка на упълномощителя и пълномощно по образец, посочен в ПМС № 470 от 1997 г. Материалите за събранието са на разположение на акционерите в офиса на “Вита - 6” - АД, Пловдив, бул. 6 септември 242.

30558

21. - Съветът на директорите на “Виттел Инженеринг” - АД, Пловдив, отменя свиканото общо събрание на дружеството на 16.IX.1998 г. (ДВ, бр. 90 от 1998 г.). Информацията за свикване на ново общо събрание ще бъде подадена съгласно установения законов ред.

30895

168. - Съветът на директорите на “Блатца” - АД, гр. Ракитово, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционери на 7.Х.1998 г. в 11 ч. в Пазарджик, ул. Любен Боянов 2, в Института по дървообработване, заседателната зала, при следния дневен ред: 1. увеличение капитала на дружеството; 2. промени в устава на дружеството; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите ще започне в 10 ч. на 7.Х.1998 г.

30562

41. - Съветът на директорите на “Кичика - 96” - АД, гр. Рудозем, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 4.Х.1998 г. в 14 ч. в Пловдив, бул. Руски 29, ет. 6, при следния дневен ред: 1. приемане годишен счетоводен отчет и баланс за 1997 г.; 2. приемане доклад на одитора и избор на одитор за 1998 г.;; 3. приемане решение за увеличение на капитала в съответствие с нормативно установения минимум; 4. приемане решение по отношенията с БАИФ; 5. промени в състава на съвета на директорите. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място, при същия дневен ред.

30636

282. - Съветът на директорите на “Инвестмашпроект” - АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 9.Х.1998 г. в 11 ч. в салона на Стоматологична поликлиника (срещу сградата на “Инвестмашпроект” - АД, Русе, ул. Николаевска 73) при следния дневен ред: 1. увеличаване размера на основния капитал на акционерното дружество; 2. избор на експерт-счетоводител за 1998 г. Поканват се акционерите да участват лично или чрез законно упълномощени представители. Регистрацията започва от 10 ч. пред залата на събранието и приключва в 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30868

180. - Съветът на директорите на “Оргахим” - АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 10.Х.1998 г. в 10 ч. в Русе, зала “Дунав”, при следния дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава, вземане на решение за увеличаване на капитала; проект за решение - ОС приема направените изменения и допълнения в устава и направеното предложение за увеличаване на капитала; 2. освобождаване членовете на съвета на директорите, определяне броя на членовете на съвета на директорите, избор на нови членове на съвета на директорите, определяне на възнаграждението им; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите, определя боря на членовете на съвета на директорите, избира нови членове, определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите; 3. освобождаване от отговорност съвета на директорите; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите; 4. разни. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. За участие в събранието акционерите се легитимират с притежаваните от тях депозитарни разписки, а пълномощниците - с писмено пълномощно (съгласно закона), с копие от депозитарната разписка на упълномощителя.

30893

1. - Съветът на директорите на “Плодекс 97” - АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 12.Х.1998 г. в 16 ч. в седалището на дружеството, Русе, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1997 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1997 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 1997 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за одиторска заверка на счетоводния отчет за 1998 г.; 5. приемане план-програма за дейността на дружеството за 1998 г. - увеличаване на капитала или преобразуване в ООД; 6. разни. Материалите по дневния ред са на разположение в дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30903

123. - Съветът на директорите на “Фининвест холдинг” - АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 12.Х.1998 г. в 14 ч. в офиса на дружеството в хотел “Дунав”, ет. 2, Русе, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за управление и годишния счетоводен отчет на дружеството за 1997 г.; 2. освобождаване на членовете на съвета на директорите за дейността им през 1997 г.; 3. разпределение на печалбата за 1997 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 1998 г.; 5. обсъждане на промени в устава на дружеството; 6. увеличение на капитала на дружеството; 7. промени в състава на съвета на директорите. Поканват се всички акционери с право на глас да участват лично или чрез представител.

30612

1. - Съветът на директорите на “Автостарт” - АД, Самоков, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 9.Х.1998 г. в 10 ч. в залата на дружеството, ул. Македония 76, Самоков, при следния дневен ред: 1. обсъждане допълнително споразумение към договора за възлагане на управлението на “Автостарт” - АД; предложение за решение - ОС утвърждава текста на допълнителното споразумение към договора за възлагане на управление; 2. обсъждане промени в приложенията към бизнеспрограмата на “Автостарт” - АД; предложение за решение - ОС приема предложението на СД за изменение на бизнеспрограмата. Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 8 ч. на мястото, където ще се проведе събранието. Акционерите ще се регистрира срещу личен паспорт и оригинална депозитарна разписка. Пълномощниците се регистрират срещу личен паспорт, оригинална депозитарна разписка на упълномощителя и пълномощно по образец, посочен в ПМС № 470 от 1997 г. Материалите за събранието са на разположение на акционерите в офиса на “Автостарт” - АД, Самоков, ул. Македония 76.

30739

86. - Съветът на директорите на “Верея - Пласт” - АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 10.Х.1998 г. в 13 ч. в производственото помещение на дружеството, кв. Индустриален, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за работата на акционерното дружество през 1997 г.; проект за решение - общото събрание на акционерите приема отчета за работа на дружеството през 1997 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за дейността на дружеството през отчетната 1997 г.; проект за решение - общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. отчет на контролната комисия; проект за решение - общото събрание приема като информация отчета на контролната комисия; 4. промени в устава на дружеството; проект за решение - общото събрание приема промените в устава на дружеството; 5. освобождаване от отговорност на съвета на директорите, управлявали дружеството до 24.I.1998 г.; проект за решение - общото събрание освобождава от отговорност съвета на директорите, управлявал дружеството до 24.I.1998 г.; 6. промени в съвета на директорите; проект за решение - общото събрание приема промени в съвета на директорите; 7. увеличаване капитала на дружеството; проект за решение - общото събрание увеличава капитала на дружеството до изискуемия минимум съгласно Закона за счетоводството и Търговския закон; 8. избор на експерт-счетоводител на “Верея - Пласт” - АД, за отчетната 1998 г.; проект за решение - общото събрание на акционерите избира експерт-счетоводител на дружеството за 1998 г.; 9. определяне възнаграждението на съвета на директорите; проект за решение - общото събрание определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите; 10. разни. Регистрацията на акционерите ще започне от 9 ч. и ще приключи в 11 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощен представител. Акционерите представят личен паспорт и депозитарна разписка, а упълномощените - и писмено пълномощно.

30614

1. - Съветът на директорите на “Младост” - АД, гр. Сунгурларе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 16.Х.1998 г. в 10 ч. в салона на читалището в Сунгурларе при следния дневен ред: 1. приемане доклада за дейността и счетоводния отчет на дружеството за 1997 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността и счетоводния отчет на дружеството за 1997 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка на счетоводния отчет на дружеството за 1997 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за 1997 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 1997 г.; 4. приемане на решение за разпределение на печалбата за 1997 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 1997 г.; 5. предложение за увеличение капитала на дружеството; проект за решение - ОС приема предложеното от СД увеличение на капитала на дружеството; 6. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от ОС промени в устава; 7. избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 1998 г.; проект за решение - ОС утвърждава предложения експерт-счетоводител за 1998 г. 8. освобождаване и избор на членове на съвета на директорите и определяне на възнаграждението им; проект за решение - ОС освобождава членовете на СД, избира нови членове с предложения брой и в предложения състав, определя възнаграждението им в предложения размер. Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощени представители. Материалите по дневния ред са на разположение в дружеството. Регистрацията на акционерите и техните упълномощени представители започва в 8 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

31272

42. - Съветът на директорите на “Истърмаш” - АД, Тутракан, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 12.Х.1998 г. в 15 ч. в Тутракан, ул. Ана Вентура 23, при дневен ред: обсъждане искането на група акционери, притежаващи над една десета от капитала, за вземане на решение по прекратяване дейността на дружеството. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители (с нотариално заверено пълномощно) да вземат участие. Регистрацията за участие в общото събрание започва в деня на заседанието в 14 ч. и се извършва срещу представен паспорт и съответното писмено пълномощно за представителите на акционерите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на заседанието брой акции.

30604

85. - Съветът на директорите на “Агрохим” - АД, Търговище, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 5.Х.1998 г. в 13 ч., зала 74, ет. 3, на Община - гр. Търговище, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 1997 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване съвета на директорите за дейността им през 1997 г.; 4. промени в устава на дружеството и разпределение печалбата на дружеството за 1997 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 1998 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред. Поканват се акционерите на “Агрохим” - АД, Търговище, с право на глас да вземат участие в общото събрание.

30561

1. - Съветът на директорите на “Странджа - автотранспорт” - АД, гр. Царево, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 8.Х.1998 г. в 10 ч. в Царево, залата на дружеството на ул. Махиал Герджиков 21, при следния дневен ред: 1. обсъждане допълнително споразумение към договора за възлагане управлението на “Странджа - автотранспорт” - АД; предложение за решение - ОС утвърждава текста на допълнителното споразумение към договора за възлагане на управление; 2. обсъждане промени в приложенията към бизнеспрограмата на “Странджа - автотранспорт” - АД; предложение за решение - ОС приема предложението на СД за изменение; 3. увеличение капитала на “Странджа - автотранспорт” - АД; предложение за решение - да се увеличи капиталът на 50 млн. лв. чрез увеличение номиналната стойност на една акция. Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 8 ч. на мястото, където ще се проведе събранието. Акционерите ще се регистрират срещу личен паспорт и оригинална депозитарна разписка, а пълномощниците - срещу личен паспорт, оригинална депозитарна разписка на упълномощителя и пълномощно по образец, посочен в ПМС № 470 от 1997 г. Материалите за събранието са на разположение на акционерите в офиса на “Странджа - автотранспорт” - АД, гр. Царево, ул. М. Герджиков 21.

30601

43. - Съветът на директорите на “Индустриалтехник - Шипка” - АД, гр. Шипка, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 9.Х.1998 г. в 10 ч. в Казанлък при следния дневен ред: увеличаване на уставния капитал на дружеството за привеждане в съответствие с изискванията на Търговския закон - чрез емитиране на нови акции; общото събрание увеличава капитала на дружеството до минимално изискуемия от ТЗ размер. Писмените материали са на разположение на акционерите в канцеларията на дружеството. Регистрацията на акционерите започва в 8 ч. и 30 мин. Всеки акционер се легитимира с личен паспорт и документ, удостоверяващ притежанието на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционерите да представят личен паспорт, документ, удостоверяващ притежаването на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя, и пълномощно, съдържащо задължителните реквизити, посочени в Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чийто акции са били предмет на публично предлагане (ДВ, бр. 124 от 1997 г.). Пълномощник, който представлява акционер или акционери по реда на чл. 96, ал. 1, изр. 1 ЗЦКФБИД, следва да уведоми дружеството най-късно 10 дни преди деня на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30533

20. - Съветът на директорите на “Водстрой и Ко” - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно събрание на акционерите на дружеството на 6.Х.1998 г. в 14 ч. в седалището на дружеството Шумен, ул. Петра 1, при следния дневен ред: 1. изменения и допълнения на устава на дружеството; проект за решение - общото събрание приема предложените изменения и допълнения на устава на дружеството; 2. увеличаване капитала на дружеството; проект за решение - общото събрание приема увеличението на капитала на дружеството; 3. разни. Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30619

7. - Съветът на директорите на “Електроизграждане - 97” - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 9.Х.1998 г. в 10 ч. в дружеството, пл. България 2, при следния дневен ред: 1. приемане баланса на дружеството за 1997 г.; 2. избиране на експерт-счетоводител; 3. вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството; 4. приемане промени в устава на дружеството; 5. информация за участие на дружеството в приватизацията; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30747

181. - Съветът на директорите на “Водно строителство - Шумен” - ЕАД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно събрание на акционерите на дружеството на 9.Х.1998 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Шумен, ул. Петра 1, при следния дневен ред: 1. промяна на устава на дружеството; проект за решение - общото събрание приема предложените промени на устава на дружеството; 2. преобразуване на дружеството от еднолично акционерно дружество с държавно имущество в акционерно дружество; проект за решение - общото събрание преобразува дружеството от ЕАД в АД; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1998 г.; проект за решение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1998 г.; 4. избор на нов съвет на директорите; проект за решение - общото събрание избира нови членове с предложения брой и в предложения състав; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30894

5. - Съветът на директорите на “Котонс индустри България” - АД, гр. Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 2.Х.1998г. в 10 ч. в София, бул. Климент Охридски 150, комплекс “Изложбен център”, при следния дневен ред: 1. предложение за увеличение на капитала на дружеството; 2. промени в устава на дружеството; 3. избор на ръководни органи на дружеството - попълване състава на съвета на директорите; 4. определяне възнагражденията на членовете на съвета на директорите; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред на общото събрание и предложенията са на разположение на акционерите на дружеството.

31271

1. - Съветът на директорите на “Сила” - АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ отменя насроченото за 11.IX.1998 г. извънредно общо събрание на акционерите (ДВ, бр. 93 от 1998 г.) и във връзка с писмо № 26-С-458 от 27.VII.1998 г. на Министерството на промишлеността свиква общо събрание на акционерите на 2.Х.1998 г. в 8 ч. в Ямбол, Индустриална зона, бул. Димитър Благоев 131, стола на дружеството, при дневен ред: 1. отчет за финансовата дейност на дружеството за периода януари - август 1998 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за периода януари - август 1998 г.; 3. промени в състава на съвета на директорите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 9 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30978

26. - Съветът на директорите на “Агромелиорация - Добруджа” - ЕАД, с. Полковник Лабриново, Русенска област, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 9.Х.1998 г. в 10 ч. в с. Полковник Ламбриново в административната сграда при следния дневен ред: 1. приемане нов устав на дружеството; проект за решение - общото събрание приема нов устав на дружеството; 2. промяна на фирмата на дружеството; проект за решение - общото събрание приема предложената промяна във фирмата на дружеството; 3. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; проект за решение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите; 4. промяна в състава на съвета на директорите и определяне на възнаграждението им; проект за решение - общото събрание приема предложените промени в състава на директорите и предложеното възнаграждение; 5. избор на експерт-счетоводител за 1998 г.; проект за решение - общото събрание избира предложения експерт-счетоводител. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе в същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30557

1. - Надзорният съвет на “Стряма 96” - АД, с. Стряма, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 10.Х.1998 г. в 9 ч. в салона на Културния дом, с. Стряма, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на “Стряма 96” - АД, през 1997 г.; 2. доклад на одитора по годишния счетоводен отчет и анализ на баланса за 1997 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и анализа на баланса и освобождаване на членовете на НС от отговорност; 4. увеличение на капитала на дружеството; 5. изменение на устава на дружеството. Регистрацията на участниците в общото събрание започва в 8 ч. пред залата за провеждане на събранието. Регистрацията ще се извършва срещу представяне на временни удостоверения, а на упълномощените - и писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на него капитал. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в канцеларията на дружеството.

30902

263. - “Водоканалинвест” - ЕООД, София, на основание чл. 150 ТЗ съобщава, че със Заповед № РД-02-14-601 от 10.IV.1998 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството капиталът на дружеството се намалява от 7 508 000 лв. на 5 000 000 лв., разпределен в 500 дяла по 10 000 лв. всеки един. Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалението, задълженията си към датата на обнародването в “Държавен вестник”.

30897

24. - Съветът на директорите на “Вини - АС” - АД, Асеновград, на основание чл. 194 ТЗ уведомява акционерите на дружеството, че с решение на общото събрание на акционерите от 26.VI.1998 г. е увеличен капиталът на дружеството от 2 495 000 лв. на 50 000 000 лв. Всеки акционер има право да придобие част от новите акиции, съответстваща на дела му преди увеличението на капитала. Правото за закупуване се погасява в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

30072

1. - “Хлебозавод” - ЕАД, Видин, на основание чл. 150 ТЗ обявява, че съгласно Решение № 137, т. III от 1.VII.1998 г. на Общинския съвет - Видин, капиталът на дружеството се намалява от 151 000 хил. лв. на 51 805 хил. лв., разпределен в 51 805 акции по 1000 лв. Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечения на вземанията или да изплати на кредиторите, несъгласни с намалението, задълженията си към датата на обнародването в “Държавен вестник”.

30899

1. - “Мело” - АД, гр. Сандански, на основание чл. 192 и 194 ТЗ уведомява акционерите на дружеството, че с решение на общото събрание от 24.VIII.1998 г. увеличава капитала на дружеството о