Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 91 от 23.X

  • РЕШЕНИЕ № 745 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "КАВАРНА", ОБЩИНА КАВАРНА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 746 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "РОБИНЗОН", ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ (ДВ, БР. 16 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (ДВ, БР. 21 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2019 Г. ЗА ТРЕНЬОРСКИТЕ КАДРИ (ДВ, БР. 13 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА В СЪДИЛИЩАТА (ДВ, БР. 68 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • ЗАПОВЕД № 8121з-1118 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2020 Г. ОТНОСНО ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАПОВЕД № 8121з-140 ОТ 24.01.2017 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В МВР ЗА СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И 3 И АЛ. 3 ОТ ЗМВР, ДОП. СЪС ЗАПОВЕД Виж повече
  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2020 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 10 ОТ 2020 Г. Виж повече