Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 30.X

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • НАРЕДБА № 8121з-1174 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА РЕДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ЗА НЕГОВОТО ОТЧИТАНЕ, ЗА КОМПЕНСИРАНЕТО НА РАБОТАТА ИЗВЪН РЕДОВНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ, РЕЖИМА НА ДЕЖУРСТВО, ВРЕМЕТО ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 217 ОТ 23.10.2020 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПУДРИЯ, ОБЩИНА КРИВОДОЛ, ОБЛАСТ ВРАЦА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-310 ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-311 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА И ОКОЛНАТА СРЕДА НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ (Одобрено с Решение № 718 от 8 Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-919 ОТ 2017 Г. ЗА РАЗМЕРА НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РАЗМЕРА НА НАЧАЛНИТЕ И МАКСИМАЛНИТЕ ЗАПЛ Виж повече