Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 105 от 11.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, МОНТАЖ, КОНТРОЛ, ПРИЕМАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СКЕЛЕТА Виж повече
  • НАРЕДБА № 40 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ТАКСИТЕ ЗА ПОКРИВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ФУНКЦИИТЕ ПО НАДЗОР И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА (ДВ, БР. 25 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ДВ, БР. 105 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (ДВ, БР. 70 ОТ 2004 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 27 ОТ 2014 Г. ЗА СТАТИСТИКАТА НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА ПОЗИЦИЯ И СТАТИСТИКАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА (ДВ, БР. 27 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ДВ, БР. 30 ОТ 2020 Г.) Виж повече
  • ДОГОВОР № РД-НС-01-3-3 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 Г. (ДВ, БР. 4 ОТ 2020 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките