Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 18.XII

  • ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 123 ОТ 1997 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Виж повече