Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 18.XII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗАПОВЕД № Е-РД-16-697 от 2 декември 2020 г.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3 от Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 98 от 2018 г.) и § 88 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) нареждам:

1. Да се проведе неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), в площ „ТЕРЕС“ с размер 1 кв. км, разположена в землището на с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца, с координати на граничните точки – приложение № 1 към настоящата заповед.

2. Определям срок на разрешението: 2 години от датата на влизане в сила на договора за проучване.

3. Определям изисквания за минимални управленски и финансови възможности, които да притежават кандидатите за допускането им до участие в конкурса – приложение № 2 към настоящата заповед.

4. Определям срок за провеждане на конкурса: до 90 дни от датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.

5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17 ч. на 14-ия ден от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ конкурсните документи се получават в стая 807 на Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица № 8, тел.: 02/9263 210, 02/9263 199, след представяне на следните документи:

– копие от платежно нареждане за закупуване на конкурсните книжа на стойност 500 лв., внесени по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD, БНБ-ЦУ; в платежното нареждане следва да бъде записано: „За закупуване на конкурсни книжа за площ „ТЕРЕС“, в документа се посочва и името на кандидата, в полза на когото е извършено плащането;

– документ за самоличност на лицето, което получава закупените конкурсни книжа; лицето, което получава закупените книжа, подписва приемно-предавателен протокол и декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсните документи.

6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в конкурса: до 17,30 ч. на 30-ия ден от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ кандидатите подават в деловодството на Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица № 8, писмено заявление за участие в конкурса и приложенията към него, изискуеми съгласно българското законодателство и конкурсните книжа, включително документ за внесена такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за подземните богатства, одобрена с ПМС № 284 от 17 октомври 2011 г.; таксата се внася по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD, БНБ-ЦУ; в платежното нареждане следва да бъде записано: „Такса за участие в конкурс за площ „ТЕРЕС“.

7. Определям депозит за участие – парична вноска в размер 1000 лв., който следва да бъде внесен към датата на подаване на заявлението за участие в конкурса по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG75 BNBG 9661 3300 1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ-ЦУ. В платежното нареждане следва да бъде записано: „Депозит за участие в конкурс за площ „ТЕРЕС“. Същото се прилага към заявлението за участие в конкурса.

8. Определям срок за подаване на офертите: до 17,30 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ допуснатите до участие в конкурса кандидати подават в деловодството на Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица № 8, оферта, изготвена съгласно изискванията в конкурсните книжа.

9. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на X.X. – директор на дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“.

10. Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ и на интернет страницата на Министерството на енергетиката.

11. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Министър: Т. Петкова

Приложение № 1 към т. 1

СПИСЪК

на координатите на граничните точки,

описващи площ „ТЕРЕС“

(Координатна система БГС 2005, зона 35)

Х (m)

Y (m)

1.

4791053

233792

2.

4791030

234302

3.

4790770

234510

4.

4790145

234812

5.

4789805

234797

6.

4789827

234326

7.

4790253

234288

8.

4790275

233808

9.

4790212

233784

10.

4790293

233657

11.

4790368

233430

12.

4790668

233444

 

Приложение 2 към т. 3

Изисквания за наличие на минимални управленски и финансови възможности

Кандидатът търговец, съответно обединението кандидат, да притежава необходимите за извършване на дейностите по проучване минимални управленски и финансови възможности, както следва:

1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:

1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи поне две препоръки от бизнес партньори – оригинали;

1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва минимум един геологопроучвател и един минен инженер, всеки с трудов стаж по специалността минимум 3 години;

1.3. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

Кандидатът може да представи доказателствата за управленски възможности за други физически или юридически лица, при условие че декларира, че ще използва ресурсите им при изпълнение на проекта и представи декларация от третото лице, че ще предостави на разположение на кандидата възможностите си за изпълнение на дейностите по проучване на скалнооблицовъчни материали в площ „ТЕРЕС“, както и декларация от третото лице, че за същото не са налични обстоятелствата по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:

2.1. кандидатът търговец или поне един от участниците в обединението кандидат да е реализирал нетни приходи от продажби общо за последните 3 финансови години в зависимост от датата, на която е учреден, не по-малко от 120 000 лв.; когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се прилага към обединението като цяло,

или

2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръка от банкова или друга финансова институция, че същият разполага с необходимите финансови средства за изпълнение на дейностите по проучване на скалнооблицовъчни материали в площ „ТЕРЕС“,

или

2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи писмо-намерение от банкова или друга финансова институция, че ще му бъдат предоставени необходимите финансови ресурси за изпълнение на дейностите по проучване на скалнооблицовъчни материали в площ „ТЕРЕС“.

Кандидатът, а когато същият е обединение – всички участници в него, да представят декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

Кандидатът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на проекта за проучване, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. При условие че кандидатът ползва ресурсите на други физически или юридически лица, за да докаже минимални финансови възможности, същите следва да представят декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДКТЛТДС във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

9481

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-979 от 14 декември 2020 г.

за одобряване на образец на декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси одобрявам образец на декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда, завършена в груб строеж, и на самостоятелните обекти в нея съгласно приложението.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Министър: К. Ананиев

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

9473

ЗАПОВЕД № ЗМФ-980 от 14 декември 2020 г.

за одобряване на образец на данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси

На основание чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси одобрявам образец на данъчна декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък съгласно приложението.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Министър: К. Ананиев

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

9474

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-287 от 1 декември 2020 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Златитрап, община „Родопи“, област Пловдив.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 23.04.2019 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

9459

 

ЗАПОВЕД № РД-18-288 от 1 декември 2020 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Кадиево, община „Родопи“, област Пловдив.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 23.04.2019 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

9460

 

ЗАПОВЕД № РД-18-289 от 1 декември 2020 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Оризари, община „Родопи“, област Пловдив.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 24.04.2019 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

9461

 

ЗАПОВЕД № РД-18-290 от 3 декември 2020 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Брестовица, община „Родопи“, област Пловдив.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 24.06.2019 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

9462

 

ЗАПОВЕД № РД-18-291 от 3 декември 2020 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Скобелево, община „Родопи“, област Пловдив.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 24.06.2019 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

9463

 

ЗАПОВЕД № РД-18-292 от 3 декември 2020 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Устина, община „Родопи“, област Пловдив.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 25.06.2019 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

9464

 

ЗАПОВЕД № РД-18-293 от 3 декември 2020 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Чурен, община „Родопи“, област Пловдив.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 25.06.2019 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

9465

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

РЕШЕНИЕ № 336 от 26 ноември 2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 3, ал. 6 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и чл. 5, ал. 3, т. 7 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, Общинският съвет – Горна Оряховица, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества: урегулиран поземлен имот ІІ – за фурна, кв. 107 по плана на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, с площ 1500 кв. м, заедно с построените в него: масивна едноетажна сграда с обща площ 693 кв. м, състояща се от бивша баня с площ 265 кв. м и бивша фурна с площ 428 кв. м, съгласно АОС № 395/16.08.1999 г.

2. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет – Горна Оряховица.

3. Възлага на кмета на общината да проведе процедура по изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка за обект: урегулиран поземлен имот ІІ – за фурна, кв. 107 по плана на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, с площ 1500 кв. м, заедно с построените в него: масивна едноетажна сграда с обща площ 693 кв. м, състояща се от бивша баня с площ 265 кв. м и бивша фурна с площ 428 кв. м, съгласно АОС № 395/16.08.1999 г., чрез пряко договаряне в съответствие с Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

4. Кметът на общината да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното състояние.

Председател: Д. Николов

9493

 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 273 от 29 октомври 2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 5, ал. 3 от НВИДСППСПКВПП Общинският съвет – Казанлък, открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване, на общински нежилищен имот, както следва: урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-1385 с площ 5000 кв. м, отреден „За обществено и делово обслужване“ в кв. 111 по ПУП на гр. Крън, одобрен със Заповед № 444 от 31.03.2020 г. на кмета на община Казанлък, при съседи: север и югоизток – улици, запад – УПИ I.

Председател: Н. Златанов

9495

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ЗАПОВЕД № ДС-ЗД-227 от 14 декември 2020 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000, както и регистъра на новообразуваните имоти, неразделна част от плана, за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за местността Бенчови кошари, намираща се в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора.

На основание § 19, ал. 1 от ЗИД на АПК жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на област Стара Загора пред Районния съд – Стара Загора, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Областен управител: Г. Микова

9492

19. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Варна, офис Варна, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 във връзка с чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот изх. № С200003-091-0000663/30.11.2020 г. възлага на „Херма“ – ЕООД, ЕИК 204175216, и адрес: Варна, ул. Мадара № 20А, ет. 4, ап. 7, недвижим имот, а именно: магазин № 1 с идентификатор 10135.2553.759.2.13, намиращ се в УПИ с идентификатор 10135.2553.759 във Варна, ул. Божур № 8, 8а, намиращ се във вход „Б“ на сградата, на приземен първи етаж, състоящ се от: помещение за магазин, баня-тоалет, битовка, със застроена площ 21,10 кв. м, при граници и съседи: проход, улица, стълбище и асансьор, двор на УПИ ІІІ-955, 956, както и 1,0252 % ид. ч. от общите части на сградата, равни на 3,22 кв. м ид. ч. от общите части на сградата, придобит с нотариален акт за учредяване право на строеж № 119, том IX, рег. № 12368, дело № 1691/2007 г., вписан в Службата по вписванията – Варна, с вх. рег. № 35577 от 23.11.2007 г., акт № 77, том СХII, дело № 27687, партидна книга: том 35.

9497

13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (E79) „Видин – Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) 58+128,47 (километраж по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) 58+128,47 (километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на н-ци на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 47648.25.142, намиращ се в землището на с. Медовница, община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

9475

42. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор за военнослужещ в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване на учебните дисциплини „Основи на управлението на войските“, „Командване и управление и служба на щабовете“, „Подготовка и водене на операциите“ и „Административни процеси и дейности във формированията на сухопътни войски“ – един. Срок за подаване на документи за участие в конкурса: 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със Заповед № ОХ-979 от 1.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел. 02 92-26-512.

9480

19. – Техническият университет – София, обявява конкурси за Инженерно-педагогическия факултет в Сливен: за академична длъжност главен асистент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ – един за нуждите на ИПФ – Сливен, и за академична длъжност главен асистент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизация на производството“ – един за нуждите на ИПФ – Сливен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“, тел. 044 667 323.

9490

116. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Белчин, община Самоков – 03767.21.63, 03767.27.203, 03767.28.208, 03767.28.213, 03767.28.214, 03767.28.215, 03767.28.216, 03767.29.76, 03767.29.77, 03767.31.79, 03767.31.84, 03767.31.86, 03767.31.87, 03767.32.177, 03767.32.180, 03767.37.2, 03767.37.10, 03767.37.14, 03767.37.19, 03767.37.29, 03767.37.47, 03767.37.51, 03767.37.59, 03767.37.77, 03767.37.79, 03767.37.83, 03767.37.85, 03767.37.90, 03767.37.92, 03767.37.104, 03767.37.172, 03767.37.189, 03767.37.205, 03767.37.213, 03767.37.235, 03767.37.254, 03767.37.283, 03767.37.296, 03767.37.305, 03767.37.320, 03767.37.336, 03767.37.480, 03767.38.2, 03767.38.89, 03767.38.239, 03767.38.361, 03767.39.3, 03767.40.288, 03767.40.343, 03767.40.429, 03767.40.433, 03767.40.434, 03767.40.435, 03767.40.441, 03767.40.442, 03767.40.443, 03767.40.445, 03767.40.446, 03767.40.448, 03767.40.453, 03767.40.454, 03767.40.457, 03767.40.470, 03767.40.471, 03767.40.492, 03767.40.499, 03767.40.531; за с. Клисура, община Самоков – 37294.14.102, 37294.14.108, 37294.14.110, 37294.14.181, 37294.14.185, 37294.14.188, 37294.14.193, 37294.14.194, 37294.14.195, 37294.14.249, 37294.14.273, 37294.14.274, 37294.14.283, 37294.15.28, 37294.16.25, 37294.16.30, 37294.16.56, 37294.16.57, 37294.16.64, 37294.16.79, 37294.16.83, 37294.16.186, 37294.18.164, 37294.18.165, 37294.18.194, 37294.20.286, 37294.20.288, 37294.20.312, 37294.200.22; за с. Продановци, община Самоков – 58548.70.31, 58548.70.32, 58548.70.57, 58548.70.101, 58548.70.102, 58548.80.43, 58548.130.50, 58548.140.2, 58548.140.32, 58548.140.33, 58548.140.34, 58548.140.35, 58548.140.36, 58548.140.37, 58548.140.38, 58548.140.39, 58548.150.7, 58548.250.2, 58548.250.3, 58548.250.4, 58548.250.5, 58548.250.7, 58548.250.9, 58548.250.10, 58548.250.11, 58548.250.12, 58548.250.15, 58548.250.18, 58548.250.20, 58548.250.21, 58548.250.22, 58548.250.23, 58548.250.24, 58548.250.25, 58548.250.26, 58548.250.27, 58548.250.28, 58548.250.30, 58548.250.31, 58548.250.34, 58548.250.37, 58548.250.39, 58548.260.102, 58548.267.70, 58548.267.93, 58548.267.94, 58548.300.18, 58548.300.29, 58548.300.31, 58548.310.85, 58548.310.86, 58548.310.88, 58548.310.89, 58548.320.39, 58548.320.43, 58548.320.49, 58548.350.1, 58548.350.112, 58548.350.116, 58548.350.131, 58548.350.159, 58548.350.160, 58548.350.163, 58548.360.50, 58548.502.1, 58548.502.2, 58548.502.3, 58548.502.5, 58548.502.6, 58548.502.7; за с. Райово, община Самоков – 61922.200.27, 61922.200.28, 61922.200.304, 61922.201.679, 61922.202.2, 61922.202.94, 61922.202.122, 61922.202.124, 61922.202.848, 61922.203.1, 61922.203.28, 61922.204.31, 61922.206.15, 61922.206.17, 61922.206.40, 61922.206.41, 61922.206.42, 61922.206.44, 61922.207.1, 61922.207.2, 61922.207.4, 61922.207.5, 61922.207.10, 61922.209.1, 61922.210.1, 61922.210.2, 61922.210.22, 61922.211.1, 61922.211.2, 61922.211.3, 61922.213.1, 61922.214.1, 61922.214.2, 61922.214.3, 61922.214.5, 61922.214.6, 61922.214.7, 61922.214.8, 61922.214.9, 61922.216.1, 61922.216.2, 61922.216.3, 61922.216.48, 61922.216.61, 61922.216.62, 61922.216.63, 61922.217.46, 61922.217.47, 61922.217.693, 61922.253.662, 61922.253.664, 61922.254.670, 61922.254.672, 61922.254.684; за с. Рельово, община Самоков – 62486.72.34, 62486.72.189, 62486.72.245, 62486.72.246, 62486.72.247, 62486.72.248, 62486.72.249, 62486.72.295, 62486.79.76, 62486.79.77, 62486.79.78, 62486.79.79, 62486.79.80, 62486.79.81, 62486.79.83, 62486.79.147, 62486.84.11, 62486.84.12, 62486.84.14, 62486.84.16, 62486.84.17, 62486.84.18, 62486.84.19, 62486.84.205, 62486.85.1, 62486.85.4, 62486.85.5, 62486.85.6, 62486.85.7, 62486.85.8, 62486.85.9, 62486.85.10, 62486.85.11, 62486.85.12, 62486.85.13, 62486.85.14, 62486.85.89, 62486.88.1, 62486.88.3, 62486.88.4, 62486.88.5, 62486.88.6, 62486.88.7, 62486.88.8, 62486.88.9, 62486.88.10, 62486.89.1, 62486.89.2, 62486.89.3, 62486.89.4, 62486.89.5, 62486.89.11, 62486.89.12, 62486.89.15, 62486.89.16, 62486.89.17, 62486.89.18, 62486.89.19, 62486.89.20, 62486.89.21, 62486.89.22, 62486.89.23, 62486.89.24, 62486.89.25, 62486.89.26, 62486.89.27, 62486.89.28, 62486.89.92, 62486.89.94, 62486.205.1, 62486.205.3, 62486.207.1, 62486.208.1. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

9472

67. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 6 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за: „Модернизация на железопътен участък: „София – Перник – Радомир“ за проект „Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир, част от Трансевропейската транспортна мрежа“ в обхвата на подучастък от проектен км 15+332 до км 18+537 по Път 1. Комплексният проект съдържа проекти на подробни устройствени планове – парцеларен план (ПУП – ПП) и специализиран план (ПУП – СП) за трасето на железопътната линия и за изместване и реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура. Проектната разработка обхваща трасето на съществуващата железопътна линия София – Радомир и съседните на нея територии. Подробните устройствени планове включват: подробен устройствен план – парцеларен план извън урбанизираните територии за трасе на жп линия, засягащо поземлени имоти, попадащи в кадастрални райони 11394.1795 и 11394.1818 по кадастралната карта на с. Владая; подробен устройствен план – специализиран план за подземно съоръжение за трасе на жп линия, засягащо поземлени имоти, попадащи в кадастрални райони 11394.1792, 1795, 1799, 1814, 1815, 1817, 1818, 1819, 1821, 1823, 1824 и 11394.1825 по кадастралната карта на с. Владая. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до районната администрация в район „Витоша“.

9455

69. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 6 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за: Модернизация на железопътен участък: „София – Перник – Радомир“, за проект „Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир, част от Трансевропейската транспортна мрежа“ в обхвата на подучастък 1.1. Централна гара София – Владая от проектен км 1+220 до проектен км 15+332 по Път 1. Комплексният проект съдържа проекти на подробни устройствени планове – изменение на планове за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ), изменение на планове за улична регулация (ПУП – ИПУР) и парцеларен план (ПУП – ПП) за трасето на железопътната линия и за изместване и реконструкция на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура. Проектната разработка обхваща трасето на съществуващата железопътна линия София – Радомир и съседните на нея територии. С подробните устройствени планове се предвижда: изменения на УПИ в кв. 799г и кв. 824 и формиране на УПИ за жп ареал в кв. 799г по плана на м. Фондови жилища, изменение на план за улична регулация от о.т. 7-о.т. 6-о.т. 5-о.т. 4-о.т. 3-о.т. 2-о.т. 1-о.т. 40г по плана на м. Фондови жилища, СО – район „Сердика“; изменения на УПИ в кв. 15 по плана на НПЗ „Захарна фабрика“, изменение на план за улична регулация от о.т. 47-о.т. 46-о.т. 94-о.т. 94а по плана на НПЗ „Захарна фабрика“, кв. 858а, 863 и кв. 865а по плана на ж.к. Вълчо Иванов, изменение на план за улична регулация от о.т. 34-о.т. 35-о.т. 36-о.т. 37а-о.т. 38а-о.т. 40б-о.т. 40в по плана на ж.к. Вълчо Иванов, кв. 32 и кв. 79 по плана на ж.к. Разсадника – Бежанци, изменение на план за улична регулация от о.т. 1-о.т. 1а-о.т. 1б-о.т. 1в-о.т. 2-о.т. 3-о.т. 4 по плана на ж.к. Разсадника – Бежанци, кв. 1 по плана на м. Западен парк, формиране на УПИ за ж.п. ареал в кв. 1 по плана на м. Западен парк, изменение на план за улична регулация от о.т. 4(327)-о.т. 5(323)-о.т. 6-о.т. 7 по плана на кв. Гевгелийски, всички попадащи на територията на СО – район „Илинден“; формиране на УПИ за жп ареал в кв. 1 по плана на м. Национален физкултурен комбинат, създаване на нови УПИ в кв. 15 по плана на ж.к. Факултета, изменение на план за улична регулация от о.т. 79а-о.т. 78а-о.т. 77а-о.т. 76в-о.т. 79б-о.т. 76а-о.т. 75а-о.т. 75б и о.т. 48а-о.т. 49в-о.т. 49б по плана на ж.к. Факултета, изменения на УПИ в кв. 1 и създаване на нови УПИ в кв. 1 по плана на „Терена – отреден за трудовите войски в с. Суходол“, всички попадащи на територията на СО – район „Красна поляна“; изменения на УПИ в кв. 7а, 9а и кв. 15 по плана на м. Юбилейна гора, формиране на УПИ за жп ареал в кв. 7а по плана на м. Юбилейна гора, кв. 10, 15, 17, 18, 63 и кв. 109 по плана на кв. Горна баня, формиране на УПИ за жп ареал в кв. 63 и кв. 109 по плана на кв. Горна баня, изменение на план за улична регулация от о.т. 1-о.т. 2-о.т. 3, от о.т. 140-о.т. 141-о.т. 480-о.т. 143 и от о.т. 155д до о.т. 154а по плана на кв. Горна баня, всички попадащи на територията на СО – район „Овча купел“; изменения на УПИ в кв. 13, 29а и кв. 64а по плана на м. Карпузица, изменение на план за улична регулация от о.т. 227-о.т. 5-о.т. 6 по плана на м. Карпузица, на кв. 8, 8а, 9, 18, 24 и кв. 36 по плана на м. Бул. Цар Борис III – III и IV част, изменение на план за улична регулация от о.т. 100 до о.т. 101 и от о.т. 102-о.т. 102а-о.т. 82а по плана на м. Бул. Цар Борис III – III и IV част, формиране на УПИ за жп ареал в кв. 18 по плана на м. Бул. Цар Борис III – III и IV част, кв. 9 и кв. 10 по плана на м. Мала кория, изменение на план за улична регулация от о.т. 83а-о.т. 82-о.т. 82а-о.т. 102а по плана на м. Мала кория, всички попадащи на територията на СО – район „Витоша“. Изработване на подробен устройствен план – парцеларен план извън урбанизираните територии за трасе на жп линия, засягащо поземлени имоти, попадащи в кадастрални райони 68134.1109, 1894, 1895, 1897, 1901, 1902, 1904, 1909, 4217, 4300, 4331 и 68134.4332 по кадастралната карта на гр. София. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до районните администрации в район „Сердика“, район „Илинден“, район „Красна поляна“, район „Овча купел“ и район „Витоша“.

9456

2. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасета за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, обслужващи ПИ с идентификатори 07079.12.1009 и 07079.12.1010 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 3/Смф по одобрен ОУП на гр. Бургас, в предвидено разширение на кв. Ветрен, гр. Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.

9477

3. – Община Долна Митрополия на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за водопроводно отклонение за нуждите на поземлени имоти с идентификатори 73359.404.1, 73359.404.403, 73359.404.4, 73359.404.7 и 73359.404.412 по КККР на гр. Тръстеник, област Плевен. Проектната документация е изложена за разглеждане в Община Долна Митрополия и публикувана на интернет страницата на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

9458

7. – Община Дупница на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Мачтов трансформаторен пост (МТП) 20/0.4 kV и кабелно захранване в поземлен имот 04354.7.104, м. Сурлан, по кадастралната карта на землището на с. Блатино, община Дупница, област Кюстендил“. Парцеларният план има за цел осигуряване на проектна основа за „Външно ел. захранване чрез изграждане на „Подземна кабелна линия (КЛ) СН-20 kV“ за присъединяване на поземлен имот с идентификатор 04354.7.104, м. Сурлан, по кадастралната карта на землището на с. Блатино, община Дупница, област Кюстендил, одобрена със Заповед № РД-18-991 от 24.04.2018 г. на и.д. на АГКК, с дължина на трасето 244,40 м, както следва: нови КЛ СрН 20 kV от нов стоманорешетъчен стълб в поземлен имот с идентификатор 04354.7.81 по кадастралната карта на с. Блатино, частна собственост, през поземлен имот с идентификатор 04354.7.86 по кадастралната карта на с. Блатино, частна собственост, с преминаване в сервитута на съществуваща въздушна линия СН-20 kV „Дяково“, съгласувано с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, с мокър печат върху схема на проектното трасе, през поземлен имот с идентификатор 04354.6.130 по кадастралната карта на с. Блатино, собственост на държавата (държавна публична собственост) с преминаване в ограничителната ивица на Републикански път I-1, до съществуваща кабелна линия СН-20 kV за БКТП 250 kVА-20/0,4 kV, изграден в поземлен имот с идентификатор 04354.7.45 по кадастралната карта на с. Блатино, съгласувано с Областно пътно управление (ОПУ) – Кюстендил, и крайна точка в поземлен имот с идентификатор 04354.7.104 по кадастралната карта на землището на с. Блатино. Проектът и придружаващата го документация се намират в стая № 9, ет. 1, в сградата на Община Дупница. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

9453

4. – Община Нови пазар на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за техническа инфраструктура – ел. провод до ПИ 52009.117.9 по КК на гр. Нови пазар (урбанизирана територия извън регулация), и специализирана план-схема за частта от трасето, попадаща в урбанизираната територия на гр. Нови пазар. Трасето на ел. провода преминава през имоти, както следва: ПИ 52009.502.14 (път от републиканската пътна мрежа, извън регулация, публична държавна собственост), ПИ 52009.502.14 (път от републиканската пътна мрежа, урбанизирана територия, публична държавна собственост), ПИ 52009.502.10 (за местен път, урбанизирана територия, публична общинска собственост) и ПИ 52009.501.1488 (за второстепенна улица, урбанизирана територия, публична общинска собственост). Проектът е изложен в стая № 101 в сградата на Община Нови пазар и може да бъде разгледан всеки присъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, искания и предложения по плана до кмета на община Нови пазар в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“.

9494

48. – Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за трасе на подземен електропровод за захранване на ПИ с идентификатори 55155.9.74 и 55155.9.247, м. Бахче пара, землище гр. Пазарджик, община Пазарджик. Проектното трасе на електропровода започва от електромерно табло, намиращо се на границата на имот с идентификатор 55155.9.323 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, продължава на север и се установява в ПИ с идентификатор 55155.9.326 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, като последователно сменя посоката си на изток, север, северозапад и отново на север, без да засяга други имоти, след което се разклонява вляво и вдясно до достигането на ПИ с идентификатори 55155.9.74 и 55155.9.247, м. Бахче пара, землище гр. Пазарджик, община Пазарджик, които следва да бъдат захранени. Дължината на електропровода е около 615 м – общинска собственост, засегнатата площ е около 1,382 дка – общинска собственост. Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

9482

49. – Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 14619.153.5, м. Далъка, землище с. Гелеменово, до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 65437.55.61, м. Далъка, землище с. Сарая, община Пазарджик. Проектното трасе започва от сектор „разпределително поле“ в съществуващо електромерно табло (монтирано пред ПИ с идентификатор 14619.153.5, м. Далъка, землище с. Гелеменово), присъединено от извод „А“ на БКТП „АМ Тракия 2“, пресича ПИ с идентификатор 14619.153.685 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, насочва се на североизток, като пресича землищната граница между с. Гелеменово и с. Сарая и ПИ с идентификатор 65437.54.32 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, продължава в същата посока, като навлиза и се установява в ПИ с идентификатор 65437.55.50 – НТП за местен път, след което чупи на север до достигането на ново електромерно табло, предвидено за монтаж на имотната граница на ПИ с идентификатор 65437.55.61, м. Далъка, землище с. Сарая, който следва да бъде захранен. Дължината на електропровода е около 97 м – общинска собственост, засегнатата площ е 0,205 дка – общинска собственост. Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

9483

50. – Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от ТНН на ТП „Стопански двор“ до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 56561.176.74, м. Коруджа, землище с. Пищигово, община Пазарджик. Проектното трасе започва от ТНН на ТП „Стопански двор“, разположен в ПИ с идентификатор 56561.280.121 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, насочва се на север, като се установява в ПИ 56561.280.121. След около 72 м трасето чупи на запад и се установява в ПИ с идентификатор 56561.176.71 – НТП за местен път, до достигането на ново електромерно табло, предвидено за монтаж на имотната граница на ПИ с идентификатор 56561.176.74, м. Коруджа, землище с. Пищигово, община Пазарджик, който следва да бъде захранен. Дължината на електропровода е около 184 м – общинска собственост, засегнатата площ е 0,390 дка – общинска собственост. Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

9484

51. – Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващо електромерно табло до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор 55155.23.13, м. Татар Орман, землище гр. Пазарджик, община Пазарджик. Проектното трасе започва от сектор „разпределително поле“ в съществуващо електромерно табло (монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.23.8), присъединено от извод „Б“ на БКТП „Арион“, насочва се на изток, като се разполага в ПИ с идентификатор 55155.23.136 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, до достигането на ново електромерно табло, предвидено за монтаж на имотната граница на ПИ с идентификатор 55155.23.13, м. Татар Орман, землище гр. Пазарджик, който следва да бъде захранен. Дължината на електропровода е около 174 м – общинска собственост, засегнатата площ е 0,370 дка – общинска собственост. Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

9485

4. – Община Петрич на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 318, протокол № 11 от 10.09.2020 г. на Общинския съвет – Петрич, е одобрен ПУП – ПП за трасета на външно ел. захранване, външно водоснабдяване и довеждащ колектор до имот с идентификатор 59077.2.157 по КККР, м. Чалтията, землище с. Първомай, както следва: външно ел. захранване през имот с ид. 59077.100.10 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост, по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Първомай, и имот с ид. 59077.2.158 – публична общинска собственост, с НТП – пасище – по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Първомай; външен водопровод през имот с ид. 59077.2.37 (стар ид. 59077.2.16) – общинска публична собственост, с НТП – за местен път, по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Първомай; имот с ид. 59077.51.72 – общинска публична собственост, с НТП – пасище, по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Първомай; имот ид. 59077.100.10 – общинска публична собственост, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Първомай и имот с ид. 59077.2.158 – публична общинска собственост, с НТП – пасище, по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Първомай; довеждащ колектор през имот с ид. 59077.100.10 – общинска публична собственост, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Първомай и имот с ид. 59077.2.158 – публична общинска собственост, с НТП – пасище, по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Първомай, видно от приложения ПУП – ПП, изработена от проектант с ППП с № 14106, и регистър на недвижимите имоти, съгласуван от началника на СГКК – Благоевград. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.

9454

2. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод до имот с идентификатор 47336.61.13 в м. Ясаците, землище на гр. Мартен, през следните имоти – общинска публична собственост: 47336.61.25 – с НТП „За местен път“; 47336.61.147 и 47336.61.19 – с НТП „Пасища, мери“; 47336.61.48 – с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

9478

4. – Община гр. Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че с Решение № 205, взето по протокол № 13 от 29.10.2020 г. на Общинския съвет – гр. Сапарева баня, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване с минерална вода от водовземно съоръжение – сондаж № 1 хг на строеж: „Сграда за обществено обслужване с предназначение „Ресторант“, „Басейни 1 и 2“, намиращ се в урегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.35.107, местност Фръчковица, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, със следния териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори № 65365.35.99 и 65365.35.193 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с възложител „Дако 15“ – ЕООД, Сапарева баня. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Сапарева баня до Административния съд – Кюстендил.

9491

 

СЪДИЛИЩА

Административният съд – София-град, на основание чл. 218, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че е постъпила жалба от X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. от София срещу Решение № 550 по протокол № 80 от 25.07.2019 г. на СОС в частта относно ПРЗ на УПИ ІІ „за озеленяване с режим на Тго“, кв. 42а, в частта на ПИ 68134.1505.1303, 68134.1505.2263 и 68134.1504.2221, по която е образувано адм.д. № 3641/2020 г. по описа на Административния съд – София-град, ІІ отделение, 24 състав, насрочено за 5.04.2021 г. от 14 ч.

9448

Варненският окръжен съд, търговско отделение, ІІ състав, на основание чл. 35 КМЧП във връзка с чл. 48, ал. 2 ГПК призовава ответника ООО „Сабси Сервей Солюшенс“ с ОГРН № 1117746861495, със седалище Руската федерация, ненамерен на адрес 117630, гр. Москва, Старокалужское шосе № 62, стр. 1, да се яви в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на адрес гр. Варна, пл. Независимост № 2, ет. 1, деловодство, търговско отделение, за да получи адресирани до него съдебни книжа за предявен иск за заплащане на сума 232 445,91 евро към 11.09.2019 г. за извършени агентски услуги на кораб „Искател“, IMO 8112586, по договор за агентство № 10/01-1 от 10.01.2014 г. и поредица от анекси към него, сключени до 2.02.2019 г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, а именно: преведени на руски език съобщение по т.д. № 1479/2019 г., искова молба, уточнение и приложения към тях и извлечение от приложимите правила на ГПК. Предупреждава призованото лице, че ако в указания срок не се яви да получи книжата, производството по делото ще продължи, като същите ще бъдат връчени на адвокат, назначен за особен представител на ответната страна.

9449

Районният съд – Пазарджик, съобщава на ответника X.X.X., украински гражданин, роден на 24.09.1983 г. в Република Украйна, Одеска област, гр. Измаил, за образуваното срещу него гр.д. № 2769/2020 г. по искова молба за развод по чл. 49, ал. 1 СК, подадена от X.X.X.-X. с ЕГН ********** от гр. Пазарджик, ул. Болнична № 49, ет. 5, ап. 15, препис от която ведно с приложенията може да получи в деловодството на Районния съд – Пазарджик (лично или чрез пълномощник), в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

9452

Софийският районен съд, ГО, 87 състав, е образувал ч.гр.д. № 33721/2020 г. по заявление за издаване на европейско удостоверение за наследство по Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета, депозирано от заявителя X.X.X.-X. като наследник (преживяла съпруга) на Константинос-Александрос Панайотис Даврис, роден на 10.09.1946 г. в Гърция, починал на 19.07.2020 г. в гр. София, България. Софийският районен съд указва на бенефициерите възможността им в едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да депозират по делото писмени становища по искането.

9450

Софийският районен съд, 178 състав, призовава Валтер Ридер, гражданин на Швейцария, роден на 2.11.1950 г., с последен известен адрес: гр. София, ул. Цар Асен № 64, сега с неизвестен адрес, да се яви в Софийския районен съд, ГО, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за връчване на препис от искова молба и приложенията към нея в качеството му на ответник по гр.д. № 31871/2014 г., заведено от „Топлофикация – София“ – ЕАД. Книжата се намират в деловодството на 178-и състав, 102 стая, и могат да бъдат получени в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“. Ответникът следва да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 от ГПК.

9451

Великотърновският окръжен съд обявява, че на 20.11.2020 г. е образувано гр. д. № 873/2020 г. по описа на ВТОС по предявено от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество мотивирано искане, вх. № 7878/20.11.2020 г., с правно основание чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ и Решение № 2244 от 18.11.2020 г. на КПКОНПИ се претендира отнемане в полза на държавата имущество от X.X.X., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес Велико Търново, ул. Димитър Благоев № 19, вх. В, ет. 5, ап. 15, X.X.X., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес Велико Търново, ул. Димитър Благоев № 19, вх. В, ет. 5, ап. 15 и „Евро Мастер“ – ЕООД, ЕИК 104607461, със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Димитър Благоев № 19, вх. В, ет. 5, ап. 15, представлявано от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер 2 051 263,64 лв., както следва:

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) с цена на иска в общ размер 7520 лв.:

1. 252 ликвидационни дяла от капитала на „ВЗК“ – ООД, с ЕИК 814240351, равняващи се на 2520 лв.

2. 500 дяла от капитала на „Евро Мастер“ – ЕООД, ЕИК 104607461, равняващи се на 5000 лв.

От X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) с цена на иска в общ размер 250 279 лв.:

1. Самостоятелен обединен обект в сграда с обща площ 23,80 кв. м, с идентификатор № 10447.515.94.8.2, намиращ се на ул. Иван Хаджидимитров № 8. Пазарната стойност на имота, състоящ се от двете обединени постройки, към момента на внасяне на иска за отнемане е в размер 25 242 лв. Данъчната оценка на тези имоти към 2020 г. е в размер 9170,90 лв., от които: 6806,20 лв. на гаража и 2364,70 лв. на разширението към него.

2. Недвижим имот, намиращ се в с. Ново село, община Велико Търново, а именно: урегулиран поземлен имот VII-639, с площ 1840 кв. м, в строителен квартал 65 по кадастралния план на с. Ново село, при граници: улица, УПИ VІІІ-640, УПИ VI-635 и УПИ IX-638, заедно с построените в този имот двуетажна жилищна сграда и стопански постройки ведно с всички подобрения в имота. Пазарната стойност на имота към момента на внасяне на иска за отнемане е в размер 32 270 лв. Данъчната оценка на този имот към 2020 г. е в размер 4227,60 лв.

3. Недвижим имот съгласно картата на възстановената собственост в с. Паскалевец, община Павликени, ЕКАТТЕ 55508, а именно: нива от 10,562 дка, трета категория при неполивни условия, намираща се в местността Екеника, съставляваща имот № 145018, парцел № 18 от масив № 145 по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: имот № 145019 на X.X.X., № 000285 полски път на Община Павликени, № 000093 полски път на Община Павликени и имот № 145017 на X.X.X.. Пазарната стойност на имота към момента на внасяне на иска за отнемане е в размер 17 955 лв. Данъчната оценка на този имот към 2020 г. е в размер 1242,10 лв.

4. Недвижим имот съгласно картата на възстановената собственост в с. Паскалевец, община Павликени, ЕКАТТЕ 55508, а именно: нива от 2,184 дка, трета категория при неполивни условия, намираща се в местността Юртлука, съставляваща имот № 119027, парцел № 27 от масив № 119 по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: имот № 119026 на X.X.X., имот № 119022 на X.X.X. и др., имот № 119025 на X.X.X. и др. и № 000232 – жилищна територия на с. Паскалевец. Нивата е образувана от разделянето на имот № 119021. Пазарната стойност на имота към момента на внасяне на иска за отнемане – 2020 г., е в размер 3850 лв. Данъчната оценка на този имот към 2020 г. е в размер 337,10 лв.

5. Недвижим имот съгласно картата на възстановената собственост в с. Паскалевец, община Павликени, ЕКАТТЕ 55508, а именно: нива от 4,031 дка, трета категория при неполивни условия, намираща се в местността Юртлука, съставляваща имот № 133012, парцел № 12 от масив № 133 по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: имот № 133013 на X.X.X., имот № 133009 на наследниците на X.X.X., имот № 133005 на наследниците на X.X.X. и № 000165 – полски път на Община Павликени. Нивата е образувана от разделянето на имот № 133010. Пазарната стойност на имота към момента на внасяне на иска за отнемане е в размер 6860 лв. Данъчната оценка на този имот към 2020 г. е в размер 622,20 лв.

6. Недвижим имот съгласно картата на възстановената собственост в с. Паскалевец, община Павликени, ЕКАТТЕ 55508, а именно: нива от 6,269 дка, втора категория при неполивни условия, намираща се в местността Горния капчук, съставляваща имот № 039005, парцел № 5 от масив № 39 по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: имот № 039004 на X.X.X.г, № 000274 – полски път на Община Павликени, и № 000016 – полски път на Община Павликени. Пазарната стойност на имота към момента на внасяне на иска за отнемане е в размер 10 657 лв. Данъчната оценка на този имот към 2020 г. е в размер 947,90 лв.

7. Недвижим имот съгласно картата на възстановената собственост в с. Паскалевец, община Павликени, ЕКАТТЕ 55508, а именно: нива от 7,590 дка, трета категория при неполивни условия, намираща се в местността Екеника, съставляваща имот № 148015, парцел № 15 от масив № 148 по картата на възстановената собственост, при граници и съседи: имот № 148014 на X.X.X., № 00093 полски път на Община Павликени, имот № 148007 на X.X.X., № 000093 полски път на Община Павликени и имот № 14808 на „Омега агро“ – ЕООД. Имотът е образуван от разделянето на имот № 148006. Пазарната стойност на имота към момента на внасяне на иска за отнемане е в размер 12 970 лв. Данъчната оценка на този имот към 2020 г. е в размер 1004,20 лв.

8. Недвижим имот, намиращ се в с. Паскалавец, община Павликени, а именно: урегулиран поземлен имот VII, в квартал 14 по подробния устройствен план на с. Паскалавец, община Павликени, целия с площ 1655 кв. м, незастроен, при граници и съседи: от три страни улици, УПИ IV и УПИ VIII, ведно с всички подобрения в имота. Пазарната стойност на имота към момента на внасяне на иска за отнемане е в размер 24 825 лв. Данъчната оценка на този имот към 2020 г. е в размер 3455,60 лв.

9. Недвижим имот, намиращ се в с. Паскалавец, община Павликени, а именно: поземлен имот, целият 1067 кв. м, съставляващ урегулиран поземлен имот № ХІ-224, в кв. 13 по подробния устройствен план на с. Паскалавец, община Павликени, заедно с построените в него жилищна сграда със застроена площ 60 кв. м, второстепенни и стопански постройки, подобрения и трайни насаждения. Пазарната стойност на имота към момента на внасяне на иска за отнемане е в размер 28 550 лв. Данъчната оценка на този имот към 2020 г. е в размер 3639,70 лв.

10. Недвижим имот, намиращ се в с. Паскалавец, община Павликени, а именно: урегулиран поземлен имот II, в кв. 24 „а“, по подробния устройствен план на с. Паскалавец, община Павликени, целият с площ 1040 кв. м, заедно с построените в него жилищна сграда, второстепенни и стопански постройки, подобрения и трайни насаждения при граници и съседи: от две страни улици, УПИ I и УПИ III. Пазарната стойност на имота към момента на внасяне на иска за отнемане е в размер 27 100 лв. Данъчната оценка на този имот към 2020 г. е в размер 2305,90 лв.

11. Недвижим имот, намиращ се в с. Чернооково, община Генерал Тошево, а именно: 1/2 от нива с площ 60 декара, втора категория, в м. Път Кардам, имот № 002015, за който им е отреден парцел № 15 от масив № 2 по картата на възстановената собственост на с. Чернооково – ЕКАТТЕ 81219, община Генерал Тошево, при граници – имоти № 000002, № 002016, № 000003, № 002026, № 002025, №002013, № 002012 и № 002011, който имот е образуван от имот № 002007. Пазарната стойност на имота (на 1/2 идеална част от имота) към момента на внасяне на иска за отнемане – 2020 г., е в размер 60 000 лв. Данъчната оценка на този имот (1/2 идеална част от имота) към 2020 г. е в размер 4537,05 лв. (за целия – 9074,10 лв.)

От X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППД (отм.) се претендира отнемане в полза на държавата на суми, получени при отчуждаване на имущество с 43 сделки с недвижими имоти, с цена на иска в общ размер 878 970 лв.

От X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППД (отм.) се претендира отнемане в полза на държавата на суми, получени при отчуждаване на имущество с 38 сделки с МПС и земеделска техника, с цена на иска в общ размер 572 130 лв.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) се претендира отнемане в полза на държавата на суми по банкови сметки (37 петитума) с цена на иска в общ размер 207 596,34 лв.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) се претендира отнемане в полза на държавата на суми по банкови сметки (20 петитума) с цена на иска в общ размер 90 228,30 лв.

От „Евро Мастер“ – ЕООД, с ЕИК 104607461, на основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) с цена на иска в размер 36 950 лв.:

Недвижим имот, намиращ се в с. Леденик, община Велико Търново, вилна зона „Чуката“, а именно: урегулиран поземлен имот – дворно място, площ 1175 кв. м, представляващ парцел XIV в строителен квартал 12 по плана на с. Леденик, „Чуката“, при граници: улица, XV и парцел VII, заедно с построената в този имот вила.

Пазарната стойност на имота към момента на внасяне на иска за отнемане е в размер 36 950 лв. Данъчната оценка на този недвижим имот към 2020 г. е в размер 8701,60 лв.

От „Евро Мастер“ – ЕООД, с ЕИК 104607461, на основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.) се претендира отнемане в полза на държавата на суми, получени при отчуждаване на имущество с 2 сделки с недвижими имоти с цена на иска в общ размер 7590 лв.:

1. Сумата в размер 4100 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на недвижим имот, намиращ се в землището на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, ЕКАТТЕ 57340, а именно: нива с площ 8,001 дка, трета категория, в местността Соватя, представляваща имот № 113028 по плана за земеразделяне в землището на с. Полски Сеновец.

2. Сумата в размер 3490 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на недвижим имот, намиращ се в землището на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, ЕКАТТЕ 57340, а именно: нива с площ 6,756 дка, трета категория, в местността Дрента, представляваща имот № 057001 по плана за земеразделяне в землището на с. Полски Сеновец.

Под условие на евентуалност, в случай че до приключване на съдебното производство с влязло в сила съдебно решение срещу имуществото, предмет на иск за реално отнемане, предявен срещу X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, и „Евро Мастер“ – ЕООД, ЕИК 104607461, бъде проведено успешно принудително изпълнение за удовлетворяване на вземания на кредитори или се установи, че имуществото е прехвърлено на трето добросъвестно лице по възмезден начин, като е заплатена изцяло действителната стойност на придобитото, е предявен иск на основание чл. 4, ал. 2 във връзка с ал. 1, чл. 6, чл. 9 и чл. 10 от ЗОПДИППД (отм.) за присъждане действителната стойност на полученото от лицето, респ. стойността, на която имуществото е възложено в изпълнителното производство.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.04.2021 г. от 13,30 ч. В едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане в настоящото производство, могат да встъпят в производството, като предявят съответния иск пред ВТОС по настоящото дело.

9503

Ловешкият окръжен съд обявява, че е образувано гр. д. № 462/2020 г., насрочено за 23.04.2021 г. от 9,30 ч., по предявен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: с. Дерманци, ул. Цар Борис I № 13, община Луковит, област Ловеч, и X.X.X., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: с. Дерманци. ул. Цар Борис I № 13, община Луковит, област Ловеч, на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и Решение № 1449 от 17.08.2020 г. на КПКОНПИ иск за отнемане в полза на държавата имущество на стойност 77 827 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ да се отнеме в полза на държавата от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 42 700 лв.:

Урегулиран поземлен имот № IX-671 в кв. 51 по плана на с. Дерманци, област Ловеч, с площ 592 кв. м заедно с построените в имота двуетажна полумасивна жилищна сграда, полумасивна стопанска постройка, паянтова стопанска постройка, при граници и съседи на имота: улица от две страни, УПИ № X-672 на X.X.X., УПИ № VIII-673 на X.X.X., придобит от X.X. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 37, т. 1, рег. № 232, н.д. № 10/2013 г. (дв. вх. рег. № 427/2*1.01.2013 г., Акт № 196, д. № 395/2013 г., по описа на СВ – Луковит). Пазарна стойност към настоящия момент: 19 000 лв.

Лек автомобил „Рено Еспейс“, рег. № ОВ2025АХ, рама № VF8J636150R433201, двигател № J7R3768F469961, дата на първа регистрация – 24.10.1994 г., придобит от X.X. с договор с нотариална заверка на подписите рег. № 1131/4.04.2011 г. на нотариус с рег. № 591 на НК. Пазарна стойност към настоящия момент: 2700 лв.

Товарен автомобил „Пежо Боксер“, рег. № ОВ8549ВВ, рама № VF3231A3215803893, двигател № 3W9570502821, дата на първа регистрация – 29.10.1999 г., придобит от X.X. с договор с нотариална заверка на подписите рег. № 7263/23.12.2015 г. на нотариус с рег. № 591 на НК. Пазарна стойност към настоящия момент: 1044 лв.

Лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № ОВ2118ВМ, рама № WOL000031V7056904, двигател № X16XEL20805064, дата на първа регистрация – 22.08.1997 г., придобит от X.X. с договор с нотариална заверка на подписите рег. № 6968/4.08.2017 г. на нотариус с рег. № 016 на НК. Пазарна стойност към настоящия момент: 1456 лв.

Движими вещи, представляващи парични средства с левова равностойност в общ размер 18 500 лв., иззети с протокол за претърсване и изземване в неотложни случаи с последващо съдебно одобрение от 30.01.2019 г. по ДП № 10/2017 г. по описа на С „БОП“ – Плевен, Ловеч, пр. пр. № 3479/2017 г., по описа на окръжна Прокуратура – Ловеч, собственост на X.X.X., а именно: 6 бр. банкноти с номинал 100 лв.; 30 бр. банкноти с номинал 50 лв.; 440 бр. банкноти с номинал 20 лв.; 430 бр. банкноти с номинал 10 лв.; 4 бр. банкноти с номинал 100 лв.; 6 бр. банкноти с номинал 50 лв.; 111 бр. банкноти с номинал 20 лв. и 38 бр. банкноти с номинал 10 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ да се отнеме в полза на държавата от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 1627 лв.:

Лек автомобил „ВАЗ 21013“, рег. № ОВ0853АТ, рама № ХТА210130С4168019, двигател № 6371191, дата на първа регистрация – 22.07.1983 г. Пазарна стойност към настоящия момент: 250 лв.

Лек автомобил „Фолксваген голф“, рег. № ОВ2431ВС, рама № WVWZZZ1JZYW464080, двигател – без номер, дата на първа регистрация – 16.03.2000 г., придобит от X.X. с договор с нотариална заверка на подписите, рег. № 88/21.01.2019 г. на нотариус с рег. № 173 на НК. Пазарна стойност към настоящия момент: 1377 лв.

Под условие на евентуалност, в случай че до приключване на съдебното производство с влязло в сила съдебно решение срещу имуществото, предмет на искове за реално отнемане с правно основание чл. 142, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, предявени срещу X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, бъде проведено успешно принудително изпълнение за удовлетворяване на вземания на кредитори или се установи, че имуществото липсва или е отчуждено, е предявен на основание чл. 151 във връзка с чл. 149, чл. 142, ал. 2, т. 1, чл. 141 от ЗПКОНПИ иск за присъждане равностойността на това имущество, а именно – стойността, на която имуществото е възложено в изпълнителното производство, респ. паричната му равностойност.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ да се отнеме в полза на държавата от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 33 500 лв.:

– сумата в размер общо 8500 лв., представляваща вноски на каса от титуляря по спестовен влог в левове с BG36 STSA 9300 0012 4198 07, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.;

– сумата в размер общо 25 000 лв., представляваща вноски на каса от титуляря по спестовен влог в левове с BG28 STSA 9300 0023 6849 49, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X..

Съдът указва, че в двумесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица със самостоятелни права върху имуществото могат да встъпят в производството по настоящото дело и да предявят претенциите си.

9489

Хасковският окръжен съд на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 925/2020 г. по описа на съда по искова молба, подадена от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, против X.X.X., с ЕГН **********, и X.X.X., с ЕГН **********, и двамата с адрес Свиленград, ул. Света гора № 52. Претендира се отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност 245 245,75 лв., а именно:

От X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X.:

УПИ VII-1219 в кв. № 55А по регулационния план на Свиленград с идентификатор 65677.701.1219, незастроен, с площ 480 кв. м, при граници на урегулирания поземлен имот: от север – улица; от запад – УПИ VI-1219; от юг улица, и от изток – УПИ VIII-1219, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот с № 30, том 6, pег. № 5047, дело № 632/2012 г., вписан в Службата по вписванията – Свиленград, под Акт № 30, том 11, книга „Прехвърляния“, с дв. вх. pег. № 3110/10.08.2012 г., ведно с построената върху него триетажна жилищна сграда с идентификатор 65677.701.1219.1, с първи етаж – фитнес зала, жилищен етаж, втори жилищен етаж и трети тавански жилищен етаж с площ 517 кв. м, построена в УПИ VII-1219, ул. Васил Левски, в кв. № 55А по регулационния план на Свиленград с идентификатор 65677.701.1219, с площ 480 кв. м, при граници на урегулирания поземлен имот: от север – улица; от запад – УПИ VI-1219; от юг – улица, и от изток – УПИ VIII-1219, с пазарна стойност 229 000 лв.;

товарен автомобил марка „Фолксваген“, модел „Транспортер“, с pег. № Х2902КА, рама № WV1ZZZ70ZVH035100, двигател № ABL091741, с дата на първоначална регистрация 15.07.1997 г., придобит от X.X. на 26.01.2015 г., с пазарна стойност 4300 лв.;

лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с pег. № Х5986КА, рама № WVWZZZ1JZXD009021, двигател № AGR099119, с дата на първоначална регистрация 17.06.1998 г., придобит от X.X. на 11.05.2015 г., с пазарна стойност 3200 лв.

От X.X.X.: сумата в размер 4485 евро, равняващи се на 8745,75 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпила сума по сметка с IBAN BG98DEMI92402400021294 в „Търговска банка Д“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********, чрез трансфер от сметка с IBAN BG39DEMI92402400018767 ведно с начислените лихви.

Делото е насрочено за първо открито съдебно заседание на 29.03.2021 г. от 11 ч.

Съдът указва на заинтересуваните лица, че могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество – предмет на искането, с оглед разпоредбата на чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ в двумесечен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

9488

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

11. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел, учредено в общественополезна дейност „Руско православно обединение в България Св. княгиня Елизавета“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 6.5 от устава на сдружението свиква общо събрание на членовете на 6.02.2021 г. в 10 ч. на адрес: София, район „Люлин“, ж.к. Люлин-5, бл. 504, вх. Д, ет. 8, ап. 31, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за изминалия период; 2. финансов отчет; 3. приемане на план-програма за дейността на сдружението за 2021 г.; 4. избор на нов състав на управителния съвет; 5. вземане на решение за приемане на нови членове и определяне размера на членския внос; 6. други. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание на сдружението, са на разположение на адреса на провеждане всеки работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум в обявения начален час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

9486

13. – Управителният съвет на Асоциацията на концесионерите на морски плажове – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.02.2021 г. в 10 ч. в седалището на асоциацията в София, ул. Хубавка № 11, ет. 1, ап. 1, при следния дневен ред: 1. прекратяване на членство в асоциацията; проект за решение: прекратява членство в асоциацията съгласно внесен списък от управителния съвет; 2. приемане на нови членове на асоциацията; проект за решение: приема нови членове на асоциацията съгласно внесен списък от управителния съвет; 3. приемане на актуализиран списък на членовете на асоциацията; проект за решение: приема актуализиран списък на членовете на асоциацията; 4. промяна в устава на асоциацията; проект за решение: приема направените промени в устава на асоциацията; 5. приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.; 6. освобождаване на членовете на управителния съвет; проект за решение: освобождава членовете на управителния съвет и ги освобождава от отговорност за дейността; 7. избор на нов управителен съвет; проект за решение: избира нов управителен съвет в състав, предложен от общото събрание; 8. избор на председател; проект за решение: избира председател, предложен от общото събрание; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място в 12 ч.

9496