Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 110 от 29.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 393 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 199 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 398 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" ЗА 2020 Г. (ДВ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 406 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г. (ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. (ДВ, БР. 16 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА АЛЕРГИЧНИТЕ БОЛЕСТИ (ДВ, БР. 78 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2003 Г. ЗА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА АВИАЦИОННИЯ ПЕРСОНАЛ (ДВ, БР. 23 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 29 ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА НА ФИНАНСИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ НА ФОНДА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ (ДВ, БР. 103 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 22 ОТ 2009 Г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР (ДВ, БР. 62 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 5 ОТ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИ ВЕДОМОСТИ И ТРУДОВОПРАВНИ ДОКУМЕНТИ НА ПРЕКРАТЕНИ ОСИГУРИТЕЛИ БЕЗ ПРАВОПРИЕМНИК (ДВ, БР. 57 ОТ 2005 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките