Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 6 от 22.I

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 15 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 42 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8 ОТ 15 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АНТИДОПИНГОВИЯ ЦЕНТЪР, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 82 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 15 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № 7 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "НЕВРОХИРУРГИЯ" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 19 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, О Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 32 ОТ 15 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА НЕПРИЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКА РАБОТОДАТЕЛСКА АСОЦИАЦИЯ ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ "БРАИТ" ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 44 ОТ 19 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "КЪМПИНГ ЮГ", ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 46 ОТ 19 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "КРАНЕВО - СЕВЕР", ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 45 ОТ 19 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "АТАНАСОВСКА КОСА" - ЧАСТ 1, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 ОТ 15 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА АНТИДОПИНГОВАТА ДЕЙНОСТ Виж повече