Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 7 от 26.I

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 ОТ 21 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ДВ, БР. 48 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 21 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 ОТ 21 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (ДВ, БР. 85 ОТ 2012 Г.) Виж повече
  • МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС ЗА КОРАБИ, ОПЕРИРАЩИ В ПОЛЯРНИ ВОДИ (ПОЛЯРЕН КОДЕКС) (Приет с Резолюция MSC.385(94) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 21 ноември 2014 г. В сила за Република България от 1 януари 2017 Виж повече
  • УКАЗ № 12 ОТ 18.01.2021 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ Виж повече
  • УКАЗ № 13 ОТ 18.01.2021 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ НА ДОХОДИТЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕТО И ЗАОБИКАЛЯНЕТО НА ДАНЪ Виж повече
  • УКАЗ № 16 ОТ 18.01.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-ЖА НАРГИЗ ГУРБАНОВА - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУТА ПО ПСИХОЛОГИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-749 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ (ДВ, БР. 90 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • ДОГОВОР № РД-НС-01-4-8 ОТ 15 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 Г. (ДВ, БР. 7 ОТ 2020 Г.) Виж повече