Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 8 от 29.I

  • НАРЕДБА № Т-РД-04-1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА НА ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЗАГУБИ В РЕЗУЛТАТ НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ ОТ COVID-19 Виж повече
  • УКАЗ № 11 ОТ 15.01.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВАСИЛ ПАВЛОВ ПЕТКОВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА СЪС СЕДАЛИЩЕ В БРАТИСЛАВА Виж повече
  • УКАЗ № 14 ОТ 18.01.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ СЕРТОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ" Виж повече
  • УКАЗ № 15 ОТ 18.01.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 10 ОТ 15.01.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ЧОБАНОВА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА Виж повече
  • НАРЕДБА № 2 ОТ 20 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧИЛИЩНИТЕ СТОЛОВЕ И ОБЕКТИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩАТА И НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО И К Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-773 ОТ 1 ЮЛИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ХРАНА ИЛИ ЛЕВОВАТА Ѝ РАВНОСТОЙНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 52 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЕ ОТ ДОХА НА ПРОТОКОЛА ОТ КИОТО КЪМ РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА(Ратифицирано със закон, приет от 43-то Народно събрание на 23 юли 2015 г. - ДВ, бр. 60 от 2015 г. В сила за Република България от 31.12.2020 Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2003 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО РЕГУЛИРАН ПАЗАР, ПАЗАРЕН ОПЕРАТОР, ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА МНОГОСТРАННА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК, ИНВ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-862 ОТ 24 ЮЛИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДПОМАГАНЕ С ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВАТА НА ЗАГИНАЛИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО Виж повече