Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 2.II

  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 1999 Г. ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ (ДВ, БР. 109 ОТ 1999 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 7 ЮЛИ 1999 Г. ЗА МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ (ДВ, БР. 101 ОТ 1999 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 39 ОТ 28 МАРТ 2019 Г. ЗА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ФОРМАТА И ДИЗАЙНА НА БАНКНОТИТЕ И МОНЕТИТЕ, ПУСКАНИ В ОБРАЩЕНИЕ (ДВ, БР. 88 ОТ 2005 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА (ДВ, БР. 107 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕСТОВ ЕЗИК Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИГРАЛНИТЕ ЗАЛИ, КАЗИНАТА, ЦЕНТРАЛНИЯ ПУНКТ И ПУНКТОВЕТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЛОЗИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВИДА НА ПОМЕЩЕНИЯТА ИЛИ СГРАДАТА, МИНИМАЛНАТА ИЗИСКУЕМА ПЛОЩ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА И НЕОБХОДИМОТО ТЕХНИЧЕСКО ОБОР Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21 ОТ 29 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - 20 Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-1 ОТ 27 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ - МЕДИЦИНСКИ ПУНКТОВЕ И МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ, КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-2 ОТ 27 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В БОЛНИЦИТЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ В СТРУКТУРАТА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 29 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2021 Г. Виж повече