Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 29 от 9.IV

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 6 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 5 АПРИЛ 2021 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ НА УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ГЛОБАЛНАТА ИНИЦИАТИВА "ПАРТНЬОРСТВО ЗА ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ" Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 6 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДОПУСКАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ДО УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЦЕДУРИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДОГОВОР (НАТО), ПРИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 7 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • НАРЕДБА № 5 ОТ 26 МАРТ 2021 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "КАРДИОХИРУРГИЯ" Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-418 ОТ 5 АПРИЛ 2021 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ, ОПЕРАТИВНА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ ПО ИЗДИРВАНЕ И СПАСЯВАНЕ И ХИМИЧЕСКА, БИОЛОГИЧЕСКА И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № І-2 ОТ 23 МАРТ 2021 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ПРОВЕРКИ НА МЯСТО ПО ЧЛ. 108, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ" НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛН Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 ОТ 6 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 6 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. (ДВ, БР. 100 ОТ 2015 Г.) Виж повече