Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 40 от 14.V

  • УКАЗ № 133 ОТ 12.05.2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОМЕРАЦИЯТА, НАИМЕНОВАНИЯТА И ГРАНИЦИТЕ НА ИЗБОРНИТЕ РАЙОНИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 134 ОТ 12.05.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АНГЕЛ ХРИСТОВ ЧОЛАКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПОСТОЯНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЮНЕСКО Виж повече
  • УКАЗ № 135 ОТ 12.05.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА НИКОЛАЙ МИЛКОВ МИЛКОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, И ЗА ПОСТОЯНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЮНЕСКО СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПАРИЖ Виж повече
  • НАРЕДБА № 8 ОТ 27 АПРИЛ 2021 Г. ЗА КАПИТАЛОВИТЕ БУФЕРИ, КОМБИНИРАНОТО ИЗИСКВАНЕ ЗА БУФЕР, ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯТА И ПРЕПОРЪКАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН СОБСТВЕН КАПИТАЛ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2006 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИТЕ, ОДОБРЕНИЯТА И РАЗРЕШЕНИЯТА, ИЗДАВАНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ПО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (ДВ, БР. 6 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2019 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ (СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ) И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ (ДВ, БР. 4 Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2010 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В БАНКИТЕ (ДВ, БР. 102 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКОВЕТЕ В БАНКИТЕ (ДВ, БР. 40 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ГАЗОВЕ ИЛИ ДРУГИ ГОРИВА С НИСКА ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ (КОДЕКС IGF) Виж повече