Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 1.VI

  • НАРЕДБА № 31 ОТ 22 ЮНИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПОЛИГРАФИСТ" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 ОТ 28 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 ОТ 28 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ, ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VII КЛАС ВКЛЮЧИТ Виж повече