Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 52 от 22.VI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 ОТ 17 ЮНИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 79 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 17 ЮНИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 Виж повече
  • УКАЗ № 155 ОТ 16.06.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ИВАН ИЛИЕВ КОНДОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КНЯЖЕСТВО АНДОРА Виж повече
  • УКАЗ № 156 ОТ 16.06.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА АЛЕКСЕЙ ЕЛЕНКОВ АНДРЕЕВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КНЯЖЕСТВО АНДОРА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. МАДРИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 68 ОТ 10 ЮНИ 2021 Г. ЗА РЕЗЕРВИТЕ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БРУТНИЯ РАЗМЕР НА ВНОСКИТЕ В УНИВЕРСАЛНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ Виж повече
  • КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА КИНЕМАТОГРАФИЧНАТА КОПРОДУКЦИЯ (РЕВИЗИРАНА) 30 ЯНУАРИ 2017 Г., РОТЕРДАМ (Ратифицирана със закон, приет от 44-то Народно събрание на 4 октомври 2019 г. - ДВ, бр. 81 от 2019 г. В сила от 1 април 2020 г.) Виж повече