Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 60 от 20.VII

  • НАРЕДБА № 31 ОТ 2 АВГУСТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ И ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ОТГОВОРЕН АКТЮЕР, ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ПРИДОБИТА ИЗВЪН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА ФОРМАТА НА АКТЮЕРСКАТА ЗАВЕРКА, ФОРМАТА И СЪД Виж повече
  • НАРЕДБА № 15 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА Виж повече
  • НАРЕДБА № 34 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК, СВЪРЗАН С АКТИВИТЕ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ФОНДОВЕТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 ОТ 6 АПРИЛ 2007 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 И 74 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1186/2009 НА СЪВЕТА ОТ 16 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМА НА ОБЩНОСТТА ЗА МИТНИЧЕСКИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ (КОДИФИЦИРАНА ВЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 29 ОТ 12.07.2006 Г. ЗА МИНИМАЛНОТО НИВО НА КРЕДИТНИТЕ РЕЙТИНГИ НА БАНКИТЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ, МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПАЗАРИТЕ И ИНДЕКСИТЕ НА ТЕЗИ ПАЗАРИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 176, АЛ. 3 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗА Виж повече
  • НАРЕДБА № 19 ОТ 8.12.2004 Г. ЗА ПЕНСИОННИТЕ РЕЗЕРВИ И РЕЗЕРВИТЕ ЗА ГАРАНТИРАНЕ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ПОЖИЗНЕНИ ПЕНСИИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 60 ОТ 2021 Г.) Виж повече
  • МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТАВЧИКА ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА № 48 ОТ 20 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСИРАНЕТО НА СЪВЕТА ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО ОТ 2014 Г. Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ФОРМИРАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА ПРИ БЕДСТВИЯ Виж повече