Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 60 от 20.VII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

ПРАВИЛА

за одобряване на мерки за запазване на конкуренцията при концентрации между предприятия

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет и цел на правилата

Чл. 1. (1) С настоящите правила се установяват основните принципи, критериите и процедурата, въз основа на които Комисията за защита на конкуренцията с решение одобрява промени в условията на концентрацията/мерки за запазване на ефективната конкуренция (и двете наричани за краткост МЗЕК).

(2) Настоящите правила уреждат специфичните изисквания, на които трябва да отговарят предложените от лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК промени в условията на концентрацията в рамките на ускорено проучване по реда на чл. 80 от ЗЗК и мерки за запазване на конкуренцията при извършване на задълбочено проучване по реда на чл. 83 от ЗЗК, както и основните изисквания за тяхното изпълнение.

(3) Настоящите правила разясняват ролята и функциите на особения представител по чл. 86, ал. 2 от ЗЗК, както и процедурата по неговото назначаване и освобождаване. Правилата също така определят отношенията между особения представител, лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК и Комисията.

(4) Целта на настоящите правила е да гарантира правната сигурност на участниците в производствата по концентрации между предприятия пред КЗК, като внесе прозрачност, яснота и ефективност на процедурата по одобряването на предложените от лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК мерки за запазване на конкуренцията.

Правни основания и цел на одобряването на мерки за възстановяване на конкуренцията при концентрации между предприятия

Чл. 2. (1) Лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК имат право още на етап подаване на уведомление за предстояща концентрация или в рамките на ускореното проучване да изготвят предложения за промени в условията на концентрацията по реда на чл. 81, ал. 4 от ЗЗК.

(2) По силата на чл. 86 от ЗЗК Комисията може да одобри мерки, предложени от лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК, пряко свързани с изпълнението на концентрацията, които са необходими за запазване на ефективната конкуренция и ограничаване на отрицателното въздействие на нотифицираната операция върху засегнатия пазар.

(3) Докато мерките трябва да бъдат предложени от страните, то Комисията от своя страна може да осигури изпълнението им, като го постави като условие за разрешаване на концентрацията. Следва да бъде правена разлика между условия и задължения. Условие например е изискването за предприемане на всяка мярка, водеща до структурна промяна на пазара, например продажба на предприятие. Действията, необходими за постигането на този резултат, са като цяло задължения на страните, например назначаване на управител с неотменими пълномощия за продажба на предприятието.

(4) За предприятията мерките за запазване на конкуренцията се явяват важен инструмент, който им позволява да реализират очакваните ползи от концентрацията във възможно най-голяма степен, дори ако не могат да получат безусловно разрешение.

ІІ. ОСНОВНИ КРИТЕРИИ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЗЕК ОТ ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 78, АЛ. 1 ОТ ЗЗК

Чл. 3. (1) Предложените МЗЕК трябва да са насочени към запазване на ефективната конкуренция като цяло, а не да бъдат формирани в полза единствено на отделни участници на пазара.

(2) Предложените МЗЕК трябва да бъдат основани на прецизното прилагане на правни и икономически принципи, отчитайки фактите и спецификата на конкретния случай.

(3) Предложените МЗЕК трябва да бъдат пропорционални на конкурентния проблем, т.е. тяхната тежест трябва да съответства на степента на негативното засягане на съответния пазар след концентрацията.

(4) Предложените МЗЕК трябва да бъдат адекватни и достатъчни по начин, по който да способстват за пълно и ефективно преодоляване на конкурентните проблеми, идентифицирани от лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК към момента на подаване на уведомление или указани от Комисията по чл. 80, ал. 4 от ЗЗК, или посочени в Определението по чл. 85, ал. 2, т. 2 от ЗЗК, с което Комисията приема предварителните си заключения за ефекта на концентрацията върху конкуренцията.

(5) Предложението не може да съдържа единствено поемане на ангажимент за неизвършване на антиконкурентно поведение в бъдеще, а е необходимо да бъдат предложени конкретни и реални мерки, чрез които да се запази конкурентната среда.

(6) Когато са предложени няколко МЗЕК, Комисията одобрява само тези от тях, които счита, че са най-ефективни за запазване на конкурентната среда на съответния пазар и в същото време най-малко обременяват участниците в концентрацията, които ги предлагат.

(7) Предложението за МЗЕК, свързани с лишаване от определени права, трябва да съдържа конкретно описание на какви условия трябва да отговаря бъдещия купувач, за да е безспорно, че това предложение ще постигне търсения ефект.

(8) В случай че бъдат предложени МЗЕК, свързани с продажбата на комбинация от активи, които в съвкупност не формират обособен бизнес (търговски марки, ноу-хау, технология и други), то следва да бъде доказано, че те не водят до риск за дейността на трети лица, ако те имат права над тях, както и че ще доведат до реално възстановяване на ефективната конкуренция, тъй като се явяват ключови за извършването на дейност на съответните пазари и например лишаването от тях ще намали пазарната сила на предприятието, което предлага мерките.

(9) Предложението за одобряване на структурни мерки е необходимо да бъде обвързано с определен срок за тяхното въвеждане, който да бъде кратък, с цел да не се намали ефективността на мерките или да се предотврати обезценяването или погиването на отчуждените активи, загубата на клиенти и/или персонал и др.

(10) Предложените МЗЕК, които са свързани с определено бъдещо поведение на страната, която ги предлага, трябва да бъдат обвързани с определен срок и могат да бъдат ефективни в определени случаи, ако не водят до ново изкривяване на ефекта от концентрацията върху ефективната конкуренция, като е необходимо също да бъде предложен адекватен начин за проследяване на тяхното спазване.

(11) Предложените МЗЕК не трябва да водят до натоварване на предприятията с прекомерни разходи, които намаляват значително търсената от тях икономическа полза от сделката.

(12) Предложените МЗЕК трябва да предоставят възможност на КЗК за осъществяване на контрол за тяхното пълно, точно и своевременно изпълнение.

(13) Предложените МЗЕК трябва да зависят изцяло от волята и поведението на страната, която ги предлага.

(14) В случай че трето лице е съгласно да окаже необходимото съдействие за изпълнение на предложените МЗЕК (например е съсобственик на предложените за отчуждаване активи или друго), то неговото съгласие за съдействие следва да бъде надлежно доказано пред Комисията, като се обоснове и необходимостта от това съдействие.

Чл. 4. Освен посочените по-горе критерии Комисията преценява предложените МЗЕК и според конкретните обстоятелства, относими към оценяваната сделка, характеристиката на пазара, икономиката като цяло, характера на концентрацията (хоризонтална, вертикална или конгломератна), както и предвид становищата, постъпили в КЗК от трети заинтересовани страни по отношение на тяхната целесъобразност и ефект върху пазара.

ІІІ. ВИДОВЕ МЕРКИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЕФЕКТИВНАТА КОНКУРЕНЦИЯ

Чл. 5. (1) Концентрациите между предприятия могат да бъдат от най-разнообразен вид и характер, което предопределя и разнообразието на наложени МЗЕК.

(2) Без значение от какъв вид е разглежданата мярка, тя би била неефективна, ако не може да бъде приведена в действие.

Структурни мерки

Чл. 6. (1) Структурните МЗЕК са онези мерки, чието осъществяване се отразява пряко върху структурата на пазара. Тези мерки са прости, лесни за проследяване и администриране и достатъчно ефективни за запазване на конкуренцията.

(2) Структурните мерки обикновено включват продажба на материални активи от участниците в концентрацията или изискване да създадат нов конкурент чрез продажба или предоставяне на лиценз по отношение права на интелектуална собственост. Новият конкурент трябва да има както намерението, така и пазарната сила да се конкурира успешно на пазара.

(3) Когато мярката се изразява в отделяне на бизнес чрез продажба, същият следва да бъде самостоятелен и жизнеспособен на собствено основание.

Изисквания към мярката „отделяне на бизнес чрез продажба“

Чл. 7. (1) Когато структурните мерки обхващат самостоятелен бизнес, страните следва да осигурят детайлна информация за потенциалните и реалните икономически връзки, които предложеният за отделяне бизнес ще има с бившия си собственик, в т.ч. отношения от типа „доставчик – клиент“.

(2) Комисията може да допусне предложените мерки да ангажират отделянето на активи, които не са обособени в самостоятелна бизнес единица. Такъв може да бъде и случаят, когато отделяните активи принадлежат към различни участници в концентрацията. Такава мярка би била допустима само ако предлагащите я демонстрират самостоятелност и жизнеспособност на бъдещата дейност на обединените активи.

(3) В случай че отделяните активи не представляват самостоятелна стопанска дейност, продажбата им може да бъде одобрена като подходяща структурна мярка само ако допълнителните активи, необходими за осъществяването на дейността, са налице у купувача или могат да бъдат лесно придобити от него.

(4) В случаите, когато между предишния собственик и отделяния бизнес съществуват бизнес отношения извън периода на отделяне (напр. действащи договори за доставка или други договори или зависимост, която е необходима за функционирането на отделяния бизнес), предлаганите мерки следва да гарантират продължаването на тези отношения при запазване на стопанската му независимост.

(5) Когато отделяният бизнес представлява самостоятелна бизнес единица, неговото прехвърляне следва да включва всички необходими елементи за успешното продължаване на дейността, вкл. необходимите персонал, активи, консумативи и др.

(6) До окончателното отделяне на съответния бизнес неговият собственик следва да извършва дейността, без да променя нейните мащаб, обхват или елементи, без да прекратява или изменя договори или по какъвто и да било начин да променя възможността прехвърляният бизнес да продължи своята дейност при новия собственик.

(7) Няма ограничение за предлагащия мярката да сключи предварителен/обвързващ договор с избран купувач, докато трае процедурата по оценка на концентрацията в КЗК, стига прехвърлянето на активи/дейност да не се извършва преди влязло в сила решение за разрешение от страна на Комисията.

(8) В случай че придобиването на съответния бизнес представлява концентрация, която подлежи на уведомяване по смисъла на ЗЗК, на Общностното конкурентно право или по правилата в друга юрисдикция, това задължение не се дерогира от връзката му с евентуалното одобрение на предложените мерки.

(9) МЗЕК трябва да предвиждат, че слятото предприятие не може повторно да придобие влияние върху продаденото предприятие (цялото или части от него) за един продължителен период от време, обикновено от 10 години. Дори при отсъствието на изрична клауза, повторното придобиване на предприятието ще наруши задълженията на страните съгласно мерките, тъй като това ще засегне тяхната ефективност.

(10) МЗЕК могат да предвидят Комисията изрично да освободи страните от забраната за повторно придобиване, ако впоследствие установи, че структурата на пазара се е променила в такава степен, че липсата на влияние по отношение на продаденото предприятие вече не е необходима предпоставка, за да бъде обявена концентрацията за съвместима със съответния пазар.

(11) В определени случаи изпълнението на продажба на предприятие като МЗЕК може да е несигурно или трудно с оглед прехвърлянето на ключови договори, права на интелектуална собственост или на работници и служители. Независимо от посочените обстоятелства страните биха могли да решат, че са в състояние да продадат предприятието в рамките на кратък срок от време. В тези случаи Комисията приема МЗЕК за продажба единствено при следните условия:

1. да бъде запазена жизнеспособността на предприятието, обект на продажба, и

2. страните да предложат алтернативна продажба, която са длъжни да осъществят, в случай че не са в състояние да изпълнят първата продажба в определения срок.

(12) Алтернативна продажба, т.нар. „перла в короната“, трябва да бъде поне толкова добра, колкото и първата, по отношение на създаването на жизнеспособен конкурент и не трябва да бъде свързана с несигурност по отношение на своевременното изпълнение. Мярката трябва да съдържа ясен разчет на времето как и кога алтернативната продажба ще влезе в сила, тъй като Комисията определя по-кратки срокове за нейното изпълнение. С цел да се ограничат рисковете през временния период Комисията изисква мярка за отделно поддържане на всички активи, включени в двете алтернативни продажби.

(13) При наличие на несигурност по отношение изпълнението на продажбата поради права на трети страни или по отношение намирането на подходящ купувач страните могат да изберат между „перла в короната“ или предварително определен купувач.

Чл. 8. (1) Важен елемент от оценката на Комисията при одобряването на предложена от лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК продажба на предприятие/обособен бизнес е прехвърлянето му да се осъществи на подходящ купувач. С цел да се гарантира, че предприятието се продава на подходящ купувач, предложените МЗЕК трябва да включват критерии, които да определят неговата пригодност и които ще позволят на Комисията да направи своите заключения, че продажбата на предприятието/обособения бизнес на такъв купувач ще отстрани установените съмнения относно конкуренцията.

(2) Основните изисквания, на които следва да отговаря потенциалният купувач, са следните:

1. да бъде независим от участниците в концентрацията;

2. да притежава финансови средства/осигурено финансиране, доказани съответни познания и опит и да има стимул и способност да запази и развие продаваното предприятие/обособен бизнес като жизнеспособна и активна конкурентна сила, конкурираща се с обединената група и другите конкуренти;

3. придобиването на предприятието/обособения бизнес от предложения купувач не следва да създава нови проблеми за конкуренцията, нито риск, че изпълнението на одобрената мярка ще бъде забавено; в случай че за придобиването на предприятието/обособения бизнес се изисква одобрение от други регулаторни органи, предложеният купувач следва да набави и представи всички необходими одобрения (лицензии, разрешения и др.).

Чл. 9. (1) Като цяло съществуват три начина да се гарантира, че предприятието/обособеният бизнес се прехвърля на подходящ купувач. Изборът на категория зависи от характера и обхвата на предприятието, обекта на продажба, рисковете от влошаване състоянието на предприятието през междинния период до продажбата и всяка несигурност, присъща на прехвърлянето, и по-специално рисковете при намиране на подходящ купувач.

(2) В първата категория лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК могат да продължат продажбата на предприятието/обособения бизнес въз основа на изискванията за купувач в рамките на определен срок след приемането на решение. Тази процедура е уместна, при условие че могат да се очакват няколко купувачи и не са налице конкретни проблеми, които да усложнят или възпрепятстват продажбата. При тези обстоятелства Комисията може да заключи, че продажбата ще бъде изпълнена и не съществуват причини изпълнението на нотифицираната концентрация да бъде отменено след решението на Комисията.

(3) Съществуват случаи, при които само предложение за предварително определен купувач ще позволи на Комисията да заключи с необходимата степен на сигурност, че предприятието/обособеният бизнес ще бъде ефективно продадено на подходящ купувач. Поради това лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК в предложените МЗЕК трябва да поемат задължението, че няма да приключат концентрацията, преди да са сключили обвързващо споразумение с купувач за продаваното предприятие, одобрен от Комисията. Тази категория е приложима, когато съществуват значителни препятствия за продажба като права на трети страни, както и неясноти по отношение на намирането на подходящ купувач. Необходимостта от предварително определен купувач може да се отнася за случаи, които създават съществен риск за запазване на конкурентоспособността и продаваемостта на предприятието, което подлежи на продажба през междинния период преди продажбата.

(4) Третата категория включва случаи, при които лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК посочват и сключват правно обвързващо споразумение с подходящ купувач по време на процедурата по оценка на концентрацията. При тези обстоятелства Комисията в окончателното си решение одобрява купувача и постановява, че прехвърлянето на продаваното предприятие/обособен бизнес ще отстрани съмненията относно конкуренцията. В тези случаи не е необходимо допълнително решение за одобрение на купувач и приключването на продажбата на продаваното предприятие/обособен бизнес може да се осъществи скоро след постановяване на решението. Тази категория е особено приложима, когато идентичността на купувача е от изключително значение за ефективността на предложената МЗЕК. Това засяга случаи, при които предвид обстоятелствата само много малко потенциални купувачи могат да бъдат счетени за подходящи, тъй като продаваното предприятие/обособен бизнес не е жизнеспособно само по себе си, а жизнеспособността ще бъде гарантирана само от специфичните активи на купувача или когато е необходимо купувачът да притежава специфични характеристики.

Поведенчески мерки

Чл. 10. (1) Поведенческите МЗЕК съдържат в себе си разпоредби, които предписват определено поведение след концентрацията.

(2) Мерките имат поведенчески характер, когато са свързани с предприемане на (или предписват въздържане от) определени действия.

(3) Поведенческите мерки е възможно да бъдат ефективен метод за преодоляване на конкурентни проблеми, породени от вертикални сливания/придобивания на контрол, но и при справяне с проблеми, породени от хоризонтални сливания/придобивания на контрол (обикновено заедно със структурна мярка).

(4) Известен недостатък на този вид мерки е, че понякога са трудно проследими, изискват квалифициран мониторинг, както и постъпване на редовни текущи доклади в Комисията относно надлежното им спазване.

(5) С оглед постигане на поставената цел особено важно е ясното и внимателно формулиране на поведенческите мерки.

(6) Постановени мерки, които са твърде неопределени, за да бъдат приложени в действие, или такива, които лесно биха могли да бъдат тълкувани погрешно или заобиколени, не биха могли да постигнат своята цел и могат да се окажат недостатъчни за елиминирането на конкурентната вреда.

(7) Най-често срещани форми на поведенчески мерки са разпоредби за: разделяне/„разделителни стени“ (firewall), забрана на дискриминация, задължително лицензиране, прозрачност (обикновено при вертикални концентрации), против „отмъщаване“ (retaliation), забрана за договаряне с посочени страни (в зависимост от различни фактори).

(8) Възможни са и други поведенчески мерки, като например изменение/прекратяване на договори за доставка.

(9) Поведенческите мерки са от особено значение в случаи, когато одобряването на структурни мерки би елиминирало икономическата ефективност на планираната концентрация, а отсъствието на МЗЕК би довело до негативни последици за конкуренцията.

Мерки от смесен тип

Чл. 11. (1) В някои случаи най-ефективната МЗЕК включва комбинация от структурни и поведенчески мерки.

(2) Когато концентрацията засяга повече от един продуктов пазар и/или продукти, конкуренцията би била защитена най-добре чрез структурна мярка на някои пазари и чрез поведенческа – на други.

(3) Дори и в случаи, когато в резултат от концентрация между предприятия се засяга само един пазар, е възможна комбинация от поведенчески и структурни мерки.

(4) В някои случаи ефективна мярка би била тази, която включва изискване предприятието след сделката да се освободи от определени договори с клиенти (структурна мярка) и също така изискване да не се използват практики за договаряне, които биха могли да се характеризират като злоупотреби (поведенческа мярка).

(5) При определени обстоятелства поведенчески мерки са необходими за засилване на ефекта от структурни мерки, особено когато първите имат дългосрочен характер.

Преразглеждане на МЗЕК

Чл. 12. (1) Независимо от вида на МЗЕК може да бъде включена и клауза за преразглеждане. В съответствие с клаузата за преразглеждане Комисията, по молба на страните и при представяне на основателни причини, може да удължи крайните срокове или при изключителни обстоятелства да освободи лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК от постановените мерки, да ги промени или замени.

(2) Страните следва да подадат молба за удължаване на срока в неговите рамки (преди неговото изтичане). Когато страните подават молба за удължаване за първия период от продажбата, Комисията приема, че са налице основателни причини единствено ако страните не са в състояние да спазят срока по причини извън тяхната отговорност и ако може да се очаква, че страните ще успеят впоследствие да продадат предприятието в кратък срок.

(3) Комисията може да предоставя освобождавания или да приема промени или замествания само при изключителни обстоятелства. Изключителните обстоятелства могат да се приемат за такива, ако страните докажат, че условията на пазара са се променили значително и за постоянно, т.е. за достатъчно продължителен период от време, най-малко от няколко години между решението на Комисията и молбата. Изключителни обстоятелства са налице и ако страните са в състояние да докажат, че опитът, придобит при прилагането на МЗЕК, показва, че целта, която се преследва, ще бъде постигната по-добре, ако се променят условията.

(4) За всяко освобождаване, промяна или заменяне Комисията взема предвид и оценява мнението на трети страни и въздействието, което промяната може да окаже върху тяхното положение, съответно върху цялостната ефективност на МЗЕК.

(5) В случай че първоначалните МЗЕК не постигат предвижданите резултати и поради това не отстраняват ефективно опасенията относно конкуренцията, страните могат да бъдат задължени да предложат промяна в МЗЕК с цел да се постигне предвиденият резултат или самата Комисия може след изслушване на страните да промени условията и задълженията с тази цел.

(6) При подаване на молба Комисията приема решение за освобождаване, промяна или заменяне на МЗЕК, като промяната е ефективна единствено ex nunc (занапред).

ІV. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОТ ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 78, АЛ. 1 ОТ ЗЗК ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА В РАМКИТЕ НА УСКОРЕНО ПРОУЧВАНЕ

Чл. 13. Съгласно разпоредбата на чл. 81, ал. 1 от ЗЗК оценката при ускореното проучване се извършва в срок до 25 работни дни, в който Комисията се произнася с решение по чл. 82, ал. 3 от ЗЗК. Срокът започва да тече от работния ден, следващ деня на образуване на производството. Сроковете по ал. 1 спират да текат при необходимост от предоставянето на допълнителна информация от уведомяващите предприятия.

Чл. 14. (1) Лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК могат с подаване на уведомлението да предложат промени в условията на концентрацията при идентифицирани от тях антиконкурентни проблеми.

(2) Съгласно разпоредбата на чл. 80, ал. 4 от ЗЗК, в случай че с подаване на уведомлението не са предложени промени в условията на концентрацията, а са налице данни за съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция, Комисията указва на лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК да предложат промени с цел отстраняване на антиконкурентните ефекти.

(3) За да бъде приложена разпоредбата на чл. 80, ал. 4 от ЗЗК на този етап от проучването, е необходимо проблемът за конкуренцията да бъде толкова недвусмислен, а предложените промени в условията на концентрацията толкова ясно очертани, че да не се налага иницииране на задълбочено проучване.

(4) Комисията в срок до 15 работни дни от образуване на производството уведомява писмено страните относно откроените в хода на проучването опасения за съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция, като указва на нотифициращите страни да предложат подходящи промени в условията на концентрацията.

(5) По искане на уведомяващите предприятия Комисията може да удължи срока по чл. 81, ал. 1 от ЗЗК с до 10 работни дни за изготвяне на промени в условията на концентрацията.

(6) Независимо дали е поискано удължаване на срока за оценка от лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК срокът по чл. 81, ал. 1 от ЗЗК се удължава с още 10 работни дни считано от деня, в който уведомителят предостави на Комисията пълна информация във връзка с предлаганите промени в условията на концентрацията.

Чл. 15. (1) Предложението до Комисията следва да съдържа ясна индивидуализация на предлаганите промени в условията на концентрацията и доказателства за тяхната способност изцяло да предотвратят възпрепятстването на ефективната конкуренция. Нотифициращите страни са длъжни да представят цялата налична съществена информация, която е необходима на Комисията за оценката на предложените промени. Обхватът на необходимата информация може да бъде обсъден с Комисията съобразно спецификата на разглеждания случай.

(2) Промени в условията на концентрацията при ускорено проучване могат да бъдат приети от Комисията единствено когато проблемът за конкуренцията може лесно да се установи и да се коригира.

(3) За да бъдат спазени законовите срокове, предвидени за оценка в рамките на ускореното проучване, е особено важно лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК своевременно да представят на Комисията цялата необходима информация, като попълнят приложената към настоящите правила форма. По този начин КЗК ще може правилно да оцени предложените промени в условията на концентрацията и тяхната пригодност трайно да запазят условията на ефективната конкуренция на съответния пазар. Ако не се спази това задължение, КЗК може да не е в състояние да направи заключение, че предложените промени ще отстранят откроените сериозни опасения за конкурентната среда.

(4) Предложените от лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК промени в условията на концентрацията следва да бъдат подадени и в неповерителен вариант. Неповерителната версия на предложените промени в условията на концентрацията трябва да позволява на трети страни напълно да оценят тяхната функционалност и ефективност спрямо откроените от КЗК опасения за конкурентната среда.

(5) Оценката и анализът на предложените промени в условията на концентрацията се извършват, като промените се подлагат на т.нар. „пазарен тест“, в който конкурентите (респ. доставчици и клиенти) се анкетират относно ефективността на предложените МЗЕК.

(6) Комисията извършва пазарния тест с цел да установи доколко предложените промени в условията на концентрацията ще отстранят изцяло и в кратък срок идентифицираните проблеми за конкурентната среда.

(7) Комисията приема единствено предложени промени в условията на концентрация, които са оценени като способни да предотвратят изцяло значителното възпрепятстване на ефективната конкуренция, както и да могат да бъдат приложени ефективно в рамките на кратък период от време.

(8) На този етап от проучването биха могли да бъдат приети единствено ограничени промени в условията на концентрацията, като например такива, представени под формата на уточняване, усъвършенстване или други подобрения, гарантиращи, че тези промени са функционални и ефективни.

(9) Когато Комисията прецени, че предложените промени в условията на концентрацията са съизмерими с проблема за конкуренцията, разрешава концентрацията на основание чл. 82, ал. 3, т. 3 от ЗЗК.

(10) Ако Комисията прецени, че предложените промени в условията на концентрацията не отстраняват откроените опасения за конкурентната среда, тя постановява решение на основание чл. 82, ал. 3, т. 4 от ЗЗК за започване на задълбочено проучване по реда на чл. 83 от ЗЗК, което решение не подлежи на обжалване.

V. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЗЕК ОТ ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 78, АЛ. 1 ОТ ЗЗК В РАМКИТЕ НА ЗАДЪЛБОЧЕНО ПРОУЧВАНЕ

Чл. 16. Съгласно разпоредбата на чл. 84, ал. 1 от ЗЗК задълбоченото проучване се извършва и приключва в срок до 90 работни дни след публикуване на решението за неговото започване в електронния регистър на КЗК. Единствено в случаи, представляващи фактическа и правна сложност, срокът може да бъде удължен с не повече от 25 работни дни.

Чл. 17. В случай на предложени МЗЕК разпоредбата на чл. 84, ал. 2 от ЗЗК предвижда срокът да бъде удължен с 15 работни дни, които започват да текат от деня, следващ деня, в който Комисията получи пълна информация във връзка с предложените мерки.

Чл. 18. В случай че след анализ на събраните в хода на проучването доказателства се установи, че концентрацията поражда сериозни съмнения, че в резултат на осъществяването й съществено ще се възпрепятства ефективната конкуренция на съответния пазар, особено в резултат на създаване или засилване на господстващо положение, Комисията постановява определението, визирано в разпоредбата на чл. 85, ал. 2, т. 2 от ЗЗК. В това определение КЗК излага предварителните си заключения относно ефекта, който ще породи концентрацията върху конкуренцията.

Чл. 19. С определението Комисията приканва лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК да предложат мерки, чрез които да се преодолеят изцяло конкурентните проблеми, установени от КЗК, за да се запази ефективната конкуренция.

Чл. 20. (1) На участниците в концентрацията се изпраща определението на Комисията, а заинтересованите лица, конституирани по реда на чл. 43, ал. 2, т. 2 от ЗЗК, се уведомяват за постановеното определение.

(2) В определението се посочва срок не по-кратък от 14 дни, в който съгласно чл. 85, ал. 3 от ЗЗК участниците в концентрацията и конституираните трети заинтересовани лица могат да представят становище и релевантни доказателства по предварителните заключения на КЗК.

(3) Срокът за представяне на становища и релевантни доказателства по чл. 85, ал. 3 от ЗЗК започва да тече от деня на получаване на копието от определението или на писменото уведомление за него.

Чл. 21. (1) Предложението до Комисията следва да съдържа ясна индивидуализация на бъдещите МЗЕК, като се попълни съответната форма, съдържаща информацията относно МЗЕК по чл. 86, ал. 1 от ЗЗК (приложение № 1 към настоящите правила).

(2) Предложените МЗЕК се анализират и оценяват относно тяхната ефективност съобразно конкретния случай. Това се извършва, като мерките се подлагат на т.нар. „пазарен тест“, в който конкурентите (респ. доставчици и клиенти) се анкетират доколко тези ограничения ще отстранят очакваните негативни ефекти за пазара след осъществяването на концентрацията.

(3) Оценката на предложените мерки се извършва едва след като страните опишат всички детайли на предлаганите мерки, необходими за цялостна оценка на ефекта от прилагането на съответната мярка, като например обхват на предложения за продажба бизнес, видовете активи, други елементи на извършваната дейност, в т.ч. действащи договори с доставчици и клиенти, издадени лицензи и разрешителни и други данни. КЗК оценява доколко са допустими предложените мерки и определя като приемливи тези от тях, които отговарят на критериите, разписани в раздел ІІ на настоящите правила.

(4) При прилагането на пазарния тест Комисията предлага на трети страни (клиенти и/или конкуренти на участниците в концентрацията и други) да изразят мнение по предложените мерки, като за целта страната, която предлага МЗЕК, следва да ги представи и в техния публичен вариант.

(5) При извършване на т.нар. „пазарен тест“ Комисията взема предвид и оценява цялата относима към предложените мерки информация, в частност по отношение типа, мащаба и обхвата на съответните мерки, както и характеристиките на съответния пазар (продуктов и географски), пазарните участници (и техните дялове) и др.

Чл. 22. (1) В случай че оценката на Комисията покаже, че предложените мерки не са достатъчни и ефективни, с определение се уведомяват страните за това и се приканват да предложат нови.

(2) Новите предложения на мерки също се подлагат на пазарен тест относно тяхната ефективност и саниращо проблемната концентрация действие.

(3) Този процес изисква редовни комуникации с уведомяващите страни, както и тяхното активно съдействие с цел да бъдат отстранени всякакви съмнения от участниците на пазара относно ограничаване на ефективната конкуренция.

Чл. 23. (1) В случаите, при които страните и заинтересованите лица изразят желание, те могат да бъдат изслушани от Комисията на основание чл. 87, ал. 1 от ЗЗК, като изложат своите възражения срещу необходимостта от предлагане на МЗЕК или обосноват защо именно предложените от тях мерки са подходящи в конкретния случай да неутрализират отрицателното въздействие върху конкуренцията.

(2) Страните и заинтересованите лица се изслушват в открито заседание, насрочено от председателя на КЗК след изтичане на срока за представяне на становища по предявените възражения, но не по-рано от 14 дни, като те се уведомяват за насроченото заседание по реда на АПК. Заседанието се провежда при закрити врати.

(3) Заседанието на КЗК започва с решаване на предварителни въпроси относно редовността на процедурата. На страните и на заинтересованите лица могат да се задават въпроси по ред, определен от председателя. Когато сметне, че обстоятелствата по случая са изяснени, председателят предоставя възможност на страните за становища. Заседанието се закрива след изясняване на спора от фактическата и правната страна.

(4) До постановяване на окончателното решение на Комисията се забраняват всякакви фактически и правни действия, свързани с предвижданата концентрация.

(5) Изключение се прави единствено в случай на търгово предложение или за поредица от сделки с ценни книжа, допуснати до търговия на регулирани пазари на финансови инструменти, чрез които се придобива контрол по смисъла на чл. 22, ал. 3 от ЗЗК от различни продавачи, при условие че Комисията е уведомена съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗЗК без забавяне, както и че придобилото ценните книжа лице не упражнява свързаното с тях право на глас, освен за да запази стойността на направената инвестиция.

Чл. 24. След като спорът е изяснен от фактическа и правна страна, КЗК постановява окончателно решение по реда на чл. 88, ал. 1 от ЗЗК, с което:

1. разрешава безусловно концентрацията (чл. 88, ал. 1, т. 1 от ЗЗК);

2. разрешава концентрацията, при условие, че бъдат изпълнени мерки, пряко свързани с изпълнението на концентрацията и необходими за запазване на ефективната конкуренция и ограничаване на отрицателното й въздействие върху засегнатия пазар (чл. 88, ал. 1, т. 2 от ЗЗК);

3. забранява концентрацията в случаите, при които Комисията е установила по категоричен начин, че не е възможно да одобри подходящи МЗЕК или предложените такива от страните са доказано неефективни (чл. 88, ал. 1, т. 3 от ЗЗК).

VI. ОСОБЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ПО ЧЛ. 86, АЛ. 2 ОТ ЗЗК

Чл. 25. (1) Тъй като Комисията не би могла пряко да се ангажира с ежедневното наблюдение за изпълнението на одобрените от нея мерки за запазване на конкуренцията, страните по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК трябва да предложат, а Комисията да одобри и да възложи мандат за особен представител по мониторинг (Monitoring Trustee) и/или особен представител по „отделяне на бизнес чрез продажба“ (Divestiture Trustee).

(2) Комисията преценява дали едно лице може да изпълнява двата мандата във всеки един конкретен случай.

Чл. 26. (1) Особеният представител по смисъла на чл. 86, ал. 2 от ЗЗК е независим контролиращ управител, който следи за изпълнението на одобрените от Комисията мерки и служи за гарант, че концентрацията ще бъде осъществена с необходимата степен на сигурност.

(2) Особеният представител се предлага от лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК и се одобрява за назначаване с определение на Комисията, въз основа на което се сключва тристранно споразумение за възлагане на мандат.

(3) Възнаграждението на особения представител и другите свързани разходи по изпълнение на мандата се поемат от лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК.

(4) Независимостта на особения представител е спрямо лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК. Той не може да приема указания от тези лица по отношение на изпълнението на мандата, възложен от Комисията, както и да извършва действия, които биха поставили под съмнение независимостта му. Особеният представител може да приема указания единствено от Комисията по отношение изпълнението на задълженията си.

(5) Функции на особения представител по мониторинг:

1. следи за изпълнението на одобрените от Комисията мерки за защита на конкуренцията и докладва периодично за напредъка им;

2. следи процеса по обособяване на бизнеса, който подлежи на отделяне чрез продажба, и осъществява надзор доколко той се управлява като отделна икономическа единица;

3. следи и осъществява надзор за запазването на икономическата жизнеспособност, продаваемост и конкурентоспособност на бизнеса, който трябва да бъде отделен и продаден; минимизира, доколкото е възможно, всеки риск от загуба на конкурентния потенциал; включително следи дали са предприети действия за задържане на целия ключов персонал на този бизнес;

4. определя всички необходими мерки, за да гарантира, че лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК не получават поверителна информация, свързана с бизнеса, който е определен за продажба („Divestment Business“) след датата на влизане в сила на решението; решава дали такава информация може да бъде разкрита или съхранявана от тези лица, доколко оповестяването е разумно и необходимо, за да може да се извърши продажбата или тъй като разкриването се изисква по силата на закон.

(6) Функции на особения представител по „отделяне на бизнес чрез продажба“:

1. самостоятелно извършва и/или подпомага лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК в намиране на подходящ купувач на бизнеса, предмет на продажба;

2. гарантира, че потенциалните купувачи получават цялата документация и информация, необходима за надеждна оценка („due diligence“) на бизнеса за продажба;

3. извършва продажбата по най-добрата оферта, без да е обвързан с минимална цена или други инструкции от лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК; купувачът трябва да отговаря на изискванията, предвидени в решението, с които са одобрени мерките за запазване на конкуренцията.

VII. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 78, АЛ. 1 ОТ ЗЗК

Чл. 27. (1) Лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК носят отговорност за изпълнението на одобрените от Комисията мерки за запазване на конкуренцията.

(2) Всички разходи по изпълнение на одобрените мерки за защита на конкуренцията са за сметка на лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК.

(3) Лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК са задължени да осигуряват пълно съдействие и да предоставят информация на особения представител, необходима му да изпълни своите задължения. Лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК са задължени да осигурят на особения представител пълен достъп до книжата, документите, ръководството или друг персонал, съоръженията, обектите и техническата информация на бизнеса за продажба (Divestment Business).

(4) Лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК предоставят на особения представител един или повече офиси в своите помещения.

VIII. НАЗНАЧАВАНЕ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ОСОБЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ

Чл. 28. (1) Най-късно до 7 дни след уведомяването за постановеното решение, с което се одобряват мерки за запазване на конкуренцията, лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК представят на Комисията списък с от поне трима подходящи потенциални кандидати за особен представител, като посочват цялата относима информация, която е необходима, за да се прецени дали лицата могат да осъществят такъв мандат.

(2) Ако Комисията не одобри нито един от кандидатите, лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК представят в рамките на 5 дни нов списък с кандидати за особен представител.

(3) Особеният представител посочва ключовите членове на своя екип, които ще му съдействат в периода на изпълнение на одобрените мерки за защита на конкуренцията. Тези лица също трябва да бъдат одобрени от Комисията.

(4) Особеният представител няма право да заменя ключовите членове на неговия екип без предварителното съгласие на Комисията и на лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК.

(5) Особеният представител и ключовите членове на неговия екип трябва да притежават подходящ опит, нужната квалификация и знания, за да реализират успешно възложения мандат.

(6) Особеният представител декларира, че липсва конфликт на интереси, който да попречи да стъпи в длъжност. Особеният представител се задължава да не създава/изпада в конфликт на интереси по време на мандата си.

(7) Комисията с определение утвърждава назначаването на особен представител, въз основа на което се възлага мандат (приложение № 2 – образец на „Споразумение за възлагане на мандат“).

(8) Особеният представител встъпва в длъжност най-късно до 7 дни от утвърждаване на мандата му от Комисията. С встъпването в длъжност особеният представител представя работен план с посочен времеви график за реализиране на мерките за защита.

(9) Особеният представител е задължен да представя до 15-о число на всеки месец периодичен отчет за изпълнението на одобрените мерки на Комисията.

(10) Докладите, съставяни от особения представител, обхващат:

1. оперативните и финансовите резултати на бизнеса за отделяне чрез продажба през съответния период;

2. всички проблеми, възникнали при изпълнението на задълженията като особен представител, по-специално относно неспазване от страна на лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК на условията и задълженията съгласно решението на Комисията;

3. мониторинг на запазването на икономическата жизнеспособност, продаваемост и конкурентоспособност на бизнеса за отделяне чрез продажба и на спазването на задълженията за отделно управление на този бизнес от останалите активи на лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК, както и мониторинг на разделянето на активите;

4. преглед и оценка на напредъка на процеса по продажба, включително докладване за потенциални купувачи и цялата друга информация, получена относно продажбата;

5. всякакви конкретни въпроси, посочени в работния план, и др.

(11) В рамките на една седмица след като лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК представят на Комисията предложение за купувач, особеният представител представя на Комисията мотивирано становище относно годността и независимостта на предложения купувач и жизнеспособността на отделения бизнес след продажбата. Особеният представител представя и становище дали този бизнес се продава по начин, съобразен с решението на Комисията и одобрените мерки, по-специално дали продажбата осигурява трайната структурна промяна на пазара.

(12) Особеният представител се съобразява с инструкциите на Комисията по отношение на всички аспекти на провеждането и приключването на продажбата, по-специално за прекратяване на преговори с всеки бъдещ купувач, за който Комисията уведоми особения представител и лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК, че е неприемлив.

(13) Избраният купувач и окончателното споразумение за покупко-продажба следва да бъдат одобрени от Комисията в съответствие с процедурата за избор на купувач.

(14) Мандатът на особения представител се прекратява:

1. Предсрочно:

а) при изпадане в конфликт на интереси, който не може да се прекрати в рамките на мандата;

б) при наличие на основателна причина от страна на особения представител, след като изпрати писмено предизвестие до лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК и до Комисията.

2. В тези случаи особеният представител продължава да изпълнява функциите си по мандата, докато не извърши пълно предаване на цялата необходима информация на нов особен представител, който следва да бъде назначен с акт на Комисията.

3. Редовно – при реализиране на одобрените мерки за запазване на конкуренцията. В този случай мандатът автоматично се прекратява, ако Комисията одобри писмено освобождаването от отговорност на особения представител от неговите задължения по мандата. Одобрението за освобождаване от отговорност може да бъде поискано от особения представител след приключване на изпълнението на неговите задължения по мандата.

(15) С приключване на мандата особеният представител представя на Комисията окончателен доклад за своята дейност.

(16) Комисията може по всяко време да поиска повторното назначаване на особения представител, ако впоследствие се окаже, че ангажиментите не са били изпълнени изцяло и правилно. Особеният представител приема такова повторно назначаване в съответствие с условията на неговия предишен мандат.

(17) Забранява се на особения представител, без изрично разрешение на Комисията, в срок до една година след приключване на мандата да:

1. заема каквито и да е длъжности в предприятия под контрола на лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК;

2. да извършва платени услуги на предприятия под контрола на лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК.

(18) При определени обстоятелства, например в случаите на поведенчески мерки, прилагани в продължение на няколко години или при отделяне на бизнес чрез продажба, възникнали в периода на мандата на особения представител, срокът от една година по предходната алинея може да бъдат удължени до три години.

IX. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ МЗЕК

Чл. 29. (1) КЗК може да отмени постановеното по реда на чл. 82, ал. 3, т. 3 и по чл. 88, ал. 1, т. 2 от ЗЗК решение, когато:

1. то се основава на непълна, неточна, недостоверна или заблуждаваща информация;

2. концентрацията е извършена при условия и по начин, различни от тези, които Комисията е взела предвид при издаване на решение по чл. 82, ал. 3, т. 3 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от ЗЗК.

(2) В случай че Комисията установи, че одобрените МЗЕК не са изпълнени или са само частично изпълнени, приема решение за образуване на производство по чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗЗК и може да приложи реда по чл. 90 от ЗЗК.

(3) Всички събрани доказателства се прилагат по новообразуваното производство.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите правила са разработени в съответствие с чл. 86, ал. 4 от ЗЗК и се основават на практиката по правоприлагане във връзка с одобряване на мерки за запазване на ефективната конкуренция на ЕК и на националните органи по конкуренция на страните – членки на Европейския съюз.

§ 2. Настоящите правила са приети с Решение № 689 от 1.07.2021 г. на КЗК на основание чл. 60, ал. 1, т. 24 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) и влизат в сила от датата на тяхното обнародване.

§ 3. Настоящите правила отменят приетите с Решение № 1776 от 20.12.2011 г. Правила по налагането на мерки за запазване на конкуренцията при концентрации между предприятия.

§ 4. Настоящите правила подлежат на периодично изменение и допълнение с оглед адекватно отразяване практиката на КЗК.

Председател: X.X.

Приложение № 1

Форма, съдържаща информацията относно МЗЕК

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата форма определя информацията и документите, които лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК следва да предоставят едновременно с предлагането на промени в условията на концентрацията съгласно чл. 80, ал. 4 от ЗЗК и мерки за запазване на ефективната конкуренция съгласно чл. 86, ал. 1 от ЗЗК (и двете наричани за краткост МЗЕК).

Исканата информация е необходима, за да даде възможност на КЗК да провери дали предложените за одобрение мерки позволяват да бъде разрешена концентрацията.

Възможно е КЗК да освободи от задължението участниците в концентрацията да предоставят някоя от изисканата в настоящата форма информация, вкл. и документи, когато прецени, че спазването на тези задължения или изисквания не е необходимо за разглеждането на предлаганите мерки. Обемът и видът на изискваната информация ще варира в зависимост от типа и структурата на предложената мярка.

КЗК е на разположение да обсъжда със страните обхвата на изискваната информация във всеки конкретен случай текущо и в предварителен порядък.

РАЗДЕЛ 1

Описание на предложените за одобрение МЗЕК

1.1. Предоставяне на подробна информация за:

– Обекта/предмета на предложените МЗЕК; и

– Условията за тяхното изпълнение.

1.2. В случаите, когато предложените мерки се състоят в отделяне чрез продажба на бизнес, изисканата информация е разписана подробно в Раздел 4.

РАЗДЕЛ 2

Най-подходящи мерки за отстраняване на съмненията по отношение на конкуренцията

2. Подробна обосновка доколко предложените МЗЕК са подходящи/годни, за да бъдат отстранени изцяло ограниченията за ефективната конкуренция, установени от КЗК.

РАЗДЕЛ 3

Резюме на предлаганите за одобрение МЗЕК

3. Резюме (публична версия) на същността и обхвата на предложените мерки, както и причината, поради която (според Вас) те са подходящи, за да бъде отстранен негативният ефект върху конкуренцията на съответния пазар. Възможно е КЗК да ползва това обобщение, за да направи пазарен тест на предложените мерки с трети лица.

РАЗДЕЛ 4

Информация за бизнеса, който следва да бъде отделен чрез продажба

4. В случаите, когато предлаганите мерки се състоят в продажба на бизнес, представете следните информация и документи:

Обща информация за бизнеса, който следва да бъде отделен чрез продажба

4.1. Най-общо опишете бизнеса, който следва да се отдели, вкл. и юридическите лица, които му принадлежат, регистрираното им седалище и адреса на управление, местоположението на производство или предоставяне на услуги, общата организационна структура и всяка друга информация, отнасяща се до административната структура на бизнеса, който трябва да се отдели чрез продажба.

4.2. Уточнете/декларирайте дали съществува и опишете всяко едно юридическо обстоятелство за трансфер на бизнеса, който следва да се отдели чрез продажба, или на активите, вкл. и правата на трети страни и изискваните административни разрешения.

4.3. Избройте и опишете произвежданите продукти или предоставяните услуги, по-специално, техните технически и други характеристики, включените търговски марки, формирания оборот от продажбата/предоставянето на всеки от тези продукти/услуги (за последните две отчетни години и към настоящия момент), както и всяка планирана новост или нови продукти или услуги.

4.4. Опишете в каква степен се осъществяват основните функции на бизнеса, който следва да се отдели чрез продажба (в случай, че те не функционират в пълния си капацитет, вкл. и по отношение на научно-изследователска дейност, развитие и внедряване, производство, маркетинг и продажби, логистика, контакти с клиенти и доставчици, ІТ-системи и др.). Описанието следва да включва ролята на тези функции и тяхната връзка с бизнеса, който следва да се отдели чрез продажба, както и ресурсите (персонал, активи, финансови ресурси и др.), необходими за тях.

4.5. Подробно опишете връзките между бизнеса, който следва да бъде отделен чрез продажба, и други предприятия, контролирани от уведомяващите страни, независимо от посоката на връзката, такива като:

– договори за доставка, производство, дистрибуция, услуги или други договори;

– съвместни движими и недвижими активи;

– общ персонал;

– съвместни ІТ-системи или други системи;

– общи клиенти.

4.6. Най-общо опишете всички съответни движими и недвижими активи, използвани и/или собствени на бизнеса, който трябва да бъде отделен чрез продажба, вкл. ІР права и търговски марки.

4.7. Представете организационна диаграма, идентифицираща броя на персонала, понастоящем обслужващ всяка една от функциите на бизнеса, който следва да се отдели чрез продажба, и списък на онези служители, които са крайно необходими за функционирането на бизнеса, който следва да бъде отделен чрез продажба, описвайки техните функции.

4.8. Опишете клиентите на бизнеса, който ще бъде отделен чрез продажба, вкл. списък на клиентите, общ оборот, формиран от бизнеса, който трябва да бъде отделен чрез продажба, с всеки един от тези клиенти (в левове и като процент от общия оборот на бизнеса, който следва да бъде отделен чрез продажба).

4.9. Представете финансови данни за бизнеса, който следва да бъде отделен чрез продажба, вкл. оборота и постигнатата за последните 2 години печалба преди данъци, както и прогноза за следващите 2 години.

4.10. Идентифицирайте и опишете всякакви промени, настъпили за последните 2 години, в организацията на бизнеса, който следва да бъде отделен чрез продажба, или във връзките с други предприятия, контролирани от уведомяващите страни.

4.11. Идентифицирайте и опишете всякакви промени, планирани за следващите 2 години, в организацията на бизнеса, който ще бъде отделен чрез продажба, или във връзките с други предприятия, контролирани от уведомяващите страни.

Придобиване от подходящ купувач

4.12. Разяснете причините, поради които според Вас, бизнесът ще бъде придобит от подходящ купувач в срока, посочен в предложените мерки.

Приложение № 2

Споразумение за възлагане на мандат на особен представител

Между

1. [Предприятие/я по смисъла на чл. 78, ал. 1 от ЗЗК, ЕИК, адрес, представлявано/ни от], наричано по-нататък „възложител“;

2. [Три имена, ЕГН, л.к. номер, издадена от, постоянен адрес], наричано по-нататък „особен представител“;

3. Комисия за защита на конкуренцията, наричано по-нататък „Комисията/КЗК“.

I. Въведение

На основание Решение № …/….. г. и чл. 86, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията, се утвърждава настоящият мандат на особения представител, необходим за изпълнението на одобрените мерки за запазване на ефективната конкуренция.

Съгласно Решение № …/….. г. са одобрени следните мерки: [описват се одобрените мерки с решението].

С Определение № …/….. г. Комисията одобри предложения от възложителя [лицето] за особен представител.

Възложителят се задължава да запази икономическата жизнеспособност, продаваемост и конкурентоспособност на [описание/идентификация на предприятието/ята], което трябва да бъде отделено и продадено.

Ако в първия определен период за продажба възложителят не е успял да продаде бизнеса, от който трябва да се лиши, по силата на одобрените мерки, Комисията утвърждава с Определение № …/….. г. назначаването на [….] за особен представител, който да осъществява съдействие и надзор на този процес.

II. Встъпване в длъжност

Чл. 1. Мандатът трябва да се възложи и особеният представител да встъпи в длъжност не по-късно от 7 дни от утвърждаването му от Комисията.

Чл. 2. Ключовият екип на особения представител се състои от следните лица:

– [три имена, ЕГН, образование]

– [три имена, ЕГН, образование]

– [три имена, ЕГН, образование] при необходимост се добавят още редове.

III. Отговорности и задължения на особения представител

Чл. 3. Особеният представител е независим в изпълнението на своя мандат, като не може да получава указания от възложителя. Единствено Комисията има право да дава указания на особения представител относно изпълнението на мандата.

Чл. 4. Задълженията на особения представител по мониторинга са:

1. следи за изпълнението на одобрените от Комисията мерки за запазване на конкуренцията и докладва периодично за напредъка им;

2. следи процеса по обособяване на бизнеса, който подлежи на отделяне чрез продажба, и осъществява надзор доколко той се управлява като отделна икономическа единица;

3. следи и осъществява надзор за запазването на икономическата жизнеспособност, продаваемост и конкурентоспособност на бизнеса, който трябва да бъде отделен и продаден; минимизира, доколкото е възможно, всеки риск от загуба на конкурентния потенциал, включително следи дали са предприети действия за задържане на целия ключов персонал на този бизнес;

4. определя всички необходими мерки, за да гарантира, че лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК не получават, след датата на влизане в сила на решението, поверителна информация, свързана с бизнеса, който е определен за продажба („Divestment Business“); решава дали такава информация може да бъде разкрита или съхранявана от тези лица, доколко оповестяването е разумно и необходимо, за да може да се извърши продажбата или тъй като разкриването се изисква по силата на закон.

Чл. 5. Задълженията на особения представител по „отделяне на бизнес чрез продажба“ са:

1. самостоятелно извършва и/или подпомага лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК в процеса на намиране на подходящ купувач на бизнеса, предмет на продажба;

2. гарантира, че потенциалните купувачи получават цялата документация и информация, необходима за надеждна оценка („due diligence“) на бизнеса за продажба;

3. извършва продажбата по най-добрата оферта, без да е обвързан с минимална цена или други инструкции от лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК; купувачът трябва да отговаря на изискванията, предвидени в решението, с което са одобрени мерките за запазване на конкуренцията.

IV. Задължение за докладване

Чл. 6. Особеният представител е задължен да представя до 15-о число на всеки месец периодичен отчет за изпълнението на одобрените мерки на Комисията.

Чл. 7. Докладите, съставяни от особения представител, обхващат:

1. оперативните и финансовите резултати на бизнеса за отделяне чрез продажба през съответния период;

2. всички проблеми, възникнали при изпълнението на задълженията като особен представител, по-специално относно неспазване от страна на лицата по чл. 78, ал. 1 на условията и задълженията от решението на Комисията;

3. мониторинг на запазването на икономическата жизнеспособност, продаваемост и конкурентоспособност на бизнеса за отделяне чрез продажба и на спазването на задълженията за отделно управление на този бизнес от останалите активи на лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК, както и мониторинг на разделянето на активите;

4. преглед и оценка на напредъка на процеса по продажба, включително докладване за потенциални купувачи и цялата друга информация, получена относно продажбата;

5. всякакви конкретни въпроси, посочени в работния план и др.

Чл. 8. С приключване на мандата особеният представител представя на Комисията окончателен доклад за своята дейност.

V. Отговорности и задължения на възложителя

Чл. 9. Възложителят носи отговорност за изпълнението на одобрените мерки за запазване на конкуренцията.

Чл. 10. Всички разходи по изпълнение на одобрените мерки за запазване на конкуренцията са за сметка на възложителя.

Чл. 11. Възложителят се задължава да осигурява необходимото съдействие от страна на служителите си по отношение на изпълнението на дадените от страна на особения представител указания. Особеният представител има право на неограничен достъп до книгите и/или служебната документация и съоръжения, обекти и техническа информация, пряк контакт с ръководството или друг персонал, необходими за изпълнението на задълженията му по мандата.

Чл. 12. Възложителят се задължава да предостави на особения представител и на екипа му обособен офис.

Чл. 13. Особеният представител може да назначи за сметка на възложителя съветници/консултанти (по-специално по корпоративни финанси или юридически съвети). Възложителят трябва да одобри предварително тези съветници/консултанти, а ако откаже, следва да осигури други лица със съответните знания и компетенции, които да предоставят необходимата на особения представител информация.

VI. Прекратяване на мандата

Чл. 14. Мандатът на особения представител се прекратява:

1. Предсрочно:

а) при изпадане в конфликт на интереси, който не може да се прекрати в рамките на мандата;

б) при наличие на основателна причина от страна на особения представител, след като изпрати писмено предизвестие до лицата по чл. 78, ал. 1 от ЗЗК и до Комисията.

2. В тези случаи особеният представител продължава да изпълнява функциите си по мандата, докато не извърши пълно предаване на цялата необходима информация на нов особен представител, който следва да бъде назначен с акт на Комисията.

3. Редовно – при реализиране на одобрените мерки за запазване на конкуренцията. В този случай мандатът автоматично се прекратява, ако Комисията одобри писмено освобождаването от отговорност на особения представител от неговите задължения по мандата. Одобрението за освобождаване от отговорност може да бъде поискано от особения представител след приключване на изпълнението на неговите задължения по мандата.

VII. Изменение и допълнения на мандата

Чл. 15. Всички евентуални бъдещи изменения на настоящия мандат трябва да бъдат в писмена форма като анекс към настоящото споразумение.

Чл. 16. Ако искането е от страна на възложителя и/или особения представител, то те трябва предварително да уведомят Комисията с мотивирано становище.

VIII. Възнаграждения и разходи

Чл. 17. Възнаграждението на особения представител и другите свързани разходи по изпълнение на мандата се заплащат от възложителя.

Чл. 18. Конкретният размер и начинът на плащане се уговарят с отделно споразумение между възложителя и особения представител, което се предоставя за сведение на Комисията.

IX. Конфликт на интереси

Чл. 19. Особеният представител не трябва да има предходни отношения с възложителя, които да поставят под съмнение неговата независимост. Например:

1. особеният представител да е заемал ръководни постове в предприятия под контрола на възложителя 12 месеца преди заемане на длъжността;

2. съпруг/лице във фактическо семейно съжителство с особения представител или член на ключовия му екип да заема ръководен пост в предприятия под контрола на възложителя.

Чл. 20. Забранява се на особения представител, без изрично разрешение на Комисията, в срок до една година след приключване на мандата да:

1. заема каквито и да е длъжности в предприятия под контрола на възложителя;

2. извършва платени услуги на предприятия под контрола на възложителя;

Чл. 21. При определени обстоятелства, възникнали в периода на мандата на особения представител, срокът от една година по предходната алинея може да бъде удължен до три години.

Чл. 22. За липсата на обстоятелствата по параграф (20) особеният представител подава декларация пред Комисията при встъпването си в длъжност.

X. Конфиденциалност

Чл. 23. Особеният представител се задължава да не разкрива никаква информация, която представлява търговска тайна за възложителя, на трети лица.

XI. Заключителни разпоредби

Чл. 24. Всички известия и запитвания във връзка с настоящия мандат следва да бъдат в писмена форма и надлежно изпратени по поща, факс или електронна поща до съответните лица на следните адреси:

Възложител: …...........................................………………..

Особен представител: …………......…...........................

Комисия за защита на конкуренцията: ………………..

Чл. 25. Ако някоя от клаузите по настоящото споразумение стане частично невалидна или неприложима, това не се отразява на валидността на останалите клаузи. Страните се задължават да заменят невалидната или неприложимата клауза с валидна и приложима такава, която се доближава колкото е възможно повече до икономическата цел на невалидната или неприложимата клауза. Това се отнася също така и до тълкуването на клаузите.

1. ……….............................................……………………….......

(възложител)

2. ……………………...........................................………….....…

(особен представител)

3. ……………………...........................................…………......…

(председател на КЗК)

4233

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

МЕТОДИКА

за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С тази методика се регламентира начинът за определяне на цените, по които доставчиците от последна инстанция, наричани по-нататък „ДПИ“, продават електрическа енергия на крайни клиенти, които не могат да бъдат клиенти на крайния снабдител по чл. 94а, ал. 1 от Закона за енергетиката, включително на крайни клиенти, снабдявани на територия, за която е издадена лицензия за дейността разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа и чиято територия е изключена от територията на този краен снабдител до избора на друг доставчик или избраният доставчик не извършва доставка по независещи от крайния клиент причини.

Чл. 2. Отношенията между клиентите и доставчика от последна инстанция се уреждат в договори при публично известни общи условия при спазване на Закона за енергетиката (ЗЕ) и правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ.

Раздел II

Начин на определяне на цените на електрическата енергия на доставчик от последна инстанция

Чл. 3. ДПИ осигурява необходимите количества електрическа енергия за снабдяване на крайните клиенти чрез сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени с други търговски участници при спазване изискванията на ЗЕ и на правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ.

Чл. 4. Средната продажна цена на електрическата енергия, предназначена за продажба на клиенти от ДПИ, се образува по следната формула:

Цдпи = (80%*Цпдн + 20%*Цнбп)*(1 + Кд),

където:

Цдпи е средна продажна цена на електрическата енергия, в лв./MWh;

Цпдн – цена на електрическата енергия на пазара ден напред за съответния час, в лв./MWh;

Цнбп – цена за недостиг на балансиращия пазар за съответния час, в лв./MWh;

Кд – компонента за дейността „доставка на електрическа енергия от ДПИ“, в %.

Чл. 5. (1) Компонентата за дейността „доставка на електрическа енергия от ДПИ“ е в размер на 5 на сто.

(2) Компонентата по ал. 1 покрива разходите и възвръщаемостта за дейността.

(3) В случай че измерените количества електрическа енергия се отклоняват с повече от 20 % от количествата по регистрираните графици за покупка за съответния календарен месец, ДПИ може да начислява допълнителни разходи за небаланси на крайни клиенти, преки членове на специалната балансираща група.

Чл. 6. (1) Освен цената по чл. 4 ДПИ фактурира на крайните клиенти и утвърдените от Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък „комисията“, цени за мрежови услуги и за задължения към обществото, както и всички други нормативно определени данъци и такси, включително акциз и данък добавена стойност.

(2) За клиентите с обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили, ДПИ издава фактури в съответствие с чл. 94, ал. 3 и 4 от Правилата за търговия с електрическа енергия.

Чл. 7. ДПИ може да предлага различни тарифни структури на своите клиенти.

Чл. 8. ДПИ изготвя графици за клиенти, които не могат или не искат да подават ежедневни товарови графици.

Чл. 9. (1) Комисията упражнява контрол за спазването на тази методика.

(2) За осъществяване на контрола по ал. 1 при поискване от комисията ДПИ представя информация и доказателства за начина на изчисляване на цените и тарифите.

Чл. 10. Комисията дава указания по прилагане на тази методика.

Заключителни разпоредби

§ 1. Тази методика отменя Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция, приета с решение по т. 2 от протокол № 110 от 18.07.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

§ 2. Тази методика е приета от Комисията за енергийно и водно регулиране на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за енергетиката с решение по протокол № 142 от 15.07.2021 г., т. 2 и влиза в сила от 1.08.2021 г.

§ 3. Методиката за определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия, в съответствие с която всеки производител е длъжен да сключва сделки по регулирани цени, приета с решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по протокол № 31 от 9.03.2009 г., т. 2, се отменя.

Председател: Ив. Иванов

4384

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-359 от 31 март 2021 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), изменено с решения на Министерския съвет № 52 от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.) и № 615 от 2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), предвид Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември 2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер C (2008) 8039) обявявам:

1. Защитена зона BG0000190 „Витата стена“ в землищата на с. Търхово, община Севлиево, област Габрово, с. Армените, гр. Габрово, с. Гайтаните, с. Гледаци, с. Гръблевци, с. Дивеци, с. Драгановци, с. Думници, с. Живко, с. Здравковец, с. Златевци, с. Кози рог, с. Мрахори, с. Пецовци, с. Поповци, с. Прахали, с. Рязковци, с. Свинарски дол, с. Читаковци, с. Яворец, община Габрово, област Габрово, с обща площ 26 298,117 дка.

2. Предмет на опазване в защитена зона BG0000190 „Витата стена“ са:

2.1. следните типове природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

– 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи);

– 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове;

– 8310 Неблагоустроени пещери;

– 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion);

– 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum;

– 9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове;

– 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus;

– 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори;

2.2. местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:

2.2.1. бозайници – *Европейски вълк (Canis lupus), Пъстър пор (Vormela peregusna), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Южен подковонос (Rhinolophus euryale), Голям нощник (Myotis myotis), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Остроух нощник (Myotis blythii), Дългоух нощник (Myotis bechsteinii), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii);

2.2.2. земноводни и влечуги – Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Пъстър смок (Elaphe sauromates), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);

2.2.3. безгръбначни – Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), *Алпийска розалия (Rosalia alpina).

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:

3.1. опазване и поддържане на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, техните популации и разпространение в границите на зоната за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион;

3.2. подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 6210 (* важни местообитания на орхидеи), 9150, 9170, 9180 *, 91G0 * и 91M0;

3.3. подобряване на местообитанията на видовете Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Остроух нощник (Myotis blythii) и Дългоух нощник (Myotis bechsteinii);

3.4. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания на посочени в т. 2.2 видове и техни популации.

4. Целите на защитената зона по т. 3 са определени съобразно важността на защитената зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете природни местообитания и видовете по т. 2 в Континенталния биогеографски регион, както и за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Те определят и приоритетите при планиране и прилагане на мерки в защитената зона.

5. Приоритетни за опазване в защитената зона са типовете природни местообитания и видовете по т. 2, означени със знак (*) в приложения № 1 и № 2 от ЗБР, както и тези, за които са определени цели за подобряване в т. 3.

6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000190 „Витата стена“, е посочен в приложението, неразделна част от настоящата заповед.

7. Стандартният формуляр с данни и оценки за защитената зона, както и картен материал с границите й са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Велико Търново, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.

8. В границите на защитената зона се забранява:

8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища и регламентираните за това места;

8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности;

8.3. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали) в териториите, заети от природните местообитания по т. 2.1; забраната не се прилага в случаите, в които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване, и/или за предоставяне на концесия за добив по Закона за подземните богатства и по Закона за концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е подадено заявление за регистриране на търговско откритие;

8.4. промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;

8.5. разораване и залесяване на поляни, голини и други незалесени горски територии в границите на негорските природни местообитания по т. 2.1 освен в случаите на доказана необходимост от защита срещу ерозия и порои, както и в случаите на реализиране на допустими планове, програми, проекти или инвестиционни предложения, одобрени по реда на екологичното законодателство;

8.6. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива освен в случаите на премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти;

8.7. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;

8.8. употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери и изоставени орни земи, както и на продукти за растителна защита и биоциди от професионална категория на употреба в тези територии, освен при каламитет, епифитотия, епизоотия, епидемия или при прилагане на селективни методи за борба с инвазивни чужди видове;

8.9. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);

8.10. използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;

8.11. палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност;

8.12. палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене, повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни образувания, преграждане на входовете или на отделни техни галерии по начин, възпрепятстващ преминаването на видовете прилепи, предмет на опазване по т. 2.2.1;

8.13. провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период на прилепите – от 1 март до 30 юни;

8.14. добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на увреждане на повече от 50 % от площта на съответната гора във фаза на старост вследствие на природни бедствия и каламитети; в горите във фаза на старост, през които преминават съществуващи горски пътища и други инфраструктурни обекти, при доказана необходимост се допуска сеч на единични сухи, повредени, застрашаващи или пречещи на безопасното движение на хора и пътни превозни средства или на нормалното функциониране на инфраструктурните обекти дървета;

8.15. паша на домашни животни в горските територии, които са обособени за гори във фаза на старост.

9. Горските типове природни местообитания по т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и за тях е задължително прилагането на „Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

10. Мерки за постигане целите на опазване на защитената зона са определени или могат да се определят също във:

10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;

10.2. горскостопанските и ловностопанските планове и програми;

10.3. плана за управление на речните басейни в Дунавския район за басейново управление на водите;

10.4. националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;

10.5. планове за действие за видове и планове за управление на защитени територии;

10.6. други планови, програмни и стратегически документи.

11. В границите на защитената зона се препоръчва:

11.1. поддържане на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, като ливада, пасище или мера;

11.2. промяна на начина на трайно ползване на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“, „пасище“ или „мера“;

11.3. изпълнение на мерки за поддържане и опазване на съществуващите постоянни пасища, мери, ливади и местообитанията по т. 2.1 от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно списъка с инвазивни чужди видове, които засягат Съюза (създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и публикуван на интернет страницата на МОСВ);

11.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна стойност чрез:

– косене ръчно или с косачки за бавно косене от центъра към периферията или от единия край на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева се изсушава и събира на купове или се изнася от парцела;

– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на стопанството, на която се извършва пашата, от 0,3 до 1 ЖЕ/ха;

11.5. създаване на площи, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, на каменни купчини и малки водни площи след предварително съгласуване с РИОСВ – Велико Търново;

11.6. подмяна на инвазивните чужди видове дървета и храсти с местни видове след премахването им от характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси и живи плетове);

11.7. прилагане на разновъзрастни лесовъдски системи в природно местообитание с код 91M0 за превръщане на издънковите насаждения в семенни;

11.8. насърчаване на устойчивото управление на горите чрез запазване на биотопните дървета и на достатъчно количество мъртва дървесина в горските екосистеми, избягване на залесяването с неместни дървесни видове и произходи и съобразяване на интензивността на дърводобива с растежния потенциал на дървостоите и предназначението на горите, ограничаване на изсичането/подмяната на горскодървесната растителност, ограничаване на употребата на биоциди, хормони и препарати за растителна защита;

11.9. поддържане на поне 10 % от общата площ на горските типове природни местообитания по т. 2.1 в защитената зона като гори във фаза на старост.

12. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитената зона и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху нея, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитената зона съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.

Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по силата на други нормативни и административни актове.

Защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, попадащи в границата на защитена зона BG0000190 „Витата стена“, запазват статута, категорията, границите и режимите си на опазване. Горното не отменя прилагането на забраните и ограниченията по настоящата заповед за тези територии.

Нарушителите на забраните и ограниченията по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от ЗБР.

Защитена зона BG0000190 „Витата стена“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Велико Търново, съгласно чл. 18 от ЗБР.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник“.

На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване.

За министър: Н. Кънчев

Приложение към т. 6 от Заповед № РД-359/31.03.2021 г.

Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000190 „Витата стена“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

1

352325.556

4760001.568

1422

357067.820

4756810.814

2843

359189.099

4752472.017

4264

354140.707

4756769.794

2

352329.469

4759999.874

1423

357091.260

4756784.576

2844

359196.535

4752503.501

4265

354131.451

4756775.317

3

352337.196

4759996.525

1424

357108.401

4756771.346

2845

359220.330

4752539.246

4266

354069.437

4756817.973

4

352344.690

4759996.254

1425

357133.447

4756758.826

2846

359226.203

4752547.297

4267

354016.203

4756875.443

5

352350.707

4759993.697

1426

357159.830

4756745.057

2847

359226.473

4752554.152

4268

354011.149

4756876.575

6

352357.625

4759987.948

1427

357185.401

4756765.459

2848

359236.791

4752555.793

4269

354010.425

4756843.077

7

352361.761

4759986.643

1428

357189.335

4756772.729

2849

359262.015

4752550.282

4270

354003.566

4756846.293

8

352367.321

4759981.915

1429

357190.033

4756774.015

2850

359255.780

4752594.566

4271

353996.672

4756857.515

9

352371.724

4759977.142

1430

357239.683

4756777.495

2851

359243.272

4752626.743

4272

354000.694

4756879.952

10

352375.927

4759971.422

1431

357293.123

4756779.317

2852

359228.822

4752623.479

4273

354007.174

4756883.760

11

352379.789

4759966.727

1432

357343.486

4756783.076

2853

359223.879

4752623.648

4274

354009.108

4756888.878

12

352383.052

4759961.051

1433

357374.009

4756788.968

2854

359211.932

4752624.834

4275

354025.388

4756881.530

13

352386.136

4759954.897

1434

357389.466

4756787.454

2855

359211.733

4752630.097

4276

354060.078

4756852.028

14

352389.027

4759949.799

1435

357428.880

4756789.727

2856

359232.948

4752637.112

4277

354095.132

4756821.810

15

352392.509

4759943.611

1436

357452.118

4756791.702

2857

359233.523

4752648.458

4278

354101.579

4756818.313

16

352398.131

4759936.282

1437

357453.651

4756741.769

2858

359226.111

4752663.261

4279

354117.110

4756809.899

17

352399.876

4759929.336

1438

357454.112

4756713.153

2859

359220.463

4752670.914

4280

354139.181

4756802.188

18

352403.149

4759924.018

1439

357440.203

4756677.645

2860

359212.129

4752682.301

4281

354153.575

4756795.229

19

352406.886

4759918.881

1440

357429.809

4756651.112

2861

359209.497

4752704.197

4282

354156.418

4756793.899

20

352409.673

4759913.683

1441

357421.713

4756653.545

2862

359203.821

4752751.262

4283

354176.497

4756784.277

21

352413.218

4759907.748

1442

357420.961

4756653.761

2863

359199.732

4752785.170

4284

354191.834

4756789.183

22

352416.391

4759900.480

1443

357433.700

4756679.487

2864

359195.751

4752818.142

4285

354207.597

4756794.671

23

352419.129

4759896.244

1444

357375.544

4756695.945

2865

359193.331

4752838.292

4286

354220.940

4756801.971

24

352423.233

4759888.581

1445

357351.410

4756696.808

2866

359191.826

4752850.810

4287

354234.491

4756809.463

25

352426.593

4759883.863

1446

357344.989

4756670.905

2867

359179.702

4752849.664

4288

354246.605

4756816.119

26

352431.200

4759876.224

1447

357388.323

4756663.173

2868

359167.758

4752846.312

4289

354259.230

4756823.051

27

352434.727

4759868.040

1448

357382.487

4756653.068

2869

359170.974

4752864.737

4290

354268.775

4756828.221

28

352439.262

4759861.807

1449

357377.470

4756644.384

2870

359117.027

4752876.200

4291

354262.728

4756836.102

29

352444.799

4759849.973

1450

357374.300

4756638.524

2871

359108.760

4752878.006

4292

354216.293

4756871.443

30

352447.107

4759845.255

1451

357334.172

4756650.569

2872

359103.967

4752879.578

4293

354213.874

4756873.256

31

352451.141

4759839.198

1452

357333.840

4756644.273

2873

359105.236

4752865.032

4294

354181.179

4756898.164

32

352454.049

4759834.445

1453

357310.683

4756647.281

2874

359107.417

4752840.232

4295

354134.658

4756933.810

33

352456.738

4759828.404

1454

357310.985

4756640.277

2875

359110.440

4752805.784

4296

354144.869

4756947.054

34

352460.469

4759823.073

1455

357311.774

4756621.783

2876

359088.746

4752808.991

4297

354145.502

4756947.727

35

352464.003

4759816.986

1456

357332.747

4756621.374

2877

359078.979

4752782.825

4298

354154.757

4756959.819

36

352466.616

4759811.251

1457

357332.187

4756609.341

2878

359075.219

4752772.740

4299

354156.878

4756962.423

37

352469.423

4759805.661

1458

357333.144

4756606.600

2879

359067.561

4752752.234

4300

354164.865

4756972.969

38

352472.673

4759800.688

1459

357337.414

4756594.232

2880

359062.231

4752753.291

4301

354105.596

4757018.803

39

352477.047

4759798.268

1460

357347.342

4756598.533

2881

359061.978

4752750.293

4302

354096.325

4757006.412

40

352482.153

4759797.261

1461

357359.724

4756602.176

2882

359061.423

4752743.750

4303

354086.732

4756993.540

41

352486.077

4759797.763

1462

357373.810

4756603.539

2883

359058.815

4752713.592

4304

354075.322

4756978.142

42

352494.254

4759800.956

1463

357373.063

4756581.186

2884

359057.969

4752703.780

4305

354074.612

4756977.184

43

352500.419

4759804.045

1464

357372.465

4756563.418

2885

359056.362

4752685.110

4306

354072.354

4756978.880

44

352508.437

4759808.246

1465

357371.818

4756544.371

2886

359055.275

4752682.202

4307

354040.158

4757003.766

45

352513.267

4759811.711

1466

357370.696

4756510.710

2887

359049.185

4752680.323

4308

353941.534

4757079.912

46

352527.768

4759818.236

1467

357370.169

4756495.184

2888

359040.955

4752680.586

4309

353938.845

4757081.746

47

352536.008

4759822.787

1468

357373.013

4756415.534

2889

359002.125

4752694.160

4310

353926.796

4757072.778

48

352544.055

4759826.480

1469

357373.168

4756409.949

2890

358970.722

4752710.227

4311

353879.512

4757135.582

49

352551.560

4759830.103

1470

357403.958

4756408.230

2891

358938.523

4752732.255

4312

353868.946

4757127.755

50

352557.975

4759835.190

1471

357399.700

4756403.802

2892

358931.528

4752737.656

4313

353829.868

4757179.575

51

352562.892

4759839.449

1472

357393.082

4756394.298

2893

358946.469

4752764.108

4314

353828.490

4757182.340

52

352569.038

4759842.094

1473

357390.955

4756386.709

2894

358954.793

4752778.836

4315

353816.470

4757173.281

53

352583.402

4759842.125

1474

357390.774

4756382.737

2895

358958.879

4752786.159

4316

353788.623

4757210.176

54

352592.687

4759841.556

1475

357390.444

4756375.479

2896

358958.847

4752798.136

4317

353760.691

4757247.379

55

352603.005

4759840.039

1476

357396.862

4756366.258

2897

358956.006

4752804.265

4318

353772.714

4757256.442

56

352612.270

4759838.224

1477

357403.662

4756356.229

2898

358949.026

4752810.142

4319

353786.705

4757267.014

57

352623.160

4759836.978

1478

357406.494

4756352.051

2899

358945.901

4752820.564

4320

353801.938

4757278.429

58

352636.216

4759834.867

1479

357409.823

4756347.121

2900

358946.483

4752829.364

4321

353807.949

4757282.968

59

352646.651

4759833.391

1480

357413.816

4756341.225

2901

358948.761

4752839.411

4322

353806.047

4757285.149

60

352649.440

4759832.669

1481

357417.563

4756335.713

2902

358952.348

4752850.216

4323

353770.654

4757332.199

61

352643.220

4759798.494

1482

357421.182

4756330.365

2903

358955.000

4752864.508

4324

353776.362

4757336.643

62

352652.445

4759786.601

1483

357424.303

4756325.758

2904

358959.413

4752877.928

4325

353786.927

4757344.470

63

352665.917

4759776.679

1484

357449.362

4756290.925

2905

358964.742

4752891.400

4326

353790.146

4757347.025

64

352674.640

4759773.521

1485

357439.071

4756283.168

2906

358955.085

4752889.228

4327

353772.681

4757370.139

65

352686.381

4759774.103

1486

357449.509

4756262.706

2907

358945.580

4752888.089

4328

353785.326

4757379.675

66

352694.922

4759777.766

1487

357453.324

4756255.231

2908

358930.062

4752889.711

4329

353783.425

4757381.860

67

352696.544

4759805.521

1488

357461.594

4756241.055

2909

358922.532

4752887.981

4330

353777.217

4757388.450

68

352693.471

4759817.336

1489

357462.754

4756239.052

2910

358912.364

4752882.071

4331

353736.504

4757421.928

69

352695.860

4759816.420

1490

357469.096

4756228.185

2911

358903.334

4752875.904

4332

353710.395

4757443.405

70

352705.025

4759812.806

1491

357473.477

4756220.651

2912

358882.949

4752866.081

4333

353684.600

4757464.624

71

352713.040

4759808.156

1492

357497.543

4756179.226

2913

358884.193

4752856.116

4334

353679.842

4757467.846

72

352720.446

4759805.324

1493

357499.151

4756176.666

2914

358883.849

4752848.525

4335

353669.854

4757457.289

73

352728.424

4759800.730

1494

357506.207

4756165.501

2915

358881.209

4752833.330

4336

353658.807

4757445.481

74

352736.981

4759796.908

1495

357507.528

4756163.226

2916

358876.296

4752812.119

4337

353650.183

4757436.265

75

352754.382

4759797.696

1496

357513.056

4756153.694

2917

358866.924

4752811.678

4338

353626.781

4757410.309

76

352757.287

4759795.774

1497

357518.947

4756149.225

2918

358851.562

4752810.196

4339

353565.070

4757448.646

77

352762.944

4759793.043

1498

357528.889

4756149.485

2919

358847.565

4752808.774

4340

353562.559

4757450.422

78

352768.710

4759790.194

1499

357522.970

4756145.198

2920

358845.611

4752809.143

4341

353568.885

4757457.678

79

352774.922

4759788.536

1500

357517.512

4756141.396

2921

358844.783

4752808.034

4342

353579.863

4757470.192

80

352778.696

4759785.901

1501

357513.089

4756138.971

2922

358827.976

4752785.535

4343

353588.208

4757479.819

81

352783.043

4759784.029

1502

357508.814

4756135.902

2923

358825.957

4752782.550

4344

353564.473

4757510.324

82

352792.374

4759780.555

1503

357502.935

4756131.667

2924

358824.690

4752780.687

4345

353569.354

4757514.207

83

352797.326

4759777.657

1504

357499.135

4756128.188

2925

358823.651

4752779.118

4346

353574.958

4757518.555

84

352804.155

4759775.063

1505

357450.258

4756096.172

2926

358811.396

4752764.100

4347

353578.591

4757521.394

85

352812.997

4759772.972

1506

357450.268

4756096.158

2927

358809.011

4752761.534

4348

353562.895

4757541.623

86

352817.016

4759771.317

1507

357452.329

4756088.144

2928

358805.870

4752755.923

4349

353572.129

4757548.811

87

352824.400

4759770.887

1508

357452.287

4756088.028

2929

358796.881

4752764.905

4350

353576.855

4757552.488

88

352828.989

4759770.506

1509

357452.761

4756066.447

2930

358792.804

4752739.957

4351

353575.002

4757554.685

89

352834.423

4759770.246

1510

357480.787

4756085.228

2931

358791.941

4752734.661

4352

353509.754

4757638.525

90

352841.991

4759771.410

1511

357502.933

4756104.517

2932

358791.792

4752733.762

4353

353509.741

4757638.528

91

352848.098

4759771.410

1512

357521.321

4756059.239

2933

358760.673

4752754.547

4354

353506.387

4757639.490

92

352852.077

4759771.959

1513

357531.441

4756026.303

2934

358777.205

4752770.017

4355

353466.129

4757689.841

93

352857.966

4759771.659

1514

357523.149

4756009.237

2935

358805.234

4752796.389

4356

353462.327

4757696.520

94

352866.058

4759771.253

1515

357543.374

4755953.562

2936

358806.449

4752797.535

4357

353457.295

4757702.683

95

352872.815

4759770.467

1516

357569.793

4755954.392

2937

358817.380

4752817.973

4358

353454.243

4757706.418

96

352878.754

4759767.212

1517

357595.928

4755948.265

2938

358819.063

4752825.214

4359

353449.121

4757712.690

97

352884.664

4759765.377

1518

357585.831

4755912.204

2939

358821.471

4752835.561

4360

353437.671

4757726.723

98

352892.522

4759762.527

1519

357618.440

4755901.275

2940

358827.846

4752854.709

4361

353416.665

4757746.985

99

352897.479

4759759.672

1520

357602.527

4755869.386

2941

358857.664

4752881.586

4362

353412.136

4757754.342

100

352904.950

4759758.042

1521

357658.743

4755802.180

2942

358863.441

4752886.696

4363

353390.408

4757778.351

101

352911.323

4759756.470

1522

357664.913

4755794.799

2943

358857.511

4752891.451

4364

353384.080

4757784.261

102

352916.717

4759753.355

1523

357688.114

4755793.540

2944

358839.812

4752904.911

4365

353375.478

4757792.323

103

352925.039

4759750.836

1524

357688.286

4755801.984

2945

358816.758

4752922.418

4366

353360.186

4757806.627

104

352931.686

4759748.602

1525

357688.935

4755833.170

2946

358792.573

4752940.790

4367

353351.062

4757798.578

105

352937.763

4759746.243

1526

357692.984

4755825.330

2947

358790.170

4752942.610

4368

353343.090

4757792.553

106

352946.637

4759744.651

1527

357694.748

4755814.865

2948

358776.782

4752953.567

4369

353337.068

4757784.453

107

352953.382

4759742.461

1528

357698.518

4755801.839

2949

358772.451

4752948.594

4370

353328.328

4757772.029

108

352962.469

4759739.153

1529

357701.899

4755793.446

2950

358689.418

4752868.261

4371

353322.667

4757766.602

109

352972.205

4759735.957

1530

357705.903

4755785.468

2951

358673.058

4752852.243

4372

353322.171

4757766.100

110

352980.189

4759733.460

1531

357710.589

4755777.247

2952

358665.349

4752844.687

4373

353320.819

4757764.753

111

352986.874

4759730.224

1532

357714.147

4755771.148

2953

358675.355

4752806.668

4374

353317.989

4757761.918

112

352991.373

4759729.190

1533

357728.132

4755760.459

2954

358656.864

4752788.105

4375

353312.860

4757756.779

113

353005.814

4759729.385

1534

357776.267

4755704.872

2955

358654.200

4752760.343

4376

353290.219

4757749.460

114

353026.380

4759725.832

1535

357803.656

4755762.558

2956

358666.716

4752745.480

4377

353288.436

4757748.189

115

353029.781

4759724.713

1536

357825.942

4755703.604

2957

358669.594

4752739.454

4378

353281.027

4757742.832

116

353030.170

4759728.597

1537

357827.169

4755709.708

2958

358669.434

4752732.511

4379

353272.848

4757735.981

117

353035.037

4759727.570

1538

357833.644

4755784.901

2959

358669.003

4752724.271

4380

353270.016

4757738.181

118

353066.529

4759728.047

1539

357914.165

4755746.202

2960

358670.570

4752714.889

4381

353253.746

4757742.715

119

353078.240

4759728.332

1540

357917.278

4755744.674

2961

358672.159

4752709.061

4382

353255.313

4757744.323

120

353107.065

4759729.038

1541

357957.951

4755724.729

2962

358674.594

4752703.306

4383

353170.662

4757796.296

121

353109.441

4759729.104

1542

357962.507

4755722.497

2963

358679.127

4752699.658

4384

353193.839

4757834.056

122

353113.533

4759720.903

1543

357976.533

4755741.094

2964

358682.420

4752698.462

4385

353184.276

4757839.885

123

353122.412

4759703.131

1544

357997.432

4755768.834

2965

358689.108

4752698.171

4386

353162.420

4757853.311

124

353123.272

4759689.463

1545

358013.540

4755790.511

2966

358693.116

4752699.655

4387

353158.705

4757855.570

125

353124.077

4759676.541

1546

358025.791

4755806.998

2967

358715.614

4752721.548

4388

353153.587

4757858.734

126

353139.809

4759660.741

1547

358037.767

4755823.115

2968

358721.928

4752723.291

4389

353137.434

4757868.648

127

353141.619

4759643.738

1548

358008.544

4755856.845

2969

358765.662

4752694.175

4390

353127.891

4757874.511

128

353172.703

4759647.187

1549

358026.310

4755883.523

2970

358768.507

4752678.861

4391

353123.665

4757877.104

129

353211.704

4759670.605

1550

358045.111

4755911.763

2971

358768.691

4752678.753

4392

353119.071

4757879.924

130

353227.979

4759689.850

1551

358051.908

4755921.962

2972

358747.628

4752610.401

4393

353117.092

4757881.132

131

353233.202

4759704.541

1552

358057.863

4755930.902

2973

358677.989

4752631.810

4394

353101.660

4757890.615

132

353236.741

4759714.489

1553

358059.751

4755933.741

2974

358626.294

4752655.656

4395

353086.579

4757899.879

133

353225.594

4759725.592

1554

358152.585

4755900.851

2975

358624.607

4752670.643

4396

353079.433

4757904.268

134

353221.682

4759735.747

1555

358175.882

4755892.590

2976

358620.478

4752717.863

4397

353076.056

4757906.340

135

353219.409

4759741.653

1556

358193.107

4755913.129

2977

358622.727

4752727.973

4398

353060.707

4757915.757

136

353228.988

4759750.248

1557

358225.428

4755951.631

2978

358626.877

4752775.885

4399

353057.730

4757917.596

137

353222.222

4759769.797

1558

358229.204

4755949.736

2979

358648.940

4752860.961

4400

353021.011

4757940.136

138

353214.474

4759798.842

1559

358241.907

4755944.367

2980

358649.771

4752862.875

4401

353001.550

4757952.086

139

353211.648

4759809.485

1560

358260.538

4755927.466

2981

358673.445

4752914.892

4402

353004.163

4757955.173

140

353197.071

4759833.614

1561

358271.236

4755913.154

2982

358717.335

4752988.514

4403

353032.754

4758001.734

141

353181.788

4759858.925

1562

358273.637

4755910.761

2983

358719.156

4752990.700

4404

352994.922

4758024.950

142

353179.793

4759862.230

1563

358275.853

4755913.647

2984

358723.071

4752995.973

4405

352991.927

4758026.800

143

353176.621

4759869.648

1564

358278.031

4755910.745

2985

358768.294

4753048.219

4406

352991.073

4758025.321

144

353115.474

4759876.885

1565

358334.773

4755984.498

2986

358771.711

4753059.361

4407

352987.221

4758018.655

145

353107.501

4759876.641

1566

358340.389

4755991.797

2987

358780.636

4753088.480

4408

352984.616

4758014.153

146

353058.197

4759906.423

1567

358339.031

4755995.775

2988

358796.613

4753136.465

4409

352978.022

4758002.341

147

353047.800

4759906.387

1568

358341.687

4756001.206

2989

358746.908

4753158.500

4410

352976.456

4758002.076

148

353048.147

4759909.883

1569

358305.583

4756022.467

2990

358741.072

4753159.300

4411

352971.477

4758002.332

149

353044.624

4759909.879

1570

358279.742

4756033.259

2991

358665.813

4753073.179

4412

352966.083

4758003.672

150

353030.320

4759909.816

1571

358258.408

4756039.963

2992

358661.940

4753090.103

4413

352961.384

4758005.545

151

353033.938

4759913.194

1572

358280.396

4756039.730

2993

358660.664

4753091.820

4414

352958.191

4758007.576

152

353039.897

4759915.262

1573

358284.655

4756040.106

2994

358658.867

4753101.658

4415

352957.280

4758008.564

153

353041.893

4759915.165

1574

358311.828

4756042.466

2995

358648.557

4753111.206

4416

352919.192

4758036.263

154

353046.963

4759916.577

1575

358349.806

4756049.160

2996

358646.375

4753112.039

4417

352918.267

4758036.547

155

353054.106

4759916.343

1576

358359.148

4756050.814

2997

358626.256

4753119.763

4418

352916.914

4758036.961

156

353063.564

4759915.239

1577

358381.434

4756054.764

2998

358615.565

4753123.864

4419

352914.859

4758037.587

157

353069.588

4759917.650

1578

358402.970

4756059.948

2999

358606.414

4753127.369

4420

352905.740

4758045.876

158

353074.296

4759918.771

1579

358429.128

4756066.210

3000

358597.300

4753130.872

4421

352899.403

4758048.478

159

353078.633

4759919.576

1580

358503.714

4756085.937

3001

358595.769

4753131.449

4422

352891.271

4758055.189

160

353081.827

4759919.273

1581

358514.643

4756050.348

3002

358576.434

4753138.866

4423

352890.962

4758055.443

161

353085.558

4759916.687

1582

358515.294

4756050.715

3003

358574.452

4753139.621

4424

352889.966

4758056.272

162

353089.443

4759914.251

1583

358519.860

4756056.332

3004

358563.515

4753143.818

4425

352876.150

4758033.772

163

353093.287

4759912.966

1584

358533.256

4756072.880

3005

358554.819

4753156.864

4426

352874.034

4758030.384

164

353097.185

4759908.674

1585

358554.155

4756100.404

3006

358561.105

4753195.360

4427

352832.189

4758056.078

165

353098.847

4759902.743

1586

358614.327

4756117.769

3007

358505.626

4753212.482

4428

352828.302

4758058.469

166

353101.312

4759892.467

1587

358629.562

4756122.864

3008

358498.795

4753214.583

4429

352803.389

4758017.895

167

353103.884

4759886.695

1588

358633.015

4756124.020

3009

358480.860

4753220.277

4430

352794.924

4758004.117

168

353105.923

4759882.287

1589

358634.771

4756077.353

3010

358443.271

4753143.548

4431

352779.044

4758013.879

169

353108.419

4759880.171

1590

358674.151

4756085.694

3011

358443.157

4753141.435

4432

352773.560

4758017.242

170

353111.818

4759880.009

1591

358673.853

4756049.248

3012

358452.514

4753133.117

4433

352733.964

4758041.548

171

353114.107

4759879.852

1592

358706.229

4756054.992

3013

358490.751

4753097.912

4434

352720.118

4758050.050

172

353116.300

4759880.494

1593

358729.378

4756060.944

3014

358508.671

4753083.134

4435

352719.582

4758050.381

173

353117.979

4759884.169

1594

358728.265

4756044.575

3015

358508.244

4753065.992

4436

352717.425

4758048.086

174

353118.226

4759886.307

1595

358720.659

4756010.925

3016

358478.959

4753047.543

4437

352716.876

4758048.525

175

353118.367

4759889.156

1596

358716.866

4755978.953

3017

358424.573

4752978.533

4438

352714.684

4758050.284

176

353115.535

4759893.789

1597

358717.407

4755967.957

3018

358426.475

4752968.434

4439

352702.053

4758060.389

177

353111.188

4759898.147

1598

358720.666

4755956.111

3019

358432.729

4752935.214

4440

352635.713

4758113.804

178

353108.804

4759901.618

1599

358747.962

4755901.943

3020

358436.286

4752916.315

4441

352632.476

4758116.398

179

353107.475

4759907.134

1600

358757.184

4755883.642

3021

358450.010

4752895.010

4442

352632.231

4758105.932

180

353106.045

4759912.870

1601

358762.326

4755870.690

3022

358466.489

4752888.090

4443

352631.663

4758103.588

181

353104.463

4759918.345

1602

358764.040

4755868.456

3023

358479.452

4752894.875

4444

352629.151

4758099.019

182

353102.845

4759921.275

1603

358765.430

4755866.039

3024

358496.915

4752920.593

4445

352626.102

4758097.747

183

353100.739

4759924.277

1604

358764.456

4755865.424

3025

358519.025

4752936.880

4446

352623.736

4758096.763

184

353100.900

4759927.570

1605

358768.784

4755860.166

3026

358528.313

4752943.709

4447

352621.696

4758097.872

185

353101.024

4759929.269

1606

358772.594

4755855.926

3027

358545.253

4752954.635

4448

352619.749

4758099.898

186

353101.478

4759936.607

1607

358772.478

4755849.093

3028

358570.030

4752965.419

4449

352618.971

4758100.709

187

353101.812

4759942.392

1608

358766.866

4755844.657

3029

358573.474

4752956.566

4450

352616.253

4758104.069

188

353101.964

4759946.593

1609

358754.429

4755839.763

3030

358536.067

4752919.590

4451

352615.327

4758105.121

189

353100.051

4759948.533

1610

358744.223

4755839.358

3031

358482.873

4752867.007

4452

352611.959

4758108.949

190

353098.234

4759950.174

1611

358741.772

4755839.470

3032

358472.096

4752849.939

4453

352607.460

4758114.558

191

353095.788

4759950.285

1612

358736.581

4755838.942

3033

358414.205

4752874.028

4454

352603.298

4758116.304

192

353095.207

4759951.913

1613

358722.915

4755836.249

3034

358414.645

4752883.325

4455

352602.210

4758116.768

193

353095.256

4759953.810

1614

358711.422

4755829.915

3035

358415.738

4752890.891

4456

352599.995

4758118.729

194

353095.396

4759956.658

1615

358709.184

4755828.677

3036

358417.718

4752899.311

4457

352597.741

4758119.785

195

353094.919

4759959.393

1616

358704.524

4755824.552

3037

358422.791

4752907.546

4458

352596.620

4758119.976

196

353097.694

4759958.759

1617

358700.393

4755820.891

3038

358423.420

4752912.467

4459

352593.221

4758120.546

197

353132.074

4759966.453

1618

358697.420

4755813.835

3039

358419.213

4752912.260

4460

352578.497

4758118.753

198

353176.194

4759991.357

1619

358698.507

4755806.591

3040

358414.180

4752912.674

4461

352570.175

4758114.055

199

353183.333

4759992.911

1620

358703.935

4755801.634

3041

358407.074

4752920.092

4462

352567.803

4758112.718

200

353185.931

4759993.573

1621

358699.036

4755796.575

3042

358397.736

4752934.292

4463

352565.629

4758110.213

201

353199.367

4759987.239

1622

358696.887

4755794.535

3043

358397.947

4752936.376

4464

352563.614

4758107.752

202

353198.239

4759979.565

1623

358693.790

4755791.598

3044

358400.015

4752956.740

4465

352563.314

4758105.813

203

353200.396

4759969.967

1624

358718.744

4755759.208

3045

358399.749

4752969.421

4466

352563.161

4758103.468

204

353203.151

4759959.330

1625

358747.193

4755725.244

3046

358399.522

4752980.118

4467

352563.846

4758101.137

205

353200.533

4759939.432

1626

358747.535

4755724.839

3047

358399.380

4752986.793

4468

352568.130

4758101.684

206

353202.419

4759933.545

1627

358735.208

4755706.513

3048

358399.683

4753027.807

4469

352570.714

4758102.320

207

353208.080

4759919.164

1628

358724.649

4755690.811

3049

358398.689

4753042.574

4470

352573.375

4758102.486

208

353209.400

4759913.210

1629

358724.495

4755654.436

3050

358397.451

4753060.936

4471

352574.967

4758102.359

209

353210.565

4759906.955

1630

358729.863

4755658.296

3051

358393.296

4753065.137

4472

352579.974

4758102.133

210

353215.937

4759901.772

1631

358729.996

4755692.023

3052

358369.137

4753089.530

4473

352581.429

4758102.207

211

353216.677

4759895.349

1632

358751.639

4755673.961

3053

358355.769

4753103.029

4474

352583.429

4758102.170

212

353217.883

4759891.338

1633

358766.714

4755660.547

3054

358353.443

4753105.377

4475

352584.274

4758102.974

213

353227.163

4759881.281

1634

358787.374

4755642.174

3055

358322.383

4753136.763

4476

352589.170

4758102.753

214

353236.989

4759867.581

1635

358821.754

4755606.958

3056

358294.763

4753129.647

4477

352591.264

4758102.650

215

353241.478

4759856.061

1636

358826.972

4755610.088

3057

358250.458

4753134.436

4478

352592.585

4758102.348

216

353241.039

4759847.306

1637

358836.941

4755601.013

3058

358201.302

4753143.178

4479

352594.292

4758101.446

217

353245.759

4759838.390

1638

358841.349

4755607.984

3059

358162.076

4753150.171

4480

352597.646

4758099.670

218

353249.726

4759833.165

1639

358842.257

4755628.295

3060

358158.170

4753150.762

4481

352593.450

4758086.795

219

353251.660

4759830.608

1640

358842.872

4755641.976

3061

358152.665

4753151.615

4482

352592.436

4758083.681

220

353251.118

4759819.770

1641

358853.777

4755654.279

3062

358151.931

4753134.619

4483

352592.039

4758082.473

221

353254.170

4759808.615

1642

358872.553

4755666.356

3063

358151.100

4753115.257

4484

352592.672

4758076.635

222

353253.621

4759806.825

1643

358882.157

4755668.133

3064

358134.151

4753108.483

4485

352583.758

4758080.830

223

353252.294

4759802.523

1644

358888.062

4755663.516

3065

358128.239

4753101.386

4486

352579.525

4758082.831

224

353254.339

4759790.037

1645

358883.211

4755644.555

3066

358126.606

4753092.037

4487

352575.136

4758084.900

225

353254.500

4759776.690

1646

358884.055

4755644.909

3067

358126.129

4753080.503

4488

352566.694

4758083.079

226

353254.528

4759774.453

1647

358906.217

4755654.089

3068

358128.283

4753042.936

4489

352562.189

4758082.117

227

353261.316

4759768.240

1648

358912.440

4755655.940

3069

358096.000

4752990.236

4490

352553.121

4758080.166

228

353264.400

4759759.755

1649

358939.151

4755666.431

3070

358113.458

4752978.110

4491

352537.507

4758085.942

229

353260.889

4759753.380

1650

358949.248

4755674.409

3071

358096.191

4752948.034

4492

352520.865

4758093.882

230

353262.114

4759743.633

1651

358954.617

4755678.809

3072

358100.910

4752892.171

4493

352501.723

4758111.780

231

353259.823

4759738.546

1652

358956.329

4755676.196

3073

358100.958

4752892.122

4494

352499.638

4758116.892

232

353260.481

4759733.441

1653

358964.330

4755666.114

3074

358101.967

4752880.156

4495

352560.338

4758200.029

233

353267.813

4759722.108

1654

358965.154

4755665.341

3075

358101.926

4752880.111

4496

352562.189

4758202.599

234

353265.346

4759718.254

1655

358976.125

4755655.043

3076

358102.492

4752873.435

4497

352561.011

4758203.319

235

353264.680

4759716.012

1656

358985.613

4755643.578

3077

358093.558

4752854.660

4498

352554.700

4758208.379

236

353266.704

4759711.860

1657

358996.822

4755633.750

3078

358093.795

4752835.267

4499

352533.765

4758225.162

237

353274.095

4759708.646

1658

359005.780

4755626.624

3079

358102.135

4752826.264

4500

352514.990

4758239.654

238

353271.805

4759700.299

1659

359008.797

4755623.870

3080

358101.256

4752790.688

4501

352500.924

4758250.511

239

353268.952

4759692.826

1660

359011.876

4755621.046

3081

358091.630

4752799.719

4502

352473.708

4758275.705

240

353269.811

4759690.160

1661

359034.329

4755605.325

3082

358083.500

4752803.426

4503

352452.687

4758300.963

241

353271.627

4759684.527

1662

359045.220

4755598.097

3083

358073.398

4752804.675

4504

352448.215

4758306.337

242

353279.696

4759676.715

1663

359086.768

4755570.679

3084

358064.263

4752801.143

4505

352423.327

4758335.109

243

353280.820

4759671.832

1664

359142.931

4755533.595

3085

358057.406

4752930.337

4506

352412.165

4758349.515

244

353281.160

4759670.354

1665

359147.555

4755531.233

3086

358059.642

4752961.871

4507

352410.175

4758355.253

245

353290.308

4759668.834

1666

359149.745

4755529.827

3087

358068.322

4752969.155

4508

352407.633

4758358.844

246

353308.348

4759668.531

1667

359159.666

4755523.667

3088

358069.096

4752976.327

4509

352389.746

4758379.292

247

353325.713

4759674.803

1668

359192.434

4755530.301

3089

358069.482

4752981.465

4510

352389.367

4758379.730

248

353346.780

4759688.268

1669

359200.380

4755531.912

3090

358073.727

4752981.278

4511

352388.356

4758380.889

249

353353.020

4759694.726

1670

359208.295

4755537.289

3091

358073.955

4752988.525

4512

352374.361

4758392.823

250

353355.573

4759697.375

1671

359209.795

4755538.293

3092

358073.962

4752990.831

4513

352367.759

4758396.829

251

353385.835

4759728.691

1672

359212.258

4755539.995

3093

358079.519

4752992.234

4514

352350.081

4758407.560

252

353427.006

4759776.752

1673

359221.409

4755550.219

3094

358081.394

4752992.713

4515

352345.045

4758411.957

253

353451.736

4759807.286

1674

359229.238

4755564.127

3095

358085.896

4752990.663

4516

352406.510

4758496.149

254

353455.414

4759812.146

1675

359230.051

4755565.519

3096

358093.370

4752993.341

4517

352408.823

4758499.212

255

353471.554

4759804.034

1676

359231.067

4755567.223

3097

358093.293

4752994.933

4518

352406.709

4758499.691

256

353472.930

4759805.681

1677

359231.347

4755572.037

3098

358093.069

4752999.860

4519

352369.396

4758510.672

257

353482.253

4759796.343

1678

359233.751

4755575.179

3099

358092.948

4753002.712

4520

352367.512

4758511.488

258

353493.942

4759807.518

1679

359264.323

4755607.997

3100

358091.440

4753007.035

4521

352330.519

4758527.526

259

353524.837

4759832.343

1680

359302.151

4755641.993

3101

358091.588

4753008.911

4522

352309.063

4758538.028

260

353543.915

4759807.065

1681

359304.783

4755644.875

3102

358093.527

4753017.425

4523

352292.208

4758546.276

261

353546.640

4759788.696

1682

359306.895

4755647.283

3103

358095.732

4753019.030

4524

352253.514

4758563.079

262

353575.767

4759726.047

1683

359313.823

4755655.036

3104

358095.977

4753025.304

4525

352223.229

4758575.687

263

353580.159

4759695.140

1684

359318.464

4755666.462

3105

358096.298

4753033.452

4526

352221.423

4758576.439

264

353582.587

4759691.378

1685

359319.653

4755669.220

3106

358101.938

4753037.104

4527

352192.032

4758587.156

265

353580.763

4759682.265

1686

359320.712

4755671.862

3107

358111.113

4753035.984

4528

352183.085

4758603.102

266

353592.014

4759682.351

1687

359326.828

4755686.660

3108

358114.678

4753041.755

4529

352180.600

4758607.498

267

353604.391

4759682.440

1688

359327.593

4755703.476

3109

358114.831

4753044.252

4530

352175.855

4758613.901

268

353618.613

4759691.248

1689

359327.761

4755707.181

3110

358114.845

4753053.344

4531

352175.337

4758614.602

269

353629.085

4759681.590

1690

359327.777

4755707.516

3111

358108.866

4753058.558

4532

352176.541

4758617.044

270

353651.308

4759687.369

1691

359335.697

4755709.777

3112

358083.312

4753063.785

4533

352181.222

4758630.533

271

353654.778

4759688.272

1692

359347.624

4755713.424

3113

358081.749

4753064.108

4534

352182.063

4758637.949

272

353657.607

4759699.374

1693

359340.832

4755724.993

3114

358065.982

4753101.410

4535

352182.331

4758640.348

273

353655.353

4759706.130

1694

359331.851

4755737.785

3115

358065.094

4753103.506

4536

352220.932

4758655.697

274

353652.298

4759715.291

1695

359338.363

4755751.330

3116

358016.261

4753131.985

4537

352318.605

4758694.538

275

353655.752

4759724.829

1696

359344.871

4755760.674

3117

357993.042

4753136.920

4538

352297.016

4758748.831

276

353657.801

4759730.484

1697

359350.417

4755766.208

3118

357991.100

4753137.799

4539

352304.045

4758750.177

277

353675.176

4759735.543

1698

359357.772

4755773.559

3119

357988.483

4753138.972

4540

352299.616

4758773.258

278

353691.123

4759734.693

1699

359360.410

4755775.330

3120

357979.312

4753143.090

4541

352293.838

4758803.361

279

353701.573

4759743.560

1700

359365.984

4755779.090

3121

357964.967

4753146.109

4542

352269.664

4758804.014

280

353711.722

4759771.262

1701

359375.529

4755784.395

3122

357960.925

4753147.035

4543

352257.933

4758803.647

281

353715.296

4759772.781

1702

359377.531

4755784.906

3123

357957.448

4753147.826

4544

352229.749

4758802.325

282

353747.759

4759736.147

1703

359383.068

4755786.295

3124

357948.663

4753151.589

4545

352204.900

4758803.959

283

353771.935

4759753.275

1704

359384.975

4755786.779

3125

357927.887

4753166.925

4546

352189.394

4758806.265

284

353746.008

4759785.850

1705

359407.796

4755792.536

3126

357912.569

4753178.230

4547

352178.700

4758813.156

285

353773.303

4759802.616

1706

359409.031

4755795.802

3127

357910.081

4753180.064

4548

352165.705

4758824.554

286

353812.343

4759833.774

1707

359416.866

4755803.539

3128

357901.335

4753193.043

4549

352158.947

4758827.865

287

353819.248

4759829.587

1708

359417.660

4755806.801

3129

357893.452

4753209.844

4550

352150.086

4758828.870

288

353823.939

4759829.313

1709

359419.077

4755812.618

3130

357888.123

4753210.181

4551

352144.476

4758829.708

289

353830.184

4759829.068

1710

359419.183

4755813.059

3131

357884.665

4753213.330

4552

352139.594

4758861.876

290

353834.126

4759828.880

1711

359423.458

4755820.591

3132

357883.239

4753221.405

4553

352128.953

4758862.848

291

353838.973

4759828.652

1712

359438.740

4755824.969

3133

357882.203

4753229.402

4554

352126.736

4758877.907

292

353839.050

4759831.198

1713

359457.334

4755825.631

3134

357877.078

4753235.335

4555

352123.985

4758892.679

293

353837.354

4759836.632

1714

359461.583

4755825.382

3135

357862.280

4753239.777

4556

352123.584

4758894.485

294

353834.465

4759843.074

1715

359491.927

4755823.626

3136

357855.431

4753245.226

4557

352128.597

4758889.575

295

353832.408

4759848.039

1716

359493.017

4755811.139

3137

357857.479

4753251.748

4558

352132.042

4758883.506

296

353832.242

4759854.949

1717

359498.445

4755812.204

3138

357857.038

4753257.523

4559

352137.934

4758879.620

297

353832.573

4759861.794

1718

359529.853

4755815.091

3139

357850.519

4753263.606

4560

352138.927

4758879.438

298

353832.692

4759867.438

1719

359548.682

4755816.111

3140

357850.196

4753268.624

4561

352142.496

4758878.778

299

353832.923

4759872.075

1720

359577.223

4755817.197

3141

357846.136

4753271.507

4562

352151.995

4758875.881

300

353839.492

4759878.334

1721

359578.766

4755827.589

3142

357842.560

4753272.116

4563

352154.499

4758878.574

301

353844.499

4759880.399

1722

359580.932

4755848.337

3143

357837.560

4753273.079

4564

352154.794

4758882.831

302

353848.245

4759877.543

1723

359581.840

4755848.373

3144

357838.581

4753279.700

4565

352151.452

4758893.203

303

353852.483

4759876.130

1724

359584.950

4755848.481

3145

357839.941

4753280.409

4566

352151.532

4758898.456

304

353863.537

4759875.545

1725

359595.652

4755846.900

3146

357842.924

4753281.843

4567

352151.556

4758899.898

305

353869.282

4759873.156

1726

359602.408

4755844.382

3147

357846.257

4753284.732

4568

352151.800

4758908.560

306

353874.998

4759868.384

1727

359615.181

4755847.036

3148

357848.128

4753287.350

4569

352150.627

4758913.783

307

353876.724

4759863.606

1728

359620.423

4755848.127

3149

357850.477

4753290.340

4570

352145.367

4758921.388

308

353876.481

4759858.512

1729

359624.122

4755853.642

3150

357855.711

4753292.084

4571

352145.667

4758929.943

309

353877.767

4759853.090

1730

359632.805

4755849.416

3151

357852.469

4753293.124

4572

352143.506

4758935.694

310

353883.854

4759845.447

1731

359633.225

4755849.220

3152

357850.122

4753294.042

4573

352146.567

4758940.883

311

353886.878

4759842.594

1732

359639.921

4755846.880

3153

357844.224

4753294.788

4574

352146.885

4758946.185

312

353899.622

4759836.080

1733

359649.101

4755846.039

3154

357832.923

4753288.360

4575

352143.770

4758948.945

313

353905.817

4759830.583

1734

359669.554

4755841.482

3155

357825.324

4753284.952

4576

352133.836

4758961.408

314

353912.166

4759827.378

1735

359680.997

4755842.307

3156

357817.674

4753284.550

4577

352129.579

4758968.812

315

353919.823

4759825.206

1736

359686.037

4755865.088

3157

357811.946

4753286.497

4578

352131.213

4758972.731

316

353925.982

4759821.065

1737

359686.732

4755871.069

3158

357808.680

4753287.587

4579

352135.258

4758970.842

317

353937.656

4759820.251

1738

359685.331

4755890.626

3159

357800.517

4753288.271

4580

352136.314

4758971.615

318

353948.547

4759815.636

1739

359692.471

4755886.845

3160

357798.615

4753287.129

4581

352140.775

4758974.878

319

353957.651

4759814.650

1740

359709.951

4755881.634

3161

357789.198

4753281.465

4582

352141.027

4758981.473

320

353961.185

4759812.081

1741

359716.218

4755885.008

3162

357782.780

4753275.578

4583

352138.097

4758986.142

321

353964.904

4759809.347

1742

359717.281

4755888.750

3163

357775.293

4753268.712

4584

352135.981

4758995.996

322

353975.283

4759803.400

1743

359718.007

4755890.273

3164

357765.027

4753253.416

4585

352136.714

4759000.036

323

353976.756

4759795.521

1744

359734.075

4755888.886

3165

357750.627

4753236.619

4586

352137.557

4759004.696

324

353983.867

4759789.427

1745

359734.318

4755888.858

3166

357739.558

4753222.186

4587

352139.966

4759004.658

325

353985.770

4759785.283

1746

359740.481

4755897.342

3167

357739.455

4753222.053

4588

352143.601

4759008.536

326

353989.137

4759781.424

1747

359743.842

4755907.134

3168

357729.420

4753231.079

4589

352147.332

4759010.712

327

353991.951

4759779.529

1748

359744.239

4755908.276

3169

357727.617

4753239.604

4590

352155.080

4759011.799

328

353996.976

4759778.837

1749

359745.008

4755918.483

3170

357725.765

4753255.264

4591

352163.076

4759010.981

329

354008.732

4759773.730

1750

359748.033

4755918.483

3171

357731.156

4753258.274

4592

352164.127

4759008.713

330

354013.582

4759770.350

1751

359748.064

4755914.677

3172

357734.132

4753259.964

4593

352167.023

4759004.851

331

354017.169

4759760.745

1752

359748.095

4755909.507

3173

357747.145

4753267.367

4594

352171.875

4759003.551

332

354020.640

4759774.991

1753

359747.485

4755901.982

3174

357757.534

4753273.684

4595

352177.838

4759005.016

333

354024.470

4759779.069

1754

359745.587

4755898.354

3175

357766.381

4753279.065

4596

352181.218

4759004.503

334

354016.664

4759783.951

1755

359739.165

4755888.389

3176

357769.014

4753281.399

4597

352181.389

4759001.443

335

354021.870

4759789.893

1756

359738.374

4755887.267

3177

357772.250

4753284.265

4598

352186.264

4758994.685

336

354023.947

4759797.336

1757

359730.302

4755875.896

3178

357772.391

4753284.388

4599

352192.192

4758992.516

337

354035.067

4759812.296

1758

359719.927

4755858.760

3179

357776.689

4753287.683

4600

352195.997

4758992.856

338

354031.142

4759819.253

1759

359712.382

4755842.952

3180

357799.404

4753305.085

4601

352200.384

4758993.247

339

354011.263

4759816.334

1760

359710.864

4755836.756

3181

357803.102

4753309.358

4602

352200.540

4758998.039

340

354001.881

4759816.261

1761

359712.772

4755831.212

3182

357805.894

4753322.617

4603

352200.451

4759006.848

341

353999.563

4759821.474

1762

359726.868

4755819.686

3183

357806.779

4753333.772

4604

352201.573

4759010.831

342

354003.458

4759824.040

1763

359735.452

4755815.705

3184

357807.733

4753344.395

4605

352382.224

4758969.992

343

354005.592

4759827.876

1764

359741.301

4755815.190

3185

357807.766

4753344.790

4606

352380.002

4758982.050

344

354006.844

4759837.554

1765

359745.289

4755814.155

3186

357807.919

4753346.483

4607

352383.144

4759012.621

345

354010.221

4759842.254

1766

359764.745

4755808.174

3187

357797.302

4753338.585

4608

352383.301

4759013.245

346

354014.250

4759846.326

1767

359764.020

4755802.731

3188

357778.229

4753329.128

4609

352386.789

4759027.146

347

354011.232

4759851.046

1768

359762.573

4755791.908

3189

357762.129

4753323.106

4610

352388.626

4759034.458

348

354013.193

4759857.899

1769

359767.271

4755792.574

3190

357755.343

4753323.126

4611

352390.432

4759041.656

349

354019.336

4759859.788

1770

359798.058

4755796.930

3191

357753.385

4753323.130

4612

352390.625

4759042.423

350

354028.982

4759858.440

1771

359817.258

4755802.208

3192

357753.014

4753323.130

4613

352391.778

4759047.008

351

354033.549

4759859.851

1772

359820.832

4755787.082

3193

357746.089

4753323.148

4614

352401.663

4759067.642

352

354046.255

4759858.633

1773

359820.898

4755786.811

3194

357744.907

4753329.636

4615

352407.672

4759095.264

353

354047.234

4759861.004

1774

359821.876

4755782.688

3195

357743.673

4753336.593

4616

352408.162

4759098.174

354

354055.130

4759866.445

1775

359821.438

4755777.374

3196

357743.634

4753336.815

4617

352412.032

4759121.259

355

354056.422

4759863.689

1776

359819.964

4755759.236

3197

357743.318

4753338.601

4618

352413.252

4759128.542

356

354063.067

4759865.162

1777

359914.564

4755775.168

3198

357742.408

4753340.196

4619

352416.905

4759143.821

357

354068.912

4759864.053

1778

359914.805

4755775.275

3199

357739.326

4753345.612

4620

352420.749

4759159.912

358

354081.579

4759844.343

1779

359942.522

4755787.479

3200

357738.859

4753346.434

4621

352423.516

4759172.144

359

354088.479

4759825.557

1780

359951.740

4755791.554

3201

357736.840

4753346.353

4622

352358.857

4759174.720

360

354087.456

4759811.437

1781

359952.444

4755771.843

3202

357734.470

4753346.258

4623

352359.736

4759196.768

361

354092.612

4759800.779

1782

359952.989

4755757.995

3203

357733.775

4753347.849

4624

352432.535

4759193.866

362

354095.052

4759792.520

1783

359953.126

4755757.717

3204

357731.135

4753353.871

4625

352432.691

4759194.152

363

354100.457

4759789.920

1784

359959.448

4755758.282

3205

357730.163

4753356.086

4626

352448.467

4759198.563

364

354110.788

4759794.166

1785

359975.830

4755758.229

3206

357720.702

4753358.469

4627

352472.573

4759201.785

365

354119.947

4759796.048

1786

359992.092

4755757.915

3207

357712.229

4753360.594

4628

352497.730

4759204.765

366

354124.856

4759791.164

1787

359992.579

4755757.907

3208

357692.682

4753364.047

4629

352513.247

4759207.926

367

354131.409

4759790.230

1788

360004.691

4755757.294

3209

357692.517

4753364.398

4630

352513.641

4759219.954

368

354145.857

4759784.000

1789

360023.404

4755754.811

3210

357688.712

4753372.487

4631

352514.974

4759260.621

369

354153.138

4759786.461

1790

360037.104

4755750.817

3211

357686.580

4753377.024

4632

352485.817

4759264.674

370

354146.080

4759747.279

1791

360050.260

4755745.644

3212

357678.374

4753387.780

4633

352456.490

4759271.764

371

354144.456

4759738.254

1792

360062.712

4755741.705

3213

357674.306

4753390.205

4634

352420.799

4759277.893

372

354134.355

4759682.122

1793

360074.735

4755736.525

3214

357671.895

4753391.645

4635

352398.015

4759278.612

373

354131.306

4759662.342

1794

360083.422

4755731.584

3215

357663.269

4753396.786

4636

352390.504

4759278.832

374

354139.294

4759659.959

1795

360093.820

4755724.572

3216

357660.083

4753399.432

4637

352383.131

4759279.041

375

354150.225

4759657.226

1796

360093.864

4755724.544

3217

357645.789

4753411.283

4638

352351.705

4759279.846

376

354159.005

4759653.465

1797

360094.198

4755724.321

3218

357645.618

4753411.449

4639

352345.298

4759280.701

377

354168.968

4759652.432

1798

360111.102

4755713.540

3219

357635.029

4753421.630

4640

352331.574

4759281.943

378

354177.452

4759649.981

1799

360124.152

4755705.192

3220

357674.389

4753456.796

4641

352330.285

4759286.163

379

354182.738

4759647.317

1800

360136.156

4755695.372

3221

357662.649

4753471.415

4642

352327.923

4759292.787

380

354199.144

4759642.990

1801

360148.901

4755684.033

3222

357656.714

4753478.803

4643

352325.707

4759298.400

381

354211.388

4759638.497

1802

360161.827

4755671.184

3223

357655.651

4753478.566

4644

352324.043

4759302.979

382

354219.286

4759636.277

1803

360174.539

4755657.783

3224

357651.606

4753477.652

4645

352322.238

4759309.733

383

354226.769

4759633.618

1804

360187.662

4755643.738

3225

357646.741

4753476.613

4646

352320.007

4759314.789

384

354235.807

4759631.187

1805

360204.590

4755623.951

3226

357644.773

4753476.206

4647

352318.792

4759320.414

385

354246.854

4759626.660

1806

360223.779

4755600.123

3227

357642.791

4753475.796

4648

352317.838

4759327.923

386

354252.433

4759623.934

1807

360234.924

4755585.192

3228

357641.425

4753475.510

4649

352534.067

4759306.999

387

354257.416

4759619.289

1808

360248.696

4755563.428

3229

357640.502

4753475.097

4650

352533.752

4759307.777

388

354260.354

4759614.957

1809

360255.043

4755551.208

3230

357637.602

4753477.090

4651

352531.608

4759311.733

389

354267.793

4759608.238

1810

360262.153

4755534.739

3231

357637.612

4753477.107

4652

352530.791

4759313.237

390

354274.716

4759603.363

1811

360268.069

4755520.254

3232

357637.558

4753477.082

4653

352529.346

4759318.260

391

354280.954

4759596.754

1812

360272.225

4755506.577

3233

357556.399

4753524.318

4654

352528.420

4759320.764

392

354289.221

4759591.750

1813

360279.647

4755475.675

3234

357555.958

4753522.540

4655

352526.955

4759322.434

393

354296.414

4759586.538

1814

360282.116

4755461.190

3235

357551.918

4753519.129

4656

352524.704

4759324.244

394

354303.712

4759581.956

1815

360283.994

4755447.313

3236

357546.010

4753514.423

4657

352523.098

4759325.184

395

354304.818

4759578.803

1816

360285.096

4755413.664

3237

357539.318

4753510.177

4658

352521.127

4759325.728

396

354308.004

4759576.787

1817

360284.006

4755398.622

3238

357535.715

4753508.393

4659

352519.581

4759324.905

397

354315.658

4759576.439

1818

360283.235

4755395.446

3239

357530.904

4753506.025

4660

352517.132

4759322.930

398

354325.995

4759575.937

1819

360279.389

4755379.644

3240

357523.305

4753502.226

4661

352516.749

4759322.552

399

354332.342

4759572.734

1820

360275.298

4755365.680

3241

357515.894

4753499.269

4662

352515.253

4759321.083

400

354339.857

4759572.624

1821

360273.736

4755360.387

3242

357509.178

4753494.260

4663

352512.112

4759321.774

401

354342.067

4759569.716

1822

360260.749

4755319.849

3243

357500.773

4753485.923

4664

352510.484

4759323.209

402

354346.996

4759566.348

1823

360256.263

4755305.816

3244

357494.424

4753479.184

4665

352509.212

4759324.720

403

354348.811

4759566.392

1824

360255.677

4755305.995

3245

357488.459

4753471.879

4666

352508.418

4759327.719

404

354353.295

4759562.872

1825

360241.838

4755311.132

3246

357482.534

4753467.074

4667

352507.041

4759331.136

405

354359.385

4759559.484

1826

360228.372

4755281.773

3247

357477.222

4753461.419

4668

352505.739

4759333.056

406

354363.402

4759556.483

1827

360208.649

4755238.696

3248

357475.119

4753459.175

4669

352503.917

4759333.548

407

354368.251

4759551.299

1828

360207.949

4755237.225

3249

357470.091

4753454.246

4670

352501.482

4759332.971

408

354371.354

4759547.146

1829

360206.832

4755234.713

3250

357467.497

4753452.283

4671

352499.201

4759330.330

409

354375.985

4759544.425

1830

360198.031

4755213.094

3251

357461.703

4753447.902

4672

352496.765

4759327.852

410

354383.830

4759542.153

1831

360219.747

4755196.655

3252

357456.338

4753442.359

4673

352494.796

4759326.596

411

354390.065

4759536.040

1832

360212.349

4755171.532

3253

357454.311

4753440.663

4674

352492.481

4759327.211

412

354437.976

4759624.812

1833

360223.267

4755168.676

3254

357452.445

4753439.096

4675

352489.782

4759329.294

413

354477.562

4759602.293

1834

360214.361

4755153.551

3255

357401.443

4753475.566

4676

352488.988

4759332.296

414

354478.679

4759599.926

1835

360213.114

4755151.444

3256

357375.225

4753496.668

4677

352483.587

4759335.168

415

354475.306

4759595.137

1836

360203.227

4755137.905

3257

357397.735

4753516.040

4678

352483.067

4759338.696

416

354475.294

4759570.066

1837

360184.318

4755113.121

3258

357412.822

4753516.972

4679

352483.151

4759343.195

417

354476.476

4759545.011

1838

360171.229

4755096.069

3259

357414.812

4753517.381

4680

352483.731

4759344.820

418

354499.365

4759542.561

1839

360170.054

4755094.017

3260

357421.007

4753518.679

4681

352484.696

4759346.972

419

354500.107

4759537.005

1840

360163.821

4755083.002

3261

357431.822

4753524.966

4682

352488.922

4759349.266

420

354507.149

4759538.094

1841

360162.753

4755080.282

3262

357438.144

4753530.409

4683

352489.127

4759352.307

421

354514.677

4759534.334

1842

360162.082

4755078.578

3263

357439.122

4753531.257

4684

352489.056

4759354.811

422

354526.689

4759532.381

1843

360159.138

4755071.164

3264

357442.347

4753529.432

4685

352489.185

4759357.261

423

354528.959

4759536.178

1844

360156.488

4755061.028

3265

357462.983

4753517.757

4686

352489.397

4759360.340

424

354534.367

4759527.802

1845

360154.175

4755050.218

3266

357463.877

4753517.253

4687

352484.611

4759363.592

425

354555.400

4759522.205

1846

360152.272

4755039.687

3267

357469.898

4753524.789

4688

352482.659

4759365.595

426

354559.593

4759515.604

1847

360150.949

4755026.737

3268

357471.112

4753526.685

4689

352478.625

4759364.991

427

354565.275

4759513.134

1848

360150.221

4755010.762

3269

357475.098

4753532.905

4690

352476.125

4759364.072

428

354567.621

4759507.716

1849

360151.494

4755002.622

3270

357478.953

4753536.436

4691

352473.547

4759361.546

429

354574.874

4759502.568

1850

360152.038

4754999.145

3271

357480.118

4753536.356

4692

352470.445

4759358.739

430

354578.482

4759496.282

1851

360155.527

4754986.447

3272

357486.236

4753539.450

4693

352468.196

4759355.902

431

354586.910

4759494.789

1852

360155.878

4754985.507

3273

357490.607

4753542.646

4694

352462.178

4759353.658

432

354593.631

4759499.487

1853

360156.211

4754984.624

3274

357495.334

4753544.917

4695

352457.996

4759353.215

433

354599.404

4759501.022

1854

360162.571

4754967.838

3275

357500.735

4753550.392

4696

352454.901

4759351.510

434

354605.178

4759496.147

1855

360181.671

4754928.671

3276

357502.995

4753553.214

4697

352450.865

4759348.762

435

354605.260

4759489.614

1856

360192.694

4754903.681

3277

357505.819

4753555.251

4698

352446.661

4759344.972

436

354613.070

4759483.551

1857

360200.018

4754890.391

3278

357510.137

4753558.396

4699

352444.065

4759342.048

437

354623.415

4759482.368

1858

360208.579

4754876.624

3279

357516.439

4753562.919

4700

352441.189

4759341.749

438

354656.271

4759485.596

1859

360209.344

4754875.400

3280

357520.982

4753566.457

4701

352439.357

4759341.138

439

354656.438

4759495.361

1860

360214.356

4754867.338

3281

357525.254

4753570.345

4702

352438.267

4759341.085

440

354657.519

4759505.736

1861

360222.422

4754855.906

3282

357527.961

4753575.545

4703

352436.850

4759341.018

441

354667.258

4759514.999

1862

360224.318

4754853.232

3283

357531.269

4753583.300

4704

352435.449

4759341.943

442

354677.262

4759512.947

1863

360244.620

4754824.464

3284

357539.910

4753595.518

4705

352433.569

4759344.326

443

354691.908

4759522.484

1864

360257.962

4754808.688

3285

357505.553

4753618.662

4706

352433.394

4759344.643

444

354699.656

4759525.535

1865

360270.395

4754793.938

3286

357497.851

4753606.473

4707

352432.294

4759346.643

445

354704.583

4759524.003

1866

360293.190

4754769.068

3287

357492.145

4753596.497

4708

352430.329

4759349.502

446

354718.452

4759523.553

1867

360295.641

4754766.384

3288

357487.023

4753587.556

4709

352430.448

4759352.445

447

354724.624

4759529.182

1868

360320.321

4754743.424

3289

357482.667

4753580.951

4710

352430.500

4759353.691

448

354741.896

4759524.064

1869

360346.135

4754720.989

3290

357479.009

4753576.381

4711

352430.957

4759355.766

449

354781.649

4759523.978

1870

360347.882

4754719.692

3291

357475.346

4753571.534

4712

352431.914

4759358.825

450

354778.998

4759498.955

1871

360373.038

4754700.983

3292

357472.837

4753573.190

4713

352433.986

4759360.125

451

354859.290

4759490.011

1872

360389.971

4754688.916

3293

357470.794

4753570.468

4714

352436.443

4759361.101

452

354861.443

4759512.697

1873

360395.765

4754684.796

3294

357467.068

4753565.835

4715

352438.083

4759361.916

453

354865.209

4759514.127

1874

360414.254

4754671.625

3295

357463.662

4753564.690

4716

352439.158

4759363.369

454

354868.267

4759519.289

1875

360443.227

4754651.634

3296

357459.733

4753563.830

4717

352441.256

4759366.165

455

354878.661

4759523.824

1876

360444.629

4754650.478

3297

357455.082

4753560.150

4718

352444.590

4759369.651

456

354897.754

4759517.120

1877

360464.161

4754634.528

3298

357453.053

4753555.612

4719

352446.850

4759372.690

457

354908.407

4759518.332

1878

360483.699

4754617.463

3299

357452.385

4753551.907

4720

352451.173

4759376.019

458

354908.950

4759521.419

1879

360487.670

4754613.998

3300

357452.220

4753548.106

4721

352453.904

4759376.687

459

354915.374

4759524.018

1880

360510.558

4754593.211

3301

357448.318

4753549.237

4722

352456.605

4759377.502

460

354925.808

4759522.630

1881

360533.775

4754568.856

3302

357443.211

4753543.730

4723

352460.098

4759378.328

461

354926.399

4759518.000

1882

360548.731

4754553.201

3303

357438.051

4753537.193

4724

352463.414

4759378.662

462

354926.957

4759506.550

1883

360550.468

4754551.142

3304

357433.774

4753532.171

4725

352465.473

4759380.555

463

354930.962

4759506.750

1884

360574.140

4754523.241

3305

357424.951

4753525.278

4726

352465.529

4759381.756

464

354933.880

4759511.237

1885

360590.378

4754501.203

3306

357406.842

4753527.278

4727

352465.595

4759383.904

465

354938.097

4759511.846

1886

360599.526

4754488.290

3307

357399.885

4753528.045

4728

352464.782

4759385.651

466

354945.372

4759504.890

1887

360605.212

4754480.260

3308

357401.915

4753529.948

4729

352462.486

4759388.621

467

354955.970

4759489.967

1888

360614.335

4754468.869

3309

357405.941

4753534.954

4730

352462.053

4759391.791

468

354963.555

4759477.171

1889

360629.532

4754449.910

3310

357412.401

4753541.181

4731

352462.208

4759394.786

469

354963.924

4759463.534

1890

360659.916

4754413.780

3311

357416.432

4753550.516

4732

352462.465

4759397.833

470

354971.592

4759458.665

1891

360689.229

4754373.424

3312

357420.207

4753555.035

4733

352465.261

4759400.785

471

354990.536

4759454.221

1892

360721.084

4754332.315

3313

357422.953

4753560.829

4734

352467.851

4759402.458

472

355001.372

4759454.379

1893

360720.828

4754331.341

3314

357427.889

4753568.338

4735

352471.168

4759403.598

473

355009.493

4759454.501

1894

360720.456

4754328.669

3315

357432.561

4753575.059

4736

352472.814

4759404.414

474

355017.324

4759455.234

1895

360716.137

4754305.228

3316

357436.811

4753580.464

4737

352474.572

4759405.678

475

355025.221

4759469.752

1896

360713.286

4754296.351

3317

357438.830

4753582.837

4738

352474.623

4759406.574

476

355034.405

4759471.680

1897

360712.008

4754285.956

3318

357442.113

4753593.667

4739

352473.311

4759407.394

477

355045.689

4759471.355

1898

360772.472

4754263.632

3319

357444.614

4753598.501

4740

352471.982

4759408.807

478

355051.920

4759467.443

1899

360775.461

4754272.724

3320

357465.429

4753633.430

4741

352469.059

4759409.253

479

355061.502

4759464.684

1900

360806.589

4754254.902

3321

357481.431

4753660.262

4742

352467.063

4759409.353

480

355076.055

4759462.324

1901

360813.282

4754251.087

3322

357495.530

4753684.776

4743

352465.946

4759410.113

481

355083.843

4759463.862

1902

360821.885

4754246.177

3323

357497.871

4753730.545

4744

352465.698

4759412.128

482

355090.417

4759468.443

1903

360846.182

4754232.343

3324

357508.838

4753752.235

4745

352464.734

4759415.570

483

355094.546

4759472.492

1904

360872.577

4754216.473

3325

357512.798

4753760.086

4746

352463.836

4759416.723

484

355096.597

4759477.811

1905

360905.217

4754196.973

3326

357513.600

4753761.683

4747

352463.037

4759417.658

485

355096.838

4759489.419

1906

360930.267

4754181.608

3327

357519.764

4753773.537

4748

352460.423

4759417.386

486

355090.723

4759493.215

1907

360959.060

4754161.079

3328

357524.326

4753786.914

4749

352458.348

4759415.995

487

355086.671

4759496.513

1908

360989.967

4754136.654

3329

357525.689

4753790.925

4750

352455.672

4759412.582

488

355082.862

4759507.014

1909

361012.465

4754116.919

3330

357490.216

4753801.617

4751

352454.559

4759406.628

489

355083.366

4759515.412

1910

361031.084

4754098.401

3331

357459.836

4753810.762

4752

352447.502

4759399.835

490

355100.298

4759533.165

1911

361058.167

4754070.671

3332

357450.807

4753816.669

4753

352445.453

4759398.925

491

355108.649

4759536.376

1912

361087.838

4754039.694

3333

357407.001

4753848.624

4754

352442.491

4759398.826

492

355126.136

4759557.222

1913

361112.303

4754014.070

3334

357401.060

4753852.875

4755

352437.578

4759401.427

493

355150.581

4759579.327

1914

361118.796

4754008.316

3335

357377.885

4753869.466

4756

352433.663

4759403.179

494

355151.550

4759585.013

1915

361129.161

4753999.112

3336

357386.992

4753882.422

4757

352429.451

4759407.786

495

355153.843

4759591.218

1916

361130.580

4753995.435

3337

357351.643

4753909.513

4758

352427.662

4759411.887

496

355191.969

4759602.467

1917

361137.064

4753986.693

3338

357348.550

4753910.859

4759

352425.499

4759413.595

497

355197.701

4759601.110

1918

361142.415

4753977.826

3339

357345.261

4753906.152

4760

352423.716

4759414.875

498

355201.388

4759594.326

1919

361145.249

4753974.125

3340

357342.657

4753903.174

4761

352421.180

4759415.262

499

355205.667

4759594.015

1920

361150.241

4753969.581

3341

357340.268

4753900.602

4762

352419.107

4759413.862

500

355210.106

4759594.828

1921

361156.675

4753959.912

3342

357335.710

4753896.163

4763

352415.867

4759412.172

501

355232.795

4759598.974

1922

361164.800

4753948.591

3343

357329.400

4753890.484

4764

352413.985

4759411.517

502

355241.767

4759591.847

1923

361179.238

4753930.481

3344

357326.744

4753888.227

4765

352411.028

4759411.410

503

355243.991

4759588.134

1924

361183.261

4753925.426

3345

357323.694

4753885.630

4766

352407.034

4759411.615

504

355252.641

4759587.027

1925

361184.209

4753924.250

3346

357322.153

4753884.310

4767

352404.977

4759412.613

505

355261.894

4759590.307

1926

361203.407

4753899.544

3347

357319.209

4753880.986

4768

352403.196

4759414.805

506

355264.726

4759593.079

1927

361214.570

4753885.088

3348

357316.907

4753878.590

4769

352401.745

4759416.787

507

355271.535

4759595.371

1928

361215.752

4753883.531

3349

357313.251

4753874.776

4770

352401.412

4759418.828

508

355285.619

4759593.011

1929

361221.105

4753877.281

3350

357311.085

4753872.514

4771

352401.249

4759419.814

509

355293.905

4759594.922

1930

361225.744

4753870.815

3351

357302.567

4753863.611

4772

352397.538

4759422.908

510

355302.689

4759594.619

1931

361233.768

4753857.441

3352

357290.344

4753871.411

4773

352393.780

4759423.438

511

355308.644

4759591.532

1932

361251.659

4753831.355

3353

357296.266

4753877.816

4774

352391.754

4759423.788

512

355323.731

4759584.825

1933

361247.675

4753826.281

3354

357312.814

4753896.603

4775

352389.581

4759426.395

513

355341.491

4759580.091

1934

361247.438

4753822.420

3355

357316.423

4753900.690

4776

352386.076

4759430.128

514

355343.963

4759579.424

1935

361245.705

4753819.930

3356

357345.128

4753929.780

4777

352386.201

4759434.580

515

355348.850

4759581.049

1936

361243.191

4753815.727

3357

357347.154

4753931.821

4778

352386.429

4759439.019

516

355352.810

4759577.857

1937

361254.700

4753806.078

3358

357381.409

4753971.636

4779

352387.707

4759445.255

517

355364.305

4759575.832

1938

361256.453

4753804.680

3359

357393.855

4753985.154

4780

352390.199

4759447.888

518

355367.452

4759572.563

1939

361261.958

4753800.588

3360

357408.529

4754000.818

4781

352393.885

4759451.456

519

355383.095

4759569.331

1940

361266.131

4753797.481

3361

357416.445

4754013.085

4782

352401.213

4759454.845

520

355389.285

4759573.349

1941

361279.084

4753787.777

3362

357420.424

4754017.579

4783

352406.726

4759458.963

521

355397.671

4759575.063

1942

361281.678

4753785.838

3363

357423.786

4754021.601

4784

352412.939

4759462.812

522

355415.207

4759577.964

1943

361283.067

4753784.773

3364

357428.212

4754027.101

4785

352417.185

4759468.599

523

355445.541

4759573.786

1944

361297.430

4753773.595

3365

357430.453

4754029.893

4786

352420.717

4759471.920

524

355451.571

4759572.955

1945

361301.011

4753770.811

3366

357435.934

4754036.045

4787

352421.383

4759475.095

525

355458.656

4759576.864

1946

361312.277

4753761.355

3367

357440.772

4754044.459

4788

352422.096

4759480.215

526

355474.040

4759591.471

1947

361315.413

4753758.778

3368

357444.347

4754051.755

4789

352421.405

4759484.350

527

355473.505

4759599.206

1948

361316.045

4753758.236

3369

357451.797

4754063.513

4790

352421.469

4759488.398

528

355475.411

4759601.327

1949

361319.511

4753755.341

3370

357455.848

4754070.304

4791

352419.099

4759490.025

529

355485.643

4759599.851

1950

361320.531

4753754.412

3371

357464.073

4754081.871

4792

352415.643

4759490.848

530

355503.772

4759609.129

1951

361321.566

4753753.552

3372

357472.049

4754093.065

4793

352409.603

4759491.146

531

355510.307

4759607.813

1952

361325.776

4753750.053

3373

357497.813

4754120.399

4794

352405.633

4759489.893

532

355526.645

4759608.574

1953

361331.620

4753745.149

3374

357500.703

4754122.814

4795

352395.356

4759486.710

533

355559.233

4759603.312

1954

361333.067

4753743.967

3375

357516.443

4754135.973

4796

352386.440

4759481.651

534

355573.681

4759600.974

1955

361333.969

4753743.174

3376

357502.894

4754145.198

4797

352380.918

4759478.375

535

355576.804

4759600.128

1956

361334.107

4753743.058

3377

357492.337

4754151.604

4798

352373.369

4759475.700

536

355599.754

4759593.938

1957

361335.009

4753742.290

3378

357481.254

4754153.071

4799

352366.710

4759471.680

537

355631.584

4759588.058

1958

361345.960

4753733.118

3379

357467.165

4754152.795

4800

352363.054

4759470.666

538

355639.319

4759591.106

1959

361348.300

4753731.126

3380

357461.703

4754149.502

4801

352357.834

4759467.526

539

355640.479

4759596.565

1960

361349.152

4753730.401

3381

357440.811

4754142.555

4802

352354.873

4759466.266

540

355638.985

4759600.941

1961

361353.489

4753726.771

3382

357433.978

4754132.848

4803

352351.219

4759463.408

541

355636.731

4759618.685

1962

361354.891

4753725.607

3383

357432.012

4754130.053

4804

352348.669

4759462.530

542

355637.475

4759624.062

1963

361356.684

4753724.127

3384

357427.829

4754126.103

4805

352344.039

4759459.162

543

355640.945

4759627.710

1964

361368.320

4753714.337

3385

357424.674

4754123.173

4806

352340.405

4759457.540

544

355658.771

4759626.174

1965

361370.728

4753712.282

3386

357420.033

4754122.552

4807

352337.956

4759457.614

545

355663.329

4759621.046

1966

361371.692

4753711.488

3387

357410.694

4754120.803

4808

352334.410

4759457.783

546

355672.967

4759600.592

1967

361372.769

4753710.561

3388

357388.912

4754116.721

4809

352330.923

4759457.967

547

355675.781

4759594.624

1968

361362.018

4753701.115

3389

357386.831

4754116.487

4810

352325.397

4759458.547

548

355680.735

4759574.646

1969

361360.084

4753698.315

3390

357381.748

4754115.187

4811

352322.012

4759458.955

549

355678.623

4759557.298

1970

361355.727

4753692.072

3391

357372.214

4754110.952

4812

352320.087

4759460.360

550

355678.207

4759539.981

1971

361349.196

4753683.236

3392

357364.731

4754105.507

4813

352317.616

4759462.880

551

355686.251

4759532.492

1972

361356.771

4753673.761

3393

357360.022

4754100.753

4814

352314.974

4759465.065

552

355693.254

4759532.563

1973

361371.280

4753659.964

3394

357358.822

4754099.184

4815

352313.843

4759467.273

553

355693.279

4759532.575

1974

361383.402

4753655.352

3395

357343.494

4754094.508

4816

352310.417

4759469.845

554

355728.528

4759545.675

1975

361395.109

4753647.493

3396

357339.409

4754091.443

4817

352307.018

4759469.970

555

355743.096

4759550.407

1976

361405.888

4753636.933

3397

357335.271

4754088.481

4818

352304.051

4759469.614

556

355743.109

4759550.406

1977

361416.481

4753625.074

3398

357332.791

4754086.706

4819

352297.932

4759469.272

557

355743.140

4759550.417

1978

361402.390

4753622.909

3399

357331.845

4754087.175

4820

352293.849

4759467.777

558

355763.513

4759549.168

1979

361394.340

4753621.673

3400

357324.107

4754090.997

4821

352290.189

4759465.661

559

355760.300

4759539.080

1980

361378.962

4753616.202

3401

357317.247

4754092.811

4822

352286.649

4759463.091

560

355749.723

4759530.961

1981

361358.234

4753611.142

3402

357313.090

4754092.826

4823

352283.950

4759461.175

561

355750.796

4759530.412

1982

361355.731

4753610.534

3403

357307.525

4754090.578

4824

352278.355

4759457.488

562

355759.327

4759518.379

1983

361338.411

4753611.886

3404

357303.911

4754087.473

4825

352274.098

4759454.453

563

355780.717

4759507.672

1984

361315.384

4753610.682

3405

357301.995

4754085.426

4826

352264.800

4759471.485

564

355809.207

4759505.327

1985

361309.985

4753610.425

3406

357298.960

4754082.450

4827

352251.237

4759494.502

565

355821.732

4759502.363

1986

361274.245

4753608.668

3407

357296.305

4754079.079

4828

352262.830

4759496.141

566

355830.059

4759536.941

1987

361270.379

4753604.177

3408

357293.687

4754076.117

4829

352266.819

4759505.013

567

355839.226

4759561.766

1988

361268.431

4753601.904

3409

357290.247

4754074.406

4830

352271.329

4759508.525

568

355850.324

4759581.534

1989

361267.646

4753598.076

3410

357286.118

4754073.668

4831

352280.515

4759519.896

569

355852.437

4759585.299

1990

361266.580

4753592.862

3411

357278.963

4754073.463

4832

352281.130

4759518.861

570

355860.181

4759592.461

1991

361266.525

4753587.476

3412

357273.856

4754073.186

4833

352282.966

4759516.516

571

355865.567

4759594.486

1992

361270.231

4753583.744

3413

357267.690

4754072.715

4834

352285.662

4759513.579

572

355867.296

4759595.132

1993

361271.551

4753582.495

3414

357262.090

4754070.867

4835

352290.521

4759510.779

573

355867.301

4759595.126

1994

361278.347

4753577.868

3415

357254.105

4754064.483

4836

352294.440

4759506.284

574

355867.339

4759595.140

1995

361295.728

4753549.320

3416

357227.958

4754051.444

4837

352300.625

4759500.967

575

355870.901

4759591.976

1996

361314.501

4753566.873

3417

357212.220

4754038.066

4838

352307.395

4759497.328

576

355875.141

4759586.665

1997

361322.252

4753566.739

3418

357189.262

4754018.556

4839

352311.293

4759495.432

577

355882.795

4759566.563

1998

361328.718

4753565.537

3419

357175.742

4754010.025

4840

352317.198

4759493.479

578

355890.159

4759557.190

1999

361329.883

4753565.327

3420

357166.512

4754003.390

4841

352323.190

4759493.222

579

355891.720

4759556.354

2000

361333.169

4753560.559

3421

357163.987

4754009.266

4842

352329.233

4759494.026

580

355900.502

4759551.620

2001

361332.979

4753553.491

3422

357161.698

4754014.604

4843

352335.802

4759496.106

581

355909.072

4759551.620

2002

361328.987

4753548.235

3423

357155.667

4754011.179

4844

352342.070

4759498.337

582

355915.552

4759553.904

2003

361320.485

4753542.867

3424

357083.459

4754007.333

4845

352346.512

4759500.122

583

355915.562

4759553.901

2004

361313.789

4753536.097

3425

357077.146

4754003.538

4846

352350.810

4759503.907

584

355915.596

4759553.915

2005

361306.293

4753530.809

3426

357074.850

4754006.533

4847

352356.381

4759507.079

585

355918.896

4759553.576

2006

361303.186

4753526.461

3427

357071.371

4754011.082

4848

352362.895

4759507.251

586

355920.877

4759553.361

2007

361351.875

4753482.964

3428

357069.870

4754013.915

4849

352369.547

4759508.018

587

355925.544

4759550.646

2008

361373.717

4753463.455

3429

357050.739

4754001.987

4850

352375.754

4759510.960

588

355927.460

4759546.652

2009

361396.647

4753442.949

3430

357028.421

4753988.067

4851

352380.811

4759512.966

589

355926.403

4759541.281

2010

361408.068

4753453.540

3431

357034.709

4753978.047

4852

352389.298

4759514.585

590

355906.952

4759504.296

2011

361446.282

4753456.509

3432

357025.994

4753972.820

4853

352394.561

4759519.571

591

355902.993

4759492.263

2012

361460.109

4753452.448

3433

357002.149

4754002.519

4854

352403.316

4759524.343

592

355903.035

4759482.632

2013

361467.643

4753446.216

3434

356987.761

4754001.816

4855

352409.565

4759528.974

593

355914.942

4759465.834

2014

361474.805

4753440.874

3435

356979.523

4753998.125

4856

352415.154

4759533.757

594

355925.554

4759459.730

2015

361475.511

4753440.354

3436

356975.096

4753986.064

4857

352420.153

4759537.355

595

355932.766

4759449.590

2016

361489.099

4753435.233

3437

356970.418

4753978.081

4858

352423.647

4759540.235

596

355949.325

4759462.025

2017

361493.333

4753430.909

3438

356961.728

4753972.724

4859

352426.331

4759543.548

597

355969.650

4759475.416

2018

361494.341

4753429.879

3439

356951.051

4753999.904

4860

352427.584

4759547.650

598

355983.267

4759479.794

2019

361499.620

4753424.498

3440

356953.256

4754000.983

4861

352430.642

4759552.539

599

355983.309

4759479.803

2020

361509.699

4753415.030

3441

356955.233

4754001.502

4862

352434.590

4759558.098

600

355988.841

4759476.641

2021

361525.256

4753403.625

3442

356958.596

4754002.387

4863

352439.363

4759561.463

601

356002.885

4759485.060

2022

361525.665

4753403.372

3443

356964.075

4754006.103

4864

352444.665

4759561.353

602

356004.961

4759486.304

2023

361538.524

4753395.515

3444

356961.912

4754011.454

4865

352447.698

4759561.192

603

356013.063

4759488.437

2024

361547.567

4753387.327

3445

356959.460

4754016.111

4866

352451.238

4759559.771

604

356013.069

4759488.437

2025

361548.856

4753386.163

3446

356955.527

4754023.131

4867

352453.498

4759556.252

605

356018.865

4759488.359

2026

361555.084

4753382.621

3447

356953.831

4754025.311

4868

352455.397

4759554.157

606

356020.840

4759486.262

2027

361557.942

4753380.996

3448

356952.067

4754027.598

4869

352457.994

4759553.128

607

356024.982

4759480.552

2028

361569.274

4753374.171

3449

356948.661

4754031.973

4870

352462.076

4759552.719

608

356025.847

4759462.583

2029

361577.315

4753366.854

3450

356943.118

4754048.058

4871

352464.849

4759553.179

609

356029.007

4759455.521

2030

361584.899

4753365.634

3451

356943.720

4754060.894

4872

352466.476

4759554.550

610

356056.827

4759447.505

2031

361591.870

4753366.442

3452

356943.800

4754063.948

4873

352467.285

4759555.656

611

356066.753

4759447.570

2032

361602.907

4753370.941

3453

356944.936

4754071.364

4874

352471.512

4759556.199

612

356023.135

4759341.159

2033

361614.512

4753371.863

3454

356945.608

4754074.955

4875

352473.204

4759556.919

613

356057.746

4759343.498

2034

361621.274

4753374.806

3455

356947.912

4754087.266

4876

352476.538

4759556.698

614

356083.415

4759336.800

2035

361628.323

4753381.243

3456

356947.606

4754090.862

4877

352479.116

4759556.072

615

356099.193

4759332.685

2036

361638.307

4753387.544

3457

356947.183

4754095.843

4878

352482.394

4759553.796

616

356097.686

4759331.931

2037

361645.164

4753391.164

3458

356946.304

4754099.123

4879

352486.033

4759550.622

617

356090.652

4759327.959

2038

361652.514

4753393.206

3459

356946.028

4754100.157

4880

352490.124

4759547.463

618

356077.778

4759317.146

2039

361647.255

4753397.893

3460

356942.834

4754112.034

4881

352493.941

4759546.671

619

356075.193

4759311.827

2040

361645.780

4753399.214

3461

356946.342

4754121.766

4882

352497.929

4759544.566

620

356062.526

4759296.701

2041

361632.237

4753406.767

3462

356948.513

4754126.412

4883

352501.971

4759544.310

621

356056.873

4759290.886

2042

361615.156

4753413.485

3463

356952.412

4754135.110

4884

352507.964

4759544.072

622

356052.483

4759282.086

2043

361611.731

4753415.572

3464

356954.086

4754146.185

4885

352514.404

4759543.746

623

356044.680

4759268.786

2044

361601.642

4753421.736

3465

356955.220

4754153.700

4886

352518.341

4759542.541

624

356041.309

4759261.410

2045

361587.540

4753429.190

3466

356956.179

4754160.036

4887

352519.936

4759541.460

625

356041.302

4759261.396

2046

361573.870

4753439.633

3467

356958.510

4754169.198

4888

352522.967

4759541.815

626

356032.165

4759262.767

2047

361564.316

4753442.757

3468

356964.934

4754181.352

4889

352526.522

4759541.882

627

356024.027

4759264.685

2048

361552.537

4753446.240

3469

356965.301

4754190.092

4890

352529.804

4759541.716

628

356009.575

4759264.763

2049

361557.701

4753452.690

3470

356964.180

4754194.297

4891

352533.936

4759541.214

629

355994.099

4759267.025

2050

361563.877

4753455.101

3471

356961.871

4754194.313

4892

352537.680

4759538.072

630

355981.466

4759267.843

2051

361561.273

4753463.858

3472

356956.099

4754194.384

4893

352538.958

4759537.143

631

355972.236

4759270.053

2052

361564.355

4753469.529

3473

356950.192

4754196.983

4894

352542.114

4759534.845

632

355960.001

4759270.611

2053

361562.477

4753477.745

3474

356949.327

4754197.366

4895

352545.919

4759532.006

633

355943.366

4759272.820

2054

361563.590

4753481.767

3475

356946.104

4754202.142

4896

352547.892

4759530.500

634

355938.167

4759274.238

2055

361571.735

4753480.702

3476

356944.820

4754204.050

4897

352551.188

4759528.387

635

355931.738

4759278.103

2056

361573.831

4753480.564

3477

356947.048

4754211.871

4898

352554.105

4759527.564

636

355922.742

4759282.508

2057

361574.613

4753480.515

3478

356947.889

4754213.004

4899

352557.649

4759526.561

637

355919.335

4759285.564

2058

361574.825

4753488.130

3479

356949.562

4754215.261

4900

352559.713

4759525.497

638

355910.563

4759290.903

2059

361573.593

4753492.690

3480

356954.690

4754222.158

4901

352577.842

4759557.513

639

355899.155

4759295.140

2060

361571.600

4753499.725

3481

356954.992

4754230.362

4902

352577.223

4759557.772

640

355887.485

4759296.271

2061

361566.822

4753506.071

3482

356955.141

4754234.243

4903

352573.202

4759564.274

641

355881.369

4759300.178

2062

361557.578

4753506.367

3483

356955.300

4754238.845

4904

352571.897

4759571.278

642

355873.396

4759304.045

2063

361548.796

4753511.333

3484

356955.536

4754245.551

4905

352582.925

4759588.229

643

355866.847

4759308.807

2064

361543.610

4753521.076

3485

356957.145

4754252.321

4906

352590.719

4759604.136

644

355857.012

4759316.597

2065

361543.585

4753531.523

3486

356957.740

4754254.859

4907

352596.952

4759622.870

645

355848.339

4759321.973

2066

361544.141

4753543.759

3487

356958.087

4754256.345

4908

352599.478

4759642.743

646

355844.489

4759325.057

2067

361561.082

4753527.036

3488

356958.472

4754257.946

4909

352599.679

4759644.327

647

355831.462

4759330.237

2068

361580.963

4753510.119

3489

356963.728

4754268.842

4910

352599.718

4759663.093

648

355824.507

4759331.628

2069

361606.392

4753491.581

3490

356963.980

4754270.270

4911

352602.589

4759672.696

649

355818.167

4759333.683

2070

361637.892

4753468.997

3491

356964.246

4754271.788

4912

352604.220

4759678.150

650

355805.673

4759334.094

2071

361645.888

4753462.409

3492

356965.409

4754278.461

4913

352614.216

4759686.077

651

355783.235

4759334.491

2072

361646.789

4753461.079

3493

356966.478

4754284.588

4914

352624.871

4759683.841

652

355774.457

4759335.429

2073

361651.553

4753453.716

3494

356966.963

4754287.371

4915

352627.809

4759684.774

653

355762.871

4759338.772

2074

361666.392

4753423.975

3495

356966.991

4754287.537

4916

352627.445

4759686.738

654

355752.699

4759341.308

2075

361668.227

4753420.304

3496

356968.223

4754294.323

4917

352627.553

4759688.938

655

355730.719

4759348.094

2076

361674.525

4753404.436

3497

356968.337

4754297.529

4918

352627.716

4759690.080

656

355720.126

4759349.794

2077

361684.375

4753379.623

3498

356968.544

4754303.167

4919

352629.796

4759693.529

657

355710.784

4759353.254

2078

361684.662

4753378.814

3499

356968.787

4754307.681

4920

352631.579

4759697.043

658

355702.890

4759353.513

2079

361697.116

4753343.763

3500

356968.985

4754311.318

4921

352631.432

4759699.998

659

355693.943

4759355.106

2080

361720.682

4753305.286

3501

356969.249

4754316.006

4922

352628.977

4759704.825

660

355680.108

4759355.620

2081

361733.878

4753289.612

3502

356973.647

4754325.118

4923

352628.286

4759708.718

661

355659.128

4759355.174

2082

361748.767

4753271.934

3503

356974.731

4754327.367

4924

352628.007

4759712.040

662

355649.145

4759354.204

2083

361752.374

4753267.659

3504

356976.594

4754331.217

4925

352630.677

4759714.459

663

355630.725

4759354.169

2084

361760.927

4753258.059

3505

356977.954

4754333.595

4926

352632.961

4759715.981

664

355614.361

4759356.759

2085

361766.947

4753251.311

3506

356982.218

4754341.040

4927

352637.945

4759719.493

665

355594.443

4759360.933

2086

361783.256

4753226.359

3507

356983.140

4754342.646

4928

352638.114

4759723.639

666

355584.972

4759361.741

2087

361783.553

4753225.854

3508

356984.205

4754344.514

4929

352635.483

4759729.824

667

355576.576

4759363.521

2088

361798.725

4753199.814

3509

356985.662

4754346.378

4930

352632.977

4759734.654

668

355562.547

4759364.481

2089

361816.114

4753176.034

3510

357011.006

4754378.738

4931

352631.399

4759738.886

669

355553.302

4759366.094

2090

361826.580

4753164.158

3511

357020.145

4754393.562

4932

352628.664

4759743.223

670

355547.310

4759367.888

2091

361839.677

4753153.983

3512

357021.820

4754396.279

4933

352626.554

4759746.782

671

355537.852

4759369.209

2092

361857.168

4753144.041

3513

357023.517

4754399.030

4934

352625.247

4759749.755

672

355497.871

4759370.386

2093

361869.029

4753135.096

3514

357027.133

4754395.575

4935

352625.758

4759752.787

673

355492.693

4759369.661

2094

361873.804

4753127.989

3515

357033.555

4754402.078

4936

352625.902

4759754.673

674

355441.764

4759371.565

2095

361877.304

4753121.408

3516

357040.638

4754410.862

4937

352626.976

4759756.070

675

355420.714

4759371.058

2096

361877.983

4753120.138

3517

357041.447

4754411.868

4938

352627.670

4759758.743

676

355397.603

4759370.109

2097

361879.494

4753117.270

3518

357045.544

4754421.225

4939

352627.834

4759761.934

677

355372.429

4759364.009

2098

361883.276

4753108.426

3519

357046.426

4754423.245

4940

352625.859

4759764.331

678

355372.415

4759364.009

2099

361884.650

4753101.200

3520

357046.540

4754423.505

4941

352623.174

4759767.523

679

355372.384

4759364.001

2100

361883.882

4753091.182

3521

357055.802

4754429.090

4942

352621.802

4759770.091

680

355346.244

4759360.152

2101

361883.135

4753082.522

3522

357058.723

4754433.242

4943

352622.230

4759778.478

681

355323.128

4759350.685

2102

361880.050

4753067.289

3523

357063.293

4754439.758

4944

352623.196

4759782.484

682

355304.265

4759342.381

2103

361876.130

4753055.896

3524

357062.115

4754448.389

4945

352623.430

4759786.971

683

355304.220

4759342.370

2104

361867.218

4753035.730

3525

357055.031

4754456.147

4946

352622.812

4759790.563

684

355285.619

4759338.139

2105

361859.795

4753018.941

3526

357048.861

4754471.870

4947

352619.687

4759792.966

685

355283.352

4759337.623

2106

361847.207

4752991.479

3527

357050.219

4754482.387

4948

352615.547

4759795.226

686

355283.314

4759337.614

2107

361851.537

4752990.638

3528

357058.573

4754490.015

4949

352608.756

4759795.565

687

355264.700

4759332.663

2108

361855.333

4752989.904

3529

357067.119

4754500.144

4950

352603.032

4759796.053

688

355264.655

4759332.654

2109

361861.633

4752988.394

3530

357069.153

4754502.544

4951

352593.903

4759796.663

689

355239.973

4759322.823

2110

361865.680

4752987.400

3531

357069.280

4754503.262

4952

352587.861

4759796.961

690

355239.955

4759322.814

2111

361861.247

4752976.577

3532

357070.372

4754509.407

4953

352584.310

4759795.935

691

355229.793

4759321.645

2112

361850.593

4752955.653

3533

357072.463

4754521.167

4954

352578.715

4759793.265

692

355222.203

4759322.003

2113

361832.303

4752907.725

3534

357074.269

4754524.834

4955

352573.318

4759791.394

693

355217.211

4759327.604

2114

361830.816

4752894.817

3535

357075.878

4754528.105

4956

352570.698

4759790.174

694

355223.343

4759335.408

2115

361826.700

4752859.145

3536

357093.771

4754523.046

4957

352567.941

4759788.955

695

355230.297

4759345.697

2116

361817.843

4752810.552

3537

357093.779

4754523.041

4958

352558.553

4759786.523

696

355249.092

4759362.864

2117

361798.857

4752782.486

3538

357096.623

4754527.666

4959

352545.491

4759779.781

697

355272.690

4759384.168

2118

361781.336

4752771.485

3539

357098.944

4754531.527

4960

352537.953

4759775.299

698

355288.769

4759404.064

2119

361774.041

4752767.827

3540

357095.625

4754536.002

4961

352533.067

4759772.682

699

355303.734

4759417.520

2120

361766.293

4752763.945

3541

357091.130

4754539.435

4962

352528.321

4759767.926

700

355307.271

4759421.016

2121

361752.196

4752757.104

3542

357080.814

4754540.428

4963

352526.021

4759763.190

701

355325.963

4759439.483

2122

361718.975

4752740.996

3543

357076.264

4754538.751

4964

352522.938

4759755.932

702

355335.754

4759446.379

2123

361714.620

4752739.076

3544

357075.596

4754538.779

4965

352518.512

4759747.744

703

355337.563

4759452.597

2124

361717.562

4752731.758

3545

357040.402

4754540.282

4966

352514.982

4759741.424

704

355337.605

4759452.599

2125

361710.439

4752722.674

3546

357004.574

4754540.271

4967

352513.867

4759735.367

705

355367.755

4759455.700

2126

361700.916

4752715.603

3547

357001.989

4754539.973

4968

352509.869

4759729.568

706

355365.433

4759463.152

2127

361671.834

4752705.408

3548

356982.208

4754537.712

4969

352509.232

4759720.199

707

355346.254

4759460.194

2128

361649.678

4752687.102

3549

356961.791

4754535.383

4970

352508.942

4759713.601

708

355345.608

4759460.204

2129

361641.947

4752673.348

3550

356948.791

4754533.636

4971

352508.988

4759708.643

709

355305.080

4759460.897

2130

361639.598

4752657.128

3551

356909.025

4754528.266

4972

352514.859

4759703.294

710

355277.840

4759451.345

2131

361644.403

4752658.467

3552

356894.046

4754526.125

4973

352517.896

4759697.143

711

355268.445

4759448.593

2132

361646.438

4752659.032

3553

356847.652

4754517.437

4974

352520.869

4759694.536

712

355268.409

4759448.582

2133

361650.780

4752660.233

3554

356810.595

4754509.623

4975

352522.435

4759692.966

713

355244.534

4759449.184

2134

361652.204

4752660.630

3555

356801.603

4754515.496

4976

352522.437

4759692.680

714

355238.254

4759443.356

2135

361687.903

4752670.545

3556

356794.445

4754521.609

4977

352522.456

4759690.506

715

355235.791

4759437.565

2136

361689.267

4752670.931

3557

356784.233

4754524.169

4978

352521.398

4759687.507

716

355226.048

4759430.299

2137

361694.207

4752672.299

3558

356771.487

4754525.154

4979

352516.355

4759681.807

717

355196.921

4759421.427

2138

361695.126

4752672.555

3559

356760.289

4754523.146

4980

352512.313

4759677.005

718

355194.747

4759419.625

2139

361709.738

4752676.621

3560

356756.938

4754522.549

4981

352434.432

4759746.464

719

355183.321

4759402.116

2140

361713.916

4752677.777

3561

356749.265

4754521.575

4982

352426.765

4759752.161

720

355164.088

4759388.773

2141

361716.816

4752678.582

3562

356741.114

4754520.547

4983

352408.212

4759762.131

721

355140.129

4759372.552

2142

361720.531

4752679.617

3563

356734.158

4754518.221

4984

352399.144

4759759.737

722

355127.494

4759365.419

2143

361721.678

4752679.934

3564

356728.281

4754514.980

4985

352397.594

4759759.768

723

355098.639

4759351.523

2144

361722.336

4752680.152

3565

356725.846

4754513.900

4986

352396.970

4759758.342

724

355081.939

4759344.994

2145

361731.118

4752683.065

3566

356723.435

4754512.845

4987

352393.592

4759754.914

725

355081.923

4759344.989

2146

361739.089

4752685.716

3567

356718.361

4754510.604

4988

352390.417

4759751.570

726

355067.018

4759342.672

2147

361790.262

4752702.693

3568

356714.682

4754508.982

4989

352388.113

4759746.734

727

355031.029

4759344.944

2148

361814.856

4752627.333

3569

356705.276

4754505.016

4990

352387.105

4759742.776

728

355023.562

4759345.791

2149

361807.060

4752625.084

3570

356700.830

4754503.637

4991

352385.831

4759738.337

729

355015.052

4759353.559

2150

361783.844

4752613.325

3571

356696.325

4754502.983

4992

352384.148

4759735.015

730

355023.914

4759326.876

2151

361769.626

4752602.964

3572

356695.070

4754502.800

4993

352382.448

4759731.945

731

355027.137

4759325.783

2152

361764.588

4752599.290

3573

356692.222

4754502.390

4994

352380.008

4759728.516

732

355032.358

4759325.452

2153

361761.836

4752580.577

3574

356684.214

4754501.220

4995

352379.329

4759722.197

733

355040.207

4759310.451

2154

361766.202

4752560.012

3575

356673.022

4754498.070

4996

352379.094

4759716.555

734

355060.256

4759258.941

2155

361767.001

4752556.272

3576

356670.822

4754497.239

4997

352380.486

4759712.630

735

355060.295

4759258.963

2156

361765.108

4752525.501

3577

356663.211

4754494.384

4998

352383.973

4759708.310

736

355067.377

4759262.583

2157

361762.620

4752518.227

3578

356659.276

4754492.905

4999

352386.654

4759703.223

737

355072.305

4759265.758

2158

361761.266

4752514.269

3579

356648.080

4754479.383

5000

352388.443

4759700.930

738

355075.490

4759267.810

2159

361759.536

4752509.212

3580

356642.554

4754472.707

5001

352390.738

4759697.965

739

355082.101

4759274.048

2160

361758.472

4752506.109

3581

356637.578

4754467.780

5002

352390.772

4759696.615

740

355087.368

4759278.501

2161

361742.609

4752497.392

3582

356629.471

4754458.109

5003

352390.852

4759693.399

741

355087.412

4759278.508

2162

361731.604

4752493.891

3583

356624.653

4754456.131

5004

352390.657

4759689.562

742

355095.533

4759280.095

2163

361729.050

4752493.076

3584

356601.786

4754481.419

5005

352389.381

4759688.117

743

355097.277

4759280.436

2164

361701.585

4752475.091

3585

356580.039

4754505.469

5006

352387.205

4759688.679

744

355104.124

4759280.356

2165

361707.510

4752470.779

3586

356581.957

4754506.238

5007

352384.157

4759688.834

745

355104.170

4759280.368

2166

361741.795

4752448.218

3587

356612.981

4754523.798

5008

352379.898

4759689.598

746

355105.393

4759280.635

2167

361745.650

4752446.353

3588

356616.281

4754527.659

5009

352377.554

4759691.769

747

355108.274

4759281.264

2168

361773.299

4752438.981

3589

356628.149

4754535.079

5010

352375.460

4759694.771

748

355114.897

4759283.691

2169

361780.835

4752428.630

3590

356620.207

4754547.780

5011

352372.791

4759696.403

749

355119.684

4759285.317

2170

361770.647

4752409.730

3591

356608.490

4754559.929

5012

352371.354

4759696.680

750

355119.702

4759285.317

2171

361734.955

4752428.824

3592

356606.341

4754562.170

5013

352368.332

4759698.232

751

355122.338

4759285.283

2172

361738.773

4752435.085

3593

356603.249

4754564.431

5014

352365.354

4759697.727

752

355122.362

4759285.292

2173

361735.412

4752437.310

3594

356588.651

4754575.118

5015

352361.289

4759696.527

753

355125.553

4759286.561

2174

361683.686

4752471.465

3595

356577.338

4754587.339

5016

352357.327

4759697.278

754

355131.672

4759288.994

2175

361659.443

4752488.196

3596

356561.606

4754600.331

5017

352355.473

4759699.178

755

355138.618

4759290.720

2176

361655.040

4752491.118

3597

356559.253

4754602.274

5018

352353.225

4759700.094

756

355142.637

4759292.130

2177

361601.153

4752526.878

3598

356554.986

4754605.791

5019

352351.888

4759700.458

757

355142.646

4759292.128

2178

361585.724

4752537.321

3599

356542.939

4754618.523

5020

352349.996

4759700.605

758

355147.082

4759290.819

2179

361554.199

4752558.657

3600

356539.448

4754622.199

5021

352348.471

4759699.219

759

355148.954

4759289.375

2180

361532.976

4752573.022

3601

356522.795

4754640.400

5022

352346.509

4759697.021

760

355152.307

4759287.790

2181

361527.196

4752564.261

3602

356512.247

4754646.197

5023

352343.647

4759695.970

761

355148.152

4759284.053

2182

361515.741

4752548.966

3603

356501.023

4754646.514

5024

352340.992

4759695.904

762

355139.878

4759275.493

2183

361500.232

4752560.024

3604

356490.863

4754642.778

5025

352339.020

4759696.398

763

355131.803

4759266.776

2184

361459.642

4752576.649

3605

356485.739

4754641.884

5026

352337.919

4759698.302

764

355121.618

4759256.994

2185

361492.037

4752646.468

3606

356487.372

4754650.935

5027

352337.267

4759702.287

765

355113.877

4759250.053

2186

361448.189

4752668.158

3607

356484.888

4754658.141

5028

352336.499

4759708.687

766

355105.833

4759243.278

2187

361445.106

4752671.887

3608

356480.955

4754662.103

5029

352336.659

4759710.682

767

355104.336

4759238.147

2188

361435.155

4752676.774

3609

356480.664

4754662.271

5030

352336.717

4759712.784

768

355104.086

4759233.951

2189

361428.632

4752679.981

3610

356476.954

4754664.388

5031

352336.698

4759716.334

769

355105.377

4759220.271

2190

361414.353

4752686.993

3611

356474.616

4754665.730

5032

352336.862

4759719.477

770

355110.854

4759209.534

2191

361396.949

4752664.337

3612

356457.374

4754668.674

5033

352336.112

4759722.467

771

355119.599

4759206.590

2192

361390.685

4752656.185

3613

356455.267

4754669.026

5034

352335.504

4759725.046

772

355114.034

4759190.172

2193

361393.324

4752654.954

3614

356439.955

4754669.716

5035

352333.939

4759727.884

773

355108.067

4759172.531

2194

361389.995

4752653.283

3615

356432.921

4754671.716

5036

352333.491

4759729.705

774

355117.848

4759169.232

2195

361380.581

4752647.584

3616

356423.923

4754668.624

5037

352330.789

4759730.836

775

355117.855

4759169.253

2196

361366.690

4752639.427

3617

356410.380

4754665.134

5038

352328.145

4759733.816

776

355124.605

4759186.618

2197

361362.197

4752637.425

3618

356398.027

4754664.624

5039

352325.923

4759735.380

777

355130.891

4759202.782

2198

361362.026

4752637.121

3619

356377.229

4754653.381

5040

352325.925

4759738.282

778

355130.927

4759202.771

2199

361369.533

4752633.321

3620

356376.378

4754651.802

5041

352326.128

4759743.184

779

355134.202

4759201.664

2200

361374.828

4752631.284

3621

356374.689

4754648.367

5042

352326.164

4759744.830

780

355122.640

4759171.906

2201

361379.952

4752628.961

3622

356371.933

4754643.582

5043

352325.611

4759747.617

781

355113.347

4759147.995

2202

361384.530

4752626.657

3623

356370.313

4754649.607

5044

352324.514

4759750.567

782

355157.611

4759132.704

2203

361390.657

4752622.431

3624

356368.629

4754655.915

5045

352321.466

4759753.523

783

355157.618

4759132.726

2204

361396.341

4752619.327

3625

356363.877

4754668.040

5046

352319.001

4759757.244

784

355166.843

4759156.626

2205

361401.148

4752616.715

3626

356357.365

4754674.544

5047

352317.681

4759760.817

785

355178.349

4759186.414

2206

361404.131

4752613.557

3627

356337.485

4754671.804

5048

352316.799

4759764.861

786

355178.384

4759186.403

2207

361407.658

4752611.314

3628

356333.367

4754679.247

5049

352316.832

4759765.525

787

355198.866

4759178.494

2208

361415.080

4752607.912

3629

356326.405

4754692.458

5050

352316.946

4759767.741

788

355208.586

4759174.745

2209

361421.128

4752605.085

3630

356329.384

4754694.166

5051

352317.023

4759769.206

789

355219.141

4759170.064

2210

361426.493

4752601.497

3631

356354.888

4754708.779

5052

352317.115

4759770.684

790

355259.787

4759152.045

2211

361438.478

4752585.321

3632

356362.593

4754712.183

5053

352317.282

4759773.347

791

355227.642

4759068.762

2212

361421.892

4752562.232

3633

356372.639

4754716.625

5054

352318.586

4759779.143

792

355248.528

4759060.367

2213

361417.886

4752556.663

3634

356386.277

4754722.655

5055

352321.984

4759782.974

793

355248.537

4759060.393

2214

361422.702

4752553.396

3635

356387.584

4754723.234

5056

352323.992

4759786.017

794

355262.573

4759096.759

2215

361403.550

4752549.370

3636

356407.265

4754733.623

5057

352324.316

4759786.506

795

355262.608

4759096.745

2216

361390.345

4752541.832

3637

356411.564

4754734.850

5058

352328.466

4759789.303

796

355295.369

4759080.764

2217

361382.580

4752519.963

3638

356405.763

4754746.435

5059

352330.612

4759791.099

797

355295.381

4759080.787

2218

361373.687

4752511.019

3639

356395.676

4754766.575

5060

352332.588

4759792.503

798

355317.429

4759123.485

2219

361387.278

4752511.571

3640

356397.518

4754767.548

5061

352331.618

4759794.142

799

355317.458

4759123.468

2220

361395.984

4752510.089

3641

356319.542

4754868.795

5062

352331.298

4759795.620

800

355341.091

4759111.272

2221

361431.317

4752501.460

3642

356313.247

4754865.319

5063

352333.743

4759794.583

801

355297.462

4759026.754

2222

361434.462

4752451.112

3643

356310.690

4754867.330

5064

352336.758

4759793.744

802

355305.195

4759024.276

2223

361434.714

4752447.073

3644

356256.017

4754938.274

5065

352338.719

4759793.138

803

355321.068

4759022.037

2224

361436.401

4752420.034

3645

356253.645

4754940.477

5066

352339.747

4759793.441

804

355323.733

4759018.318

2225

361436.663

4752415.840

3646

356211.405

4755007.284

5067

352341.387

4759794.362

805

355323.753

4759018.359

2226

361430.793

4752416.544

3647

356207.951

4755005.711

5068

352341.775

4759796.040

806

355332.151

4759034.629

2227

361410.710

4752406.246

3648

356189.554

4755004.108

5069

352339.789

4759798.149

807

355332.176

4759034.608

2228

361392.601

4752396.961

3649

356174.089

4754999.802

5070

352337.545

4759799.360

808

355392.015

4758983.168

2229

361374.440

4752387.644

3650

356168.124

4754998.141

5071

352335.609

4759800.663

809

355392.647

4758978.572

2230

361366.774

4752383.115

3651

356164.894

4754997.061

5072

352333.502

4759802.555

810

355398.007

4758970.181

2231

361357.516

4752373.965

3652

356163.431

4754996.571

5073

352337.374

4759803.770

811

355398.045

4758970.199

2232

361336.808

4752353.475

3653

356149.352

4754991.863

5074

352339.280

4759805.066

812

355442.394

4758991.939

2233

361331.069

4752310.468

3654

356123.463

4754984.432

5075

352341.421

4759806.519

813

355442.463

4758991.962

2234

361291.396

4752273.716

3655

356115.316

4754989.275

5076

352343.001

4759807.137

814

355445.642

4758993.084

2235

361295.096

4752260.246

3656

356113.072

4754991.582

5077

352343.095

4759808.985

815

355448.740

4758994.395

2236

361295.527

4752258.672

3657

356105.569

4754999.295

5078

352343.229

4759811.483

816

355457.604

4758975.367

2237

361296.410

4752255.462

3658

356099.995

4755005.022

5079

352343.376

4759813.429

817

355460.602

4758955.463

2238

361297.460

4752251.643

3659

356093.616

4755016.688

5080

352342.327

4759814.326

818

355460.639

4758955.516

2239

361295.597

4752250.562

3660

356091.626

4755020.323

5081

352338.793

4759816.756

819

355471.884

4758971.532

2240

361278.764

4752240.801

3661

356084.922

4755016.795

5082

352337.873

4759818.756

820

355497.285

4758984.570

2241

361275.264

4752237.076

3662

356070.077

4755015.720

5083

352336.953

4759820.759

821

355502.967

4758989.189

2242

361244.141

4752204.012

3663

356061.336

4755013.706

5084

352336.639

4759823.421

822

355503.178

4758989.363

2243

361233.222

4752192.410

3664

356054.784

4755012.193

5085

352336.224

4759826.889

823

355504.527

4758985.305

2244

361215.609

4752157.606

3665

356044.967

4755010.202

5086

352335.496

4759829.333

824

355506.261

4758978.828

2245

361208.814

4752144.161

3666

356054.216

4755023.184

5087

352335.468

4759830.732

825

355516.775

4758939.554

2246

361207.070

4752140.726

3667

356065.274

4755038.787

5088

352335.542

4759832.174

826

355517.768

4758935.847

2247

361210.107

4752125.868

3668

356075.944

4755051.156

5089

352338.780

4759833.818

827

355518.773

4758936.116

2248

361212.781

4752112.814

3669

356082.533

4755052.577

5090

352342.443

4759834.036

828

355533.081

4758939.945

2249

361223.352

4752105.013

3670

356091.176

4755054.434

5091

352345.535

4759835.786

829

355552.786

4758932.221

2250

361235.878

4752095.780

3671

356106.856

4755050.828

5092

352346.944

4759836.863

830

355556.373

4758930.815

2251

361264.833

4752080.244

3672

356120.954

4755047.452

5093

352347.195

4759840.003

831

355593.947

4758911.426

2252

361222.031

4752074.795

3673

356128.084

4755047.352

5094

352349.272

4759842.202

832

355595.802

4758910.464

2253

361221.331

4752074.704

3674

356128.507

4755048.064

5095

352351.301

4759843.752

833

355602.328

4758905.568

2254

361214.629

4752073.816

3675

356129.864

4755050.337

5096

352356.012

4759844.773

834

355617.229

4758894.384

2255

361162.105

4752066.856

3676

356133.057

4755052.304

5097

352359.462

4759845.739

835

355618.611

4758890.622

2256

361162.109

4752066.853

3677

356143.867

4755048.200

5098

352363.611

4759849.391

836

355629.650

4758862.318

2257

361172.846

4752053.388

3678

356152.116

4755045.752

5099

352365.113

4759853.364

837

355629.667

4758862.274

2258

361172.856

4752053.386

3679

356157.369

4755047.295

5100

352365.351

4759858.006

838

355626.962

4758861.330

2259

361172.801

4752053.380

3680

356176.122

4755058.014

5101

352365.377

4759860.315

839

355625.939

4758860.974

2260

361195.719

4752026.914

3681

356186.868

4755064.086

5102

352365.407

4759862.908

840

355625.545

4758861.976

2261

361246.446

4751968.337

3682

356201.513

4755070.083

5103

352362.527

4759867.159

841

355625.271

4758861.457

2262

361244.180

4751967.218

3683

356206.277

4755076.618

5104

352359.482

4759870.159

842

355616.032

4758851.120

2263

361240.535

4751965.420

3684

356208.740

4755079.995

5105

352357.490

4759873.314

843

355606.088

4758844.855

2264

361238.029

4751964.184

3685

356214.987

4755085.377

5106

352357.655

4759875.559

844

355591.127

4758841.171

2265

361236.351

4751963.358

3686

356217.499

4755087.542

5107

352357.065

4759877.791

845

355568.271

4758839.962

2266

361236.014

4751963.190

3687

356230.647

4755096.906

5108

352354.586

4759882.017

846

355566.518

4758839.868

2267

361205.459

4751948.127

3688

356233.848

4755098.806

5109

352352.224

4759884.635

847

355545.225

4758837.366

2268

361181.973

4751936.548

3689

356240.491

4755102.751

5110

352347.354

4759888.282

848

355521.726

4758829.294

2269

361179.837

4751935.498

3690

356244.153

4755105.204

5111

352346.342

4759890.042

849

355507.990

4758824.757

2270

361160.878

4751926.149

3691

356254.416

4755112.072

5112

352345.126

4759892.494

850

355496.231

4758818.616

2271

361148.873

4751920.229

3692

356263.118

4755121.435

5113

352345.277

4759895.389

851

355470.885

4758802.004

2272

361148.566

4751920.079

3693

356266.261

4755130.462

5114

352343.490

4759898.585

852

355450.939

4758777.617

2273

361146.880

4751919.247

3694

356268.815

4755136.649

5115

352340.974

4759900.262

853

355455.921

4758773.190

2274

361070.057

4751995.951

3695

356274.018

4755146.243

5116

352339.192

4759901.557

854

355464.762

4758765.320

2275

361040.380

4752025.582

3696

356271.914

4755148.643

5117

352337.400

4759901.794

855

355468.483

4758748.138

2276

361035.856

4752015.755

3697

356270.408

4755150.362

5118

352336.436

4759901.438

856

355470.510

4758744.723

2277

361015.965

4752003.482

3698

356267.332

4755156.647

5119

352336.315

4759899.355

857

355478.100

4758731.879

2278

361007.673

4751998.363

3699

356259.435

4755167.135

5120

352337.120

4759897.402

858

355476.282

4758718.296

2279

361001.142

4751994.334

3700

356254.727

4755173.211

5121

352338.210

4759896.305

859

355476.996

4758710.836

2280

361000.305

4751994.155

3701

356246.461

4755183.885

5122

352338.863

4759894.313

860

355478.516

4758694.808

2281

361000.033

4751994.098

3702

356238.429

4755190.075

5123

352338.922

4759892.379

861

355487.946

4758680.961

2282

360983.607

4751990.597

3703

356227.316

4755196.687

5124

352336.889

4759891.907

862

355510.200

4758675.538

2283

360942.623

4751975.518

3704

356219.145

4755201.143

5125

352335.138

4759892.952

863

355506.630

4758672.807

2284

360921.898

4751967.890

3705

356206.693

4755207.926

5126

352332.618

4759894.574

864

355498.536

4758661.694

2285

360919.019

4751966.158

3706

356195.393

4755214.086

5127

352329.702

4759897.132

865

355487.842

4758638.000

2286

360908.522

4751959.836

3707

356173.196

4755225.518

5128

352327.436

4759898.800

866

355469.987

4758598.450

2287

360905.267

4751957.872

3708

356144.398

4755238.015

5129

352325.452

4759899.192

867

355468.509

4758595.152

2288

360882.473

4751944.147

3709

356128.140

4755244.596

5130

352323.042

4759899.114

868

355468.061

4758594.174

2289

360876.911

4751940.797

3710

356118.586

4755247.250

5131

352321.700

4759899.137

869

355461.353

4758554.523

2290

360870.221

4751936.768

3711

356104.964

4755229.694

5132

352321.445

4759899.140

870

355456.218

4758541.987

2291

360869.942

4751936.602

3712

356099.568

4755220.157

5133

352320.070

4759895.810

871

355442.674

4758525.628

2292

360869.669

4751936.436

3713

356096.909

4755210.596

5134

352318.938

4759891.366

872

355436.393

4758518.048

2293

360867.553

4751935.162

3714

356088.406

4755196.807

5135

352317.560

4759885.923

873

355422.774

4758504.287

2294

360866.421

4751934.021

3715

356085.629

4755192.305

5136

352314.815

4759882.561

874

355402.268

4758485.782

2295

360855.653

4751923.167

3716

356074.304

4755175.203

5137

352310.882

4759877.750

875

355368.984

4758461.705

2296

360844.864

4751912.295

3717

356072.001

4755171.802

5138

352305.428

4759872.026

876

355352.952

4758449.719

2297

360840.158

4751907.553

3718

356064.227

4755160.305

5139

352300.556

4759868.759

877

355337.049

4758441.546

2298

360875.026

4751887.259

3719

356059.933

4755155.305

5140

352294.392

4759864.614

878

355318.196

4758434.583

2299

360950.534

4751844.243

3720

356057.738

4755152.751

5141

352291.318

4759864.174

879

355331.078

4758426.428

2300

360923.169

4751802.266

3721

356044.608

4755137.443

5142

352289.336

4759863.435

880

355307.210

4758424.128

2301

360935.019

4751793.612

3722

356033.874

4755123.654

5143

352288.551

4759863.142

881

355309.035

4758422.605

2302

360950.027

4751787.990

3723

356032.021

4755121.275

5144

352284.222

4759861.525

882

355311.569

4758420.483

2303

360973.989

4751783.962

3724

356025.522

4755112.908

5145

352281.345

4759859.162

883

355320.374

4758414.920

2304

360995.836

4751777.460

3725

356015.519

4755101.195

5146

352276.664

4759857.546

884

355326.241

4758412.293

2305

361010.982

4751774.898

3726

356010.952

4755095.852

5147

352273.861

4759854.640

885

355336.557

4758407.661

2306

361034.416

4751764.762

3727

356007.986

4755093.608

5148

352272.256

4759851.710

886

355345.992

4758403.378

2307

361040.400

4751764.301

3728

355984.157

4755075.631

5149

352272.374

4759848.155

887

355358.335

4758400.135

2308

361054.488

4751763.224

3729

355968.044

4755064.150

5150

352272.253

4759845.250

888

355368.088

4758396.034

2309

361057.620

4751763.683

3730

355965.353

4755062.240

5151

352272.188

4759843.667

889

355378.030

4758394.578

2310

361055.920

4751750.191

3731

355962.716

4755060.359

5152

352269.778

4759838.633

890

355390.336

4758393.182

2311

361043.159

4751744.373

3732

355941.306

4755041.369

5153

352264.436

4759834.044

891

355403.136

4758391.764

2312

361025.931

4751742.894

3733

355924.666

4755025.904

5154

352259.851

4759830.759

892

355413.302

4758390.654

2313

361012.443

4751729.646

3734

355915.991

4755011.190

5155

352259.670

4759830.629

893

355423.939

4758390.004

2314

360999.818

4751714.944

3735

355915.186

4755008.862

5156

352259.085

4759830.214

894

355455.078

4758390.660

2315

360997.882

4751715.025

3736

355910.753

4754996.141

5157

352255.484

4759823.683

895

355470.266

4758391.422

2316

360995.589

4751716.136

3737

355909.729

4754993.187

5158

352252.524

4759819.532

896

355485.860

4758395.428

2317

360979.151

4751722.486

3738

355909.033

4754989.581

5159

352251.795

4759815.110

897

355480.754

4758372.696

2318

360968.635

4751727.441

3739

355909.940

4754964.883

5160

352249.638

4759813.066

898

355450.664

4758369.763

2319

360950.216

4751736.117

3740

355873.907

4754952.688

5161

352248.309

4759806.729

899

355451.932

4758360.704

2320

360947.153

4751736.875

3741

355868.524

4754952.558

5162

352247.897

4759798.743

900

355463.427

4758341.603

2321

360939.769

4751738.705

3742

355862.202

4754952.471

5163

352247.539

4759791.931

901

355477.685

4758323.330

2322

360938.153

4751739.106

3743

355856.585

4754956.997

5164

352247.498

4759791.157

902

355490.445

4758307.698

2323

360925.496

4751742.560

3744

355856.951

4754963.636

5165

352247.296

4759785.319

903

355500.129

4758294.600

2324

360919.454

4751737.236

3745

355860.097

4754977.810

5166

352248.566

4759782.696

904

355527.068

4758295.154

2325

360919.307

4751737.106

3746

355860.778

4754979.672

5167

352251.797

4759777.631

905

355544.861

4758304.532

2326

360914.232

4751730.770

3747

355860.905

4754980.018

5168

352254.842

4759776.327

906

355572.138

4758295.870

2327

360913.022

4751728.377

3748

355866.266

4754994.630

5169

352258.075

4759772.497

907

355595.991

4758298.772

2328

360908.735

4751719.902

3749

355867.396

4754998.567

5170

352258.185

4759772.368

908

355597.246

4758295.805

2329

360887.065

4751721.233

3750

355871.905

4755014.268

5171

352262.309

4759766.004

909

355618.018

4758301.612

2330

360859.201

4751724.752

3751

355874.131

4755026.089

5172

352264.531

4759761.311

910

355627.884

4758281.286

2331

360840.110

4751724.433

3752

355875.652

4755034.137

5173

352265.469

4759759.330

911

355654.920

4758276.506

2332

360822.869

4751716.709

3753

355880.684

4755047.738

5174

352270.243

4759750.033

912

355671.313

4758278.252

2333

360806.780

4751706.806

3754

355883.129

4755051.570

5175

352272.631

4759744.960

913

355700.288

4758269.664

2334

360796.811

4751696.691

3755

355884.443

4755053.614

5176

352276.012

4759739.840

914

355760.400

4758273.824

2335

360793.883

4751684.564

3756

355887.233

4755058.241

5177

352279.731

4759737.106

915

355778.814

4758259.750

2336

360798.581

4751676.466

3757

355888.359

4755060.058

5178

352282.559

4759731.913

916

355769.700

4758249.044

2337

360818.404

4751670.812

3758

355892.434

4755064.963

5179

352285.153

4759725.766

917

355810.560

4758223.915

2338

360841.092

4751670.407

3759

355900.576

4755074.742

5180

352287.496

4759719.849

918

355789.662

4758204.528

2339

360854.856

4751670.468

3760

355901.166

4755075.493

5181

352290.483

4759712.994

919

355780.238

4758195.815

2340

360868.415

4751657.778

3761

355912.414

4755089.810

5182

352292.749

4759706.425

920

355763.115

4758181.592

2341

360867.857

4751650.986

3762

355920.205

4755101.138

5183

352295.881

4759700.271

921

355778.482

4758150.351

2342

360867.699

4751648.930

3763

355925.017

4755110.729

5184

352298.585

4759693.518

922

355755.918

4758136.823

2343

360854.645

4751632.822

3764

355925.651

4755111.992

5185

352300.004

4759689.145

923

355776.261

4758097.421

2344

360845.538

4751625.104

3765

355927.955

4755114.679

5186

352300.051

4759689.000

924

355771.564

4758089.236

2345

360830.812

4751625.896

3766

355929.818

4755116.855

5187

352302.843

4759685.893

925

355759.273

4758085.028

2346

360817.407

4751622.754

3767

355938.113

4755126.546

5188

352306.909

4759682.152

926

355747.249

4758079.240

2347

360810.076

4751616.961

3768

355942.726

4755132.663

5189

352310.798

4759679.005

927

355725.311

4758068.665

2348

360797.107

4751615.173

3769

355944.425

4755134.159

5190

352313.066

4759675.383

928

355757.900

4758008.243

2349

360778.838

4751611.267

3770

355951.925

4755135.733

5191

352314.103

4759667.421

929

355770.638

4757968.801

2350

360778.709

4751627.410

3771

355958.187

4755135.472

5192

352314.610

4759662.199

930

355780.822

4757948.251

2351

360775.617

4751640.136

3772

355966.083

4755133.292

5193

352314.654

4759661.744

931

355799.299

4757935.016

2352

360772.187

4751645.438

3773

355973.204

4755131.443

5194

352317.669

4759655.137

932

355792.901

4757929.051

2353

360767.029

4751653.110

3774

355975.192

4755133.298

5195

352321.312

4759650.147

933

355784.903

4757925.287

2354

360764.236

4751658.958

3775

355978.350

4755136.232

5196

352323.057

4759646.205

934

355774.281

4757941.986

2355

360763.404

4751667.576

3776

355981.020

4755140.001

5197

352325.004

4759644.163

935

355762.364

4757954.750

2356

360761.352

4751676.249

3777

355987.557

4755149.220

5198

352327.530

4759642.726

936

355747.534

4757971.355

2357

360753.316

4751692.101

3778

355989.971

4755153.253

5199

352332.445

4759640.930

937

355732.305

4757996.285

2358

360748.129

4751681.426

3779

355991.114

4755155.156

5200

352335.181

4759638.844

938

355717.205

4758023.184

2359

360734.422

4751662.600

3780

355995.789

4755162.941

5201

352340.485

4759633.975

939

355698.556

4758056.083

2360

360722.147

4751648.288

3781

355999.686

4755170.081

5202

352344.120

4759626.740

940

355690.251

4758066.249

2361

360708.702

4751635.170

3782

356005.294

4755173.802

5203

352344.351

4759626.232

941

355679.814

4758078.596

2362

360696.633

4751625.425

3783

356006.383

4755174.525

5204

352346.137

4759622.284

942

355666.622

4758090.963

2363

360683.240

4751613.447

3784

356007.321

4755176.466

5205

352350.691

4759617.457

943

355660.441

4758095.005

2364

360677.407

4751606.279

3785

356007.687

4755177.225

5206

352352.645

4759611.744

944

355654.007

4758088.668

2365

360673.407

4751599.024

3786

356008.462

4755178.522

5207

352354.964

4759605.330

945

355625.338

4758053.777

2366

360668.800

4751587.566

3787

356009.332

4755179.974

5208

352355.737

4759599.791

946

355611.685

4758036.149

2367

360664.158

4751576.017

3788

356017.107

4755196.448

5209

352355.492

4759596.243

947

355610.315

4758034.364

2368

360648.567

4751586.909

3789

356017.166

4755196.533

5210

352354.596

4759596.283

948

355609.210

4758033.055

2369

360623.236

4751590.417

3790

356025.732

4755208.894

5211

352354.250

4759595.300

949

355603.580

4758026.375

2370

360587.664

4751581.435

3791

356030.039

4755214.875

5212

352353.434

4759593.192

950

355596.982

4758018.550

2371

360587.654

4751581.430

3792

356038.987

4755224.414

5213

352351.196

4759593.309

951

355589.128

4758008.795

2372

360587.610

4751581.420

3793

356043.075

4755232.403

5214

352348.353

4759593.551

952

355575.893

4757992.354

2373

360583.925

4751578.513

3794

356051.557

4755247.187

5215

352347.354

4759593.603

953

355570.876

4757985.482

2374

360559.441

4751591.699

3795

356051.728

4755250.544

5216

352344.948

4759592.624

954

355562.658

4757973.587

2375

360559.432

4751591.722

3796

356060.135

4755257.370

5217

352343.201

4759592.704

955

355545.463

4757952.017

2376

360576.919

4751606.986

3797

356066.869

4755266.301

5218

352340.121

4759593.010

956

355540.421

4757945.694

2377

360618.795

4751643.554

3798

356070.257

4755271.970

5219

352339.519

4759593.256

957

355529.649

4757927.361

2378

360638.661

4751668.605

3799

356074.739

4755278.795

5220

352336.053

4759594.671

958

355519.698

4757910.417

2379

360667.244

4751704.928

3800

356083.429

4755285.634

5221

352330.551

4759596.734

959

355517.196

4757889.043

2380

360677.733

4751718.265

3801

356090.024

4755299.727

5222

352327.186

4759599.212

960

355519.104

4757881.989

2381

360690.638

4751734.665

3802

356099.091

4755316.574

5223

352322.847

4759602.436

961

355529.786

4757876.748

2382

360682.420

4751741.374

3803

356107.280

4755330.547

5224

352317.858

4759607.636

962

355547.060

4757870.506

2383

360676.932

4751745.854

3804

356113.267

4755339.964

5225

352313.340

4759613.267

963

355550.896

4757866.790

2384

360674.598

4751753.342

3805

356115.431

4755343.369

5226

352308.943

4759619.146

964

355553.402

4757864.354

2385

360700.240

4751792.095

3806

356125.707

4755355.802

5227

352304.736

4759624.808

965

355557.703

4757855.002

2386

360708.654

4751789.884

3807

356129.559

4755360.701

5228

352301.572

4759630.467

966

355559.478

4757846.743

2387

360722.700

4751799.230

3808

356132.449

4755364.428

5229

352297.839

4759636.665

967

355559.659

4757845.898

2388

360737.507

4751814.125

3809

356135.802

4755368.753

5230

352293.480

4759640.279

968

355560.308

4757838.353

2389

360753.764

4751830.484

3810

356134.973

4755378.456

5231

352287.580

4759643.184

969

355558.884

4757832.552

2390

360750.357

4751832.586

3811

356136.071

4755384.354

5232

352281.607

4759646.787

970

355554.473

4757828.947

2391

360744.644

4751836.641

3812

356135.792

4755392.930

5233

352277.888

4759647.565

971

355538.992

4757824.317

2392

360745.015

4751837.165

3813

356133.019

4755395.426

5234

352273.927

4759648.222

972

355529.429

4757823.824

2393

360759.262

4751857.648

3814

356128.140

4755399.854

5235

352269.124

4759648.309

973

355516.794

4757819.692

2394

360768.563

4751871.010

3815

356113.426

4755412.167

5236

352263.575

4759646.441

974

355508.960

4757817.138

2395

360777.875

4751884.399

3816

356099.787

4755416.845

5237

352258.973

4759644.516

975

355498.280

4757814.919

2396

360776.346

4751902.374

3817

356086.492

4755422.649

5238

352255.434

4759641.995

976

355489.016

4757810.439

2397

360766.718

4751910.014

3818

356074.384

4755431.512

5239

352253.697

4759638.329

977

355478.884

4757807.967

2398

360803.515

4751958.177

3819

356047.225

4755448.403

5240

352252.441

4759634.439

978

355476.315

4757807.339

2399

360816.882

4751943.292

3820

356022.657

4755466.252

5241

352252.101

4759627.846

979

355462.599

4757805.267

2400

360835.190

4751953.358

3821

356019.411

4755468.621

5242

352252.921

4759624.409

980

355448.187

4757802.153

2401

360853.254

4751965.265

3822

356006.830

4755478.491

5243

352254.412

4759622.072

981

355440.700

4757801.564

2402

360837.395

4751991.868

3823

355996.922

4755486.268

5244

352256.060

4759618.345

982

355434.855

4757801.110

2403

360865.640

4752019.810

3824

355978.580

4755502.568

5245

352260.365

4759614.428

983

355431.951

4757801.222

2404

360891.176

4751990.893

3825

355974.953

4755505.783

5246

352263.383

4759613.767

984

355427.834

4757801.385

2405

360910.127

4751999.421

3826

355972.280

4755508.155

5247

352265.974

4759613.640

985

355423.801

4757801.176

2406

360902.451

4752014.572

3827

355950.847

4755525.645

5248

352268.200

4759614.133

986

355425.980

4757740.448

2407

360886.215

4752032.737

3828

355944.474

4755530.831

5249

352269.421

4759615.472

987

355442.915

4757739.542

2408

360882.223

4752036.227

3829

355920.213

4755551.208

5250

352271.472

4759615.415

988

355469.343

4757742.524

2409

360883.908

4752037.885

3830

355908.886

4755566.078

5251

352274.823

4759613.348

989

355482.962

4757744.055

2410

360892.648

4752046.809

3831

355904.317

4755572.089

5252

352277.121

4759610.428

990

355508.679

4757749.195

2411

360901.243

4752058.169

3832

355888.235

4755589.960

5253

352277.002

4759607.134

991

355532.718

4757753.981

2412

360902.147

4752059.666

3833

355884.329

4755594.291

5254

352276.863

4759604.592

992

355548.665

4757752.756

2413

360910.061

4752072.764

3834

355864.891

4755615.113

5255

352275.530

4759603.807

993

355563.087

4757751.653

2414

360929.724

4752111.029

3835

355848.422

4755626.263

5256

352273.279

4759601.868

994

355554.140

4757748.134

2415

360930.633

4752112.786

3836

355832.633

4755638.248

5257

352271.075

4759600.977

995

355546.475

4757745.121

2416

360916.129

4752122.437

3837

355810.767

4755660.500

5258

352268.783

4759600.094

996

355529.205

4757730.191

2417

360855.885

4752162.497

3838

355796.902

4755671.477

5259

352266.276

4759601.115

997

355510.386

4757713.946

2418

360852.018

4752164.472

3839

355795.300

4755672.801

5260

352263.363

4759603.760

998

355504.377

4757708.746

2419

360844.375

4752169.353

3840

355781.171

4755684.447

5261

352259.789

4759607.245

999

355492.601

4757696.083

2420

360837.627

4752173.666

3841

355776.865

4755688.825

5262

352258.489

4759610.119

1000

355490.478

4757693.808

2421

360791.169

4752205.708

3842

355772.475

4755693.295

5263

352255.409

4759614.326

1001

355472.592

4757677.366

2422

360780.230

4752213.253

3843

355768.716

4755697.126

5264

352252.896

4759618.905

1002

355465.469

4757670.810

2423

360745.710

4752243.681

3844

355759.640

4755708.015

5265

352250.137

4759622.737

1003

355454.220

4757659.344

2424

360723.519

4752219.766

3845

355750.959

4755723.495

5266

352246.085

4759626.594

1004

355429.281

4757633.923

2425

360712.500

4752197.978

3846

355737.867

4755742.153

5267

352244.069

4759631.252

1005

355501.333

4757597.452

2426

360705.682

4752184.498

3847

355734.586

4755745.773

5268

352242.438

4759633.438

1006

355524.611

4757588.066

2427

360698.857

4752166.343

3848

355714.747

4755767.694

5269

352241.591

4759636.379

1007

355530.367

4757585.733

2428

360695.291

4752156.855

3849

355698.081

4755786.842

5270

352242.258

4759649.359

1008

355544.255

4757580.135

2429

360693.226

4752141.029

3850

355695.009

4755790.376

5271

352240.026

4759654.629

1009

355548.976

4757572.806

2430

360678.474

4752119.948

3851

355685.691

4755804.006

5272

352238.112

4759657.226

1010

355578.056

4757560.629

2431

360677.021

4752117.071

3852

355679.301

4755813.344

5273

352236.423

4759660.304

1011

355590.538

4757552.773

2432

360674.702

4752112.472

3853

355667.042

4755825.617

5274

352233.329

4759665.319

1012

355609.579

4757543.189

2433

360671.458

4752110.464

3854

355660.150

4755834.373

5275

352230.244

4759669.479

1013

355624.808

4757546.350

2434

360671.268

4752110.345

3855

355657.066

4755838.298

5276

352227.799

4759675.603

1014

355651.972

4757543.691

2435

360664.339

4752106.049

3856

355654.418

4755841.664

5277

352225.695

4759681.265

1015

355674.753

4757564.663

2436

360549.458

4752034.848

3857

355655.068

4755848.279

5278

352221.707

4759686.419

1016

355680.769

4757575.479

2437

360545.927

4752032.657

3858

355659.706

4755854.473

5279

352219.284

4759690.839

1017

355689.706

4757591.548

2438

360531.952

4752023.997

3859

355660.847

4755856.001

5280

352215.967

4759693.366

1018

355701.160

4757609.619

2439

360468.624

4751984.740

3860

355658.622

4755860.144

5281

352213.606

4759697.188

1019

355704.331

4757616.436

2440

360464.414

4751989.680

3861

355651.076

4755864.764

5282

352209.738

4759698.771

1020

355708.745

4757625.893

2441

360451.564

4752007.113

3862

355638.444

4755873.096

5283

352207.080

4759700.668

1021

355710.830

4757639.433

2442

360447.341

4752004.193

3863

355632.889

4755877.783

5284

352204.627

4759700.638

1022

355710.875

4757647.181

2443

360445.518

4752002.933

3864

355630.568

4755879.750

5285

352201.839

4759700.726

1023

355710.957

4757663.931

2444

360448.547

4751997.899

3865

355633.931

4755885.686

5286

352197.912

4759699.568

1024

355716.453

4757676.050

2445

360448.615

4751994.197

3866

355633.525

4755894.815

5287

352198.832

4759707.658

1025

355717.492

4757677.303

2446

360445.438

4751991.207

3867

355629.742

4755902.087

5288

352198.139

4759720.818

1026

355723.126

4757684.178

2447

360437.999

4751991.678

3868

355621.216

4755916.604

5289

352193.283

4759734.847

1027

355729.101

4757691.428

2448

360410.546

4751993.396

3869

355612.518

4755925.421

5290

352158.919

4759719.647

1028

355734.369

4757698.898

2449

360410.604

4751992.536

3870

355602.475

4755925.784

5291

352142.771

4759748.133

1029

355739.533

4757706.238

2450

360410.705

4751991.051

3871

355588.810

4755926.359

5292

352113.933

4759710.208

1030

355746.940

4757722.534

2451

360396.435

4751967.148

3872

355587.179

4755925.910

5293

352103.966

4759719.069

1031

355748.138

4757725.286

2452

360386.179

4751953.431

3873

355575.547

4755922.765

5294

352091.976

4759728.713

1032

355752.529

4757735.352

2453

360378.300

4751938.371

3874

355572.428

4755921.929

5295

352085.733

4759729.209

1033

355757.037

4757743.115

2454

360323.521

4751886.644

3875

355549.782

4755917.016

5296

352081.070

4759726.825

1034

355761.807

4757753.603

2455

360321.052

4751884.306

3876

355547.966

4755916.101

5297

352080.907

4759730.053

1035

355762.829

4757755.873

2456

360318.518

4751885.998

3877

355546.097

4755918.511

5298

352078.156

4759730.947

1036

355769.719

4757773.943

2457

360312.527

4751877.051

3878

355536.539

4755937.172

5299

352075.298

4759732.834

1037

355775.212

4757784.684

2458

360298.038

4751855.374

3879

355524.360

4755960.927

5300

352070.092

4759737.607

1038

355780.112

4757794.268

2459

360290.758

4751844.483

3880

355519.116

4755955.670

5301

352068.028

4759740.257

1039

355792.950

4757812.724

2460

360289.796

4751843.126

3881

355510.027

4755947.686

5302

352066.487

4759744.387

1040

355793.857

4757814.119

2461

360289.724

4751842.773

3882

355506.750

4755943.510

5303

352066.615

4759747.885

1041

355806.500

4757833.821

2462

360285.645

4751822.887

3883

355493.093

4755934.975

5304

352065.291

4759749.352

1042

355796.530

4757811.913

2463

360283.505

4751812.439

3884

355481.416

4755928.453

5305

352063.422

4759751.854

1043

355790.534

4757796.351

2464

360280.449

4751797.523

3885

355474.700

4755928.290

5306

352061.087

4759755.070

1044

355783.991

4757783.611

2465

360280.617

4751796.492

3886

355471.416

4755928.210

5307

352059.278

4759756.912

1045

355781.611

4757765.424

2466

360281.992

4751788.094

3887

355463.311

4755929.150

5308

352057.384

4759757.060

1046

355779.236

4757747.087

2467

360284.122

4751775.120

3888

355457.137

4755929.651

5309

352055.148

4759755.422

1047

355774.812

4757737.780

2468

360284.800

4751770.958

3889

355446.759

4755911.764

5310

352053.006

4759752.522

1048

355792.694

4757741.479

2469

360286.275

4751766.423

3890

355442.964

4755914.301

5311

352048.154

4759747.808

1049

355794.330

4757683.527

2470

360289.601

4751756.166

3891

355441.758

4755912.029

5312

352044.079

4759744.415

1050

355793.066

4757655.512

2471

360290.081

4751754.687

3892

355433.469

4755908.960

5313

352039.770

4759740.630

1051

355789.538

4757638.996

2472

360300.244

4751723.388

3893

355427.884

4755905.040

5314

352035.370

4759738.694

1052

355782.293

4757618.760

2473

360300.849

4751721.526

3894

355423.370

4755901.873

5315

352032.380

4759736.141

1053

355773.588

4757601.633

2474

360301.566

4751719.305

3895

355415.120

4755895.953

5316

352030.376

4759734.137

1054

355767.720

4757600.017

2475

360311.122

4751689.890

3896

355407.082

4755890.182

5317

352028.986

4759731.096

1055

355760.289

4757589.815

2476

360324.896

4751687.043

3897

355401.930

4755888.260

5318

352023.062

4759742.759

1056

355747.686

4757570.589

2477

360354.865

4751679.430

3898

355394.921

4755890.836

5319

352018.476

4759759.371

1057

355741.713

4757554.370

2478

360385.436

4751650.420

3899

355381.994

4755891.378

5320

352018.277

4759773.684

1058

355744.619

4757536.591

2479

360385.756

4751643.145

3900

355371.408

4755894.971

5321

352020.191

4759786.927

1059

355777.620

4757534.306

2480

360385.364

4751635.082

3901

355367.957

4755896.473

5322

352025.909

4759801.741

1060

355794.558

4757541.206

2481

360385.140

4751622.050

3902

355364.795

4755897.846

5323

352033.126

4759815.606

1061

355804.113

4757552.392

2482

360421.333

4751605.712

3903

355355.567

4755904.229

5324

352043.457

4759819.430

1062

355810.149

4757550.122

2483

360424.129

4751605.667

3904

355348.480

4755907.986

5325

352054.836

4759829.741

1063

355810.284

4757537.551

2484

360454.299

4751606.248

3905

355341.202

4755908.185

5326

352060.196

4759839.286

1064

355821.242

4757523.838

2485

360454.352

4751606.252

3906

355333.377

4755907.548

5327

352051.499

4759864.596

1065

355833.660

4757508.338

2486

360478.416

4751584.574

3907

355327.931

4755903.347

5328

352054.056

4759865.557

1066

355845.823

4757496.728

2487

360478.395

4751584.544

3908

355318.715

4755896.525

5329

352056.325

4759865.893

1067

355851.113

4757499.068

2488

360478.372

4751584.563

3909

355311.519

4755890.214

5330

352059.485

4759865.242

1068

355848.950

4757491.589

2489

360448.641

4751586.066

3910

355306.340

4755884.101

5331

352062.653

4759863.570

1069

355845.018

4757481.002

2490

360398.602

4751594.500

3911

355299.851

4755876.999

5332

352064.054

4759861.608

1070

355841.183

4757466.492

2491

360396.694

4751594.682

3912

355296.167

4755872.349

5333

352069.872

4759857.959

1071

355838.522

4757457.794

2492

360398.285

4751582.202

3913

355290.002

4755867.352

5334

352073.085

4759856.200

1072

355835.404

4757447.667

2493

360398.192

4751571.937

3914

355283.240

4755863.885

5335

352077.793

4759856.260

1073

355833.114

4757442.472

2494

360397.303

4751561.989

3915

355280.638

4755862.539

5336

352080.887

4759857.204

1074

355832.025

4757437.921

2495

360393.499

4751562.608

3916

355271.027

4755861.405

5337

352082.436

4759859.080

1075

355834.937

4757437.717

2496

360309.128

4751588.776

3917

355265.040

4755861.380

5338

352085.142

4759862.048

1076

355838.921

4757437.537

2497

360300.312

4751548.809

3918

355257.484

4755862.903

5339

352088.219

4759864.354

1077

355842.833

4757435.670

2498

360299.377

4751548.819

3919

355246.966

4755865.580

5340

352092.187

4759864.699

1078

355843.078

4757436.387

2499

360252.872

4751549.311

3920

355242.402

4755866.236

5341

352095.037

4759868.555

1079

355860.009

4757483.446

2500

360252.807

4751549.314

3921

355239.132

4755866.704

5342

352098.642

4759876.290

1080

355872.784

4757517.896

2501

360252.747

4751549.360

3922

355226.763

4755866.677

5343

352100.934

4759878.976

1081

355883.062

4757542.864

2502

360252.116

4751551.781

3923

355215.717

4755863.098

5344

352101.405

4759879.655

1082

355884.517

4757549.171

2503

360260.505

4751581.298

3924

355206.498

4755857.335

5345

352101.765

4759879.956

1083

355892.584

4757570.953

2504

360233.032

4751598.252

3925

355201.236

4755853.634

5346

352104.905

4759879.272

1084

355899.085

4757589.043

2505

360230.611

4751599.747

3926

355189.518

4755850.883

5347

352106.794

4759879.030

1085

355905.462

4757605.391

2506

360221.396

4751605.432

3927

355185.563

4755849.529

5348

352109.888

4759876.014

1086

355905.804

4757606.243

2507

360220.682

4751606.948

3928

355178.076

4755847.962

5349

352110.763

4759873.625

1087

355906.250

4757614.120

2508

360207.893

4751634.115

3929

355167.275

4755843.716

5350

352110.634

4759869.278

1088

355905.301

4757630.654

2509

360203.541

4751647.799

3930

355155.805

4755837.794

5351

352112.251

4759865.694

1089

355904.826

4757646.668

2510

360199.247

4751653.264

3931

355154.352

4755836.586

5352

352114.569

4759862.069

1090

355906.748

4757663.797

2511

360196.049

4751670.779

3932

355148.697

4755833.755

5353

352116.107

4759860.905

1091

355907.179

4757677.633

2512

360195.798

4751672.144

3933

355141.509

4755828.014

5354

352118.063

4759859.901

1092

355910.901

4757697.863

2513

360193.370

4751679.783

3934

355137.507

4755822.817

5355

352120.553

4759858.723

1093

355925.040

4757719.826

2514

360193.310

4751680.282

3935

355128.162

4755814.287

5356

352122.597

4759859.625

1094

355935.052

4757732.421

2515

360171.278

4751683.763

3936

355113.759

4755804.310

5357

352127.763

4759862.815

1095

355943.665

4757745.744

2516

360160.957

4751685.393

3937

355103.983

4755798.248

5358

352131.547

4759865.228

1096

355949.150

4757753.220

2517

360154.851

4751690.049

3938

355098.165

4755794.635

5359

352135.896

4759866.204

1097

355957.484

4757757.993

2518

360149.526

4751699.488

3939

355083.014

4755788.741

5360

352138.493

4759866.078

1098

355968.893

4757760.156

2519

360145.213

4751714.695

3940

355068.511

4755788.697

5361

352141.325

4759864.840

1099

355980.336

4757764.599

2520

360143.020

4751731.123

3941

355067.552

4755788.696

5362

352144.222

4759864.597

1100

355987.465

4757773.901

2521

360138.223

4751746.665

3942

355064.154

4755788.684

5363

352146.258

4759863.394

1101

355982.049

4757777.628

2522

360126.101

4751757.977

3943

355045.882

4755784.349

5364

352147.264

4759862.092

1102

355987.115

4757795.709

2523

360125.381

4751753.127

3944

355025.173

4755780.122

5365

352148.467

4759860.527

1103

355986.552

4757849.499

2524

360122.207

4751741.076

3945

355001.482

4755772.230

5366

352148.733

4759858.014

1104

356041.476

4757851.005

2525

360119.509

4751724.433

3946

354996.252

4755769.878

5367

352148.580

4759855.923

1105

356101.178

4757848.637

2526

360109.358

4751719.893

3947

354992.716

4755768.288

5368

352147.887

4759854.102

1106

356163.449

4757843.725

2527

360096.366

4751716.229

3948

354972.771

4755759.312

5369

352146.618

4759852.870

1107

356174.748

4757841.758

2528

360090.213

4751710.192

3949

354959.278

4755750.654

5370

352144.114

4759851.937

1108

356218.302

4757810.688

2529

360091.694

4751701.794

3950

354941.697

4755741.171

5371

352143.905

4759847.794

1109

356238.540

4757803.847

2530

360091.793

4751701.488

3951

354940.864

4755739.510

5372

352138.938

4759846.644

1110

356233.746

4757798.326

2531

360091.761

4751701.441

3952

354938.966

4755736.971

5373

352135.699

4759844.952

1111

356213.198

4757770.181

2532

360094.957

4751696.770

3953

354935.505

4755733.540

5374

352133.114

4759843.333

1112

356236.171

4757758.809

2533

360097.458

4751686.759

3954

354932.220

4755730.403

5375

352131.931

4759840.848

1113

356244.715

4757753.702

2534

360090.868

4751674.779

3955

354931.785

4755729.783

5376

352131.287

4759837.920

1114

356252.538

4757750.963

2535

360088.014

4751661.537

3956

354928.605

4755726.986

5377

352129.270

4759836.770

1115

356265.227

4757746.516

2536

360086.791

4751653.338

3957

354928.465

4755726.952

5378

352127.872

4759836.785

1116

356270.361

4757745.187

2537

360086.584

4751648.304

3958

354923.125

4755725.586

5379

352127.766

4759834.734

1117

356277.996

4757743.229

2538

360086.070

4751637.493

3959

354923.674

4755731.035

5380

352128.706

4759832.691

1118

356311.019

4757732.506

2539

360086.331

4751633.639

3960

354920.679

4755731.211

5381

352130.177

4759828.260

1119

356321.969

4757727.379

2540

360084.598

4751627.165

3961

354916.835

4755731.683

5382

352131.343

4759826.611

1120

356322.387

4757726.131

2541

360086.287

4751621.680

3962

354906.147

4755735.389

5383

352132.671

4759824.133

1121

356322.096

4757724.096

2542

360087.427

4751617.716

3963

354898.051

4755740.279

5384

352134.865

4759821.126

1122

356318.717

4757718.935

2543

360089.199

4751618.307

3964

354886.933

4755741.449

5385

352134.820

4759819.275

1123

356316.289

4757710.837

2544

360090.304

4751618.674

3965

354879.869

4755742.147

5386

352134.496

4759812.996

1124

356315.398

4757700.453

2545

360094.872

4751620.094

3966

354869.110

4755743.198

5387

352134.329

4759811.753

1125

356317.508

4757697.607

2546

360097.464

4751620.726

3967

354861.943

4755744.542

5388

352134.140

4759808.053

1126

356341.617

4757688.541

2547

360102.834

4751620.483

3968

354844.445

4755744.478

5389

352133.772

4759805.918

1127

356345.849

4757686.947

2548

360116.443

4751607.540

3969

354842.234

4755744.467

5390

352136.692

4759804.326

1128

356369.137

4757679.483

2549

360117.693

4751606.759

3970

354825.748

4755737.844

5391

352138.960

4759803.567

1129

356370.058

4757678.363

2550

360124.853

4751606.748

3971

354814.480

4755731.924

5392

352141.806

4759803.366

1130

356370.845

4757677.404

2551

360135.593

4751602.374

3972

354801.759

4755724.713

5393

352147.598

4759803.181

1131

356371.298

4757670.269

2552

360137.905

4751592.669

3973

354797.705

4755723.311

5394

352151.670

4759804.676

1132

356366.380

4757660.023

2553

360137.294

4751581.529

3974

354786.845

4755719.565

5395

352155.761

4759806.365

1133

356356.614

4757638.025

2554

360136.491

4751573.659

3975

354779.873

4755717.890

5396

352160.983

4759809.553

1134

35635