Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 23.VII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № СД-06-77 от 13 юли 2021 г.

На основание чл. 655, ал. 1, т. 7 от Търговския закон във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците и постъпила молба вх. № 94-М-167 от 9.06.2021 г. от г-н X.X.X. да бъде извършена промяна на служебния адрес нареждам:

Изменям т. 77 от Заповед № ЛС-04-671 от 19.04.2017 г. (ДВ, бр. 35 от 2017 г.) в частта й относно адреса на синдик X.X.X., като думите „София, бул. Т. Александров 14 АНХ „Анел“, ет. 3, офис „Есен“ се заменят със „София, ул. Богдан № 11, ет. 3, ап. 1“.

Заповедта подлежи на обнародване в „Държавен вестник“ на основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон, като разходите за обнародването са за сметка на лицето.

Министър: Я. Стоилов

4308

 

ЗАПОВЕД № СД-06-78 от 14 юли 2021 г.

На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон и във връзка с писмо вх. № 92-38-27 от 23.06.2021 г. от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството нареждам:

Изключвам X.X.X. с адрес: гр. София, ул. Иларион Драгостинов № 21, бл. Б, ап. 17, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон – включен в списъка със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.), поради настъпила смърт на лицето.

Препис от настоящата заповед да се връчи на директора на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Министър: Я. Стоилов

4377

 

ЗАПОВЕД № СД-06-79 от 14 юли 2021 г.

На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон и във връзка с писмо вх. № 92-38-27 от 25.06.2021 г. от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството нареждам:

Изключвам X.X.X. с адрес: гр. София, ул. Позитано № 24, ет. 1, адв. кантора, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон – включен в списъка със Заповед № ЛС-04-671 от 19.04.2017 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 35 от 2017 г.), поради настъпила смърт на лицето.

Препис от настоящата заповед да се връчи на директора на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Министър: Я. Стоилов

4378

 

ЗАПОВЕД № СД-06-80 от 14 юли 2021 г.

На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон и във връзка с писмо вх. № 92-38-27 от 23.06.2021 г. от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството нареждам:

Изключвам X.X.X. с адрес: гр. Русе, ул. Гладстон № 5, ет. 3, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон – включен в списъка със Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 44 от 2014 г.), поради настъпила смърт на лицето.

Препис от настоящата заповед да се връчи на директора на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Министър: Я. Стоилов

4379

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-15-64 от 12 юли 2021 г.

Във връзка с необходимостта от изграждане на директен разпределителен газопровод за доставка на природен газ за захранване на новоизграждаща се производствена мощност на „Каолин“ – ЕАД, за производство на продукти от индустриални минерали в гр. Дулово, Промишлена зона Юг, и заявления с вх. № АУ14-3/11.06.2020 г., № АУ14-3-(9)/5.05.2021 г., № АУ14-3-(10)/7.05.2021 г., № АУ14-3-(11)/13.05.2021 г., допълнени с писмо с вх. № АУ14-3-(17)/30.06.2021 г. от „Каолин“ – ЕАД, представлявано от пълномощник X.X.X.-X., на основание § 80 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 16 от 2021 г.), чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „а“ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 1, 2, 5, 6 и ал. 13, т. 2, буква „а“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ); Заповед № РД-02-15-11 от 13.02.2020 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП), разгласена по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ; съобщаване на проекта на ПУП – ПП по реда на чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ; решения № РУ-3-ПР от 8.01.2020 г. и № РУ-16-ПР от 25.02.2021 г. на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Русе, за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда; писма с изх. № ЕО-4/10.04.2020 г. и № ЕО-7/31.03.2021 г. на Министерството на околната среда и водите; писмо с изх. № АО-151/21.01.2021 г. на РИОСВ – Русе; становище с изх. № 33-НН-724-20/12.01.2021 г. на Министерството на културата; писма с изх. № РД01026/7.11.2019 г. и № РД01127/27.01.2020 г. на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП – Габрово; протокол с изх. № 53-00-195/15.05.2020 г. и становище с изх. № 53-00-429/27.08.2020 г. на Областно пътно управление – Разград; писмо с изх. № 20-55911/26.08.2020 г. на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; писмо с изх. № 11-00-261/31.08.2020 г. на Министерството на отбраната; здравно заключение № РД-259-2/7.05.2021 г. на директорите на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Разград, и РЗИ – Силистра; становище с изх. № 1983пс-21/3.09.2020 г. на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“; писмо с изх. № ДАЕУ-16427/24.08.2020 г. на Държавна агенция „Електронно управление“; становище с изх. № 20-20/13.05.2020 г. на „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, гр. Исперих; писмо с изх. № 20stan_inf006/13.05.2020 г. на „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Силистра; писмо с изх. № К-EDN-2715/28.04.2020 г. на „Електроразпределение Север“ – АД; писмо с изх. № ЦУ-ЕСО-3982#3/18.06.2021 г. на „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД; писмо с изх. № 115/15.10.2019 г. на „Геозащита“ – ЕООД – клон Плевен; писмо с изх. № БТГ-КП-20-00-10-(5)/22.06.2021 г. на „Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо с изх. № ОМ-1.9.5.2-1195/25.06.2021 г. на „Овергаз мрежи“ – АД; Решение № 168 от 29.09.2020 г. на Общинския съвет – Дулово; Решение № 137 по протокол № 17 от 16.10.2020 г. на Общинския съвет – Исперих; Протокол № УТАТУ-01-02-17 от 9.06.2021 г. от заседание на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика при Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Директен разпределителен газопровод за захранване на новоизграждаща се производствена мощност на „Каолин“ – ЕАД, за производството на продукти от индустриални материали в гр. Дулово, Промишлена зона Юг“, на територията на землищата на гр. Исперих, с. Лъвино, с. Китанчево, с. Средоселци, с. Печеница и с. Делчево, община Исперих, област Разград, и на с. Окорш, с. Вокил, с. Раздел, с. Черник и гр. Дулово, община Дулово, област Силистра, съгласно приетите и одобрени графични и текстови части, представляващи неразделна част от настоящата заповед.

На основание чл. 129, ал. 4 и 5 от ЗУТ заповедта да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на МРРБ.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

Министър: В. Комитова

4333

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА

ЗАПОВЕД № 284 от 28 май 2021 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и Решение на Комисията по т. 18, съгласно протокол № 8 от 9.04.2021 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на следните стоки, представляващи сериозен риск и опасност за здравето на потребителите:

– детско легло комплект с матрак, серия „Sides set Light MG Plus New“, което се състои от 3 пакета – два пакета легло и един пакет матрак, съответно с баркодове: пакет № 1 – баркод № 200000003142, пакет № 2 – баркод № 2000000011257, пакет № 3 – баркод № 2000000019352;

– детско легло комплект с матрак, серия „NEO with wheels package“, което се състои от 3 пакета – два пакета легло и един пакет матрак, съответно с баркодове: пакет № 1 – баркод № 2000000013688, пакет № 2 – баркод № 2000000015392, пакет № 3 – баркод № 20000179339572;

– детско легло комплект с матрак, серия „UNO ALFA S6 UNO BETA UNO STAR“, което се състои от 3 пакета – два пакета легло и един пакет матрак, съответно с баркодове: пакет № 1 – баркод № 2000000011967, пакет № 2 – баркод № 2000000012032, пакет № 3 – баркод № 2000000012216;

– детско легло комплект с матрак, серия „DUO-11“, което се състои от 11 пакета – десет пакета легло и един пакет матрак, съответно с баркодове: пакет № 1 – баркод № 2000000015149, пакет № 2 – баркод № 2000000015170, пакет № 3 – баркод № 2000000019437, пакет № 4 – баркод № 2000000015200, пакет № 5 – баркод № 2000000015231, пакет № 6 – баркод № 2000000015262, пакет № 7 – баркод № 200000001529, пакет № 8 – баркод № 200000001941, пакет № 9 – баркод № 2000000019420, пакет № 10 – баркод № 2000000015705, пакет № 11 – баркод № 2000000000411.

2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоките съдържат.

Мотиви:

Съгласно протоколи от изпитване, издадени от Изпитвателен център „Алми тест“ – ООД, удостоверяващи, че стоките не съответстват на нормативно установените изисквания за безопасност съгласно стандарт БДС EN 1725:2003 „Мебел жилищна. Легла и матраци. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“, както следва:

– Протокол от изпитване № 9774895315323/17.12.2020 г. за серия „NEO with wheels“ не съответства по следните показатели:

– т. 7.3 – Изпитване за издръжливост;

– т. 7.4 – Изпитване на вертикален удар;

– т. 7.6 – Изпитване на вертикално статично натоварване;

– Протокол от изпитване № 9775895415324/17.12.2020 г. за серия „UNO ALFA S6 UNO BETA UNO STAR“ не съответства по следните показатели:

– т. 7.3 – Изпитване за издръжливост;

– т. 7.4 – Изпитване на вертикален удар;

– т. 7.6 – Изпитване на вертикално статично натоварване;

– Протокол от изпитване № 9776895515325/17.12.2020 г. за серия „Sides set Light MG Plus New“ не съответства по следните показатели:

– т. 7.3 – Изпитване за издръжливост;

– т. 7.4 – Изпитване на вертикален удар;

– т. 7.5 – Издръжливост на ръба на леглото;

– т. 7.6 – Изпитване на вертикално статично натоварване;

– т. 7.7 – Изпитване на вертикално статично натоварване на ръба на леглото;

– Протокол от изпитване № 9777895615326/17.12.2020 г. за серия „DUO-11“ не съответства по следните показатели:

– т. 7.3 – Изпитване за издръжливост;

– т. 7.4 – Изпитване на вертикален удар;

– т. 7.5 – Издръжливост на ръба на леглото;

– т. 7.6 – Изпитване на вертикално статично натоварване;

– т. 7.7 – Изпитване на вертикално статично натоварване на ръба на леглото.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да се защити животът и здравето на гражданите и да не се допусне предлагането на стока на пазара в несъответствие с нормативно установените изисквания за безопасност, което несъответствие би могло да доведе до риск за живота и здравето на потребителя от нараняване.

Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали настоящата заповед е оспорена.

Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Маргаритов

4334

 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗЦУ-2303 от 22 юни 2021 г.

На основание чл. 8, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка с т. III.2 от Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) нареждам:

1. В приложение № 1 към Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите да се впише следното задължено лице, за което Териториална дирекция (ТД) на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“ (ГДО) е компетентна, съгласно т. II от заповедта:

1175

203187055

ЕМАГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД

 

2. Заповедта влиза в сила от 1.07.2021 г. и допълва Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на НАП.

Настоящата заповед следва да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители за сведение и изпълнение.

На основание чл. 8, ал. 4 от ДОПК заповедта следва да се обнародва в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: Р. Спецов

4326

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 489-ДФ от 13 юли 2021 г.

На основание чл. 141, ал. 1 във връзка с чл. 144 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) Комисията за финансов надзор реши:

Издава разрешение на УД Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В., Белгия, действащо чрез клона си в Република България – „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон“ КЧТ, за преобразуване чрез вливане на ДФ „ОББ Платинум Евро Облигации“, ДФ „ОББ Балансиран Фонд“, ДФ „ОББ Премиум Акции“, ДФ „ОББ Патримониум Земя“, ДФ „ОББ Глобал Фарм Инвест“, ДФ „ОББ X.X.X.“, ДФ „ОББ Глобал Растеж“ и ДФ „ОББ Глобал Дивидент“ в ДФ „ОББ Платинум Облигации“ (с ново наименование след преобразуването „ОББ Платинум България“), организирани и управлявани от УД Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В., Белгия, чрез „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон“ КЧТ, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район „Триадица“, бул. Витоша № 89Б, Милениум център, ет. 6.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

Председател: Б. Атанасов

4390

 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

РЕШЕНИЕ № 717 от 25 юни 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 3 и 7 от ЗУТ Общинският съвет – Берковица, реши:

1. Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община Берковица с въвеждане на територията на концесия чисто производствена „Пч“ устройствена зона, с промяна предназначението на имоти за добив на неметални полезни изкопаеми и земеделска територия с допустима промяна предназначението на съществуващите земеделски територии в територии за обслужване на производствени дейности с площ 215 893 кв. м съгласно Договор за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – пегматоидни левкократни гранити, подземни богатства, разположено в землището на с. Бързия и описаните към него гранични точки, както е показано на графичната част на проекта.

2. Възлага на кмета на община Берковица да проведе процедурите по ЗУТ и ЗОС.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението може да бъде обжалвано чрез Община Берковица до Административния съд – Монтана.

Председател: Д. Еленков

4381

РЕШЕНИЕ № 718 от 25 юни 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 3 и 7 от ЗУТ Общинският съвет – Берковица, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение на общ устройствен план на община Берковица за ПИ с идентификатор 05253.37.16 в м. Бързия, землището на с. Бокиловци, община Берковица, с площ 3,000 дка с устройствен режим „За обществено обслужване – къща за гости“.

2. Възлага на кмета на община Берковица да проведе процедурите по ЗУТ и ЗОС.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението може да бъде обжалвано чрез Община Берковица до Административния съд – Монтана.

Председател: Д. Еленков

4382

 

ОБЩИНА БРЕЗОВО

РЕШЕНИЕ № 343 от 24 юни 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, чл. 2, ал. 2 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони, чл. 126, ал. 4, т. 2 от ЗУТ във връзка с Решение № 8 от протокол № 9 от 28.04.2021 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – Брезово, одобрява общ устройствен план на община Брезово – окончателен проект, с включени следните текстови и графични материали, неразделна част от настоящото решение:

– ОУП в М 1:25 000;

– Схема Водоснабдяване в М 1:25 000;

– Схема Проводи в М 1:25 000;

– Схема Транспорт и комуникации в М 1:25 000;

– Схема Културно-историческо наследство в М 1:25 000;

– Обяснителна записка;

– Доклад за екологична оценка на общ устройствен план на община Брезово заедно с приложения към него.

Председател: А. Вълчев

4371

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

ЗАПОВЕД № РРТУ-01-09-160 от 12 юли 2021 г.

На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и протоколи на комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ одобрявам помощен план, план на новообразуваните имоти и регистър на имотите към него в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове, посочени в § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за територии в област Габрово, както следва:

1. землище Драгановци, община Габрово, ЕКАТТЕ 23159, кадастрални райони: 480, 481, 482, 483, 484 и 485;

2. землище Донино, община Габрово, ЕКАТТЕ 22959, кадастрални райони: 440, 441, 442, 443,444 и 445;

3. землище Поповци, община Габрово, ЕКАТТЕ 57675, кадастрални райони: 440, 441, 442, 443, 445 и 446;

4. землище Гръблевци, община Габрово, ЕКАТТЕ 17991, кадастрални райони: 421 и 422;

5. землище Габрово, община Габрово, ЕКАТТЕ 14218, кадастрални райони: 417, 433 и 453.

Жалби срещу одобрения план заинтересованите лица могат да подават чрез областния управител – Габрово, пред районния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

В тридневен срок от издаването й настоящата заповед да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“ и след обнародването й да се разгласи по реда на § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ.

Областен управител: Б. Бончев

4325

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ЗАПОВЕД № ДС-20-170 от 9 юли 2021 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), протокол № РД-18-13 от 19.01.2021 г. на комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ и констативен протокол от 27.04.2021 г. на Община Невестино одобрявам плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за имот с идентификатор № 81284.39.244 в землището на с. Четирци, община Невестино, област Кюстендил.

Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на област Кюстендил пред Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Областен управител: Ал. Пандурски

4391

 

ЗАПОВЕД № ДС-20-171 от 9 юли 2021 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), протокол № РД-18-156 от 30.09.2020 г., протокол № РД-18-70(2) от 14.04.2021 г. на комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ и констативен протокол от 16.06.2021 г. на община Кюстендил одобрявам плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за имоти с идентификатори 16026.15.1103 и 16026.15.1104 в землището на с. Горановци, община Кюстендил, област Кюстендил.

Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на област Кюстендил пред Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Областен управител: Ал. Пандурски

4392

 

ЗАПОВЕД № ДС-20-172 от 9 юли 2021 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), протокол № РД-18-71(2) от 14.04.2021 г. на комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ и констативен протокол от 16.06.2021 г. на община Кюстендил одобрявам плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за имоти с идентификатори 48355.226.4, 48355.226.5 и 48355.226.6 в землището на с. Вратца, община Кюстендил, област Кюстендил.

Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на област Кюстендил пред Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Областен управител: Ал. Пандурски

4393

 

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

РЕШЕНИЕ № 108 от 27 май 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 3 във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и решение по т. 11 от протокол № 5 от 28.04.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Севлиево Общинският съвет – Севлиево, одобрява проект за изменение на ОУПО Севлиево за промяна предназначението на имот с идентификатор 16З76.113.19 – частна собственост, м. Острата чука по КККР на с. Горна Росица, от земеделска земя – нива, в урегулиран поземлен имот за производствени и складови дейности и обществено обслужване при условията на устройствена зона „Смесена обслужващо производствена зона“ (Соп).

След влизане в сила решението на Общинския съвет – Севлиево, да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“.

Одобреното изменение на общия устройствен план да се публикува в интернет страницата на Община Севлиево.

Неразделна част от решението е приложеният проект за изменение на ОПУО.

Председател: Здр. Лалева

4394

 

РЕШЕНИЕ № 118 от 24 юни 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 3 във връзка с чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и решение по т. 19 от протокол № 6 от 9.06.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Севлиево Общинският съвет – Севлиево, одобрява проект за изменение на ОУПО – Севлиево, за промяна предназначението на имот с проектен идентификатор 65927.80.175, част от имот с идентификатор 65927.80.5 – частна собственост, м. Каша по КККР на гр. Севлиево, от земеделска земя – нива, в урегулиран поземлен имот за жилищно строителство при условията на смесена устройствена зона (Смф) с обхват от одобреното задание.

Решението на Общинския съвет – Севлиево, да се изпрати в 7-дневен срок от приемането му на областния управител на област Габрово за произнасяне в 14-дневен срок от получаването му.

След влизане в сила на решението на Общинския съвет – Севлиево, да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“.

Одобреното изменение на общия устройствен план да се публикува в интернет страницата на Община Севлиево.

Неразделна част от решението е приложеният проект за изменение на ОПУО.

Председател: Здр. Лалева

4395

3. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-50 от 15.07.2021 г. за обект: Укрепване на свлачище на републикански път III-862 „Първенец – Лилково“ при км 8+100 и км 8+500, в участъка от км 8+100 до км 8+500. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

4474

20. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Благоевград, на основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № 210001-091-0000578 от 5.07.2021 г. възлага на „Интерпред Партнер“ – АД, ЕИК 200826455, поземлен имот с идентификатор 17395.49.45 по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев с площ 4936 кв. м, намиращ се в област Благоевград, гр. Гоце Делчев, местност Горила. Имотът е незастроен – „нива“, територията е урбанизирана с начин на трайно ползване – за жилищни нужди, добра локация с достъп от два пътя. Граници: 17395.49.79; 17395.49.80; 17395.49.12; 17395.49.84; 17395.49.85; 17395.49.86; 17395.49.414; 17395.49.11; 57. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което е вписано в Агенцията по вписванията, Службата по вписванията – гр. Гоце Делчев.

4396

94. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Благоевград, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С210001 -091-0000547 от 29.06.2021 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, следния недвижим имот: поземлен имот, КИД 44327.342.78, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-89 от 29.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: широколистна гора, с площ 14 991 кв. м, намираща се в гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч – местност Чутурулец, с граници съгласно скица имоти с идентификатори: 44327.342.77, 44327.342.16, 44327.342.12, 44327.342.104, 80501.703.4, 62503.456.8. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което е вписано в Агенцията по вписванията, Служба по вписванията – Луковит.

4380

51. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С210016-091-0000555/30.06.2021 г. възлага на: X.X.X. с ЕГН **********, постоянен адрес: гр. Банкя, ул. Софийска № 138, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.3043.1.44 в гр. Банско, община Банско, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 10.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; адрес на имота: Банско, п.к. 2770, ул. Стефан Стамболов № 60, ет. 0, ап. А.0.6. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.3043; предназначение на самостоятелния имот: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ: 57,35 кв. м; прилежащи части: 10,27 кв. м от общите части на сградата; ниво: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.3043.1.43, 02676.501.3043.1.45; под обекта: няма; над обекта: 02676.501.3043.1.6; 02676.501.3043.1.7.

4296

60. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление № С210013-091-0000511/16.06.2021 г. възлага на „Евангелска църква на вяра – Пазарджик“, ЕИК 176696771, седалище и адрес на управление: Пазарджик, ул. Оборище № 1, ет. 1, ап. 1, представлявано от управителя: X.X.X., следните недвижими имоти: урегулиран поземлен имот, с асфалтова настилка и приблизително четириъгълна форма, намиращ се в Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов № 50, представляващ имот с идентификатор 55155.507.230 с площ 401 кв. м. Имотът е обособен от имот с идентификатор 55155.507.168, намиращ се в Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов № 50, ведно с построената в него сграда: производствена (промишлена) сграда с идентификатор 55155.507.230.1; застроена площ 242 кв. м и представляваща триетажна монолитна стоманобетонова постройка с дървена дограма. Покривът е стоманобетонова плоча с допълнително монтирана стоманена конструкция, покрита с профилирана поцинкована ламарина. На първия етаж са обособени следните помещения: кафе – две помещения; коридор; санитарен възел и шест стаи. Стените и таваните са шпакловани, подът в кафето е с гранитогрес, в коридора и санитарния възел – мозайка, в стаите – линолеум. На втория и третия етаж разпределението и довършителните работи са идентични, а именно: коридор; санитарен възел и девет стаи. Стените и таваните са шпакловани, подът в коридора и стаите – линолеум, в санитарния възел – мозайка. Съседи на имота: 55155.507.229, 55155.507.233, 55155.507.161, 55155.507.169. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при Агенцията по вписванията по местонахождението на имота.

4397

65. – Българската академия на науките – София, обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021 – 2022 г. в съответствие с Решение № 437 на МС от 2.06.2021 г. В срок от 13.08.2021 г. до 13.10.2021 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки – в обучаващите организации или в БАН – администрация, ул. 15 ноември № 1, стая № 310, тел. 9795260.

Приложение

Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия на науките, броя места по форма на обучение и обучаващи организации – конкурс 2021 – 2022 г.

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Образователна и научна степен доктор

Обучаваща

организация

редовно

задочно

4.5.

Математика (Геометрия и топология)

1

-

ИМИ

4.5.

Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика)

1

-

ИМИ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

1

ИМИ

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)

1

-

И-т по механика

4.5.

Математика (Механика на деформируемото твърдо тяло)

1

-

И-т по механика

4.5.

Математика (Механика на флуидите)

1

-

И-т по механика

4.5.

Математика (Приложна механика)

1

-

И-т по механика

4.5.

Математика (Биомеханика)

1

-

И-т по механика

5.1.

Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)

1

-

И-т по механика

5.6.

Материали и материалознание (Технология на композитните материали)

1

-

И-т по механика

5.1.

Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)

1

1

И-т по роботика

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на принципите и методите на кибернетиката в техническите науки)

1

1

И-т по роботика

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника)

1

1

И-т по роботика

4.5.

Математика (Изчислителна математика)

1

-

ИИКТ

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)

1

-

ИИКТ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

-

ИИКТ

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление)

1

-

ИИКТ

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката)

1

-

ИИКТ

5.3.

Комуникационна и компютърна техника (Компютърни системи, комплекси и мрежи)

1

-

ИИКТ

5.3.

Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи)

1

ИИКТ

4.1.

Физически науки (Ядрена физика)

3

ИЯИЯЕ

4.2.

Химически науки (Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

1

-

ИЕЕС

4.2.

Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология)

1

-

ИИХ

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

1

-

ЦЛСЕНЕИ

4.2.

Химически науки (Технология на полупроводниковите материали и електронни елементи)

1

ЦЛСЕНЕИ

4.1.

Физически науки (Физика на кондензираната материя)

1

-

ИФТТ

4.1.

Физически науки (Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси)

1

-

ИФТТ

4.1.

Физически науки (Физика на вълновите процеси)

2

-

И-т по електроника

4.1.

Физически науки (Радиофизика и физическа електроника)

1

-

И-т по електроника

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

2

-

ИОМТ

4.4.

Науки за земята (Минералогия и кристалография)

1

ИМК

5.6.

Материали и материалознание (Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура)

2

-

ИМСТЦХА

5.13.

Общо инженерство (Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации (технологии и средства за сигурност и защита на критична инфраструктура при кризи)

-

1

ИМСТЦХА

4.2.

Химически науки (Неорганична химия)

1

ИОНХ

4.2.

Химически науки (Органична химия)

1

-

ИОХЦФ

4.2.

Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества)

1

-

ИОХЦФ

4.2.

Химически науки (Физикохимия)

1

-

ИФХ

4.2.

Химически науки (Полимери и полимерни материали)

2

-

И-т по полимери

4.2.

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

1

-

И-т по катализ

4.2.

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

-

И-т по катализ

4.2.

Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества)

1

-

ИМолБ

4.3.

Биологически науки (Молекулярна биология)

1

-

ИМолБ

4.3.

Биологически науки (Молекулярна генетика)

1

-

ИМолБ

4.3.

Биологически науки (Физиология на животните и човека)

-

2

И-т по невробиология

4.3.

Биологически науки (Микробиология)

1

-

ИМикрБ

5.11.

Биотехнологии (Технология на биологично активните вещества)

1

-

ИМикрБ

4.3.

Биологически науки (Биофизика)

1

ИБФБМИ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

ИБФБМИ

4.3.

Биологически науки (Физиология на животните и човека)

1

-

ИБИР

4.3.

Биологически науки (Имунология)

1

-

ИБИР

4.3.

Биологически науки (Биохимия)

1

-

ИЕМПАМ

4.3.

Биологически науки (Зоология)

1

-

ИБЕИ

4.3.

Биологически науки (Ботаника)

1

-

ИБЕИ

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)

2

1

ИБЕИ

6.5.

Горско стопанство (Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания в горите)

1

-

И-т за гората

6.5.

Горско стопанство (Лесоустройство и таксация)

1

-

И-т за гората

4.3.

Биологически науки (Биохимия)

1

-

ИФРГ

4.3.

Биологически науки (Физиология на растенията)

1

-

ИФРГ

4.3.

Биологически науки (Зоология)

-

1

НПНМ

4.4.

Науки за земята (Инженерна геология)

1

-

Геологически и-т

4.4.

Науки за земята (Литология)

1

-

Геологически и-т

4.4.

Науки за земята (Геохимия)

1

-

Геологически и-т

4.4.

Науки за земята (Физическа география и ландшафтознание)

1

-

НИГГГ

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална география (География на туризма)

1

-

НИГГГ

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия)

1

-

НИГГГ

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)

1

-

ИО – Вн

4.4.

Науки за земята (Геология на океаните и моретата)

-

1

ИО – Вн

4.1

Физически науки (Хелиофизика)

1

-

ИА НАО

4.1

Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

1

-

ИА НАО

4.1

Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

1

1

ИКИТ

4.1.

Физически науки (Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство)

1

-

ИКИТ

4.4.

Науки за земята (Дистанционни изследвания на Земята и планетите)

1

2

ИКИТ

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление)

-

1

ИКИТ

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация (Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати)

1

-

ИКИТ

2.1.

Филология (Общо и сравнително езикознание)

2

-

ИБЕ

2.1.

Филология (Българска литература (Стара българска литература)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Българска литература (Литература на Българското възраждане)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Българска литература (Нова и съвременна българска литература)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Теория и история на литературата)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Руска литература)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Балкански литератури и култури)

1

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Стара история)

1

-

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Средновековна обща история)

1

-

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история)

1

1

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Документалистика, архивистика, палеографика)

1

-

ИБалкЦТ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата)

1

-

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история (История на света и международните отношения през ново и най-ново време)

1

-

ИИстИ

2.2.

История и археология (История на България (Съвременна история на България)

1

1

ИИстИ

2.2.

История и археология (История на България (Нова българска история)

1

-

ИИстИ

2.2.

История и археология (История на България (История на Българското възраждане)

1

-

ИИстИ

2.2.

История и археология (История на България (История на българския национален въпрос)

1

-

ИИстИ

2.2.

История и археология (Документалистика, архивистика, палеографика, вкл. историография и изворознание)

1

-

ИИстИ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Етнография)

2

1

ИЕФЕМ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Фолклористика)

1

1

ИЕФЕМ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Музеология)

1

1

ИЕФЕМ

8.1.

Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразително изкуство (Нематериално културно наследство)

1

1

ИЕФЕМ

8.3.

Музикознание, музикално и танцово изкуство (Етномузикология)

1

-

ИЕФЕМ

8.3.

Музикознание, музикално и танцово изкуство (Етнохореология)

1

-

ИЕФЕМ

8.1.

Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства)

1

-

ИИИзк

8.3

Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство)

1

-

ИИИзк

8.4

Театрално и филмово изкуство (Театрознание и театрално изкуство)

1

-

ИИИзк

8.4

Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия)

1

-

ИИИзк

2.2.

История и археология (Археология)

2

-

НАИМ

2.1.

Филология (Българска литература)

1

-

КМНЦ

2.2.

История и археология (История на България)

1

-

КМНЦ

3.8.

Икономика (Народно стопанство (вкл. Регионална икономика и история на народното стопанство)

1

3

ИИконИ

3.8.

Икономика (Политическа икономия (икономикс)

1

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Икономика и управление)

-

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Световно стопанство и МИО)

-

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка)

-

2

ИИконИ

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

1

1

ИИконИ

3.6.

Право (Гражданско и семейно право)

1

-

ИДП

3.6.

Право (Стопанско/търговско право)

-

1

ИДП

3.6.

Право (Правна социология. Правна информатика)

1

1

ИДП

3.6.

Право (Административно право и административен процес)

1

1

ИДП

3.6.

Право (Международно право и международни отношения)

1

1

ИДП

3.6.

Право (Международно частно право)

1

1

ИДП

3.6.

Право (Наказателен процес)

-

1

ИДП

2.2.

История и археология (История на България (Историческа демография)

1

-

ИИНЧ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология)

1

-

ИИНЧ

3.2.

Психология (Обща психология)

1

-

ИИНЧ

3.2.

Психология (Педагогическа и възрастова психология)

1

-

ИИНЧ

3.2.

Психология (Психология на труда и инженерна психология)

1

-

ИИНЧ

3.2.

Психология (Социална психология)

1

-

ИИНЧ

3.2.

Психология (Консултативна психология)

1

-

ИИНЧ

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

1

-

ИИНЧ

2.3.

Философия (Етика)

1

-

ИФС

2.3.

Философия (История на философията)

1

-

ИФС

2.3.

Философия (Теория на познанието)

1

-

ИФС

2.3.

Философия (Онтология)

1

-

ИФС

2.3.

Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката)

1

-

ИФС

2.3.

Философия (Естетика)

1

-

ИФС

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология)

1

2

ИФС

 

4451

12. – Националната художествена академия – София, на основание на Решение № 437 от 2.06.2021 г. на Министерския съвет обявява конкурси за 2021 г. по докторска програма „Изкуствознание и изобразителни изкуства“, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, област на висше образование 8. Изкуства – общо 29 бр., в следните катедри: за редовни докторанти – общо 26 бр.: „Живопис“ – 2 бр., „Стенопис“ – 1 бр., „Скулптура“ – 2 бр., „Графика“ – 1 бр., „Книга, илюстрация, печатна графика“ – 1 бр., „Плакат и визуална комуникация“ – 2 бр., „Изкуствознание“ – 7 бр., от тях: „Модерно и съвременно изкуство“ – 2 бр., „Ново българско изкуство“ – 1 бр., „Дигитални изкуства“ – 3 бр., „Фотография“ – 1 бр.; „Керамика“ – 1 бр., „Сценография“ – 2 бр., „Индустриален дизайн“ – 1 бр., „Дизайн на порцелан и стъкло“ – 1 бр., „Дизайн за детската среда“ – 1 бр., „Мода“ – 1 бр., „Теория и практика на художественото образование“ – 3 бр., от тях: „Арттерапия“ – 1 бр., „Психология на изкуството“ – 1 бр., „Теория и практика на художественото образование“ – 1 бр.; за задочни докторанти – общо 3 бр.: „Стенопис“ – 1 бр., „Скулптура“ – 1 бр., „Реставрация“ – 1 бр. Срок за подаване на документи за докторантурите – 2 месеца след обнародването в „Държавен вестник“. За справки – тел. 02/988 17 02 – Учебно-методичен отдел.

4357

695. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р X.X., дмн“, обявява следните конкурси за нуждите на Катедрата по здравни грижи: едно място за доцент на 0,5 длъжност в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за преподаване на студентите от специалности „Медицинска сестра“ и „Лекарски асистент“; едно място за доцент на 0,5 длъжност в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и специалност „Акушерство и гинекология“ за преподаване на студентите от специалност „Акушерка“, всички със срок – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р X.X., дмн“ при Медицинския университет – София. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р X.X., дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

4415

96. – Медицинският университет „Проф. д-р X.X.“ – Варна, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва: професор: област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Педиатрия“ – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на Катедра „Педиатрия“, Факултет „Медицина“, и 0,5 щатна длъжност за Втора детска клиника към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“ (българоезично и англоезично обучение) – един за нуждите на Учебен сектор „Хигиена“, Катедра „Хигиена и епидемиология“, Факултет „Обществено здравеопазване“; доцент: област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Обща медицина“ – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на Катедра „Обща медицина“, Факултет „Медицина“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)“ – един за нуждите на Катедра „Фармакология и клинична фармакология и терапия“, Факултет „Медицина“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Пневмология и фтизиатрия“ – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на Учебен сектор по белодробни болести и алергология, Първа катедра по вътрешни болести, Факултет „Медицина“, и 0,5 щатна длъжност за Клиника „Белодробни болести“ към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Ревматология“ – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на Учебен сектор по ревматология, Първа катедра по вътрешни болести, Факултет „Медицина“, и 0,5 щатна длъжност за Клиника по ревматология към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“ (българоезично обучение и англоезично обучение) – един за нуждите на Учебен сектор „Хигиена“, Катедра „Хигиена и епидемиология“ към Факултет „Обществено здравеопазване“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Епидемиология“ – един за нуждите на Учебен сектор „Епидемиология“, Катедра „Хигиена и епидемиология“, Факултет „Обществено здравеопазване“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Кинезитерапия“ – един за нуждите на Учебен сектор „Кинезитерапия“, Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания“, Факултет „Обществено здравеопазване“; допълнителни условия по конкурса: кандидатите да имат придобита ОНС „доктор“ по специалност „Кинезитерапия“; да не се прилага изискването на чл. 125, ал. 1, т. 6 от Правилника за развитие на академичния състав на Медицинския университет – Варна; главен асистент: област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“ – един за нуждите на Учебен сектор „Технология на лекарствените форми и биофармация“, Катедра „Фармацевтични технологии“, Факултет „Фармация“; допълнителни условия по конкурса: придобита специалност „Технология на лекарствата с биофармация“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Биология“ – един за нуждите на Катедра „Биология“, Факултет „Фармация“; допълнителни условия по конкурса: в конкурса могат да участват кандидати с диплома за висше образование и докторска дисертация в професионални направления 4.3. Биологически науки и 7.1. Медицина; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, специалност „Фармацевтична химия“ – един за нуждите на Катедра „Фармацевтична химия“ към Факултет „Фармация“. Допълнителни условия по конкурса: кандидатите да имат придобити ОКС „магистър“ по специалност „Фармация“ и ОНС „доктор“ по специалност „Фармацевтична химия“; да са специализанти по или да имат призната специалност „Анализ на лекарствените продукти“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, специалност „Токсикология“ – двама, по 0,5 щатни длъжности в Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“ към Факултет „Фармация“; допълнителни условия по конкурса: кандидатите да са придобили ОКС „магистър“ по специалност „Фармация“ и ОНС „доктор“ по специалност „Токсикология“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, специалност „Протетична дентална медицина“ – един за нуждите на Катедра „Дентално материалознание и пропедевтика на протетичната дентална медицина“ към Факултет „Дентална медицина“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология“ към Факултет „Дентална медицина“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Онкология“ – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на Катедра „Онкология“, Факултет „Медицина“, и за Клиника „Медицинска онкология“ към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; изисквания към кандидатите: преподавателски стаж минимум 3 години, придобити ОКС „магистър“ по специалност „Медицина“ и ОНС „доктор“ по специалност „Онкология“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Ендокринология“ – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“, Факултет „Медицина“, и 0,5 щатна длъжност за Клиника „Вътрешни болести“ към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Неврохирургия“ – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на Катедра „Неврохирургия и УНГ болести“, Факултет „Медицина“, и 0,5 щатна длъжност за Клиника по неврохирургия към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Нервни болести“ – двама, по 0,5 щатна длъжност за нуждите на Катедра „Нервни болести и невронауки“, Факултет „Медицина“, и по 0,5 щатна длъжност за Клиника „Нервни болести“ към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3. Биологични науки, специалност „Медицинска генетика“ – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на Катедра „Медицинска генетика“, Факултет „Медицина“, и за Лаборатория по медицинска генетика към УМБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Акушерство и гинекология“ – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на Катедра „Акушерство и гинекология“, Факултет „Медицина“, и 0,5 щатна длъжност за Отделение „Гинекология“ към СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов – Варна“ – ЕООД; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Медицина на бедствените ситуации“ (българоезично и англоезично обучение) – един за нуждите на Катедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина“, Факултет „Обществено здравеопазване“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи“ (българоезично обучение) – един за нуждите на Учебен сектор „Акушерка“, Катедра „Здравни грижи“, Факултет „Обществено здравеопазване“; допълнителни условия по конкурса – кандидатите да имат придобита ОКС „магистър“ по специалност „Управление на здравните грижи“ и професионална квалификация по специалност „Акушерка“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи“ (българоезично обучение) – един за нуждите на Учебен сектор „Медицинска сестра“, Катедра „Здравни грижи“, Факултет „Обществено здравеопазване“; допълнителни условия по конкурса – кандидатите да имат придобита ОКС „магистър“ по специалност „Управление на здравните грижи“ и професионална квалификация по специалност „Медицинска сестра“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Логопедия“ (българоезично обучение) – двама за нуждите на Катедра „Логопедия и медицинска педагогика“, Факултет „Обществено здравеопазване“; изисквания към кандидатите: придобита ОКС „магистър“ по специалност „Логопедия“ или „Специална педагогика с професионална квалификация – Логопед“ и придобита ОНС „доктор“ по специалност „Специална педагогика“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“ – един за нуждите на Учебен сектор „Хигиена“, Катедра „Хигиена и епидемиология“, Факултет „Обществено здравеопазване“; допълнителни условия по конкурса: придобита ОКС „магистър“ по „Медицина“, придобита ОНС „доктор“ по специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи“ (българоезично обучение) – един за нуждите на Катедра „Здравни грижи“ – Филиал Сливен; допълнително условие: кандидатите да притежават професионална квалификация по специалност „Акушерка“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на общественото здраве“ (българоезично обучение) – един за нуждите на Учебен сектор „Инспектор по обществено здраве“ в Медицински колеж – Варна; допълнителни изисквания: професионална квалификация по специалност „Санитарен инспектор“; ОКС „бакалавър“ по специалност „Управление на здравните грижи“; ОКС „магистър“ по специалност „Обществено здравеопазване“; ОНС „доктор“ по специалност „Управление на общественото здраве“. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За справки и документи – Медицински университет – Варна, ул. Марин Дринов № 55, отдел „Кариерно развитие“, ет. 3, стая 320, тел.: 052/677-055 и 052/677-156.

4361

84. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за: главен асистент в професионално направление 5.13. Общо инженерство, учебна дисциплина „Управление на риска“, факултет: „Машинно-технологичен факултет“, катедра „Индустриален мениджмънт“ – 1 брой, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; главен асистент в професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност „Машинознание и машинни елементи“, факултет: „Машинно-технологичен факултет“, катедра „Машинознание и машинни елементи“ – 1 брой, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; доцент в професионално направление 4.5. Математика, учебни дисциплини: „Математически анализ“ и „Изследване на операциите“, факултет: ФИТА, катедри „Софтуерни и интернет технологии“ и „Компютърни науки и технологии“ – 1 брой, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.

4376

69. – Националният военен университет „X.X.“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент от област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)“, за нуждите на първично звено катедра „Национална и регионална сигурност“ на приемащо структурно звено факултет „Общовойскови“ на НВУ „X.X.“ – едно място, за цивилен служител. Условията по конкурса, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са обявени със Заповед на началника на НВУ „X.X.“ № РД-02-794 от 7.07.2021 г. и на сайта на университета, линк: https://www.nvu.bg/bg/node/603. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на университета в гр. Велико Търново. Тел. за контакт: 062618822; Siemens: 62364.

4337

306. – Висшето училище по телекомуникации и пощи – София, обявява конкурс за прием на докторанти за учебната 2021 – 2022 г. в съответствие с Решение № 437 на МС от 2.06.2021 г. с краен срок за подаване на документите – 3.09.2021 г.:

Списък на специалностите, броя места по професионални направления и форма на обучение, по които се обявява конкурс за докторанти във Висшето училище по телекомуникации и пощи за учебната 2021 – 2022 г.

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форми на обучение

Всичко

редовна

задочна

самостоятелна

3.

Социални, стопански и правни науки

5

5

15

25

3.7.

Администрация и управление

5

5

15

25

5.

Технически науки

5

5

10

20

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

5

5

10

20

Общо:

45

 

Документи се подават на адрес: София, ул. Акад. X.X. № 1, ВУТП, стая № 201, отдел „Деловодство“, тел. (+359) 088 887 8068.

4414

8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София, обявява конкурси за академични длъжности, както следва: доцент по професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Зоология (арахнология)“ за нуждите на изследователска група „Фауна, таксономия и екология на безгръбначни“ към отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ – 1 брой; главен асистент по професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Генетика“ за нуждите на изследователска група „Молекулярно-еволюционни изследвания“ към отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ – 1 брой; главен асистент по професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Ботаника“ за нуждите на изследователска група „Флора и флорогенеза“ към отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси“ – 1 брой. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на института: www.iber.bas.bg. Справки: при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com). Документи се подават в деловодството на ИБЕИ, София, бул. Цар Освободител № 1.

4338

40. – Институтът за изследване на изкуствата при БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по 05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства (възрожденско и следосвобожденско църковно изкуство), област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.1. Теория на изкуствата – един за нуждите на сектор „Изобразителни изкуства“ със срок 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в института, ул. Кракра № 21; справки на тел. 02 944 24 14.

4327

13. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД, София, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Детска хирургия“, за нуждите на Клиниката по детска хирургия – един, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи на адрес: София, бул. Ген. Тотлебен № 21, тел. 02/9154 400.

4312

22. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на план за регулация и застрояване и схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за м. Гробищен парк на с. Балша, поземлени имоти с кадастрални идентификатори 02511.4621.1, 02511.4621.2, 02511.4621.3, 02511.4621.4, 02511.4621.5 и 02511.4621.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Балша; план за улична регулация: за нова улица по о.т. 154 – 154а, за нова улица по о.т. 154б – о.т. 154а, за нова улица по о.т. 154а – о.т. 154в и за нова пешеходна алея по о.т. 154в – о.т. 154г; изменение на плана за улична регулация за улица по о.т. 148 – о.т. 154 от плана на с. Балша, които са изложени в Район „Нови Искър“ – СО. Заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Район „Нови Искър“ – СО.

4313

159. – Община Белица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Оптична кабелна линия от съществуваща шахта № 1 извън регулацията на с. Краище до нов стълб в ПИ 77596.37.82 на границата му с ПИ 77596.35.209 по КККР на с. Горно Краище“, на територията на община Белица, с възложител „Лифоет – 2007“ – ЕООД, управител X.X.X.. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Белица, адрес: гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.

4399

159а. – Община Белица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация по отношение на част от поземлен имот с идентификатор № 03504.1.607 по КККР на землище на гр. Белица, к.к. Семково, община Белица, с цел промяна на предназначението от „горска“ в „за комплексно обществено обслужване – ски писта“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Белица, адрес: гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.

4400

8. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура, външен водопровод 90 до имот с идентификатор 04279.38.64 в местността Кури дере по кадастралната карта на Благоевград с трасе и сервитут, преминаващи и ограничаващи ползването на имот с идентификатор 04279.38.60 (полски път – общинска собственост). На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград. Проектът се намира в стая № 219 в сградата на Община Благоевград.

4336

1. – Община гр. Божурище, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПРЗ) в обхват: поземлени имоти с идентификатори 18174.18.182 и 18174.18.273, м. Мъртвак, с. Гурмазово, община Божурище. С проекта за ПУП – плана за регулация, от поземлени имоти с идентификатори 18174.18.182 и 18174.18.273, м. Мъртвак, с. Гурмазово, се създават двадесет и три нови урегулирани поземлени имота и два нови квартала. С проекта за ПУП – плана за застрояване, се създава устройствената зона – жилищна, с малка височина на застрояване, означена като Жм. Проектът за ПУП – ПР и ПЗ е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4301

14. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – външен водопровод за захранване на имоти в кадастрален район 34 в землището на с. Твърдица, община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.

4401

4. – Община Годеч на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на с. Губеш в кв. 16 и 17, както следва: премахват се УПИ XIII-119 и XIV-119, 128 и се изменя регулацията на УПИ I-119,129 в кв. 17, така че да се запазят границите на поземлени имоти № 119 и 129; образува се нов УПИ с № XIII-128 в кв. 17, така че да се запазят границите на поземлен имот № 128; изменя регулацията на УПИ XIII-116 и XIV – общ., 117 в кв. 16, така че да се запазят границите на поземлен имот № 116. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината, адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация Годеч.

4305

2. – Община Димово на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересувани лица по чл. 131 от ЗУТ, че с Решение № 158, взето с протокол № 20 от 30.06.2021 г. на Общинския съвет – Димово, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на оптичен кабел по селскостопански общински пътища от урбанизираната територия на с. Арчар до ПИ с идентификатор 00672.178.37, местност Върха, землище с. Арчар, община Димово.

4367

17. – Областният управител на област Добрич на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 62, ал. 2 от АПК съобщава, че е издал Заповед № РкД-20-128 от 13.07.2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешение за строеж № 04 от 8.05.2012 г. на обект: „Два броя ветрогенератора с височина на кулата до 80 м и диаметър на витлото до 66 м в ПИ 17275.3.76 в землището на с. Горун, община Шабла, и кабелна линия 20 kV от тях до ГРУ в ПИ 57861.10.59 в землището на с. Поручик Чунчево, община Каварна“, с възложител „АЙС“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, район „Приморски“, ж.к. Бриз, ул. 111 № 6, ЕИК: 103311406, представлявано от X.X.X., като на страница първа от разрешението за строеж, раздел „Местоположение“, текстът „ПИ № 16095.33.56 в землището на с. Горичане, община Шабла“ да се чете: „ПИ № 57861.10.106 в землището на с. Поручик Чунчево, община Каварна, област Добрич“.

4362

1. – Община гр. Етрополе, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) на улица с о.т. 107-108-109-113 в участъка между кв. 45 и 46 по плана на гр. Етрополе с цел съобразяване с изградената на място улица и границите на имотите от кадастралния план и план за регулация (ПР) за изменение на УПИ (парцели) ІХ-1780, Х-1781 и ХІ-1782 в кв. 45 и УПИ (парцели) І – „Битови услуги“, ІІ-1767, ІІІ-1768 и ІV-1769 в кв. 46 по плана на гр. Етрополе. Проектът и съпътстващата го документация е изложен в отдел „ТСУ“ при ОбА – Етрополе, ет. 1, стая № 102 и може да бъде разгледан всеки работен ден в рамките на работното време. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Етрополе в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4370

32. – Община Луковит на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 274 по протокол № 29 от 24.06.2021 г. на Общинския съвет – Луковит, е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхват кв. 221 и 223, засягащ имоти, както следва: УПИ I (ПИ с идентификатор 44327.502.684), УПИ II (ПИ с идентификатор 44327.502.683), УПИ III (ПИ с идентификатор 44327.502.682), УПИ VIII (ПИ с идентификатор 44327.502.686), УПИ IX (ПИ с идентификатор 44327.502.2763) и УПИ X (ПИ с идентификатор 44327.502.685), попадащи в кв. 221 по регулационния план на гр. Луковит; УПИ I (ПИ с идентификатор 44327.502.2731), УПИ II (ПИ с идентификатор 44327.502.2951), УПИ XV (ПИ с идентификатор 44327.502.2737), УПИ XVI (ПИ с идентификатор 44327.502.3001), УПИ XVII (ПИ с идентификатор 44327.502.739) и УПИ XVIII (ПИ с идентификатор 44327.502.740), попадащи в кв. 223 по регулационния план на гр. Луковит, с който се отразява съществуваща на място улица, но неотразена в регулационния план на града, одобрен със Заповед № 180 от 1986 г. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, ет. 3, стая № 26, отдел РУТОС. Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението пред Административния съд – Ловеч, чрез кмета на община Луковит в 30-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.

4402

4. – Община гр. Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 291, взето с протокол № 34 на редовно заседание на Общинския съвет – гр. Лясковец, проведено на 24.06.2021 г., се одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на трасе за ел. кабел 20 kV от поземлен имот (ПИ) 23217.251.571 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Драгижево, община Лясковец, до поземлен имот (ПИ) 44793.258.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лясковец, община Лясковец. Решението може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Велико Търново, чрез Общинския съвет – гр. Лясковец, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.

4356

54. – Община Мездра на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на новообразуваните поземлени имоти с идентификатори: № 16256.64.91 с площ 5,002 дка, образуван от 16256.64.14, № 16256.64.93 с площ 5,924 дка, образуван от 16256.64.82, № 16256.64.94 с площ 0,782 дка, образуван от 16256.64.34, в землището на с. Горна Кремена, за Кариера за добив на подземни богатства от находище „Требежа“. Проектът с пълната текстова и графична част на ПУП – ПЗ се намира за разглеждане и обществен достъп всеки работен ден в стая № 105, ет. 1 в сградата на Община Мездра с административен адрес: гр. Мездра, ул. Христо Ботев № 27. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до кмета на общината в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

4306

55. – Община Мездра на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за съгласуване и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на новообразуван поземлен имоти с идентификатор № 16256.15.326 с площ 78,687 дка, образуван от 16256.15.125, в землището на с. Горна Кремена, участък „Буков дол“, за Кариера за добив на подземни богатства от находище „Горна Кремена“. Проектът с пълната текстова и графична част на ПУП – ПЗ се намира за разглеждане и обществен достъп всеки работен ден в стая № 105, ет. 1 в сградата на Община Мездра с административен адрес: гр. Мездра, ул. Христо Ботев № 27. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до кмета на общината в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

4307

34. – Община Пазарджик на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 145 от 28.06.2021 г., взето с протокол № 8, е одобрен ПУП – парцеларен план за пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре, община Пазарджик, и промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 46749.148.136 и част от ПИ с идентификатор 46749.148.88, и двата с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре, община Пазарджик. Пътният достъп започва от обслужващата зона на път І-8 „Пазарджик – Пловдив“ при км 198+000 дясно, като се проектира забавителен и ускорителен шлюз за сметка на обхвата на пътя. Входът на обекта е при км 197+950 дясно, а изходът – при км 198+050 дясно, след което трасето пресича последователно ПИ с идентификатор 46749.148.136, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ с идентификатор 46749.148.137, НТП – напоителен канал чрез преместване, ПИ с идентификатор 46749.148.88, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, за осъществяването на пътен достъп до ПИ с идентификатор 46749.148.126, м. Каймака по КККР на землище с. Мало Конаре, община Пазарджик. Дължината на проектното трасе е 235 м, а засегнатата площ е около 1,077 дка имоти – общинска собственост. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4368

92. – Община Стара Загора на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – план за регулация на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 357 от 26.07.2012 г. на Общинския съвет – Стара Загора, и Заповед № 118 от 26.01.1996 г. на кмета на община Стара Загора, в частта му за УПИ І – жил. с-во, КОО и ППГ, в кв. 5331, УПИ І – жил. с-во, КОО и ППГ, в кв. 2331, УПИ І – жил. с-во, КОО и ППГ, в кв. 326, УПИ І – жил. с-во, КОО и ППГ, УПИ ІІ – за ДОО, УПИ ІІІ – за ДОО, и УПИ ІV – жил. с-во и КОО, в кв. 329, УПИ І – жил. с-во, КОО и ППГ, в кв. 326а и улица с о. т. 8173 – о. т. 4640. Проектът се намира в сградата на общинската администрация – Стара Загора, ет. 5, стая № 515. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, искания и предложения по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

4288

4. – Община Хисаря на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 131 от ЗУТ уведомява заинтересуваните лица, че с Решение № 71 по с протокол № 20 от 1.07.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря във връзка с Решение № 821 по протокол № 84 от 29.08.2019 г. на ОбС – Хисаря, писмо № ПУ-01-508-(1) от 2.06.2021 г. на БДИБР – Пловдив, и писмо № ОВОС-875-3 от 23.06.2021 г. на РИОСВ – Пловдив, е допуснат за съобщаване ПУП – парцеларен план за трасе на канал HDPE 500 за канализация смесен поток пречистени битово-фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води и дъждовни води от откритите площи след каломаслоуловител за обект „Дестилерия за етерично маслени култури“ в УПИ 299009 за производствена и складова дейност (ПИ 69016.299.11) до повърхностни води – река Кошовица, ПИ с идентификатор 69016.106.612, по КККР на с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив, преминаваща през ПИ 69016.1.771 – местен път, ПИ 69016.1.112 – селскостопански път, 69016.299.554 – гори и храсти в земеделски земи, 69016.106.614 – гори и храсти в земеделски земи, до 69016.106.612 – водно течение, река, публична общинска собственост, по линии и надписи в кафяв цвят за трасето и пунктир и щрих в сив цвят за сервитута в приложения проект. Преписката се намира в сградата на общинската администрация – Хисаря, ет. 2, отдел УТСТИ, и може да се разгледа всеки присъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Хисаря.

4304

22. – Община Ябланица на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 219 от 27.05.2021 г. на Общинския съвет – гр. Ябланица, е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатори 87014.49.2 и 87014.49.328, ВиК-схема, електросхема и ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (външен водопровод), намиращ се в м. Нановица, гр. Ябланица, община Ябланица. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Ябланица до Административния съд – Ловеч.

4375

1. – Община с. Иваново, област Русе, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 293 по протокол № 26 от 24.06.2021 г. на Общинския съвет – с. Иваново, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Довеждащ водопровод с две трасета до имот с идентификатор 47977.147.2 в местност Лагера по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мечка и до УПИ ХIII-45 в кв. 5 по плана на с.о. Стълпище, община Иваново, област Русе“. Трасето на водопровода ще премине през поземлени имоти с идентификатори 47977.4.116, 47977.30.51, 47977.38.35, 47977.40.8, 47977.40.61, 47977.52.1, 47977.52.76, 47977.52.77, 47977.60.1, 47977.60.51, 47977.60.59, 47977.62.3, 47977.64.17, 47977.64.18, 47977.64.19, 47977.64.20, 47977.64.50, 47977.64.92, 47977.64.145, 47977.93.1, 47977.93.2, 47977.93.3, 47977.93.4, 47977.93.5, 47977.93.8, 47977.93.9, 47977.93.86, 47977.93.103, 47977.135.1, 47977.147.4, 47977.147.11, 47977.148.5, 47977.148.7, 47977.148.268 и 47977.155.1 по кадастралната карта на с. Мечка, община Иваново, област Русе. Проектът се намира в дирекция СА в административната сграда на Община Иваново в с. Иваново, ул. Олимпийска № 75, ет. 1, стая № 6.

4335

Административният съд – София-град, съобщава, че са постъпили жалби на „Фронери България“ – ЕООД, ЕИК 204185210, със седалище в София, срещу чл. 17а, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 24, ал. 3, чл. 36а, ал. 6 и чл. 68, ал. 1, т. 3 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столичната община, издадена от Столичния общински съвет, в редакцията й от 26.07.2018 г., въведена с Решение № 509 по протокол № 58 от 26.07.2018 г. на СОС (върнато за ново обсъждане и повторно прието с Решение № 675 по протокол № 61 от 27.09.2018 г.), по които е образувано адм. д. № 12268/2020 г. по описа на Административния съд – София-град, XIII тричленен състав. Лицата, които имат правен интерес, могат да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с административния орган в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“, като подадат заявление до съда с приложени към него преписи за другите страни в производството.

4363

Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване на § 2, т. 1, букви „б“, „в“, „г“ и „д“ от Наредбата за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Нови пазар, приета с Решение № 177 по протокол № 18 от 21.12.2020 г. на Общинския съвет – гр. Нови пазар. Въз основа на жалбата е образувано адм. дело № 191/2021 г. по описа на Административния съд – Шумен, насрочено за 13.09.2021 г. от 10 ч.

4360

Варненският окръжен съд, търговско отделение, по т. д. № 748/2020 г. постановява връчването на книжата по делото до ответника Йоанис Григориадис (Ioannis Grigoriadis), германски гражданин, роден на 30.07.1979 г., с постоянен адрес: Федерална република Германия, гр. Щутгарт, Морингер Щтрасе № 61, да се извърши чрез обнародване в „Държавен вестник“. Уведомява ответника, че следва в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в деловодството на съда, за да получи преписи от исковата молба и приложенията, тъй като в противен случай ще му бъде назначен особен представител.

4364

Окръжният съд – Монтана, съобщава на Мд Бадша Аламгир (Md Badsha Alamgir), роден на 13.12.1986 г., гражданин на Бангладеш, без постоянен и настоящ адрес в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, че по искова молба с правно основание чл. 62, ал. 2 СК от X.X.X. от гр. Монтана е образувано гр. д. № 65/2021 г. по описа на Окръжния съд – Монтана, и в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ същият да се яви в деловодството на Окръжния съд – Монтана, за получаване на препис от исковата молба и приложенията към нея за отговор по чл. 131 от ГПК. В случай че не се яви, за да получи книжата в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на разноски на ищцата.

4403

Районният съд – Дулово, уведомява Людмила Сюлейманоглу – родена на 6.01.1985 г., гражданка на X.X., понастоящем с неизвестен адрес в чужбина, че срещу нея е заведено гр. д. № 252/2021 г. по описа на Районния съд – Дулово, от Реджеб Али Реджеб за развод по чл. 49 от СК и че в деловодството на съда на адрес гр. Дулово, област Силистра, ул. Васил Левски № 12, се намират исковата молба и приложенията, които може да получи в двуседмичен срок от обнародването на уведомлението в „Държавен вестник“. При неявяване на Людмила Сюлейманоглу или упълномощено от нея лице в указания двуседмичен срок съдът ще й назначи особен представител.

4365

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на ЮЛНЦ „Сдружение на студентите по индустриално инженерство и мениджмънт“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на сдружението свиква общо събрание на 31.08.2021 г. в 10 ч. в София, ж.к. Студентски град, бл. 33, ет. 5, офис 5, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет на сдружението през 2019/2020 г.; 2. доклад на сдружението за финансовото състояние на сдружението през 2019/2020 г.; 3. отчет за дейността на управителния съвет на сдружението през 2020/2021 г.; 4. доклад на сдружението за финансовото състояние на сдружението през 2020/2021 г.; 5. освобождаване от длъжност и от отговорност членовете на управителния съвет на сдружението и председателя на сдружението; 6. избор на нов управителен съвет на сдружението и нов председател на сдружението; 7. промяна адреса на седалището на сдружението; 8. промяна в целите на сдружението; 9. промяна в средствата на сдружението; 10. промяна начина на свикване на ОС. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението. Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на членовете на общото събрание в офиса на сдружението по седалището и адреса на управление.

4405

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българско общество за проучване на XVIII век“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива общо събрание на сдружението на 15.11.2021 г. в 18 ч. в София, бул. Цар Освободител № 15, Нова конферентна зала на СУ „Св. X.X.“, при следния дневен ред: 1. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет и избор на нови членове на управителния орган за нов двугодишен мандат; 2. промяна на адреса на управление на сдружението; 3. приемане на промени в устава на сдружението; 4. приемане на годишен доклад и годишен отчет за дейността на сдружението за 2019 и 2020 г.; 5. приемане на бюджет на сдружението за 2022 г.; 6. гласуване на решение за размера на членския внос и събиране на членски внос; 7. разни. В случай че в посочения час не се явят членове на сдружението в необходимия по устава кворум за провеждане на редовното общо събрание, заседанието ще се проведе в 19 ч. на същия ден и адрес, колкото и членове се явят. Всеки от членовете на сдружението може да получи достъп до документите и материалите, свързани с дневния ред, на имейл, както и проекта за изменение на устава на сдружението. Поканват се всички членове на сдружението да участват в заседанието на общото събрание.

4406

143. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Ловно-рибарско дружество „Персин“ – гр. Белене, област Плевен, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, съгласно чл. 29, ал. 3 от устава на сдружението и т. 1 от протокол № 22 от 16.07.2021 г. на УС на сдружението свиква на 24.10.2021 г. от 18 ч. в сградата на Община Белене, зала № 26, общо събрание при следния дневен ред: 1. отчет за дейността и финансовото състояние на сдружението за 2020 г.; 2. отчет на контролния съвет за 2020 г.; 3. промяна в устава на сдружението; 4. мандатно освобождаване на членовете на управителния съвет и членовете на контролния съвет; 5. избор на управителен съвет на сдружението; 6. избор на председател на управителния съвет от състава на управителния съвет; 7. избор на контролен съвет; 8. избор на председател на контролния съвет от състава на контролния съвет; 9. приемане на бюджет на сдружението за 2021 г.; 10. избор на представител/делегат на сдружението в общото събрание на НЛРС – СЛРБ; 11. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място по обявения дневен ред.

4457

1. – Управителният съвет на ЛС „Провадия“ – Провадия, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и глава V, ал. 24 (3) от устава на сдружението свиква общо събрание на 24.09.2021 г. в 18 ч. в залата на сдружението при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на сдружението за 2019/2020 г.; 2. избор на нов член на управителния съвет на сдружението; 3. избор на делегати за общото събрание на НЛРС „СЛРБ“ – София; 4. разни.

4359

1. – Управителният съвет на сдружение „Шанс за всички“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.09.2021 г. в 13 ч. в Русе, ул. Сърнена гора № 55а, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния доклад за дейността за 2020 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет за 2020 г.; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

4369

1. – Управителният съвет на сдружение „Свят за всички“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.09.2021 г. в 11 ч. в Русе, ул. Пирот № 10, в офиса на сдружението, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния доклад за дейността за 2020 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет за 2020 г.; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

4407