Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 27.VII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-44 от 14 юли 2021 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 322, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Сандански след Решение № 125 от 27.05.2021 г. на Общинския съвет – Сандански, становище от Регионалното управление на образованието – Благоевград, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-1107 от 21.05.2021 г. на министъра на образованието и науката, поради завършване на учениците от IV клас и липса на ученици в училището за учебната 2021/2022 година, считано от 15.09.2021 г. закривам НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Поленица, община Сандански, област Благоевград.

1. Учениците от НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Поленица, община Сандански, област Благоевград, да продължат обучението си след IV клас при условията на чл. 12 от ЗПУО.

2. Задължителната документация на НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Поленица, община Сандански, област Благоевград, да се съхранява в III ОУ „X.X.“ – гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград.

3. Имуществото на НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Поленица, община Сандански, област Благоевград, което е общинска собственост, се предоставя за управление със заповед на кмета на община Сандански.

4. Имуществото, собственост на НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Поленица, община Сандански, област Благоевград, се предоставя на III ОУ „X.X.“ – гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

Министър: Н. Денков

4427

 

ЗАПОВЕД № РД-14-45 от 14 юли 2021 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 3, чл. 311, ал. 4 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка с мотивирано предложение от финансиращия орган в доклад № 80-498/9.07.2021 г. и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-1107 от 21.05.2021 г. на министъра на образованието и науката нареждам следните промени в Учебен център – специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование съгласно Заповед № РД-14-212 от 2.12.2016 г. на министъра на образованието и науката:

1. Наименование: Национален STEM център.

2. Официален адрес: гр. София, бул. Драган Цанков № 21А; допълнителен адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 5, ет. 3.

3. Предмет на дейност: по чл. 50, т. 1, 2, 3, 6 и 7 от ЗПУО – изследователска и информационна дейност; организационно и/или методическо подпомагане; дейности, свързани с квалификацията на педагогическите специалисти; дейности по управление на международни програми; дейности по съхраняване и развитие на образователното дело.

4. Численост на персонала – 46 щатни бройки.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

Министър: Н. Денков

4428

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-46 от 24 юни 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и Решение № 484 от 6.04.2010 г. на Административния съд – Пловдив, постановено по адм. д. № 1334/2009 г., одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за сграда с идентификатор 56784.519.140.1 в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

4461

 

ЗАПОВЕД № РД-18-47 от 8 юли 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Горни Окол, община Самоков, област София. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 17.03.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

4468

 

ЗАПОВЕД № РД-18-48 от 8 юли 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Гуцал, община Самоков, област София.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 17.03.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

4469

 

ЗАПОВЕД № РД-18-49 от 8 юли 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Долни Окол, община Самоков, област София.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 17.03.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

4470

 

ЗАПОВЕД № РД-18-50 от 8 юли 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Марица, община Самоков, област София.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 17.03.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

4471

 

ЗАПОВЕД № РД-18-51 от 8 юли 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Широки дол, община Самоков, област София.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 17.03.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

4472

 

ОБЩИНА ДОБРИЧ

ЗАПОВЕД № 921 от 12 юли 2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 1, чл. 321, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и в изпълнение на Решение № 23-15 от 29.06.2021 г. на Общинския съвет – гр. Добрич, нареждам:

Преобразувам 6 общински детски градини в 3, както следва:

І. ДГ № 9 „Пчеличка“ с адреси гр. Добрич, ул. Христо Смирненски № 5 и ул. Екзарх Антим І № 2, се влива в ДГ № 8 „Бодра смяна“ с адрес гр. Добрич, ул. Генерал Колев № 13.

1. След вливането преобразуваната детска градина е с наименование Детска градина № 8 „Бодра смяна“ с официален адрес: гр. Добрич, ул. Генерал Колев № 13.

2. Осъществяването на дейността на предучилищното образование ще се извършва в сградите с адреси: ул. Генерал Колев № 13, ул. Христо Смирненски № 5 и ул. Екзарх Антим І № 2.

3. ДГ № 8 „Бодра смяна“ се определя за правоприемник на ДГ № 9 „Пчеличка“.

4. Разпределението на децата по групи и сгради в детските градини не се променя и се извършва съгласно действащите правила за електронен прием на деца в общинските детски градини на територията на община гр. Добрич.

5. Предоставя стопанисваните от ДГ № 9 „Пчеличка“ сгради, терени и инвентар за стопанисване и управление на ДГ № 8 „Бодра смяна“.

6. Задължителната учебна документация се съхранява съответно в двете сгради на детската градина.

7. Трудовите правоотношения със служителите на преобразуваните детски градини се уреждат при условията на чл. 123, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

8. Финансиращ орган: Община гр. Добрич.

ІІ. ДГ № 24 „Приказен свят“ с адрес гр. Добрич, ул. Дунав № 16, се влива в ДГ № 12 „Щурче“ с адрес гр. Добрич, ул. Вардар № 67.

1. След вливането преобразуваната детска градина е с наименование Детска градина № 12 „Щурче“ с официален адрес: гр. Добрич, ул. Вардар № 67.

2. Осъществяването на дейността на предучилищното образование ще се извършва в сградите с адреси: ул. Вардар № 67 и ул. Дунав № 16.

3. ДГ № 12 „Шурче“ се определя за правоприемник на ДГ № 24 „Приказен свят“.

4. Разпределението на децата по групи и сгради в детските градини не се променя и се извършва съгласно действащите правила за електронен прием на деца в общинските детски градини на територията на община гр. Добрич.

5. Предоставя стопанисваните от ДГ № 24 „Приказен свят“ сгради, терени и инвентар за стопанисване и управление на ДГ № 12 „Щурче“.

6. Задължителната учебна документация се съхранява съответно в двете сгради на детската градина.

7. Трудовите правоотношения със служителите на преобразуваните детски градини се уреждат при условията на чл. 123, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

8. Финансиращ орган: Община гр. Добрич.

ІІІ. ДГ № 7 „Пролет“ с адрес гр. Добрич, ж. к. Добротица № 16, се влива в ДГ № 25 „Весела“ с адрес гр. Добрич, ж. к. Дружба № 54.

1. След вливането преобразуваната детска градина е с наименование Детска градина № 25 „Весела“ с официален адрес: гр. Добрич, ж. к. Дружба № 54.

2. Осъществяването на дейността на предучилищното образование ще се извършва в сградите с адреси: ж. к. Дружба № 54, и ж. к. Добротица № 16.

3. ДГ № 25 „Весела“ се определя за правоприемник на ДГ № 7 „Пролет“.

4. Разпределението на децата по групи и сгради в детските градини не се променя и се извършва съгласно действащите правила за електронен прием на деца в общинските детски градини на територията на община гр. Добрич.

5. Предоставя стопанисваните от ДГ № 7 „Пролет“ сгради, терени и инвентар за стопанисване и управление на ДГ № 25 „Весела“.

6. Задължителната учебна документация се съхранява съответно в двете сгради на детската градина.

7. Трудовите правоотношения със служителите на преобразуваните детски градини се уреждат при условията на чл. 123, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

8. Финансиращ орган: Община гр. Добрич.

Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица по надлежния ред за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обнародване в „Държавен вестник“ съгласно чл. 15, ал. 3 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование и влиза в сила от 1.09.2021 г.

Кмет: Й. Йорданов

4429

 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 441 от 27 май 2021 г.

На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Казанлък, реши:

І. Одобрява изменение на общия устройствен план на община Казанлък за следните имоти:

А: В урбанизираната територия на гр. Казанлък:

1. ПИ с идентификатори 35167.501.369 и 35167.501.370, представляващи УПИ ІІІ – за ОДО, и ІІ – за трафопост, кв. 51 по плана на гр. Казанлък, собственост на „Кей Джи Казанлък“ – ООД, ЕИК 202993925, като се променя устройствената зона на терена от „общественообслужващи дейности“ (Оо) в жилищно средноетажно застрояване (Жс). Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване – mах 70%; коефициент на интензивност (Кинт.) – mах 2; минимална озеленена площ – 30%; височина – mах 15 м.

2. ПИ с идентификатори 35167.502.6140, 35167.502.6137 и 35167.502.6135, представляващи УПИ XIV-6140, XV-6137, XVI-6135 в кв. 178 по плана на гр. Казанлък, собственост на „Нимекс“ – ООД, ЕИК 123094839, като се разширява разположената от югоизток смесена централна зона и се променя устройствената зона от жилищно малкоетажно застрояване (Жм) в смесена централна зона (Ц). Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване – mах 80%; коефициент на интензивност (Кинт.) – mах 3; минимална озеленена площ – 20%; височина – mах 26 м.

3. ПИ с идентификатори 35167.505.1408 и 35167.505.1409, представляващи УПИ IV-1408 и XIX-1409, кв. 79 по плана на гр. Казанлък, собственост на „Дюлгеров – Станков“ – ООД, ЕИК 123732761, като се променя устройствената зона на терена от жилищно малкоетажно застрояване (Жм) в жилищно средноетажно застрояване (Жс). Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване – mах 70%; коефициент на интензивност (Кинт.) – mах 2; минимална озеленена площ – 30%; височина – mах 15 м.

4. ПИ с идентификатор 35167.505.1404, представляващ УПИ І-1404, кв. 79 по плана на гр. Казанлък, собственост на X.X.X., като се променя устройствената зона на терена от жилищно малкоетажно застрояване (Жм) в жилищно средноетажно застрояване (Жс). Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване – mах 70%; коефициент на интензивност (Кинт.) – mах 2; минимална озеленена площ – 30%; височина – mах 15 м.

5. ПИ с идентификатори 35167.502.5004, 35167.502.5005 и 35167.502.5006, представляващи УПИ V-5004, IV-5005 и ІІІ-5006, кв. 40 по плана на гр. Казанлък, собственост на X.X.X., като се променя устройствената зона на терена от жилищно малкоетажно застрояване (Жм) в жилищно средноетажно застрояване (Жс). Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване – mах 70%; коефициент на интензивност (Кинт.) – mах 2; минимална озеленена площ – 30%; височина – mах 11 м.

6. ПИ с идентификатори 35167.505.9172 и 35167.505.9173 (образувани от разделянето на ПИ 35167.505.27), представляващи УПИ V-27 и IV-27, 112, 295, 296, 297, кв. 380 (номер по предходен план кв. 389) по плана на гр. Казанлък, собственост на ЕТ „X.X.“, ЕИК 123537156, като за ПИ 35167.505.9172 се променя устройствената зона на терена от социална инфраструктура (Т) в жилищно средноетажно застрояване (Жс), а за ПИ 35167.505.9173 смесена многофункционална зона (Смф), се разширява на изток до края на имота, като отпада установената с действащия ОУП зона за озеленяване (Оз). Устройствените показатели стават следните: за зона Жс: плътност на застрояване – mах 70%; коефициент на интензивност (Кинт.) – mах 2; минимална озеленена площ – 30%; височина – mах 15 м; за зона Смф: плътност на застрояване – mах 70%; коефициент на интензивност (Кинт.) – mах 2,5; минимална озеленена площ – 30%; височина – mах 15 м.

Б: В урбанизираната територията на с. Енина:

1. ПИ с идентификатори 27499.501.839, 27499.501.840, 27499.501.1443, 27499.501.1444, 27499.501.1447, 27499.501.1448 и 27499.501.1449 по КККР на с. Енина, кв. 133 и кв. 137, собственост на ЕТ „Ви-Ки – X.X.“, ЕИК 201332331 и ПИ с идентификатор 27499.501.857 по КККР на с. Енина, кв. 133, собственост на „ДС-1 Груп“ – ООД, ЕИК 204659579, като се променя устройствената зона на терена от жилищно малкоетажно застрояване (Жм) в смесена многофункционална зона (Смф1). Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване – mах 70%; коефициент на интензивност (Кинт.) – mах 2,5; минимална озеленена площ – 30%; височина – mах 10 м.

В: Извън урбанизираните територии:

1. ПИ с идентификатор 38563.151.390 (съставен от обединяване на поземлени имоти с идентификатори 38563.151.5 и 38563.151.6) в землището на с. Копринка, собственост на „Промет сейф“ – ЕООД, ЕИК 175361072, като се разширява разположената от северозапад жилищна зона и се променя устройственият режим за ПИ от имот в „горска територия“ в имот за жилищно малкоетажно застрояване (Жм). Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване – mах 60%; коефициент на интензивност (Кинт.) – mах 1,2; минимална озеленена площ – 40%; височина – mах 10 м.

2. ПИ с идентификатор 77027.78.13 в землището на с. Хаджидимитрово, собственост на X.X.X., като се разширява разположената от север жилищна зона на населеното място и се променя устройственият режим за ПИ от имот в „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението „зеленчукова градина“ в имот за жилищно малкоетажно застрояване (Жм). Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване – mах 60%; коефициент на интензивност (Кинт.) – mах 1,2; минимална озеленена площ – 40%; височина – mах 10 м.

3. ПИ с идентификатор 62983.59.12 в землището на с. Розово, собственост на X.X.X., като се разширява разположената от изток жилищна зона на населеното място и се променя устройственият режим за ПИ от имот в „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението „нива“ в имот за жилищно малкоетажно застрояване (Жм). Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване – mах 60%; коефициент на интензивност (Кинт.) – mах 1,2; минимална озеленена площ – 40%; височина – mах 10 м.

4. ПИ с идентификатори 40292.5.1 и 40292.5.3 в землището на гр. Крън, собственост на X.X.X., като се променя устройственият режим за ПИ от имоти в „земеделската територия със забрана за промяна на предназначението „нива“ в имоти за вилен отдих (Ов2). Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване – mах 15%; коефициент на интензивност (Кинт.) – mах 0,3; минимална озеленена площ – 80%; височина – mах 3,5 м; кота било – 6 м; мин. 50% от озел. площ е с висока дървесна растителност.

5. ПИ с идентификатор 87641.156.538 в землището на с. Ясеново, собственост на „Еврозид“ – ООД, ЕИК 123663105, като се променя устройственият режим за ПИ от имот в „земеделската територия със забрана за промяна на предназначението“ в имот за предимно производствени дейности (Пп). Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване – mах 80%; коефициент на интензивност (Кинт.) – mах 2,5; минимална озеленена площ – 20%; височина – mах 15 м.

6. ПИ с идентификатор 27499.19.20 в землището на с. Енина, собственост на „Електрообзавеждане Казанлък“ – ЕООД, ЕИК 123727369, чрез X.X.X. – пълномощник (с пълномощно от 15.02.2019 г.), като се променя устройственият режим за ПИ от имот в „земеделската територия със забрана за промяна на предназначението „нива“ в имот за жилищно малкоетажно застрояване (Жм). Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване – mах 60%; коефициент на интензивност (Кинт.) – mах 1,2; минимална озеленена площ – 40%; височина – mах 10 м.

7. ПИ с идентификатор 35167.104.13 в землището на гр. Казанльк, собственост на X.X.X., като се променя устройственият режим на имота от смесена многофункционална зона (Смф) в жилищно малкоетажно застрояване (Жм). Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване – mах 60%; коефициент на интензивност (Кинт.) – mах 1,2; минимална озеленена площ – 40%; височина – mах 10 м.

8. ПИ с идентификатори 68446.170.35, 68446.170.73 и 68446.170.82 в землището на с. Средногорово, собственост на X.X.X., и ПИ с идентификатори 68446.153.7 и 68446.153.13 в землището на с. Средногорово, собственост на X.X.X., като се променя устройственият режим на ПИ 68446.170.35, 68446.170.73 и 68446.170.82 от имоти в „земеделска устройствена зона за алтернативни земеделски дейности“ (За) в имоти за курортни дейности (Ок1) и на ПИ 68446.153.7 и 68446.153.13 от имоти в „земеделската територия със забрана за промяна на предназначението“ в имоти за курортни дейности (Oкl). Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване – mах 30%; коефициент на интензивност (Кинт.) – mах 1,0; минимална озеленена площ – 50%; височина – mах 10 м; мин. 50% от озеленената площ е с висока дървесна растителност.

ІІ. Не приема решение за одобряване на изменение на общия устройствен план на община Казанлък за следните имоти:

А: В урбанизираната територия на гр. Казанлък:

1. ПИ с идентификатор 35167.502.6148, представляващ УПИ XIV-6148, кв. 244 по плана на гр. Казанлък, собственост на X.X.X., като се променя устройствената зона на терена от жилищно малкоетажно застрояване (Жм) в жилищно средноетажно застрояване (Жс). Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване – mах 70%; коефициент на интензивност (Кинт.) – mах 2; минимална озеленена площ – 30%; височина – mах 15 м.

Б: В урбанизираната територията на с. Енина:

1. ПИ с идентификатор 27499.501.830 по КККР на с. Енина, представляващ УПИ IX-1418, кв. 87, собственост на „СГ Билдинг 69“ – ООД, ЕИК 203883664, като се променя устройствената зона на терена от смесена многофункционална зона (Смф1) в жилищно малкоетажно застрояване (Жм). Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване – mах 60%; коефициент на интензивност (Кинт.) – mах 1,2; минимална озеленена площ – 40%; височина – mах 10 м.

2. ПИ с идентификатор 27499.501.1414 по КККР на с. Енина, представляващ УПИ VII-1416, кв. 87, собственост на „КМХ Елемент“ – ООД, ЕИК 123562394, като се променя устройствената зона на терена от смесена многофункционална зона (Смф1) в жилищно малкоетажно застрояване (Жм). Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване – mах 60%; коефициент на интензивност (Кинт.) – mах 1,2; минимална озеленена площ – 40%; височина – mах 10 м.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Казанлък до Административния съд – Стара Загора.

Председател: Н. Златанов

4430

 

РЕШЕНИЕ № 442 от 27 май 2021 г.

На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Казанлък, одобрява изменение на общия устройствен план на община Казанлък относно поземлен имот с идентификатор 24075.150.14 по КККР на с. Дунавци с площ 56 130 кв. м, с НТП: нива, трайно предназначение на територията: земеделска, като се променя устройственият режим на поземления имот в „за смесена многофункционална устройствена зона, разновидност 1 – (Смф1), с пределно допустими устройствени показатели: макс. Пл. застр.=70%; макс. Кинт.=2,5; мин. Пл. озел.=30%; максимална височина до 10 м“.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Казанлък до Административния съд – Стара Загора.

Председател: Н. Златанов

4431

 

РЕШЕНИЕ № 459 от 24 юни 2021 г.

На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Казанлък, одобрява изменение на общия устройствен план на община Казанлък за следния имот: ПИ с идентификатор 35167.502.6148, представляващ УПИ XIV-6148, кв. 244 по плана на гр. Казанлък, собственост на X.X., като се променя устройствената зона на терена от жилищно малкоетажно застрояване (Жм) в жилищно средноетажно застрояване (Жс). Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване – mах 70%; коефициент на интензивност (Кинт.) – mах 2; минимална озеленена площ – 30%; височина – mах 15 м. При издаването на скица с виза за проектиране главният архитект да ограничи височината на застрояване на 11,5 м до кота корниз.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Казанлък до Административния съд – Стара Загора.

Председател: Н. Златанов

4432

 

ОБЩИНА РИЛА

РЕШЕНИЕ № 294 от 24 юни 2021 г.

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс Общинският съвет – гр. Рила, реши:

1. Поправя очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 524 от 29.09.2006 г. (ДВ, бр. 100 от 2006 г.) на Общинския съвет – гр. Рила, като вместо погрешно изписаният номер на недвижим имот, а именно „№ 76101“ да се чете верният такъв, а именно „№ 076106“.

2. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Рила, пред Административния съд – Кюстендил.

Настоящото решение е неразделна част от Решение № 524 от 29.09.2006 г. на Общинския съвет – гр. Рила.

Председател: Цв. Шушкова

4419

308. – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:

1. Открива на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

1.1. Административен ръководител – председател на Окръжния съд – Благоевград – свободна длъжност.

1.2. Административен ръководител – председател на Окръжния съд – Русе – свободна длъжност.

1.3. Административен ръководител – председател на Районния съд – Ардино – свободна длъжност.

1.4. Административен ръководител – председател на Районния съд – Брезник – свободна длъжност.

1.5. Административен ръководител – председател на Районния съд – Гълъбово – свободна длъжност.

1.6. Административен ръководител – председател на Районния съд – Ихтиман – свободна длъжност.

1.7. Административен ръководител – председател на Районния съд – Мадан – свободна длъжност.

1.8. Административен ръководител – председател на Районния съд – Мездра – свободна длъжност.

1.9. Административен ръководител – председател на Районния съд – Нови пазар – свободна длъжност.

1.10. Административен ръководител – председател на Районния съд – Оряхово – свободна длъжност.

1.11. Административен ръководител – председател на Районния съд – Първомай – свободна длъжност.

1.12. Административен ръководител – председател на Районния съд – Средец – свободна длъжност.

1.13. Административен ръководител – председател на Районния съд – Тервел – свободна длъжност.

1.14. Административен ръководител – председател на Районния съд – Тетевен – свободна длъжност.

1.15. Административен ръководител – председател на Районния съд – Чепеларе – свободна длъжност.

2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“ могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт, като приемът на документи може да се осъществява и по пощата. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ, и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

4541

49. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Благоевград, на основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № C210001-091-0000568/l.07.2021 г. възлага на X.X.X. с ЕГН ********** следния недвижим имот: широколистна букова гора, КИД 12961.414.223, площ 54 000 кв. м, намираща се в гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, м. Дебели рът, трета категория, с граници: поземлени имоти с идентификатори 12961.414.189, 12961.414.244, 12961.414.216; с адрес на поземления имот: гр. Вършец, м. Дебели рът; с площ на имота 54 000 кв. м; трайно предназначение на територията: горска, с начин на трайно ползване: дървопроизводителна гора; съседи на имота: поземлени имоти с идентификатори: 12961.414.189, 12961.414.244, 12961.414.216.583. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което е вписано в Агенцията по вписванията, Службата по вписванията – Берковица.

4450

54. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Велико Търново, офис Габрово, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С210007-091-0000630/15.07.2021 г., издадено от X.X., на длъжност главен публичен изпълнител при същата дирекция, възлага на X.X.X., ЕГН **********, с адрес: Русе, ул. Илинден № 3, вх. 1, ет. 6, ап. 32, следния недвижим имот: селскостопанска сграда – кантар, едноетажна масивна сграда – бивш кантар, със застроена площ 40 кв. м, състояща се от: коридор и една стая с тухлени зидове, дървен гредоред с частични стоманобетонни елементи, построена в УПИ І-84, кв. 13 по плана на ДИП „X.X.“, с. Батошево, община Севлиево – стопански двор, за сумата 5620 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановленията за възлагане и същите подлежат на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.

4508

33. – Военномедицинската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научната специалност „Съдова хирургия“ за нуждите на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към участниците в конкурса и необходимите документи ще бъдат публикувани на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: служба „Учебна и научноизследователска дейност“: 02/9225130.

4476

56. – Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. X.X.“ – Пловдив, обявява конкурси за прием на докторанти – държавна поръчка, редовна форма на обучение, за учебната 2021/2022 г., както следва: област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.1. Теория на изкуствата, докторска програма „Артмениджмънт и публични комуникации в изкуството“ – един; област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, докторска програма „Приложни, изящни изкуства и дизайн“ – двама; област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, докторска програма „Музикознание и музикално изкуство“ – трима, всички със срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в сградата на ректората на АМТИИ „Проф. X.X.“ – Пловдив, адрес: Пловдив 4000, ул. Тодор Самодумов № 2, стая № 34; тел. 0885/218-729; приемно време: от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.

4253

70. – Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Обща хирургия“ – един, в катедра „Хирургически болести“ за нуждите на Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ – ООД, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884 172.

4477

61. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2021/2022 г. съгласно приложението в съответствие с решение на АС на УХТ, протокол № 16 от 26.03.2021 г. и Решение № 437 от 2.06.2021 г. на Министерския съвет със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ – Пловдив: 1. заявление за участие в конкурса (по образец); 2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея; 4. документ за платена такса за участие в конкурса (60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за изпита по чужд език) – плащането се извършва в касата на УХТ; 5. медицинско свидетелство; 6. удостоверение от психодиспансер: 7. свидетелство за съдимост. Всички документи се подават в УХТ – Пловдив, бул. Марица № 26, в законоустановения двумесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“; тел. за справки: 032/643 637; 032/603 819.

Приложение

Прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в УХТ – Пловдив, за учебната 2021 – 2022 г.

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форма на

обучение

редовна

задочна

3.

Социални, стопански и правни науки

3.8.

Икономика

Икономика и управление (хранителна индустрия)

2

5.

Технически науки

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

Автоматизация на производството

1

5.4.

Енергетика

Промишлена топлотехника

1

5.11.

Биотехнологии

Технология на биологично активните вещества

1

5.12.

Хранителни технологии

Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати

1

Технология на месото и рибата

1

Технология на млякото и млечните продукти

1

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

1

Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия

1

Технология на продуктите за обществено хранене

1

Анализ и контрол на хранителни продукти

1

 

4053

629. – Националният археологически институт с музей – Българска академия на науките, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент по: направление 2.2. История и археология за нуждите на Секцията за тракийска археология, профил „Културата през бронзовата епоха в българските земи“ – един; направление 2.2. История и археология за нуждите на Секцията за антична археология, профил „Гръцка култура по Западното Черноморие (VІ – І в. пр. Хр.)“ – един; направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия за нуждите на Секцията за интердисциплинарни изследвания и археологическа карта на България, профил „Архитектурно наследство на Римската империя по българските земи: изучаване и опазване“ – един, трите със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: в НАИМ – БАН, София, ул. Съборна № 2, тел. (02) 988 24 06.

4475

8. – Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките – София, прекратява обявените в „Държавен вестник“, бр. 19 от 2021 г., конкурси за заемане на академични длъжности от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: професори – трима: един по Административно право и административен процес и един по Правна социология за нуждите на секция „Публичноправни науки“, един по Международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“; доценти – двама: един по Конституционно право на Република България за нуждите на секция „Публичноправни науки“, един по Международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“ със срок 6 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Конкурсите се прекратяват считано от датата на обнародване на обявата в „Държавен вестник“.

4459

8а. – Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: професори – трима: един по Административно право и административен процес и един по Правна социология за нуждите на секция „Публичноправни науки“, един по Международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“; доценти – двама: един по Конституционно право на Република България за нуждите на секция „Публичноправни науки“, един по Международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“. Документите се подават в ИДП – п.к. 1000, София, ул. Сердика № 4, в срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.

4460

484. – Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Българската екзархия в Османската империя в края на XIX и началото на ХХ в.), за нуждите на секция „Нова българска история“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая № 319, тел. 0899 09 02 16; 02 870 8513.

4452

484а. – Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „История на България“ (Българската армия в периода на Студената война), за нуждите на Националния военноисторически музей, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая № 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 870 85 13.

4453

632. – Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята и планетите“, за нуждите на секция „Дистанционни изследвания и ГИС“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи се приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 02/988 35 03.

4458

15. – Институтът по физикохимия „X.X.X.“ при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент – един в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“ по тематика „Електрохимично получаване на хибридни покрития върху метални подложки“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел.: 02 8727550, 02 9792581.

4515

22. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 314 по протокол № 34 от 10.06.2021 г., т. 15, Столичният общински съвет е одобрил подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация (ИПУР) в териториален обхват: улица от о. т. 4а до о. т. 8а между кв. 3 и кв. 4 и ИПР на УПИ ІХ-728, 728а, 728б от кв. 4, м. Манастирски ливади-запад, р-н „Витоша“, Столична община. Решението и проектът са изложени в Район „Витоша“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Витоша“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

4478

760. – Община Ботевград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 141 от 24.06.2021 г. на Общинския съвет – Ботевград, е одобрен проект за план-схема към подробен устройствен план за „Газификация на с. Литаково, община Ботевград“, засягащ урбанизираната територия на с. Литаково, община Ботевград. Проектът е изложен в стая 28 в сградата на общината. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването на настоящото съобщение в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по одобрения проект чрез Община Ботевград до Административния съд – София област.

4434

5. – Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ“, на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните страни, че с Решение № 310, протокол № 8 от 24.06.2021 г. на Общинския съвет – гр. Брезник, е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе и сервитут на система от четири броя шахтови кладенци, тръбопроводи, кабел за управление на автоматиката, ел. захранване на шахтовите кладенци и ел. захранване 20 kV на помпена станция в УПИ I-49.84 – „За производствени, складови дейности и техническа инфраструктура“ в кв. 132 по регулационния план на гр. Брезник. ПУП – ПП предвижда трасето на водопроводите да премине през ПИ с № 06286.49.11, 06286.49.81, 06286.49.83 по КККР на гр. Брезник, които представляват земеделска земя с НТП „Нива“, ПИ № 06286.49.70 по КККР на гр. Брезник, представляващ земеделска земя с НТП „Изоставена орна земя“, ПИ № 06286.49.66 по КККР на гр. Брезник, представляващ земеделска земя с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ № 06286.49.64 по КККР на гр. Брезник, представляващ територия на транспорта с НТП „За местен път“, и ПИ № 06286.48.2 по КККР на гр. Брезник, представляващ територия, завзета от води и водни обекти, с НТП „За водно течение“, два броя кладенеца са в землището на гр. Брезник. Други два кладенеца ще бъдат изградени в землището на с. Конска, община Брезник, за което се предвижда трасето на водопроводите да премине през ПИ № 41126.13.106, 41126.13.107, 41126.13.108 по КВС на с. Конска, община Брезник, които представляват земеделска земя с НТП „Нива“, ПИ с № 41126.13.292 по КВС на с. Конска, който представлява земеделска земя с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ с № 41126.13.301 по КВС на с. Конска, който представлява земеделска земя с НТП „Изоставена орна земя“, и ПИ с № 41126.13.299 по КВС на с. Конска, представляващ земеделска земя с НТП „Дере“. Изработеният проект за ПУП – ПП се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ“ при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден. Заинтересуваните лица в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ могат да обжалват решението чрез Общинския съвет – Брезник, пред Административния съд – Перник.

4433

11. – Община Елин Пелин на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен проект за ПУП – парцеларен план за въздушна линия – НН 1 kV за външно ел. захранване с кабели НН – 1 kV за жилищно строителство в ПИ с идентификатор по КККР № 36422.55.3, намиращ се в м. Горна ливада, землище на с. Караполци, община Елин Пелин, през ПИ с идентификатор по КККР № 36422.55.374, землище на с. Караполци, община Елин Пелин. Преписката се намира в отдел „УТКС“ на Община Елин Пелин, ет. 1 в сградата на общината. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4435

35. – Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна линия СН от ЖР стълб в ПИ с идентификатор 48444.11.1, м. Грахорлива дъмга, по КККР на землище с. Мирянци, община Пазарджик, до ПИ с идентификатори 55155.24.108 и 55155.24.67, м. Баждар дъмга, по КККР на землище гр. Пазарджик, община Пазарджик. Проектното трасе започва от съществуващ ЖР стълб, намиращ се в ПИ с идентификатор 48444.11.1, след което се насочва на изток, като пресича последователно ПИ с идентификатор 48444.11.29 – НТП за стопански, горски, ведомствен път, ПИ с идентификатор 48444.11.32 – НТП напоителен канал, ПИ с идентификатор 48444.11.44 – НТП местен път и землищна граница между с. Мирянци и гр. Пазарджик. След това трасето на кабелната линия навлиза в ПИ с идентификатор 55155.24.96 – НТП местен път, където променя посоката си на югоизток и след около 88 м се отклонява за захранването на ПИ с идентификатор 55155.24.108, а другото отклонение продължава в същата посока до достигане границата на ПИ с идентификатор 55155.24.67. Дължината на проектното трасе е около 233 м – общинска собственост, а засегнатата площ е около 0,397 дка – общинска собственост. Сервитутните ивици са съобразени с действащата нормативна уредба. Проектът е изложен в Община Пазарджик, ет. 5, стая 509. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

4479

83. – Община Панагюрище съобщава, че на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, постъпило искане вх. № ТСУ-5836 от 14.12.2020 г. на X.X.X. и X.X.X. и Решение № 9 на Общинския експертен съвет по устройство на територията към общинската администрация – гр. Панагюрище, взето с протокол № 2 от 18.05.2021 г., Общинският съвет с Решение № 263 от 30.06.2021 г. одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 55302.501.4100, участващ в УПИ ІV-4134 и V-4128 в кв. 255; УПИ І-4134, V-4100, VІ-4100, VІІ-4100, VІІІ-4100, ІХ-4100, Х-4100, ХІ-4100 и ХІІ-4100 в кв. 259; УПИ VІІ-157, VІІІ-159, Х-114, ХІ-114, ХІІ-115 и ХІІІ-116 в кв. 260 по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с който се заличават от действащия план УПИ ІV-4134 и V-4128 в кв. 255; УПИ І-4134, V-4100, VІ-4100, VІІ-4100, VІІІ-4100, ІХ-4100, Х-4100, ХІ-4100 и ХІІ-4100 в кв. 259; УПИ VІІ-157, VІІІ-159, Х-114, ХІ-114, ХІІ-115 и ХІІІ-116 в кв. 260 и се създават следните нови урегулирани поземлени имоти: УПИ ІV-4134, УПИ V-4128 и УПИ VІІІ-4186 „За ОДО“ в кв. 255; УПИ І-4340, УПИ V-4100, УПИ VІІ-4192, УПИ VІІІ-4191, УПИ ІХ-4190, УПИ Х-4189, УПИ ХІ-4188 и УПИ ХІІ-4187 в кв. 259; УПИ VІІ-157, УПИ VІІІ-159, УПИ Х-114, УПИ ХІ-4193 и УПИ ХІІ-115 в кв. 260 по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с предназначение „жилищно строителство“, устройствена зона – Жм, свободностоящо малкоетажно застрояване с височина до 10 м, плътност на застрояване (Пзастр.) – 60 %, интензивност на застрояване (Кинт.) – 1,2, и минимална озеленена площ (Позел.) – 40 %, съгласно приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от решението. Проектът се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април № 13, ет. 2, стая 212, и може да се прегледа от заинтересуваните лица. Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Панагюрище, пред Административния съд – Пазарджик.

4480

584. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нов кабел 1 kV за външно ел. захранване на „Водна помпа, косачка и сеялка“ в ПИ с ид. 06077.40.391, масив 40, м. Казачка по кадастралната карта на землище с. Браниполе“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 06077.30.292, 06077.30.169, 06077.30.348, 06077.30.904, 06077.40.188 и 06077.40.312 по кадастралната карта на землище с. Браниполе, община „Родопи“. Дължината на трасето е 52 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4410

541. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „ПЕЕ – охрана и СОТ“ в ПИ с ид. 05150.2.285, местност Горни локви по кадастралната карта на землище с. Бойково, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлен имот с идентификатор 05150.2.605 по кадастралната карта на землище с. Бойково, община „Родопи“, с дължина на трасето 186 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4411

551. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нов кабел 1 kV за външно ел. захранване на „Приемник на ел. енергия – косачка, СОТ и осветление“ в УПИ 012060 – жил. застр., съответстващ на ПИ с ид. 03304.12.860, масив 12, м. Грамадите по кадастралната карта на землище с. Белащица“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 03304.12.233, 03304.12.649 и 03304.12.862 по кадастралната карта на землище с. Белащица, община „Родопи“. Дължината на трасето е 27 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4412

685. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нов кабел 1 kV за външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в УПИ 25.75 – жил. застр., и УПИ 25.62, съответстващи на ПИ с ид. 06477.25.75 и 06447.25.62, масив 25, м. Червенака по кадастралната карта на землище с. Брестник“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 06447.25.43, 06447.25.79, 06447.25.78 и 06447.25.63 по кадастралната карта на землище с. Брестник, община „Родопи“. Дължината на трасето е 154 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4413

311. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 237, прието с протокол № 05 от 4.06.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на ПУП – ПП за обект: „Трасе на уличен водопровод“, с цел присъединяване към водопроводната система на поземлен имот с ид. 61.776, м. Свети Петър, от ПНИ на с. Бойково, община „Родопи“, представляващ застроена земеделска земя, попадаща под разпоредбите на § 4 ПЗРЗСПЗЗ. Трасето на водопровода преминава през имот с ид. 61.867 от ПНИ на с. Бойково – публична общинска собственост, с НТП – полски, ведомствен, горски, местен път, с дължина – 297 м, съгласно приложените ПУП – парцеларен план, част „ВиК“, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

4436

554. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 285, прието с протокол № 06 от 18.06.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на ПУП – ПП за обект: „Външно ел. захранване на „Жилищна сграда с гараж“, в УПИ 066075 – жилищно строителство, съответстващ на ПИ с ид. 47295.66.159, м. Исака, по кадастралната карта на с. Марково. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 47295.66.115, 47295.66.127 и 47295.66.160 по кадастралната карта на с. Марково, община „Родопи“, дължината на трасето е 158 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

4437

998. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 286, прието с протокол № 06 от 18.06.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на ПУП – ПП за обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за ЕСМ от съществуваща оптична мрежа на „Нетгард“ – ООД, за захранване на нови абонати в м. Герена, масив 4, землище на с. Белащица, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлен имот с идентификатор 47295.21.1074 по кадастралната карта на с. Марково, община „Родопи“, и поземлени имоти с идентификатори 03304.4.34, 03304.4.32 и 03304.4.33 по кадастралната карта на с. Белащица, община „Родопи“, дължината на трасето е 746,80 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

4438

678. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 287, прието с протокол № 06 от 18.06.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на ПУП – ПП за обект: „Кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „Жилищна сграда“, в УПИ I-259 – жилищно строителство, съответстващ на ПИ с ид. 47295.58.259, местност Землище Марково, по кадастралната карта на с. Марково. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 47295.60.51 и 47295.58.260 по кадастралната карта на с. Марково, община „Родопи“, дължината на трасето е 49 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

4439

588. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 288, прието с протокол № 06 от 18.06.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на ПУП – ПП за обект: „Трасе за уличен довеждащ водопровод до УПИ 141017 – производствени и обслужващи дейности – печатна база, съответстващ на ПИ с ид. 141.17, м. Петров кладенец, землището на с. Цалапица, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 78029.366.981, 78029.141.981, 78029.345.979, 78029.345.989 и 78029.345.975 по кадастралната карта на землището на с. Цалапица, община „Родопи“, дължината на трасето е 463 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

4440

574. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 289, прието с протокол № 06 от 18.06.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на ПУП – ПП за обект: „Външно ел. захранване на „Жилищна сграда“, в УПИ 32.118 – жилищно строителство, съответстващ на ПИ с ид. 47295.32.118, м. Фиданлъка, по кадастралната карта на с. Марково. Проектното трасе преминава през поземлен имот с идентификатор 59032.23.254 по кадастралната карта на с. Първенец, община „Родопи“, и поземлени имоти с идентификатори 47295.32.97, 47295.32.122 по кадастралната карта на с. Марково, община „Родопи“, дължината на трасето е 182 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

4441

838. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 290, прието с протокол № 06 от 18.06.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на ПУП – ПП за обект: „Нов кабел 1 kV за външно ел. захранване на „Жилищна сграда“, в УПИ 9.1209 – жилищно строителство, съответстващ на ПИ с ид. 03304.9.1209, масив 9, м. Арманица по кадастралната карта на землище с. Белащица. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 03304.9.1192, 03304.9.174, 03304.9.213 по кадастралната карта на землище с. Белащица, община „Родопи“, дължината на трасето е 76 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

4442

949. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 291, прието с протокол № 06 от 18.06.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на ПУП – ПП за обект: „Външно електрозахранване с кабел 1 kV“, за УПИ 030037 – център за гуми и сервиз, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 06077.30.258 по кадастралната карта на с. Браниполе, м. Нешовица. Проектното трасе преминава през поземлени имот с идентификатори 06077.20.51, 06077.20.52, 06077.10.546, 06077.10.548, 06077.30.142 и 06077.30.257 по кадастралната карта на с. Браниполе, община „Родопи“, дължината на трасето е 82,08 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

4443

858. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 292, прието с протокол № 06 от 18.06.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на ПУП – ПП за обект: „Нов кабел 1 kV за външно ел. захранване на „Жилищна сграда, гаражи, два магазина за промишлени стоки“, в УПИ IV-018004 – жилищно застрояване, съответстващ на ПИ с ид. 03304.18.262, масив 18, м. Живака, по кадастралната карта на землище с. Белащица. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 03304.18.74, 03304.18.75, 03304.18.79, 03304.18.208, 03304.18.266 и 03304.18.345 по кадастралната карта на землище с. Белащица, община „Родопи“, дължината на трасето е 358 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

4444

668. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 293, прието с протокол № 06 от 18.06.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на ПУП – ПП за обект: „Кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „Две жилищни сгради, площадка за паркиране и ограда“, в УПИ 78.417 – жилищно строителство, съответстващ на ПИ с ид. 47295.78.417, м. Зандана, по кадастралната карта на с. Марково. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 47295.78.327, 47295.78.328, 47295.90.120, 47295.119.54 и 47295.78.418 по кадастралната карта на с. Марково, община „Родопи“, дължината на трасето е 260 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

4445

619. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 295, прието с протокол № 06 от 18.06.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на ПУП – ПП за обект: „Основен ремонт на горски автомобилен път от километър 7+508 до километър 7+838 (етап 2), намиращ се в местността Тъмраш, в землището на с. Лилково, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 43671.10.821, 43671.10.822, 43671.10.814, 43671.10.702 и 43671.10.823 по кадастралната карта на землище с. Лилково, като засегнатите имоти от сервитутната зона на трасето са поземлени имоти с идентификатори 43671.10.821, 43671.10.822, 43671.10.814, 43671.10.33, 43671.10.702 и 43671.10.823 по кадастралната карта на землище с. Лилково съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

4446

52. – Община Разлог на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на „Кабелна линия НН“ от съществуващ МТП 20/0,4 kV в поземлен имот с идентификатор 61813.660.2 до ГЕТ – съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на обект „Спортен център“, в поземлен имот № 61813.621.14, м. Саровица, землище на гр. Разлог, община Разлог, с възложител „Про Инвест – Разлог“ – ООД, представлявано от X.X.. Трасето минава през имоти – публична собственост на Община Разлог, с дължина 254,50 м. Проектът е изложен в стая № 306 на Община Разлог. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

4481

1. – Община гр. Садово, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 226, взето с протокол № 23 от заседание на Общинския съвет – Садово, проведено на 17.06.2021 г., е одобрен проект за ПУП – ПП за линеен обект на техническата инфраструктура: обект: „Кабелна линия 20 kV от п/ст „Станимака“ (ПИ 00702.23.28), Асеновград, до в/ст „Катуница“ (ПИ 36676.69.314), с. Катуница, община Садово“; подобект: „Кабелна линия 20 kV от каб. муфи (ПИ 00702.23.4), Асеновград, до в/ст „Катуница“ (ПИ 36676.69.314), с. Катуница, община Садово“. Проектът е на разположение в сградата на общината – ул. Иван Вазов № 2, ет. 3, гр. Садово. Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по реда на чл. 215 от Закона за устройство на територията до Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“. Жалбите се подават чрез Общинския съвет – Садово, до Административния съд – Пловдив, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

4447

677. – Община Сърница на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за разглеждане и одобряване проект на ПУП – парцеларен план за трасе на нов подземен електропровод, кабел НН, достигащ до ПИ 70648.171.57 в местността Орлино, по КК на гр. Сърница, община Сърница. Съгласно изготвения проект трасето на подземния електропровод е проектирано да започва от съществуващ трафопост „МТТ Къмпинг Орлино“ ПИ 70648.1.529 (частна общинска собственост), преминава през полски път ПИ 70648.172.414 (публична общинска собственост) и местен път ПИ 70648.141.419 (публична общинска собственост) и достига до границата на имота на възложителя – ПИ 70648.171.57. Имотите се намират в местността Орлино по КК на гр. Сърница, община Сърница. Дължината на проектното трасе е 297 м. Сервитутните ивици на трасето са съобразени с действащата нормативна уредба. Проектът се намира в сградата на общинската администрация – Сърница, ет. 3, отдел „ТСУ“. Съобразно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ се предоставя възможност на заинтересованите лица в едномесечен срок от датата на обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“ да представят в деловодството на Община Сърница писмени възражения, предложения и искания по проекта.

4449

678. – Община Сърница на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за разглеждане и одобряване проект на ПУП – парцелен план за трасе на нов подземен електропровод, кабел НН, достигащ до ПИ 70648.172.43 в местността Орлино, по КК на гр. Сърница, община Сърница. Съгласно изготвения проект трасето на подземния електропровод е проектирано да започва от съществуващ трафопост „МТТ Къмпинг Орлино“ ПИ 70648.1.529 (частна общинска собственост), преминава през полски път ПИ 70648.172.414 (публична общинска собственост) и полски път ПИ 70648.1.524 (публична общинска собственост) и достига до границата на имота на възложителя – ПИ 70648.172.43. Имотите се намират в местността Орлино по КК на гр. Сърница, община Сърница. Дължината на проектното трасе е 287 м. Сервитутните ивици на трасето са съобразени с действащата нормативна уредба. Проектът се намира в сградата на общинската администрация – Сърница, ет. 3, отдел „ТСУ“. Съобразно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ се предоставя възможност на заинтересуваните лица в едномесечен срок от датата на обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“ да представят в деловодството на Община Сърница писмени възражения, предложения и искания по проекта.

4448

65. – Община с. Струмяни, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за осигуряване на транспортен достъп до ПСОВ в поземлен имот с идентификатор 49686.36.32, с номер по предходен план: 036032, намиращ се в м. Средна Валта, земл. на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград, с площ 3000 кв. м, НТП – нива, трайно предназначение на територията – земеделска, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-498 от 25.07.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, общинска собственост, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 14, т. I, рег. 75, дело № 13 от 1.02.2021 г., с цел точното определяне на площите и дължините на засегнатите от ограничение в ползването имоти, през които транспортният достъп е проектиран да преминава. Транспортният достъп засяга поземлени имоти с идентификатори: 49686.30.26, 49686.30.52, 49686.31.62, 49686.31.64, 49686.31.65, 49686.32.13, 49686.32.14, 49686.32.15, 49686.32.16, 49686.32.58, 49686.36.10, 49686.36.11, 49686.36.12, 49686.36.13, 49686.36.14, 49686.36.108, 49686.36.142, 49686.36.147, 49686.36.148 и 49686.36.149 по КККР на с. Микрево, земл. на с. Микрево, община Струмяни. Трасето на транспортния достъп се предвижда да преминава през поземлени имоти с идентификатори: 49686.30.26, 49686.30.52, 49686.31.62, 49686.31.64, 49686.31.65, 49686.32.13, 49686.32.14, 49686.32.15, 49686.32.16, 49686.32.58, 49686.36.10, 49686.36.11, 49686.36.12, 49686.36.13, 49686.36.14, 49686.36.108, 49686.36.142, 49686.36.147, 49686.36.148 и 49686.36.149 по КККР на с. Микрево, земл. на с. Микрево, община Струмяни. Проектът за ПУП – ПП е изложен в кабинет № 306, ет. 3, отдел ТСУ в сградата на общинската администрация – Струмяни. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по така изработения проект до общинската администрация – Струмяни.

4420

69. – Община с. Струмяни, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ на кабелна линия (КЛ) СрН 20 kV за ТП ПСОВ в поземлен имот с идентификатор 49686.36.32, с номер по предходен план: 036032, намиращ се в м. Средна Валта, земл. на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград, с площ 3000 кв. м, НТП – нива, трайно предназначение на територията – земеделска, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-498 от 25.07.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, общинска собственост, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 14, т. I, рег. 75, дело № 13 от 1.02.2021 г., с цел точното определяне на площите и дължините на засегнатите от ограничение в ползването имоти, през които трасето е проектирано да преминава. Трасето и сервитутът на кабелната линия засягат поземлени имоти с идентификатори: 49686.30.26, 49686.30.52, 49686.31.65, 49686.36.14, 49686.36.142, 49686.36.147, 49686.36.148 и 49686.36.149 по КККР на с. Микрево, земл. на с. Микрево, община Струмяни. Сервитутната ивица по оста на трасето е предвидено да бъде с широчина 4 м – по 2 м от двете страни. Трасето на кабелната линия се предвижда да преминава през поземлени имоти с идентификатори: 49686.30.26, 49686.30.52, 49686.31.65, 49686.36.14, 49686.36.142, 49686.36.147, 49686.36.148 и 49686.36.149 по КККР на с. Микрево, земл. на с. Микрево, община Струмяни. Проектът за ПУП – ПП е изложен в кабинет № 306, ет. 3, отдел ТСУ в сградата на общинската администрация – Струмяни. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по така изработения проект до общинската администрация – Струмяни.

4421

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от X.X. от гр. Севлиево на разпоредбите на чл. 3, ал. 1, т. 4 – 10 от Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания и т. 4.4.1, 4.4.2 и 4.4.3 от част 4 и т. 5.5.1 и 5.5.3 от част 5 от приложение № 2 към чл. 3 от нея, приета с Постановление № 64 от 29.03.2019 г. на Министерския съвет, обн., ДВ, бр. 27 от 2.04.2019 г., в сила от 1.04.2019 г., по което е образувано адм. д. № 6525/2021 г. по описа на Върховния административен съд, насрочено за 10.11.2021 г. от 11 ч.

4417

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от Л. П. Герджиков срещу Наредба № 2 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 50 от 3.07.2015 г.; изм., бр. 28 от 8.04.2016 г.; изм. и доп., бр. 82 от 5.10.2018 г., по която е образувано адм. д. № 5508/2021 г. по описа на Върховния административен съд, І колегия, VІІІ отделение, насрочено за 16.02.2022 г. от 9 ч., 2-ра зала.

4482

Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, против чл. 46, ал. 1 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Сунгурларе. По оспорването е образувано адм. дело № 1451/2021 г.

4454

Административният съд – Пазарджик, ХІ състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано дело по жалбата на X.X.X. с ЕГН ********** от гр. Пазарджик, ул. Ген. Гурко № 24, против разпоредбата на чл. 16, ал. 7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, приета с Решение № 241 от 2020 г., взето с протокол № 15 от 22.12.2020 г. на Общинския съвет – Пазарджик. По жалбата е образувано адм. д. № 713/2021 г. по описа на Административния съд – Пазарджик.

4424

Окръжният съд – Пазарджик, призовава ответника Хасим Хот, роден на 21.09.1992 г. в Република Сърбия, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в канцеларията на съда на адрес: гр. Пазарджик, ул. Хан Крум № 3, за получаване на препис от исковата молба с приложенията по гр. дело № 479/2021 г. по описа на Окръжния съд – Пазарджик. В случай че ответникът не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

4455

Кюстендилският районен съд, единадесети граждански състав, призовава Кайзар/Ишфак, роден на 10.06.1978 г. в Пакистан, гражданин на Пакистан, с неизвестен адрес в чужбина и в Република България, като ответник по гр. д. № 583 от описа на съда за 2021 г. в двуседмичен срок от обнародването на настоящото съобщение в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на Районния съд – Кюстендил, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея, депозирана от X.X.X. с ЕГН **********, с която против него е предявен иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК – за прекратяване на сключения между страните граждански брак. В едномесечен срок от получаването им ответникът може да подаде отговор на исковата молба по реда на чл. 131 от ГПК. Ако ответникът не се яви за получаване на съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител – арг. от разп. на чл. 48, ал. 2 от ГПК.

4425

Районният съд – Пловдив, гражданска колегия, XІІІ граждански състав, съобщава на X.X.X., ЕГН **********, с неизвестен адрес, че е ответник по гр. д. № 4250/1996 г. по описа на Районния съд – Пловдив, XІІІ граждански състав, образувано по искова молба на X.X.X. за допускане на съдебна делба, както и че следва да се яви в деловодството на Районния съд – Пловдив, ХІІІ граждански състав, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата молба и приложенията й за писмен отговор в едномесечен срок от получаването им съгласно чл. 131, ал. 1 ГПК, тъй като в противен случай ще му бъде назначен особен представител по делото.

4418

Самоковският районен съд призовава X.X.X., гражданка на Руската федерация, родена на 22.03.1968 г. в гр. Красноярск, Руска федерация, без регистриран постоянен и настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес в чужбина, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на Самоковския районен съд, за да получи в качеството на ответница по гр. д. № 633/2021 г. по описа на Самоковския районен съд препис от исковата молба на X.X.X., подадена с правно основание чл. 49 СК, ведно с приложенията към нея и разпореждането на съда по чл. 131 ГПК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.

4484

Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд е образувано гр. д. № 174/2021 г. по предявено на 21.06.2021 г. мотивирано искане (искова молба) от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, София, пл. Света Неделя № 6, представлявана от председателя X.X.X., за отнемане в полза на държавата на следното имущество на стойност 29 869,24 лв. от X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: Берковица, кв. Раковица, ул. 1-ви май № 63, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: Берковица, кв. Раковица, ул. 1-ви май № 63, с цена на иска 29 869,24 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– Лек автомобил, марка „БМВ“, модел 535 Д, рег. № М7235ВР, дата на първа регистрация 24.07.2007 г., с рама WBANX91040CU44806, двигател № 306D526656600, цвят – зелен, придобит на 28.05.2019 г., подлежащ на отнемане в полза на държавата от X.X.X. и X.X.X., с пазарна стойност към настоящия момент в размер 14 300 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– Сумата в общ размер 4498,41 лв., представляваща получени парични преводи чрез системата на „Уестърн Юнион“ от проверяваното лице през 2018 г. и 2019 г. в „Юробанк България“ – АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X.X..

На основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– Сумата в размер 1700 евро (с левова равностойност 3324,91 лв.), иззети с протокол за претърсване и изземване от 20.06.2019 г. от адрес: Берковица, кв. Раковица, ул. 1-ви май № 63, по ДП № 82/2019 г. по описа на ГД БОП – МВР, подлежащи на отнемане в полза на държавата от X.X.X..

– 20 броя накити под формата на обеци, пръстени и верижки (с пазарна стойност към настоящия момент в размер 7745,92 лв.), иззети с протокол за претърсване и изземване от 20.06.2019 г. от адрес: Берковица, кв. Раковица, ул. 1-ви май № 63, по ДП № 82/2019 г. по описа на ГД БОП – МВР, подлежащи на отнемане в полза на държавата от X.X.X..

Производството по делото е насрочено за разглеждане в първо открито съдебно заседание на 4.11.2021 г. от 11 ч. в Окръжния съд – Монтана.

В двумесечен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото.

4404

Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд е образувано гр. д. № 177/2021 г. по подадена на 22.06.2021 г. искова молба от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, София, пл. Света Неделя № 6, представлявана от председателя X.X.X., за отнемане в полза на държавата имущество на стойност 6521,46 лв. от X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. 1-ви май № 63, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел 180 С, рег. № М5771ВК, дата на първа регистрация 22.08.1995 г., с рама WDB2020181A152517, двигател № 11192010083422, цвят – черен, с пазарна стойност към настоящия момент в размер 1800 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– Сумата в общ размер 3979,40 лв., представляваща вноски на каса от проверяваното лице по сметка в „Банка ДСК“ – ЕАД.

– Сумата в общ размер 742,06 лв., представляваща вноски на каса от проверяваното лице по сметка в „Банка ДСК“ – ЕАД.

Производството по делото е насрочено за разглеждане в първо открито съдебно заседание на 11.11.2021 г. от 10,00 ч. в Окръжния съд – Монтана.

В двумесечен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица могат да предявят своите претенции върху имуществото.

4483

Русенският окръжен съд в закрито заседание с определение от 1.07.2021 г. обявява, че в съда на 13.05.2021 г. по мотивирано искане с вх. № 2677/13.05.2021 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чрез председателя X.X.X., срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бяла, област Русе, ул. Искър № 1, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: гр. Бяла, област Русе, ул. Камчия № 2, е образувано гр. дело № 323/2021 г. относно отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 3 130 741,44 лв. на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ. Иска се отнемане в полза на държавата на следното имущество:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с ЕГН ********** с цена на иска в размер 111 655 лв.:

– сумата в размер 111 655 лв., представляваща вноски на каса и налична към края на проверявания период, от разплащателна сметка в левове с IBAN BG27UBBS 80021001296240, с титуляр X.X.X. в „Обединена българска банка“ – АД.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с ЕГН ********** и X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер 547 509,31 лв.:

– апартамент № 3 на първи етаж във вход № 2 на жилищен блок „Биляна“, със застроена площ 103,50 кв. м, състоящ се от: две стаи, дневна, кухня, коридор и сервизни помещения, при граници за апартамента: апартамент № 2, стълбищна клетка и терен на блока, заедно с избено помещение № 3 с площ 6,24 кв. м, при граници: от две страни терен на блока, изба № 2 и коридор, заедно с 4,536 % ид.ч. от общите части на сградата, изброени в чл. 38 от Закона за собствеността, и 117,568 ид.ч. от правото на строеж върху терена на блока, построен в поземлен имот № 2261 по кадастралния план на гр. Бяла, област Русе, идентичен с част от УПИ ІІІ-995, 996, в кв. 84 по регулационния план на гр. Бяла, при граници за ПИ: бул. Стефан Стамболов, ПИ-992, ПИ-2259, ПИ-2260 и от две страни – река Беленска река; пазарната стойност към настоящия момент – 48 000 лв.;

– урегулиран поземлен имот ІІ-2262 в кв. 89 по регулационния план на гр. Бяла, област Русе, одобрен със Заповед № 117 от 1983 г. и Заповед № РД-11-84 от 18.05.2000 г. за ЧИЗРП, и двете на Община Бяла, целият с площ по регулация 250 кв. м, заедно с построените в него: 1. двуетажна сграда – техническа работилница, със застроена площ 60 кв. м, разположена на уличната регулационна линия към ул. Отец Паисий и ул. Братя Миладинови; и 2. производствена сграда – работилница, със застроена площ 60 кв. м, разположена на страничната регулационна линия към УПИ І, кв. 89, и на уличната регулационна линия към ул. Братя Миладинови, заедно с всички подобрения в имота, при граници и съседи: ул. Отец Паисий, ул. Братя Миладинови, УПИ І-1070 – на продавача; пазарната стойност към настоящия момент – 130 000 лв.;

– имот № 082014 с площ 3,999 дка, начин на трайно ползване: гора в земеделски земи, категория на земята при неполивни условия: пета, намиращ се в м. Чигрет, при граници и съседи: имот № 082011 – нива на насл. на X.X.X. и др., имот № 000018 – полски път на Община Бяла, имот № 000175 – полски път на Община Бяла, имот № 082016 – гора в зем. земи на X.X.X.; върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок; и имот № 183003 с площ 7,997 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: трета, намиращ се в м. Полето, при граници и съседи: имот № 183010 – тр. насаждения на X.X.X. и др., имот № 183009 – нива на насл. на X.X.X., имот № 279071 – др. селскостоп. т. на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот № 000681 – полски път на Община Бяла, имот № 183001 – нива на X.X.X.; пазарната стойност към настоящия момент – 8400 лв.;

– 1. поземлен имот с идентификатор 07603.501.1920 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, община Бяла, област Русе (одобрени със Заповед № РД-18-130 от 27.12.2016 г. на и.д. на АГКК), при граници и съседи: 07603.501.2922, 07603.501.2923, 07603.501.1921, 07603.501.3154, целият с площ 680 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване – (10 м), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 1920, кв. 73, заедно с построените в него: 1.1. сграда с идентификатор 07603.501.1920.1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, със застроена площ 58 кв. м, брой етажи – един; 1.2. сграда с идентификатор 07603.501.1920.2, предназначение: селскостопанска сграда, със застроена площ 30 кв. м, брой етажи – един, заедно с всички подобрения и насаждения в имота, съгласно скица № 15-304926, издадена на 28.06.2017 г.; 2. поземлен имот с идентификатор 07603.501.2923 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, община Бяла, област Русе (одобрени със Заповед № РД-18-130 от 27.12.2016 г. на и.д. на АГКК), при граници и съседи: 07603.501.2920, 07603.501.1919, 07603.501.2924, 07603.501.3154, 07603.501.1921, целият с площ 645 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване – (10 м), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 2923, кв. 73, заедно с всички подобрения и насаждения в имота, съгласно скица № 15-304934, издадена на 28.06.2017 г.; 3. поземлен имот с идентификатор 07603.501.2924 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, община Бяла, област Русе (одобрени със Заповед № РД-18-130 от 27.12.2016 г. на и.д. на АГКК), при граници и съседи: 07603.501.2923, 07603.501.1919, 07603.501.2589, 07603.501.2593, 07603.501.3070, целият с площ 843 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване – (10 м), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 2924, кв. 73, заедно с всички подобрения и насаждения в имота, съгласно скица № 15-304935, издадена на 28.06.2017 г.; и 4. поземлен имот с идентификатор 07603.501.2922 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, община Бяла, област Русе (одобрени със Заповед № РД-18-130 от 27.12.2016 г. на и.д. на АГКК), при граници и съседи: 07603.501.1920, 07603.501.1921, 07603.501.3154, целият с площ 589 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване – (10 м), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 2922, кв. 73, заедно с всички подобрения и насаждения в имота, съгласно скица № 15-304931, издадена на 28.06.2017 г.; пазарната стойност на имотите към настоящия момент – 30 000 лв.;

– право на строеж, придобито от Община Бяла за изграждане на търговска сграда с височина до 2 етажа и разгъната застроена площ до 180 кв. м върху следния недвижим имот – частна общинска собственост (актуван в АЧОС № 3349/7.08.2017 г. на Община Бяла, вписан в Службата по вписванията, вх. рег. № 2785/8.08.2017 г., акт № 78, том 8, дело № 1993/2017 г., им. п. ДВР № 2777), намиращ се в гр. Бяла, област Русе, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) IX – обществено обслужване, в кв. 177 по регулационния план на гр. Бяла, идентичен с поземлен имот с идентификатор 07603.501.2343 по кадастралната карта на гр. Бяла, съгласно скица № 15-376132-4.08.2017 г. на СГКК – Русе, и скица № 176/5.06.2017 г. с виза за проектиране от главния архитект на Община Бяла при граници на поземления имот с идентификатор 07603.501.2343: 07603.501.3015, 07603.501.3194, 07603.501.945, 07603.501.3016; граници на учреденото право на строеж: от две страни терен на имота, от две страни УПИ VIII – озеленяване и улица; пазарната стойност към настоящия момент – 69 209,31 лв.;

– самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07603.501.1064.2.3 по КККР с площ 19,73 кв. м, с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: 13,91 % ид. части от общите части на сградата, построена 1992 г., ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07603.501.1064.2.4, 07603.501.1064.2.2, под обекта: няма, над обекта: няма, адрес на сградата: гр. Бяла, п.к. 7100, пл. Петко Р. Славейков, ет. 1, обект 3, съгласно схема № 15-489567-6.10.2017 г. и АЧОС № 3359/24.08.2017 г.; пазарната стойност към настоящия момент – 33 000 лв.;

– самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07603.501.1064.2.2 по КККР с площ 20,00 кв. м, с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: 14,10 % ид. части от общите части на сградата, построена 1992 г., ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07603.501.1064.2.3, 07603.501.1064.2.1, под обекта: няма, над обекта: няма, адрес на сградата: гр. Бяла, п.к. 7100, пл. Петко Р. Славейков, ет. 1, обект 2, съгласно схема № 15-489561-6.10.2017 г. и АЧОС № 3359/24.08.2017 г.; пазарната стойност към настоящия момент – 34 000 лв.;

– самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07603.501.1064.2.1 по КККР с площ 20,39 кв. м, с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: 14,36 % ид. части от общите части на сградата, построена 1992 г., ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07603.501.1064.2.2, под етажа: няма, над етажа: няма, адрес на сградата: гр. Бяла, п.к. 7100, пл. Петко Р. Славейков, ет. 1, обект 1, съгласно схема № 15-489558-6.10.2017 г. и АЧОС № 3359/24.08.2017 г.; пазарната стойност към настоящия момент – 35 000 лв.;

– самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07603.501.1064.2.4 по КККР с площ 20,05 кв. м, с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: 14,13 % ид. части от общите части на сградата, построена 1992 г., ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07603.501.1064.2.5, 07603.501.1064.2.3, под обекта: няма, над обекта: няма, адрес на сградата: гр. Бяла, п.к. 7100, пл. Петко Р. Славейков, ет. 1, обект 4, съгласно схема № 15-489571-6.10.2017 г. и АЧОС № 3359/24.08.2017 г.; пазарната стойност към настоящия момент – 33 000 лв.;

– самостоятелен обект в страда с идентификатор 07603.501.1064.2.5 по КККР с площ 40,27 кв. м, с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: 28,38 % ид. части от общите части на сградата, построена 1992 г., ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 07603.501.1064.2.6, 07603.501.1064.2.4, под обекта: няма, над обекта: няма, адрес на сградата: гр. Бяла, п.к. 7100, пл. Петко Р. Славейков, ет. 1, обект 5, съгласно схема № 15-489576-6.10.2017 г. и АЧОС № 3359/24.08.2017 г.; пазарната стойност към настоящия момент – 54 000 лв.;

– самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5101.1.102 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, одобрени със Заповед № 18-18 от 16.05.2007 г. на изпълнителния директор на АК, с адрес на самостоятелния обект: гр. Русе, бул. Липник № 5, ет. 1, обект 1.102, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5101, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, на едно ниво, посочена в документа площ: 36,56 кв. м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.5101.1.103, 63427.2.5101.1.109, под обекта: 63427.2.5101.1.396, над обекта: няма, прилежащи части: 0,25 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот; пазарната стойност към настоящия момент – 50 000 лв.;

– лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6 Олроуд 3.0 ТДИ“, с рег. № Р4994ВТ, рама № WAUZZZ4F98N025328, двигател № ASB098973; пазарна стойност към настоящия момент – 10 900 лв.;

– товарен автомобил, марка „Мерцедес“, модел „709“, с рег. № Р2729КА, рама № WDB67300115253364, двигател № 36490610032921; пазарна стойност към настоящ момент – 2800 лв.;

– лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6 Олроуд“, с рег. № Р7267КК, рама № WAUZZZ4BZ1N152275, двигател № АКЕ069304; пазарна стойност към настоящия момент – 4000 лв.;

– товарен автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Кади“, с рег. № Р4668АР, рама № WVIZZZ9kZ2R500413, двигател № AYQ025048; пазарна стойност към настоящия момент – 1700 лв.;

– челен товарач, марка „Цепелин“, модел „ЗЛ 8 Ц“, с рег. № Р03581, рама № ZL8C/2336; пазарна стойност към настоящия момент – 3500 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 и 146 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с ЕГН ********** с цена на иска в размер 41 260 лв.:

– сумата в размер 41 260 лв., представляваща паричната равностойност и налична към края на проверявания период, от разплащателна сметка в левове с IBAN BG27UBBS80021001296240 с титуляр X.X.X. в „Обединена българска банка“ – АД, за отчуждените имоти, а именно:

поземлен имот с идентификатор 53905.96.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орловец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-1667 от 27.09.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: местност Лозята, с площ: 2505 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 7, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 096009, при съседи: 53905.96.10, 53905.96.4, 53905.96.45, 53905.96.8;

поземлен имот с идентификатор 53905.76.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орловец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-1667 от 27.09.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: местност Доорукбаши, с площ: 16 005 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 6, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 076001, при съседи: 53905.130.55, 53905.138.2, 53905.76.10, 53905.76.15, 53905.76.2;

поземлен имот с идентификатор 53905.64.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орловец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-1667 от 27.09.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: местност Чиеркозу, с площ: 4334 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 4, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 064002, при съседи: 53905.130.20, 53905.64.1, 53905.64.3, 53905.64.7, 53905.64.8;

поземлен имот с идентификатор 53905.44.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орловец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-1667 от 27.09.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: местност Акема, с площ: 6002 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 6, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 044015, при съседи: 53905.130.20, 53905.64, 53905.64.3, 53905.64.7, 53905.64.8;

поземлен имот с идентификатор 53905.33.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орловец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-1667 от 27.09.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: местност Адакозу, с площ: 6005 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 3, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 033018, при съседи: 53905.130.12, 53905.33.16, 53905.33.17, 53905.33.19, 53905.33.44, 53905.33.54;

поземлен имот с идентификатор 53905.28.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орловец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-1667 от 27.09.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: местност Чемлекчи йолу, с площ: 4801 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 4, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 028034, при съседи: 53905.114.1, 53905.130.4, 53905.28.33, 53905.28.8;

поземлен имот с идентификатор 53905.22.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орловец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-1667 от 27.09.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: местност Яйкъна, с площ: 802 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 7, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 022009, при съседи: 53905.1.160, 53905.22.10, 53905.22.35, 53905.22.36, 53905.22.8.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер 309 111,75 лв.:

– сумата в размер 536,75 лв., представляваща вноски на каса и налична към края на проверявания период, от разплащателна сметка в левове с IBAN BG54UBBS80021053349640, с титуляр X.X.X. в „Обединена българска банка“ – АД;

– сумата в размер 220 238 лв., внесена на каса от трети лица и налична към края на проверявания период, от отворен спестовен влог в левове с IBAN BG08UBBS80022021078340, с титуляр X.X.X. в „Обединена българска банка“ – АД;

– сумата в размер 68 337 лв., представляваща възстановени заеми от трети лица и налична към края на проверявания период, от отворен спестовен влог в левове с IBAN BG08UBBS80022021078340, с титуляр X.X.X. в „Обединена българска банка“ – АД;

– сумата в размер 20 000 лв., представляваща вноски на каса и налична към края на проверявания период, от отворен спестовен влог в левове с IBAN BG08UBBS80022021078340, с титуляр X.X.X. в „Обединена българска банка“ – АД.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с ЕГН ********** и X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер 888 717,15 лв.:

– сумата в размер 4026,15 лв., представляваща паричната равностойност на недвижимия имот към датата на отчуждаването им, а именно:

имот 021011 с площ 3,501 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, намиращ се в местността Припека, при граници и съседи: имот № 021012 – нива на Община Бяла, имот № 000129 – полски път на Община Бяла, имот № 021010 – нива на X.X.X., имот № 021020 – нива на X.X.X., имот № 021024 – нива на X.X.X.;

– сумата в размер 491 555 лв., представляваща паричната равностойност на недвижимите имоти към датата на отчуждаването им, както следва:

нива в местността Башладжиалак с площ 21,690 дка, пета категория, съставляваща имот № 005015 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 005032 – нива на X.X.X., имот № 005054 – нива на X.X.X., имот № 005053 – нива на ЕТ „Агро – М – X.X.“, имот № 005502 – полски път на общината, и имот № 005501 – полски път на общината; върху имота има следните ограничения: електропровод 20 kV; на 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност;

нива в местността Баллък яма с площ 5,001 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 008144 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 008145 – нива на X.X.X., имот № 008064 – нива на X.X.X., имот № 008058 – нива на X.X.X., и имот № 008502 – полски път на общината;

нива в местността Лазарлък дере с площ 26,059 дка, от които 19,718 дка пета категория и 6,341 дка шеста категория, съставляваща имот № 014003 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 014208 – нива на X.X.X.-X., имот № 014802 – дере на общината, имот № 014004 – нива на X.X.X., и имот № 014503 – полски път на общината;

нива в местността Караджата с площ 12,006 дка, трета категория, съставляваща имот № 018019 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 018018 – нива на X.X.X., имот № 018064 – нива на X.X.X., имот № 018503 – полски път на общината, и имот № 018054 – нива на X.X.X.;

нива в местността Баллък яма с площ 5,001 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 008145 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 008144 – нива на X.X.X., имот № 008064 – нива на X.X.X., и имот № 008502 – полски път на общината;

нива в местността Кутлуджана с площ 9,868 дка, пета категория, съставляваща имот № 016009 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 016008 – нива на X.X.X., имот № 014701 – храсти на ОПФ, имот № 016010 – нива на Държавен поземлен фонд, и имот № 016502 – полски път на общината;

нива в местността Стари лозя с площ 3,998 дка, шеста категория, съставляваща имот № 008045 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 008505 – полски път на общината, имот № 008044 – нива на „Ромфарм Компани“ – ООД, имот № 008801 – дере на общината, и имот № 008046 – нива на X.X.X.;

нива в местността Ежелейкини с площ 16,610 дка, пета категория, съставляваща имот № 012048 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 012049 – нива на X.X.X., имот № 012005 – нива на X.X.X., имот № 012501 – полски път на общината, и имот № 012003 – нива на X.X.X.;

нива в местността Дамладжик с площ 13,000 дка, пета категория, съставляваща имот № 009154 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 009153 – нива на X.X.X., имот № 009163 – нива на X.X.X., имот № 009164 – нива на X.X.X., имот № 009083 – нива на ЕТ „Агро – М – X.X.“, имот № 009502 – полски път на общината, и имот № 009501 – полски път на общината;

нива в местността Марковичин гроб с площ 11,995 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 023056 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 023057 – нива на ЕТ „Агро – М – X.X.“, имот № 023047 – нива на X.X.X., имот № 023046 – нива на X.X.X., имот № 023021 – нива на X.X.X., и имот № 021501 – полски път на общината;

нива в местността Ежелейкини с площ 20,000 дка, пета категория, съставляваща имот № 012066 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 012067 – нива на X.X.X., имот № 012501 – полски път на общината, имот № 012005 – нива на X.X.X., и имот № 012501 – полски път на общината;

нива в местността Тилкилиджика с площ 6,024 дка, трета категория, съставляваща имот № 011077 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 011076 – нива на X.X.X., имот № 011011 – нива на X.X.X., имот № 011502 – полски път на общината, и имот № 011501 – полски път на общината;

нива в местността Каракуш с площ 6,094 дка, пета категория, съставляваща имот № 014195 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 014194 – нива на X.X.X., имот № 014045 – нива на X.X.X., имот № 014055 – нива на X.X.X., и имот № 014505 – полски път на общината;

нива в местността Караджата с площ 4,003 дка, пета категория, съставляваща имот № 017027 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 017026 – нива на ЕТ „Агро – М – X.X.“, имот № 017028 – нива на X.X.X., имот № 017030 – нива на насл. на X.X.X., и имот № 017501 – полски път на общината;

нива в местността Халваджии с площ 9,680 дка, пета категория, съставляваща имот № 001033 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 001034 – нива на ЕТ „Агро – М – X.X.“, имот № 001013 – нива на X.X.X., имот № 001003 – нива на X.X.X., и имот № 001502 – полски път на общината;

нива в местността Арпалъка с площ 16,616 дка, от които 0,332 дка трета категория и 16,284 дка пета категория, съставляваща имот № 013104 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 013105 – нива на X.X.X., имот № 013032 – нива на насл. на X.X.X., имот № 013031 – нива на X.X.X., имот № 013503 – полски път на общината, имот № 013087 – нива на X.X.X., имот № 013088 – нива на X.X.X., и имот № 013089 – нива на X.X.X.;

нива в местността Курдьовини с площ 13,854 дка, от които 11,264 дка четвърта категория и 2,590 дка шеста категория, съставляваща имот № 007085 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 007504 – полски път на общината, имот № 007084 – нива на X.X.X., имот № 008501 – полски път на общината, имот № 007036 – нива на X.X.X., и имот № 007006 – нива на X.X.X.;

нива в местността Курдьовини с площ 7,899 дка, пета категория, съставляваща имот № 007067 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 007006 – нива на X.X.X., имот № 007034 – нива на X.X.X., имот № 007064 – нива на „Ромфарм Компани“ – ООД, и имот № 008502 – полски път на общината;

нива в местността Двете ниви с площ 11,996 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 020049 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 020046 – нива на X.X.X., имот № 020047 – нива на X.X.X., имот № 020071 – нива на X.X.X. и др., имот № 020057 – нива на X.X.X., имот № 020058 – нива на X.X.X., имот № 020059 – нива на X.X.X., и имот № 020501 – полски път на общината;

овощна градина в местността Судура с площ 0,995 дка, трета категория, съставляваща имот № 019364 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 019360 – овощна градина на X.X.X., имот № 019357 – овощна градина на насл. на X.X.X., имот № 019501 – полски път на общината, и имот № 019365 – овощна градина на „Позитив Пропъртийс“ – ООД; върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок;

нива в местността Каракуш с площ 6,094 дка, пета категория, съставляваща имот № 014194 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 014195 – нива на X.X.X., имот № 014045 – нива на X.X.X., имот № 014507 – полски път на общината, имот № 014240 – нива на X.X.X., имот № 014241 – нива на X.X.X., и имот № 014505 – полски път на общината;

нива в местността Тилкилиджика с площ 6,025 дка, трета категория, съставляваща имот № 011076 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 011077 – нива на X.X.X., имот № 011011 – нива на X.X.X., имот № 011085 – нива на X.X.X., и имот № 011501 – полски път на общината;

нива в местността Тилкилиджика с площ 9,233 дка, трета категория, съставляваща имот № 011096 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 011062 – нива на „Делта“ – ЕООД, имот № 011097 – нива на X.X.X., имот № 011502 – полски път на общината, и имот № 011503 – полски път на общината;

нива в местността Фонда с площ 5,978 дка, пета категория, съставляваща имот № 006025 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 006024 – нива на X.X.X., имот № 006502 – полски път на общината, имот № 006026 – нива на ЕТ „Агро – М – X.X.“, и имот № 006016 – нива на „Агро Комерс“ – ООД;

нива в местността Кутлуджана с площ 33,853 дка, от които 20,560 дка трета категория и 13,293 дка пета категория, съставляваща имот № 016029 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 016504 – полски път на общината, имот № 016048 – нива на X.X.X., имот № 016049 – нива на ЕТ „Агро – М – X.X.“, имот № 016050 – нива на X.X.X., имот № 016088 – нива на X.X.X., имот № 016087 – нива на X.X.X., имот № 016079 – нива на X.X.X., имот № 016057 – нива на X.X.X., имот № 016058 – нива на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД, и имот № 016059 – нива на X.X.X.;

нива в местността Сръбче колак с площ 16,936 дка, пета категория, съставляваща имот № 004007 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 004012 – нива на X.X.X. и др., имот № 004008 – нива на X.X.X., и имот № 009502 – полски път на общината;

нива в местността Тилкилиджика с площ 20,004 дка, трета категория, съставляваща имот № 011046 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 011101 – нива на „Агроенерджи Инвест“ – АДСИЦ, имот № 011102 – нива на X.X.X., имот № 011502 – полски път на общината, имот № 011047 – нива на X.X.X., и имот № 011601 – пасище, мера на ОПФ;

нива в местността Двете ниви с площ 10,561 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 020044 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 020043 – нива на „Ромфарм Компани“ – ООД, имот № 020501 – полски път на общината, имот № 020045 – нива на „Агро Комерс“ – ООД, имот № 020046 – нива на X.X.X., имот № 020083 – нива на X.X.X., имот № 020082 – нива на X.X.X., и имот № 020081 – нива на X.X.X.;

овощна градина в местността Судура с площ 1,004 дка, трета категория, съставляваща имот № 019341 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 019501 – полски път на общината, имот № 019334 – овощна градина на ЕТ „Агро – М – X.X.“, имот № 019342 – овощна градина на X.X.X., и имот № 019345 – овощна градина на насл. на X.X.X.; върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок;

овощна градина в местността Судура 0,999 дка, трета категория, съставляваща имот № 019342 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 0195341 – овощна градина на X.X.X., имот № 019336 – овощна градина на X.X.X., имот № 019502 – полски път на общината, и имот № 019346 – овощна градина на X.X.X.; върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок;

нива в местността Дамладжик с площ 14,300 дка, пета категория, съставляваща имот № 009066 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 009065 – нива на X.X.X., имот № 009062 – нива на X.X.X., имот № 009061 – нива на X.X.X., имот № 009067 – нива на X.X.X., и имот № 009501 – полски път на общината;

нива в местността Тилкилиджика с площ 5,544 дка, трета категория, съставляваща имот № 011058 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 011059 – нива на X.X.X., имот № 011099 – нива на ЕТ „Агро – М – X.X.“, имот № 011098 – нива на X.X.X., имот № 011018 – нива на X.X.X., и имот № 011502 – полски път на общината;

овощна градина в местността Судура с площ 1,000 дка, трета категория, съставляваща имот № 019310 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 0195308 – овощна градина на X.X.X., имот № 019304 – овощна градина на насл. на X.X.X., имот № 019501 – полски път на общината, и имот № 019314 – овощна градина на „Агро Финанс“ – АДСИЦ; върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок;

нива в местността Арпалъка с площ 7,000 дка, пета категория, съставляваща имот № 013101 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 013100 – нива на X.X.X., имот № 013137 – нива на X.X.X. и др., имот № 013837 – нива на X.X.X., имот № 013138 – нива на X.X.X., и имот № 013503 – полски път на общината;

нива в местността Тилкилиджика с площ 10,717 дка, трета категория, съставляваща имот № 011025 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 011502 – полски път на общината, имот № 011024 – нива на ЕТ „Агро – М – X.X.“, имот № 011100 – нива на ЕТ „Агро – М – X.X.“, и имот № 011501 – полски път на общината;

нива в местността Курдьовини с площ 7,139 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 008147 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 008161 – нива на X.X.X., имот № 008162 – нива на X.X.X., имот № 008603 – пасище, мера на ОПФ, имот № 008003 – нива на X.X.X. и др., и имот № 008502 – полски път на общината;

нива в местността Арпалъка с площ 13,614 дка, от които 12,119 дка трета категория и 1,495 дка пета категория, съставляваща имот № 013105 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 013104 – нива на X.X.X., имот № 013032 – нива на насл. на X.X.X., имот № 013121 – нива на X.X.X., и имот № 013089 – нива на X.X.X.; право на преминаване през имот № 013104;

нива в местността Дамладжик с площ 2,999 дка, от които 1,7999 дка пета категория и 1,200 дка шеста категория, съставляваща имот № 009093 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 009092 – нива на X.X.X., имот № 009501 – полски път на общината, имот № 009094 – нива на X.X.X., и имот № 000114 – пасище, мера на ОПФ;

нива в местността Козя пътека с площ 17,201 дка, шеста категория, съставляваща имот № 009007 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 009503 – полски път на общината, имот № 009129 – нива на X.X.X., имот № 009115 – нива на ЕТ „Амфора – 94 – П. Калчев – Р. Цонева“, имот № 009701 – храсти на ОПФ, имот № 000038 – полски път на общината, и имот № 009603 – пасище, мера на ОПФ; върху имота има следните ограничения: електропровод 20 kV; на 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност;

нива в местността Тилкилиджика с площ 5,545 дка, трета категория, съставляваща имот № 011059 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 011024 – нива на ЕТ „Агро – М – X.X.“, имот № 011502 – полски път на общината, имот № 011058 – нива на X.X.X., имот № 011099 – нива на ЕТ „Агро – М – X.X.“, и имот № 011100 – нива на ЕТ „Агро – М – X.X.“;

нива в местността В селото с площ 0,998 дка, пета категория, съставляваща имот № 015127 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 015126 – нива на насл. на X.X.X., имот № 015602 – нива на общината, имот № 015128 – нива на „Омега Агро Инвест“ – ЕАД, и имот № 015506 – полски път на общината;

нива в местността Тренкетя с площ 29,121 дка, от които 2,410 дка четвърта категория и 26,711 дка пета категория, съставляваща имот № 021015 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 021039 – нива на X.X.X., имот № 021501 – полски път на общината, имот № 021072 – нива на X.X.X., имот № 021021 – нива на X.X.X., имот № 021022 – нива на X.X.X., и имот № 021023 – нива на X.X.X.;

нива в местността Ежелейкини с площ 19,003 дка, пета категория, съставляваща имот № 012067 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 012066 – нива на X.X.X., имот № 012501 – полски път на общината, имот № 012059 – нива на „Рофарм Компани“ – ООД, и имот № 012501 – полски път на общината;

нива в местността Стари лозя с площ 4,004 дка, шеста категория, съставляваща имот № 008046 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 008045 – нива на X.X.X., имот № 008801 – дере на общината, имот № 008047 – нива на X.X.X., и имот № 008505 – полски път на общината;

нива в местността Арпалъка с площ 6,052 дка, от които 3,417 дка шеста категория и 2,635 дка пета категория, съставляваща имот № 013087 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 013088 – нива на „Елана Агрокредит“ – АД, имот № 013104 – нива на X.X.X., имот № 013503 – полски път на Община Попово, и имот № 013136 – нива на ЕТ „Агро – М – X.X.“;

нива в местността Двете ниви с площ 14,242 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 020035 по плана на землище с. Цар Асен с ЕКАТТЕ 78077, община Попово, при граници и съседи: имот № 020033 – нива на X.X.X. и др., имот № 020034 – нива на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД, имот № 020501 – полски път на Община Попово, и имот № 020036 – нива на ЕТ „Агро – М – X.X.“;

– сумата в размер 100 000 лв., представляваща паричната равностойност към датата на отчуждаването на 3/4 идеални части от самостоятелен обект – сграда с идентификатор 57649.503.2559.1 в гр. Попово, община Попово, област Търговище, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 26.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, без последващо изменение, адрес на имота: гр. Попово, п. к. 7800, ул. Христо Ботев № 14, сградата е разположена в поземелен имот с идентификатор 57649.503.2559, застроена площ 111 кв. м, брой етажи: 2, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, и 1/4 идеална част от самостоятелен обект – сграда с идентификатор 57649.503.2559.1 в гр. Попово, община Попово, област Търговище, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 26.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, без последващо изменение, адрес на имота: гр. Попово, п. к. 7800, ул. Христо Ботев № 14, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 57649.503.2559, застроена площ 111 кв. м, брой етажи: 2, предназначение: жилищна страда – еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, съгласно скица на сграда № 15-803788/01.11.2018 г. на СГКК – Търговище, а съгласно нотариален акт № 103, том 2, вх. рег. № 859, нотариално дело № 320/19.02.2003 г., по описа на СВ – Попово, представляваща двуетажна жилищна сграда, състояща се от: приземен етаж, включващ гараж със застроена площ 19,66 кв. м, ПРУ, две избени помещения и прилежащите им части: първи жилищен етаж със застроена площ 107,49 кв. м, състоящ се от столова, дневна, две спални, сервизни помещения и прилежащите им части; втори жилищен етаж със застроена площ 107,49 кв. м, състоящ се от четири спални, сервизни помещения и прилежащите им части и ведно с правото на строеж върху мястото;

– сумата в размер 39 000 лв., представляваща паричната равностойност към датата на отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 57649.503.2559 в гр. Попово, община Попово, област Търговище, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 26.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, без последващо изменение, адрес на имота: гр. Попово, п. к. 7800, ул. Христо Ботев № 14, площ 1027 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по предходния план: 2605, квартал 136, парцел XVI, съседи: 57649.503.2560, 57649.503.3576, 57649.503.2563, 57649.503.2564, 57649.503.2565, 57649.503.2557 и 57649.503.2558, ведно с построената в него: сграда с идентификатор 57649.503.2559.2 в гр. Попово, община Попово, област Търговище, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 26.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, без последващо изменение, адрес на имота: гр. Попово, п. к. 7800, ул. Христо Ботев № 14, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 57649.503.2559, застроена площ 41 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

– сумата в размер 80 000 лв., представляваща паричната равностойност към датата на отчуждаване на следните имоти:

нива с площ 6,001 дка в местността Адакозу, трета категория, представляваща имот № 033018 по плана за земеразделяне на землище с. Орловец, при граници и съседи: имот № 033015 – нива на „Агроком“ – ЕООД, имот № 130012 – полски път на X.X.X. – КЕ, имот № 033019 – нива на X.X.X. и др., имот № 033054 – нива на „Ставеш“ – ООД, имот № 033044 – нива на X.X.X., имот № 033017 – нива на „Агроком“ – ЕООД, и имот № 033016 – нива на насл. на X.X.X.;

нива с площ 16,002 дка в местността Доорукбаши, шеста категория, представляваща имот № 076001 по плана за земеразделяне на землище с. Орловец, при граници и съседи: имот № 130035 – полски път на X.X.X. – КЕ, имот № 138002 – широколистна гора на X.X.X., имот № 076010 – нива на ДПФ, имот № 076002 – нива на насл. на X.X.X., и имот № 076009 нива на X.X.X. и др. (ограничения: магистрален газопровод 1000 мм; в ограничителната зона на 250 м от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други градини, дървета с развита коренова система и на горскодървесни видове в предоставените площи за просеки за строителството на газопровода на по-малко от 10 м от двете му страни);

нива с площ 6,002 дка в местността Акема, шеста категория, представляваща имот № 044015 по плана за земеразделяне на землище с. Орловец, при граници и съседи: имот № 044003 – нива на „Агроком“ – ЕООД, имот № 000211 – полски път на X.X.X. – КЕ, имот № 044016 – нива на „Агроком“ – ЕООД, имот № 044013 – нива на насл. на X.X.X. (ограничения: археологически обект с режим Б, забраняват се изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на култури с дълбока коренова система, заблатяване и др., които могат да унищожат или засегнат археологическата субстанция в границите на обекта; допуска се обработка на почвата (оран) на дълбочина до 0,25 м);

нива с площ 4,801 дка в местността Чемлекчи йолу, четвърта категория, представляваща имот № 028034 по плана за земеразделяне на землище с. Орловец, при граници и съседи: имот № 028033 – нива на „Агроком“ – ЕООД, имот № 130004 – полски път на X.X.X. – КЕ, имот № 114001 – ливада на Кметство с. Орловец, имот № 028008 – нива на насл. на X.X.X. (имотът е образуван от имот № 028024);

нива с площ 4,334 дка в местността Чеиркозу, четвърта категория, представляваща имот № 064002 по плана за земеразделяне на землище с. Орловец, при граници и съседи: имот № 064001 – нива на насл. на X.X.X., имот № 130020 – полски път на X.X.X. – КЕ, имот № 064003 – нива на „Агроком“ – ЕООД, имот № 064007 – нива на „С.И.Г.“ – ООД, и имот № 064008 – нива на насл. на X.X.X.;

нива с площ 2,502 дка в местността Лозята, седма категория, представляваща имот № 096009 по плана за земеразделяне на землище с. Орловец, при граници и съседи: имот № 096008 – нива на X.X.X., имот № 000021 – пасище, мера на Кметство с. Орловец, имот № 096010 – нива на „Агроком“ – ЕООД, имот № 000045 – полски път на X.X.X.;

лозе с площ 0,802 дка в местността Яйкъна, седма категория, представляваща имот № 022009 по плана за земеразделяне на землище с. Орловец, при граници и съседи: имот № 022036 – лозе на насл. на X.X.X. и X.X., имот № 022008 – лозе на насл. на X.X.X., имот № 000160 – полски път на X.X.X. – КЕ, и имот № 022010 – лозе на X.X.X. и др. (ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок);

– сумата в размер 18 000 лв., представляваща паричната равностойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Кади лайф“, с рег. № Р5554АТ, рама № WV2ZZZ2KZ9X057339, двигател № BLS972621;

– сумата в размер 19 520 лв., представляваща паричната равностойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „740 Д Х Драйв“, с рег. № Р7474ВР, рама № WBAKC01060C499512, двигател №: без номер;

– сумата в размер 15 616 лв., представляваща паричната равностойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е 500“, с рег. № Р7676ВС, рама № WDB2110831Х115112, двигател № 11396930535263;

– сумата в размер 43 000 лв., представляваща паричната равностойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Транспортер“, с рег. № Р3286КА, рама № WV2ZZZ7HZFH062799, двигател № САА689682;

– сумата в размер 22 000 лв., представляваща паричната равностойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А8“, с рег. № Р5924КА, рама № WAUZZZ4E38N009097, двигател № BVN009715;

– сумата в размер 56 000 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил, марка „Волво“, модел „ХС 90“, с рег. № Р5213ВВА, рама № YVICZ714691503825, двигател № D5244T4646336.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с ЕГН ********** с цена на иска в размер на 957 140,23 лв.:

– сумата в размер 8,55 лв., представляваща внесени на каса средства по разплащателна сметка в левове с IBAN BG10FINV91501003665251 с титуляр X.X.X. в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– сумата в размер 40 000 лв., представляваща внесени на каса средства по разплащателна сметка в левове с IBAN BG07UBBS80022002241540 с титуляр X.X.X. в „Обединена българска банка“ – АД;

– сумата в размер 324 лв., представляваща погасителни вноски по кредити в „БНП Париба Пърсънъл Файненс С. А. Клон България“, внесени от X.X.X.;

– сумата в размер 2136,78 лв., представляваща погасителни вноски по кредити в „УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ – ЕАД;

– сумата в размер 199,17 лв., представляваща погасителни вноски по кредит в „Ти Би Ай Банк“ – ЕАД, внесени от X.X.X.;

– сумата в размер 9200 лв., представляваща вноски на каса от трети лица по разплащателна сметка в левове с IBAN BG82BPBІ79211041706501 с титуляр X.X.X. в „Юробанк България“ – АД;

– сумата в размер 274 112,93 лв., представляваща вноски на каса от трети лица по разплащателна сметка в левове с IBAN BG27UBBS80021001296240 с титуляр X.X.X. в „Обединена българска банка“ – АД;

– сумата в размер 118 000 лв., представляваща върнат паричен заем от „Михайлови – 2008“ – ЕООД;

– сумата в размер 513 158,80 лв., представляваща предоставени парични заеми на търговското дружество от X.X.X..

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с ЕГН ********** с цена на иска в размер 275 348 лв.:

– сумата в размер 23,46 евро, равностойни на 46 лв., представляваща начислена лихва по разплащателна сметка в евро с IBAN BG44UBBS80022446557910 с титуляр X.X.X. в „Обединена българска банка“ – АД;

– сумата в размер 8702 лв., представляваща внесени на каса средства по разплащателна сметка в левове с IBAN BG71UBBS80021086646330 с титуляр X.X.X. в „Обединена българска банка“ – АД;

– сумата в размер 266 600 лв., представляваща предоставени парични заеми на тьрговското дружество от X.X.X..

Делото е насрочено за 2.12.2021 г. от 9,30 ч. Срокът, в който заинтересованите лица могат да предявят претенциите си върху имуществото, е до приключване на съдебното дирене в първата инстанция.

4383

Окръжният съд – Русе, на основание чл. 679, ал. 3 от Търговския закон по т. д. № 99/2021 г. призовава кредиторите в производството по несъстоятелност на „Мега Мол Русе“ – АД, ЕИК 117692725, в съдебно заседание на 28.09.2021 г. от 15 ч. за разглеждане на искането на „Бизнес имот консулт“ – ЕАД, ЕИК 131414662, гр. София, бул. Тодор Александров № 109 – 115, представлявано от изп. директор X.X.X., вх. № 1968/9.04.2021 г., на основание чл. 679 от ТЗ за отмяна решение на събранието на кредиторите от 30.03.2021 г. на „Мега Мол Русе“ – АД (в несъстоятелност), т.д. № 14 от 2014 г. на Окръжния съд – Русе.

4532

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб по шейни „Лавина“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение от заседание на 16.07.2021 г. свиква редовно общо събрание на членовете на сдружение „Спортен клуб по шейни „Лавина“ на 30.08.2021 г. от 14 ч. в сградата на управлението на сдружението в София, ж.к. Люлин, бл. 986, вх. Е, ет. 3, ап. 143, при следния дневен ред и проекторешения: 1. обсъждане и приемане от общото събрание на сдружението на промени в устава на сдружението; проекторешение: общото събрание приема изменения и допълнения в устава на сдружението; 2. освобождаване на членове на УС; проекторешение: общото събрание освобождава като членове на управителния съвет X.X.X., като същата се освобождава и като председател, X.X.X. и X.X.X.; 3. избор на нов управителен съвет и председател на УС с определяне на мандат; проекторешение: общото събрание избира за членове на управителния съвет с мандат 5 години считано от вземане на решението за избора им X.X.X. – председател, X.X.X. – секретар, и X.X.X. – член; общото събрание избира за председател на УС с мандат 5 години считано от вземане на решението за избора X.X.X., която ще представлява сдружението пред трети лица; 4. избор на контролен съвет с определен мандат; проекторешение: общото събрание избира за членове на контролния съвет на сдружението с мандат 5 години счетано от вземане на решението за избора им X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; 5. разни; проекторешение: предоставя на общото събрание вземането на решение, в случай че възникне необходимост от обсъждане на даден въпрос. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от устава ОС ще се проведе същия ден, на същото място, от 15 ч., при същия дневен ред, колкото и членове да се явят. Материалите, свързани с провеждане на общото събрание, включително предложените изменения в устава, ще са на разположение за запознаване на всеки от членовете на сдружението на адреса на управление на сдружението един месец преди датата на провеждане на събранието.

4498

2. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб по шейни „Кремиковци“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение от заседание на 12.07.2021 г. свиква редовно общо събрание на членовете на сдружение „Спортен клуб по шейни „Кремиковци“ на 30.08.2021 г. от 16 ч. в сградата на управлението на сдружението в София, кв. Кремиковци, ул. Кремиковска № 12, при следния дневен ред и проекторешения: обсъждане и приемане от общото събрание на сдружението промени в устава на сдружението; проекторешение: общото събрание приема изменения и допълнения в устава на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от устава общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място, от 17 ч., при същия дневен ред, колкото и членове да се явят. Материалите, свързани с провеждането на общото събрание, ще са на разположение за запознаване на всеки от членовете на сдружението на адреса на управление на сдружението един месец преди датата на провеждане на събранието.

4499

3. – Управителният съвет на сдружение „Клуб по шейни „Никол“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение от заседание на 13.07.2021 г. свиква редовно общо събрание на членовете на сдружение „Клуб по шейни „Никол“ на 30.08.2021 г. в 19 ч. в сградата на управлението на сдружението в София, ж.к. Надежда, бл. 126, вх. Г, ет. 3, ап. 76, при следния дневен ред и проекторешения: обсъждане и приемане от общото събрание на сдружението промени в устава на сдружението; проекторешение: общото събрание приема изменения и допълнения в устава на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от устава ОС ще се проведе същия ден, на същото място, от 20 ч., при същия дневен ред, колкото и членове да се явят. Материалите, свързани с провеждането на общото събрание, включително предложените изменения в устава, ще са на разположение за запознаване на всеки от членовете на сдружението на адреса на управление на сдружението един месец преди датата на провеждане на събранието.

4500

4. – Управителният съвет на сдружение „Клуб по шейни „Бисер“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение от заседание на 13.07.2021 г. свиква редовно общо събрание на членовете на сдружение „Клуб по шейни „Бисер“ на 30.08.2021 г. от 17 ч. в сградата на управлението на сдружението в София, ж.к. Банишора, бл. 26, вх. А, ет. 5, ап. 15, при следния дневен ред и проекторешения: обсъждане и приемане от общото събрание на сдружението промени в устава на сдружението; проекторешение: общото събрание приема изменения и допълнения в устава на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от устава ОС ще се проведе същия ден, на същото място, от 20 ч., при същия дневен ред, колкото и членове да се явят. Материалите, свързани с провеждането на общото събрание, включително предложените изменения в устава, ще са на разположение за запознаване на всеки от членовете на сдружението на адреса на управление на сдружението един месец преди датата на провеждане на събранието.

4501

5. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб по шейни „Изи“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение от заседание на 14.07.2021 г. свиква редовно общо събрание на членовете на сдружение „Спортен клуб по шейни „Изи“ на 30.08.2021 г. от 10 ч. в сградата на управлението на сдружението в София, ж.к. Надежда 2, бл. 615, вх. Д, ет. 7, ап. 64, при следния дневен ред и проекторешения: обсъждане и приемане от общото събрание на сдружението промени в устава на сдружението; проекторешение: общото събрание приема изменения и допълнения в устава на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от устава ОС ще се проведе същия ден, на същото място, от 11 ч., при същия дневен ред, колкото и членове да се явят. Материалите, свързани с провеждане на общото събрание, включително предложените изменения в устава, ще са на разположение за запознаване на всеки от членовете на сдружението на адреса на управление на сдружението един месец преди датата на провеждане на събранието.

4502

6. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб по народни и спортни шейни „Средец“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение от заседание на 14.07.2021 г. свиква редовно общо събрание на членовете на сдружение „Спортен клуб по народни и спортни шейни „Средец“ на 30.08.2021 г. от 17 ч. в сградата на управлението на сдружението в София, район „Възраждане“, ул. Софроний Врачански № 15, при следния дневен ред и проекторешения: 1. обсъждане и приемане от общото събрание на сдружението промени в устава на сдружението; проекторешение: общото събрание приема изменения и допълнения в устава на сдружението; 2. освобождаване членове на УС; проекторешение: общото събрание освобождава като членове на управителния съвет К. Г. Константинова, като същата се освобождава и като председател; Т. В. Павлов и Й. М. Зарчев; 3. избор на нов управителен съвет и председател на УС с определяне на мандат; проекторешение: общото събрание избира за членове на управителния съвет с мандат 5 години считано от вземане на решението за избора им: X.X.X. – председател, X.X.X. – секретар, и X.X.X. – член; общото събрание избира за председател на УС с мандат 5 години считано от вземане на решението за избора X.X.X., която ще представлява сдружението пред трети лица; 4. избор на контролен съвет с определен мандат; проекторешение: общото събрание избира за членове на контролния съвет на сдружението с мандат 5 години считано от вземане на решението за избора им: К. Г. Костадинова, Т. В. Павлов и В. З. Василев; 5. разни; проекторешение: предоставя на общото събрание вземането на решение, в случай че възникне необходимост от обсъждане на даден въпрос. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от устава ОС ще се проведе същия ден, на същото място, от 11 ч., при същия дневен ред, колкото и членове да се явят. Материалите, свързани с провеждане на общото събрание, включително предложените изменения в устава, ще са на разположение за запознаване на всеки от членовете на сдружението на адреса на управление на сдружението един месец преди датата на провеждане на събранието.

4503

7. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб по шейни „Стаси“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение от заседание на 13.07.2021 г. свиква редовно общо събрание на членовете на сдружение „Спортен клуб по шейни „Стаси“ на 30.08.2021 г. от 18 ч. в сградата на управлението на сдружението в София, ул. Връх Манчо 3Б, вх. 3, ет. 6, ап. 170, при следния дневен ред: обсъждане и приемане от общото събрание на сдружението промени в устава на сдружението; проекторешение: общото събрание приема изменения и допълнения в устава на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от устава ОС ще се проведе същия ден, на същото място, от 19 ч., при същия дневен ред, колкото и членове да се явят. Материалите, свързани с провеждане на общото събрание, включително предложените изменения в устава, ще са на разположение за запознаване на всеки от членовете на сдружението на адреса на управление на сдружението един месец преди датата на провеждане на събранието.

4504

8. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб по шейни „Люлин“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение от заседание на 15.07.2021 г. свиква редовно общо събрание на членовете на сдружение „Спортен клуб по шейни „Люлин“ на 30.08.2021 г. от 10 ч. в сградата на управлението на сдружението в София, ул. Хайдушка гора № 145, при следния дневен ред и проекторешения: обсъждане и приемане от общото събрание на сдружението промени в устава на сдружението; проекторешение: общото събрание приема изменения и допълнения в устава на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от устава ОС ще се проведе същия ден, на същото място, от 11 ч., при същия дневен ред, колкото и членове да се явят. Материалите, свързани с провеждане на общото събрание, включително предложените изменения в устава, ще са на разположение за запознаване на всеки от членовете на сдружението на адреса на управление на сдружението един месец преди датата на провеждане на събранието.

4505

9. – Управителният съвет на сдружение „Клуб по шейни „Кристи“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение от заседание на 14.07.2021 г. свиква редовно общо събрание на членовете на сдружение „Клуб по шейни „Кристи“ на 30.08.2021 г. от 16 ч. в сградата на управлението на сдружението в София, ж.к. Надежда 2, бл. 317, вх. Г, ет. 1, ап. 70, при следния дневен ред и проекторешения: обсъждане и приемане от общото събрание на сдружението промени в устава на сдружението; проекторешение: общото събрание приема изменения и допълнения в устава на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от устава ОС ще се проведе същия ден, на същото място, от 17 ч., при същия дневен ред, колкото и членове да се явят. Материалите, свързани с провеждането на общото събрание, включително предложените изменения в устава, ще са на разположение за запознаване на всеки от членовете на сдружението на адреса на управление на сдружението един месец преди датата на провеждане на събранието.

4506

10. – Управителният съвет на сдружение „Клуб по шейни „Лозенец“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение от заседание на 22.07.2021 г. свиква редовно общо събрание на членовете на сдружение „Клуб по шейни „Лозенец“ на 30.08.2021 г. от 10 ч. в сградата на управлението на сдружението в София, район „Триадица“, ул. Иван Андонов № 2, при следния дневен ред и проекторешения: 1. обсъждане и промяна на наименованието на сдружението; проекторешение: общото събрание приема наименованието на сдружението да бъде така, както е записано при регистрирането на сдружението от Софийския градски съд, и съответно така, както е пререгистрирано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, а не както е било записано в устава на сдружението, а именно: наименованието да бъде „Клуб по шейни „Лозенец“; 2. обсъждане и приемане от общото събрание на сдружението промени в устава на сдружението; проекторешение: общото събрание приема изменения и допълнения в устава на сдружението: 3. преизбиране на управителен съвет и председател на УС с определяне на мандат; проекторешение: общото събрание избира за членове на управителния съвет с мандат 5 години считано от вземане на решението за избора им досегашните членове на УС: О. Й. Мирчев, А. С. Йорданов и Г. Й. Мирчев; общото събрание избира за председател на УС с мандат 5 години считано от вземане на решението за избора досегашния председател О. Й. Мирчев, който ще представлява сдружението пред трети лица; 4. избор на контролен съвет с определен мандат; проекторешение: общото събрание избира за членове на контролния съвет на сдружението с мандат 5 години считано от вземане на решението за избора им досегашните членове на контролния съвет: С. Г. Иванов, К. М. Кирилов и С. К. Галчев; 5. разни; проекторешение: предоставя на общото събрание вземането на решение, в случай че възникне необходимост от обсъждане на даден въпрос. При липса на кворум на основание чл. 19 от устава ОС ще се проведе същия ден, на същото място, от 11 ч., при същия дневен ред, колкото и членове да се явят. Материалите, свързани с провеждане на общото събрание, включително предложените изменения в устава, ще са на разположение за запознаване на всеки от членовете на сдружението на адреса на управление на сдружението един месец преди датата на провеждане на събранието.

4564

1. – Управителният съвет на Браншовата камара на целулозно-хартиената промишленост – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на камарата на 30.08.2021 г. от 10 ч. в „Метрополитън Хотел София“, София, бул. Цариградско шосе № 64, при следния дневен ред: 1. приемане на нов устав на БК на ЦХП; 2. избор на нов управителен съвет; 3. разни. Поканват се да присъстват всички членове на камарата или техни упълномощени представители.

4522

2. – Управителният съвет на сдружение „Студентско общество за компютърно изкуство“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 10.09.2021 г. на адреса на управление на сдружението: София, пл. Народно събрание № 10, от 17 ч. при следния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет на УС и на годишните финансови отчети на сдружението за 2017, 2018, 2019 и 2020 г.; 2. избор на нов управителен съвет и председател на УС; 3. приемане на нов устав; 4. разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 10.09.2021 г. в 18 ч. на същия адрес и при същия дневен ред.

4497

2. – Управителният съвет на сдружение „Национален студентски информационен и кариерен център“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 13.09.2021 г. на адреса на управление на сдружението: София, пл. Народно събрание № 10, от 17 ч. при следния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет на УС и на годишните финансови отчети на сдружението за 2017, 2018, 2019 и 2020 г.; 2. избор на нов управителен съвет и председател на УС; 3. приемане на нов устав; 4. разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 13.09.2021 г. в 18 ч. на същия адрес и при същия дневен ред.

4530

505. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация на архитектите и инженерите – консултанти“ (БААИК) – София, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква годишно общо отчетно събрание на членовете на сдружението на 16.09.2021 г. от 13,30 ч. в зала „Панония“ на хотел „Будапеща“ (София, ул. Будапеща № 92) при следния дневен ред: 1. регистрация на делегатите на събранието; 2. откриване на събранието и отчет за дейността на БААИК от януари 2021 г. до момента (16 септември 2021 г.); 3. приемане на годишния финансов отчет (ГФО) на БААИК за 2020 г.; счетоводен финансов отчет от януари 2021 г. до август 2021 г.; разглеждане и приемане на проект за бюджет за 2022 г.; 4. доклад от контролния съвет за работата на УС от януари 2021 г. до момента; освобождаване от финансова отговорност на председателя и членовете на УС на БААИК; 5. промяна в състава на УС и КС; 6. разни и закриване на събранието. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ годишното общо отчетно събрание ще се проведе същия ден от 14,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

4494

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българско дружество по ендокринология“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно заседание на общото събрание на сдружението на 20.09.2021 г. в 14 ч. в София, ул. Димитър Моллов № 10 – УМБАЛ „Софиямед“, База 2, учебна зала, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния доклад на председателя на управителния съвет за дейността на сдружението за 2020 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2020 г.; 3. разни. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез изрично упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

4523

7. – Управителният съвет на сдружение „Български антифашистки съюз“ (БАС), София, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 (3) и 19 (1) от устава на БАС свиква заседание на делегатите на общото отчетно-изборно събрание (6-и конгрес) на сдружението на 23.09.2021 г. (четвъртък) от 10 ч. в София, район „Възраждане“, ул. Позитано № 20, Киносалона, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад „Ролята на Българския антифашистки съюз в обществения живот през изминалите 30 години от основаването му и бъдещите отговорности и задачи пред съюза“; 2. избор на председател на управителния съвет на Българския антифашистки съюз; 3. попълване на състава на управителния съвет на Българския антифашистки съюз. На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум заседанието ще се проведе след един час – в 11 ч. същия ден, на същото място и при същия дневен ред.

4496

1. – Управителният съвет на Българската асоциация по детско-юношеска психиатрия и свързаните професии, София, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на асоциацията на 2.10.2021 г. от 11 ч. в София, ул. Георги Софийски № 1, УМБАЛ – Александровска, Клиника по детска психиатрия – учебната зала, в дневно отделение, при необходимост – провеждане онлайн, при следния дневен ред: 1. изслушване и приемане на отчетни доклади на управителните тела на асоциацията; 2. избор на нови членове на управителните тела на асоциацията; 3. други. При липса на кворум в обявения час на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред един час по-късно и ще се счита за законно.

4531

1. – Управителният съвет на сдружение „Конфедерация на българските писатели“ – Бургас, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 11, ал. 1 от устава на Конфедерацията на българските писатели свиква общо събрание на 11.09.2021 г. в 13 ч. в Бургас, Експозиционен център „Флора“, Приморски парк – Бургас – зала № 2, при следния дневен ред: 1. връчване на награди и почетни звания; 2. отчет на мандата на управителния съвет; 3. въвеждане на промени в устава на Конфедерацията на българските писатели; 4. промяна на адреса на управление; 5. избор на председател на сдружението; 6. избор на членове на управителния съвет; 7. други. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

4518

22. – Управителният съвет на сдружение „БУЛТИШ – дружество на български и турски бизнесмени“, Пловдив, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдружението за 2021 г. на 16.09.2021 г. (четвъртък) от 17 ч. в Пловдив, ул. Владая № 3, „Сити Хотел Пловдив“, при следния дневен ред: 1. одобряване на действията и решенията на УС през 2019 г. и 2020 г.; 2. приемане на отчета/доклада за дейността на сдружението през 2019 г. и 2020 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет (ГФО) на сдружението за периода 2019 г. – 2020 г. вкл.; 4. промени в устава на сдружението; 5. определяне размера на членския внос; 6. промени в съставите на управителния съвет и на контролния съвет на сдружението; 7. разни. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се провежда независимо от това колко членове се явят. Материалите за ОС са на разположение на членовете при председателя.

4507

2. – Управителният съвет на сдружение СНЦ „Дружество за приятелство с народите на Русия и ОНД“ – Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на дружеството свиква общо отчетно-изборно събрание на членовете на 28.09.2021 г. в 17 ч. в зала „Берьозка“ на ул. Иван Вазов № 25, Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за 2020 г.; 2. финансов отчет за 2020 г.; 3. приемане на бюджет за 2021 г.; 4. избор на председател и управителен съвет. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

4539