Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 64 от 3.VIII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. (ДВ, БР. 133 ОТ 1998 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 192 ОТ 30.07.2021 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КАНДИДАТА ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ ДА СЪСТАВИ ПРАВИТЕЛСТВО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 202 Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 564 ОТ 30 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С МЕХАНИЗМА ЗА БЕЖАНЦИТЕ В ТУРЦИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 ОТ 30 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (ДВ, БР. 20 ОТ 2021 Г.) Виж повече