Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 65 от 6.VIII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 ОТ 2 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И ЗА ОПО Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 2021 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 185 ОТ 28.07.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВАЛЕРИ ИВАНОВ ЙОТОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ПЕРУ Виж повече
  • УКАЗ № 186 ОТ 28.07.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БОЖИДАРА НИКОЛОВА СЪРЧАДЖИЕВА - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ПЕРУ СЪС Виж повече
  • УКАЗ № 187 ОТ 28.07.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АКАД. ИВАН ПЕТКОВ ПОПЧЕВ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ Виж повече
  • УКАЗ № 188 ОТ 28.07.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ГЕОРГИ БОРИСОВ ПАНИЧЕРСКИ С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 189 ОТ 29.07.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, НА 3 ОКТОМВРИ 2021 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 1.09.2004 Г. ЗА КОРАБНИТЕ ДОКУМЕНТИ (ДВ, БР. 88 ОТ 2004 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 21.03.2013 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА (ДВ, БР. 33 ОТ 2013 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 14.07.2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ (ДВ, БР. 74 ОТ 2020 Г.) Виж повече