Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 65 от 6.VIII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № ЛС-04-625 от 22 ноември 2018 г.

Във връзка с постъпило заявление с рег. № 94-Я-37/6.11.2018 г. от X.X.X. с искане за освобождаването й по собствено желание от утвърдения от министъра на правосъдието списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон, поради лични причини и на основание чл. 25, ал. 4 от ЗА във връзка с чл. 5, ал. 7 от УПМП нареждам:

Освобождавам X.X.X. със специалност „икономист“ и адрес: Перник, ул. Струма, бл. 4, вх. Б, ап. 31 от утвърдения със Заповед № ЛС-04-462 от 5.06.2007 г. (ДВ, бр. 52/2007 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон.

Заповедта да се съобщи на заявителя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящата заповед подлежи на оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Влязлата в сила заповед да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се обяви на интернет страницата на Министерството на правосъдието.

Министър: Ц. Цачева

4772

 

ЗАПОВЕД № СД-06-9 от 18 юни 2021 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 5, т. 7 от Устройствения правилник на Министерството на правосъдието във връзка с чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон и чл. 14, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците по повод постъпило заявление с вх. рег. № 94-М-183/14.06.2021 г. от X.X.X.-X., с което заявява, че желае да бъде изключена от утвърдения от министъра на правосъдието и обнародван в „Държавен вестник“ списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, нареждам:

Изключвам по нейно желание X.X.X.-X. с адрес: София, ж.к. Сердика, бл. 9, ет. 15, ап. 50, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон – включена в списъка със Заповед № ЛС-04-671 от 19.04.2017 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 35 от 2017 г.).

Заповедта да се съобщи на X.X.X.-X. по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Влязлата в сила заповед да се обнародва в „Държавен вестник“.

Министър: Я. Стоилов

4773

 

ЗАПОВЕД № СД-06-12 от 23 юни 2021 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 5, т. 7 от Устройствения правилник на Министерството на правосъдието във връзка с чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон и чл. 14, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците по повод постъпило заявление с вх. рег. № 94-М-196/18.06.2021 г. от X.X.X., с което заявява, че желае да бъде изключена от утвърдения от министъра на правосъдието и обнародван в „Държавен вестник“ списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, нареждам:

Изключвам по нейно желание X.X.X. с адрес: София 1303, ул. Осогово № 68, вх. Б, ап. 20, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон – включена в списъка със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.).

Заповедта да се съобщи на X.X.X. по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Влязлата в сила заповед да се обнародва в „Държавен вестник“.

Министър: Я. Стоилов

4774

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА

ЗАПОВЕД № 357 от 25 юни 2021 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на комисията по т. 21 съгласно протокол № 12 от 3.06.2021 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87, чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, изискванията за безопасност съгласно стандарт БДС EN 13869:2016 „Запалки. Изисквания за безопасност на запалки спрямо деца. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“ и стандарт БДС EN ISO 9994:2019 „Запалки. Спецификации за безопасност“ нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на газова запалка, в прозрачната част на резервоара се движат свободно 2 броя зарчета, с механизъм за регулиране на пламъка, дюза за многократно зареждане, марка ASK, в горната част на резервоара е поставен етикет с различни наименования и лого на автомобилни марки, надпис „FASHION World-class luxury cars“, ASK, баркод: 6 932018 128008, пиктограми, налична в пет различни цвята, без етикет на български език, който да съдържа информация за производител и вносител, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на потребителите.

2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоката съдържа.

Мотиви:

Запалката не е безопасна по смисъла на чл. 71, ал. 2 от ЗЗП, тъй като не отговаря на изискванията за безопасност съгласно т. 4.3 от стандарт БДС EN 13869:2016 „Запалки. Изисквания за безопасност на запалки спрямо деца. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“, поради това, че е с необичаен външен вид и е привлекателна за деца. Съществува риск от пожар, тъй като дизайнът я прави привлекателна за децата, особено на възраст под 51 месеца. Поради това е възможно децата да си играят с продукта и да пострадат от изгаряния поради пламъка или да причинят пожар.

На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне предлагането на стоки на пазара в несъответствие с изискванията за безопасност, което несъответствие би могло да доведе до риск от пожар.

Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата заповед е оспорена.

Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

За председател: К. Райков

4762

 

ЗАПОВЕД № 358 от 25 юни 2021 г.

На основание на чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на комисията по т. 21 съгласно протокол № 12 от 3.06.2021 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87, чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, изискванията за безопасност съгласно стандарт IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 „Щепсели и контакти за битови и подобни цели“ нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на адаптер/щепсел разклонител с три гнезда, бял, поставен в прозрачна найлонова опаковка, етикет с информация: баркод 5 949054 909264, арт. номер SPN2304, Spin Electrice, Made in PRC for EU, нa картонен етикет (част от опаковката) има следната информация на румънски език: Adaptor сu 3 Prize, mpam ntare Butoias, 230 V 16A, MAX 3500 W, Garantie 2 Ani, IP 20, Importator Romania: SC Spin Com-Exim SRL, office@spincomexim.ro, www.spincomexim.ro, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на потребителите.

2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоката съдържа.

Мотиви:

Съгласно получено експертно становище за информацията, съдържаща се в издадения протокол за резултатите от проведени изпитвания (изпитвателен протокол № 21.0005/02.009 от 17.05.2021 г.) от Изпитвателна лаборатория за електротехническа продукция към „Елпром-Илеп“ – ООД, София, и отнасящи се за подвижен неразглобяем двуполюсен контакт с три гнезда с клапи и странично защитно устройство 16А 250V, комбиниран с двуполюсен щепсел със странично защитно устройство 16А 250V със следното заключение:

Представеният за изпитване подвижен неразглобяем двуполюсен контакт с три гнезда с клапи и странично защитно устройство 16А 250V, комбиниран с двуполюсен щепсел със странично защитно устройство 16А 250V, 1 брой, образец с търговска марка SPIN, тип 603133 16A 250V~ в бял цвят, в прозрачна опаковка и етикет с информация: баркод 5 949054 909264, арт. № SPN2304, Spin Electrice, Made in PRC for EU, с етикет на български език, обозначен като проба от 23.02.2021 г., не отговаря на изискванията по отношение на т. 26 винтове, тоководещи части и съединения на IEC 60884-1:2002+А1:2006+А2:2013, нарушени са основни конструктивни изисквания (за механични и електрически съединения във веригите на изделието са използвани неподходящи нитови връзки, които не осигуряват защита срещу разхлабване в местата на свързване, а по този начин се създават предпоставки както за възникване на непосредствена опасност от изгаряния вследствие от недопустимо нарастване на съпротивлението на съединенията във веригите под напрежение, така и от индиректен допир до части под опасно напрежение поради разхлабване на връзките между отделните елементи на защитната верига) и в тези аспекти изделието трябва да бъде считано като опасно за живота и здравето на потребителя.

На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне предлагането на стоки на пазара в несъответствие с изискванията за безопасност, което несъответствие би могло да доведе до риск за живота и здравето на потребителя (поражения от електрически ток).

Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата заповед е оспорена.

Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

За председател: К. Райков

4763

 

АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗАМ-1077/32-246395 от 30 юли 2021 г.

На основание чл. 6, т. 2 от Устройствения правилник на Агенция „Митници“, чл. 8, ал. 1 и 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка със Заповед № ЗМФ-1318 от 27.12.2018 г. на министъра на финансите, изменена със Заповед № ЗМФ-642 от 28.07.2021 г. на министъра на финансите, с оглед определяне на компетентността на териториалните управления към териториалните дирекции на Агенция „Митници“ при осъществяване на дейности по Закона за акцизите и данъчните складове нареждам:

І. Компетентни при облагането с акциз, както и при контрола върху производството, складирането, движението и обезпечаването на стоките, подлежащи на облагане с акциз, и свързаните с това производства, са териториалните управления към териториалните дирекции на Агенция „Митници“ с териториален обхват, както следва:

1. Териториално управление, код BG003000, в Териториална дирекция – Митница Пловдив, с компетентност на територията на:

1.1. област Кърджали;

1.2. област Пазарджик;

1.3. област Пловдив;

1.4. област Смолян;

1.5. област Стара Загора;

1.6. област Хасково.

2. Териториално управление, код BG005800, в Териториална дирекция – Митница София, с компетентност на територията на:

2.1. област Благоевград;

2.2. област Кюстендил;

2.3. област Перник;

2.4. Софийска област;

2.5. област София.

3. Териториално управление, код BG004000, в Териториална дирекция – Митница Русе, с компетентност на територията на:

3.1. област Велико Търново;

3.2. област Видин;

3.3. област Враца;

3.4. област Габрово;

3.5. област Ловеч;

3.6. област Монтана;

3.7. област Плевен;

3.8. област Разград;

3.9. област Русе;

3.10. област Силистра;

3.11. област Търговище.

4. Териториално управление, код BG002000, в Териториална дирекция – Митница Варна, с компетентност на територията на:

4.1. област Варна;

4.2. област Добрич;

4.3. област Шумен.

5. Териториално управление, код BG001000, в Териториална дирекция – Митница Бургас, с компетентност на територията на:

5.1. област Бургас;

5.2. област Сливен;

5.3. област Ямбол.

ІІ. На основание чл. 8, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс при осъществяване на дейност по Закона за акцизите и данъчните складове – при облагането с акциз, както и при контрола върху производството, складирането, движението и обезпечаването на стоките, подлежащи на облагане с акциз, и свързаните с това производства, за „Лукойл България“ – ЕООД, ЕИК 121699202, със седалище и адрес на управление: София, бул. Тодор Александров № 42, лиценз № 719 за управление на данъчен склад, определям за компетентно митническо учреждение Териториално управление, код BG005800, към Териториална дирекция – Митница София.

III. Настоящата заповед отменя Заповед № ЗАМ-1766/32-376427 от 28 декември 2018 г., изменена със Заповед № ЗАМ-1816/32-351482 от 30.11.2020 г. на директора на Агенция „Митници“.

Заповедта влиза в сила от 31.07.2021 г.

На основание чл. 8, ал. 4 от ДОПК заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Директор: П. Тонев

4776

 

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 298 от 25 юни 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява изменение на общия устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 37263.11.85, местност Митницата по кадастралната карта на с. Клисура, община Благоевград, с цел поправка на явна фактическа грешка и предвиждане на устройствена зона за общественообслужващи дейности – „Оо“, със следните устройствени показатели:

Височина на застрояване – до 10 м;

Максимална стойност на Кинт. – 1,2;

Плътност на застрояване – максимум 60 %;

Минимална озеленена площ – 40 %.

Председател: Р. Тасков

4656

 

РЕШЕНИЕ № 305 от 25 юни 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява изменение на общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 04279.108.33, местност Реката по кадастралната карта на Благоевград с цел поправка на явна фактическа грешка и предвиждане на предимно производствена устройствена зона – „Пп“, със следните устройствени показатели:

Височина на застрояване – до 10 м;

Максимална стойност на Кинт. – 2,5;

Плътност на застрояване – максимум 80 %;

Минимална озеленена площ – 20 %.

Председател: Р. Тасков

4790

 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 649 от 29 юли 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Велико Търново, реши:

1. Включва в годишния план за приватизация за 2021 г. и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот със стопанско предназначение, представляващ: „самостоятелен обект в сграда (детска млечна кухня) с идентификатор 10447.510.123.3.8 по КККР на гр. Велико Търново, на трети етаж в сграда № 3, разположена в ПИ с идентификатор 10447.510.123 и с административен адрес ул. Димитър Найденов № 4, вх. А, ет. 3, Велико Търново, заедно с 6,81 % идеални части от общите части на сградата и съответстващите на застроената площ идеални части от право на строеж върху ПИ с идентификатор 10447.510.123“ – собственост на Община Велико Търново.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с предмет имота по т. 1: за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на общинския съвет.

3. Възлага на общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от общинския съвет.

Председател: В. Спирдонов

4717

 

РЕШЕНИЕ № 650 от 29 юли 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Велико Търново, реши:

1. Включва в годишния план за приватизация за 2021 г. и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот със стопанско предназначение, представляващ: „поземлен имот с идентификатор 10447.26.159 по КККР на гр. Велико Търново, с административен адрес: Велико Търново, местност Сухи чеир, заедно с построени в него сгради“ – собственост на Община Велико Търново.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с предмет имота по т. 1: за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на общинския съвет.

3. Възлага на общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите решения от общинския съвет.

Председател: В. Спирдонов

4718

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

РЕШЕНИЕ № 234 от 23 юни 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общинският съвет – Исперих, реши:

1. Одобрява окончателния проект на общ устройствен план на община Исперих заедно с правилата и нормативите по неговото прилагане.

2. На основание чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията решението да се обнародва в „Държавен вестник“.

3. Възлага на кмета на община Исперих да представя ежегодно за приемане от Общинския съвет – Исперих, доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Исперих в неговия обхват и предложение за измененията му, ако такива се налагат, съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и областния управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Разград, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Б. Бекир

4744

 

ОБЩИНА С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ЗАПОВЕД № РД-393 от 28 юли 2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с Решение № 214 от 25.06.2021 г. на Общинския съвет – с. Братя Даскалови, чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 310, ал. 5, чл. 313, ал. 1, т. 3 и чл. 314, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование нареждам да се закрие ДГ „Иглика“ – с. Найденово, община Братя Даскалови, област Стара Загора, считано от 15.09.2021 г., като:

1. Записаните деца в ДГ „Иглика“ – с. Найденово, бъдат пренасочени в ДГ „Незабравка“ – с. Братя Даскалови.

2. Недвижимото имущество да премине на разпореждане на кмета на община Братя Даскалови.

3. Движимото имущество да се приеме и използва от приемащата ДГ „Незабравка“ – с. Братя Даскалови.

4. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от приемащата ДГ „Незабравка“ – с. Братя Даскалови.

5. Да се осигури безплатен транспорт за децата от населеното им място до приемащата детска градина.

6. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на закритата детска градина да се уредят при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда считано от 15.09.2021 г.

Заповедта да се доведе до знанието на директорите на дирекции „АООСИД“ и „ФСДПИОПД“ и заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на X.X., заместник-кмет на община Братя Даскалови.

За кмет: Г. Радева

4723

ОБЩИНА С. САМУИЛ, ОБЛАСТ РАЗГРАД

РЕШЕНИЕ № 28.512 от 15 юли 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – с. Самуил, реши:

1. Приема правния анализ, приватизационната оценка и информационния меморандум на обект: урегулиран поземлен имот – застроен, с начин на трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – „фурна“, с площ 1680 кв. м ведно с построените в имота: самостоятелен обект – едноетажна масивна сграда, с начин на трайно ползване за „производствен обект“ със застроена площ 511 кв. м и пристроените към нея: едноетажна масивна сграда с предназначение „склад“ със застроена площ 62 кв. м; едноетажна масивна сграда с предназначение „склад“ със застроена площ 63 кв. м; едноетажна масивна сграда с предназначение „склад“ със застроена площ 14 кв. м, намиращ се в с. Самуил, ул. Васил Левски № 28, община Самуил, област Разград, УПИ V-104, квартал 58, целият 1680 кв. м по плана на с. Самуил, одобрена със Заповед № 908 от 1983 г., съгласно АЧОС № 4197/21.12.2020 г.

2. Продажбата на общинския нежилищен имот по т. 1 да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

3. Търгът да се проведе при следните условия:

3.1. начална тръжна цена в размер 32 955 лв. без ДДС общо, от които:

– за сграда „производствен обект“ – 511 кв. м, 20 553 лв. без ДДС;

– за сграда „склад“ – 62 кв. м – 2208 лв. без ДДС;

– за сграда „склад“ – 63 кв. м – 2244 лв. без ДДС;

– за сграда склад – 14 кв. м – 499 лв. без ДДС;

– за земя УПИ – 1680 кв. м – 7451 лв. без ДДС;

3.2. стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена;

3.3. депозитът за участие – 10 % от първоначалната тръжна цена, се превежда по банкова сметка на общината: „Търговска банка Д“ – АД, ФЦ „Разград“, IBAN BG50DEMI92403300217369, на 14-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;

3.4. тръжната документация се получава в Община Самуил, ул. Хаджи Димитър № 2, стая № 104, първи етаж; цената на тръжната документация е 20 лв. без ДДС или 24 лв. с ДДС и се заплаща в касата на общината (стая № 202) преди получаване на документацията; лицето, закупуващо тръжна документация, следва да представи документ за самоличност, а в случаите на представителство – документ, удостоверяващ представителната му власт;

3.5. срок за закупуване на тръжна документация – до 17 ч. на 10-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;

3.6. срок за подаване на предложения за участие в търга – до 17 ч. на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;

3.7. посещения и огледи на обекта могат да се извършат всеки работен ден от 8 до 17 ч., но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работно време след закупуване на документация;

3.8. търгът да се проведе на 16-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в заседателната зала на Община Самуил, ет. 3;

3.9. достигнатата тръжна цена на продадения по т. 1 общински нежилищен имот да се заплати еднократно от купувача, спечелил търга.

4. Утвърждава тръжна документация и проект на договор за продажба на имота по т. 1.

5. Възлага на кмета на общината да подготви търга и да назначи тръжна комисия за провеждането му.

6. Упълномощава кмета на община Самуил да одобри протокола от проведения търг, да определи спечелилия участник със заповед и да сключи договор за покупко-продажба.

Председател: Б. Сали

4714

87. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения № 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на Управителния съвет на БНБ, обявява основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 0,00 на сто, считано от 1 август 2021 г.

4766

2. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-55 от 28.07.2021 г. за строеж: „Преработване на влажни твърди отпадъци“ на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, намираща се в поземлен имот № 77548.189.218 по КК на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, с въвеждане на следните етапи: Етап 1, включващ в обхвата си монтаж на оборудване в Спецкорпус (СК) – 1 на „АЕЦ Козлодуй“, блокове 1 и 2; Етап 2, включващ в обхвата си демонтаж на оборудването от Спецкорпус (СК) – 1 и монтаж на оборудването в Спецкорпус (СК) – 2 на АЕЦ „Козлодуй“, блокове 1 – 4. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

4736

4. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-52 от 27.07.2021 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-42 от 16.06.2020 г. (ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.) за обект: Укрепителни и обезопасителни работи на републикански път III – 107 „(о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски манастир – Кирилова поляна“ при км 27+665, км 27+700 и км 27+755, в участъка от км 27+600 до км 27+850 – Аварийно обезопасяване на пътя. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

4777

6. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-53 от 28.07.2021 г. за обект: Модернизация на железопътна линия София – Пловдив, Пресичане с ВЛ 110 kV „Доганово – Хребет“ на км 31+273, с местонахождение: землище с. Нови хан, община Елин Пелин, Софийска област. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

4734

42. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-51 от 27.07.2021 г. за строеж: „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“, Етап 2 – АГРС „Златица“, на територията на гр. Златица, Софийска област. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

4733

44. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-54 от 28.07.2021 г. за строеж: „Подмяна на високоволтови разединители в ОРУ 220 kV, подобект Поле 17“ на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, поземлен имот № 77548.189.218 по КК на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

4735

309. – Националната академия за театрално и филмово изкуство „X.X.“ – София, обявява конкурс за професор в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност „Театрознание и театрално изкуство“, (Актьорство за куклен театър) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За информация: тел.: 9231 225, 9231 275, подаване на документи – София, ул. Георги С. Раковски № 108А, ет. 3, стая № А303.

4712

5. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва: доцент: в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия за нуждите на катедра „Жилищни сгради“ – един; в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия“, по дисциплини „Спътникова геодезия“ и „Гравиметрия“ за нуждите на катедра „Висша геодезия“ – един, двата със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия за нуждите на катедра „Геотехника“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи по конкурсите се подават в отдел „Човешки ресурси“, кабинет № 202, сграда ректорат, София, бул. Христо Смирненски № 1, тел.: 02/963-52-45, в. 449 и 02/866-90-54.

4749

773. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р X.X., дмн“, обявява конкурс за нуждите на Катедрата по трудова медицина – едно място за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р X.X., дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

4743

6. – Югозападният университет „X.X.“ – Благоевград, в съответствие с решение на Министерския съвет № 437 от 2.06.2021 г. обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти за учебната 2021 – 2022 г. (приложението). В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление до ректора за участие в конкурса (свободен текст); 2. автобиография (европейски образец); 3. диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея (ксерокопие и оригинал); 4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 5. мотивационно писмо за участие в конкурса (свободен текст); 6. медицинско свидетелство; 7. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област; 8. документ за платена такса за участие в кандидат-докторантския конкурс – 100 лв. – плащането се извършва в „Общинска банка“ в Първи учебен корпус. Всички документи се представят приложени в папка и се приемат в стая № 106, ректорат, тел. 073/588 566.

Приложение

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форма на обучение

р.о.

з.о.

брой места

брой места

1.

Педагогически науки

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика

1

1

Специална педагогика

1

1

Социална педагогика

1

1

Предучилищна педагогика

1

1

Начална училищна педагогика

1

1

Методики на обучението в началните класове (Методика на обучението по родинознание и природознание)

1

Методики на обучението в началните класове (Методика на обучението по математика)

1

Педагогически технологии в детската градина (Педагогически технологии за овладяване на околната действителност)

1

Педагогически технологии в детската градина (Педагогически технологии за овладяване на родния език)

1

1

1.3.

Педагогика на обучението по...

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка

1

1

Методика на обучението по музика

2

Методика на обучението по техника и технологии

1

1

2.

Хуманитарни науки

2.1.

Филология

Български език

2

История на българската литература (Възрожденска литература)

1

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Британска литература)

1

Фолклористика и етнология

1

Немски език

1

Руска литература

1

Теория и практика на превода (Руски език)

1

2.2.

История и археология

Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание (Историография)

1

Документалистика, архивистика, палеографика, историо- графия и източникознание (Архивистика)

1

Археология, вкл. нумизматика и епиграфика (Нумизматика)

1

Археология, вкл. нумизматика и епиграфика (Археология)

2

История на България (Нова и най-нова българска история)

2

История на България (Средновековна българска история)

1

История на България (История на българския народ XV – XIX в.)

1

Средновековна обща история

1

Нова и най-нова обща история (Най-нова обща история)

1

Стара история и тракология

1

Нова и най-нова обща история (Балканска история)

1

2.3.

Философия

Социална философия

1

История на философията

1

Съвременни философски теории

1

3.

Социални, стопански и правни науки

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Социология

2

Теория и история на културата

3

3.2.

Психология

Педагогическа и възрастова психология

5

Трудова и организационна психология

2

3.3.

Политически науки

Политология

1

3.4.

Социални дейности

Организация и управление на социалните дейности

2

2

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Връзки с обществеността

1

Приложение на новите информационни технологии в PR

1

1

3.6.

Право

Трудово право и обществено осигуряване

1

Административно право и административен процес

1

Право на Европейския съюз

1

Нотариално право

1

1

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения

1

1

Конституционно право

1

Застрахователно право

1

1

Римско право

1

3.7.

Администрация и управление

Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера)

2

1

Икономика и управление (индустрия)

2

3.8.

Икономика

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

2

1

Организация и управление извън сферата на материалното производство (социо-културната сфера)

1

1

3.9.

Туризъм

Икономика и управление на туризма

2

1

4.

Природни науки, математика и информатика

4.2.

Химически науки

Неорганична химия

1

4.4.

Науки за земята

Икономическа и социална география

1

Природна география

1

4.6.

Информатика и компютърни науки

Информатика

2

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

Машини и процеси в леката промишленост

1

1

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

Електронизация

1

1

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

Компютърни системи, комплекси и мрежи

1

1

7.

Здравеопазване и спорт

7.4.

Обществено здраве

Логопедия

1

1

Кинезитерапия

2

8.

Изкуства

8.2.

Изобразително изкуство

Дизайн и пластични изкуства

1

8.3.

Музикално и танцово изкуство

Теория и практика на изпълнителското изкуство

2

Хореография

3

8.4.

Театрално и филмово изкуство

Кинознание, киноизкуство и телевизия

3

Общо:

91

22

 

4715

87. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за: доцент по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“, факултет „МТФ“, катедра „Растениевъдство“ – един със срок 2 месеца; доцент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, учебна дисциплина „Опазване на биологичното разнообразие“, факултет „КФ“, катедра „Екология и опазване на околната среда“ – един със срок 2 месеца; доцент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, учебна дисциплина „Компютърни мрежи и интернет“, факултет „ФИТА“, катедра „Софтуерни и интернет технологии“ – един със срок 2 месеца; главен асистент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, учебна дисциплина „Бази от данни, факултет „ФИТА“, катедра „Софтуерни и интернет технологии“ – един със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.

4683

74. – Висшето транспортно училище „Tодор Каблешков“ – София, обявява конкурси за: професор, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Теория на счетоводството) – един, със срок 2 месеца; главни асистенти: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация (Управ- ление на проекти) – един, със срок 2 месеца; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Управление на електромеханични системи) – един, със срок 2 месеца; област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Правна регламентация на частната охранителна дейност) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в деловодството на ВТУ „X.X.“, София, кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158, тел. 02/9709209.

4713

6. – Висшето военновъздушно училище „X.X.“ – Долна Митрополия, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент, за цивилен служител в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, за нуждите на катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“. Срок за подаване на документите за конкурса: 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на ВВВУ или датата на изпращането им от пощенския клон. Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени с МЗ № ОХ-926/19.11.2018 г. и Заповед № РД-03-413 от 7.07.2021 г. на началника на ВВВУ, публикувани на сайта на училището. За контакти: GSM: 0885368666.

4721

55. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за землищата на с. Млечево и с. Дисманица; с. Столът и селата Боазът и Дисманица; с. Стоките и селата Валевци, Купен, Попска, Селище, Тумбалово, Угорелец; с. Кръвеник и селата Войнишка, Табашка, Шопите, община Севлиево, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово.

4651

17. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 345 по протокол № 35 от 24.06.2021 г. на СОС се одобрява ПУП за изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ Х-635, УПИ XI-636 и УПИ XII-636 за създаване на нови УПИ Х-635 – „за ЖС“, и УПИ XIX-635 – „за ЖС“, по границите на ПИ с идентификатор 49206.2633.635 по КККР без частта, която попада в улична регулация; нов УПИ XX-931 – „за ЖС“, по границите на ПИ с идентификатор 49206.2633.931 по КККР, без частта, която попада в улична регулация, и контактни УПИ XI-636 и УПИ XII-636, кв. 1, м. С. Мрамор, район „Връбница“; изменение на плана за улична регулация от о.т. 11 до о.т. 13, създаване на нова задънена улица по о.т. 11а – о.т. 11б и между о.т. 12 и о.т. 13, кв. 1, м. С. Мрамор, район „Връбница“, и изменение на плана за застрояване за нови УПИ Х-635 – „за ЖС“, УПИ XIX-635 – „за ЖС“, и УПИ ХХ-931 – „за ЖС“, от кв. 1, м. С. Мрамор, район „Връбница“. Решението и одобреният проект на подробен устройствен план са публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запознаване в Район „Връбница“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Връбница“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

4741

21. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 344 по протокол № 35 от 24.06.2021 г. на СОС се одобрява ПУП за изменение на плана за регулация (ПУП – ИПР) на УПИ I-1936, УПИ II-492,1938,1430, УПИ VII-1430, УПИ VIII-1430, УПИ IX-1430, УПИ Х-1430, УПИ XI-1430, УПИ XII-492,1938,1430, УПИ XIII-491,492,1938, общ., и УПИ XIV-491, 1938, кв. 62 за създаване на нови УПИ I-2741 – „за ЖС“, УПИ II-492 – „за ЖС“, УПИ VII-3022 – „за ЖС“, УПИ Х-3021 – „за ЖС“, УПИ ХII-3020 – „за ЖС“, УПИ XIII-1938 – „за ЖС“, и УПИ ХIV-491 – „за ЖС“, в кв. 62; изменение на плана за регулация на УПИ I-общ., УПИ II-1430, УПИ III-1430, УПИ IV-1430, УПИ V-1430, УПИ VI-1430 и УПИ VII-1430, кв. 63 за създаване на нови УПИ I-общ., УПИ II-3026 – „за ЖС“, УПИ III-3025 – „за ЖС“, и УПИ IV-3024 – „за ЖС“, в кв. 63, м. Волуяк – гарата, и изменение на уличния профил в участъка между о.т. 302 и о.т. 303, район ,,Връбница“. Решението и одобреният проект на подробен устройствен план са публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запознаване в Район „Връбница“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Връбница“ и се изпращат в Административния съд – София-град от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

4740

9. – Община Белене на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че на основание Решение № 51 от 20.07.2021 г. на Общинския съвет – гр. Белене, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план на техническата инфраструктура – електропроводно и водопроводно отклонение за поземлен имот 56085.144.385 в землището на с. Петокладенци, община Белене, с трасета по ПИ 56085.144.297; 144.383; 144.384; 148.39; 148.296 и 190.295, собственост на Община Белене. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Белене пред Административния съд – Плевен.

4655

8. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5 от ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 105 от 28.07.2021 г. за обект: „Реконструкция и модернизация на радарно съоръжение“, в УПИ I-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,21,22,23,24,25,26,28, кв. 7 по плана на летище Варна (ПИ 00182.307.25 по КККР на община Аксаково, област Варна). На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административния съд – Варна, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област с административен център Варна.

4742

14. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземен ел. кабел 20 kV в обхвата на ПИ с идентификатори 10447.15.311, 10447.15.17, част от 10447.16.1, 10447.520.1351, 10447.520.34, 10447.520.3895, 10447.16.2, 10447.16.132, 10447.520.13 по КККР на гр. Велико Търново, местност Козлуджа, с цел създаване на устройствена основа за захранване на ПИ с идентификатор 10447.16.132 с ток в съответствие с изискванията на договор и писмо на „ЕРП Север“ – АД. Проектът се намира в общинската администрация, стая № 516. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Велико Търново в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4745

10. – Община Добрич на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за улична регулация за част от местността Гаази баба на гр. Добрич във фаза предварителен проект. Планът е изложен в Центъра за услуги и информация на Община Добрич от 8,30 ч. до 12 ч. и от 13,30 ч. до 17 ч. и е публикуван в сайта на Община Добрич – рубрика „Новини“ и рубрика „Обяви и съобщения“/„Съобщения по устройство на територията“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до общинската администрация.

4738

38. – Община Костенец на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на обект „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1038 на път І-8 „Момин проход – Ихтиман“ км 135+000“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4684

190. – Община гр. Котел, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираните територии за обект „Преминаване на оптичен кабел за достъп до интернет извън границите на урбанизираните територии в землището на с. Ябланово и с. Малко село, община Котел, област Сливен“. Трасето на кабела преминава през имоти публична и частна общинска собственост с начин на трайно ползване – полски пътища, дерета и ниви, с № 46646.19.113, 46646.21.24 в землището на с. Малко село и 87031.72.9, 87031.72.407, 87031.72.953, 87031.73.260, 87031.73.560, 87031.73.580, 87031.73.871, 87031.86.394, 87031.86.611 в землището на с. Ябланово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4657

191. – Община гр. Котел, област Сливен, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 297 от 29.06.2021 г. на ОбС – Котел, е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за квартали 18 и 19 по регулационния план на с. Ябланово, община Котел, област Сливен. Изменението на плана за регулация е в обхват на УПИ І-566 в кв. 18 и УПИ ІІ – за „озеленяване“, кв. 19. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез общинската администрация пред съответния административен съд по местонахождението на имотите.

4660

4а. – Общинската служба по земеделие – Кочериново, офиси Рила и Бобошево, на основание чл. 18б, ал. 2, чл. 18г, ал. 1 и чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ съобщава на собствениците на земеделски земи или техните наследници и на гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи, попадащи в разпоредбите на § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, че е изготвен график за съвместно уточняване на имотите за с. Бараково, община Кочериново. Графикът по местности и дати ще бъде изложен в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ в сградата на кметство с. Бараково, сградата на Община Кочериново и разгласен чрез средствата за масова информация.

4663

4. – Областният управител на област Кюстендил на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ е издал Разрешение за строеж № 1 от 23.07.2021 г., с което на Община Кюстендил се разрешава да извърши строителство в съответствие с одоб- рените на основание чл. 145, ал. 1, т. 2 от ЗУТ инвестиционни проекти на обект: „Инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събиране и оползотворяване на зелени и/или биоразградими отпадъци, включително изграждане на външни връзки за водоснабдяване и електроснабдяване“, с местонахождение: землище на с. Радловци, община Кюстендил. Строежът е втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „г“ от ЗУТ и чл. 4, ал. 4 от Наредба № 1 на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК е допуснато предварително изпълнение на разрешението за строеж. Допуснатото предварително изпълнение подлежи на обжалване пред Административния съд – Кюстендил, в 3-дневен срок от съобщаването му съгласно чл. 60, ал. 5 от АПК. На основание чл. 215, ал. 1 във връзка с ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите страни пред Административния съд – Кюстендил, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област Кюстендил.

4700

4. – Общинската служба по земеделие – Кюстендил, офис Трекляно, на основание чл. 18б, ал. 2, чл. 18г, ал. 1 и чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ съобщава на собствениците на земеделски земи или техните наследници и на гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи, попадащи в разпоредбите на § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, че е изготвен график за съвместно уточняване на имотите за с. Коняво (в обхвата на имот 38432.25.100) и местност Дренов дол, в землището на гр. Кюстендил (по съдебно решение за имоти 41112.72.110, 41112.72.111, 41112.72.26, 41112.72.25, 41112.72.112, 41112.72.29, 41112.72.113, 41112.72.23, 41112.72.22, 41112.72.21, 41112.72.114, 41112.72.32, 41112.72.35). Графикът по местности и дати ще бъде изложен в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ в сградата на съответното кметство, сградата на Община Кюстендил и разгласен чрез средствата за масова информация.

4662

2. – Община Ловеч на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен и внесен за одобрение проект за изменение на подробен устройствен план – гр. Ловеч, за кв. 156 по плана на зона Централна градска част, гр. Ловеч, с възложител: „Ловчанска митрополия“. В едномесечен срок от датата на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до кмета на община Ловеч. Проектът е на разположение за разглеждане и справки от заинтересованите лица в сградата на Община Ловеч – стая № 227.

4661

1. – Община Ловеч на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен и внесен за одобрение проект на подробен устройствен план – парцеларен план извън границите на урбанизирана територия на техническата инфраструктура за трасе на довеждаща инфраструктура – водопроводно отклонение за водоснабдяване на поземлен имот 43952.517.92 по плана на новообразуваните имоти на местност Липака в землището на гр. Ловеч, община Ловеч, с възложител: Северина П. Георгиева. В едномесечен срок от датата на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план – парцеларен план до кмета на община Ловеч. Проектът е на разположение за разглеждане и справки от заинтересуваните лица в сградата на Община Ловеч – стая № 227.

4710

12. – Община Момчилград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че на основание Решение № 71 от протокол № 5 от 23.04.2021 г. на Общинския съвет – Момчилград, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Нова подземна кабелна електропроводна линия ниско напрежение 0,4/0,23 kV от ТНН на ТП1 – МНО, извод СрН 20 kV, „Оранжерии“, подст. Момчилград, към поземлен имот с идентификатор 48996.78.20 по КККР на землище Момчилград, община Момчилград, засягащ имоти с идентификатори 48996.67.20; 48996.69.10; 48996.69.9 и 48996.78.23 по КККР на землище Момчилград, с цел смяна на предназначението на имотите от земеделски земи в имоти за елементи на техническата инфраструктура, с възложител Ерол Осман Сали. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Момчилград до Административния съд – Кърджали.

4658

93. – Община Несебър на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Изграждане на 3 бр. кабели 20 kV от Пст „Обзор“ в ПИ 53045.531.943 до ст. № 305/5 ЕП Обзор в ПИ 53045.501.345, ТП Център 2 в ПИ 53045.501.346 и ТП Детска градина в ПИ 53045.502.428“ по кадастралната карта на гр. Обзор, землище на гр. Обзор, приет с протоколно решение по т. 10 от протокол № 5 от проведено заседание на 16.06.2021 г. Видно от проекта трасето на кабелите започва от Пст „Обзор“ в ПИ 53045.531.943, продължава в ПИ 53045.501.447 – урбанизирана територия, и преминава в ПИ 53045.531.6 с площ 2473 кв. м с предназначение на територията – „Земеделска“, и начин на трайно ползване – „Пасище“, публична общинска собственост, и в ПИ 53045.531.507 с площ 5725 кв. м, с предназначение на територията – „Земеделска“, и начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя“, публична общинска собственост. Kато тази част от трасето, попадащо в земеделска територия, е предмет на заданието за изработване на ПУП – ПП за обекта. Дължината на трасето на кабелите в земеделска територия ще бъде 80,03 м, като 55,45 м попадат в ПИ 53045.531.6 и 24,58 м – в ПИ 53045.531.507 по кадастралната карта на гр. Обзор, община Несебър. Определя се сервитутна граница 0,8 м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 128,05 кв. м в земеделска територия, като 88,72 кв. м попадат в ПИ 53045.531.6 и 39,33 кв. м – в ПИ 53045.531.507 по КК на гр. Обзор. Проектът е изложен в сградата на кметство Обзор, ет. 2, стая № 8, с административен адрес: Обзор, ул. Иван Вазов № 2, тел. за контакти 0556/351-16. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4701

2. – Община Пирдоп на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на разширение на водопроводната мрежа на гр. Пирдоп и канал за атмосферни води в обхват поземлен имот с идентификатор 56407.7.36, местност Под диспансера, поземлен имот с идентификатор 56407.7.45 и поземлен имот с идентификатор 56407.7.38 в местност Втори поток, поземлени имоти с идентификатори 56407.7.5, 56407.7.54 и 56407.138.23 по КККР на гр. Пирдоп, община Пирдоп, Софийска област. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 2 в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Пирдоп.

4711

4б. – Общинската служба по земеделие – с. Невестино, област Кюстендил, на основание чл. 18б, ал. 2, чл. 18г, ал. 1 и чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ съобщава на собствениците на земеделски земи или техните наследници и на гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи, попадащи в разпоредбите на § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, че е изготвен график за съвместно уточняване на имотите за селата Еремия, Лиляч, Четирци, Пелатиково, Ваксево, Смоличано и Кадровица. Графикът по местности и дати ще бъде изложен в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ в сградата на съответното кметство, сградата на Община Невестино и разгласен чрез средствата за масова информация.

4664

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от В. С. Алексиев на 23.06.2021 г., с която се оспорва Наредба № 8121з-306 от 18.03.2021 г. за условията и реда за определяне психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, по която е образувано адм.д. № 6734/2021 г. по описа на Върховния административен съд.

4727

Административният съд – Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба на областния управител на област Велико Търново против Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта в община Павликени, приет с Решение № 349 от 27.05.2021 г. и потвърден със следващо Решение № 377 от 21.06.2021 г. на Общинския съвет – Павликени. Образувано е адм. д. № 459/2021 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание. Делото е насрочено за 17.09.2021 г. от 10,30 ч.

4728

Административният съд – Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от заместник окръжен прокурор при ВТОП против чл. 3, ал. 2, чл. 4, 6 и 7 „в частта „огнестрелно“, чл. 8, 10, 11 и 21 в частта, отнасяща се до пътните настилки, съдове за смет и пътни знаци, и чл. 22 от Наредбата за опазване на обществения ред в община Стражица, приета с Решение № 592 по протокол № 53 от 27.12.2018 г. на Общинския съвет – Стражица. Образувано е адм. д. № 464/2021 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание. Делото е насрочено за 17.09.2021 г. от 11 ч.

4729

Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване на областния управител на област Хасково, обективирано в Заповед № АК-04-6 от 22.07.2021 г. срещу разпоредбата на чл. 97, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, по което е образувано адм. дело № 731/2021 г. по описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 20.10.2021 г. от 10 ч.

4716

Пернишкият окръжен съд съобщава на Рами Аси, гражданин на Сирийска арабска република, роден на 4.02.1980 г., в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в деловодството на Окръжния съд – Перник, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея по гр. д. № 378/2021 г. по описа на съда, заведено от X.X.X. от с. Извор, община Радомир, с която искова молба против Рами Аси е предявен иск с правно основание чл. 62, ал. 2 от СК. Указва на ответника Рами Аси, че ако не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

4750

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

18. – Управителният съвет на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ) – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на ИВОБ на 13.09.2021 г. в 17 ч. в зала „Сердика“ на „Централ Хотел София“, София 1000, бул. Христо Ботев № 52, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на сдружението; 2. приемане на: годишен финансов отчет за 2020 г.; отчет за дейността на ИВОБ за периода 1 юни 2020 г. – 31 май 2021 г.; отчет за дейността на контролния съвет за периода 1 юни 2020 г. – 31 май 2021 г.; отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г.; 3. предсрочно прекратяване на мандата на член на управителния съвет на ИВОБ поради постъпило писмено заявление от лицето, с което подава оставка; 4. избор на нов член до изтичане на мандата на настоящия управителен съвет на ИВОБ; 5. организационни въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове. Регистрирането ще се извърши от 16,30 ч. на 13.09.2021 г. пред залата срещу представен документ за самоличност. Членовете, които нямат възможност да участват в общото събрание, могат писмено да упълномощят други членове да ги представляват и да гласуват от тяхно име.

4791

8. – Управителният съвет на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Трети редовен конгрес на организацията на 7 и 8.10.2021 г. от 14 ч. в бизнес хотел „Мак“ – Габрово, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет за дейността му през периода 1.12.2015 г. – 30.09.2021 г.; 2. финансов отчет на контролната комисия за периода 1.09.2019 г. – 31.08.2021 г.; 3. предложения за промени в устава на НСПС „Огнеборец“; 4. избор на президент, вицепрезидент и председател на контролната комисия; 5. избор на членове на управителния съвет и контролната комисия; 6. обсъждане размера на членския внос на членовете на НСПС „Огнеборец“; 7. организационни въпроси.

4748

30. – Националният партиен съвет на политическа партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“ на основание чл. 23 от устава на БСД свиква ХV (петнадесети) редовен конгрес на 23.10.2021 г., събота, в София, хотел „Маринела“, бул. Джеймс Баучер № 100, в 12 ч. при следния дневен ред: 1. доклад за политическата обстановка и задачите на партията във връзка с предстоящите президентски избори; 2. обсъждане и приемане на политически тезиси и проекторешения на конгреса; 3. обсъждане и приемане на промени в устава на партията; 4. избор на състав на ръководни органи (председател, главен секретар, членове на Националния партиен съвет); 5. избор на състав на контролен орган.

4705

21. – Върховният управителен съвет на Асоциацията на българите по света (АБС) – Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и с решение на ВУС от 17.06.2021 г. свиква Извънреден V Велик събор (общо събрание) на 11 и 12.09.2021 г. в 9 ч. в Парк-хотел „Персей“ – конферентна зала, при следния дневен ред: 1. промяна и допълване състава на ВУС; 2. промени в устава на АБС; 3. разни. При липса на кворум Извънредният V Велик събор (общото събрание) ще се проведе един час по-късно в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред. При изменение на епидемичната обстановка и въвеждане на по-строги мерки, и при невъзможност да присъстват членовете на АБС Общото събрание ще се проведе онлайн.

4703

15. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Сдружение на обучители и изследователи в България по Обща медицина“ (СОИБОМ), Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17.2 от устава на сдружението свиква общо събрание на СОИБОМ на 26.09.2021 г. в 9,30 ч. в конферентната зала на хотел „Каталина“, Цигов чарк, при следния дневен ред: 1. прием на нови членове; 2. отчети – на председателя на УС, ковчежника, председатели на комисии; 3. разни. Поканени за участие са всички членове на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на сдружението събранието се отлага с един час при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на присъстващите.

4747

1. – Учредителният комитет на сдружение за напояване „Зарра – 2020“ – с. Пъстрен, община Опан, област Стара Загора, на основание чл. 10, ал. 4 от ЗСН във връзка със Заповед № РД-09-841 от 23.10.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която е открита процедура по учредяване на сдружение за напояване „Зарра – 2020“ – с. Пъстрен, с предмет на дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция на хидромелиоративна инфраструктура; изграждане на нови напоителни и отводнителни системи и съоръжения; доставяне и разпределяне на водата за напояване; отвеждане на излишните води от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване състоянието на земеделските земи; рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици, отправя покана към всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са в хидромелиоративната система на язовир „Пъстрен“ – с. Пъстрен, община Опан, област Стара Загора, да присъстват на учредително събрание на 18.10.2021 г. в 18 ч. в стопанския двор на с. Пъстрен, община Опан, при следния дневен ред: 1. регистрация на участниците в събранието и установяване спазени ли са изискванията по чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 от ЗСН; 2. представяне на отчет на учредителния комитет, вземане на решение по отчета и за освобождаване от отговорност на учредителния комитет; 3. вземане на решение за учредяване на сдружение за напояване „Зарра – 2020“ и приемане на устава му; 4. избор на органи на управление на сдружението. Материалите по дневния ред на учредителното събрание са на разположение на учредителите в стопанския двор на с. Пъстрен, община Опан, област Стара Загора. При липса на кворум на основание чл. 11, ал. 2 от ЗСН учредителното събрание ще се проведе на 10.11.2021 г. в 18 ч. в стопански двор – с. Пъстрен, при същия дневен ред.

4803

Поправка. Софийският университет „Св. X.X.“ прави следната поправка във връзка с допусната техническа грешка в обявлението за конкурси (ДВ, бр. 63 от 30.07.2021 г., стр. 91): в конкурсите за професори и в конкурсите за доценти думите „7.1. Медицина (Биохимия)“ да се четат „4.3. Биологически науки (Биохимия)“.

4775

4775