Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 67 от 13.VIII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 ОТ 9 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 588 ОТ 6 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 ОТ 9 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 9 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 ОТ 6 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. (ДВ, БР. 102 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 ОТ 6 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2021 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ОБРАЗОВАТЕЛН Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № И-4 ОТ 26.09.2007 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМАНДИРИТЕ (НАЧАЛНИЦИТЕ, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ) ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ПРИ ИНЦИДЕНТИ (ДВ, БР Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г. (ДВ, БР. 93 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 25.01.2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУШАТЕЛИ ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ "ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" (ДВ, БР. 14 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯТА НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ ИЛИ КАРАНТИНА ПОРАДИ COVID-19 Виж повече