Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 70 от 24.VIII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 ОТ 20 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 8.09.2011 Г. ОТНОСНО ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И СТАНДАРТИТЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИТЕ КОРАБИ (ДВ, БР. 73 ОТ 2011 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2019 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ (ДВ, БР. 91 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 17 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦА, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ПРИСАЖДАНЕ НА ОРГАНИ, В СЛУЖЕБНИЯ РЕГИСТЪР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР" И ЗА ПОДБОР НА КОНКРЕТЕН РЕЦИПИЕНТ НА ОРГАН Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, ИНОВАЦИИ И ТУРИЗЪМ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА И КЛИМАТ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА Виж повече