Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 71 от 27.VIII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 ОТ 25 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ЗАКОНА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288 ОТ 23 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 6.11.2015 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ З Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАБОТА НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ ЗА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА (ДВ, БР. 35 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2019 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗА КОИТО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СУБСИДИРА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, И ЗА КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-9 ОТ 4.04.2018 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ С УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО, ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, СПЕЦИАЛНО И РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ДРУГО ВЕЩЕВО ИМУЩЕСТВО И СНАРЯЖЕНИЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПО Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 5 МАРТ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ДВ, БР. 30 ОТ 2020 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗИСКВАНИЯТА ПО ПИТАНЕТО ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЕЛИЗАР ШАЛАМАНОВ И КАЛОЯН ЯНКОВ КЪМ СЛУЖЕБНИЯ МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ ОТНОСНО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИ Виж повече