Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 74 от 7.IX

  • ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО МОРЕ (IMDG code) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТНОВО ЗАЕДНО", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 453 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ПРАВНАТА ПОМОЩ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ДВ, БР. 5 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО Виж повече
  • УКАЗ № 219 ОТ 27.08.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВЕСЕЛИН БЛАГОЕВ ДЕЛЧЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ГАНА Виж повече
  • УКАЗ № 220 ОТ 27.08.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЯНКО ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЯ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ГАНА СЪС СЕДАЛИЩЕ В Виж повече
  • УКАЗ № 221 ОТ 27.08.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КРАСИМИР ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА НАМИБИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 222 ОТ 27.08.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА МАРИЯ ПАВЛОВА ЦОЦОРКОВА-КАЙМАКЧИЕВА - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА НАМИБИЯ СЪС СЕ Виж повече
  • УКАЗ № 223 ОТ 27.08.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АНДРЕЙ ДИМИТРОВ ТЕХОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ПАРАГВАЙ Виж повече
  • УКАЗ № 224 ОТ 27.08.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СТОЯН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА АРЖЕНТИНА, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ПАРАГВАЙ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. Виж повече