Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 76 от 14.IX

  • ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО МОРЕ (IMDG code) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА КАРТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 18 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1161 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНВОЙНАТА ДЕЙНОСТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 75 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № I-1 ОТ 6.01.1997 Г. ЗА РЕДА НА КЛАСИРАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНИЯ И АВИАЦИОННИЯ ИНЖЕНЕРО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪСТАВ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (НЕОБНАРОДВАНА) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 14.01.1999 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 9 ОТ 1999 Г.) Виж повече
  • ДОГОВОР № РД-НС-01-4-11 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 Г. (ДВ, БР. 7 ОТ 2020 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПОСТОЯННА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПОСТОЯННА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪЮЗА ЗА СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПОСТОЯННА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ ПО ПРАВОСЛАВИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПОСТОЯННА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА Виж повече