Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 77 от 16.IX

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-57 от 8 септември 2021 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 322, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Вълчедръм след Решение № 185, отразено в Протокол № 25 от 23.07.2021 г. на Общинския съвет – Вълчедръм, становище от Регионалното управление на образованието – Монтана, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-107 от 21.05.2021 г. на министъра на образованието и науката, поради липса на ученици в училището за учебната 2021/2022 година закривам ОУ „X.X.“ – с. Златия, община Вълчедръм, област Монтана.

1. Учениците от ОУ „X.X.“ – с. Златия, община Вълчедръм, област Монтана, да продължат обучението си след VII клас при условията на чл. 12 от ЗПУО.

2. Задължителната документация на ОУ „X.X.“ – с. Златия, община Вълчедръм, област Монтана, да се съхранява в І ОУ „X.X.“ – гр. Вълчедръм, община Вълчедръм, област Монтана.

3. Имуществото на ОУ „X.X.“ – с. Златия, община Вълчедръм, област Монтана, което е общинска собственост, се предоставя за управление със заповед на кмета на община Вълчедръм.

4. Имуществото, собственост на ОУ „X.X.“ – с. Златия, община Вълчедръм, област Монтана, се предоставя на І ОУ „X.X.“ – гр. Вълчедръм, община Вълчедръм, област Монтана.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

Министър: Н. Денков

5533

 

ЗАПОВЕД № РД-14-58 от 8 септември 2021 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение от началника на Регионалното управление на образованието и науката – Перник, Решение на Педагогическия съвет на Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост „X.X.“ – гр. Перник, отразено в Протокол № 9 от 2.07.2021 г., и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-1107 от 21.05.2021 г. на министъра на образованието и науката, и при спазване изискванията на чл. 31, ал. 3 от ЗПУО и чл. 8, т. 1, буква „а“ от наредбата поради промяната в изучаваните професии за учебната 2021/2022 година определям наименованието на Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост „X.X.“ – гр. Перник, както следва: Професионална гимназия по техника и енергетика „X.X.“ – гр. Перник, община Перник, област Перник.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

Министър: Н. Денков

5536

 

ЗАПОВЕД № РД-14-59 от 8 септември 2021 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение от началника на Регионалното управление на образованието – Видин, Решение № 51, отразено в Протокол № 5 от 10.04.2020 г. на Общинския съвет – Видин, РМС № 197 от 29.03.2018 г., РМС № 495 от 9.07.2021 г. и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-107 от 21.05.2021 г. на министъра на образованието и науката, при спазване изискванията на чл. 314, ал. 2 от ЗПУО и чл. 8, т. 2 от наредбата определям седалището и адреса на управление на Професионална техническа гимназия „X.X.“ – гр. Видин: гр. Видин, ул. Екзарх Йосиф I № 53, и втори адрес: ул. Бдин № 66.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

Министър: Н. Денков

5537

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-817 от 18 август 2021 г.

На основание чл. 39 във връзка с чл. 23, ал. 1 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и предложение на РИОСВ – Хасково (с вх. № 05-08-672 от 21.03.2019 г. на Министерството на околната среда и водите), с цел опазване на характерни и забележителни скални образувания:

1. Обявявам природна забележителност „Остър камък“ в землището на с. Остър камък, община Харманли, област Хасково, с обща площ 90,325 дка.

2. Природна забележителност „Остър камък“ включва поземлен имот с идентификатор 54448.36.819 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за землището на с. Остър камък, ЕКАТТЕ 54448, община Харманли, област Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-343 от 6.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с обща площ 90,325 дка.

3. В границата на природната забележителност се забранява:

3.1. промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята;

3.2. всякакво строителство, с изключение на ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения;

3.3. внасяне на неместни видове;

3.4. проучване и добив на подземни богатства;

3.5. нарушаване целостта и естествения облик на скалните образувания (къртене, чупене на скалите и др.);

3.6. писане, драскане, рисуване, поставяне на трайни надписи или знаци по скалите, с изключение за целите на маркиране на защитената територия;

3.7. палене на огън;

3.8. скално катерене.

4. След влизане в сила на настоящата заповед Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Хасково, да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената територия в КККР за землището на с. Остър камък, община Харманли, област Хасково.

5. Природната забележителност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при Министерството на околната среда и водите.

Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: А. Личев

5512

 

ЗАПОВЕД № РД-818 от 18 август 2021 г.

На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1 от Закона за защитените територии и предложение с вх. № 94-00-966 от 31.12.2020 г., с цел опазване на крайречна гора и съхраняване на ценни местни видове за българската флора и фауна по поречието на река Енинска:

1. Обявявам защитена местност „Гората на Боряна“ в землището на с. Енина, община Казанлък, област Стара Загора, с обща площ 348,417 дка.

2. Защитената местност включва имоти с идентификатори: 27499.220.21, 27499.223.403, 27499.223.618, 27499.223.628, 27499.225.591, 27499.223.13, 27499.223.566, 27499.226.16, 27499.226.9, 27499.226.476, 27499.94.14, 27499.84.17, 27499.85.1, 27499.85.567, 27499.84.2, 27499.83.1, 27499.227.15, 27499.71.590, 27499.66.404, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за землището на с. Енина с ЕКАТТЕ 27499, община Казанлък, област Стара Загора, одобрена със Заповед № РД-18-97 от 30.12.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), с обща площ 348,417 дка.

3. В границите на защитената местност се забранява:

3.1. промяна на начина на трайно ползване на земите и горите;

3.2. всякакво строителството, с изключение на:

3.2.1. съоръжения за поддържане на благоприятен воден режим в защитената местност;

3.2.2. изграждането на подземни проводи, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, когато няма друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно;

3.2.3. ремонт и реконструкция на съществуващи сгради и съоръжения;

3.3. извеждането на сечи, освен санитарни, принудителни и технически;

3.4. залесяването с неместни за защитената местност видове;

3.5. търсене, проучване и добив на подземни богатства;

3.6. преминаване на моторни превозни средства извън съществуващите селскостопански и горски пътища, с изключение при изпълнение на служебни задължения от страна на отговорните институции, ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения и при аварийни и бедствени ситуации.

4. След влизане в сила на настоящата заповед РИОСВ – Стара Загора, да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената територия в кадастралната карта за землището на с. Енина, община Казанлък, област Стара Загора.

5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при Министерството на околната среда и водите.

Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: А. Личев

5513

 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗЦУ-2577 от 27 юли 2021 г.

На основание чл. 8, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка с т. III. 2 от Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) нареждам:

1. В приложение № 1 към Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. (ДВ, бр. 1 от 2018 г.) на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите да се впише следното задължено лице, за което Териториална дирекция (ТД) на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“ (ГДО) е компетентна, съгласно т. II от заповедта:

1176

206575401

БУЛСАТКОМ ЕООД

 

2. Заповедта влиза в сила от 2.08.2021 г. и допълва Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на НАП.

Настоящата заповед следва да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители за сведение и изпълнение.

На основание чл. 8, ал. 4 от ДОПК заповедта следва да се обнародва в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: Р. Спецов

5514