Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 80 от 24.IX

  • ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ЗАСТРАШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА № 20 ОТ 24 НОЕМВРИ 2006 Г. ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА ГОДНОСТ НА ГРАЖДАНСКИ ЛЕТИЩА, ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЛЕТИЩНИ ОПЕРАТОРИ И ОПЕРАТОРИ ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЗА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА ПО НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ В ЛЕТИЩАТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 8 Виж повече
  • НАРЕДБА № 3 ОТ 25 МАЙ 2009 Г. ЗА АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ЛЕТИЩА Виж повече
  • НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА Виж повече
  • НАРЕДБА № 4 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН Виж повече