Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 81 от 28.IX

  • НАРЕДБА № Н-10 ОТ 31 МАРТ 2010 Г. ЗА ИЗГОТВЯНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ И ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИ Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-22 ОТ 16 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-33 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РЕГИСТЪР ЗА ОТЧИТАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ ДЕЛА И НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УНИКАЛНИТЕ ИНВЕНТАРНИ НОМЕРА НА СЛУЖЕБНИТЕ ДЕЛА Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-15 ОТ 27 АПРИЛ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-32 ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЗА ДОСТЪП ДО РЕГИСТЪРА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-9 ОТ 18 МАРТ 2011 Г. ЗА ВОЕННО-ПОЧИВНОТО ДЕЛО Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-12 ОТ 12 АПРИЛ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-10 ОТ 18 МАРТ 2011 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННИТЕ КЛУБОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА Виж повече
  • ПРОТОКОЛ ОТ 1978, ОТНАСЯЩ СЕ ДО МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ, 1973 Виж повече
  • ПРОТОКОЛ ОТ 1997, ОТНАСЯЩ СЕ ДО ИЗМЕНЕНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ, 1973, КАКТО Е ПОПРАВЕНА ОТ ПРОТОКОЛА ОТ 1978, ОТНАСЯЩ СЕ КЪМ НЕЯ Виж повече