Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 81 от 28.IX

  • РЕШЕНИЕ № 8248 ОТ 25 ЮНИ 2020 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 13652 ОТ 2019 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2021 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ДВ, БР. 48 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № РД-06-53 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ И НАСОЧВАНЕ НА ПОМОЩТА ПО ПРОГРАМАТА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021 - 2027 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ЗАДАЧИТЕ И ФУНКЦИИТЕ НА ВОЕННАТА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ (ДВ, БР. 91 ОТ 2012 Г.) Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКСА КЪМ ПРОТОКОЛА ОТ 1978 Г., ОТНАСЯЩ СЕ ДО МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ, 1973 Г.(Ревизиран Анекс III на MARPOL)(Приети с Резолюция MERC.193(61) на Комитета по опазване на морската среда на Ме Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-3 ОТ 15.02.2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-10 ОТ 31.03.2010 Г. ЗА ИЗГОТВЯНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ И ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАН Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКСА КЪМ ПРОТОКОЛА ОТ 1997 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ, 1973 Г., КАКТО Е ИЗМЕНЕНА С ПРОТОКОЛА ОТ 1978 Г.Изменения на Анекс VI на MARPOL Процедури за вземане на проби и прове Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКСА КЪМ ПРОТОКОЛА ОТ 1997 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ, 1973 Г., КАКТО Е ИЗМЕНЕНА С ПРОТОКОЛА ОТ 1978 Г. КЪМ НЕЯ(Северноамериканска зона за контрол на емисиите)(Приети с Рез Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКСА КЪМ ПРОТОКОЛА ОТ 1997 Г., ОТНАСЯЩ СЕ ДО ИЗМЕНЕНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ, 1973 Г., КАКТО Е ИЗМЕНЕНА С ПРОТОКОЛА ОТ 1978 Г. (Определяне на зоната за контрол на емисиите в Виж повече
Промени настройката на бисквитките