Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 81 от 28.IX

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № СД-06-86 от 20 септември 2021 г.

На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците и постъпила молба вх. № 94-В-201/15.09.2021 г. от г-жа X.X.X. да бъде извършена промяна на служебния адрес и телефон, както и да бъде вписан електронен адрес, нареждам:

Изменям т. 4 от Заповед № ЛС-04-462 от 5.06.2007 г. (ДВ, бр. 52 от 2007 г.), изменена със Заповед № ЛС-04-698 от 29.06.2011 г. (ДВ, бр. 53 от 2011 г.) в частта й относно служебния адрес и телефон на синдика X.X.X., като думите „Русе, ул. Църковна независимост № 11, ет. 1“ се заменят със „София, п.к. 1000, бул. Александър Стамболийски № 53, ет. 1“. Телефонният номер вместо „082 830 142“ да се чете „+359 888 209 045“. Добавя се следният електронен адрес: „advokat@stefanova.bg“.

Заповедта подлежи на обнародване в „Държавен вестник“ на основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон, като разходите за обнародването са за сметка на лицето.

Министър: Я. Стоилов

5701

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-15-91 от 17 септември 2021 г.

Във връзка с модернизацията на железопътен участък Елин Пелин – Костенец, част от обект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив“, е необходимо да бъдат одобрени подробни устройствени планове за нова тягова електрическа подстанция Ихтиман и техническа инфраструктура за присъединяването й към електрическата мрежа. Железопътната линия София – Пловдив е обект с национално значение съгласно Решение № 509 от 8.07.2011 г. на Министерския съвет и национален обект по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт като елемент на Трансевропейската железопътна мрежа и част от железопътна магистрала „Калотина-запад (държавна граница със СР Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция), посочена в т. 1 на приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредба от 2001 г. за категоризация на железопътните линии, включени в железопътната инфраструктура и закриване на отделни линии или участъци от линии. Предвид това и на основание чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 и чл. 128, ал. 1, 2, 5, 6 и ал. 13, т. 2, букви „б“ и „в“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ); заявление с вх. № АУ13-3/31.03.2021 г. и писма с вх. № АУ13-3(2)/23.07.2021 г., № АУ13-3(7)/13.09.2021 г. и № АУ13-3(8)/16.09.2021 г. от Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“; Заповед № РД-02-15-83 от 10.09.2020 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на проекти на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) и ПУП – план за застрояване (ПЗ), разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ; доказателства за извършено съобщаване и разгласяване на проектите на ПУП по реда на чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ и констативен протокол от 10.02.2021 г. от Община Ихтиман за липса на възражения срещу плановете; писмо изх. № ЕО-50/4.01.2021 г. от Министерството на околната среда и водите; писмо изх. № 4800-663/24.08.2020 г. от Националния институт за недвижимо културно наследство; писмо изх. № 228/9.12.2020 г. от „Геозащита“ – ЕООД – клон Перник; писмо изх. № 53.00-103/28.01.2021 г. от Община Ихтиман във връзка с изискването на чл. 112, ал. 2, т. 12 от ЗУТ; писмо изх. № 53.00-64/14.07.2021 г. от Община Ихтиман с приложено към него Решение № II-3 от протокол № 3 от 30.06.2021 г. от Общинския експертен съвет по устройство на територията на Община Ихтиман за съгласуване на ПУП; становище рег. № 120700-877/6.07.2021 г. на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – София; писмо изх. № ПУ-07-71(1)/18.12.2020 г. от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“; становище рег. № 14-00-486/21.12.2020 г. на Министерството на отбраната на Република България; писмо рег. № 578500-202, екз. № 2/12.01.2021 г. от Министерството на вътрешните работи – дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“; писмо рег. № 122074, екз. № 2/30.11.2020 г. от Държавна агенция „Разузнаване“; писмо рег. № КА-1555, екз. № 2/3.12.2020 г. от Държавна агенция „Национална сигурност“; съгласувателно писмо рег. № ДАЕУ-19779/9.11.2020 г. от Държавна агенция „Електронно управление“; писмо изх. № ОМ-Е2001-1927/11.11.2020 г. от „Овергаз Мрежи“ – АД; писмо изх. № ЦУ-ЕСО-6269#1/13.08.2021 г. от „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД; становища изх. № 1203881769/16.11.2020 г. и изх. № 1204090419/5.05.2021 г. на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; писмо изх. № ТО-132/27.01.2020 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – София; писмо изх. № 130/15.09.2021 г. от „Еврометал“ – ООД; писмо изх. № TI48809/31.07.2020 г. от „Цетин България“ – ЕАД; съгласувани от Общинската служба по земеделие – Ихтиман, регистри и графични материали към ПУП; здравно заключение изх. № АУ-259-33-1/1.03.2021 г. за съгласуване на проект на подробен устройствен план, издадено от директора на Регионалната здравна инспекция – Софийска област, и протокол № УТАТУ-01-02-21 от 17.08.2021 г. от заседание на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика при Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) одобрявам проект за подробен устройствен план – план за застрояване за имот номер 061552 по картата на възстановената собственост за землището на с. Живково, ЕКАТТЕ 29041, община Ихтиман, Софийска област, за изграждане на нова тягова подстанция Ихтиман и проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за изграждане на нови подземни кабелни линии 110 kV и 20 kV в землищата на с. Живково и с. Веринско, община Ихтиман, Софийска област, за присъединяване на нова тягова подстанция Ихтиман към електрическата мрежа, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящата заповед.

На основание чл. 129, ал. 4 и 5 от ЗУТ заповедта да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на МРРБ.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

Министър: В. Комитова

5690

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 683-ОЗ от 16 септември 2021 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 230, ал. 2 от Кодекса за застраховането Комисията за финансов надзор реши:

Разрешава преобразуване чрез вливане на „Застрахователно дружество „Нова Инс“ – ЕАД, ЕИК 175145092, със седалище и адрес на управление: София, район „Триадица“, пл. Позитано № 5, в „Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – АД, ЕИК 000694286, със седалище и адрес на управление: София, район „Триадица“, пл. Позитано № 5.

На основание чл. 230, ал. 5 от КЗ застрахователите, участващи в преобразуването, са длъжни да уведомят застрахованите лица за осъщественото преобразуване при спазване на чл. 221, ал. 1 от КЗ.

На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) във връзка с чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) решението подлежи на обжалване пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Председател: Б. Атанасов

5719

ОБЩИНА МЪГЛИЖ

РЕШЕНИЕ № 341 от 26 август 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Мъглиж, одобрява частично изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Мъглиж в частта му за следните поземлени имоти – частна общинска собственост: 24342.45.58, 24342.12.37, 24342.12.38, 24342.17.64, 24342.17.65, 24342.17.66, 24342.18.33, 24342.18.37, 24342.18.38, 24342.12.39, 24342.13.59, 24342.13.23, 24342.13.57, 24342.13.58, 24342.13.60, 24342.13.61, 24342.13.62, 24342.13.63, 24342.13.66, 24342.13.67, 24342.13.69, 24342.13.70, 24342.13.71, 24342.13.72, 24342.13.73, 24342.13.68, 24342.15.28, 24342.15.34, 24342.15.36, 24342.15.61, 24342.15.62, 24342.15.82, 24342.15.83, 24342.15.84, 24342.15.86, 24342.15.87, 24342.15.88, 24342.15.89, 24342.15.90, 24342.15.91, 24342.15.92, 24342.15.93, 24342.16.16, 24342.16.22, 24342.16.23, 24342.10.80, 24342.10.90, 24342.10.92, 24342.10.93, 24342.10.97, 24342.10.98, 24342.10.99, 24342.10.100, 24342.11.16, 24342.11.78, 24342.11.79, 24342.11.80, 24342.11.81, 24342.13.1, 24342.13.3, 24342.13.56, 24342.13.65, 24342.14.6, 24342.14.29, 24342.14.32, 24342.14.33, 24342.14.34, 24342.14.36, 24342.14.37, 24342.14.35, 24342.9.113, 24342.9.117, 24342.9.119, 24342.9.120, 24342.9.121, 24342.9.122, намиращи се в местностите Буковец, Габрака, Бозалъка, Памуклука, Растова могила и Селски дол в землището на с. Дъбово, община Мъглиж, като в имотите се установи предимно производствена устройствена зона (Пп) със следните устройствени показатели:

Плътност на застрояване – до 80 %;

Коефициент на интензивност на застрояване – до 2,5;

Плътност на озеленяване – от 20 %;

Височина на застрояването – до 10 м.

Устройствените показатели не надвишават нормативните показатели съгласно Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Председател: Ст. Христов

5673

 

РЕШЕНИЕ № 343 от 26 август 2021 г.

На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Мъглиж, одобрява проект за частично изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Мъглиж в частта му за следните поземлени имоти – частна общинска собственост: ПИ с идентификатори № 49494.617.1, 49494.617.11, 49494.616.1, 49494.616.2, 49494.614.299, 49494.614.305, 49494.615.285, 49494.615.279, 49494.615.296, 49494.615.297, 49494.615.3, 49494.609.4, 49494.609.5, 49494.609.7, намиращи се в местностите Трапа, Лагера, Габровца в землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж, като в имотите се установи предимно производствена устройствена зона (Пп) със следните устройствени показатели:

Плътност на застрояване – до 80 %;

Коефициент на интензивност на застрояване – до 2,5;

Плътност на озеленяване – от 20 %;

Височина на застрояването – до 10 м.

Устройствените показатели не надвишават нормативните показатели съгласно Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Председател: Ст. Христов

5674

 

РЕШЕНИЕ № 350 от 13 септември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и чл. 60, ал. 1 от АПК Общинският съвет – гр. Мъглиж, одобрява частично изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Мъглиж в частта му за следните поземлени имоти – частна общинска собственост: 49494.101.68, 49494.101.72, 49494.101.73, 49494.101.86, 49494.101.87, 49494.101.80, 49494.104.382, 49494.667.95, 49494.667.99, 49494.998.120, 49494.666.477, 49494.774.99, намиращи се в местност Кара кос в землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж, като в имотите се установи предимно производствена устройствена зона (Пп) със следните устройствени показатели:

Плътност на застрояване – до 80 %;

Коефициент на интензивност на застрояване – до 2,5;

Плътност на озеленяване – от 20 %;

Височина на застрояването – до 10 м.

Устройствените показатели не надвишават нормативните показатели съгласно Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

За председател: М. Костова

5675

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ЗАПОВЕД № ТУ-210 от 17 септември 2021 г.

На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 128, ал. 13, т. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект на техническата инфраструктура – трасе на нова подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛ НН) и подземна кабелна линия средно напрежение (КЛ СрН) от съществуващ трафопост „Поща Дъното“, който се намира в ПИ 23008.11.31 по КККР на с. Дорково, община Ракитово, област Пазарджик, местност Въпите – Дъното, до ново табло пред ПИ 02837.1.172 в местност Дъното по КККР на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, засягащ имоти от кадастралната карта, както следва:

Землище на с. Дорково, община Ракитово:

1. ПИ № 23008.11.31, област Пазарджик, община Ракитово, с. Дорково, м. Въпите – Дъното, вид собственост – общинска частна, вид територия – горска, НТП „друг вид дървопроизводителна гора“, площ 246 кв. м, площ с ограничение в ползването 26 кв. м;

2. ПИ № 23008.11.54, област Пазарджик, община Ракитово, с. Дорково, м. Въпите – Дъното, вид собственост – общинска публична, вид територия – територия на транспорта, НТП „за ведомствен път“, площ 2404 кв. м, площ с ограничение в ползването 426 кв. м.

Землище на гр. Батак, община Батак:

ПИ № 02837.1.116, област Пазарджик, община Батак, гр. Батак, вид собственост – общинска публична, вид територия – земеделска, НТП „за селскостопански, горски, местен път“, площ 1146 кв. м, площ с ограничение в ползването 51 кв. м.

На основание чл. 129, ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед да се обнародва в „Държавен вестник“ и на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ да се публикува на интернет страницата на Областната администрация – Пазарджик.

Заповедта може да бъде обжалвана в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ чрез областния управител пред Административния съд – Пазарджик, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

За областен управител: Ст. Парпулов

5686

 

ОБЩИНА С. ХИТРИНО, ОБЛАСТ ШУМЕН

РЕШЕНИЕ № 56 от 3 септември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11, чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Хитрино, одобрява проекта за изменение на общ устройствен план на община Хитрино в обхвата на ПИ 35969.4.279 в м. Адата по КК на с. Каменяк, който се преотрежда от „пасище, мера“ за „Пч“ – чисто производствена зона, с конкретно предназначение „фотоволтаична електроцентрала“ и ПИ 35969.4.282 в м. Юртлук по КК на с. Каменяк, който се преотрежда от „пасище, мера“ за „Пч“ – чисто производствена зона, с конкретно предназначение „Фотоволтаична електроцентрала“.

За председател: М. Ахмед

5718

40. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление № С210013-091-0000726/10.08.2021 г. възлага на „Хебърбус“ – АД, ЕИК по БУЛСТАТ 201309208, адрес: Пазарджик, ул. Христо Касапвелев № 5, представлявано от управителя X.X.X., следния недвижим имот: урегулиран поземлен имот с идентификатор № 55155.508.281 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г., с площ 1465 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: „за бензиностанция, газостанция, метанстанция“, намиращ се в Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, ул. Синитевска, с граници на имота: № 55155.26.22; № 55155.26.15; № 55155.508.280; № 55155.508.285, ведно с построените в имота: сграда с идентификатор № 55155.508.281.1 със застроена площ 38 кв. м, брой надземни етажи 1, предназначение: сграда за търговия; сграда с идентификатор 55155.508.281.2 със застроена площ 115 кв. м, брой надземни етажи 1, предназначение: сграда със специално предназначение. Имотът представлява действаща бензиностанция. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при Агенцията по вписванията по местонахождението на имота.

5691

31. – Националната музикална академия „Проф. X.X.“, София, обявява конкурси за прием на редовни докторанти за учебната 2021/2022 г. – държавна поръчка, в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство по следните докторски програми: „Звукорежисура и звуков дизайн за игри“ – една, към катедра „Теория на музиката“; „Камерно пеене – пиано“ – две, към катедра „Класическо пеене“; „Поп и джаз – пиано“ – една, „Поп и джаз – китара“ – една; „Поп и джаз – ударни инструменти“ – една, към катедра „Поп и джаз изкуство“; „Пиано“ – две, към Клавирна катедра; „Цигулка“ – две, „Класическа китара“ – една, към катедра „Струнни инструменти“; „Кларинет“ – една, към катедра „Духови и ударни инструменти“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Конспекти и документи – в учебен отдел на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94, тел. 02/4409747.

5681

32. – Националната музикална академия „Проф. X.X.“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство за: професор по: Балетна режисура – един; Балетно изкуство (Балетна педагогика) – един към катедра „Музикално-сценично изкуство“; доцент по: Цигулка – един, към катедра „Струнни инструменти“; главен асистент по: Флейта – един, към катедра „Духови и ударни инструменти“; Тромпет и импровизация – един, към катедра „Поп и джаз изкуство“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в учебен отдел на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94, тел. 02/4409747.

5682

79. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2021/2022 г. съгласно РМС № 437 от 2.06.2021 г. по следните научни специалности (докторски програми):

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форми на обучение

редовна

задочна

Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия

Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли към катедри:

„Промишлени и аграрни сгради“ – 2 бр.

„Обществени сгради“ – 2 бр.

„Жилищни сгради“ – 2 бр.

6

Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн

2

Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство

2

Строителни конструкции (стоманобетонни и зидани конструкции; стоманобетонни мостове; обследване и изпитване на строителни конструкции и съоръжения; метални конструкции; дървени конструкции; комбинирани конструкции; стоманени и комбинирани мостове) към катедри:

„МДПК“ по Стоманени конструкции – 1 бр. редовна форма и 1 бр. задочна форма, и по Стоманени и комбинирани мостове – 1 бр. задочна форма

„Масивни конструкции“ – 1 бр. редовна форма

2

2

Строителни материали и изделия и технология на производството им

2

Строителна механика, съпротивление на материалите и теоретична механика към катедра „Строителна механика“ по Строителна механика

1

1

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителство)

1

1

Технология и механизация на строителното производство

1

1

Организация и управление на производството (строителство)

2

1

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения

1

1

Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения

3

2

Транспортни съоръжения

2

2

Земна основа, фундиране и подземно строителство

1

1

Земна и скална механика

1

Водоснабдяване и канализация

2

Хидротехническо строителство

1

Хидромелиоративно строителство

1

Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство

2

Обща, висша и приложна геодезия, кадастрални и геоинформационни системи към катедри:

„Геодезия и геоинформатика“ – 1 бр.

„Приложна геодезия“ – 1 бр.

„Висша геодезия“ – 1 бр.

3

Картография и ГИС

1

Фотограметрия и дистанционни методи

1

Земеустройство и опазване на земеделските земи (вкл. управление на имоти)

1

Общо:

39

12

 

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление до ректора на УАСГ; 2. автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението и нотариално заверено копие от нея; кандидатите трябва да са завършили магистърски специалности, съответстващи на направлението, в което обучава факултетът, обявил конкурса; 4. лица, притежаващи дипломи за висше образование, издадени от чуждестранни висши училища, задължително преминават в УАСГ през процедура съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, като след признаването могат да кандидатстват за обучение в докторска степен; 5. други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област; 6. квитанция за платена такса 105 лв. (таксата се заплаща в касата на счетоводството на УАСГ – ректорат, заден двор, или по банков път). Подаването на документи става в съответните факултети, както следва: Архитектурен факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб. 209, тел.: 963 52 45, вътр. 789, заместник-декан по учебната дейност; Хидротехнически факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб. 203, тел.: 963 52 45, вътр. 772 или 696, заместник-декан по учебната дейност; Строителен факултет – корпус Б, нова сграда, ет. 3, каб. 314, тел.: 963 52 45, вътр. 372, заместник-декан по учебната дейност; Факултет по транспортно строителство – корпус Б, нова сграда, ет. 3, каб. Б 11, тел.: 963 52 45, вътр. 421, заместник-декан по учебната дейност; Геодезически факултет – ректорат, ет. 2, каб. 207, тел.: 963 52 45, вътр. 275, заместник-декан по учебната дейност.

5695

883. – Университетът за национално и световно стопанство – София, на основание чл. 68, ал. 1 и 7 от Закона за висшето образование, чл. 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), чл. 5 и чл. 13, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, Решение № 7 от 9.12.2020 г. на Академичния съвет на УНСС и Решение № 437 от 2.06.2021 г. на Министерския съвет (МС) обявява конкурси за докторанти в редовна и задочна форма на обучение, субсидирано от държавата за учебната 2021/2022 г. съгласно приложението.

I. За докторантура могат да кандидатстват лица, които: 1. притежават българско гражданство; 2. са граждани на държави – членки на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство; 3. са чужди граждани със статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България; 4. имат статут на бежанци.

II. Кандидатите са длъжни да притежават завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ със среден успех от дипломата не по-нисък от „добър“ (4,00).

III. Кандидатите за докторанти подават молба до ректора по образец в срок до 29.11.2021 г. Молбата се депозира в сектор „Докторантури“ към дирекция „Наука“, придружена от следните документи: 1. автобиография; 2. диплома за завършено висше образование – магистърска степен (с приложението), или нотариално заверено копие от нея; 3. решение на Академичния съвет на УНСС или удостоверение от МОН за призната магистърска степен, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 4. списък на публикации, на патенти и други документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна област (ако има такива); 5. документ за платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурс в съответствие с Решение № 373 от 22.04.2021 г. на МС.

IV. Чуждите граждани със статут на постоянно пребиваващи на територията на страната и тези със статут на бежанци представят и документ, удостоверяващ статута им в Република България, медицинско свидетелство, издадено от лечебно заведение в Република България, и две снимки.

V. Допускането на кандидатите до участие в конкурса се извършва от комисия, назначена със заповед на ректора на УНСС. Комисията разглежда документите на кандидатите, като взема решение за допускане до участие в конкурса в 20-дневен срок след изтичането на срока за подаване на документи.

VI. Кандидатите се уведомяват писмено за допускането или недопускането им до участие в конкурсите в срок не по-късно от един месец преди датата на първия конкурсен изпит.

VII. Конкурсните изпити по специалността и избран чужд език (английски, френски, немски, испански, руски) се провеждат не по-рано от един месец след изтичането на срока за подаване на документите по т. III.

След решение на факултетния съвет успешно издържалите конкурса кандидати се зачисляват в докторантура със заповед на ректора на УНСС.

Приложение

Катедри

Докторски програми

Брой докторантури по форми на обучение

редовно

задочно

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ

Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Икономическа социология

Социология

2

2

Професионално направление 3.3. Политически науки

Политология

Политология

3

-

Международни отношения

Политология

3

-

Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Медии и обществени комуникации

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Медии и комуникации)

4

2

Медии и обществени комуникации

Журналистика

4

2

Професионално направление 3.6. Право

Публичноправни науки

Административно право и административен процес

1

1

Публичноправни науки

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения

1

1

Частноправни науки

Гражданско и семейно право

2

1

Частноправни науки

Римско частно право

1

-

Частноправни науки

Право на интелектуалната собственост

1

-

Частноправни науки

Трудово право и обществено осигуряване

1

-

Частноправни науки

Граждански

процес

1

1

Наказателноправни науки

Наказателно право

1

-

Наказателноправни науки

Наказателно-процесуално право

1

-

Международно право и право на ЕС

Международно право

1

-

Международно право и право на ЕС

Международно частно право

-

1

Професионално направление 3.7. Администрация и управление

Регионално развитие

Администрация и управление (Регионално развитие)

3

1

Публична администрация

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)

2

2

Управление

Управление

1

3

Управление

Проектно управление

-

2

Професионално направление 3.8. Икономика

Икономикс

Политическа икономия (Микроикономика и макроикономика)

4

3

Финанси

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

5

6

Статистика и иконометрия

Статистика, иконометрия и демография

2

3

Счетоводство и анализ

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност и анализ)

3

3

Финансов контрол

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Финансов контрол)

2

2

Информационни технологии и комуникации

Информационни и комуникационни технологии в икономиката

1

2

МИО и бизнес

Световно стопанство и международни икономически отношения

5

8

Човешки ресурси и социална защита

Икономика и организация на труда

1

2

Индустриален бизнес

Организация и управление на производството (Индустрия)

1

-

Индустриален бизнес

Икономика и управление (Индустрия)

4

1

Национална и регионална сигурност

Икономика и управление (Отбрана и сигурност)

2

2

Недвижима собственост

Икономика и управление (Недвижима собственост)

1

1

Икономика на природните ресурси

Икономика и управление (Агробизнес)

1

1

Икономика на природните ресурси

Икономика и управление (Екоикономика)

1

1

Икономика на транспорта и енергетиката

Икономика и управление (Транспорт)

2

2

Икономика на туризма

Икономика и управление (Туризъм)

9

2

Икономика на търговията

Икономика и управление (Търговия)

1

4

Логистика и вериги на доставките

Икономика и управление (Стопанска логистика)

2

2

Предприемачество

Икономика и управление (Предприемачество)

2

1

Интелектуална собственост и технологичен трансфер

Икономика и управление (Интелектуална собственост по отрасли)

1

-

Интелектуална собственост и технологичен трансфер

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите индустрии)

1

-

Маркетинг и стратегическо планиране

Планиране

2

1

Маркетинг и стратегическо планиране

Маркетинг

3

2

Политическа икономия

Стопанска история

1

1

ОБЩ БРОЙ ДОКТОРАНТУРИ ЗА УНСС – 159

90

69

 

5531

1. – Институтът по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност „Хербология“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.

5705

25. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 434 по протокол № 36 от 22.07.2021 г. е одобрен: проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПР) на УПИ VI-105, 120, 1401, 557, кв. 13, м. Ж.к. Овча купел 2, район „Овча купел“, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. Ж.к. Овча купел 2 в граници: улица от о.т. 26-о.т. 9а-о.т. 10а-о.т. 12-о.т. 14-о.т. 16б-о.т. 18 до о.т. 19; улица от о.т. 19-о.т. 19а-о.т. 20-о.т. 22а до о.т. 83; улица от о.т. 83-о.т. 89а; улица от о.т. 89а-о.т. 1а до о.т. 44; улица от о.т. 44 до о.т. 54, одобрен с Решение на СОС № 237 по протокол № 38 от 16.04.2009 г. и проект за изменение на плана за регулация на УПИ IX „за озеленяване“ за създаване на нов УПИ IX „за озеленяване“, кв. 13, м. Ж.к. Овча купел 2, район „Овча купел“. Решението и одобреният проект на подробен устройствен план са публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запознаване в Район „Овча купел“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Овча купел“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

5672

28. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проект за подробен устройствен план – ИПР на УПИ II и XXVI от кв. 26 и на УПИ XXVI, XXVII и XXVIII от кв. 26а, м. Подуяне и X.X., ИПУР от о.т. 197а до 231г по улица Калиманци, от о.т. 194б до о.т. 194д (нова) в кв. 26а и откриване на нова улица от о.т. 206б до о.т. 206з (нова), район „Слатина“, план-схеми по чл. 108 от ЗУТ по части „Водоснабдяване и канализация“, „Електроснабдяване“, транспортно-комуникационна схема и проект за вертикално планиране. Проектите са изложени за запознаване в Район „Слатина“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез Район „Слатина“.

5609

33. – Столичната община на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. Филип Кутев в участъка от бул. Черни връх до ул. Сребърна и проектно трасе на бул. Т. Каблешков до бул. Симеоновско шосе – поетапно, участък от ул. Чавдар Мутафов до Симеоновско шосе, р-н „Лозенец“, София“, както следва: 1. Заповед за отчуждаване № СОА21-РД40-117 от 29.07.2021 г. на кмета на Столичната община на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.903.117 (незастроен), с площ 9 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.903.3362 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739 от 21.11.2017 г. на и.д. на АГКК (последно изменение Заповед № 18-9689-13.11.2018 г. на началника на СГКК – София). Липсват данни относно правото на собственост върху поземления имот. Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник“, да се публикува на интернет страницата на Столичната община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Лозенец“ за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

5648

1. – Община гр. Аксаково, област Варна, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 46 от 23.07.2021 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ е приет проект за изменение на ПНИ на м. Старите лозя, землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, в частта относно НИ № 362, в изпълнение на влязло в законна сила на 29.05.2013 г. Решение № 1686 от 11.04.2013 г. по адм. д. № 9886/2011 г. на Районния съд – Варна. Проектът е изложен за разглеждане в Община Аксаково, област Варна, ет. 4, стая 2, дирекция „Устройство на територията“. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите до кмета на общината.

5595

16. – Община Берковица, дирекция „Специализирана администрация“, отдел „СУТ“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план на имотите по номера, засягащи се от сервитут на подземен електрокабел, ПУП – ПРЗ на ПИ 03928.191.7 – област Монтана, община Берковица, гр. Берковица, м. Голямата ливада. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да разгледат проекта в стая 112 на общинската администрация и да направят писмени възражения, предложения и искания до ОбА – Берковица.

5625

11. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на довеждащ водопровод до имот с идентификатор 68792.705.1, местност Савева махала, и площадков водопровод за захранване на имот с идентификатор 68792.228.13, местност Герена, по кадастралната карта на землище с. Логодаж, с трасе и сервитут, засягащи имоти с идентификатори 68792.253.18 (нива – частна собственост), 68792.253.729 (полски път – общинска собственост), 68792.229.727 (полски път – общинска собственост). На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград. Проектът се намира в стая № 219 в сградата на Община Благоевград.

5692

3. – Община Бобошево на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Възстановяване на земното покритие на транзитния газопровод за Гърция при прехода през река Джерман ПК 118 в землището на с. Блажиево, община Бобошево“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в Община Бобошево и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

5639

2. – Община Карнобат на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за „Водопровод за поливна вода с диаметър до 200 мм от ПИ с идентификатор 80755.43.2 до ПИ с идентификатор 80755.30.10 по КК и КР на с. Черково, община Карнобат“. Проектът е изложен в сградата на Община Карнобат, дирекция „УТ“ – център за административно и информационно обслужване на гражданите, ет. 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Карнобат.

5627

13. – Община Мъглиж на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план на обект: „Външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 49494.774.61 в местност Барите по КККР на гр. Мъглиж, община Мъглиж, област Стара Загора“, с възложител „Корс фиш“ – ЕООД, с управител X.X.X.. Трасето на електропровода започва от съществуващо ел. табло на стълб № 22 на мрежа НН изв. В, захранена от ТП 5, ЦЗС „Мъглиж“, извод CpН „Септември“, подстанция „Дъбово“, съгласно становище за присъединяване към електроразпределителната мрежа, преминава през поземлен имот с идентификатор 49494.774.883 (за местен път, собственост на Община Мъглиж), поземлен имот с идентификатор 49494.774.884 (за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мъглиж) и достига до поземлен имот с идентификатор 49494.774.61 (рибарник) в землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж, собственост на възложителя. Общата дължина на трасето е 421,84 м. Обща площ на сервитута – 717,64 кв. м. Право на прокарване през общински имоти: дължина – 415,63 м, и площ – 707,07 кв.м.

5668

13а. – Община Мъглиж на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план на обект: „Система за дъждуване на слънчоглед“ в землището на с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора“, с възложител „Силмик“ – ЕООД. Системата за дъждуване на слънчоглед се състои от два водопроводни клона. Първият клон е с дължина 879 м, сервитут – 3,0 м, и диаметър на тръбата 160, като трасето му преминава през ПИ с идентификатори 24342.140.225, 24342.138.216 и 24342.136.214. Вторият клон е с дължина 963 м, сервитут – 3,0 м, и диаметър на тръбата 180, като трасето му преминава през ПИ с идентификатори 24342.136.214 и 24342.140.220 съгласно одобрената скица-предложение. При изработване на ПУП – ПП са спазени изискванията на действащата нормативна уредба.

5669

9. – Община Нови пазар на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) на ПИ 52009.114.23 (земеделска земя) в землището на гр. Нови пазар, община Нови пазар, с отреждане на имота „за производствени и складови дейности“, зона „Соп“ със заложени параметри в съответствие с предвижданията на ОУП, и ПУП – ПП (парцеларен план) за техническа инфраструктура – ел. провод, ВиК и пътна връзка, до ПИ 52009.114.23 за частта от трасетата, попадащи извън урбанизираната територия на гр. Нови пазар, и ПУП – СПС (специализирана план-схема) за частта, попадаща в урбанизираната територия. Трасето на пътната връзка преминава през имоти: 52009.114.246 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, земеделска територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.114.268 – „за местен път“, територия за транспорт, публична общинска собственост, ПИ 52009.504.114 – „за второстепенна улица“, публична общинска собственост, урбанизирана територия. Трасето на ел. провода преминава през имоти: 52009.40.262 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, земеделска територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.54.13 – „нива“, земеделска територия, частна собственост на X.X.. Трасетата на водопровода и канализацията преминават през имоти: ПИ 52009.114.246 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, земеделска територия, публична общинска собственост, ПИ 52009.114.268 – „за местен път“, територия за транспорт, публична общинска собственост, ПИ 52009.504.115 – „за местен път“, територия за транспорт, публична общинска собственост, ПИ 52009.504.114 – „за второстепенна улица“, урбанизирана територия, публична общинска собственост. Проектът е изложен в стая № 101 в сградата на Община Нови пазар и може да бъде разгледан всеки присъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, искания и предложения по плана до кмета на община Нови пазар в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5707

44. – Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 06149.44.9, местност Млечока, по КККР на землище с. Братаница, община Пазарджик, и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 06149.44.11 (НТП – полски път) и ПИ 06149.44.14 (НТП – пасища, мера) в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 06149.44.9, местност Млечока, по КККР на землище с. Братаница, община Пазарджик, за сметка и отговорност на възложителя, като същевременно се запазят публичният характер на имотите и собствеността им. Пътният достъп започва от обслужващата зона на републикански път II-84 „Пазарджик – Велинград“ при км 2+800 ляво, като пресича последователно ПИ с идентификатор 06149.44.11 (НТП – полски път); чрез премостване ПИ с идентификатор 06149.44.13 (НТП – напоителен канал) и ПИ 06149.44.14 (НТП – пасища) до достигане на ПИ с идентификатор 06149.44.9, местност Млечока, по КККР на землище с. Братаница, община Пазарджик. Дължината на проектното трасе е около 15 м, а засегнатата площ е около 2,505 дка – общинска публична и общинска частна собственост. Проектът е изложен в Община Пазарджик, ет. 5, стая № 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

5702

45. – Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 15271.79.16, за който е обособен УПИ III-16 – за търговия и услуги (проектен), в местност Звъневица по КККР на землище с. Говедаре, община Пазарджик, и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 15271.202.7 (НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път) в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 15271.79.16, за който е обособен УПИ III-16 – за търговия и услуги (проектен), в местност Звъневица по КККР на землище с. Говедаре, община Пазарджик, за сметка и отговорност на възложителя, като същевременно се запазят публичният характер на имотите и собствеността им. Пътният достъп започва от обслужващата зона на четвъртокласен път, общинска собственост (ПИ с идентификатор 15271.79.185), разполага се в част от ПИ с идентификатор 15271.202.7 (НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път), общинска публична собственост, и след около 27 м премоства напоителен канал (ПИ с идентификатор 15271.79.410), държавна собственост, до достигане на ПИ с идентификатор 15271.79.16, за който се провежда процедура по смяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в местност Звъневица по КККР на землище с. Говедаре, община Пазарджик. Дължината на проектното трасе е около 28 м, а засегнатата площ е около 82 кв. м – общинска публична собственост. Проектът е изложен в Община Пазарджик, ет. 5, стая № 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

5703

74. – Община Панагюрище на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че във връзка с чл. 150, ал. 1 и 6 от ЗУТ е изработен Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с обхват част от кв. 145, 229 и 277 по плана на гр. Панагюрище с възложител Община Панагюрище. Комплексният проект за инвестиционна инициатива съдържа следните самостоятелни съставни части: проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват: УПИ І – „За озеленяване“, в кв. 229; УПИ І-4396, УПИ VІ-4347, 4348, 4623 – „За ЖС и гаражи“, и УПИ VІІІ-4350, 4579, 4623 – „За ЖС и гаражи“, в кв. 145; УПИ VІІ-4396 – „За гаражи“, УПИ VІІІ-4623 и УПИ ІХ – „За озеленяване“, в кв. 277, по плана на гр. Панагюрище, община Панагюрище; инвестиционен технически проект за строеж: „Реконструкция на пътно кръстовище на ул. Пятигорск – ул. Околовръстен път в кръгово в обхвата на действащата улична регулация гр. Панагюрище“. Проектът се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април № 13, ет. 2, стая 202, и може да се разгледа от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

5585

321. – Община Перник на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 554 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Перник, е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ „За парк“, кв. 1, УПИ III „За музеен комплекс“, кв. 1, УПИ I „За жилищно строителство и обслужващи дейности“, кв. 290, УПИ II „За архив и фирмени магазини“, кв. 209, гр. Перник – ЦГЧ. С плана за регулация се изменят: 1. УПИ „За парк“, кв. 1, като се проектира нова улица с о.т. 1316-1315-1313-1312-1309-1308-1307-1317 по съществуващата на място; 2. образува се нов УПИ IV „За озеленяване, жилищно строителство и обществено обслужване“, кв. 700, гр. Перник, кв. Драгановец; 3. УПИ III „За музеен комплекс“, кв. 1, УПИ I „За жилищно строителство и обслужващи дейности“, кв. 290, като се изменя улица с о.т. 7003-7002-7001-9810-9809-9214; 4. УПИ II „За архив и фирмени магазини“, кв. 209, гр. Перник – ЦГЧ, като се заличава улица с о.т. 1217-1216-1215 и се обособява паркинг по съществуващия на място. Предвиждат се паркоместа, включително и такива за хора с увреждания, в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. Решението се намира в сградата на общинската администрация: гр. Перник, пл. Св. X.X. № 1А, ет. 12, стая № 12.

5656

3. – Община Пирдоп на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за нов кабел СрН на нов трафопост в поземлен имот с идентификатор 56407.138.23 за захранване на обект: „Други обслужващи дейности – магазин, складове, кафе, ресторант и автомивка“, намиращи се в Пирдоп, община Пирдоп, Софийска област. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 2 в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Пирдоп.

5706

1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици в м. Стража, землище на гр. Плевен, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на кабелно трасе – НН, водопровод и канал, подземен захранващ газопровод за ПИ с идентификатори 56722.701.322, 56722.701.2439, 56722.701.2438, 56722.701.3325, 56722.701.3320, 56722.701.3323, 56722.701.3328, намиращи се в местността Стража в землището на гр. Плевен. Проектът се намира в стая № 98 на общината и може да бъде разгледан в дните от понеделник до петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до информационния център при Община Плевен – зала „X.X.“.

5643

27. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 361 от 23.08.2021 г. на Общинския съвет „Марица“ е одобрен ПУП – парцеларен план за обект: „Канализационен клон 1 за дъждовни води и пречистени промишлени и битово-фекални води с дължина L=385 м в обхвата на общински ПИ с и.д. 61412.21.18 и 61412.21.165 и канализационен клон 2 за дъждовни води и пречистени промишлени и битово-фекални води с дължина L=275 м в обхвата на общински ПИ с и.д. 61412.21.25 – стар (61412.21.246 – нов), и 61412.21.165 по КК на с. Радиново, местност Кривата нива, община „Марица“, област Пловдив“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Марица“ до Административния съд – Пловдив.

5605

82. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че са одобрени изработените проекти за изменение на действащия ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на кв. 26а и на УПИ I – „за озеленяване“, в кв. 25 по плана на гр. Ямбол – кв. Каргон и ПУП – план за улична регулация (ПУР) между о.т. 79, о.т. 80, о.т. 81, о.т. 81а, о.т. 87в, о.т. 87б и о.т. 87а, придружени от план-схема за водоснабдяване и канализация. Изменението се състои във: промяна на уличната регулационна граница западно от кв. 26а между о.т. 79 и о.т. 87а; промяна на уличнорегулационната граница между кв. 26а и УПИ I – за озеленяване, в кв. 25, като отрежда ул. 6 септември за пешеходна с велоалея между о.т. 79, о.т. 80, о.т. 81 и о.т. 81а; образуване на шест нови урегулирани поземлени имота в кв. 26а, както следва: УПИ I-465 (за ПИ с проектен идентификатор 87374.549.465 по к. карта на гр. Ямбол) с отреждане за „Жилищно строителство“, съставлявано от части от ПИ 87374.549.5, ПИ 87374.549.6 и ПИ 87374.549.12; УПИ II-470 (за ПИ с проектен идентификатор 87374.549.470) с отреждане за „Жилищно строителство“, съставлявано от части от ПИ 87374.549.6 и ПИ 87374.549.12; УПИ III-466 (за ПИ с проектен идентификатор 87374.549.466) с отреждане „за Църковен дом“, съставлявано от: части от ПИ 87374.549.6, ПИ 87374.549.7, ПИ 87374.549.428 и ПИ 87374.549.14; УПИ IV-467 (за ПИ с проектен идентификатор 87374.549.467) с отреждане за „Жилищно строителство“, съставлявано от ПИ 87374.549.10; УПИ V-468 (за ПИ с проектен идентификатор 87374.549.468) с отреждане за „Жилищно строителство“, съставлявано от ПИ 87374.549.13 и част от ПИ 87374.549.18; УПИ VI-469 (за ПИ с проектен идентификатор 87374.549.469) с отреждане за „Жилищно строителство“, съставлявано от ПИ 87374.549.11 и част от ПИ 87374.549.18; паркиране в границите на имотите; отреждането на УПИ I – „за озеленяване“, в кв. 25 се запазва. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5628

Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289 от ГПК съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през ноември 2021 г. ще се разгледат посочените по-долу дела по отделения и дати, както следва:

НА 3.11.2021 Г. ОТ 11 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 3590/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 236/2020 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Джордж Едмунд Даутуейт чрез адвокат X.X., Варна, бул. Съборни 27; Джулия Евелин Даутуейт чрез адвокат X.X., Варна, бул. Съборни 27, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Добрич, ул. Ген. Киселов 3, ет. 3, офис 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., Добрич, ул. Ген. Киселов 3, ет. 3, офис 3.

Четвърто гражданско отделение, 4074/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3315/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Самуил 38, ап. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 3, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 3, ет. 2, и трета страна ЗК „Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д.

Четвърто гражданско отделение, 4104/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 716/2020 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Кооперация „Земеделска производителна кооперация „Тунжда“ чрез адвокат X.X.X., Свиленград, ул. Александър Стамболийски 9, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Свиленград, ул. Георги Скрижовски 1, офис 1.

Четвърто гражданско отделение, 401/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1821/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Аксаково, ул. Митко Палаузов 45.

Четвърто гражданско отделение, 490/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 8497/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Юробанк България“ – АД, като правоприемник на дейността на клона на „Алфа банка – клон България“ чрез адвокат X.X.X., София, бул. Черни връх 33Е, ет. 4, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Цар Асен 7Б.

НА 8.11.2021 Г. ОТ 9 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 4144/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1991/2019 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Успенска 13, ап. 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Успенска 13, ап. 10, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Генерал Гурко 21А, ет. 1; X.X.X., Бургас, кв. Ветрен, ул. Вежен 45; X.X.X., Бургас, кв. Ветрен, ул. Вежен 45.

Второ гражданско отделение, 609/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 975/2020 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Цар Иван Шишман 16, партер, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Братя Миладинови 1-А, вх. Б, ет. 1, офис 27; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Братя Миладинови 1-А, вх. Б, ет. 1, офис 27; X.X.X., Симитли, ул. Вихрен 1; X.X.X., Симитли, ул. Вихрен 1; X.X.X., Симитли, ул. Вихрен 1; X.X.X., Симитли, ж.к. Еленово, бл. 56, ет. 2, ап. 5, и страна X.X.X., Симитли, ул. Христо Смирненски 20.

Второ гражданско отделение, 619/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4833/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Ермила Ц“ – ЕООД (в несъстоятелност), чрез постоянния синдик адвокат X.X.X., София, ул. Граф Игнатиев 44А, ет. 4 – 5, ап. 12, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Лавеле 18А, ет. 6, ап. 17; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Лавеле 18А, ет. 6, ап. 17.

Второ гражданско отделение, 723/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 525/2019 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от X.X.X., с. Добрич, област Хасково, ул. Георги Бенковски 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Фредерик Жолио-Кюри 28, ет. 2.

Второ гражданско отделение, 1460/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 196/2020 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Монтана, ул. Васил Левски 15, ет. 2, срещу X.X.X., Монтана, ул. Неофит Рилски 14, ет. 3.

Второ гражданско отделение, 1720/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1044/2019 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Петър Парчевич 15, ет. 4, офис 11, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Св. X.X. 6, ет. 3, ап. 7; X.X.X. чрез особен представител X.X.X., Бургас, ул. Жени Патева 2, офис 10.

НА 8.11.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 679/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1136/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Дом Стара Планина“ – АД, чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Васил Левски 15, ет. 9, срещу X.X.X. и X.X.X., в качеството им на посоянни синдици на „КТБ“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10.

Първо търговско отделение, 1071/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2209/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ – АД, София, бул. Г. М. Димитров 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж.к. Манастирски ливади – Б, бл. 64, вх. Б, партер, офис Б-12.

Първо търговско отделение, 1534/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5755/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Патриарх Евтимий 75, ет. 2, ап. 12, срещу „Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), чрез синдици X.X.X. и X.X.X., София, ул. Граф Игнатиев 10.

Първо търговско отделение, 2492/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2769/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от ЗАД „Армеец“, София, ул. Стефан Караджа 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Граф Игнатиев 14, ап. 2.

Първо търговско отделение, 49/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5058/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от ЕТ „МТЖ Инвест“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Любен Каравелов 32, срещу „ДЗИ – Общо Застраховане“ – ЕАД, София, бул. Витоша 89Б.

НА 9.11.2021 Г. ОТ 9 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 974/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 700/2020 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от X.X.X. чрез адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3, офис 9, срещу ЕТ „Боян – X.X.“ чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Калоян 6, хотел „Рила“, офис 411; „Боян 82“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Калоян 6, хотел „Рила“, офис 411.

Второ гражданско отделение, 1802/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 373/2020 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от X.X.X., Шумен, ул. Васил Априлов 46, вх. 2, ап. 26, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Шумен, ул. Добри Войников 9 – 13, и трета страна X.X.X. чрез адвокат X.X., Търговище, ул. Цар Иван Асен 3, ет. 2.

Второ гражданско отделение, 1804/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 456/2019 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Ангел Кънчев 2, ет. 5, офис 501, срещу X.X.X. чрез особен представител X.X.X., Костинброд, ул. Детелина 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. 20 април 20; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. 20 април 20; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. 20 април 20; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. 20 април 20; X.X.X. чрез особен представител X.X.X.-X., Костинброд, ул. Детелина 1В; X.X.X., София, ж.к. Разсадника Коньовица, бл. 12, вх. Ж, ет. 7, ап. 191; X.X.X., Петърч, община Костинброд, ул. Камчия 19; X.X.X., Костинброд, ул. Охрид 2, вх. А, ет. 1, ап. 2; X.X.X., Костинброд, ул. Охрид 2, вх. А, ет. 1, ап. 2; X.X.X., София, ж.к. Люлин, бл. 108, вх. 2, ап. 49; X.X.X., Петърч, община Костинброд, ул. Христо Ботев 21; X.X.X., Костинброд, ул. Охрид 2, вх. А, ап. 2; X.X.X., Петърч, община Костинброд, ул. Христо Ботев 23; X.X.X., Петърч, община Костинброд, ул. Христо Ботев 23; X.X.X., Петърч, община Костинброд, ул. Христо Ботев 23; X.X.X., София, ул. Христо Ковачев 7; X.X.X., Костинброд, ул. Еделвайс 17; X.X.X., Костинброд, ул. Еделвайс 17; X.X.X., София, ул. Добруджански край 1, вх. А, ет. 4, ап. 12; X.X.X., София, ж.к. Дружба, бл. 308, вх. А, ет. 1, ап. 3; X.X.X., София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 131, вх. Б, ет. 7, ап. 52; X.X.X., София, ж.к. Белите брези, ул. Звъника 1, ет. 5, ап. 24; X.X.X., София, ж.к. Дружба, бл. 308, вх. А, ет. 1, ап. 3; X.X.X., Костинброд, ул. Обединена 124; X.X.X., Костинброд, ул. Обединена 124; X.X.X., Костинброд, ул. Обединена 124; X.X.X., София, ж.к. Надежда 2, бл. 203, вх. Б, ет. 3, ап. 13; X.X.X., София, ж.к. Надежда 2, бл. 203, вх. Б, ет. 2, ап. 11; X.X.X., София, ж.к. Надежда 2, бл. 203, вх. Б, ет. 3, ап. 12; X.X.X., София, ж.к. Света Троица, бл. 374, вх. Б, ет. 3, ап. 30; X.X.X., с. Михалци, община Павликени, ул. Четиридесет и трета 16.

НА 9.11.2021 Г. ОТ 10 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 4059/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 285/2020 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Пиротска 26, ет. 1, ап. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Бургас, ул. Цар Иван Шишман 20, ет. 2, офис 7; „Цам Балкан Инвест“ – ООД, чрез особен представител X.X.-Тодорова, Бургас, ул. Шейново 61.

Четвърто гражданско отделение, 480/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5371/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Марко Балабанов 4А, вх. Б, ет. 3, ап. 5, срещу Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2.

Четвърто гражданско отделение, 597/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 374/2020 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Поп Харитон 15, партер.

Четвърто гражданско отделение, 622/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 423/2019 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Застрахователно дружество „Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб 43, срещу ЗАД „ОЗК – Застраховане“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Уилям Гладстон 20 – 22, ет. 6, офис 18; МБАЛ „Д-р X.X.“ – АД – Габрово, чрез адвокат X.X., Габрово, ул. Успех 1, ет. 5; X.X.X., малолетна, действаща чрез своята майка и законен представител X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Княз Борис І № 156, ет. 4, ап. 9.

Четвърто гражданско отделение, 757/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4682/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Централен депозитар“ – АД, чрез адвокат Илиян Беслемешки, София, ул. Женева 7, срещу X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 1, ет. 2; „БГ Проинвест“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Арх. X.X. 4, офис 2, партер; Инвестиционен посредник „Карол“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Златовръх 1; Агенция за публичните предприятия и контрол, София, ул. Врабча 23.

Четвърто гражданско отделение, 998/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3118/2020 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, ул. Опълченска, бл. 42А, вх. А, ап. 2, срещу Висш съдебен съвет, София, ул. Екзарх Йосиф 12.

Четвърто гражданско отделение, 1040/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2400/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Електроразпределение Север“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Иван Драсов 2, ет. 1, офис 2.

Четвърто гражданско отделение, 1545/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2515/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Христо Смирненски 6, ет. 3, ап. 6; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Христо Смирненски 6, ет. 3, ап. 6, срещу „Гама Вест“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Бистрица – община София, ул. Ягода 17.

Четвърто гражданско отделение, 1701/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2648/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от Мюмюн Махмуд Чолак чрез адвокат X.X., София, ул. Георги X.X. 99, срещу Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2.

НА 10.11.2021 Г. ОТ 10 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 491/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 517/2019 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Петко Машев 9, ет. 2, офис център 1, офис 11, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, кантора 21; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, кантора 21.

НА 11.11.2021 Г. ОТ 10 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 1544/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2450/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Триадица 6, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Владислав Варненчик 79.

Трето гражданско отделение, 3299/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 52/2020 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 61, ап. 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 61, ап. 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 61, ап. 13, срещу „Банка ДСК“ – АД, София, ул. Московска 19.

Трето гражданско отделение, 687/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 104/2020 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Неофит Рилски 57, срещу X.X.X. чрез особен представител X.X., Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, кантора 203; X.X.X. чрез особен представител X.X., Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, кантора 203.

Трето гражданско отделение, 702/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1791/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария- Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Георги Раковски 24.

Трето гражданско отделение, 978/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 162/2020 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Общинско предприятие „Общинско обслужване“ чрез адвокат X.X., Перник, ул. Райко Даскалов 1, ет. 4, офис 13Б, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Перник, ул. Черешово топче 2.

Трето гражданско отделение, 1500/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3581/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Георги Живков 22, (партер – вътрешен двор).

НА 15.11.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 462/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4791/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Вихрен билдинг“ – АД, чрез адвокат X.X., София, район „Средец“, ул. Добруджа 2, ет. 1; „Джи Си Ар“ – ЕАД, чрез адвокат X.X., София, район „Средец“, ул. Добруджа 2, ет. 1, срещу „КТБ“ – АД (в несъстоятелност), със синдици X.X.X. и X.X.X., София, ул. Граф Игнатиев 10.

Първо търговско отделение, 2317/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 606/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Мини Марица – изток“ – ЕАД, Раднево, ул. Георги Димитров 13, срещу X.X.X. и X.X.X., синдик на „КТБ“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10.

НА 16.11.2021 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 158/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3692/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Граф Игнатиев 23; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Граф Игнатиев 23; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Граф Игнатиев 23, срещу Столична община, София, ул. Московска 33.

Първо гражданско отделение, 189/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1239/2020 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Бургас, ул. Гурко 9, ет. 5; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Карнобат, ул. Тодор Каблешков 6; X.X.X. чрез адвокат X.X.X.-X., Бургас, ул. Пиротска 29, срещу X.X.X. чрез адвокат Бердж Масис Хаджолян, Варна, ул. Цар Асен 11А; X.X.X. чрез адвокат X.X.X.-X., Бургас, ул. Пиротска 29; X.X.X. чрез адвокат X.X.X.-X., Бургас, ул. Пиротска 29; X.X.X. чрез адвокат Бердж Масис Хаджолян, Варна, ул. Цар Асен 11А.

Първо гражданско отделение, 223/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1642/2020 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Адванс – X.X.“ – ООД, чрез адвокат Стоян Ставру, Айтос, ул. Цар Освободител, бл. 8, вх. В, ет. 1, ап. 2; X.X.X. чрез адвокат Стоян Ставру, Айтос, ул. Цар Освободител, бл. 8, вх. В, ет. 1, ап. 2; X.X.X. чрез адвокат Стоян Ставру, Айтос, ул. Цар Освободител, бл. 8, вх. В, ет. 1, ап. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1.

Първо гражданско отделение, 958/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 440/2020 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Трудово-производителна кооперация „Витас“ чрез адвокат X.X., Луковит, ул. Възраждане 63, срещу „Агро Бул Трейд“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Ловеч, пл. Тодор Кирков 1, к-с Драката, вх. Б, ет. 1, ап. 4.

Първо гражданско отделение, 1102/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 381/2020 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 34, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Стефан Караджа 22, ет. 2, ап. 9.

Първо гражданско отделение, 1186/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 437/2020 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Богатица 20, вх. Б, ет. 1, ап. 5; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Богатица 20, вх. Б, ет. 1, ап. 5, срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, София, бул. Цариградско шосе 159.

НА 16.11.2021 Г. ОТ 10 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 2062/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5322/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от „АКТ Софт“ – АД, чрез адвокат Илиян Беслемешки, София, ул. Парчевич 27; „Риана“ – ЕООД, чрез адвокат Илиян Беслемешки, София, ул. Парчевич 27, срещу Администрацията на Министерския съвет на Република България чрез адвокат X.X., София, пл. Света Неделя 4, ет. 4, и трета страна „ЦАПК Прогрес груп“ – АД, София, бул. Шипченски проход 69А; „Инвестбанк“ – АД, София, бул. България 85; „ЦАПК Прогрес“ – ООД, Асеновград, ул. Драва 44.

НА 17.11.2021 Г. ОТ 10 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 1393/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 843/2020 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Тодор Александров 41, ет. 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Крали Марко 1; „Бул систем“ – ЕООД, чрез управителя X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Л. Каравелов 68, ет. 3.

Първо гражданско отделение, 1403/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3765/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от сдружение с нестопанска цел с наименование „Американски университет в България“ чрез адвокат X.X., София, бул. Цар Освободител 8А, ет. 4, АД „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“; Столична община чрез адвокат X.X., София, ул. Бистрица 7, вх. А, срещу Американски университет в България чрез адвокат X.X., София, бул. Цар Освободител 8А, ет. 4; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Патриарх Евтимий 66, вх. А, ет. 1, ап. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Патриарх Евтимий 66, вх. А, ет. 1, ап. 3; X.X.X., Банкя, ул. Васил Левски 6, и трета страна X.X.X., София, ул. Георги Войтех 1; X.X.X., София, ж.к. Света Троица, бл. 174, вх. В, ет. 5, ап. 173; X.X.X., с. Гривица, ул. Марица 4; X.X.X., с. Гривица, ул. Марица 4.

Първо гражданско отделение, 1576/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1359/2020 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Стара Загора, ул. Цар Калоян 52, вх. А, ет. 2, ап. 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Стара Загора, ул. Захарий Княжески 71, ет. 2, офис 13; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Стара Загора, ул. Захарий Княжески 71, ет. 2, офис 13.

Първо гражданско отделение, 1606/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2797/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X. и адвокат X.X., Варна, ул. Ангел Кънчев 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Провадия, ул. Александър Стамболийски 12; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Провадия, ул. Александър Стамболийски 12.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 2088/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 171/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от ЗАД „ОЗК Застраховане“ – АД, София, ул. Света София 7, ет. 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Преслав 31, офис 7; X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Преслав 31, офис 7; X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Преслав 31, офис 7; X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Преслав 31, офис 7; X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Преслав 31, офис 7; X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Преслав 31, офис 7; X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Васил Друмев 16, офис 7; X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Васил Друмев 16, офис 7; X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Васил Друмев 16, офис 7; X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Васил Друмев 16, офис 7; X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Васил Друмев 16, офис 7.

НА 18.11.2021 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 1205/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 10481/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 235, вх. И, ет. 4, ап. 154; X.X.X., София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 235, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Александър Стамболийски 84, ет. 10, офиси 54 – 55; ЗАД „ДЗИ“, София, бул. Цар Освободител 6; „БКС – Средец“ – АД, София, пл. Петко Р. Славейков 7, вх. Б, ет. 1; Столична община, София, ул. Московска 33; ДЗИ „Животозастраховане“ – ЕАД, София, бул. Цар Освободител 6.

Първо гражданско отделение, 1061/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 645/2018 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Радомир, пл. Свобода 10, срещу Хараламбос Герасимос Тзанетатос чрез адвокат X.X.X., София, бул. Витоша 1А, ет. 2, кантора 223.

Първо гражданско отделение, 1328/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 250/2020 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Княз Борис Първи № 99, ет. 3, срещу държавата чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройство, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19; Национална спортна академия „X.X.“ чрез адвокат X.X.X., Бургас, ул. Патриарх Евтимий 50; „Милион 2010“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Несебър, ул. Св. св. Кирил и Методий 57, офис 1.

Първо гражданско отделение, 1518/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 744/2020 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.-Арбалиева, Панагюрище, ул. Стефан Финджеков 7, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Панагюрище, ул. Георги Бенковски 6.

Първо гражданско отделение, 1594/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 360/2020 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от „Сортови семена – Вардим“ – ЕАД, чрез изпълнителния директор X.X.X. чрез адвокат X.X., Плевен, ул. Ресен 8-Б-4, срещу X.X.X. чрез особен представител X.X., Кнежа, ул. Никола Петков 11, ет. 2, стая 2; X.X.X. чрез особен представител X.X., Кнежа, ул. Никола Петков 11, ет. 2, стая 2; X.X.X. чрез особен представител X.X., Кнежа, ул. Никола Петков 11, ет. 2, стая 2; X.X.X. чрез особен представител X.X., Кнежа, ул. Никола Петков 11, ет. 2, стая 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Кнежа, ул. Огнян Михайлов 2, вх. А; X.X.X., Враца, ж.к. Дъбника, бл. 32, вх. Е, ет. 4, ап. 94; X.X.X., София, ж.к. Бъкстон, бл. 4, вх. Д, ет. 2, ап. 57; X.X.X., с. Студено буче, община Монтана, ул. Боровец 8; X.X.X., с. Челопек, община Враца, ул. Йолковица 11; X.X.X., с. Челопек, община Враца, ул. Йолковица 11; X.X.X. чрез особен представител X.X., Кнежа, ул. Никола Петков 11, ет. 2, стая 2; X.X.X., с. Челопек, община Враца, ул. Йолковица 11.

Първо гражданско отделение, 2040/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 452/2020 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Смолян, бул. България 26А, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Смолян, бул. България 20А, ет. 4, ап. А08.

НА 22.11.2021 Г. ОТ 9 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 312/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3837/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от „АГП Дивелопмънт“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Коста Лулчев 58А, срещу „Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), чрез синдици X.X.X. и X.X.X., София, ул. Граф Игнатиев 10.

Първо търговско отделение, 763/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1818/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. и X.X.X. в качеството им на синдици на „КТБ“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10, срещу „Доминус“ – ЕООД, гр. Стамболийски, ул. Христо Смирненски 2, и трета страна „Омега Агро Инвест“ – ЕООД, Пловдив, ул. Дунав 5.

Първо търговско отделение, 1324/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 74/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Вемас 7“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Райко Даскалов 72, ет. 2, офис 13, срещу X.X.X. и X.X.X. в качеството им на синдици на „Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10.

Първо търговско отделение, 1529/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 344/2019 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Агроин-БГ“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Димитър Манов 33, ет. 2, офис 6, срещу X.X.X., Буковлък, ул. Латинка 4; „Марин и Марин“ – ООД, чрез адвокат X.X., Пловдив, бул. Четвърти януари 34, офис 11; „Марица олио“ – АД, Пазарджик, ул. Христо Касабвелев 3.

Първо търговско отделение, 1934/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3761/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Богатица 20, вх. Б, ет. 1, ап. 5; X.X.X. чрез своята майка и законен представител X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Богатица 20, вх. Б, ет. 1, ап. 5; X.X.X. като майка и законен представител на X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Богатица 20, вх. Б, ет. 1, ап. 5, срещу „Екофорсис“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Дамян Груев 10 – 12, ет. 6, офис 27.

НА 22.11.2021 Г. ОТ 10 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 660/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 9366/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Ралевица 83, вх. А, ет. 1, ап. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Ралевица 83, вх. А, ет. 1, ап. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Пиротска 56, ет. 3, ап. 5, и страна Дирекция „Социално подпомагане – Младост“, София, ж.к. Младост 1, бивша 29 ОДЗ; Дирекция „Социално подпомагане – Сердика“, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 88.

Четвърто гражданско отделение, 874/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 623/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Хан Аспарух 54, ет. 4, офис 9; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, кв. Симеоново, ул. 82 № 2, ж.к. Св. Мария-Магдалена, къща № 22.

Четвърто гражданско отделение, 953/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 311/2020 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Върховен административен съд, София, бул. Александър Стамболийски 18, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Пиротска 56, ет. 1.

Четвърто гражданско отделение, 1032/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2785/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, Адвокатско дружество „Величков, Желязков и Партньори“, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Цар Петър 1, ап. 1.

Четвърто гражданско отделение, 1081/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 983/2020 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Адвансд Куолити Сървисис“ – ЕООД, Несебър, к.к. Слънчев бряг-Запад, кв. Чайка, к-с „Мида“, срещу Етажна собственост „Мида“ чрез адвокат X.X., Несебър, ул. Иван Вазов 21, ет. 2, Адвокатска кантора „X.X.“.

НА 22.11.2021 Г. ОТ 11 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 3512/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3754/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Пиротска 56, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Фердинанд 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Фердинанд 4.

Четвърто гражданско отделение, 4103/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 16847/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от 203 ПЕГ „Свети Методий“, София, ул. Пчела 21, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 8, ет. 1, офис 110.

Четвърто гражданско отделение, 9/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1643/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратурата на Република България, София, бул. Витоша 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 86, ет. 1, офис 4.

Четвърто гражданско отделение, 663/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 16553/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., София, ул. Денкоглу 15А, ет. 3, ап. 5, срещу Медицински университет – София, бул. Академик X.X.X. 15, ет. 12, София.

Четвърто гражданско отделение, 785/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3983/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Дунав 12, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Цар Асен 7, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Цар Асен 7, ет. 2.

Четвърто гражданско отделение, 1116/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 390/2020 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от „Електроразпределение Север“ – АД, чрез адвокат X.X., Русе, пл. Средец 1, ет. 5, кантора 507, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Църковна независимост 3, офис 4.

Четвърто гражданско отделение, 1944/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 731/2020 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Осми приморски полк 76, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Стара Загора, ул. Сава Силов 66, ет. 1, ап. 1.

НА 23.11.2021 Г. ОТ 9 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 3723/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1679/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Страхил войвода 14, партер, срещу „Инфра Експерт“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, ул. Кръстю Мирски 17, и страна X.X.X.-X., София, ж.к. Младост 3, бл. 368, вх. 1, ет. 8, ап. 23.

Трето гражданско отделение, 1035/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 65/2020 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Враца, ул. Лукашов 14, стая 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Враца, ул. Лукашов 10, ет. 5, офис 502.

Трето гражданско отделение, 1304/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 16758/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 8, ет. 4, кантора 413, срещу „Би шеърд“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 37, ет. 1.

Трето гражданско отделение, 1462/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1996/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Цанко Церковски 38В, ет. 2.

Трето гражданско отделение, 1509/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 334/2020 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от X.X.X. чрез процесуален представител X.X., Габрово, бул. Стефан Караджа 7, ап. 15, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Габрово, ул. Скобелевска 28А, ет. 3, ап. 13.

НА 23.11.2021 Г. ОТ 10 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 1078/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 761/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X., Говедаре – община Пазарджик, ул. Двадесет и осма 33; X.X.X. лично и със съгласието на майка й X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Кадемлия 1, ет. 3; X.X.X. лично и със съгласието на майка й X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Кадемлия 1, ет. 3; X.X.X. лично и със съгласието на майка й X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Кадемлия 1, ет. 3, срещу Застрахователна компания „Лев Инс“, София, бул. Черни връх 51Д, и трета страна X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пазарджик, ул. Никола Фурнаджиев 7, вх. А, ет. 2.

Второ търговско отделение, 1895/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 241/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. в качеството й на синдик на „Палас-27“ – ЕООД (в несъстоятелност), Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, ет. 3, офис 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., с. Куклен – община „Родопи“, ул. Свобода 8; „Палас 27“ – ЕООД (в несъстоятелност), чрез адвокат X.X., Пловдив, бул. Марица 154А, ет. 3, офис 8А.

Второ търговско отделение, 2016/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 602/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Аксаково, ул. Митко Палаузов 45, срещу „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат X.X., София, бул. Александър Малинов 51, вх. 5, ет. 7, ап. 15.

НА 24.11.2021 Г. ОТ 10 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 3698/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2592/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Захари Стоянов 89, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Съгласие 16.

Трето гражданско отделение, 391/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2778/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Хан Кубрат 9, вх. Б/В.

Трето гражданско отделение, 513/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 247/2020 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X.X., Шумен, ул. Съединение 119А, офис 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Шумен, ул. Д. Войников 9 – 13, ет. 3, офис 32.

Трето гражданско отделение, 997/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2343/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Поп Харитон 10, ет. 1.

Трето гражданско отделение, 1054/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1881/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Георги Живков 22, (партер – вътрешен двор), срещу „Електроразпределение Север“ – АД, чрез адвокат X.X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2.

Трето гражданско отделение, 1136/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 421/2020 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Оряхово, ул. В. Левски 17, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X.-X., Враца, ул. Христо Ботев 43.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 1645/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 292/2019 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Свинекомплекс Зимен“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Д-р X.X. 3, ет. 3, срещу X.X.X. в качеството си на законен представител на X.X.X., Пловдив, ул. Лясковец 7, ет. 2, ап. 8; X.X.X. в качеството си на законен представител на X.X.X., Пловдив, ул. Лясковец 7, ет. 2, ап. 8; X.X.X. в качеството си на законен представител на X.X.X., Пловдив, ул. Лясковец 7, ет. 2, ап. 8.

Второ търговско отделение, 1803/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 345/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Главболгарстрой“ – АД, чрез адвокат X.X.X., София, ул. Княз Борис І № 98А, срещу „Бора“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, бул. Княгиня Мария-Луиза 19, ет. 1, офис 5.

НА 25.11.2021 Г. ОТ 9 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 1395/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 824/2019 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Якоруда, ул. Цар Борис ІІІ № 85, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Пере Тошев 6; X.X.X. в качеството си на майка и законен представител на X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Пере Тошев 6; X.X.X. в качеството си на майка и законен представител на X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Пере Тошев 6.

Четвърто гражданско отделение, 2125/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 320/2019 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от „Долината на билките“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X., София, ул. Съборна 5, ет. 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Русе, ул. Духовно възраждане 11 (вход откъм ул. Баба Тонка).

Четвърто гражданско отделение, 85/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 449/2020 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Плевен, ул. Димитър Константинов 23А, ет. 5, офис 512; X.X.X. със съгласието на своята майка и законен представител X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Плевен, ул. Димитър Константинов 23А, ет. 5, офис 512, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Плевен, ул. Димитър Константинов 23А, ет. 2, офис 9, и страна ДСП, отдел „Закрила на детето“ – Плевен, пл. Иван Мендиликов 8, Плевен.

Четвърто гражданско отделение, 837/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5849/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратурата на Република България, София, бул. Витоша 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Хан Аспарух 54, ет. 4, ап. 8.

НА 25.11.2021 Г. ОТ 10 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 4776/2016, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 812/2016 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Хан Кубрат 1, Делови център Пловдив, ет. 6, офис 606, срещу Окръжен съд Кюстендил, Кюстендил, ул. Гороцветна 31, и контролираща страна Върховна касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.

Трето гражданско отделение, 445/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 338/2020 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Рафаил Попов 14, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Хан Аспарух 5.

Трето гражданско отделение, 617/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3726/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Славянска 5, ет. 5, офис 30 – 32; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Славянска 5, ет. 5, офис 30 – 32, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Мадрид 9, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Мадрид 9, ет. 2.

Трето гражданско отделение, 811/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 530/2020 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Аслан Али Палабуюк чрез адвокат X.X.X., Плевен, ул. Братя Бъкстон 5, ет. 3, офис 22; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Плевен, ул. Братя Бъкстон 5, ет. 3, офис 22, срещу X.X.X., Плевен, ул. Емил Димитров 57; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Плевен, ул. Братя Бъкстон 5, ет. 3, офис 19.

НА 25.11.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 1317/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4123/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Б. П. Лизинг“ – АД, чрез адвокат X.X., София, бул. Н. Й. Вапцаров 55, Офис парк Експо 2000, Сграда Фаза ІV, ет. 1, срещу X.X.X. и X.X.X. в качеството им на синдици на „Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10.

Първо търговско отделение, 1932/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5899/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., София, ул. Г. С. Раковски 145, вх. В, ет. 3, ап. 11; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Г. С. Раковски 145, вх. В, ет. 2 НП, ап. 11; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Г. С. Раковски 145, вх. В, ет. 3, ап. 11, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 7, ет. 4, офис 14.

Първо търговско отделение, 2012/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1364/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Юнаййтед Травъл Ейджънси“ – ЕООД, с управител X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Шишман 5, вх. А, ет. 1 (надпартерен), срещу Министерството на земеделието, храните и горите на Република България, София, бул. Христо Ботев 55.

Първо търговско отделение, 2027/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4871/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Бистрица 9, офис 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Бистрица 9, офис 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Бистрица 9, офис 4, срещу Гаранционен фонд, София, ул. Граф Игнатиев 2.

Първо търговско отделение, 2490/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4118/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Университетска 15, вх. 1, ет. 1, офис 1, срещу ДЗИ „Общо застраховане“ – ЕАД, София, бул. Витоша 89Б.

5623

Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Фондация „Гринберг“, ЕИК 2085966183, с адрес: Пловдив, ул. Райчо Даскалов № 53, ет. 1, офис 1, с което се обжалва Правилникът за организацията и дейността на клубовете за пенсионери и инвалиди на територията на община Царево, приета с Решение № 75 по протокол № 9 от 8.05.2008 г. на ОбС – Царево. По делото е образувано адм. д. № 2215/2021 г.

5683

Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Районна прокуратура – Ямбол, на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Ямбол, приета от Общинския съвет – Ямбол, с Решение № XXІІІ-22 от 22.04.2021 г., по което е образувано адм. д. № 255/2021 г. по описа на Административния съд – Ямбол, насрочено за 21.10.2021 г. от 10 ч.

5700

Софийският градски съд, ГО, I – 30 състав, уведомява Стефано Палма – италиански гражданин, с последен известен адрес – Италия, 00040 Ардеа, гр. Рим, Виале Пиаве 22, сега с неизвестен адрес, че по гр. д. № 6727/2020 г. по описа на Софийския градски съд, гражданско отделение, I – 30 състав, е постановено Решение № 4400 от 21.07.2020 г., като му указва, че може да се яви в канцеларията на съда за получаване на съдебните книжа в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

5708

Ардинският районен съд уведомява в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответницата X.X.X., гражданка на Украйна, родена на 14.10.1979 г., с неизвестен адрес в чужбина и без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, да се яви в канцеларията на Районния съд – Ардино, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея по гр. д. № 111/2021 г. по описа на съда, заведено от X.X.X. с ЕГН ********** от област Кърджали, община Ардино, с. Бял извор, за развод – чл. 49, ал. 1 от СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще й назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК.

5622

Бургаският районен съд, гражданска колегия, LVІІІ състав, съобщава на X.X.X., роден на 27.07.1970 г., с последен адрес гр. Свети Влас, ж.к. Меджик Дриймс, махала Юрта под път № 1, ет. 5, ап. Д, че има заведено гр.д. № 942/2021 г. от „Лев Инс“ – АД. Указва на ответника X.X.X., че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в Районния съд – Бургас, ул. Александровска № 101, за връчване на препис от исковата молба и приложенията към нея, в противен случай съдът ще ги счита за редовно връчени и ще бъде назначен особен представител.

5645

Районният съд – Варна, гражданско отделение, 46 състав, призовава X.X.X., гражданка на Филипините, родена на 7.03.1988 г., сега с неизвестен адрес – ответница по гр. дело № 20213110110880 по описа за 2021 г. на ВРС, 46 състав. Указва на ответницата Ингрид Хомо Мононгул, гражданка на Филипините, родена на 7.03.1988 г., че в двуседмичен срок от публикацията в „Държавен вестник“ същата следва да се яви в деловодството на съда за получаване на преписи от исковата молба, подадена от X.X.X., по гр.д. № 20213110110880 по описа за 2021 г. на ВРС, 46 състав. Указва на ответницата Ингрид Хомо Мононгул, гражданка на Филипините, родена на 7.03.1988 г., в случай че в двуседмичен срок от публикацията не се яви в деловодството на съда за получаване на преписи от исковата молба и приложенията, ще й бъде назначен особен представител на разноски на ищеца. Указва на ответницата Ингрид Хомо Мононгул, гражданка на Филипините, родена на 7.03.1988 г., че съгласно чл. 40 ГПК страната, която живее или замине за повече от един месец в чужбина, е длъжна да посочи лице в седалището на съда, на което да се връчват съобщенията – съдебен адресат, ако няма пълномощник по делото в Република България. Същото задължение имат и законният представител, попечителят и пълномощникът на страната. Когато лицата по ал. 1 не посочат съдебен адресат, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени. Съгласно чл. 41 ГПК страната, която отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото или на който веднъж й е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си адрес; същото задължение имат и законният представител, попечителят и пълномощникът на страната, а според ал. 2 при неизпълнение на задължението по ал. 1 всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени.

5687

Районният съд – Карлово, гражданско направление, III гр. състав, призовава Удожи Оби, роден на 16.12.1989 г., гражданин на Нигерия, гр. Лагос, с неизвестен адрес, да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на съда за получаване на препис от искова молба и доказателства за отговор по чл. 131 ГПК като ответник по гр. д. № 20215320101171/2021 г., заведено от X.X.X., в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като му се назначи особен представител.

5699

Районният съд – Карнобат, уведомява Али Менгене, роден на 2.07.1978 г., с неизвестен адрес в чужбина и без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, че има качеството на ответник по гр. д. № 900/2021 г. по описа на Районния съд – Карнобат, образувано по предявен от X.X.X. иск за развод, като съдът му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на Районния съд – Карнобат, за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея.

5631

Санданският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответника Рамазан Капай, роден на 4.07.1994 г., гражданин на Република Албания, без регистриран постоянен и настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в канцеларията на Районния съд – гр. Сандански, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея по гр.д. № 931/2021 г. по описа на съда, заведено от X.X.X. от с. Игралище, община Струмяни, за развод. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК.

5650

Софийският районен съд, III гражданско отделение, 91 състав, призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответника Тимъти Глин Уест, роден на 28.04.1980 г., гражданин на Съединените американски щати, сега с неизвестен адрес, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея по гр. д. № 23328/2021 г. по описа на съда, заведено от X.X. от гр. София, по чл. 44, т. 3 във връзка с чл. 49, ал. 1 от СК, чл. 53 във връзка с чл. 318 от ГПК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

5640

Софийският районен съд, 172 състав, ІІ ГО, е завел гр.д. № 17993/2016 г. със страни: „Банка ДСК“ – ЕАД, и Дзинтар Каулинс – гражданин на Република Латвия, с личен номер 300386-11016 съгласно международен паспорт № LV3412856, като документите по делото се намират в деловодството на 172 състав на СРС, ІІ ГО.

5641

Софийският районен съд, ГО, 170 състав, съобщава на Еленица Бузукли, родена на 2.11.1945 г., с адрес: Гърция, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на Софийския районен съд – бул. Цар Борис ІІІ № 54, за връчване на книжа като ответница по гр.д. № 2857/2021 г., заведено от „Топлофикация София“ – ЕАД.

5644

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 679, ал. 3 от ТЗ с разпореждане № 179 от 20.09.2021 г. по т.д. № 20215200900121 от 2021 г. призовава кредиторите на „Автотранс-1“ – ООД (н), ЕИК 112600655, да се явят в открито съдебно заседание за разглеждане на искането по чл. 679, ал. 1 от ТЗ – за отмяна решение на събрание на кредиторите на „Автотранс-1“ – ООД (н), взето на 14.07.2021 г., подадено от длъжника в производството по несъстоятелност (т.д. № 192 от 2019 г. на същия съд) – „Автотранс-1“ – ООД (н) – гр. Панагюрище. Заседанието ще се проведе на 19.10.2021 г. от 9,30 ч. в сградата на Съдебната палата – Пазарджик, ул. Хан Крум № 3.

5689

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение „Българско дружество по мануална медицина на вертеброгенните заболявания“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 13.11.2021 г. в 10 ч. в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, област Бургас, почивна станция на МС, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за периода 2017 – 2020 г.; 2. приемане на нова редакция на устава на сдружението (чл. 11, 13, 23, 24, 32, 34) съгласно приетите решения; 3. приемане на нови членове на сдружението; 4. избор на УС и председател; 5. разни. Поканват се членовете да присъстват лично. Материалите за общото събрание са на разположение в седалището на сдружението. При липса на кворум събранието ще се проведе на същата дата в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

5704

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Младежко сдружение – България“, София, на основание чл. 23 от устава на сдружението във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.11.2021 г. от 18 ч. в София, ул. Кърниградска № 2, вх. Б, ет. 4, ап. 8, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет на сдружението за дейността на „Младежко сдружение – България“; 2. финансов отчет на управителния съвет; 3. приемане на бюджет на сдружението за 2022 г.; 4. избор на членове на управителния съвет и на нови членове на сдружението; 5. обсъждане и приемане на промени в устава на сдружението; 6. разни. В случай че не се явят необходимият брой членове, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе от 19 ч. на същото място и при същия дневен ред и ще се счита редовно независимо от броя на явилите се членове.

5694

1. – Управителният съвет на „Научно-технически съюз по лесотехника“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на сдружението свиква редовно общо събрание на 25.11.2021 г. в 15 ч. в София, ЛТУ, бул. Климент Охридски № 10, зала № 20, при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на „Научно-технически съюз по лесотехника“ през 2020 г.; 2. приемане на годишен финансов отчет за 2020 г. на „Научно-технически съюз по лесотехника“; 3. приемане на план за дейността и бюджет на „Научно-технически съюз по лесотехника“ за 2021 г.; 4. изменения и допълнения в устава; 5. освобождаване на членовете на управителния съвет и избор на членове на нов управителен съвет; 6. разни. Представителството е: всяко научно-техническо дружество на „Научно-технически съюз по лесотехника“ избира по пет делегати с право на глас за участие в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

5693

1. – Управителният съвет на Териториалната организация на Научно-техническите съюзи – Перник, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава свиква общо събрание на 28.10.2021 г. в 16 ч. в Регионалния исторически музей – Перник, ул. Физкултурна № 2, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за периода октомври 2016 г. – септември 2021 г.; 2. отчет на контролния съвет; 3. приемане на бюджет; 4. избор на ръководни органи на ТО на НТС; 5. приемане на решения на общото събрание. Общото събрание е делегатско съгласно чл. 17, ал. 4 от устава при норма на представителство 1 делегат на 10 членове. При липса на кворум съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

5732

Поправка. Редакцията на „Държавен вестник“ прави следната поправка в обявление № 5632 (ДВ, бр. 80 от 2021 г., стр. 158): вместо „Институтът по филология и социология при БАН“ да се чете „Институтът по философия и социология при БАН“.

5758

5758

Промени настройката на бисквитките