Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 82 от 1.X

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 310 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА, ПО КОЯТО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ЗАПЛАЩАТ ПРЕДИЗБОРНИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО И ТЕХНИТЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРО Виж повече
  • УКАЗ № 256 ОТ 27.09.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ИЛИЙНО, ОБЩИНА ОМУРТАГ, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, НА 27 ФЕВРУАРИ 2022 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 255 ОТ 24.09.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СМИРНЕНСКИ, ОБЩИНА ВЕТОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, НА 27 ФЕВРУАРИ 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2021 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2012 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ РЕКЛАМАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ (ДВ, БР. 10 ОТ 2012 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАКЕТА ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (ДВ, БР. 98 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 4 ЮНИ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОБРАЗЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ, КАКТО И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ (ДВ, БР. 51 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH) (Приет с Резолюция MEPC 20(22) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 5 декември 1985 г. В сил Виж повече