Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 84 от 8.X

  • РЕШЕНИЕ № 11 ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 7 ОТ 2021 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 259 ОТ 01.10.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЯСЕНОВЕЦ, ОБЩИНА РАЗГРАД, ОБЛАСТ РАЗГРАД, НА 27 ФЕВРУАРИ 2022 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 260 ОТ 04.10.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АКАД. НИКОЛА ВАСИЛЕВ СЪБОТИНОВ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ Виж повече
  • УКАЗ № 261 ОТ 05.10.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БИСЕР КРЪСТЕВ БОРИСОВ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ, РЕДА И РАЗМЕРА НА ПРОЦЕНТИ ОТ ОБОРОТА НА СРЕДСТВАТА, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ТУРОП Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № И-2 ОТ 12.03.2019 Г. ЗА РЕДА, ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОМИСИИТЕ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № И-5 ОТ 5.09.2017 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИЯ РЕГИСТЪР НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ - "АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" (ДВ, Б Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2022 Г. (ДВ, БР. 101 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • ПРОТОКОЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СПОРТА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, РЕЛИГИОЗНИТЕ ВЪПРОСИ, КУЛТУРАТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ (Утвърден с Решение № Виж повече
  • КОДЕКС ЗА ОДОБРЕНИЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЛАСТНИ ВОДИ (КОДЕКС BWMS) (Приет с Резолюция MEPC.300(72) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 13 април 2008 г. В сила за Република България от 13 октом Виж повече