Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 85 от 12.X

  • РЕШЕНИЕ № 13 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2021 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 12 ОТ 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ СЛЕД ПЕРИОДА НА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОПЕЧИТЕЛСКИТЕ СЪВЕТИ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗА КОНСУЛТАТИВНИТЕ СЪВЕТИ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО ОС Виж повече
  • ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ НУЖДИ СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ Виж повече
  • ПРАВИЛА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАЯВЯВАНЕ, МЕЖДУНАРОДНО КООРДИНИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ НА ПОЗИЦИИ НА ГЕОСТАЦИОНАРНА ОРБИТА СЪС СЪОТВЕТНИЯ РАДИОЧЕСТОТЕН СП Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И НА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И Ч Виж повече