Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 89 от 26.X

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. (ДВ, БР. 40 ОТ 2020 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2021 Г. ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗП Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г. Виж повече