Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 89 от 26.X

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № СД-06-45 от 7 юли 2021 г.

На основание чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците нареждам:

Изключвам поради невнасяне на вноската за професионална квалификация за 2021 г. X.X.X.-X. с адрес: гр. София, ул. Димитър Манов № 85, ет. 1, ап. 3, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, включена в списъка със Заповед № ЛС-04-336 от 23.05.2019 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 47 от 2019 г.).

Мотиви: X.X.X.-X. е включена в утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, включена в списъка със Заповед № ЛС-04-336 от 23.05.2019 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 47 от 2019 г.).

Съгласно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон синдикът прави задължителна ежегодна вноска за професионална квалификация, чийто размер се определя в наредба за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на финансите.

В изпълнение на цитираната законова разпоредба в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците е предвидено задължението в срок до 31 март на всяка календарна година синдикът да направи вноска за професионална квалификация в размер на една минимална работна заплата за страната, да уведоми за това писмено министъра на правосъдието и да представи доказателства.

От представеното с писмо рег. № 92-38-27#172/02.07.2021 г. на дирекция „Финанси и бюджет“ извлечение от счетоводната програма на Министерството на правосъдието за постъпилите по сметката на министерството вноски за професионална квалификация от синдици за периода от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е видно, че X.X.X.-X. не е изпълнила задължението си за заплащане на вноската за професионална квалификация за 2021 г. в нормативноопределения срок.

С оглед изложеното е налице основание за прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон.

Препис от настоящата заповед да се връчи на X.X.X.-X. – за сведение, на директора на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.

Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването.

Влязлата в сила заповед да се обнародва в „Държавен вестник“.

Министър: Я. Стоилов

6093

 

ЗАПОВЕД № СД-06-47 от 7 юли 2021 г.

На основание чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците нареждам:

Изключвам поради невнасяне на вноската за професионална квалификация за 2021 г. X.X.X. с адрес: София, ул. Пирински проход № 47, вх. Г, ет. 3, ап. 11, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, включена в списъка със Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 44 от 2014 г.).

Мотиви: X.X.X. е включена в утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, включена в списъка със Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 44 от 2014 г.).

Съгласно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон синдикът прави задължителна ежегодна вноска за професионална квалификация, чийто размер се определя в наредба за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на финансите.

В изпълнение на цитираната законова разпоредба в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците е предвидено задължението в срок до 31 март на всяка календарна година синдикът да направи вноска за професионална квалификация в размер на една минимална работна заплата за страната, да уведоми за това писмено министъра на правосъдието и да представи доказателства.

От представеното с писмо рег. № 92-38-27#172/02.07.2021 г. на дирекция „Финанси и бюджет“ извлечение от счетоводната програма на Министерство на правосъдието за постъпилите по сметката на министерството вноски за професионална квалификация от синдици за периода от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е видно, че X.X.X. не е изпълнила задължението си за заплащане на вноската за професионална квалификация за 2021 г. в нормативноопределения срок.

С оглед изложеното е налице основание за прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон.

Препис от настоящата заповед да се връчи на X.X.X. – за сведение, на директора на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.

Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването.

Влязлата в сила заповед да се обнародва в „Държавен вестник“.

Министър: Я. Стоилов

6094

 

ЗАПОВЕД № СД-06-52 от 7 юли 2021 г.

На основание чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците нареждам:

Изключвам поради невнасяне на вноската за професионална квалификация за 2021 г. X.X.X. с адрес: гр. Тутракан, пл. Н. Й. Вапцаров № 7, вх. А, ет. 1, ап. 1, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, включена в списъка със Заповед № ЛС-04-462 от 5.06.2007 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 52 от 2007 г.).

Мотиви: X.X.X. е включена в утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон със Заповед № ЛС-04-462 от 5.06.2007 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 52 от 2007 г.).

Съгласно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон синдикът прави задължителна ежегодна вноска за професионална квалификация, чийто размер се определя в наредба за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на финансите.

В изпълнение на цитираната законова разпоредба в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците е предвидено задължението в срок до 31 март на всяка календарна година синдикът да направи вноска за професионална квалификация в размер на една минимална работна заплата за страната, да уведоми за това писмено министъра на правосъдието и да представи доказателства.

От представеното с писмо рег. № 92-38-27#172/02.07.2021 г. на дирекция „Финанси и бюджет“ извлечение от счетоводната програма на Министерството на правосъдието за постъпилите по сметката на министерството вноски за професионална квалификация от синдици за периода от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е видно, че X.X.X. не е изпълнила задължението си за заплащане на вноската за професионална квалификация за 2021 г. в нормативноопределения срок.

С оглед изложеното е налице основание за прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон.

Препис от настоящата заповед да се връчи на X.X.X. – за сведение, на директора на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.

Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването.

Влязлата в сила заповед да се обнародва в „Държавен вестник“.

Министър: Я. Стоилов

6095

 

ЗАПОВЕД № СД-06-53 от 7 юли 2021 г.

На основание чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците нареждам:

Изключвам поради невнасяне на вноската за професионална квалификация за 2021 г. X.X.X. с адрес: София, ул. Смолянска № 2, ет. 2, ап. 7, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, включена в списъка със Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 44 от 2014 г.).

Мотиви: X.X.X. е включена в утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон със Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 44 от 2014 г.).

Съгласно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон синдикът прави задължителна ежегодна вноска за професионална квалификация, чийто размер се определя в наредба за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на финансите.

В изпълнение на цитираната законова разпоредба в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците е предвидено задължението в срок до 31 март на всяка календарна година синдикът да направи вноска за професионална квалификация в размер на една минимална работна заплата за страната, да уведоми за това писмено министъра на правосъдието и да представи доказателства.

От представеното с писмо рег. № 92-38-27#172/02.07.2021 г. на дирекция „Финанси и бюджет“ извлечение от счетоводната програма на Министерството на правосъдието за постъпилите по сметката на министерството вноски за професионална квалификация от синдици за периода от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е видно, че X.X.X. не е изпълнила задължението си за заплащане на вноската за професионална квалификация за 2021 г. в нормативноопределения срок.

С оглед изложеното е налице основание за прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон.

Препис от настоящата заповед да се връчи на X.X.X. – за сведение, на директора на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.

Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването.

Влязлата в сила заповед да се обнародва в „Държавен вестник“.

Мнистър: Я. Стоилов

6155

ЗАПОВЕД № СД-06-54 от 7 юли 2021 г.

На основание чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците нареждам:

Изключвам поради невнасяне на вноската за професионална квалификация за 2021 г. X.X.X. с адрес: област Добрич, гр. Тервел, ул. Лом № 1, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, включена в списъка със Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 44 от 2014 г.).

Мотиви: X.X.X. е включена в утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон със Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 44 от 2014 г.).

Съгласно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон синдикът прави задължителна ежегодна вноска за професионална квалификация, чийто размер се определя в наредба за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на финансите.

В изпълнение на цитираната законова разпоредба в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците е предвидено задължението в срок до 31 март на всяка календарна година синдикът да направи вноска за професионална квалификация в размер на една минимална работна заплата за страната, да уведоми за това писмено министъра на правосъдието и да представи доказателства.

От представеното с писмо рег. № 92-38-27#172/02.07.2021 г. на дирекция „Финанси и бюджет“ извлечение от счетоводната програма на Министерството на правосъдието за постъпилите по сметката на министерството вноски за професионална квалификация от синдици за периода от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е видно, че X.X.X. не е изпълнила задължението си за заплащане на вноската за професионална квалификация за 2021 г. в нормативноопределения срок.

С оглед изложеното е налице основание за прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон.

Препис от настоящата заповед да се връчи на X.X.X. – за сведение, на директора на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.

Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването.

Влязлата в сила заповед да се обнародва в „Държавен вестник“.

Министър: Я. Стоилов

6156

 

ЗАПОВЕД № СД-06-56 от 7 юли 2021 г.

На основание чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците нареждам:

Изключвам поради невнасяне на вноската за професионална квалификация за 2021 г. X.X.X. с адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски № 29В, ет. 2, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, включена в списъка със Заповед № ЛС-04-671 от 19.04.2017 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 35 от 2017 г.).

Мотиви: X.X.X. е включена в утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон със Заповед № ЛС-04-671 от 19.04.2017 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 35 от 2017 г.).

Съгласно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон синдикът прави задължителна ежегодна вноска за професионална квалификация, чийто размер се определя в наредба за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на финансите.

В изпълнение на цитираната законова разпоредба в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците е предвидено задължението в срок до 31 март на всяка календарна година синдикът да направи вноска за професионална квалификация в размер на една минимална работна заплата за страната, да уведоми за това писмено министъра на правосъдието и да представи доказателства.

От представеното с писмо рег. № 92-38-27#172/02.07.2021 г. на дирекция „Финанси и бюджет“ извлечение от счетоводната програма на Министерството на правосъдието за постъпилите по сметката на министерството вноски за професионална квалификация от синдици за периода от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е видно, че X.X.X. не е изпълнила задължението си за заплащане на вноската за професионална квалификация за 2021 г. в нормативноопределения срок.

С оглед изложеното е налице основание за прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон.

Препис от настоящата заповед да се връчи на X.X.X. – за сведение, на директора на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.

Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването.

Влязлата в сила заповед да се обнародва в „Държавен вестник“.

Министър: Я. Стоилов

6157

 

ЗАПОВЕД № СД-06-58 от 7 юли 2021 г.

На основание чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците нареждам:

Изключвам поради невнасяне на вноската за професионална квалификация за 2021 г. X.X.X. с адрес: Хасково, ул. Стефан Стамболов № 4, ет. 4, ап. 24, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, включен в списъка със Заповед № ЛС-04-671 от 19.04.2017 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 35 от 2017 г.).

Мотиви: X.X.X. е включен в утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон със Заповед № ЛС-04-671 от 19.04.2017 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 35 от 2017 г.).

Съгласно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон синдикът прави задължителна ежегодна вноска за професионална квалификация, чийто размер се определя в наредба за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на финансите.

В изпълнение на цитираната законова разпоредба в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците е предвидено задължението в срок до 31 март на всяка календарна година синдикът да направи вноска за професионална квалификация в размер на една минимална работна заплата за страната, да уведоми за това писмено министъра на правосъдието и да представи доказателства.

От представеното с писмо рег. № 92-38-27#172/02.07.2021 г. на дирекция „Финанси и бюджет“ извлечение от счетоводната програма на Министерството на правосъдието за постъпилите по сметката на министерството вноски за професионална квалификация от синдици за периода от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е видно, че X.X.X. не е изпълнил задължението си за заплащане на вноската за професионална квалификация за 2021 г. в нормативноопределения срок.

С оглед изложеното е налице основание за прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон.

Препис от настоящата заповед да се връчи на X.X.X. – за сведение, на директора на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.

Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването.

Влязлата в сила заповед да се обнародва в „Държавен вестник“.

Министър: Я. Стоилов

6158

 

ЗАПОВЕД № СД-06-59 от 7 юли 2021 г.

На основание чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците нареждам:

Изключвам поради невнасяне на вноската за професионална квалификация за 2021 г. X.X.X. с адрес: Силистра, бул. Македония № 84, ет. 7, ап. 21, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, включена в списъка със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.).

Мотиви: X.X.X. е включена в утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.).

Съгласно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон синдикът прави задължителна ежегодна вноска за професионална квалификация, чийто размер се определя в наредба за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на финансите.

В изпълнение на цитираната законова разпоредба в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците е предвидено задължението в срок до 31 март на всяка календарна година синдикът да направи вноска за професионална квалификация в размер на една минимална работна заплата за страната, да уведоми за това писмено министъра на правосъдието и да представи доказателства.

От представеното с писмо рег. № 92-38-27#172/02.07.2021 г. на дирекция „Финанси и бюджет“ извлечение от счетоводната програма на Министерството на правосъдието за постъпилите по сметката на министерството вноски за професионална квалификация от синдици за периода от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е видно, че X.X.X. не е изпълнила задължението си за заплащане на вноската за професионална квалификация за 2021 г. в нормативноопределения срок.

С оглед изложеното е налице основание за прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон.

Препис от настоящата заповед да се връчи на X.X.X. – за сведение, на директора на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.

Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването.

Влязлата в сила заповед да се обнародва в „Държавен вестник“.

Министър: Я. Стоилов

6159

 

ЗАПОВЕД № СД-06-66 от 7 юли 2021 г.

На основание чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците нареждам:

Изключвам поради невнасяне на вноската за професионална квалификация за 2021 г. X.X.X. с адрес: София, ул. Лерин № 24, вх. А, ап. 4, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, включена в списъка със Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 44 от 2014 г.).

Мотиви: X.X.X. е включена в утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон със Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 44 от 2014 г.).

Съгласно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон синдикът прави задължителна ежегодна вноска за професионална квалификация, чийто размер се определя в наредба за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на финансите.

В изпълнение на цитираната законова разпоредба в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците е предвидено задължението в срок до 31 март на всяка календарна година синдикът да направи вноска за професионална квалификация в размер на една минимална работна заплата за страната, да уведоми за това писмено министъра на правосъдието и да представи доказателства.

От представеното с писмо рег. № 92-38-27#172/02.07.2021 г. на дирекция „Финанси и бюджет“ извлечение от счетоводната програма на Министерството на правосъдието за постъпилите по сметката на министерството вноски за професионална квалификация от синдици за периода от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е видно, че X.X.X. не е изпълнила задължението си за заплащане на вноската за професионална квалификация за 2021 г. в нормативноопределения срок.

С оглед изложеното е налице основание за прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон.

Препис от настоящата заповед да се връчи на X.X.X. – за сведение, на директора на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.

Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването.

Влязлата в сила заповед да се обнародва в „Държавен вестник“.

Министър: Я. Стоилов

6160

 

ЗАПОВЕД № СД-06-67 от 7 юли 2021 г.

На основание чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците нареждам:

Изключвам поради невнасяне на вноската за професионална квалификация за 2021 г. X.X.X. с адрес: София, ул. Славянска № 5, ет. 5, офис 30 – 32, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, включена в списъка със Заповед № ЛС-04-336 от 23.05.2019 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 47 от 2019 г.).

Мотиви: X.X.X. е включена в утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон със Заповед № ЛС-04-336 от 23.05.2019 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 47 от 2019 г.).

Съгласно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон синдикът прави задължителна ежегодна вноска за професионална квалификация, чийто размер се определя в наредба за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на финансите.

В изпълнение на цитираната законова разпоредба в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците е предвидено задължението в срок до 31 март на всяка календарна година синдикът да направи вноска за професионална квалификация в размер на една минимална работна заплата за страната, да уведоми за това писмено министъра на правосъдието и да представи доказателства.

От представеното с писмо рег. № 92-38-27#172/02.07.2021 г. на дирекция „Финанси и бюджет“ извлечение от счетоводната програма на Министерството на правосъдието за постъпилите по сметката на министерството вноски за професионална квалификация от синдици за периода от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е видно, че X.X.X. не е изпълнила задължението си за заплащане на вноската за професионална квалификация за 2021 г. в нормативноопределения срок.

С оглед изложеното е налице основание за прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон.

Препис от настоящата заповед да се връчи на X.X.X. – за сведение, на директора на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.

Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването.

Влязлата в сила заповед да се обнародва в „Държавен вестник“.

Министър: Я. Стоилов

6161

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА

ЗАПОВЕД № РД-21-7706-183 от 5 октомври 2021 г.

На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:

I. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание Местност Горна Трака, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:

1. В изпълнение на влязло в законна сила на 26.06.2009 г. Решение № 8574 от 26.06.2009 г. по адм. дело № 3807/2009 г. на Върховния административен съд в ПНИ на с.о. Горна Трака, землище кв. Виница, община Варна, се извършват следните промени:

Заличава се новообразуван имот № 4207 по ПНИ. Отразяват се ПИ с идентификатори 10135.2563.6069 и 10135.2563.6070 с пълните им данни от КККР на гр. Варна, район „Приморски“.

Новообразуван имот № 6069 (съответно ПИ с идентификатор 10135.2623.6069 по КККР на гр. Варна) е с площ 321 кв. м; вид собственост: частна; вид територия: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м; в регистъра като собственици се вписват:

1. X.X.X., няма данни за идеалните части, с договор за делба, издаден от Службата по вписванията – Варна;

2. X.X.X. за 53,50 кв. м ид.ч. с нотариален акт, издаден от Службата по вписванията – Варна;

3. X.X.X. за 107 кв. м ид.ч. с документ: нотариален акт, издаден от Службата по вписванията – Варна;

4. X.X.X. за 53,50 кв. м ид.ч. с документ: нотариален акт, издаден от Службата по вписванията – Варна;

5. X.X.X. за 53,50 кв. м ид.ч. с документ: нотариален акт, издаден от Службата по вписванията – Варна.

Новообразуван имот № 6070 (съответно ПИ с идентификатор 10135.2623.6070 по КККР на гр. Варна) е с площ 321 кв. м; вид собственост: частна; вид територия: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м; в регистъра като собственик се вписва X.X.X. с договор за делба, издаден от Службата по вписванията – Варна.

II. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание X.X. рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:

1. В изпълнение на влязло в законна сила на 6.04.2011 г. Решение № 1155 от 29.06.2009 г. по адм. дело № 74/2009 г. на Административния съд – Варна:

В ПНИ на с.о. X.X. рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните промени:

За НИ № 2059 (КР 517) с площ 568,88 кв. м (съответно ПИ с идентификатор 10135.2517.2059 с площ 569 кв. м по КККР) в регистъра се заличава вписаният собственик Община гр. Варна и като собственици се вписват X.X.X. с нотариален акт и X.X.X. с н.а.

Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

2. В изпълнение на влязло в законна сила на 11.06.2011 г. Решение № 982 от 12.05.2010 г. по адм. дело № 35/2009 г. на Административния съд – Варна:

В ПНИ на с.о. X.X. рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните промени:

Имот № 10135.2517.1829 става с площ 880 кв. м, в регистъра се заличават вписаните като собственици X.X.X. с н. а. за ид.ч. и X.X.X.-X. с н.а. за ид.ч. и като собственик се вписва X.X.X. с н. а., издаден от Службата по вписванията – Варна.

Новообразува се имот 10135.2517.5270 с площ 1429 кв. м и в регистъра като собственици се вписват X.X.X., ЕГН **********, с н. а. за ид.ч. и X.X.X. с н. а. за ид.ч., на Службата по вписванията – Варна.

3. В изпълнение на влязло в законна сила на 26.11.2010 г. Решение № 188 от 1.02.2010 г. по адм. дело № 2344/2008 г. на Административния съд – Варна:

В ПНИ на с.о. X.X. рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните промени:

Новообразуван имот № 10135.2517.4128 става с площ 683,27 кв. м и лице 13,40 м. В регистъра се заличава вписаният като собственик „н-ци X.X.“ без вписан документ за собственост и като съсобственици се вписват:

„ – X.X.X. с н. а. за 5 кв. м и с н. а. за 760 кв. м;

– X.X.X. с н. а. за 5 кв. м и с н. а. за 760 кв. м.“

Новообразуван имот № 10135.2517.920 става с площ 693,03 кв. м и лице 13,00 кв. м и в регистъра вместо „X.X.X.“ като собственик се вписва „н-ци на X.X.X.“, с документ „други“, издаден от район „Приморски“, Община Варна, за 600 кв. м ид.ч.“.

Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

Областен управител: М. Смърков

6154

 

ОБЩИНА „МАРИЦА“ – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 381 от 28 септември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 224 – Соп (смесена обслужващопроизводствена устройствена структурна единица/зона), включващо поземлен имот с идентификатор 73242.151.75 – частен имот, и част от ПИ 73242.150.69 – общински имот, по кадастралната карта на с. Труд, м. Ганчовица, община „Марица“, област Пловдив.

За председател: Пл. Петков

6181

 

РЕШЕНИЕ № 382 от 28 септември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 236 – Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона), включващо поземлен имот с идентификатор 73242.67.10 – частен имот, и част от ПИ 73242.67.13 – общински имот, по кадастралната карта на с. Труд, м. Герена, община „Марица“, област Пловдив.

За председател: Пл. Петков

6182

 

РЕШЕНИЕ № 383 от 28 септември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица 228-Жм (жилищна структурна единица/зона), включващо поземлени имоти с идентификатори 73242.613.13 – частен имот, и части от поземлени имоти с идентификатори 73242.613.31 и 73242.613.32 по кадастралната карта на с. Труд, м. Герена, община „Марица“, област Пловдив.

За председател: Пл. Петков

6183

 

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

РЕШЕНИЕ № 73 от 28 септември 2021 г.

На основание чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 103, ал. 4 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с постъпилото заявление на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 1 от ЗУТ предвид изложените в докладна записка с вх. № 152 от 20.09.2021 г. фактически основания Общинският съвет – Съединение, одобрява „Проект за частична промяна на ОУП на община Съединение“ в частта, засягаща имот 000421, местност Гуджова могила, община Съединение, като се променя територията, в която попада посоченият имот, от територия с общо предназначение – естествени ливади, пасища и поляни, в територия за допустима промяна на предназначението на земеделски земи.

Председател: Кр. Крислова

6151

 

ОБЩИНА ШУМЕН

РЕШЕНИЕ № 513 от 30 септември 2021 г.

На основание чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Решение № 44 на Общинския съвет – Шумен, по протокол № 3 от 19.12.2019 г., с което е разрешено изменението едновременно на ОУПО и ПУП, решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията по т. 12 от протокол № 28 от 10.08.2021 г. Общинският съвет – Шумен, одобрява проект за изменение на общия устройствен план на община Шумен в обхват имоти с идентификатори 47161.504.2 и 47161.504.4 по кадастралната карта на с. Мараш в местността Лагера, като за тях се предвижда устройствен режим „Терени за производствено-складови дейности“ (Т2).

Проектът се одобрява по приложения чертеж, вписан в изх. дневник под № 410 от 16.09.2021 г., представляващ неразделна част от настоящото решение.

Председател: А. Аспарухова

6152

56. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за търсене и проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми, в площ „Друмче“, разположена на територията на община Момчилград и община Кирково, област Кърджали, и описана със следните координати в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х (m)

Y (m)

1.

4592794.01

364451.91

2.

4595742.74

367870.08

3.

4595732.27

367939.99

4.

4595861.78

368005.86

5.

4599929.28

372707.39

6.

4602549.67

379208.45

7.

4599131.07

380401.20

8.

4595986.62

378941.28

9.

4596005.07

374804.75

10.

4596504.88

374808.19

11.

4596500.00

371859.25

12.

4595540.18

371852.49

13.

4595540.18

370528.47

14.

4593435.23

370528.47

15.

4593396.42

376186.38

16.

4591437.22

376162.93

17.

4591440.66

369970.97

18.

4586743.40

369937.85

19.

4586798.72

364464.97

 

6218

4. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-73 от 11.10.2021 г. за обект: „Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Мездра – Червен бряг от втора главна жп линия“, Обособена позиция 2: „Изграждане на Оптична кабелна мрежа в участък Мездра – Червен бряг от втора жп линия – етап 2 от строежа“, Преустройство на контактна мрежа в закрита жп гара Мездра-изток от км 88А+000 до км 89+100 (път № 1) и от км 88А+001 до км 89+102 (път № 2). На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

6214

66. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-74 от 13.10.2021 г. за обект: „Ремонт, консервация и реставрация на Храм „Свети евангелист Лука“, килийно училище и жилище – НКЦ с национално значение“, разположена в ПИ с идентификатор 62685.26.6, м. Рибарника, Рилски манастир, община Рила, област Кюстендил. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

6215

66. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 132, т. 10 от Закона за адвокатурата с влязло в сила решение по д. д. № 2/2021 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Благоевград, X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – Благоевград, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от четири месеца.

6184

44. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители“, отдел „Събиране“, на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С212225-091-0000810 от 7.09.2021 г. възлага на X.X.X. с постоянен адрес на местоживеене: гр. Любимец, област Хасково, ул. Оборище № 17, следния недвижим имот: жилищна сграда – многофамилна, с идентификатор 39164.15.226.11.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29 от 25.07.2005 г. на изпълнителния директор на АК. Самостоятелният обект се намира на ет. 1 в сграда с идентификатор 39164.15.226.11, брой надземни етажи – 3, брой подземни етажи – 0. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 39164.15.226, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1, прилежащи части: външни стълби, ниво 1, стар идентификатор – няма, площ – 96 кв. м, намиращ се в с. Кошарица, община Несебър, област Бургас, местност Сулджана № 18, ет. 1, ап. А, с граници: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 39164.15.226.11.2.

6149

19. – Техническият университет – София, обявява конкурси за Факултета по електроника и автоматика в гр. Пловдив за главен асистент, висше училище, в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“ – двама, за нуждите на катедра „Компютърни системи и технологии“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат във филиала на Техническия университет – София, в гр. Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25, тел. 032/659 552.

6196

52. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за: професор по професионално направление 3.4. Социални дейности, научна специалност „Социална политика и политология“, факултет „ЕФ“, катедра „СПН“ – един, професор по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Теоретични основи на комуникационната техника“, учебна дисциплина „Информационни системи за събиране на данни“, факултет „ФИТА“, катедра „КТТ“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.

6194

71. – Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по специалност „Управление на здравните грижи“ – един в сектор „Специална медицина“ на катедра „Сестрински терапевтични грижи“, факултет „Здравни грижи“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.

6167

1. – Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по специалност „Акушерство и гинекология“ – един в катедра „Акушерство и гинекология“, ФМ, за нуждите на Акушерската клиника към УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД – Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.

6225

475. – Частното висше училище – Колеж по туризъм – Благоевград, на основание решение на академичния съвет № 58 от 25.06.2021 г. в съответствие с чл. 4 от Правилника за развитието на академичния състав на Колежа по туризъм и раздел II, чл. 18 от Закона за развитието на академичния състав в Република България обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Европейски интеграционни политики. Регионални аспекти“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за кандидатстване се подават в ректората на колежа, Благоевград, ул. Брегалница № 2 (бивше първо ОУ), тел. за връзка: 073/83 56 26; 0876 806 777.

6198

476. – Частното висше училище – Колеж по туризъм – Благоевград, на основание решение на академичния съвет № 58 от 25.06.2021 г. в съответствие с чл. 4 от Правилника за развитието на академичния състав на Колежа по туризъм и раздел II, чл. 18 от Закона за развитието на академичния състав в Република България обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Европейски политики в аграрния сектор“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за кандидатстване се подават в ректората на колежа, Благоевград, ул. Брегалница № 2 (бивше първо ОУ), тел. за връзка: 073/83 56 26; 0876 806 777.

6199

56. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурси за академични длъжности: главен асистент за цивилен служител в катедра „Информационни технологии“ във факултет „Инженерен“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, учебни дисциплини: „Информатика“, „Основи на обектно ориентираното програмиране“ и „Обектно ориентирано програмиране“ – един; главен асистент за цивилен служител в катедра „Информационни технологии“ във факултет „Инженерен“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, учебни дисциплини: „Основи на киберсигурността“, „Тестване на уязвимости (Penetration Testing)“ и „Защита на WEB базирани системи“ – един; главен асистент за цивилен служител в катедра „Електротехника“ във факултет „Инженерен“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане по отрасли (на кораба)“, учебни дисциплини: „Електрообзавеждане и електрозадвижване на кораба“ и „Корабни електроенергийни системи“ – един; професор за цивилен служител в „Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Управление на кораби и корабоводене“, учебна дисциплина „Навигация в особени обстоятелства“ – един; професор за цивилен служител в „Департамент за следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти“ в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, учебни дисциплини: „Военна история“ и „Морска история“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки на тел.: 052/55 22 43, 052/55 22 22 – централа, и на сайта на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на документи: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за некласифицирана информация, ет. 1.

6168

5. – Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН (ИБЦТ – БАН) – София, обявява конкурси за главен асистент: в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (нова и най-нова обща история – Балканите по време на Студената война) за нуждите на секция „Съвременни Балкани“ – един; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда) за нуждите на РЕМО „Етър“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие в конкурсите се подават в ИБЦТ, София, ул. Московска № 45.

6228

703. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. X.X.“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по научна специалност „Теория на кораба“, научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация – един за нуждите на Центъра по хидро- и аеродинамика към института, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в института, София, бул. Шипченски проход № 67, отдел „Организация и управление на човешките ресурси“, тел. 02/4626228.

6222

326. – Националният център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика в професионално направление 4.3. Биологически науки по научната специалност „Микробиология“ – един, за нуждите на НРЛ „Кърлежово-векторно преносими инфекции, листерии и лептоспири“, отдел „Микробиология“ на НЦЗПБ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: в „Човешки ресурси“ на НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов № 26, тел. за справки 9446-999, в. 321.

6166

23. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 549 по протокол № 37 от 9.09.2021 г. на СОС е одобрен проект за подробен устройствен план: проект за изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 211 – о.т. 212 – о.т. 261 до о.т. 262 – уширяване на източното платно, предвиждане на вход-изход към новообразувания УПИ и създаване на нова задънена улица от нови о.т. 261а (нова) – о.т. 300 (нова) – о.т. 301 (нова) – о.т. 302 (нова) – о.т. 303 (нова) до о.т. 304 (нова), м. Орлова круша – с. Лозен, район „Панчарево“; проект за план за регулация за поземлен имот с идентификатор 44063.6213.28 за създаване на нов УПИ XXXVІ-28 – „за ОО, жилищно строителство и ТП“, в кв. 62, м. Орлова круша – с. Лозен, район „Панчарево“; проект за план за застрояване на нов УПИ XXXVІ-28 – „за ОО, жилищно строителство и ТП“, в кв. 62, м. Орлова круша – с. Лозен, район „Панчарево“. Решението и одобреният проект на подробен устройствен план са публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени за запознаване в Район „Панчарево“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

6226

7. – Община Асеновград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 805 от 25.08.2021 г. на Общинския съвет – Асеновград, е одобрен ПУП – ПП за линеен обект на техническата инфраструктура: „Уличен водопровод и канализация до поземлен имот КИ 00702.24.1262 по кадастралната карта на Асеновград“, съгласно нанесените плътни зелени и кафяви линии и сервитути, отразени с черни пунктирани линии. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в тридесетдневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Асеновград, до Административния съд – Пловдив.

6201

7а. – Община Асеновград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 806 от 25.08.2021 г. на Общинския съвет – Асеновград, е одобрен проект за ПУП – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура: „Кабелна линия 20 kV от П/Ст „Станимака“ (00702.23.28), Асеновград, до В/Ст „Катуница“ (ПИ 36676.69.314), с. Катуница, община Садово, подобект: Кабелна линия 20 kV от П/Ст „Станимака“ (00702.23.28), Асеновград, до каб. муфи в ПИ 00702.23.4, Асеновград“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в тридесетдневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет – Асеновград.

6202

7б. – Община Асеновград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 807 от 25.08.2021 г. на Общинския съвет – Асеновград, е одобрен ПУП – ПП за линеен обект на техническата инфраструктура: ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за линеен обект на техническата инфраструктура: „Кабелна линия 1 kV за захранване на поземлен имот КИ 99088.127.1 по кадастралната карта на кв. Долни Воден, Асеновград“, съгласно нанесените плътни червени линии и сервитути, отразени с черни пунктирани линии. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в тридесетдневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Асеновград, до Административния съд – Пловдив.

6203

7в. – Община Асеновград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 808 от 25.08.2021 г. на Общинския съвет – Асеновград, е одобрен проект за ПУП – парцеларен план на линеен обект за елементи на техническата инфраструктура за трасе на кабелна линия НН от поземлени имоти 49309.13.43, 49309.13.71, 49309.12.517, 49309.12.518, 49309.12.529 и достига до поземлен имот 49309.12.530, местност Мечка, землището на с. Мулдава, община Асеновград, за електрозахранване на помпена станция. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да се обжалва в тридесетдневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет – Асеновград.

6204

7г. – Община Асеновград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 809 от 25.08.2021 г. на Общинския съвет – Асеновград, е одобрен ПУП – ПП за линеен обект на техническата инфраструктура: ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за линеен обект на техническата инфраструктура: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1064 на път ІІ-58 „Асеновград – Долнослав“ км 48+550“, съгласно нанесените плътни червени линии и сервитути, отразени с червени пунктирани линии. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в тридесетдневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Асеновград, до Административния съд – Пловдив.

6205

7д. – Община Асеновград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Полски път, минаващ през ПИ 58.141, 95.12, 95.13, 95.15, 95.17, 95.18, 95.19, 95.22 и 95.8, м. Хвойналъка по КККР на с. Тополово, община Асеновград“. Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6206

7е. – Община Асеновград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Пътна част за УПИ 5.627, шивашки цех и склад за промишлени стоки, местност Корията, Асеновград, община Асеновград“ (ПИ с КИ 00702.5.138 и 00702.5.139 по кадастралната карта на Асеновград). Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6207

7ж. – Община Асеновград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Трасе за отвеждаща тръба от преливник на резервоар за вода в ПИ 72789.85.37 по КККР на с. Тополово за поливане на земеделски земи, върху които се отглеждат трайни насаждения – лозови масиви, и заустването й в ПИ 72789.85.125 по КККР на с. Тополово“. Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6208

7з. – Община Асеновград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Трасе за подземна кабелна линия НН от същ. табло тип ТЕПО+КК в ПИ 00702.23.429 по КК на Асеновград до ново табло тип ТЕПО+КК, монтирано на имотната граница на ПИ 99087.11.18 по КК на кв. Горни Воден, Асеновград“. Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6209

12. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабел НН за захранване на имоти с идентификатори 00134.33.241 в м. Пейчинска чука и 00134.33.430 в м. Чуката по плана на новообразуваните имоти на землище с. Изгрев, община Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 00134.500.158 (за друг вид застрояване – частна собственост), 00134.500.176 (полски път – общинска собственост) по КК на землище с. Изгрев, имот № 33.404 (полски път – общинска собственост) и имот № 33.408 по плана на новообразуваните имоти на землище с. Изгрев, община Благоевград. Проектът се намира в стая № 219 в сградата на Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.

6211

13. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за промяна предназначението на имот с проектен идентификатор 04279.139.87 по КК на Благоевград от „полски път“ в „път с трайна настилка“ за транспортен достъп до имот с идентификатор 04279.139.77 в м. Под черквата по КК на Благоевград с трасе, засягащо имоти с идентификатори 04279.59.26 (полски път – общинска собственост) и 04279.139.60 (полски път – общинска собственост). Проектът се намира в стая № 219 в сградата на Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.

6212

171. – Община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ за новообразувани имоти с идентификатори 16141.112.1 и 16141.112.2, м. Босачка махала, землище на с. Горна Брестница, община Кюстендил. Плановете са приети с протокол № РД-18-224(2) от 28.09.2021 г. от комисия, назначена със Заповед № РД-22-242 от 23.09.2021 г. на областния управител на област Кюстендил. Възложител на плановете е X.X.X. от Кюстендил. Плановете и придружаващата ги документация се намират в сградата на Община Кюстендил, етаж 1-ви, стая № 19. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Кюстендил.

6178

172. – Община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ за новообразувани имоти с идентификатори 66891.60.1, 66891.60.2 и 66891.60.3, м. Чуките, землище на с. Скриняно, община Кюстендил. Плановете са приети с протокол № РД-18-72 от 14.04.2021 г. от комисия, назначена със Заповед № ДС-20-140 от 15.06.2020 г. на областния управител на област Кюстендил. Възложител на плановете е X.X.X. от Кюстендил. Плановете и придружаващата ги документация се намират в сградата на Община Кюстендил, етаж 1-ви, стая № 19. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Кюстендил.

6179

47. – Община Пазарджик на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 214 от 30.09.2021 г., взето с протокол № 10 на Общинския съвет – Пазарджик, е одобрен ПУП – парцеларен план за пътен достъп до ПИ с идентификатор 53335.906.1 (УПИ I – за оранжерии), м. Орешака по КККР на землище с. Огняново, община Пазарджик. Предвижда се пътният достъп да започне от обслужващата зона на път IV клас „Пазарджик – Огняново“, след което трасето преминава последователно през ПИ с идентификатор 53335.701.27 с НТП – напоителен канал чрез премостване, ПИ с идентификатор 53335.701.28 с НТП – напоителен канал чрез премостване, и ПИ с идентификатор 53335.701.29 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, чупи на изток и се установява в ПИ с идентификатор 53335.906.8 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, до достигане входа на имота на възложителя, указан в представения транспортно-комуникационен план. Общата засегната площ от трасето е около 0,277 дка – общинска публична собственост. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6172

48. – Община Пазарджик на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 217 от 30.09.2021 г., взето с протокол № 10 на Общинския съвет – Пазарджик, е одобрен ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна линия СН от ЖР стълб в ПИ с идентификатор 48444.11.1, м. Грахорлива дъмга по КККР на землище с. Мирянци, община Пазарджик, до ПИ с идентификатори 55155.24.108 и 55155.24.67, м. Бъждар дъмга по КККР на землище гр. Пазарджик, община Пазарджик. Предвижда се трасето да започне от съществуващ ЖР стълб, намиращ се в ПИ с идентификатор 48444.11.1, насочва се на изток, като пресича последователно ПИ с идентификатор 48444.11.29 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, ПИ с идентификатор 48444.11.32 с НТП – напоителен канал, ПИ с идентификатор 48444.11.44 с НТП – местен път, и землищната граница между с. Мирянци и гр. Пазарджик, трасето на кабелната линия навлиза в ПИ с идентификатор 55155.24.96 с НТП – местен път, където променя посоката си на югоизток и след около 88 м се отклонява за захранването на ПИ с идентификатор 55155.24.108, а другото отклонение продължава в същата посока до достигането границата на ПИ с идентификатор 55155.24.67. Дължината на проектното трасе е около 233 м – общинска собственост, а засегнатата площ е около 0,397 дка – общинска собственост. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6173

49. – Община Пазарджик на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 215 от 30.09.2021 г., взето с протокол № 10, е одобрен ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод в ПИ с идентификатор 20362.27.244 и ПИ с идентификатор 20362.27.479 (стопански двор), м. Пътеката по КККР на землище с. Дебращица, община Пазарджик. Проектното трасе започва от съществуващ водопровод 90ПЕ, намиращ се в ПИ с идентификатор 20362.85.321 – път от републиканската пътна мрежа ІІІ-3706 „Път 11-37 – Дебращица“ при км 3+467, насочва се на изток, като пресича републикански път чрез хоризонтален сондаж и ПИ с идентификатор 20362.85.329 с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, и се установява в ПИ с идентификатор 20362.27.650 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, успоредно на южната му граница. След около 95 м трасето на водопровода чупи на юг, като пресича ПИ с идентификатор 20362.27.442 с НТП – напоителен канал, до достигането на границите на ПИ с идентификатор 20362.27.244 и ПИ с идентификатор 20362.27.479 (стопански двор), м. Пътеката по КККР на землище с. Дебращица, община Пазарджик. Дължината на проектното трасе е около 117 м – държавна и общинска собственост, а засегнатата площ е около 153 кв. м – държавна и общинска собственост. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6174

50. – Община Пазарджик на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 216 от 30.09.2021 г., взето с протокол № 10, е одобрен ПУП – парцеларен план за трасе на напорна канализация от с. Добровница до гр. Пазарджик, община Пазарджик. Проектното трасе започва от края на трасе на напорен тръбопровод (канализационен тласкател), определено с Решение VI от 23.02.2021 г., протокол № 2 на комисията по чл. 71 от ЗУТ, пресича ПИ с идентификатор 21556.94.44 с НТП – отводнителен канал, и се установява в ПИ с идентификатор 21556.94.49 с НТП – селскостопански, горски, ведомствен път. След около 200 м пътят чупи на запад и проектното трасе, разположено в него, до достигането на землищната граница с гр. Пазарджик, трасето чупи на север и навлиза в републикански път ІІІ-3703 „Пазарджик – Добровница“, означен като ПИ с идентификатор 21556.51.113 по КККР на землище с. Добровница и ПИ с идентификатор 55155.13.162 по КККР на землище гр. Пазарджик, като продължава по него в съответствие с изискванията на Областно пътно управление – Пазарджик, дадени с протокол за предварителен договор от 12.02.2021 г. При достигането на ПИ 55155.20.118 – общинска собственост, при км 2+020 трасето се разполага в северната му част, след което чупи на запад при км 1+845 и пресича чрез хоризонтално сондиране ПИ с идентификатор 55155.13.162 до достигането на първа шахта на гравитачната канализация в регулацията на гр. Пазарджик. Дължината на тръбопровода е около 3,4 км – общинска и държавна собственост, засегнатата площ е около 22 кв. м – общинска и държавна собственост. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6175

51. – Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна линия НН от ТП „Стопански двор“, с. Пищигово, до поземлен имот с идентификатор 56561.335.66 по КККР на с. Пищигово, община Пазарджик. Предвижда се проектното трасе да започне от ТП „Стопански двор“, с. Пищигово, в границите на имот ПИ 56561.280.121 с НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път, посока изток, след 82 м трасето чупи на север и достига до ПИ 56561.335.66 с НТП: за стопански двор. Дължината на електропровода е 83 м. За електропровода е определен сервитут от 1 м от страната на имотите и 1 м откъм улицата, засегнатата площ е 165 кв. м общинска публична собственост. Проектът е изложен в Община Пазарджик, ет. 5, стая № 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

6176

52. – Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна линия СН, започващо от края на трасе на кабелна линия СН, определено с Решение VI от 5.10.2020 г., протокол № 5 на комисията по чл. 71 от ЗУТ, до ТП „Гьола нов“, с. Черногорово, община Пазарджик. Предвижда се трасето да започне от края на трасе на кабелна линия СН, определено с Решение VI от 5.10.2020 г., протокол № 5 на комисията по чл. 71 от ЗУТ, установявайки се в ПИ с идентификатор 81089.10.551 (НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път), и след около 294 м в северна посока да достигне до ТП „Гьола нов“, с. Черногорово, община Пазарджик. Дължината на проектното трасе на кабелната линия е 294 м. За електропровода е определен сервитут от 0,6 м от страната на имотите и 1,5 м откъм улицата, засегнатата площ е 0,623 дка, общинска публична собственост. Проектът е изложен в Община Пазарджик, ет. 5, стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

6177

4. – Община Пещера на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 303, протокол 29 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – гр. Пещера, е одобрен проект за ПУП – парцеларен план за електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.93 по КККР на гр. Пещера, местност Узун Драгасия. Одобреният проект е изложен на работно място № 11 в ТСУОС и е публикуван в сайта на Община Пещера в раздел „Услуги и информация/Обяви и съобщения“. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6200

37. – Община Пловдив съобщава за издадена на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 62, ал. 2 от АПК Заповед № 21 ОА 2707 от 5.10.2021 г. за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 21 ОА 2176 от 11.08.2021 г., с която се отчуждава поземлен имот с идентификатор 56784.517.208 по КККР на гр. Пловдив, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 57, целият с площ 432 кв. м, ведно с намиращите се в имота сгради, както следва: 1. сграда с идентификатор 56784.517.208.1, със застроена площ 69 кв. м, брой етажи: 2, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; 2. сграда с идентификатор 56784.517.208.2, със застроена площ 30 кв. м, брой етажи: 1, с предназначение: селскостопанска сграда; 3. сграда с идентификатор 56784.517.208.3, със застроена площ 25 кв. м, брой етажи: 1, с предназначение: селскостопанска сграда; 4. сграда 56784.517.208.4, със застроена площ 20 кв. м, брой етажи: 1, с предназначение: сграда за търговия; 5. сграда с идентификатор 56784.517.208.5, със застроена площ 31 кв. м, брой етажи: 1, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, който имот и сгради съгласно проект за изменение на ЗРП на част от кв. 19А по плана на Младежки хълм, одобрен със Заповед № ОА 1514 от 23.10.2000 г., попадат в уличната регулация на бул. Васил Априлов, гр. Пловдив: навсякъде в заповедта думите „X.X.X.“ да се четат „X.X.X.“. В останалата си част Заповед № 21 ОА 2176 от 11.08.2021 г. остава непроменена. Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № 21 ОА 2176 от 11.08.2021 г. на кмета на община Пловдив. Заповедта подлежи на обжалване чрез кмета на община Пловдив пред Административния съд – Пловдив, по реда на АПК, а за неустановения собственик – в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

6195

34. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – ПУП – парцеларен план и план за улична регулация в обхвата на ПИ с идентификатор 11845.27.83 за осигуряване на транспортен достъп до имоти с идентификатори 11845.28.56, 11845.28.15 и 11845.28.16 в землището на с. Царацово, община „Марица“. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, стая 406, и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

6180

11. – Община Приморско на основание чл. 150, ал. 3 във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 131 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 275 от 5.10.2021 г. на Общинския съвет – Приморско, е одобрен проект за ПУП (парцеларен план) за ПИ № 87655.4.71 и ПИ № 87655.4.76 по КККР на с. Ясна поляна, община Приморско, и е издадено Разрешение за строеж № ЯП44 от 5.10.2021 г. за обект „Мост на река Дяволска в с. Ясна поляна, община Приморско“ в ПИ № 87655.4.71 и ПИ № 87655.4.76 по КККР на с. Ясна поляна като части от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ. Проектът е изложен за разглеждане в сградата на общината. В четиринадесетдневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до административния съд чрез Община Приморско.

6213

77. – Община Разлог на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на „Външно електрозахранване“ – съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на поземлен имот № 61813.22.31, м. Галинчев мост, Шипоко, землище на гр. Разлог, община Разлог, отреден за „Къщи за гости“, с възложител „Амрита-С“ – ООД, представлявано от Геннадий Фальковский. Трасето минава през имоти – публична собственост на Община Разлог. Дължината на проектната кабелна линия е 697,04 м. Обект на парцеларния план са 368,57 м. Проектът е изложен в стая № 306 на Община Разлог. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

6169

31. – Община Роман на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 338 от 24.09.2021 г. на Общинския съвет – гр. Роман, е одобрен ПУП – ПР за УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ в кв. 58 и промяна на северната улична регулационна граница на кв. 67 по плана на гр. Роман. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Роман до Административния съд – Враца.

6170

6. – Община Рудозем на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 268 към протокол № 26, взето на заседание на общинския съвет на 15.09.2021 г., е одобрен ПУП – ПР на кв. 125, 124 и 123 от о.т. 491 до УПИ І-671 по плана на с. Чепинци, община Рудозем. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Рудозем пред Административния съд – Смолян.

6150

23. – Община Стамболийски на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че с Решение № 161 от 24.09.2021 г. на Общинския съвет – гр. Стамболийски, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе за транспортен достъп за УПИ 58.699, общественообслужващи дейности, образуван от ПИ 51980.58.1, в местност Селска дъмга в землището на гр. Стамболийски. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Стамболийски, до Административния съд – Пловдив.

6227

34. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1296 от 30.09.2021 г. Общинският съвет – Стара Загора, одобрява проект за изменение на ПУП – план за регулация на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 357 от 26.07.2012 г. на Общинския съвет – Стара Загора, и Заповед № 118 от 26.01.1996 г. на кмета на община Стара Загора, в частта му за УПИ І – жил. с-во, КОО и ППГ, в кв. 5331, УПИ І – жил. с-во, в кв. 2331, УПИ І – жил. с-во, КОО и ППГ, в кв. 326, УПИ І – жил. с-во, KОО и ППГ, УПИ ІІ – за ДОО, УПИ ІІІ – за ДОО, и УПИ ІV – жил. с-во и КОО, в кв. 329, УПИ І – жил. с-во, КОО и ППГ, в кв. 326а и улица с о.т. 8173 – о.т. 4640. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6217

19. – Община Чирпан на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 345 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – Чирпан, е одобрен проект за изменение на ПУП – план за улична регулация (ПУР) на улица-тупик с о.т. 1011 1012 1013 план за регулация – ПР за УПИ ІІІ-298 в кв. 7 по плана на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, предвиждащ: 1. отпадане на улица-тупик с о.т. 1011 1012 1013 ( мот с идентификатор 81414.501.51 по КККР на гр. Чирпан) и присъединяване на площта й от 670 кв. м към УПИ ІІІ-298 в кв. 7 по плана на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, поради отпадане необходимостта от улицата вследствие обединяването на трите УПИ III-3900, XII-3900 и XIII-3900 в УПИ III-298; 2. преотреждане на УПИ ІІІ-298 за имот с проектен идентификатор 81414.501.321 (образуван от обединяване на имоти с идентификатори 81414.501.298 и 81414.501.51) в УПИ III-321 – „За производствени и складови дейности“; 3. установяване на устройствена зона „Пп1“ в плана за регулация в съответствие с предвижданията на ОУП на гр. Чирпан, одобрен с Решение № 284 от 20.06.2013 г. Решението може да се обжалва или протестира в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Стара Загора, чрез Общинския съвет – Чирпан, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.

6197

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че са постъпили жалби от „Вец Своге“ – АД, представлявано от изпълнителния директор С.Д.К.К., от „Кунино Енерджи“ – АД, представлявано от изпълнителния директор Б.П.П., от „КК – Хидро“ – ООД, представлявано от управителя Д.М.К., от „Бяла Места“ – ООД, представлявано от управителя М.Т.Т., от сдружение „Хидроенергия – асоциация на стратегическите инвеститори в производството на енергия от водноелектрическите централи в България“, представлявано от изпълнителния директор Б.М.К., от „Енерго-Про България“ – ЕАД, представлявано от изпълнителния директор Р.М.С., от „Ралица“ – ЕООД, представлявано от управителя И.А.Й., и от „Българско Акционерно Дружество Гранитоид“ – АД, представлявано от изпълнителния директор Г.Е.Д., с които се оспорва Наредбата за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 100 от 23.03.2021 г. (ДВ, бр. 25 от 26.03.2021 г.), по които е образувано адм. д. № 7224/2021 г. по описа на Върховния административен съд, седмо отделение – основно, към което са присъединени адм. д. № 7225/2021 г., адм. д. № 7226/2021 г., адм. д. № 7227/2021 г., адм. д. № 7228/2021 г., адм. д. № 7229/2021 г., адм. д. № 7230/2021 г., адм. д. № 7231/2021 г. по описа на Върховния административен съд, насрочено за 13.12.2021 г. от 11 ч. в зала № 3.

6148

Административният съд – София-град, съобщава, че е постъпила жалба от X.X.X. от гр. Русе, с която се оспорва т. 9 от Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., по която е образувано административно дело № 5971/2021 г. по описа на Административния съд – София-град, XII тричленен състав, насрочено за 10.12.2021 г. от 13,30 ч. Лицата, които имат правен интерес, могат да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с административния орган в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“, като подадат заявление до съда с приложени към него преписи за другите страни в производството.

6188

Административният съд – София-град, съобщава, че е постъпило оспорване срещу чл. 103 от Наредбата за организация на движението на територията на Столичната община, приета с Решение № 521 по протокол № 48 от 26.09.2013 г. на СОС, по което е образувано адм. д. № 9657/2021 г. по описа на АССГ, XV тричленен състав, насрочено за 4.02.2022 г. от 10 ч. Лицата които имат правен интерес, могат да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото, без да имат право да искат повтаряне на извършени процесуални действия, като подадат заявление до съда с приложени към него преписи за другите страни в производството.

6189

Административният съд – София-град, съобщава, че е постъпила жалба от сдружение „Съюз на търговците на дребно на хранителни стоки в България, осъществяващи дейността си от преместваеми обекти и мобилни обекти“ срещу чл. 14а, ал. 2 от Наредбата за общинската собственост, приета от Столичния общински съвет, за което е образувано адм.д. № 5834/2021 г. по описа на Административния съд – София-град, XV тричленен състав. Лицата, които имат правен интерес, могат да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с административния орган в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“, като подадат заявление до съда с приложени към него преписи за другите страни в производството.

6231

Административният съд – София област, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 621/2021 г. по описа на съда по жалба на X.X.X., X.X.X. и X.X.X. срещу Решение № 809 по протокол № 22 от 22.04.2021 г. на ОбС – Самоков, с което са приети изменения и допълнения в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Самоков. Административно дело № 621/2021 г. е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 1.12.2021 г. от 10,30 ч.

6216

Административният съд – Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от кмета на община Лясковец срещу т. 2 от Решение № 316 от 7.09.2021 г. на Общинския съвет – Лясковец, с което е отменена т. 2 от Заповед № 1838 от 27.08.2021 г. на кмета на община Лясковец, за което е образувано адм. д. № 610/2021 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Съдебното заседание е насрочено за 26.11.2021 г. от 9,30 ч.

6230

Административният съд – Стара Загора, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от X.X.X., с която се оспорва Решение № 1115 от 28.09.2017 г. на Общинския съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк „Бедечка“ при граници: юг – ул. Христина Морфова, север – алеята към предприятие „Труд“, запад – ул. Иван Вазов, изток – ул. Хан Тервел, в частта му относно територията, в която попадат имот с идентификатор 68850.513.6807 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, представляващ УПИ І-6179 в кв. 808 по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – Стара Загора; имот с идентификатор 68850.513.6808 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, представляващ УПИ ІІ-6179 в кв. 808 по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – Стара Загора; имот с идентификатор 68850.513.6809 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, представляващ УПИ ІІІ-61795 в кв. 808 по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – Стара Загора, имот с идентификатор 68850.513.6810 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, представляващ УПИ ІV-6179 в кв. 808 по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – Стара Загора, имот с идентификатор 68850.513.6811 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, представляващ УПИ V-6179 в кв. 808 по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – Стара Загора, имот с идентификатор 68850.513.6814 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, представляващ УПИ VІІІ-108 в кв. 808 по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – Стара Загора, имот с идентификатор 68850.513.6822 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, представляващ УПИ ХV-6178 в кв. 808 по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – Стара Загора, имот с идентификатор 68850.513.6823 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, представляващ УПИ ХVІІ-6178 в кв. 808 по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – Стара Загора, имот с идентификатор 68850.513.6804 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, представляващ УПИ ІV-107 в кв. 807 по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – Стара Загора. Заинтересованите лица по чл. 127, ал. 13 от ЗУТ могат да подадат заявления за конституирането им като ответници в производството в едномесечен срок от деня на обнародване в „Държавен вестник“. По жалбата на X.X.X. от гр. Стара Загора е образувано адм. д. № 436/2021 г. по описа на Административния съд – Стара Загора. Заявлението на заинтересованите лица за конституирането им като ответници по делото следва да има съдържанието по чл. 218, ал. 4 от ЗУТ.

6232

Районният съд – Каварна, призовава X.X.X. с последен адрес гр. Каварна, Централна поща, ПК № 13, община Каварна, област Добрич, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.12.2021 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 20213240100427/2021 г., заведено от „Енерго-Про Продажби“ – АД, и да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

6192

Мездренският районен съд, ІІІ граждански състав, уведомява Далжеет Сингх, роден на 7.07.1983 г. в Индия, с неизвестен адрес в чужбина и без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, че има качеството на ответник по гр.д. № 1134/2021 г. по описа на Районния съд – Мездра, образувано по предявен от X.X.X. от с. Моравица иск за развод по чл. 49, ал. 1 от СК, като съдът му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на Мездренския районен съд, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

6187

Пловдивският районен съд, VІІ гр. състав, съобщава на X.X.X., с неизвестен адрес, че в двуседмичен срок считано от датата на обнародване в „Държавен вестник“ следва да се яви в съда и да получи съдебните книжа като ответник по гр.д. № 8335/1994 г. по описа на Районния съд – Пловдив, VІІ гр. състав, заведено от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. за делба. Ако въпреки публикацията ответникът не се яви в съда при разглеждане на делото, съдът му назначава особен представител.

6193

Санданският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответника Мохаммад Саззад Хоссаин, роден на 4.02.1994 г., чужд гражданин, без регистриран постоянен и настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в канцеларията на Районния съд – гр. Сандански, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея по гр.д. № 1058/2021 г. по описа на съда, заведено от X.X.X. от с. Микрево, ул. Панайот Волов № 13, община Струмяни, за развод. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК.

6190

Санданският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответника Уттпол Прашад Дас, роден на 11.04.1996 г., чужд гражданин, без регистриран постоянен и настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в канцеларията на Районния съд – гр. Сандански, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея по гр.д. № 1058/2021 г. по описа на съда, заведено от X.X.X. от гр. Сандански, ул. Никола Вапцаров № 27, вх. А, ет. 4, ап. 4, за развод. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК.

6191

Търговищкият районен съд уведомява X.X.X., родена на 2.04.1946 г., гражданка на Руската федерация, че има качеството на ответница по гр.д. № 1323/2021 г. по описа на Районния съд – Търговище, 7-и състав, образувано по предявен от X.X.X. иск по чл. 49, ал. 1 от СК. Указва на ответницата, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да се яви в канцеларията на Районния съд – Търговище, за да получи книжата по чл. 131 от ГПК, както и да посочи адрес в Република България, на който да бъде призована за делото.

6233

 

Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 643/2021 г. по описа на съда по предявена на 19.04.2021 г. искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и цена на иска – 217 108,90 лв., за отнемане в полза на държавата на следното имущество, както следва:

От X.X.X. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– сумата 65 500 лв., представляваща паричната равностойност на правото на ползване, учредено в полза на X.X.X. върху 1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор 07079.664.37, намиращ се в зона Б (местност Бялата пръст), ж. к. Меден рудник, гр. Бургас;

– сумата 1266 лв., представляваща разликата между имуществената облага, придобита чрез престъпление от X.X.X., и сумата, присъдена на основание чл. 45 от ЗЗД в полза на гражданските ищци в наказателното производство;

От X.X.X. и X.X.X. на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– 57 бр. банкноти с номинал 50 лв. и 5 бр. банкноти с номинал 100 лв., намерени в жилището на проверяваното лице;

– сумата в размер 15 500 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 320 ЦДИ“, регистрационен номер А9363МК, № на рама WDD2210221A148896, № на двигателя 64293040433637, цвят – черен металик, дата на първоначална регистрация 25.05.2007 г., към датата на отчуждаването му.

От X.X.X. на основание чл. 142, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– 38,64 идеални части от ПИ с идентификатор 07079.664.37, целият с площ 1134 кв. м, намиращ се в зона Б (местност Бялата пръст), ж.к. Меден рудник, Бургас.

От X.X.X. на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– един дружествен дял от капитала на „ИВ ЕНД ПО 13“ – ЕООД, ЕИК 202456937, на стойност 100 лв.

От X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– сумата 316,24 лв., представляваща получено застрахователно обезщетение от ЗАД „Булстрад“ по разплащателна сметка с дебитна карта в левове с IBAN BG46RZBB91554021015516 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., открита на 28.11.2008 г.;

– сумата 307,51 лв., представляваща изплатено обезщетение от ЗК „Лев Инс“ – АД, по полица № BG/22/116000779508 (гражданска отговорност на X.X.X.).

От X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– сумата 7500 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „320 Д“, регистрационен номер А5652МВ, № на рама WBAAX71020PE64874, № на двигателя 204D181169786, цвят – светлосив металик, дата на първоначална регистрация 20.07.2001 г., към датата на отчуждаването му;

– сумата 2000 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, регистрационен номер А2737КА, № на рама WVWZZZ1JZWP051780, № на двигателя AKQ014385, цвят – тъмносин металик, дата на първоначална регистрация 4.02.1998 г., към датата на разкомплектоването му;

– сумата 15 900 лв., представляваща печалба от участие в хазартни игри;

– сумата 4000 евро с левова равностойност в размер 7823,32 лв., представляваща извършени вноски на каса от X.X.X. по свободен депозит в евро с IBAN BG43FINV91502015811836 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата 6988,71 евро с левова равностойност в размер 13 668,73 лв., представляваща извършени вноски на каса от X.X.X. по свободен депозит в евро с IBAN BG24FІNV91502016001910 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата 950 лв., представляваща извършени вноски на каса от X.X.X. по разплащателна сметка в левове с IBAN BG40FІNV91501016001947 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата 3022,04 лв., представляваща постъпила сума по разплащателна сметка в левове с IBAN BG40FINV91501016001947 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр X.X.X. от разплащателна сметка с IBAN BG75FINV91502016247178 с титуляр X.X.X., с произход вноска на каса от X.X.X.;

– сумата 10 451,03 евро с левова равностойност в размер 20 440,44 лв., представляваща извършени вноски на каса от X.X.X. по свободен депозит в евро с IBAN BG75FINV91502016247178 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата 29 424,09 лв., представляваща извършени вноски на каса от X.X.X. по разплащателна сметка с дебитна карта в левове с IBAN BG46RZBB91554021015516 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр X.X.X.;

– сумата 4000 лв., представляваща получени суми от трети лица по разплащателна сметка с дебитна карта в левове с IBAN BG46RZBB91554021015516 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 1000 лв., представляваща извършени вноски на каса от X.X.X. по депозит комфорт в левове с IBAN BG52BUIN95612000413988 в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 178,58 лв., представляваща изплатено обезщетение от ЗК „Лев Инс“ – АД, по щета № 0002-1201-14-451548;

– сумата в размер 346,27 лв., представляваща изплатено обезщетение от ЗК „Лев Инс“ – АД, по щета № 0002-1301-14-451545;

– сумата в размер 1261,92 лв., представляваща изплатено обезщетение от ЗК „Лев Инс“ – АД, по щета № 0002-5000-16-305674;

– сумата в размер 5867,65 лв., представляваща изплатено обезщетение от „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, по полица № 440113021000052.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 25.01.2022 г. от 13,30 ч. В двумесечен срок от обнародване в „Държавен вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в настоящия процес, могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Бургаския окръжен съд в настоящото дело.

6221

Окръжният съд Разград, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д. № 220/2021 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу X.X.X., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: с. Веселец, община Завет, област Разград, ул. Хан Аспарух № 10, и X.X.X., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: с. Веселец, община Завет, област Разград, ул. Хан Аспарух № 10, с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ с цена на иска 131 602,69 лв., както следва:

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 500 лв., в т.ч.:

– лек автомобил, марка „Рено“, модел „Меган Сценик“, рег. № РР3958АР, дата на първоначална регистрация 21.11.1997 г., рама № VF1JA0F0516905665, двигател № DD58699.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 45 933,71 лв., в т.ч.:

– сумата в размер 6500 лв., представляваща извършени вноски през 2017 г. и 2019 г. по разплащателна сметка в левове № 24523680, открита на 30.06.2017 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер 34 562,90 лв., представляваща получени суми от трети лица чрез Western Union през периода 2016 – 2019 г.;

– сумата в размер 4412,35 лв., представляваща получени суми от трети лица чрез MoneyGram през 2016 г.;

– сумата в размер 458,46 лв., представляваща получени суми от трети лица чрез Easypay през периода 2016 – 2018 г.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 85 168,98 лв., в т.ч.:

– сумата в размер 9400 лв., представляваща извършени вноски през 2016 г. по разплащателна сметка в левове № 23579804, открита на 25.05.2016 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер 68 410,89 лв., представляваща получени суми от трети лица чрез Western Union през периода 2015 – 2020 г.;

– сумата в размер 5530,10 лв., представляваща получени суми от трети лица чрез MoneyGram през периода 2016 – 2020 г.;

– сумата в размер 1827,99 лв., представляваща получени суми от трети лица чрез Easypay през периода 2016 – 2019 г.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 16.02.2022 г. от 11,30 ч. в Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.

Указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество, както и датата, за която се насрочва първото по делото заседание, чрез предявяване на иск в двумесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

6030

Софийският градски съд, I гр. отделение, 26 състав, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д. № 7986/2021 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу X.X.X., ЕГН **********, София, район „Връбница“, ж.к. Обеля 1 № 120, вх. В, ет. 7, ап. 60, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: София, район „Връбница“, ж.к. Обеля 1 № 120, вх. В, ет. 7, ап. 60, за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на стойност 440 033,53 лв., както следва:

На основание чл. 142. ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. и X.X.X. с цена на иска в размер 193 900 лв.:

1/4 идеална част от недвижим имот, а именно: триетажна сграда със сутерен, намираща се в с. Панчарево – София, район „Панчарево“, ул. Ленището № 14, състояща се от: сутерен със застроена площ 159 кв. м, представляващ самостоятелен търговски обект – кафене с идентификатор 55419.6706.1001.4.4, състоящо се от кафене, кухня, склад и котелно, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата: първи етаж със застроена площ 159 кв. м, представляващ самостоятелен обект – апартамент с идентификатор 55419.6706.1001.4.1, състоящ се от две спални, дневна, трапезария с кухненски бокс, сервизни помещения и тераса, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата; втори етаж със застроена площ 96 кв. м, представляващ самостоятелен търговски обект – апартамент с идентификатор 55419.6706.1001.4.2, състоящ се от две спални, дневна, трапезария с кухненски бокс, сервизни помещения и тераса, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и трети тавански етаж със застроена площ 109 кв. м, представляващ самостоятелен обект – апартамент с идентификатор 55419.6706.1001.4.3, състоящ се от две спални, дневна, трапезария с кухненски бокс, сервизни помещения и тераса, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, както и 1/2 ид. ч. от мястото, където е разположена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор 55419.6706.1001, целият с площ по нотариален акт 672 кв. м, а по скица с площ 648 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м, квартал 19, придобит с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 135, том 1-1, рег. № 2191, дело № 91/22.06.2016 г. (акт № 107, том LXXXVI, дело № 27098, вх. рег. № 37266/22.06.2016 г., СВ – София. Пазарна стойност към настоящия момент на 1/4 идеална част от недвижимия имот – 60 000 лв.

Апартамент № 90 с местонахождение в жилищната сграда в София, район „Връбница“, ж.к. Обеля 1, бл. 110, вх. Д, етаж 3, със застроена площ от 84,18 кв. м, при съседи – стълбище, ап. 137, двор, двор, заедно с избено помещение № 6 с от площ 2 кв. м заедно с 4,768 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото с кадастрален идентификатор № 68134.2818.4518.4.9 съгласно кадастрална схема № 15-252090-24.04.2018 г., изд. от СГКК – София, при АГКК, придобит с Решение № 4957 от 23.07.2018 г., влязло в законна сила на 19.07.2019 г., постановено по гр. д. № 8192/2017 г. по описа на СГС, вписано с вх. рег. № 1891/20.01.2020 г., том 3, акт № 120 по описа за 2020 г. на СВ – София. Пазарна стойност на недвижимия имот към настоящия момент – 70 000 лв.

Ремарке за лек автомобил, тип каравана, марка/модел „Кнаус Азур 770“, рег. № С 9811 ЕН, рама № WKN490813V0490083, двигател № 1124430511617, дата на първоначална регистрация 1.03.2003 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 14 000 лв.

Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А6“, рег. № СВ 0012 НС, рама № WAUZZZ4F55N012202, двигател № ВМК010320, дата на първоначална регистрация 23.06.2004 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 5500 лв.

Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „КУ 7“, рег. № СВ 2804 МА, рама № WAUZZZ4L68D014198, двигател № BUG069377, дата на първоначална регистрация 14.09.2007 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 20 400 лв.

Лек автомобил, марка „Ситроен“, модел „Ц Кросер“, рег. № СВ 2430 ММ, рама № VF7VV4HNH8U955124, двигател № 4010724, дата на първоначална регистрация 5.02.2008 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 12 000 лв.

Специален автомобил, марка „Скания“, модел „П 124 ЛБ“, рег. № СВ 6588 НК, рама № VLUPX20009039896, двигател № 5752643, дата на първоначална регистрация 16.09.1999 г., и ремарке за товарен автомобил, марка „Ролфо“, модел „Ц 171 В“, рег.№ СВ 1572 ЕА, рама № ZAHB1SAAV1990070, дата на първоначална регистрация 16.09.1999 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 12 000 лв.

На основание чл. 151 във връзка. с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. и X.X.X. с цена на иска в размер 68 300 лв.:

Сумата в размер 15 000 лв., представляваща непреобразуваната в друго имущество част от получената сума от продажбата на МПС – л.а., марка „Мерцедес“, модел „Г 300 Д“, рег. № СА2288АХ.

Сумата в размер 10 000 лв., получена от продажбата на л.а., марка „Мерцедес“, модел „S 400 CDI“, рег. № СА8181ТВ.

Сумата в размер 500 лв., получена при отчуждаването на ремарке за товарен автомобил, марка „ДЕА“, рег. № С5990ЕС.

Сумата в размер 4500 лв., получена при отчуждаване на л.а., марка „Ленд Ровер“, модел „Фрелендер“, рег. № СВ2019КС.

Сумата в размер 10 000 лв., получена при отчуждаване на т.а., марка „Ивеко“, модел „35 Ц 17“, рег. № СВ8171КС.

Сумата в размер 6300 лв., получена при отчуждаване на л.а., марка „Пежо“, модел „Боксер 1800“, рег. № СВ4693АК.

Сумата в размер 8000 лв., получена при отчуждаване на л.а., марка „Мерцедес“, модел „Атего“, рег. № СВ9292МК.

Сумата в размер 6000 лв., получена при отчуждаване на ремарке за л.а., марка „Сириус“, модел „БЗХ“, рег. № СВ1312ЕА.

Сумата в размер 8000 лв., получена при отчуждаване на л.а., „Фолксваген“, модел „Транспортер“, рег. № 202М940.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал, 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер 134 532,73 лв.

Сумата в размер общо 3852,12 лв., представляваща погасителни вноски по кредит.

Сумата в размер общо 30 730,17 лв., представляваща вноски по сметка, непреобразувани в друго имущество или разходи.

Сумата в размер общо 69 888, 69 лв., представляваща вноски по сметка от трети лица, непреобразувани в друго имущество или разходи.

Сумата в размер общо 14 502,66 лв., представляваща погасителни вноски по кредит.

Сумата в размер общо 15 569,09 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142. ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска в размер 43 290,80 лв.:

Сумата в размер 293,37 лв.,представляваща получен паричен превод.

Сумата в размер общо 21 434,43 лв., представляваща преводи от трети лица.

Сумата в размер общо 21 563 лв., представляваща вноски по сметка.

Съгласно Определение № 2542 от 23.09.2021 г. по гр. д. № 7986/2021 г. Софийският градски съд, I гражданско отделение, 26 състав, указва на всички заинтересовани лица, че могат да предявят своите претенции върху имуществото в двумесечен срок, считано от датата на обнародване в „Държавен вестник“ и датата на насроченото първо съдебно заседание. Те могат да направят това чрез писмена молба, която да подадат в регистратурата на СГС, като в нея впишат номера на настоящото дело – гр. д. № 7986/2021 г. на СГС, ГО, 26 състав. В молбата си всяко заинтересовано лице следва ясно да посочи срещу кое от имуществата, описани в настоящото обявление, има претенции, като посочи и в коя точка от настоящото обявление е описаното имущество. При неизпълнение съдът ще наложи глоба.

Съдът определя датата на първото открито съдебно заседание на 18.01.2022 г. от 9 ч.

6171

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели (НСМСФП) на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и устава на НСМСФП свиква общо събрание на 30.11.2021 г. в 16 ч. в София, ул. Ген. Гурко № 62, ет. 5, ап. 17, при следния дневен ред: 1. приемане на годишни финансови отчети на сдружението за 2019 и 2020 г.; 2. избор на нов управителен съвет; 3. избор на председател на управителния съвет; 4. промяна в устава на сдружението; 5. разни. Материалите за общото събрание са на разположение на членовете на НСМСФП на обявения адрес за провеждане на събранието. Канят се всички членове, както и упълномощени техни представители да вземат участие в събранието. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 17 ч. същия ден, на същото място и при обявения дневен ред.

6210

6. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по клинична имунология“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.12.2021 г. в 15 ч. в София, сграда на секретариата на НС на Българския Червен кръст, зала „София“, бул. Джеймс Баучер № 76, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на управителния съвет; 2. финансов отчет за 2021 г. и проектобюджет за 2022 г.; 3. програма за дейността на сдружението през 2022 г.; 4. разни. В зависимост от пандемичната обстановка в Република България събранието може да се проведе в онлайн форма.

6219

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация за куклотерапия“ – Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 20.12.2021 г. в 16 ч. при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на сдружението; 2. избор на нов управителен съвет и председател на УС; 3. обсъждане и приемане на промени в устава на сдружението. Общото събрание ще се проведе в сградата на Държавен куклен театър – Варна, ул. Драгоман № 4. В случай на неявяване на повече от половината членове на сдружението събранието ще бъде отложено с един час и ще се проведе независимо от броя на присъстващите при същия дневен ред.

6220

3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Златният делфин“ – Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 21.12.2021 г. в 16 ч. при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на сдружението; 2. избор на нов управителен съвет и председател на УС; 3. обсъждане и приемане на промени в устава на сдружението. Общото събрание ще се проведе в сградата на Държавен куклен театър – Варна, ул. Драгоман № 4. В случай на неявяване на повече от половината членове на сдружението събранието ще бъде отложено с един час и ще се проведе независимо от броя на присъстващите при същия дневен ред.

6229

1. – Съветът на настоятелите на Училищно настоятелство „X.X.“ – Ловеч, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 7, ал. 3 от устава свиква общо отчетно-изборно събрание на настоятелите на 20.12.2021 г. в 17,30 ч. в сградата на ОУ „X.X.“ – Ловеч, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на училищното настоятелство; 2. финансов отчет и проект на бюджет; 3. избор на ръководство; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6185

1. – Учредителният комитет на сдружение за напояване „Хидро лайф – 2021“, с. Прохорово, община Нова Загора, област Сливен, на основание чл. 10, ал. 4 от ЗСН във връзка със Заповед № РД-09-730 от 16.07.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с която е открита процедура по учредяване на сдружение за напояване „Хидро лайф – 2021“, с. Прохорово, с предмет на дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция на хидромелиоративна инфраструктура, изграждане на нови напоителни и отводнителни системи и съоръжения, доставяне и разпределяне на водата за напояване, отвеждане на излишните води от земеделските земи, изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване състоянието на земеделските земи, рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици – отправя покана към всички собственици и ползватели на земеделски земи, разположени в кадастрален район (масив) 30 в землището на с. Прохорово, която ще се водообезпечи от язовир „Прохорово“ – имот публична общинска собственост, да присъстват на учредително събрание на 11.12.2021 г. от 10 ч. в читалището на с. Прохорово, област Сливен, при следния дневен ред: 1. установяване спазени ли са изискванията по чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 от ЗСН; 2. вземане на решение по отчета на учредителния комитет за освобождаване от отговорност; 3. вземане на решение за учредяване на сдружението и приемане на устава; 4. избиране на органи на управление на сдружението. Материалите по дневния ред на учредителното събрание са на разположение на учредителите в читалището на с. Прохорово. При липса на кворум на основание чл. 11, ал. 2 от ЗСН учредителното събрание ще се проведе на 5.01.2022 г. от 10 ч. в читалището на с. Прохорово при същия дневен ред.

6235