Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 29.X

  • НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 47 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2008 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (RID - ПРИТУРКА С КЪМ КОНВЕНЦИЯТА) Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-21 ОТ 17 АВГУСТ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧЕТА НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР Виж повече
  • АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече
  • МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТАВЧИКА ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ Виж повече
  • ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЕ № 538-ПВР/НС ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2021 Г., РЕШЕНИЕ № 557-ПВР/НС ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. И РЕШЕНИЕ № 562-ПВР/НС ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕП Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 562-ПВР/НС ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021 Г. Виж повече