Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 29.X

  • УКАЗ № 268 ОТ 19.10.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕТО НА Г-ЖА ЛАТИФА БЕНАЗЗА - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА АЛЖИРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА И НАРОДНА РЕПУБЛИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН ЗА НЕЙНИЯ ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕТО И ЗАДЪЛ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ДВ, БР. 78 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-16 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧЕТА НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2021 Г. Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ЖЕЛЕ-ЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (RID), ВКЛЮЧЕН В ПРИТУРКА "С" КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ (COTIF) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 799-ПВР/НС ОТ 25 ОКТОМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИЗБОРНА КНИГА, УТВЪРДЕНА С РЕШЕНИЕ № 562-ПВР/НС ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. НА ЦИК Виж повече
  • МЕТОДИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ НА ДОСТАВЧИКА ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ (ДВ, БР. 60 ОТ 2021 Г.) Виж повече
  • ЗАПОВЕД № СД-06-68 ОТ 7 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ АКТУАЛНИЯ СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече
  • ЗАПОВЕД № СД-06-72 ОТ 7 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ АКТУАЛНИЯ СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече
  • ЗАПОВЕД № СД-06-74 ОТ 7 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ АКТУАЛНИЯ СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече