Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 90 от 29.X

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Методика за изменение и допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция (ДВ, бр. 60 от 2021 г.)

§ 1. Член 8 се изменя така:

„Чл. 8. (1) ДПИ изготвя и подава в системата за администриране на пазара агрегиран график за клиентите, непреки членове на специалната балансираща група.

(2) Преките членове на специалната балансираща група с координатор ДПИ изготвят и подават самостоятелно дневен почасов график за потреблението си. Когато тези членове не подават графици, ДПИ ги изготвя и подава от тяхно име.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. (1) За периода от 1.11.2021 г. до 31.01.2022 г. средната продажна цена на електрическата енергия, предназначена за продажба на клиенти от ДПИ, се образува по следната формула:

Цдпи = (90%*Цпдн + 10%*Цнбп)*(1 + Кд),

където:

Цдпи е средна продажна цена на електрическата енергия, в лв./MWh;

Цпдн – цена на електрическата енергия на пазара ден напред за съответния час, в лв./MWh;

Цнбп – цена за недостиг на балансиращия пазар за съответния час, в лв./MWh;

Кд – компонента за дейността „доставка на електрическа енергия от ДПИ“, в %.

(2) Компонентата за дейността „доставка на електрическа енергия от ДПИ“ за периода по ал. 1 е в размер 5 на сто, но не повече от 10 лв./MWh.

§ 3. Методиката за изменение и допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция (обн., ДВ, бр. 60 от 20.07.2021 г., в сила от 1.08.2021 г.) е приета от Комисията за енергийно и водно регулиране на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за енергетиката с решение по протокол № 239 от 26.10.2021 г., т. 1, и влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Председател: Ив. Иванов

6360

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № СД-06-68 от 7 юли 2021 г.

На основание чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците нареждам:

Изключвам поради невнасяне на вноската за професионална квалификация за 2021 г. X.X.X. с адрес: Шумен, ул. Победа № 6, вх. 4, ап. 55, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, включен в списъка със Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 44 от 2014 г.).

Мотиви: X.X.X. е включен в утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон със Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 44 от 2014 г.).

Съгласно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон синдикът прави задължителна ежегодна вноска за професионална квалификация, чийто размер се определя в наредба за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на финансите.

В изпълнение на цитираната законова разпоредба в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците е предвидено задължението в срок до 31 март на всяка календарна година синдикът да направи вноска за професионална квалификация в размер на една минимална работна заплата за страната, да уведоми за това писмено министъра на правосъдието и да представи доказателства.

От представеното с писмо рег. № 92-38-27#172/02.07.2021 г. на дирекция „Финанси и бюджет“ извлечение от счетоводната програма на Министерството на правосъдието за постъпилите по сметката на министерството вноски за професионална квалификация от синдици за периода от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е видно, че X.X.X. не е изпълнил задължението си за заплащане на вноската за професионална квалификация за 2021 г. в нормативноопределения срок.

С оглед изложеното е налице основание за прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон.

Препис от настоящата заповед да се връчи на X.X.X. – за сведение, на директора на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.

Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването.

Влязлата в сила заповед да се обнародва в „Държавен вестник“.

Министър: Я. Стоилов

6163

 

ЗАПОВЕД № СД-06-72 от 7 юли 2021 г.

На основание чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците нареждам:

Изключвам поради невнасяне на вноската за професионална квалификация за 2021 г. X.X.X. с адрес: Бургас, ул. Цар Иван Шишман № 38, ет. 4, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, включен в списъка със Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 44 от 2014 г.).

Мотиви: X.X.X. е включен в утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон със Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 44 от 2014 г.).

Съгласно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон синдикът прави задължителна ежегодна вноска за професионална квалификация, чийто размер се определя в наредба за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на финансите.

В изпълнение на цитираната законова разпоредба в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците е предвидено задължението в срок до 31 март на всяка календарна година синдикът да направи вноска за професионална квалификация в размер на една минимална работна заплата за страната, да уведоми за това писмено министъра на правосъдието и да представи доказателства.

От представеното с писмо рег. № 92-38-27#172/02.07.2021 г. на дирекция „Финанси и бюджет“ извлечение от счетоводната програма на Министерството на правосъдието за постъпилите по сметката на министерството вноски за професионална квалификация от синдици за периода от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е видно, че X.X.X. не е изпълнил задължението си за заплащане на вноската за професионална квалификация за 2021 г. в нормативноопределения срок.

С оглед изложеното е налице основание за прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон.

Препис от настоящата заповед да се връчи на X.X.X. – за сведение, на директора на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.

Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването.

Влязлата в сила заповед да се обнародва в „Държавен вестник“.

Министър: Я. Стоилов

6164

 

ЗАПОВЕД № СД-06-74 от 7 юли 2021 г.

На основание чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците нареждам:

Изключвам поради невнасяне на вноската за професионална квалификация за 2021 г. X.X.X. с адрес: област Търговище, община Търговище, гр. Търговище, ул. Генерал Столетов № 6, ет. 1, ап. 2, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, включен в списъка със Заповед № ЛС-04-462 от 5.06.2007 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 52 от 2007 г.).

Мотиви: X.X.X. е включен в утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон със Заповед № ЛС-04-462 от 5.06.2007 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 52 от 2007 г.).

Съгласно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон синдикът прави задължителна ежегодна вноска за професионална квалификация, чийто размер се определя в наредба за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на финансите.

В изпълнение на цитираната законова разпоредба в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците е предвидено задължението в срок до 31 март на всяка календарна година синдикът да направи вноска за професионална квалификация в размер на една минимална работна заплата за страната, да уведоми за това писмено министъра на правосъдието и да представи доказателства.

От представеното с писмо рег. № 92-38-27#172/02.07.2021 г. на дирекция „Финанси и бюджет“ извлечение от счетоводната програма на Министерството на правосъдието за постъпилите по сметката на министерството вноски за професионална квалификация от синдици за периода от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е видно, че X.X.X. не е изпълнил задължението си за заплащане на вноската за професионална квалификация за 2021 г. в нормативноопределения срок.

С оглед изложеното е налице основание за прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон.

Препис от настоящата заповед да се връчи на X.X.X. – за сведение, на директора на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.

Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването.

Влязлата в сила заповед да се обнародва в „Държавен вестник“.

Министър: Я. Стоилов

6165

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-15-104 от 19 октомври 2021 г.

За реализацията на проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ е необходимо да бъде одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за ново трасе на жп линията. Железопътната линия София – Пловдив е обект с национално значение съгласно Решение № 509 от 8.07.2011 г. на Министерския съвет и национален обект по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт като елемент на Трансевропейската железопътна мрежа и част от железопътна магистрала „Калотина-запад (държавна граница със СР Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград (държавни граници с Република Гърция и Република Турция), посочена в т. 1 на приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредба от 2001 г. за категоризация на железопътните линии, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии. Предвид това и на основание § 45, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ПЗРЗИД на ЗУТ, ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г.,), чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 75, ал. 1, чл. 128, ал. 1, 2, 5, 6 и ал. 12, т. 2, букви „б“ и „в“ от ЗУТ (в редакцията преди ЗИДЗУТ, обн., ДВ, бр. 25 от 26.03.2019 г.); заявление с вх. № АУ13-9/23.05.2018 г., допълнено с писма вх. № АУ13-9(25)/14.12.2018 г., № АУ13-9(39)/26.03.2019 г., № АУ13-9(56)/7.07.2021 г., № АУ13-9(57)/29.07.2021 г. и № АУ13-9(61)/1.10.2021 г. от Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ); Заповед № РД-02-15-26 от 10.02.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на ПУП – ПП и Заповед № РД-02-15-109 от 21.07.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-02-15-26 от 10.02.2015 г., разгласени по реда на чл. 124б от ЗУТ; извършено съобщаване на изработения проект на ПУП в бр. 70 от 24.08.2021 г. на „Държавен вестник“; доказателства за извършено разгласяване на проекта на ПУП по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и Констативен протокол от 28.09.2021 г. от Община Костенец за липса на възражения в законоустановения срок; решения № КЗЗ-03 от 15.02.2018 г. и № КЗЗ-03 от 28.02.2019 г. на Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за утвърждаване на трасе за проектиране на обекти в земеделски земи; писма изх. № 70-281/27.04.2018 г. и изх. № 70-1310/21.03.2019 г. от дирекция „Поземлени отношения и комасация“ при МЗХГ; писмо изх. № ЕО-50/6.11.2017 г. от Министерството на околната среда и водите; становище изх. № 33-НН-1054/21.12.2016 г. на Министерството на културата; становище рег. № 14-00-102/6.04.2017 г. на Министерството на отбраната на Република България; писмо рег. № 578500-3308, екз. № 2/22.05.2017 г. от Министерството на вътрешните работи – дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“; писмо рег. № Д-846, екз. № 2/16.04.2018 г. от Държавна агенция „Национална сигурност“; съгласувателно писмо рег. № ДАЕУ-16649/8.10.2021 г. от Държавна агенция „Електронно управление“; писма изх. № 183/27.05.2015 г. и изх. № 131/3.08.2017 г. от „Геозащита“ – ЕООД – клон Перник; писма изх. № 92-Д-8/2.06.2017 г., № 66-02-28_001/23.08.2021 г., № 66-02-22_001/30.09.2021 г. и № 66-02-22_003/1.10.2021 г. от Община Костенец; писмо изх. № РД-02-35(1)/8.10.2021 г. от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“; писмо изх. № 808/7.10.2021 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД – клон София; писмо изх. № 606/2.03.2017 г. от „Лукойл България“ – ЕООД; писмо изх. № БТГ24-00-137(10)/8.10.2021 г. от „Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо изх. № ОМ-ИД-73/11.05.2015 г. от „Овергаз Мрежи“ – АД; становище изх. № 02-182/1.07.2016 г. на „Ситигаз България“ – ЕАД; писмо изх. № ЦУ-ЕСО-7849#1/11.10.2021 г. от „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД; писмо изх. № 1202433028/29.12.2016 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; писмо изх. № ТО-1843/22.02.2017 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – София; писмо рег. индекс 04-00-151/12.10.2021 г. от „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД; писмо изх. № TI37498/13.05.2015 г. от „Теленор България“ – ЕАД; Здравно заключение изх. № 32-21-304/23.10.2017 г. за съгласуване на проект на подробен устройствен план, издадено от директора на Регионалната здравна инспекция – Софийска област, и решения от протоколи № УТАТУ-01-02-10/21.02.2019 г. и № УТАТУ-01-02-24/12.10.2021 г. от заседания на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика при Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) одобрявам проект на подробен устройствен план – парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември, от жп км 68+054 до жп км 68+426, разположени в землището на с. Горна Василица, община Костенец, Софийска област, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящата заповед.

На основание чл. 129, ал. 4 и 5 от ЗУТ заповедта да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на МРРБ.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

Министър: В. Комитова

6319

 

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЗАПОВЕД № РД-05-583 от 18 октомври 2021 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки нареждам:

I. Определям праговете за деклариране по системата „Интрастат“ за 2022 г., както следва:

1. За поток „Изпращания“ – 780 000 лв.

2. За поток „Пристигания“ – 520 000 лв.

II. Определям праговете за статистическа стойност по системата „Интрастат“ за 2022 г., както следва:

1. За поток „Изпращания“ – 18 600 000 лв.

2. За поток „Пристигания“ – 8 400 000 лв.

III. Определям праг за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата „Интрастат“ за 2022 г. – 390 лв.

IV. Определям видовете данни, които подлежат на деклариране по системата „Интрастат“ за 2022 г., както следва:

1. Код на стоката.

2. Държава членка партньор:

а) изпращания – държава членка на получаване;

б) пристигания – държава членка на изпращане.

3. Държава на произход.

4. Вид на сделката.

5. Условия на доставка.

6. Вид транспорт.

7. Националност на транспортното средство.

8. Регион на:

а) произход (при изпращания);

б) потребление (при пристигания).

9. Нето тегло – килограми.

10. Количество по допълнителна мярка.

11. Стойност.

12. Статистическа стойност.

13. Индивидуален идентификационен номер, определен на оператора партньор в държавата членка на внос, в съответствие с член 214 от Директива 2006/112/ЕО (при изпращания).

Настоящата заповед да се обнародва в „Държавен вестник“.

Председател: С. Цветарски

6249

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-97 от 8 октомври 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-51910/10.04.2020 г. и вх. № 09-52145/10.04.2020 г. от СГКК – Благоевград, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Марикостиново, EKATTE 47189, община Петрич, одобрени със заповеди № РД-18-835 от 6.12.2017 г. и № 300-5-24 от 5.04.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Заповед № 18-6115 от 8.05.2014 г. на началника на СГКК – Благоевград, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 47189.2.23: площ: 1922 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез МЗХ;

поземлен имот с идентификатор 47189.2.24: площ: 14 818 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез МЗХ;

поземлен имот с идентификатор 47189.2.25: площ: 10 131 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 47189.2.26: площ: 5984 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 47189.2.27: площ: 12 508 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез МЗХ;

поземлен имот с идентификатор 47189.2.28: площ: 634 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез МЗХ;

поземлен имот с идентификатор 47189.2.29: площ: 4492 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 47189.2.30: площ: 1974 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 47189.2.31: площ: 4534 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 47189.9.50: площ: 8143 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 47189.57.4: площ: 13 724 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез МЗХ;

поземлен имот с идентификатор 47189.57.5: площ: 402 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 47189.70.20: площ: 4594 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 47189.70.21: площ: 8463 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 47189.126.19: площ: 166 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 47189.144.4: площ: 979 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 47189.144.5: площ: 7557 кв. м, водоем, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.135: площ: 716 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.136: площ: 5330 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез МЗХ;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.137: площ: 5211 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез МЗХ;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.138: площ: 27 108 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез МЗХ;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.139: площ: 1247 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.140: площ: 7671 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.141: площ: 1908 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.142: площ: 390 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.143: площ: 608 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез МЗХ;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.144: площ: 1588 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез МЗХ;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.145: площ: 2657 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез МЗХ;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.146: площ: 1163 кв. м, за съоръжение на водопровод, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 47189.150.1: площ: 861 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 47189.301.17: площ: 16 563 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 47189.301.18: площ: 32 246 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на НКЖИ ЖИ – Секция Дупница;

поземлен имот с идентификатор 47189.158.737: площ: 8543 кв. м, за местен път, собственост на Община Петрич;

сграда с идентификатор 47189.15.3.1: площ: 181 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 47189.15.3.2: площ: 66 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 47189.15.5.1: площ: 53 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 47189.15.11.1: площ: 99 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 47189.15.11.2: площ: 73 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 47189.15.19.1: площ: 54 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 47189.48.6.1: площ: 21 кв. м, култова, религиозна сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 47189.59.3.1: площ: 23 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 47189.59.3.2: площ: 33 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 47189.59.3.3: площ: 44 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 47189.139.42.1: площ: 42 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 47189.139.43.1: площ: 135 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 47189.170.1.1: площ: 87 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 47189.170.1.2: площ: 10 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 47189.1.4: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2011 кв. м, площ след промяната: 1869 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.1.5: нива, собственост на X.X.X., площ: 23 918 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.1.6: нива, собственост на X.X.X., площ: 5480 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.1.7: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3302 кв. м, площ след промяната: 2649 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.1.8: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 14 289 кв. м, площ след промяната: 13 733 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.2.6: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез МЗХ, площ преди промяната: 30 341 кв. м, площ след промяната: 2463 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.2.7: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 12 598 кв. м, площ след промяната: 5803 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.2.8: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 31 178 кв. м, площ след промяната: 8708 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.2.9: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6769 кв. м, площ след промяната: 5978 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.2.11: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 10 531 кв. м, площ след промяната: 9466 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.2.12: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4141 кв. м, площ след промяната: 3618 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.2.13: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 470 кв. м, площ след промяната: 447 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.2.15: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2731 кв. м, площ след промяната: 2656 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.2.17: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез МЗХ, площ преди промяната: 88 592 кв. м, площ след промяната: 40 307 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.2.204: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез МЗХ, площ преди промяната: 6897 кв. м, площ след промяната: 2088 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.5.2: нива, собственост на „Мантар-А“ – ООД, площ: 5039 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.5.9: пасище, собственост на „Мантар-А“ – ООД, площ: 2998 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.5.15: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 7241 кв. м, площ след промяната: 5668 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.5.17: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5650 кв. м, площ след промяната: 5047 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.6.18: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1062 кв. м, площ след промяната: 1055 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.8.262: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1524 кв. м, площ след промяната: 1512 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.9.250: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 9520 кв. м, площ след промяната: 1322 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.57.1: друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2502 кв. м, площ след промяната: 1734 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.67.308: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 559 727 кв. м, площ след промяната: 355 859 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.68.26: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 9680 кв. м, площ след промяната: 6185 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.70.17: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез МЗХГ, площ преди промяната: 15 921 кв. м, площ след промяната: 64 032 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.72.4: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6195 кв. м, площ след промяната: 5198 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.73.17: изоставена нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2169 кв. м, площ след промяната: 2065 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.73.20: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 50 250 кв. м, площ след промяната: 52 951 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.73.213: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6620 кв. м, площ след промяната: 6540 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.87.998: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 40 042 кв. м, площ след промяната: 42 780 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.116.28: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез МЗХ, площ преди промяната: 196 673 кв. м, площ след промяната: 390 008 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.116.875: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4723 кв. м, площ след промяната: 4244 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.116.890: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 20 883 кв. м, площ след промяната: 18 445 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.121.9: изоставена орна земя, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 7515 кв. м, площ след промяната: 7595 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.126.31: друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 11 453 кв. м, площ след промяната: 10 899 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.136.298: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4183 кв. м, площ след промяната: 4327 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.144.184: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2832 кв. м, площ след промяната: 2271 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.144.192: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2214 кв. м, площ след промяната: 673 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.5: нива, собственост на X.X.X., площ: 2504 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.99: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2763 кв. м, площ след промяната: 2438 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.100: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3432 кв. м, площ след промяната: 3841 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.102: за второстепенна улица, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1205 кв. м, площ след промяната: 1195 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.104: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 967 кв. м, площ след промяната: 1140 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.105: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 73 кв. м, площ след промяната: 51 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.106: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4401 кв. м, площ след промяната: 879 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.113: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2086 кв. м, площ след промяната: 756 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.118: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 8955 кв. м, площ след промяната: 3927 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.120: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 5725 кв. м, площ след промяната: 5127 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.122: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 3600 кв. м, площ след промяната: 3486 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.123: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 102 920 кв. м, площ след промяната: 67 348 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.125: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 30 935 кв. м, площ след промяната: 26 570 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.128: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 164 кв. м, площ след промяната: 179 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.129: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 418 кв. м, площ след промяната: 497 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.130: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 1210 кв. м, площ след промяната: 712 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.133: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 694 кв. м, площ след промяната: 1132 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.134: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 171 кв. м, площ след промяната: 142 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.745: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на държавата чрез МЗХ, площ преди промяната: 33 568 кв. м, площ след промяната: 36 912 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.146.884: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 13 558 кв. м, площ след промяната: 4221 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.147.870: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2895 кв. м, площ след промяната: 1054 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.150.123: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ: 1004 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.150.129: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 4584 кв. м, площ след промяната: 2812 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.169.15: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5320 кв. м, площ след промяната: 4237 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.169.16: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 7334 кв. м, площ след промяната: 4996 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.169.18: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез МЗХ, площ преди промяната: 23 650 кв. м, площ след промяната: 29 739 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.169.19: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез МЗХ, площ преди промяната: 103 170 кв. м, площ след промяната: 115 214 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.301.1: за линии на релсов транспорт, собственост на държавата чрез НК „Железопътна инфраструктура“, площ преди промяната: 53 290 кв. м, площ след промяната: 33 137 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.301.20: за линии на релсов транспорт, собственост на държавата чрез ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, площ преди промяната: 154 363 кв. м, площ след промяната: 116 382 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.39.408: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 17 117 кв. м, площ след промяната: 17 047 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.42.10: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 922 кв. м, площ след промяната: 435 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.42.11: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2161 кв. м, площ след промяната: 1308 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.42.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3190 кв. м, площ след промяната: 2930 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.42.423: водоем, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 10 439 кв. м, площ след промяната: 12 773 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.42.424: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 2608 кв. м, площ след промяната: 2084 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.44.420: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6147 кв. м, площ след промяната: 6008 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.103.495: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 2976 кв. м, площ след промяната: 2464 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.103.629: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 768 кв. м, площ след промяната: 196 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.103.632: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2480 кв. м, площ след промяната: 2223 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.103.634: водоем, собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД, площ преди промяната: 10 679 кв. м, площ след промяната: 12 056 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.103.689: лозе, собственост на X.X.X., площ: 29 265 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.109.496: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 8628 кв. м, площ след промяната: 8593 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.139.741: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4540 кв. м, площ след промяната: 5074 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.157.14: нива, собственост на X.X.X., площ: 2299 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.158.689: за линии на релсов транспорт, собственост на държавата, площ преди промяната: 822 кв. м, площ след промяната: 8405 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47189.301.7: за линии на релсов транспорт, собственост на държавата чрез НК „Железопътна инфраструктура“, площ преди промяната: 22 635 кв. м, площ след промяната: 13 743 кв. м;

сграда с идентификатор 47189.16.10.1: сграда за водоснабдяване и/или канализация, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 121 кв. м, площ след промяната: 125 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 47189.6.17: площ: 1274 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 47189.70.16: площ: 3287 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 47189.73.21: площ: 1179 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 47189.116.49: площ: 5691 кв. м, пясъци, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 47189.121.10: площ: 473 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 47189.121.11: площ: 169 кв. м, за местен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 47189.150.124: площ: 974 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 47189.158.736: площ: 7487 кв. м, за местен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 47189.158.997: площ: 282 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на държавата.

II. С. Тополница, EKATTE 72744, община Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-799 от 30.11.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 72744.1.6: площ: 96 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 72744.1.7: площ: 417 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 72744.1.8: площ: 350 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 72744.1.9: площ: 228 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 72744.22.1: площ: 3216 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 72744.22.31: площ: 1508 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 72744.22.32: площ: 4802 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 72744.23.14: площ: 3267 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 72744.23.26: площ: 6633 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 72744.43.12: площ: 1302 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 72744.43.13: площ: 4267 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 72744.43.14: площ: 1957 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 72744.63.2: площ: 655 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ИАГ;

поземлен имот с идентификатор 72744.63.3: площ: 19 081 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Държавен поземлен фонд;

поземлен имот с идентификатор 72744.63.4: площ: 4621 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 72744.63.5: площ: 10 346 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 72744.63.6: площ: 729 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 72744.63.7: площ: 3318 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 72744.63.8: площ: 47 418 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 72744.63.9: площ: 82 780 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 72744.63.10: площ: 39 259 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 72744.63.11: площ: 3845 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 72744.63.12: площ: 31 746 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 72744.63.13: площ: 27 975 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 72744.1.1: за ремонт и поддържане на транспортни средства, собственост на държавата – Обл. ПУ Благоевград, площ преди промяната: 13 176 кв. м, площ след промяната: 11 872 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.1.5: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4697 кв. м, площ след промяната: 4654 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.1.56: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, няма данни за собственост, площ преди промяната: 5529 кв. м, площ след промяната: 4686 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.1.59: пасище, собственост на Общински поземлен фонд, площ преди промяната: 3443 кв. м, площ след промяната: 2649 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.1.124: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2590 кв. м, площ след промяната: 1428 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.2.57: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 1486 кв. м, площ след промяната: 1038 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.2.58: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 20 880 кв. м, площ след промяната: 16 284 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.2.60: пасище, собственост на Общински поземлен фонд, площ преди промяната: 4773 кв. м, площ след промяната: 3071 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.2.127: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 592 кв. м, площ след промяната: 584 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.2.218: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 128 кв. м, площ след промяната: 113 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.3.2: нива, собственост на X.X.X., площ: 5198 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.3.5: пасище, собственост на Общински поземлен фонд, площ преди промяната: 27 969 кв. м, площ след промяната: 26 475 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.3.126: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2998 кв. м, площ след промяната: 6402 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.3.134: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 644 кв. м, площ след промяната: 636 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.6.98: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, няма данни за собственост, площ преди промяната: 5819 кв. м, площ след промяната: 6710 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.21.104: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез Министерството на земеделието, храните и горите, площ преди промяната: 2964 кв. м, площ след промяната: 1995 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.22.96: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, няма данни за собственост, площ преди промяната: 3361 кв. м, площ след промяната: 3076 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.22.160: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2292 кв. м, площ след промяната: 363 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.22.185: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4577 кв. м, площ след промяната: 5472 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.22.227: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 21 292 кв. м, площ след промяната: 10 888 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.23.80: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, няма данни за собственост, площ преди промяната: 7317 кв. м, площ след промяната: 7122 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.23.105: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на Държавен поземлен фонд, площ преди промяната: 32 292 кв. м, площ след промяната: 31 944 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.23.138: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4117 кв. м, площ след промяната: 4112 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.23.191: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 9370 кв. м, площ след промяната: 5922 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.23.226: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на държавата чрез Министерството на земеделието, храните и горите, площ преди промяната: 17 981 кв. м, площ след промяната: 13 896 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.36.195: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1820 кв. м, площ след промяната: 4013 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.41.198: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1344 кв. м, площ след промяната: 2947 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.41.204: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1021 кв. м, площ след промяната: 3020 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.41.244: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на държавата чрез Министерството на земеделието, храните и горите, площ преди промяната: 5734 кв. м, площ след промяната: 2132 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.43.1: нива, собственост на Държавен поземлен фонд, площ преди промяната: 25 467 кв. м, площ след промяната: 25 365 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.43.181: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4972 кв. м, площ след промяната: 3496 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.43.238: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, няма данни за собственост, площ преди промяната: 35 380 кв. м, площ след промяната: 27 381 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.56.46: пасище, собственост на Общински поземлен фонд, площ преди промяната: 5687 кв. м, площ след промяната: 1618 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.56.271: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 65 959 кв. м, площ след промяната: 65 161 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.61.1: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ИАГ, площ преди промяната: 349 549 кв. м, площ след промяната: 348 616 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.61.62: пасище, собственост на Общински поземлен фонд, площ преди промяната: 2 082 547 кв. м, площ след промяната: 2 082 317 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.61.123: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 17 334 кв. м, площ след промяната: 19 647 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.63.1: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ИАГ, площ преди промяната: 352 319 кв. м, площ след промяната: 272 210 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.63.63: друг вид земеделска земя, собственост на Държавен поземлен фонд, площ преди промяната: 44 106 кв. м, площ след промяната: 10 873 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.63.74: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата чрез Министерството на земеделието, храните и горите, площ преди промяната: 18 812 кв. м, площ след промяната: 3407 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.63.100: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 69 181 кв. м, площ след промяната: 32 627 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.63.109: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 54 065 кв. м, площ след промяната: 46 028 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 72744.63.250: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 731 253 кв. м, площ след промяната: 644 767 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

6246

 

ЗАПОВЕД № КД-14-98 от 14 октомври 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-79292/15.09.2021 г., вх. № 09-79299/15.09.2021 г., вх. № 09-79295/15.09.2021 г. и 09-79296/15.09.2021 г. от СГКК – Видин, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Капитановци, EKATTE 36141, община Видин, одобрени със Заповед № РД-18-684 от 13.03.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 36141.1.22: отводнителен канал, собственост на МЗХ, площ преди промяната: 4176 кв. м, площ след промяната: 3865 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36141.1.30: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Видин, площ преди промяната: 2046 кв. м, площ след промяната: 1933 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36141.1.69: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Видин, площ преди промяната: 969 кв. м, площ след промяната: 1392 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36141.6.18: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1970 кв. м, площ след промяната: 2186 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36141.6.19: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1321 кв. м, площ след промяната: 2015 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36141.6.24: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 515 кв. м, площ след промяната: 836 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36141.6.32: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 434 кв. м, площ след промяната: 945 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36141.6.36: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2089 кв. м, площ след промяната: 2864 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36141.6.41: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3680 кв. м, площ след промяната: 4012 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36141.6.42: нива, собственост на X.X.X.X., площ преди промяната: 2042 кв. м, площ след промяната: 2454 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36141.6.43: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2002 кв. м, площ след промяната: 2236 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36141.6.44: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2240 кв. м, площ след промяната: 2606 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36141.6.45: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.-X., площ преди промяната: 3531 кв. м, площ след промяната: 3910 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36141.6.46: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Видин, площ преди промяната: 16 395 кв. м, площ след промяната: 15 404 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36141.6.53: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 874 кв. м, площ след промяната: 929 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36141.6.65: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3750 кв. м, площ след промяната: 3959 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36141.6.69: нива, собственост на Община Видин, площ преди промяната: 887 кв. м, площ след промяната: 877 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 36141.6.72: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 226 кв. м, площ след промяната: 235 кв. м.

2. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 36141.6.54: площ: 391 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 36141.6.55: площ: 160 кв. м, нива, собственост на Община Видин;

поземлен имот с идентификатор 36141.6.67: площ: 1319 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 36141.6.68: площ: 146 кв. м, нива, собственост на X.X.X..

II. С. Синаговци, EKATTE 66473, община Видин, одобрени със Заповед № РД-18-685 от 13.03.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 66473.141.500: площ: 5433 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 66473.141.501: площ: 2840 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 66473.141.502: площ: 77 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 66473.141.503: площ: 1364 кв. м, пясъци, собственост на Община Видин;

поземлен имот с идентификатор 66473.230.200: площ: 812 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 66473.20.66: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 49 810 кв. м, площ след промяната: 47 977 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66473.20.67: нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3623 кв. м, площ след промяната: 3550 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66473.60.426: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 4063 кв. м, площ след промяната: 1709 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66473.99.1: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 17 887 кв. м, площ след промяната: 17 346 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66473.99.173: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5094 кв. м, площ след промяната: 2121 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66473.141.1: за друг вид застрояване, Михалаки Георгиево, площ преди промяната: 10 945 кв. м, площ след промяната: 6471 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66473.141.63: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 2570 кв. м, площ след промяната: 1722 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66473.141.165: пясъци, собственост на Община Видин, площ преди промяната: 5464 кв. м, площ след промяната: 5087 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66473.141.418: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Видин, площ преди промяната: 78 кв. м, площ след промяната: 559 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66473.141.423: пясъци, собственост на Община Видин, площ преди промяната: 8815 кв. м, площ след промяната: 7669 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66473.141.9901: за друг вид застрояване, Михалаки Георгиево, площ преди промяната: 144 475 кв. м, площ след промяната: 146 085 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66473.231.433: гробищен парк, собственост на Община Видин, площ преди промяната: 1348 кв. м, площ след промяната: 1175 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66473.480.1: нива, Държавен поземлен фонд, площ преди промяната: 998 кв. м, площ след промяната: 851 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66473.480.2: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 5001 кв. м, площ след промяната: 5001 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66473.505.8: нива, собственост на Община Видин, площ преди промяната: 71 104 кв. м, площ след промяната: 70 546 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66473.790.177: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 21 882 кв. м, площ след промяната: 21 641 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 66473.141.27: площ: 307 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 66473.141.28: площ: 392 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС.

III. С. Слана бара, EKATTE 67180, община Видин, одобрени със Заповед № РД-18-719 от 14.03.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 67180.3.100: площ: 1453 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Видин;

поземлен имот с идентификатор 67180.3.216: площ: 169 777 кв. м, водно течение, река, собственост на МЗХ;

поземлен имот с идентификатор 67180.45.100: площ: 17 021 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на МРРБ;

поземлен имот с идентификатор 67180.45.101: площ: 37 515 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на МРРБ;

поземлен имот с идентификатор 67180.45.102: площ: 1950 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на МРРБ;

поземлен имот с идентификатор 67180.48.100: площ: 2438 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Видин;

поземлен имот с идентификатор 67180.48.101: площ: 11 737 кв. м, пасище, собственост на Община Видин;

сграда с идентификатор 67180.13.25.1: площ: 53 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 67180.13.25.2: площ: 16 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 67180.3.25: лозе, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1066 кв. м, площ след промяната: 1059 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67180.3.26: лозе, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1384 кв. м, площ след промяната: 1087 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67180.3.27: лозе, собственост на X.X.X.-X., площ преди промяната: 1331 кв. м, площ след промяната: 1098 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67180.3.28: лозе, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1346 кв. м, площ след промяната: 1166 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67180.3.29: лозе, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 626 кв. м, площ след промяната: 557 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67180.3.30: лозе, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1257 кв. м, площ след промяната: 1116 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67180.3.31: лозе, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 660 кв. м, площ след промяната: 585 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67180.3.32: лозе, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1258 кв. м, площ след промяната: 1188 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67180.3.215: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Видин, площ преди промяната: 8975 кв. м, площ след промяната: 5465 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67180.15.27: за друг вид производствен, складов обект, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗГ, площ преди промяната: 5112 кв. м, площ след промяната: 5252 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67180.47.39: за местен път, собственост на Км. Слана бара – пътища, площ преди промяната: 3407 кв. м, площ след промяната: 3024 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67180.48.1: пасище, собственост на Община Видин, площ преди промяната: 104 995 кв. м, площ след промяната: 83 458 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67180.48.78: за друг вид застрояване, собственост на Община Видин, площ преди промяната: 7423 кв. м, площ след промяната: 14 670 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67180.50.19: за друг вид производствен, складов обект, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3634 кв. м, площ след промяната: 3583 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 67180.3.22: площ: 14 747 кв. м, за друг вид застрояване, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 67180.3.83: площ: 4986 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Видин;

поземлен имот с идентификатор 67180.3.86: площ: 37 400 кв. м, водно течение, река, собственост на МЗХ;

поземлен имот с идентификатор 67180.3.87: площ: 12 939 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Видин;

поземлен имот с идентификатор 67180.45.52: площ: 56 406 кв. м, за местен път, собственост на Км. Слана бара – пътища;

поземлен имот с идентификатор 67180.47.43: площ: 132 601 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата чрез Министерството на земеделието, храните и горите;

поземлен имот с идентификатор 67180.50.67: площ: 758 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Видин.

IV. С. Търняне, EKATTE 73746, община Видин, одобрени със Заповед № РД-18-784 от 20.03.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 73746.9.22: пасище, собственост на Община, площ преди промяната: 793 кв. м, площ след промяната: 507 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73746.9.40: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Видин, площ преди промяната: 1263 кв. м, площ след промяната: 1130 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73746.9.110: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 789 кв. м, площ след промяната: 984 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73746.11.11: нива, собственост на „Бизнес устойчиво разитие 07“ – ЕООД, площ преди промяната: 6337 кв. м, площ след промяната: 6214 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73746.14.34: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Видин, площ преди промяната: 1892 кв. м, площ след промяната: 1693 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73746.17.76: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ, площ преди промяната: 51 110 кв. м, площ след промяната: 48 079 кв. м;

поземлен имот с идентификатор площ: пасище, собственост на община, площ преди промяната: 900 кв. м, площ след промяната: 706 кв. м.

2. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 73746.9.16: площ: 6806 кв. м, за друг вид застрояване, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 73746.9.42: площ: 258 кв. м, за местен път, собственост на Община Видин.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

6247

 

ЗАПОВЕД № КД-14-99 от 14 октомври 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-69513-23.04.2021 г., вх. № 09-69614-26.04.2021 г., вх. № 09-78632-3.09.2021 г. и вх. № 09-79393-16.09.2021 г. от СГКК – Видин, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Плешивец, EKATTE 56753, община Ружинци, одобрени със Заповед № РД-18-449 от 15.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 56753.15.2: за местен път, собственост на държавата, площ преди промяната: 29 190 кв. м, площ след промяната: 29 184 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.55.8: пасище, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 22 368 кв. м, площ след промяната: 22 472 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56 753.59.26: за складова база, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 4747 кв. м, площ след промяната: 3991 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.59.27: за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост, площ преди промяната: 2728 кв. м, площ след промяната: 2681 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.62.2: нива, общинска земя, площ преди промяната: 56 466 кв. м, площ след промяната: 56 409 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.62.6: пасище, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 824 кв. м, площ след промяната: 822 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.62.7: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 157 кв. м, площ след промяната: 154 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.63.57: нива, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 371 кв. м, площ след промяната: 370 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.63.58: нива, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 1646 кв. м, площ след промяната: 1645 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.63.69: за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост, площ преди промяната: 321 кв. м, площ след промяната: 510 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.63.72: за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост, площ преди промяната: 586 кв. м, площ след промяната: 113 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.67.1: скали, собственост на държавата, площ преди промяната: 45 261 кв. м, площ след промяната: 40 651 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.67.3: за друг вид застрояване, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 3772 кв. м, площ след промяната: 3256 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.67.4: нива, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 4213 кв. м, площ след промяната: 4082 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.68.79: за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост, площ преди промяната: 4539 кв. м, площ след промяната: 4649 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.68.81: за местен път, общинска собственост, площ преди промяната: 46 603 кв. м, площ след промяната: 43 562 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.94.14: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 598 кв. м, площ след промяната: 576 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.94.16: лозе, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 667 кв. м, площ след промяната: 614 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.94.21: за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост, площ преди промяната: 965 кв. м, площ след промяната: 999 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.94.24: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2320 кв. м, площ след промяната: 2271 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.94.25: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1362 кв. м, площ след промяната: 1350 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.94.35: за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост, площ преди промяната: 1104 кв. м, площ след промяната: 1099 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.95.55: пасище, собственост на Община Ружинци, площ: 24 776 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.100.1: дере, общинска собственост, площ преди промяната: 3899 кв. м, площ след промяната: 3657 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.100.6: нива, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 4409 кв. м, площ след промяната: 4257 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.100.25: пасище, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 3476 кв. м, площ след промяната: 3378 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.100.37: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6593 кв. м, площ след промяната: 6516 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.100.38: пасище, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 14 238 кв. м, площ след промяната: 14 217 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.100.42: за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост, площ преди промяната: 2949 кв. м, площ след промяната: 2943 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.101.1: нива, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 616 кв. м, площ след промяната: 575 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.101.2: ливада, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 321 кв. м, площ след промяната: 419 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.101.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1076 кв. м, площ след промяната: 1009 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.101.13: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 290 кв. м, площ след промяната: 285 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.101.14: нива, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 75 кв. м, площ след промяната: 38 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.101.15: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 401 кв. м, площ след промяната: 314 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.101.16: нива, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 1187 кв. м, площ след промяната: 1162 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.101.17: нива, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 1204 кв. м, площ след промяната: 1106 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.101.18: нива, собственост на Община Ружинци, площ: 680 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.101.20: нива, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 6806 кв. м, площ след промяната: 6566 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.101.122: за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост, площ преди промяната: 8448 кв. м, площ след промяната: 8437 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.104.1: друг вид земеделска земя, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 22 944 кв. м, площ след промяната: 22 791 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.104.4: за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост, площ преди промяната: 1270 кв. м, площ след промяната: 1265 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.130.22: пасище, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 1075 кв. м, площ след промяната: 551 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.130.23: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 736 кв. м, площ след промяната: 692 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.176.125: друг вид земеделска земя, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 7067 кв. м, площ след промяната: 5935 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.184.2: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната: 10 282 кв. м, площ след промяната: 10 249 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.184.3: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6001 кв. м, площ след промяната: 5004 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 56753.184.19: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на общинска обственост, площ преди промяната: 377 кв. м, площ след промяната: 225 кв. м.

2. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 56753.100.7: площ: 480 кв. м, нива, собственост на Община Ружинци;

поземлен имот с идентификатор 56753.101.19: площ: 83 кв. м, нива, собственост на Община Ружинци.

II. С. Тополовец, EKATTE 73924, община Ружинци, одобрени със Заповед № РД-18-450 от 15.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 73924.119.13: площ: 360 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ружинци;

поземлен имот с идентификатор 73924.129.42: площ: 20 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Ружинци;

поземлен имот с идентификатор 73924.155.21: площ: 1727 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 73924.116.13: нива, собственост на „Булрентал“ – ЕООД, площ преди промяната: 519 кв. м, площ след промяната: 457 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.116.14: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 518 кв. м, площ след промяната: 457 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.116.15: нива, собственост на „Силвия 7“ – ООД, площ преди промяната: 4172 кв. м, площ след промяната: 4077 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.116.17: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1002 кв. м, площ след промяната: 957 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.116.18: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7494 кв. м, площ след промяната: 7328 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.116.21: нива, собственост на „Булрентал“ – ЕООД, площ преди промяната: 2973 кв. м, площ след промяната: 2729 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.116.23: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 8219 кв. м, площ след промяната: 8053 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.116.24: нива, собственост на „Серес“ – АД, площ преди промяната: 8668 кв. м, площ след промяната: 8498 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.116.25: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 8524 кв. м, площ след промяната: 8360 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.116.27: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2295 кв. м, площ след промяната: 2224 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.116.28: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4420 кв. м, площ след промяната: 4319 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.116.29: нива, собственост на „Серес“ – АД, площ преди промяната: 10 013 кв. м, площ след промяната: 9703 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.116.33: нива, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 308 кв. м, площ след промяната: 281 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.116.34: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4247 кв. м, площ след промяната: 4123 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.116.35: нива, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 300 кв. м, площ след промяната: 191 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.116.40: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 3537 кв. м, площ след промяната: 3510 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.118.18: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3247 кв. м, площ след промяната: 3142 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.118.22: нива, собственост на „Булрентал“ – ЕООД, площ преди промяната: 681 кв. м, площ след промяната: 576 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.118.23: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 682 кв. м, площ след промяната: 574 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.118.24: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4869 кв. м, площ след промяната: 4735 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.118.25: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4132 кв. м, площ след промяната: 4010 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.118.26: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1644 кв. м, площ след промяната: 1435 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.118.29: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1665 кв. м, площ след промяната: 1460 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.118.35: нива, собственост на „Булрентал“ – ЕООД, площ преди промяната: 758 кв. м, площ след промяната: 644 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.119.6: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 967 кв. м, площ след промяната: 613 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.119.8: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 4141 кв. м, площ след промяната: 4048 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.119.10: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 3443 кв. м, площ след промяната: 1049 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.128.2: зеленчукова градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 898 кв. м, площ след промяната: 803 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.128.3: зеленчукова градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1430 кв. м, площ след промяната: 1431 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.128.4: зеленчукова градина, собственост на „Серес“ – АД, площ преди промяната: 1202 кв. м, площ след промяната: 1087 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.128.5: зеленчукова градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1820 кв. м, площ след промяната: 1486 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.128.6: зеленчукова градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1022 кв. м, площ след промяната: 1001 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.129.18: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1593 кв. м, площ след промяната: 1563 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.129.33: пасище, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 3596 кв. м, площ след промяната: 3183 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.132.1: пасище, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 2201 кв. м, площ след промяната: 2198 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.132.2: пасище, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 2348 кв. м, площ след промяната: 731 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.132.8: нива, собственост на X.X. Ж. Любенов, площ преди промяната: 898 кв. м, площ след промяната: 892 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.132.9: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 813 кв. м, площ след промяната: 804 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.133.74: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 5248 кв. м, площ след промяната: 3866 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.155.1: нива, собственост на X.X.X., площ: 4998 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.155.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5003 кв. м, площ след промяната: 5004 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.155.10: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 32 689 кв. м, площ след промяната: 32 689 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.155.19: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 1887 кв. м, площ след промяната: 1811 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.158.71: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2054 кв. м, площ след промяната: 2053 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.158.75: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1689 кв. м, площ след промяната: 883 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 73924.158.76: нива, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 3279 кв. м, площ след промяната: 3238 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 73924.119.11: площ: 386 кв. м, за местен път, собственост на Община Ружинци;

поземлен имот с идентификатор 73924.119.12: площ: 5055 кв. м, за местен път, собственост на Община Ружинци;

поземлен имот с идентификатор 73924.124.1: площ: 960 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 73924.124.29: площ: 1084 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 73924.128.1: площ: 390 кв. м, пасище, собственост на Кметство с. Тополовец.

III. С. Бело поле, EKATTE 03678, община Ружинци, одобрени със Заповед № РД-18-538 от 23.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 03678.97.17: площ: 265 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 03678.104.10: площ: 4769 кв. м, пасище, собственост на Община Ружинци;

поземлен имот с идентификатор 03678.110.11: площ: 2456 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 03678.112.9: площ: 678 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 03678.85.1: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 472 315 кв. м, площ след промяната: 471 942 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.85.34: пясъци, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 14 939 кв. м, площ след промяната: 14 239 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.85.36: дере, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 4851 кв. м, площ след промяната: 3204 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.85.37: пасище, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 4488 кв. м, площ след промяната: 4836 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.85.38: пасище, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 3040 кв. м, площ след промяната: 812 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.85.39: нива, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 14 826 кв. м, площ след промяната: 14 319 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.85.40: дере, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 15 277 кв. м, площ след промяната: 15 197 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.85.45: пасище, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 89 361 кв. м, площ след промяната: 73 937 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.85.64: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 2329 кв. м, площ след промяната: 1096 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.88.21: пасище, общинска земя, площ преди промяната: 29 416 кв. м, площ след промяната: 27 992 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.94.1: пасище, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 90 266 кв. м, площ след промяната: 91 753 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.95.1: нива, общинска земя, площ преди промяната: 9552 кв. м, площ след промяната: 8887 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.95.29: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 11 146 кв. м, площ след промяната: 10 991 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.95.220: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 2478 кв. м, площ след промяната: 2450 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.97.1: пясъци, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 2434 кв. м, площ след промяната: 2216 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.97.5: пасище, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 6399 кв. м, площ след промяната: 4462 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.97.271: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 14 703 кв. м, площ след промяната: 14 556 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.103.1: зеленчукова градина, собственост на X.X.X., площ: 903 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.103.13: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 1163 кв. м, площ след промяната: 1230 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.104.1: пясъци, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 10 989 кв. м, площ след промяната: 11 130 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.104.2: пасище, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 32 399 кв. м, площ след промяната: 14 748 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.104.3: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 3977 кв. м, площ след промяната: 3805 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.104.4: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 2055 кв. м, площ след промяната: 1926 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.104.8: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 6462 кв. м, площ след промяната: 6999 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.110.4: нива, собственост на „Булрентал“ – ЕООД, площ: 64 532 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.110.9: за местен път, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 13 546 кв. м, площ след промяната: 13 448 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.110.10: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 162 кв. м, площ след промяната: 115 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.111.102: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 3237 кв. м, площ след промяната: 3089 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.112.3: пясъци, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 5120 кв. м, площ след промяната: 7011 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.112.7: нива, собственост на Община Ружинци, площ: 4701 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.113.25: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 2760 кв. м, площ след промяната: 2679 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.121.33: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5573 кв. м, площ след промяната: 5744 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.121.34: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 1305 кв. м, площ след промяната: 1602 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.131.14: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 18 437 кв. м, площ след промяната: 18 425 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.204.1: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 11 671 кв. м, площ след промяната: 6778 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.204.15: голина, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 26 066 кв. м, площ след промяната: 24 408 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03678.212.4: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 3293 кв. м, площ след промяната: 3144 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 03678.85.54: площ: 136 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 03678.111.8: площ: 917 кв. м, насип, насипище, собственост на държавата – МОСВ.

IV. С. Динково, EKATTE 21193, община Ружинци, одобрени със Заповед № РД-18-422 от 14.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 21193.50.16: площ: 117 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ружинци;

поземлен имот с идентификатор 21193.87.23: площ: 120 кв. м, нива, собственост на „Златия Агро“ – ЕООД.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 21193.50.5: нива, собственост на X.X.X., площ: 2498 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21193.50.6: нива, ДПФ, площ преди промяната: 1500 кв. м, площ след промяната: 1378 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21193.50.15: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 1119 кв. м, площ след промяната: 957 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21193.87.10: нива, собственост на „Агроенерджи Инвест“ – АДСИЦ, площ преди промяната: 5620 кв. м, площ след промяната: 3816 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21193.87.11: нива, собственост на „Златия Агро“ – ЕООД, площ преди промяната: 2750 кв. м, площ след промяната: 1469 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21193.87.12: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2909 кв. м, площ след промяната: 2895 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21193.88.26: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 279 кв. м, площ след промяната: 243 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21193.88.27: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 281 кв. м, площ след промяната: 154 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21193.88.28: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 280 кв. м, площ след промяната: 110 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21193.88.29: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 280 кв. м, площ след промяната: 111 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21193.88.30: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1144 кв. м, площ след промяната: 1045 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

6248

 

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ОБЛАСТ ЯМБОЛ

РЕШЕНИЕ № 541 от 30 септември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 и 9 от ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:

1. Приема доклад за изпълнение на общия устройствен план на община „Тунджа“ за периода от януари 2021 г. до юли 2021 г.

2. Одобрява частично изменение на общия устройствен план на община „Тунджа“.

Председател: Н. Славова

6272

694. – Националната музикална академия „Проф. X.X.“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство за заемане на академичната длъжност главен асистент по Тамбура и дирижиране на фолклорен състав – един, към катедра „Струнни инструменти“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Учебен отдел на НМА, София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94, тел. 02/44 09 747.

6261

206. – Институтът по молекулярна биология „X.X.X.“ при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Молекулярна биология“ за нуждите на лаборатория „Геномна стабилност“ – един, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21, ет. 4, тел. 872-80-50.

6250

75. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Боденец, община Мездра – 04827.32.370, 04827.64.9, 04827.65.3, 04827.64.49; за с. Крапец, община Мездра – 39483.20.181, 39483.20.182, 39483.21.7; за с. Лик, община Мездра – 43654.10.45, 43654.12.20, 43654.12.56, 43654.12.76, 43654.12.832; за с. Ослен Криводол, община Мездра – 54256.14.88, 54256.14.89, 54256.14.90, 54256.14.94, 54256.14.96, 54256.20.189, 54256.25.277, 54256.38.187, 54256.38.422, 54256.38.901, 54256.39.11, 54256.39.14, 54256.39.15, 54256.39.16, 54256.39.17, 54256.39.20, 54256.39.25, 54256.39.39, 54256.39.184, 54256.39.219, 54256.39.220, 54256.39.221, 54256.39.222, 54256.39.248, 54256.19.58, 54256.20.400, 54256.20.9, 54256.20.13, 54256.25.6; за с. Старо село, община Мездра – 69050.31.1, 69050.31.2, 69050.31.7, 69050.41.112, 69050.45.524, 69050.45.624, 69050.106.3, 69050.106.1, 69050.106.10, 69050.106.14, 69050.106.16, 69050.106.28, 69050.106.33, 69050.106.40, 69050.106.41, 69050.106.42; за с. Царевец, община Мездра – 78135.6.15, 78135.6.18, 78135.6.19, 78135.6.20, 78135.6.21, 78135.6.22, 78135.6.23, 78135.6.24, 78135.6.25, 78135.6.26, 78135.6.27, 78135.6.59, 78135.6.133, 78135.7.49, 78135.8.6, 78135.9.135, 78135.9.140, 78135.9.141, 78135.9.144, 78135.9.145, 78135.9.146, 78135.9.148, 78135.9.150, 78135.9.154, 78135.9.160, 78135.9.161, 78135.39.19, 78135.39.20, 78135.39.21, 78135.39.22, 78135.65.38, 78135.65.398, 78135.106.147, 78135.106.534, 78135.7.26. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

6242

75а. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Благово, община Монтана – 04251.21.76, 04251.21.81, 04251.22.20, 04251.28.16, 04251.29.32, 04251.75.10, 04251.79.10, 04251.108.48, 04251.108.49, 04251.109.78, 04251.34.64, 04251.21.82, 04251.21.73, 04251.21.67, 04251.21.2, 04251.21.66, 04251.57.67, 04251.55.100, 04251.56.1, 04251.106.31, 04251.106.45, 04251.75.18 , 04251.75.21, 04251.75.8, 04251.49.26, 04251.45.1, 04251.107.9, 04251.45.12, 04251.45.13, 04251.108.33, 04251.108.1, 04251.108.2; за с. Долно Белотинци, община Монтана – 03736.800.77, 03736.800.78, 03736.800.79, 03736.800.80, 03736.800.101, 03736.800.102, 03736.800.109, 03736.800.203, 03736.800.366, 03736.800.411, 03736.800.440, 03736.800.561, 03736.800.649, 03736.800.703, 03736.800.710, 03736.800.850, 03736.800.857, 03736.800.870, 03736.800.873, 03736.954.2, 03736.800.217, 03736.800.746, 03736.800.640, 03736.800.849, 03736.800.202, 03736.951.5, 03736.800.199, 03736.800.619, 03736.800.198, 03736.800.734, 03736.800.712, 03736.800.168, 03736.954.3, 03736.954.6, 03736.954.5, 03736.800.83, 03736.800.537, 03736.800.110, 03736.800.81, 03736.800.2, 03736.800.74, 03736.800.858, 03736.800.859, 03736.925.429, 03736.915.229, 03736.915.230, 03736.800.744, 03736.800.743; за с. Студено буче, община Монтана – 70113.14.16, 70113.14.20, 70113.17.6, 70113.23.23, 70113.37.24, 70113.47.28, 70113.48.2, 70113.48.16, 70113.48.17, 70113.48.19, 70113.48.49, 70113.209.3, 70113.209.4, 70113.18.6, 70113.18.29; за с. Горно Озирово, община Вършец – 16866.30.131, 16866.39.3, 16866.39.22, 16866.39.45, 16866.39.46, 16866.85.1, 16866.96.131, 16866.96.130; за с. Долно Озирово, община Вършец – 22747.13.6, 22747.13.7, 22747.13.17, 22747.13.101, 22747.38.3, 22747.38.6, 22747.38.21, 22747.47.15, 22747.65.1, 22747.65.33, 22747.65.34, 22747.65.52, 22747.65.82, 22747.65.91, 22747.65.97, 22747.65.114, 22747.65.200, 22747.65.203, 22747.76.1, 22747.76.2, 22747.76.3, 22747.77.1, 22747.77.2, 22747.77.18, 22747.93.1, 22747.93.2, 22747.93.3, 22747.93.5, 22747.93.7, 22747.93.8, 22747.93.9, 22747.93.11, 22747.93.13, 22747.93.99, 22747.93.100, 22747.93.4; за с. Стояново, община Вършец – 69537.14.89, 69537.27.44, 69537.27.58. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Монтана. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

6243

75б. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землищата на с. Боденец, с. Крапец, с. Лик, с. Ослен Криводол, с. Старо село и с. Царевец, община Мездра, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца.

6244

75в. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Монтана, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Благово, с. Долно Белотинци и с. Студено буче, община Монтана, с. Горно Озирово, с. Долно Озирово и с. Стояново, община Вършец, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Монтана.

6245

684. – Община Костинброд, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 13 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за подземно трасе на водопровод към обект „Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община, от мрежата на „Софийска вода“ – АД, на територията на община Костинброд“. Проектната документация е изложена за разглеждане в Община Костинброд. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6270

263. – Община Котел на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за трасе на ел. кабел за захранване с ел. енергия на ПИ с идентификатор 36681.50.2 по КК на с. Катунище, област Сливен. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6223

264. – Община Котел на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за трасе на ел. кабел за захранване с ел. енергия на ПИ с идентификатор 36681.50.1 по КК на с. Катунище, област Сливен. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6224

35. – Община Куклен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нов път КЦМ с приблизителна дължина 700 м, засягащ ПИ с идентификатори 40467.11.539; 40467.11.499; 40467.11.447; 40467.11.394; 40467.11.386, 40467.11.382; 40467.11.384“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

6264

60. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 551 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземен оптичен кабел от с. Окоп до с. Ханово, община „Тунджа“, област Ямбол. Трасето на подземния оптичен кабел преминава в землището на с. Окоп през поземлен имот с идентификатор 53480.33.78 с НТП – местен път, публична общинска собственост. В землището на с. Ханово трасето на оптичния кабел преминава през поземлен имот с идентификатор 77150.15.188 с НТП – местен път, публична общинска собственост, съгласно приетите и одобрени графични части, неразделна част от решението. Дължината на трасето е 2760,40 м, от които 1191,50 м през землището на с. Окоп и 1568,90 м през землището на с. Ханово, съгласно приетите и одобрени графични части, неразделна част от решението. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.

6273

61. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 552 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземен оптичен кабел от с. Кукорево до с. Окоп, община „Тунджа“, област Ямбол. Трасето на подземния оптичен кабел преминава в землището на с. Кукорево през поземлени имоти с идентификатори 40484.3.166, 40484.3.179, 40484.3.180, 40484.8.57, 40484.8.302, 40484.8.61, 40484.11.104, 40484.15.92, 40484.15.87 и 40484.15.96 с НТП – полски пътища, публична общинска собственост, през поземлен имот с идентификатор 40484.500.22 – второстепенна улица – публична общинска собственост, през поземлени имоти с идентификатори 40484.6.129, 40484.11.161 и 40484.13.128 с НТП – дере, публична общинска собственост, и през поземлен имот с идентификатор 40484.13.300 с НТП – пасище, публична общинска собственост. В землището на с. Окоп трасето на оптичния кабел преминава през поземлени имоти с идентификатори 53480.36.57, 53480.36.26 и 53480.37.37 с НТП – полски пътища, публична общинска собственост, съгласно приетите и одобрени графични части, неразделна част от решението. Дължината на трасето е 5027,60 м, от които 3866,40 м през землището на с. Кукорево и 1161,20 м през землището на с. Окоп, съгласно приетите и одобрени графични части, неразделна част от решението. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.

6274

Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289 от ГПК съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през декември 2021 г. ще се разгледат посочените по-долу дела по отделения и дати, както следва:

НА 1.12.2021 Г. ОТ 11 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 3078/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3216/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Благоевград, пл. Георги Измирлиев 9, срещу Гюлфие Ибрахим Даракчи, с. Брезница, област Благоевград, ул. Бели брег 14; Реджеп Хюсен Даракчи, с. Брезница, област Благоевград, 1 ул. Бели брег 14, и контролираща страна Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2.

Четвърто гражданско отделение, 3306/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1362/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Габрово 2, подн. А, ет. 3.

Четвърто гражданско отделение, 4050/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 15049/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от СД „Стела – 91 – Каралюцканова и сие“ чрез адвокат X.X., София, ул. Солунска 52, ет. 2, ап. 5, Адвокатско дружество Гергьовски, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Георги С. Раковски 86, вх. А, ет. 1, ап. 3.

Четвърто гражданско отделение, 4163/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1350/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.-Палазова, Варна, ж.к. Чайка, бл. 17, вх. Б, ет. 2, ап. 24.

Четвърто гражданско отделение, 10/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 15868/2016 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, ж.к. Разсадника – Коньовица, бл. 29, вх. Г, ап. 10, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Патриарх Евтимий 36, вх. А, ет. 4, ап. 23; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Патриарх Евтимий 36, вх. А, ет. 4, ап. 23.

Четвърто гражданско отделение, 236/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 183/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 1, ет. 1, офис 1, срещу сдружение „Национална развъдна асоциация по пчеларство“ чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Славянска 38, ет. 1, офис 1; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Братя Миладинови 10, партер.

Четвърто гражданско отделение, 599/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1294/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат X.X.X., София, бул. Патриарх Евтимий 82, срещу „Български пощи“ – ЕАД, чрез адвокат X.X.X., София, ул. Христаки Павлович 15, ет. 1, ап. 1Б.

На 2.12.2021 Г. ОТ 10 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 2953/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 25/2020 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Русе 27А, срещу Дирекция „Социално подпомагане“, Варна, ул. Ген. Колев 96; X.X.X., с. Цонево, ул. Четиридесет и осма, 52; X.X.X. чрез особен представител X.X., Варна, ул. Юджин Скайлер 24.

Трето гражданско отделение, 1112/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 520/2020 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от ОТП „Факторинг България“ – ЕАД, чрез юрисконсулт X.X., Хасково, пл. Свобода 9, ет. 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Преслав 35, офис 2.

Трето гражданско отделение, 1160/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1793/2020 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Й. Груев 38, ет. 2; X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Й. Груев 3, срещу „Контролно-заваръчни устройства“ (КЗУ) – АД, чрез адвокат X.X., Пловдив, бул. Дунав 51, ет. 5, офис 21.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 4000/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 125/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Лайош Кошут 13, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Владислав Варненчик 106, ет. 1 ,офис 3, Адвокатско дружество „Гонов и партньори“ и страна Дирекция „Социално подпомагане Варна“, ул. Георги С. Раковски 62, Варна.

НА 6.12.2021 Г. ОТ 10 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 479/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 16501/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, ул. Битоля 18, вх. В, ап. 45, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Ивайло 12, ет. 3, ап. 8.

НА 6.12.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 630/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2633/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Кооперация „Централен кооперативен съюз“ чрез адвокат X.X., София, бул. Патриарх Евтимий 31, ет. 3, срещу X.X.X. и X.X.X., синдици на „Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10; „Ню трейд груп“ – АД, чрез адвокат X.X., София, бул. България 56А, ет. 3, офис 3.

Първо търговско отделение, 942/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2935/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от „ДН-Авто“ – ООД, с управител X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Стефан Караджа 22, ет. 2, ап. 9, срещу „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, София, бул. Н. Вапцаров 55; X.X.X. – синдик на „ДН-Авто“ – ООД (в несъстоятелност), София, ул. Брегалница 38-40, ап. 3.

Първо търговско отделение, 1708/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5687/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж.к. Люлин, бл. 385, вх. А, партер; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж.к. Люлин, бл. 385, вх. А, партер; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж.к. Люлин, бл. 385, вх. А, партер; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж.к. Люлин, бл. 385, вх. А, партер; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж.к. Люлин, бл. 385, вх. А, партер, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, с изпълнителни директори X.X.X. и X.X.X., София, бул. Джеймс Баучер 87.

Първо търговско отделение, 1724/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5808/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Линкос“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, бул. Пенчо Славейков 6, ет. 2, ап. 6, срещу Фонд „Научни изследвания“ чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 16, ет. 4, ап. 8.

Първо търговско отделение, 2415/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2623/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Изгрев“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Ген. Й. Гурко 49А, ет. 3, ап. 7, срещу Народното събрание на Република България, София, пл. Народно събрание 2; Агенция за публични предприятия и контрол, София, ул. Врабча 23.

НА 6.12.2021 Г. ОТ 11 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 512/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1432/2020 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Братя Миладинови 3, вх. А, ап. 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Йордан Стателов 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Йордан Стателов 1.

Четвърто гражданско отделение, 682/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2330/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, Варна, Варна Тауърс-Г, бул. Владислав Варненчик 258, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Хан Кубрат 9 Б/В.

Четвърто гражданско отделение, 937/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 533/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от Столична община, София, ул. Московска 33, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 1А, ет. 4, кантора 416.

Четвърто гражданско отделение, 1445/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 995/2020 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Добрич, ул. Иван Пенаков 9, ет. 3, офис 13, срещу „Водоснабдяване и канализация Добрич“ – АД, Добрич, бул. Трети март 59.

НА 7.12.2021 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 822/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 21/2020 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Васил Левски 27, вх. Г, ап. 2, срещу „Дунавия“ – АД (в несъстоятелност), чрез адвокат X.X., София, ул. Христо Белчев 9, ет. 1.

Първо гражданско отделение, 1368/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 891/2020 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Червен бряг, ул. Стефан Караджа, бл. 130, вх. А, ет. 1, ап. 3, срещу Община Червен бряг, Червен бряг, ул. Антим І № 1.

Първо гражданско отделение, 1693/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 509/2019 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Църковна независимост 3, офис 4, срещу Хъфан Ибадула Ахмед чрез адвокат X.X., Русе, ул. Света гора 7; Леман Реджеб Ахмед чрез адвокат X.X., Русе, ул. Света гора 7.

Първо гражданско отделение, 2046/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 166/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от Беатрис Фред Кранц чрез адвокат X.X.X., София, ул. Лавеле 38, ет. 2, ап. 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Цар Самуил 26, ет. 3, ап. 18.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 1871/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 173/2021 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Фредерик Жолио-Кюри 18, ет. 3, офис 7, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Княз Богориди 5, ет. 2.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 1435/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 11122/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Осогово 50, ет. 2, ап. 6; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Осогово 50, ет. 2, ап. 6, срещу ЗК „Уника“ – АД, София, бул. Тодор Александров 18.

Второ търговско отделение, 1706/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 6780/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от Дейвид Греъм Карингтън чрез адвокат Дънкан Уолъс, София, ул. Позитано 8, ет. 5, офис 10, срещу „УниКредит Булбанк“ – АД, София, пл. Света Неделя 7.

Второ търговско отделение, 2082/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 121/2020 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Недживан Реджеб Ахмед чрез адвокат X.X.X., Добрич, бул. Двадесет и пети септември 52, ет. 2, офис 10 – 11, срещу Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и здраве“ – АД, София, бул. Г. М. Димитров 1.

НА 7.12.2021 Г. ОТ 10 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 508/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1459/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, София, бул. Мария-Луиза 110, срещу „РМ – Титан Секюрити“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 67, ет. 1.

Четвърто гражданско отделение, 763/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3263/2020 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Рудник „Трояново – 1“ – с. Трояново, клон на „Мини Марица-изток“ – ЕАД, чрез юрисконсулт X.X.X., Раднево, ул. Георги Димитров 13, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Стара Загора, ул. Захари Княжески 71, ет. 2, офис 14.

НА 7.12.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 2147/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1640/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу ЗАД „Алианц България“ – АД, София, бул. Ал. Дондуков 47.

Второ търговско отделение, 2404/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 49/2020 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Лайош Кошут 9, ап. 16, срещу „Виктория принт“ – ООД, чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Климент Охридски 1, ет. 3.

Второ търговско отделение, 2501/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 897/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Орион 2001“ – ООД (в несъстоятелност), чрез адвокат X.X., София, ул. Лайош Кошут 22, ет. 1, ап. 2, срещу „Орион инвест“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Света София 8, ет. 1, офис 1.

НА 8.12.2021 Г. ОТ 10 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 438/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 858/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. България 58, бл. С, ет. 1, офис 1; X.X.X. чрез адвокат Бохос Кеворкян, София, ул. Христо Белчев 8 А, ет. 1, ап. 4; X.X.X. чрез адвокат Бохос Кеворкян, София, ул. Христо Белчев 8А, ет. 1, ап. 4, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 7, ет. 2, офис 5 – 6; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Г. С. Раковски 92; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 1, ет. 1, кантора 106; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 1, ет. 1, кантора 106; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Витоша 38.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 3992/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 362/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Княз Борис І № 51, ет. 2, ап. 5, срещу „Нирвана“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X., София, бул. Цар Освободител 8.

Трето гражданско отделение, 131/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 219/2020 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Дженерали Застраховане“ – АД, София, бул. Княз Дондуков 68; МБАЛ „Добрич“ – АД, чрез адвокат X.X.-Куцарова, Варна, бул. Владислав Варненчик 106, офис 1; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Добрич, ул. Независимост 2, подн. А, ет. 3, кантора 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Александър Константинов 16, ет. 3, офис 9Б; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Александър Константинов 16, ет. 3, офис 9Б.

Трето гражданско отделение, 652/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2682/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Презвитер Козма 12.

Трето гражданско отделение, 709/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2374/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Георги Живков 22, партер – вътрешен двор, АД „X.X., Гетев, Ганчев и партньори“.

Трето гражданско отделение, 973/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 409/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 36, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Самуил 26-А, партер.

Трето гражданско отделение, 1296/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 595/2020 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от ЕТ „X.X. – Вики 45“ чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Георги С. Раковски 15, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Георги С. Раковски, бл. 1, офис 6.

Трето гражданско отделение, 1406/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 6075/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Административен съд – София-град, София, ул. Георги Вашингтон 17; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж.к. Левски Г, бл. 5, вх. Ж, ет. 4, ап. 181, и контролираща страна Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2.

НА 9.12.2021 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 62/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 434/2019 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, ет. 1, офис 2, срещу Сали Сеид Сеидали чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Преслав 24, ет. 2, офис 1, и трета страна Община Хасково, пл. Общински 1, Хасково.

Първо гражданско отделение, 1431/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 108/2020 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Силистра, ул. Генерал Скобелев 18, вх. А, ет. 1, ап. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Разград, ул. Цар Асен 10, ет. 1, офис 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Разград, ул. Цар Асен 10, ет. 1, офис 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., с. Вонеща вода, област Велико Търново, в.з. Рашевски дол № 19; X.X.X., Белица, ул. Десети май 62; X.X.X., Долни Дъбник, ул. Гео Милев 10; X.X.X., Силистра, бул. Македония 78, ет. 6, ап. 18; X.X.X., Русе, ул. Михаил Хаджикостов 6, вх. 4, ет. 2, ап. 6; X.X.X., Русе, ул. Михаил Хаджикостов 6, вх. 4, ет. 2; X.X.X., Русе, ул. Гюргево 1, вх. 2, ет. 6, ап. 5.

Първо гражданско отделение, 2334/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 485/2020 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Драган Цанков 20, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Драган Цанков 20, ет. 1, срещу „Елме“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Възраждане 1, вх. А.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 3890/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 603/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Аграрен университет – Пловдив, чрез адвокат X.X., Пловдив, бул. Шести септември 161, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Антим І № 49.

Четвърто гражданско отделение, 623/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2472/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Георги Раковски 24, партер.

Четвърто гражданско отделение, 760/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2326/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Лено“ – АД, чрез адвокат X.X., Пловдив, бул. Марица 154, ет. 11, срещу ЕТ X.X.X. с фирма „Марто – X.X.“ чрез адвокат X.X.X., София, ул. Любата 4 – 6, ет. 1, офис.

Четвърто гражданско отделение, 838/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 701/2020 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от „Е. Миролио“ – ЕАД, чрез адвокат X.X., Сливен, бул. Цар Освободител (Ленин), бл. 30, ет. 2, ап. 4, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 1, офис 6.

Четвърто гражданско отделение, 911/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 222/2020 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Васил Левски 21 (адвокатска кантора), срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39, партер.

НА 9.12.2021 Г. ОТ 10 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 970/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 438/2020 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, офис 207; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, офис 207, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Троян, област Ловеч, ул. Ангел Кънчев 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., Троян, област Ловеч, ул. Ангел Кънчев 4.

НА 9.12.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 2068/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5087/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от „МВ Трейдинг-2008“ – ЕООД, Перник, ул. Втора 1, срещу X.X.X. и X.X.X. в качеството им на синдици на „КТБ“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10.

НА 13.12.2021 Г. ОТ 9 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 3471/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3563/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Столична община, район „Връбница“, София, бул. Хан Кубрат, бл. 328, вх. Б, чрез главен юрисконсулт X.X., срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Бачо Киро 5, вх. А, ет. 2, ап. 9; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Бачо Киро 5, вх. А, ет. 2, ап. 9; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Бачо Киро 5, вх. А, ет. 2, ап. 9; X.X.X., чрез законен представител X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Бачо Киро 5, вх. А, ет. 2, ап. 9; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Бачо Киро 5, вх. А, ет. 2, ап. 9; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Бачо Киро 5, вх. А, ет. 2, ап. 9; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Бачо Киро 5, вх. А, ет. 2, ап. 9; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Бачо Киро 5, вх. А, ет. 2, ап. 9; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Бачо Киро 5, вх. А, ет. 2, ап. 9; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Бачо Киро 5, вх. А, ет. 2, ап. 9; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Бачо Киро 5, вх. А, ет. 2, ап. 9; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Бачо Киро 5, вх. А, ет. 2, ап. 9; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Бачо Киро 5, вх. А, ет. 2, ап. 9.

Второ гражданско отделение, 1313/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 282/2020 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Дупница, ул. Солун 2, ет. 3, кантора 18, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Дупница, ул. Солун 2, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Дупница, ул. Солун 2, ет. 2.

Второ гражданско отделение, 1394/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2702/2020 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Фредерик Жолио-Кюри 26.

Второ гражданско отделение, 2208/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2787/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X.-X., Бургас, ул. Пиротска 29, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1.

Второ гражданско отделение, 2851/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 371/2020 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от X.X.X.-X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Ами Буе 18, вх. В; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Ами Буе 18, вх. В; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Ами Буе 18, вх. В; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Ами Буе 18, вх. В, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, офис 207; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ловеч, ул. Търговска 22; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ловеч, ул. Търговска 22; Община Ловеч, ул. Търговска 22, Ловеч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 613/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3433/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Балкан Ерма“ – ЕООД, Перник, ул. Кракра, бл. 52, вх. А, ет. 2, ап. 3, срещу X.X.X. и X.X.X. като синдици на „КТБ“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10.

Първо търговско отделение, 1023/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1686/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Агенция за събиране на вземания“ – ЕАД, София, бул. Д-р X.X. 25, офис сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, срещу Румешкани Касем Касем чрез особен представител X.X., Варна, ул. Подвис, бл. 31, вх. А, ап. 104; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Софроний Врачански 6, ет. 2, офис 2.

Първо търговско отделение, 2108/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 113/2020 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „УП България 1“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, бул. Никола Й. Вапцаров 55, офис Парк Експо 2000, сграда Фаза 4, ет. 1, срещу „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 22, ет. 2, и трета страна „Национална електрическа компания“ – ЕАД, София, ул. Триадица 8.

Първо търговско отделение, 2132/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 21/2019 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Топлофикация – Габрово“ – ЕАД, с изпълнителен директор X.X. чрез адвокат X.X., Габрово, ул. Евтим Дабев 8, ет. 2, срещу Община Габрово, пл. Възраждане 3, Габрово; ОУ „X.X.“, Габрово, пл. Възраждане 3; ДГ „Слънце“, Габрово, пл. Възраждане 3; Дом на хумора и сатирата, Габрово, пл. Възраждане 3; X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., Габрово, бул. Стефан Караджа 7, ет. 5, ап. 15; X.X.X., Габрово, бул. Стефан Караджа 7, ет. 5, ап. 15; X.X.X., Габрово, ул. Младост 13, ап. 12; X.X.X., Габрово, ул. Орловска 87, ет. 9, ап. 58; X.X.X., Габрово, ул. Лазурна 1, подн. А, вх. А, ет. 1, ап. 1; X.X.X., Габрово, ул. Генерал Николов 2, ап. 13; X.X.X., Габрово, бул. Хемус 17, ап. 13; X.X.X., Габрово, ул. Морава 13, ет. 1, ап. 3; X.X.X., Габрово, ул. Морава 6, ет. 6, ап. 17; X.X.X., Габрово, ул. Александър Стамболийски 22, вх. Г, ап. 18; X.X.X., Габрово, ул. Д-р X.X. 17, ап. 1; X.X.X., Габрово, ул. Александър Стамболийски 22, вх. Г, ап. 8; X.X.X., Габрово, ул. Младост 2, ет. 6, ап. 18; X.X.X., Габрово, ул. Христо Смирненски 54, ет. 1, ап. 4; X.X.X., Габрово, ул. Свищовска 115, ет. 1, ап. 1; X.X.X., Габрово, ул. Свищовска 115, ет. 1, ап. 2; X.X.X., Габрово, ул. Д-р X.X. 26, бл. 20, вх. Г, ет. 1, ап. 3; X.X.X., Габрово, ул. Орловска 87, ет. 4, ап. 23; X.X.X., Габрово, ул. Свищовска 63, вх. Б, ет. 5, ап. 14; X.X.X., Габрово, ул. Генерал Николов 40, ет. 4, ап. 12; X.X.X., Габрово, ул. Любен Каравелов 15, вх. Б, ет. 3, ап. 5; X.X.X., Габрово, ул. Селемица 1, ап. 5; X.X.X., Габрово, ул. Свищовска 63, подн. А, ет. 6, ап. 15; X.X.X., Габрово, ул. Свищовска 63, подн. А, ет. 4, ап. 11; X.X.X., Габрово, ул. Чумерна 25; X.X.X., Габрово, ул. Морава 2, ет. 3, ап. 7; X.X.X., Габрово, ул. Скобелевска 28, подн. А, ет. 3, ап. 13; X.X.X., Габрово, ул. Бойката 36; X.X.X., Габрово, ул. Свищовска 73, ап. 21; X.X.X., Габрово, ул. Младост 19, ап. 26; X.X.X., Габрово, ул. Д-р X.X. 13, ет. 2, ап. 6; X.X.X., Габрово, ул. Морава 8, ет. 5, ап. 13; X.X.X., Габрово, ул. Христо Смирненски 16, ап. 1; X.X.X., Габрово, ул. Младост 27, ет. 1, ап. 2; X.X.X., Габрово, ул. Свищовска 115, ет. 2, ап. 4; X.X.X., Габрово, ул. Свищовска 70, вх. А, ет. 2, ап. 4; X.X.X., Габрово, ул. Д-р X.X. 15, ет. 4, ап. 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., Габрово, ул. Белорусия 1, вх. А, ет. 4, ап. 20; X.X.X., Габрово, ул. Младост 29, ап. 15; X.X.X., Габрово, ул. Младост 10, вх. Б, ет. 2, ап. 2; X.X.X., Габрово, ул. Младост 29, ет. 4, ап. 12; X.X.X., Габрово, ул. Александър Стамболийски 22, вх. Г, ет. 4, ап. 12; X.X.X., Габрово, ул. Александър Стамболийски 22, вх. В, ет. 1, ап. 3; X.X.X., Габрово, ул. Младост 29, ет. 4, ап. 11; X.X.X., Габрово, ул. Александър Стамболийски 22, вх. Г; X.X.X., Габрово, ул. Антим І № 17, ет. 3, ап. 8; X.X.X., Габрово, ул. Антим І № 17; X.X.X. чрез процесуален представител X.X., Габрово, ул. Найден Геров 26, вх. Б, ап. 3; X.X.X., Габрово, ул. Младост 27, ап. 13; X.X.X., Габрово, ул. Стефан Караджа, бл. 15; X.X.X., Габрово, ул. Свищовска 98, вх. В, ет. 6, ап. 16; X.X.X., Габрово, ул. Александър Стамболийски 22, вх. Г, ап. 13; X.X.X., Габрово, ул. Свищовска 106, вх. Г, ап. 13; X.X.X., Габрово, пл. Белорусия 2, вх. А; X.X.X., Габрово, ул. Младост 29, вх. В, ап. 21; X.X.X., Габрово, ул. Младост 27, вх. Б, ап. 5; X.X.X., Габрово, ул. Антим І № 4, вх. А, ап. 4; X.X.X., Габрово, ул. Генерал Николов 6, ет. 8, ап. 23; X.X.X., Габрово, ул. Свищовска 81, вх. В, ап. 6; X.X.X., Габрово, ул. Младост 27, вх. Б, ап. 6; X.X.X., Габрово, ул. Станционна 4, ап. 6; X.X.X., Габрово, ул. Генерал Николов 8, ет. 6, ап. 17; X.X.X., Габрово, ул. Генерал Николов 8, ет. 6, ап. 16; X.X.X., Габрово, бул. Стефан Караджа 19, ет. 2, ап. 17; X.X.X., Габрово, ул. Д-р X.X. 28, бл. 20, вх. В, ет. 5, ап. 15; X.X.X., Габрово, ул. Д-р X.X. 17, ет. 7, ап. 19; X.X.X., Габрово, ул. Тота Венкова 28, ет. 5, ап. 13; X.X.X., Габрово, бул. Стефан Караджа 21, ет. 7, ап. 13; X.X.X., Габрово, бул. Стефан Караджа 21, ет. 1, ап. 1; X.X.X., Габрово, ул. Младост 19, ет. 5, ап. 20; X.X.X., Габрово, ул. Антим І № 17, ет. 1, ап. 3; X.X.X., Габрово, ул. Антим І № 17, ет. 1, ап. 2; X.X.X., Габрово, ул. Свищовска 59, вх. В, ет. 3, ап. 7; X.X.X., Габрово, ул. Младост 21, ап. 21; X.X.X., Габрово, ул. Д-р X.X. 15, ап. 18; X.X.X., Габрово, ул. Тота Венкова 28, ет. 1, ап. 3; X.X.X., Габрово, ул. Свищовска 96, ет. 3, ап. 8; X.X.X., Габрово, ул. Селимица 1, ет. 3, ап. 8; X.X.X., Габрово, бул. Стефан Караджа 21, ет. 6, ап. 11; X.X.X., Габрово, бул. Стефан Караджа 21, ет. 6, ап. 12; X.X.X., Габрово, ул. Арх. X.X. 9, ет. 4, ап. 12; X.X.X., Габрово, пл. Белорусия 2, вх. В, ет. 4, ап. 9; X.X.X., Габрово, ул. Тота Венкова 28, ап. 19; X.X.X., Габрово, ул. Младост 27, ет. 3, ап. 7; X.X.X., Габрово, ул. Младост 27, ет. 2, ап. 4; X.X.X., Габрово, ул. Младост 10, ет. 3, ап. 8; X.X.X., Габрово, ул. Христо Смирненски 52, ап. 5; X.X.X., Габрово, пл. Белорусия 2, вх. Б, ап. 19; X.X.X., Габрово, ул. Орловска 87, ап. 95; X.X.X., Габрово, бул. Могильов 77, ет. 3, ап. 9.

Първо търговско отделение, 2217/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 185/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Лавеле 16, ет. 1, офис 103; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Съборна 4, вх. В, ет. 1, ап. 3, срещу „Лапис“ – ЕООД, с управител X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Лавеле 16, ет. 1, офис 102 – 103.

Първо търговско отделение, 2393/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 214/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Македония 12, ет. 3, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, София, бул. Джеймс Баучер 87.

НА 13.12.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 1715/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 769/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Химимпорт“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 9Б, ет. 3, офис 8, срещу „Корпоративна търговска банка“ (в несъстоятелност) със синдици X.X.X. и X.X.X., София, ул. Граф Игнатиев 10.

6153

Върховният касационен съд, търговска колегия, второ отделение, призовава X.X.X. с последен известен адрес гр. София, бул. Васил Левски № 93б, ет. 1, ап. 5, да се яви в съда на 17.11.2021 г. от 10 ч. като касатор по т. д. № 1405/2019 г., заведено от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. по чл. 45 ЗЗД. При неявяване делото ще бъде разгледано при условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.

6350

Административният съд – Благоевград, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Благоевград, с искане за обявяване нищожността или при условията на алтернативност – за отмяна на Наредбата за осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Благоевград, приета с Решение № 438 по протокол № 15 от заседание на Общинския съвет – Благоевград, на 24.10.2012 г., е образувано адм. д. № 660/2021 г. по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 3.12.2021 г. от 10,10 ч.

6260

Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Фондация „Гринберг“, ЕИК 205966183, против Правилата за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на община Малко Търново. По оспорването е образувано адм. д. № 2442/2021 г., което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.11.2021 г. от 10 ч.

6351

Административният съд – Ловеч, на основание чл. 218, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от В. И. П. с адрес: ***, Д. Ц. Ц. с адрес: ***, Б. Г. З. с адрес: ***, Ж. Ц. А. с адрес: ***, и Б. Ц. З. М. с адрес: ***, с която се оспорва Заповед № 212 от 8.04.2021 г. на кмета на община Тетевен, с която е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, в обхват: УПИ V-1344, кв. 146 по ПУП на гр. Тетевен, област Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 72343.500.8232 по КККР, и УПИ III – жилищен комплекс, с предмет на промяната ПИ с идентификатор 72343.500.1343 по КК, като се променя вътрешната регулационна линия между УПИ V-1344 и УПИ III – жилищен комплекс, кв. 146, и се поставя по имотните граници така, както са показани в КК. Променя се и уличната регулационна линия на УПИ V-1344 по улица с осови точки 44-42, съставляваща ПИ 72343.500.8043 по КККР, като се поставя по имотната граница. Променя се и отреждането на УПИ V-1344 от „за жилищно строителство“ в „за обслужващи обекти – автомивка и автосервиз“, така, както е показано с лилав и кафяв туш в ПР и предвиденото основно застрояване в рамките на ограничителната и задължителната линия на застрояване, показано с червен туш в ПЗ, със забележка предвид здравното заключение на РЗИ – гр. Ловеч: „При въвеждане на обекта в експлоатация да се извършат контролни измервания на еквивалентните нива на шум съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитаща степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите на оценка и вредните ефекти от шума върху здравето на населението в жилищната територия и в жилищните помещения на най-близко разположените жилищни сгради. Протоколите с получените резултати да се представят при приемане на обекта от общинската администрация.“, по която е образувано адм.д. № 195 по описа за 2021 г. на Административния съд – Ловеч. Заинтересуваните лица могат да подадат молба за конституиране като ответници по адм.д. № 195/2021 г. на Административния съд – Ловеч, в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

6262

Административният съд – София област, тричленен състав, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, по протест на областния управител на Софийска област е образувано адм. дело № 1040/2021 г. по описа на съда, насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 17.11.2021 г. от 10 ч., с който се оспорва като незаконосъобразен Правилникът за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в община Елин Пелин, приет с Решение № 39 по протокол № 5 от 30.01.2020 г. на Общинския съвет – Елин Пелин. Развиват се съображения за съществени нарушения на административнопроизводствените правила при приемане на оспорения правилник и материална незаконосъобразност.

6318

Административният съд – Стара Загора, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от X.X.X. и е образувано адм. д. № 338/2021 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, с искане за обявяване нищожността на Решение № 1115 по протокол № 25 от проведено на 28.09.2017 г. заседание на Общинския съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за квартал/парк „Бедечка“ при граници: юг – ул. Христина Морфова, север – алеята към предприятие „Труд“, запад – ул. Иван Вазов, изток – ул. Хан Тервел, в частта, засягаща собствения на жалбоподателя имот – УПИ VI- 6196 с идентификатор 68850.513.6843 в кв. 810 по ПУП – ПРЗ от 2012 г. на кв. Бедечка, гр. Стара Загора. Указва, че заинтересованите лица могат да се конституират като ответници в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявления до съда със съдържание по чл. 218, ал. 5 и 6 при условията на чл. 7 от ЗУТ. Делото е насрочено за 7.12.2021 г. от 11 ч.

6311

Хасковският окръжен съд призовава по гр. д. № 486/2021 г. в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ Фам Дък Чунг, роден на 11.05.1976 г. в Република Виетнам, гражданин на Република Виетнам, с неизвестен адрес в България, да се яви в канцеларията на съда в гр. Хасково, бул. България № 144, за да получи препис от исковата молба и приложенията, подадена от Теодор Чунг Фам, с правно основание иск по чл. 71 и чл. 62, ал. 2 СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител.

6341

Благоевградският районен съд съобщава на X.X.X., с постоянен адрес гр. Кюстендил, ул. Гладстон № 35, да се яви в съда като ответница по гр. д. № 655/2021 г., заведено от X.X. с ЕГН ********** и с адрес гр. Кюстендил, ул. Гладстон № 35, ет. 1, с правно основание по чл. 49, ал. 1 от СК, за получаване на разпореждане по чл. 131 ГПК ведно с препис от исковата молба и приложенията към нея в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“. Ако въпреки публикацията ответницата не се яви в съда за получаване на съдебните книжа, съдът ще й назначи особен представител на разноски на ищеца.

6313

Районният съд – Брезник, гражданско направление, ІІ граждански състав, призовава Мухамад Самир, с неизвестен адрес в България и в чужбина, като ответник по гр. д. № 20211710100227/2021 г., заведено от X.X.X. с правно основание чл. 49 от СК, да се яви в канцеларията на съда в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ за връчване на препис от исковата молба и приложенията към нея. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

6312

Великотърновският районен съд уведомява X.X.X., роден на 4.06.1993 г., с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в двуседмичен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ в канцеларията на Великотърновския районен съд, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея по гр. д. № 1982/2021 г. по описа на съда, подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, София. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

6284

Дуловският районен съд уведомява Дениз Йълмаз, роден на 15.08.1995 г., с постоянен адрес Република Турция, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, че срещу него е заведено гр.д. № 436/2021 г. по описа на Дуловския районен съд от Байрие Кязим Яшар по чл. 49 от СК и че в деловодството на съда на адрес: гр. Дулово, ул. Васил Левски № 12, се намират исковата молба и приложенията, които могат да се получат в двуседмичен срок от обнародването на уведомлението в „Държавен вестник“. При неявяването му лично или на упълномощено от него лице в указания двуседмичен срок съдът ще му назначи особен представител.

6263

Санданският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответника Мамун Хуссан, роден на 15.05.1993 г., чужд гражданин, без регистриран постоянен и настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в канцеларията на Районния съд – гр. Сандански, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея по гр.д. № 1146/2021 г. по описа на съда, заведено от X.X.X. от с. Микрево, община Струмяни, ул. Екзарх Антим І № 51, за развод. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК.

6286

Районният съд – Сливница, гр. отделение, V състав, уведомява X.X.X., родена на 8.05.1958 г., с последен известен адрес на територията на Република България – гр. Дупница, ж.к. Бистрица № 6, вх. Г, ет. 7, ап. 97, и неизвестен адрес в чужбина – Кралство Великобритания, и X.X.X., родена на 3.01.1983 г., с последен известен адрес на територията на Република България – гр. Дупница, ж.к. Бистрица № 6, вх. Г, ет. 7, ап. 97, и неизвестен адрес в чужбина – Кралство Великобритания, че имат качеството на ответници по гр. д. № 375/2020 г. на PС – Сливница, образувано по предявен от X.X.X. и X.X.X. от с. Алдомировци, община Сливница, Софийска област, ул. Алдомировска № 6, иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, и им указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се явят в деловодството на Районния съд – Сливница, за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея. Ответниците да посочат съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

6285

Софийският районен съд, II ГО, 77 състав, по гр. д. № 63449/2020 г. призовава в 2-седмичен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ Константинос Анастасиос Харитос, чужд гражданин, роден на 8.06.1966 г., гражданин на Гърция, с неизвестен адрес в Република България, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, II гражданско отделение, 77 състав, София, бул. Цар Борис III № 54, за да получи препис от исковата молба и приложенията, подадени от „Топлофикация – София“ – ЕАД, с правно основание чл. 422 от ГПК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител.

6333

 

Софийският градски съд, І гражданско отделение, 10 състав, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д. № 8012/2020 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: София, р-н „Възраждане“, ул. Княз Борис I № 130, ет. 3, ап. 6, за отнемане на имущество на обща стойност 246 871,80 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, се претендира отнемане на имущество с цена на иска в размер 5000 лв.:

– сумата в размер 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите през 2013 г. дружествени дялове на „ЛЯНС“ – ЕООД, ЕИК 175236439.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, се претендира отнемане на имущество с цена на иска в размер 241 871,80 лв.:

– сумата в размер 5000 лв., представляваща равностойността на придобитите през 2015 г. дружествени дялове на „КОБОК“ – ЕООД, ЕИК 121355289;

– сумата в размер 50 лв., представляваща равностойността на придобитите през 2015 г. дружествени дялове на „Боби-0209“ – ЕООД, ЕИК 202903459;

– сумата в общ размер 2500 лв., изтеглени на каса от сметка IBAN BG30PIRB91704603301692 в „Банка Пиреос“ – АД;

– сумата в общ размер 2500 лв., изтеглени на каса от сметка IBAN BG30PIRB91704603301692 в „Банка Пиреос“ – АД;

– сумата в общ размер 11 500 лв., изтеглени на каса от сметка IBAN BG30PIRB91704603301692 в „Банка Пиреос“ – АД;

– сумата в общ размер 3950 лв., изтеглени на каса от сметка IBAN BG30PIRB91704603301692 в „Банка Пиреос“ – АД;

– сумата в общ размер 3151,58 лв., представляваща извършен превод от проверяваното лице от сметка IBAN BG30PIRB91704603301692 в „Банка Пиреос“ – АД;

– сумата в общ размер 6000 лв., изтеглени на каса от сметка IBAN BG30PIRB91704603301692 в „Банка Пиреос“ – АД;

– сумата в общ размер 1500 лв., представляваща извършен превод от проверяваното лице от сметка IBAN BG30PIRB91704603301692 в „Банка Пиреос“ – АД;

– сумата в общ размер 140 лв., изтеглени на каса от сметка IBAN BG30PIRB91704603301692 в „Банка Пиреос“ – АД;

– сумата в общ размер 308,60 лв., представляваща погасителна вноска по кредитна карта Visa Elektron в „Юробанк България“ – АД;

– сумата в общ размер 767,96 лв., представляваща погасителна вноска по кредитна карта „Райкарт“ в левове IBAN BG14RZBB91551091617062 в „Райфайзен Банк“ – ЕАД;

– сумата в общ размер 59 871 лв., преведени по система за бързи разплащания „Изипей“ – АД, към трети лица;

– сумата в общ размер 27 971,70 лв., представляваща изтеглени на каса средства, получени по система за бързи разплащания „Изипей“ – АД;

– сумата в общ размер 68 060 лв., преведени по система за бързи разплащания „Изипей“ – АД, към трети лица;

– сумата в общ размер 25 920 лв., преведени по система за бързи разплащания „Изипей“ – АД, към трети лица;

– сумата в общ размер 840 лв., представляваща разликата между получените и преведените средства по система за бързи разплащания „Изипей“ – АД, изтеглени на каса;

– сумата в общ размер 7905 лв., преведени по система за бързи разплащания „Изипей“ – АД, към трети лица;

– сумата в общ размер 10 325 лв., представляваща разликата между получените и преведените средства по система за бързи разплащания „Изипей“ – АД, изтеглени на каса средства;

– сумата в общ размер 2545 лв., преведени по система за бързи разплащания „Изипей“ – АД, към трети лица;

– сумата в общ размер 1066 лв., представляваща разликата между получените и преведените средства по система за бързи разплащания „Изипей“ – АД, изтеглени на каса.

Съгласно определение от 29.07.2021 г. по гр.д. № 8012/2020 г. по описа на СГС, І ГО, 10 състав, съдът определя срок до приключване на съдебното дирене на първа инстанция, в който трети заинтересовани лица могат да предявят своите претенции върху имуществото – предмет на отнемане, и могат да встъпят в делото, като предявят претенциите си пред СГС.

Гражданско дело № 8012/2020 г. по описа на СГС, І ГО, 10 състав, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 24.11.2021 г. от 11,40 ч., резервна дата – 8.12.2021 г. от 11,20 ч., и резервна дата – 26.01.2022 г. от 11,40 ч.

6310

Бургаският окръжен съд на основание чл. 679, ал. 2 ТЗ призовава кредиторите на „Грийн Парк Палас“ – ООД, в несъстоятелност, ЕИК 202046411, със седалище и адрес на управление община Бургас, гр. Бургас, п. к. 8000, ул. Александровска № 45, ет. 2, да се явят на 23.11.2021 г. в 10 ч. за участие в открито съдебно заседание по ч. т. д. № 467/2021 г. по описа на Окръжния съд – Бургас, за разглеждане на искането на X.X.X., ЕГН **********, за отмяна на решенията, приети на събрание на кредиторите, проведено на 1.10.2021 г. по т. д. № 438/2019 г. по описа на ОСБс – несъстоятелност.

6306

Софийският градски съд разпуска на основание чл. 38, т. 5 във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 5 ЗПП политическа партия „Национал-демократична партия“, рег. по ф.д. № 445/2012 г. на СГС, VІ-5 състав, със седалище и адрес: София, бул. Витоша № 12, ет. 4.

6303

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 2.12.2021 г. в 13 ч. в седалището на сдружението в София, кв. Хладилника, ул. Сребърна № 1 – Зоологическа градина – София, сградата на ЕНОЦ, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. освобождаване на членове на управителния съвет и избор на нови; 3. обсъждане и приемане на изменен и допълнен устав на сдружението; 4. обсъждане на предложения за приемане на вътрешни актове; 5. обсъждане на финансови въпроси, в т.ч. актуализация на размера на членския внос и имуществените вноски от членовете; 6. обсъждане и приемане на бюджет; 7. други въпроси. Всички материали са на разположение на членовете на адреса на седалището на сдружението: София 1407, р-н „Лозенец“, кв. Хладилника, ул. Сребърна № 1.

6267

1. – Управителният съвет на сдружение „Национален съюз на градинарите в България“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на 7.12.2021 г. в 14,30 ч. в хотел „Албена“, гр. Хисаря, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на НСГБ; 2. финансов отчет на КС; 3. избор на нови членове в УС; 4. промени в устава на НСГБ и седалището на сдружението; 5. вземане на решение за промяна в начина на свикване на общо събрание, а не чрез обявяване в ЗТРРЮЛНЦ; вземане на решения по точките от дневния ред – обсъждане и приемане на отчетите на УС, на КС, избиране на нов УС, промени в устава на НСГБ и промяна на начина на свикване на общо събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез упълномощени лица и/или чрез интернет връзка. Материалите за провеждане на общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението – гр. Банкя, ул. Гергина № 5, след 10.11.2021 г.

6266

6. – Управителният съвет на Българската социологическа асоциация – София, на основание чл. 18, ал. 2, т. 1 от устава на асоциацията във връзка с чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква конгрес на асоциацията на 10.12.2021 г. в 16 ч., който ще се проведе поради пандемията и необходимостта от спазване на противоепидемични мерки онлайн през платформата „Зуум“ при следния дневен ред: 1. регистрация; 2. научна сесия; 3. отчет на управителния и контролния съвет на БСА за периода 2018 – 2021 г.; 4. представяне на резолюция за бъдещо развитие на асоциацията; 5. избор на председател, управителен съвет, контролен съвет и комисия по етика на БСА; 6. разни.

6265

101. – Председателят на сдружение „Съюз на транспортните синдикати в България“ (СТСБ), София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 3 от устава на сдружението свиква редовно общо събрание на 21.12.2021 г. от 11 ч. на адрес: София, бул. Княгиня Мария-Луиза № 106, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за освобождаване на членове на управителния съвет (ИК) на СТСБ; 2. избор на нови членове на управителния съвет (ИК) на СТСБ; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 4 от устава на сдружението общото събрание ще се проведе същия ден един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

6271