Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 91 от 2.XI

  • НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КАКАОТО И ШОКОЛАДОВИТЕ ПРОДУКТИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 46 ОТ 30 НОЕМВРИ 2001 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА № 22 ОТ 16 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 6 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КАКАОТО И ШОКОЛАДОВИТЕ ПРОДУКТИ Виж повече
  • ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ СПЪТНИКОВИ РАДИОСЛУЖБИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 87 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 09.10.2020 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 847 ОТ 15 ЯНУАРИ 2010 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ВЪЗДУШНИ ПРЕВОЗВАЧИ НА ОБЩНОСТТА, УСТАНОВЕНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПО ВЪЗДУШНИ ЛИНИИ, ДОГОВОРЕНИ СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ДЪР Виж повече
  • НАРЕДБА № 7 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ ВЪВ И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА № 2 ОТ 29 ЮНИ 2015 Г. ЗА ВПИСВАНЕТО, КВАЛИФИКАЦИЯТА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА Виж повече