Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 91 от 2.XI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-910 от 5 октомври 2021 г.

На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с цел опазване на вековно дърво и във връзка с постъпило в Министерството на околната среда и водите писмо с вх. № 48-00-544 от 9.07.2021 г. от РИОСВ – София:

1. Обявявам за защитени следните вековни дървета:

1.1. Вековно дърво от вида тис (Taxus baccata) на възраст около 100 години, с височина 6 м, обиколка на ствола 3,60 м, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 68134.402.51 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. София, Столична община, област София-град, одобрена със Заповед № РД-18-45 от 9.07.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Вековното дърво е с координати X=4731208.574, Y=321609.231 в координатна система БГС 2005 (кадастрална).

1.2. Вековно дърво от вида чинар (Platanus hybrida) на възраст около 100 години, с височина 17 м, обиколка на ствола в основата 2,60 м, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 68134.406.127 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. София, Столична община, област София-град, одобрена със Заповед № РД-18-45 от 9.07.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Вековното дърво е с координати X= 4731402.804, Y=323525.884 в координатна система БГС 2005 (кадастрална).

1.3. Вековно дърво от вида чинар (Platanus hybrida) на възраст около 100 години, с височина 16 м, обиколка на ствола в основата 3,00 м, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 68134.406.127 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. София, Столична община, област София-град, одобрена със Заповед № РД-18-45 от 9.07.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Вековното дърво е с координати X= 4731400.597, Y=323532.535 в координатна система БГС 2005 (кадастрална).

2. Забранявам изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.

3. Обектите да се впишат в регистрите по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

4. РИОСВ – София, да осигури обозначаването на вековните дървета.

5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно действащото законодателство на Република България.

6. Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: А. Личев

6365

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № СД-06-82 от 5 август 2021 г.

На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон, чл. 99, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с писмо вх. № 92-38-27#236/29.07.2021 г. от X.X.X. с представен препис-извлечение от Акт за смърт № 1598/27.12.2020 г., съставен от Столична община – район „Триадица“, нареждам:

Изключвам X.X.X., с адрес: София, ул. Деян Белишки № 60, ет. 5, ап. 15, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, включен в списъка със Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 44 от 2014 г.), поради настъпила смърт на лицето.

Настоящата заповед отменя Заповед № СД-06-55 от 7.07.2021 г. на министъра на правосъдието.

Препис от настоящата заповед да се връчи на директора на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Министър: Я. Стоилов

6276

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 775-ЛУАИФ от 21 октомври 2021 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 201, ал. 1 във връзка с ал. 10 и 11 и чл. 216, ал. 4 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) Комисията за финансов надзор реши:

Издава лиценз на „Конкорд Асет Мениджмънт“ – АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Възраждане“, бул. Тодор Александров № 117, за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове по чл. 198, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, както следва:

– управление на портфейл;

– управление на риска;

и на допълнителните услуги в случаите на колективно управление на алтернативни инвестиционни фондове по чл. 198, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, както следва:

– административни функции: правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на фондовете, отговори на искания за информация от инвеститорите, оценка на портфейла и определяне стойността на дяловете или акциите на управляваните фондове, контрол за спазване на нормативните изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете или акциите в случаите на управление на алтернативни инвестиционни фондове с произход от друга държава, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване и обратно изкупуване на дяловете или акциите, изпълнение на договори, водене на отчетност;

– маркетингови услуги във връзка с дяловете или акциите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове;

– дейности във връзка с активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове съгласно възложеното управление: управление на инфраструктура, управление на недвижими имоти, консултации относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързаните с това въпроси, консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия, както и други услуги, свързани с управлението на алтернативните инвестиционни фондове и дружествата и другите активи, в които управляваните фондове инвестират.

Въз основа на издадения лиценз „Конкорд Асет Мениджмънт“ – АД, ще управлява алтернативни инвестиционни фондове с преобладаващ тип „Други“ и инвестиционна стратегия „Други фондове“ съгласно Приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

Председател: Б. Атанасов

6309

ОБЩИНА БЕЛИЦА

РЕШЕНИЕ № 347 от 29 септември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с изискванията за ОУП в чл. 16 – 34 от Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове Общинският съвет – Белица, реши:

1. Одобрява окончателен проект на „Общ устройствен план на община Белица“ заедно с правилата и нормите по неговото прилагане.

2. На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ решението да се обнародва в „Държавен вестник“.

3. Възлага на кмета на община Белица да представя ежегодно за приемане от Общинския съвет – Белица, доклад за изпълнението на общ устройствен план на община Белица в неговия обхват и предложение за измененията му, ако такива се налагат, съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.

Председател: А. Ахмед

6336

 

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РЕШЕНИЕ № 562 от 30 септември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2 и ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общинският съвет – Кюстендил, одобрява проекта за частично изменение на общия устройствен план на община Кюстендил в обхвата на ПИ 44183.31.182 и ПИ 44183.31.183 по КККР на местност При кладенеца, землището на с. Лозно, община Кюстендил, съгласно което територията на двата имота попада в устройствена зона с малка височина (Жм), с конкретно предназначение – за жилищно застрояване, като параметрите на застрояване са съобразени с изискванията на чл. 19 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ), със следните устройствени показатели и характеристики:

• начин на застрояване – свободно (е);

• максимална височина – до 3 ет. (до 10 м);

• плътност на застрояване – до 60 %;

• минимална озеленена площ – 40 %, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност;

• интензивност за застрояване (Кинт.) – до 1,2.

Решението подлежи на оспорване пред Административния съд – Кюстендил, по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Председател: И. Андонов

6320

ОБЩИНА МЪГЛИЖ

РЕШЕНИЕ № 357 от 28 септември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Мъглиж, одобрява частично изменение (ОУП) на общ устройствен план на община Мъглиж в частта му за следните поземлени имоти – частна общинска собственост: 49494.610.308, 49494.608.312, 49494.608.309, 49494.608.3, 49494.608.4, 49494.607.1, 49494.607.2, 49494.607.3, 49494.607.6, 49494.606.8, 49494.606.9 и 49494.605.13, в землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж, като вместо земеделска устройствена зона за алтернативно земеделие (За) за имотите се установи предимно производствена устройствена зона (Пп) със следните устройствени показатели:

– максимална плътност на застрояване – 50 – 80 %;

– максимална интензивност на застрояване – 1,0 – 2,5;

– минимална озеленена площ – 20 – 40 %;

– начин на застрояване – свободно;

– максимална височина на застрояване – 10 м.

Устройствените показатели не надвишават нормативните показатели съгласно Наредба № 7 от 2003 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

За председател: М. Костова

6278

 

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

РЕШЕНИЕ № 195 от 19 октомври 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ и решение по т. 9 (протокол № 8) от 21.09.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Севлиево Общинският съвет – Севлиево, одобрява проект за изменение на ОУПО – Севлиево, за промяна предназначението на имот с идентификатор 40275.107.12 по КККР на землище с. Кръвеник, местност Трапа, община Севлиево, от земеделска земя – ливада, в територия с допустима промяна на предназначението, при условията на жилищна устройствена зона – (Жм), с обхват от одобреното задание.

Председател: Здр. Лалева

6338

 

РЕШЕНИЕ № 196 от 19 октомври 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ и решение по т. 14 от протокол № 8 от 21.09.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Севлиево Общинският съвет – Севлиево, одобрява проект за изменение на общия устройствен план на Община Севлиево (ОУП) за поземлени имоти: 65927.23.42, 65927.23.43, 65927.23.72, 65927.23.45, 65927.23.73, 65927.23.74, 65927.23.55, 65927.23.56, 65927.23.57, 65927.23.144, 65927.23.145, 65927.23.146, 65927.23.147, 65927.23.148, 65927.23.149, 65927.23.75, 65927.23.141, 65927.23.58, 65927.23.76, 65927.23.94, 65927.23.59, 65927.23.77, 65927.23.106, 65927.23.79, 65927.23.80, 65927.23.81, 65927.23.95, 65927.23.110, 65927.23.107, 65927.23.108, 65927.23.109, 65927.23.118, 65927.23.82, 65927.23.83, 65927.23.84, 65927.23.85, 65927.23.97, 65927.23.111, 65927.23.119, 65927.23.121, 65927.23.120, 65927.23.128, 65927.23.98, 65927.23.99, 65927.23.113, 65927.23.114, 65927.23.115, 65927.23.116, 65927.23.122, 65927.23.123, 65927.23.124, 65927.23.130, 65927.23.131,65927.23.132, 65927.23.133, 65927.23.125, 65927.23.135, 65927.23.136, 65927.23.126, 65927.23.134, 65927.23.137, 65927.23.138, 65927.23.129, 65927.24.60, 65927.24.43, 65927.23.78, 65927.23.96, 65927.23.112, 65927.23.101, 65927.23.91 по КККР на гр. Севлиево.

Председател: Здр. Лалева

6339

 

РЕШЕНИЕ № 197 от 19 октомври 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ и решение по т. 10 от протокол № 8 от 21.09.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Севлиево Общинският съвет – Севлиево, одобрява проект за изменение на действащия общ устройствен план на община Севлиево (ОУП) за поземлени имоти с проектни идентификатори 65927.72.92 и 65927.72.93 по КККР на гр. Севлиево, м. Ороз чаир, които са образувани при разделянето на поземлен имот с идентификатор 65927.72.91.

Председател: Здр. Лалева

6342

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

ЗАПОВЕД № 399 от 20 октомври 2021 г.

Със Заповед № 436 от 23.11.2020 г. на X.X. – за областен управител на област Търговище, съгласно Заповед № 413 от 6.11.2020 г. е разрешено на възложителя Община Омуртаг изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: Реконструкция на част от водопровод от ВС „Кипилово“ в участъка на границата между област Търговище и област Сливен (шахта отток 44) до НВ „Омуртаг“, попадащ в територията на община Омуртаг и община Антоново, област Търговище.

Необходимостта от проекта се поражда от обстоятелството, че съществуващият водопровод не е отразен в кадастралните карти и планове, както и във връзка с предстоящи инвестиционни намерения за реконструкция на същия поради чести аварии, загуба на вода по трасето и режим на водоподаване. Трасето на водопровода е с дължина 24 557 л. м и преминава през землищата на гр. Омуртаг, с. Великденче, с. Царевци, с. Илийно, с. Птичево (община Омуртаг) и землищата на с. Милино, с. Свирчово, с. Равно село (община Антоново).

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за водите (ЗВ) водоснабдителните системи или части от тях, чрез които се доставя вода до уличните водопроводни мрежи за потребителите на територията на повече от една община, са публична държавна собственост. Във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗВ за разрешението да се изработи проект за ПУП – ПП за обекта е уведомен министърът на регионалното развитие и благоустройството с писмо изх. № ТУ-1961-1-1/23.11.2020 г.

С писмо вх. № ТУ-1961-1-3/21.04.2021 г. е депозиран в Областна администрация – област Търговище, окончателен проект на ПУП – ПП за обекта, включително геодезическо заснемане на съществуващ водопровод. Изработеният проект на ПУП – ПП е съобщен чрез обнародване в „Държавен вестник“ – бр. 2 от 8.01.2021 г. и бр. 51 от 18.06.2021 г., съгласно чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

От представените констативни протоколи от 1.04.2021 г. на Община Омуртаг (6 бр.) и констативни протоколи от 6.04.2021 г. (3 бр.) на Община Антоново е видно, че в законоустановения срок не са постъпили възражения по обявения ПУП – ПП.

Към преписката са приложени: Заповед № 436 от 23.11.2020 г. за одобряване на техническо задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешаване изработването на ПУП – ПП; Решение № 203 по протокол № 23 от 27.05.2021 г. на ОС – Антоново; Решение № 247 по протокол № 22 от 30.06.2021 г. на ОС – Омуртаг; Споразумение от 17.08.2021 г. между общините Омуртаг и Антоново, с което Община Омуртаг да е представляваща при изработване, съгласуване и одобряване на ПУП – ПП и изработване, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект за обекта; Известие за доставяне на изх. № 91-00-741/21.12.2020 г. до РДГ – Шумен, за входящо уведомително писмо от Община Омуртаг; Становище изх. № 06/7.01.2021 г. на „ВиК“ – ООД – Търговище (съгласува без забележки); Заключение за допустимост (изх. № ПУ-01-167-(1)/25.02.2021 г.) от Басейнова дирекция „Дунавски район“, Плевен; Становище изх. № УПП-11/8.03.2021 г. на РИОСВ – Шумен, за допустимост спрямо целите на опазване на околната среда, като за заявения проект не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.); Писмо изх. № 786/24.09.2021 г. на „Аресгаз“ – ЕАД, с положително становище; Протокол от 28.09.2021 г. на комисия по Закона за пътищата (вх. № 08-00-72/28.09.2021 г.) от Областно пътно управление – Търговище, със срок на валидност до 28.03.2022 г.; Съгласувателно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“, Плевен (изх. № СКЗЗВ-02-266-[3] от 30.09.2021 г.), към заседанието на ОЕСУТ; Становище изх. № РДТ6-6840/4.10.2021 г. на директора на РДГ – Шумен, към протокол № 1 от заседание на ОЕСУТ на 1.10.2021 г., съгласно което за поземлените имоти, горски територии – частна държавна собственост, следва да бъде учредено вещно право при спазване разпоредбите на чл. 61, ал. 1, т. 1 от Закона за горите; писмо на директора на РИМ – Търговище (изх. № 223/11.10.2021 г.), със забележки и препоръки по Закона за културното наследство.

Хипотезата на чл. 128, ал. 12, т. 1 от ЗУТ гласи, че проектът за подробен устройствен план за обекти с обхват, повече от една община, се разглежда от областен експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ). На 1.10.2021 г. е проведено заседание на ОЕСУТ, назначен със Заповед № 365 от 24.09.2021 г. и допълваща Заповед № 372 от 30.09.2021 г., на което е разгледан ПУП – ПП. Видно от протокол № 1 на заседанието, ОЕСУТ е приел единодушно следното:

„1. Съветът приема проекта на ПУП – ПП за обект: Реконструкция на част от водопровод от ВС „Кипилово“ в участъка на границата между област Търговище и област Сливен (шахта отток 44) до НВ „Омуртаг“.

2. Съветът предлага процедурата по одобряване на ПУП – ПП за обект: Реконструкция на част от водопровод от ВС „Кипилово“ в участъка на границата между област Търговище и област Сливен (шахта отток 44) до НВ „Омуртаг“ да продължи по реда на чл. 129, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията.“

Предвид гореизложеното и на основание чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ нареждам:

І. Одобрявам проект на ПУП – ПП за обект: Реконструкция на част от водопровод от ВС „Кипилово“ в участъка на границата между област Търговище и област Сливен (шахта отток 44) до НВ „Омуртаг“, съгласно приетите и одобрени графични материали и текстови части на документацията, представляващи неразделна част от настоящата заповед.

ІІ. Настоящата заповед да се изпрати в 7-дневен срок от издаването й за обнародване в „Държавен вестник“ съгласно чл. 129, ал. 4 от ЗУТ.

ІІІ. ПУП – ПП за обекта да се публикува на интернет страницата на областната администрация – Търговище, в тридневен срок от одобряването му съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Заповедта се изготви в четири еднообразни екземпляра – по един за МРРБ, за възложителя, за досието по преписката и за заповедната книга в областната администрация – Търговище, за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област Търговище пред Административния съд – Търговище.

Областен управител: Ст. Парашкевов

6305

57. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и § 88 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗПБ (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Острица“, разположена в землището на с. Острица, община Две могили, област Русе, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х (m)

Y (m)

1.

4818968.860

417494.874

2.

4818976.488

417481.880

3.

4818984.960

417466.568

4.

4819003.200

417433.552

5.

4819022.306

417398.895

6.

4819059.787

417337.977

7.

4819078.583

417315.375

8.

4819100.371

417289.175

9.

4819119.863

417265.734

10.

4819136.471

417245.763

11.

4819151.212

417230.814

12.

4819167.100

417214.701

13.

4819202.727

417191.718

14.

4819201.796

417182.200

15.

4819209.034

417180.401

16.

4819221.087

417178.638

17.

4819227.765

417175.566

18.

4819253.733

417158.814

19.

4819282.781

417145.537

20.

4819362.484

417057.244

21.

4819356.753

417035.657

22.

4819351.978

417016.416

23.

4819347.325

416991.192

24.

4819345.503

416982.005

25.

4819344.835

416976.922

26.

4819343.753

416968.689

27.

4819339.746

416961.216

28.

4819325.811

416951.183

29.

4819318.719

416945.143

30.

4819316.449

416943.084

31.

4819315.825

416942.516

32.

4819315.064

416940.969

33.

4819312.136

416935.046

34.

4819302.817

416924.799

35.

4819294.609

416919.231

36.

4819089.391

416766.805

37.

4819066.988

416760.513

38.

4818918.782

416658.038

39.

4818915.513

416657.124

40.

4818914.237

416657.824

41.

4818914.091

416657.979

42.

4818912.075

416653.539

43.

4818920.447

416575.693

44.

4818837.205

416542.475

45.

4818782.797

416520.763

46.

4818722.289

416498.439

47.

4818661.781

416476.117

48.

4818710.046

416345.285

49.

4818605.211

416306.608

50.

4818583.977

416364.168

51.

4818451.026

416315.122

52.

4818358.504

416363.671

53.

4818356.724

416360.085

54.

4818329.702

416324.751

55.

4818282.283

416286.823

56.

4818270.435

416311.425

57.

4818266.715

416358.386

58.

4818267.423

416371.444

59.

4818270.272

416386.474

60.

4818266.705

416416.503

61.

4818263.558

416427.439

62.

4818248.963

416438.762

63.

4818240.669

416434.193

64.

4818235.772

416431.494

65.

4818152.785

416408.647

66.

4818041.479

416385.445

67.

4818037.084

416395.995

68.

4818055.375

416401.506

69.

4818060.337

416402.997

70.

4818058.524

416414.227

71.

4818053.314

416416.694

72.

4818048.497

416418.985

73.

4818035.522

416414.772

74.

4818018.607

416406.493

75.

4818007.721

416400.370

76.

4817994.779

416394.104

77.

4817975.776

416394.835

78.

4817963.847

416389.609

79.

4817960.856

416390.588

80.

4817960.761

416396.648

81.

4817965.745

416399.709

82.

4817963.638

416402.650

83.

4817958.560

416405.540

84.

4817953.609

416407.525

85.

4817951.456

416413.433

86.

4817958.336

416419.612

87.

4817968.401

416419.768

88.

4817979.315

416423.946

89.

4817995.249

416429.232

90.

4818011.199

416433.495

91.

4818021.169

416439.602

92.

4818028.003

416448.749

93.

4818037.872

416453.940

94.

4818046.845

416458.084

95.

4818060.819

416464.258

96.

4818070.753

416465.443

97.

4818074.646

416472.485

98.

4818071.215

416482.155

99.

4818223.899

416548.743

100.

4818225.742

416549.541

101.

4818243.997

416564.292

102.

4818266.885

416582.780

103.

4818291.627

416607.408

104.

4818224.437

416745.446

105.

4818287.734

416777.139

106.

4818303.862

416785.214

107.

4818377.921

416822.296

108.

4818426.669

416837.079

109.

4818445.028

416841.771

110.

4818449.967

416844.301

111.

4818447.616

416847.590

112.

4818453.084

416850.391

113.

4818465.969

416857.156

114.

4818476.808

416866.253

115.

4818482.726

416875.384

116.

4818485.493

416888.469

117.

4818484.208

416904.468

118.

4818479.017

416914.339

119.

4818469.871

416928.267

120.

4818426.179

416963.611

121.

4818425.105

416973.543

122.

4818427.377

416978.274

123.

4818411.981

416986.208

124.

4818300.430

416976.535

125.

4818257.016

416972.771

126.

4818254.052

416972.509

127.

4818252.543

416971.964

128.

4818117.786

416923.067

129.

4818114.868

416922.072

130.

4818110.180

416920.474

131.

4818120.256

416913.412

132.

4818064.322

416889.605

133.

4818004.156

416876.919

134.

4817959.860

416868.043

135.

4817938.987

416861.384

136.

4817937.530

416863.136

137.

4817935.417

416865.677

138.

4817925.986

416877.017

139.

4817958.708

416901.789

140.

4817964.236

416896.451

141.

4817977.190

416904.327

142.

4817960.502

416924.640

143.

4817939.565

416954.138

144.

4817937.557

416957.860

145.

4817905.267

416962.669

146.

4817874.469

417104.084

147.

4817893.650

417111.116

148.

4817914.355

417121.983

149.

4817925.394

417129.053

150.

4817944.983

417141.601

151.

4817964.087

417153.839

152.

4817966.492

417155.378

153.

4817982.270

417169.654

154.

4818011.622

417196.207

155.

4818027.266

417203.404

156.

4818029.066

417204.123

157.

4818042.600

417209.521

158.

4818054.449

417210.578

159.

4818058.143

417210.906

160.

4818075.153

417212.267

161.

4818078.426

417214.593

162.

4818084.162

417218.668

163.

4818084.269

417230.385

164.

4818070.055

417261.519

165.

4818067.194

417272.075

166.

4818072.961

417281.993

167.

4818120.304

417315.016

168.

4818131.433

417323.103

169.

4818151.797

417337.902

170.

4818160.438

417341.839

171.

4818180.218

417345.952

172.

4818208.484

417345.526

173.

4818222.317

417343.778

174.

4818228.184

417343.044

175.

4818242.415

417333.913

176.

4818287.297

417298.577

177.

4818315.830

417276.115

178.

4818326.473

417273.722

179.

4818334.446

417273.499

180.

4818374.180

417272.384

181.

4818412.767

417271.302

182.

4818414.711

417271.460

183.

4818462.049

417275.393

184.

4818481.237

417276.988

185.

4818510.129

417279.391

186.

4818535.444

417281.496

187.

4818605.028

417287.278

188.

4818618.297

417291.790

189.

4818635.454

417297.627

190.

4818626.142

417328.150

191.

4818624.324

417345.097

192.

4818628.172

417350.795

193.

4818637.185

417356.400

194.

4818653.070

417364.662

195.

4818665.952

417374.818

196.

4818670.854

417385.649

197.

4818674.763

417389.028

198.

4818683.654

417391.117

199.

4818689.683

417393.266

200.

4818693.154

417396.298

201.

4818695.489

417402.286

202.

4818703.318

417413.505

203.

4818716.199

417423.668

204.

4818723.950

417439.805

205.

4818736.623

417463.002

206.

4818750.307

417480.265

207.

4818763.155

417492.482

208.

4818799.686

417526.131

209.

4818814.447

417540.318

210.

4818822.262

417552.457

211.

4818832.058

417569.660

212.

4818855.201

417625.054

213.

4818866.971

417640.346

214.

4818877.822

417648.523

215.

4818886.907

417645.584

216.

4818894.881

417647.766

217.

4818901.859

417647.878

218.

4818910.784

417648.505

219.

4818914.118

417642.589

220.

4818915.212

417639.413

221.

4818938.771

417568.719

222.

4818956.185

417516.464

 

6275

53. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижими имоти изх. № С2210022-091-0000959 от 5.10.2021 г. възлага на: „Хийт Енерджи“ – ЕООД, ЕИК 200591594, с адрес за кореспонденция гр. Перник, ж. к. Мошино, Индустриална зона, ТЕЦ „Република“, следните недвижими имоти: неурегулиран поземлен имот с кадастрален идентификатор 44656.41.184, представляващ имот № 000088 в землището на с. Люлин, община Перник, м. Чокладиновец, с площ по скица 4 423 134 кв. м, представляващ рудник „Открит рудник обединен“, с начин на трайно ползване – за добив на въглища, трайно предназначение на територията – нарушена. В имота е изградена асфалтова пътна мрежа, свързваща построените в него 22 бр. сгради, както следва:

1. Жилищен блок № 1 със застроена площ 341 кв. м и разгъната застроена площ 682 кв. м, двуетажен със сутерен, полумасивна конструкция, тухлен, година на построяване – 1983 г. Сградата е двуетажна и е полуразрушена, с липсващи врати и прозорци, липсваща водопроводна и ел. инсталация. Покривната конструкция е в окаяно състояние и липсват металните елементи.

2. Базисен взривен склад, състоящ се от 8 сгради със застроена площ на всяка от тях 56,20 кв. м, едноетажни, масивна конструкция, година на построяване – 1998 г. Сградите са с брой етажи 1, в добро състояние, със запазена покривна конструкция, състоящи се от по 1 помещение в сграда.

3. Подстанция със застроена площ 50 кв. м, година на построяване – 1950 г., брой етажи – 1, в добро състояние, със запазена покривна конструкция. Съоръженията в обекта са в добро техническо и експлоатационно състояние, с характеристики на подстанцията 20 kV 0,4 kV.

4. Сграда стол със застроена площ 450 кв. м и разгъната застроена площ 900 кв. м, двуетажна сграда, година на построяване – 1973 г. Покривната конструкция е в добро състояние. Сградата се състои от четири помещения на първи етаж и четири помещения на втори етаж, в т. ч. и санитарен възел на всеки етаж.

5. Склад за хранителни продукти със застроена площ 100 кв. м, подземен, година на построяване – 1979 г. Покривната конструкция е в добро състояние, състоящ се от три отделни помещения.

6. Склад за амбалаж със застроена площ 35 кв. м, година на построяване – 1981 г. Покривната конструкция е в добро състояние, състояща се от 1 помещение.

7. Жилищен блок № 2 със застроена площ 341 кв. м и разгъната застроена площ 682 кв. м, двуетажен със сутерен, полумасивна конструкция, тухлен, година на построяване – 1983 г. Сградата е двуетажна и е полуразрушена, с липсващи врати и прозорци, липсваща водопроводна и ел. инсталация. Покривната конструкция е в окаяно състояние и липсват металните елементи.

8. Жилищен блок № 4 със застроена площ 325 кв. м и разгъната застроена площ 650 кв. м, двуетажен със сутерен, полумасивна конструкция, тухлен, година на построяване – 1983 г. Сградата е двуетажна и е полуразрушена, с липсващи врати и прозорци, липсваща водопроводна и ел. инсталация. Покривната конструкция е в окаяно състояние и липсват металните елементи.

9. Чакалня със застроена площ 75 кв. м, едноетажна, масивна конструкция, година на построяване – 1986 г. Сградата е полуразрушена, покривната конструкция е в окаяно състояние и липсват металните елементи. Състои се от едно помещение.

10. Сграда административна със застроена площ 312 кв. м и разгъната застроена площ 624 кв. м, двуетажна, масивна конструкция, тухлен, година на построяване – 1956 г., в добро техническо и експлоатационно състояние. На всеки етаж от сградата се намират по 10 бр. стаи в добро експлоатационно състояние, по един коридор, по един санитарен възел, свързани с 2 бр. стълбищни помещения.

11. Сграда баня със застроена площ 946 кв. м и разгъната застроена площ 1892 кв. м, двуетажна, масивна конструкция, тухлен, година на построяване – 1956 г., в добро техническо и експлоатационно състояние. Сградата се състои от 16 бр. помещения, 4 бр. съблекални и 28 бр. обособени места за къпане. Към настоящата дата сградата не се експлоатира.

12. Сграда ковачница със застроена площ 60 кв. м, едноетажна, година на построяване – 1952 г., в добро състояние, със запазена покривна конструкция. Не се експлоатира.

13. Сграда за амониева селитра със застроена площ 50 кв. м, едноетажна, година на построяване – 1967 г., в добро състояние, със запазена покривна конструкция. Не се експлоатира.

14. Навес със застроена площ 300 кв. м, година на построяване – 1955 г., в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

15. Навес със застроена площ 150 кв. м, година на построяване – 1955 г., в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

16. Оранжерия със застроена площ 260 кв. м, година на построяване – 1978 г., в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

17. Навес със застроена площ 575 кв. м, година на построяване – 1983 г., в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

18. Навес със застроена площ 230 кв. м, година на построяване – 1986 г., в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

19. Дърводелска работилница със застроена площ 100 кв. м, едноетажна, масивна конструкция, година на построяване – 1988 г., състояща се от две помещения, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

20. Булдозерна работилница със застроена площ 392 кв. м, едноетажна, масивна конструкция, година на построяване – 1994 г., състояща се от три помещения, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

21. Сграда работилница със застроена площ 450 кв. м, едноетажна, масивна конструкция, година на построяване – 1956 г., състояща се от пет помещения в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

22. Сграда парно със застроена площ 200 кв. м, двуетажна, масивна конструкция, година на построяване – 1977 г., състояща се от четири помещения в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

6287

63. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижими имоти изх. № С2210022-091-0000960 от 5.10.2021 г. възлага на: „Хидро Пауър Ютилитис“ – ЕООД, с адрес за кореспонденция София, р-н „Илинден“, ул. Кукуш № 1, следните недвижими имоти: урегулиран поземлен имот с кадастрален идентификатор 55871.507.762, с площ по скица 39 061 кв. м, намиращ се в Перник, кв. Сини вир, в парцел XIV, кв. 619, с предназначение централно-обогатителна фабрика, ведно с изградените в имота 35 бр. сгради, както следва:

1. Промишлена сграда – сграда битов комбинат – КИД 55871.507.762.28, брой етажи – 1, с площ по скица 105 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състояща се от две помещения, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

2. Промишлена сграда – КИД 55871.507.762.29, брой етажи – 1, с площ по скица 1029 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състояща се от четири помещения, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

3. Промишлена сграда – КИД 55871.507.762.30, брой етажи – 1, с площ по скица 59 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състояща се от едно помещение, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

4. Административна сграда – КИД 55871.507.762.31, брой етажи – 2, с надстройка, използвана за таванско помещение с площ по скица 515 кв. м и разгъната застроена площ 1287,50 кв. м, година на построяване – 1954 г., масивна конструкция. Сградата се експлоатира за административно-делова дейност. На всеки етаж от сградата се намират по 10 бр. стаи в добро експлоатационно състояние, по един коридор, по един санитарен възел, свързани с 2 бр. стълбищни помещения. Сградата е в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

5. Дробилен корпус – КИД 55871.507.762.6, брой етажи – 1, с площ по скица 478 кв. м и разгъната застроена площ 1912 кв. м, година на построяване – 1954 г. Състои се от едно помещение, което се експлоатира в дейността на дружеството.

6. Товарооцедни бункери – КИД 55871.507.762.16, брой етажи – 2, с площ по скица 579 кв. м и разгъната застроена площ 1158 кв. м, година на построяване – 1954 г., които се използват в дейността на дружеството.

7. Главен корпус – КИД 55871.507.762.19, брой етажи – 4, с площ по скица 931 кв. м и разгъната застроена площ 3724 кв. м, година на построяване – 1954 г., масивна конструкция. Корпусът се състои от 14 бр. помещения, предназначени за дейността на дружеството. Добро състояние, със запазена покривна конструкция.

8. Помещение за компресори – брой етажи – 1, с площ по скица 110 кв. м, масивна конструкция, година на построяване – 1965 г., добро състояние, със запазена покривна конструкция.

9. Автогараж – КИД 55871.507.762.5, брой етажи – 1, с площ по скица 324 кв. м, масивна конструкция, година на построяване – 1955 г., състоящ се от едно помещение, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

10. Работилница, брой етажи – 1, с площ 150 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състояща се от едно помещение, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

11. Сграда жп кантар, брой етажи – 1, с площ 15 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състояща се от едно помещение, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

12. Склад за материали – масивен – КИД 55871.507.762.26, брой етажи – 1, с площ по скица 304 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състоящ се от едно помещение, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

13. Склад за материали – метален – КИД 55871.507.762.25, брой етажи – 1, с площ по скица 371 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състоящ се от едно помещение, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

14. Сграда заряд за акумулатори, брой етажи – 1, с площ 30 кв. м, година на построяване – 1958 г., масивна конструкция, състояща се от едно помещение, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

15. Сграда сепарация – КИД 55871.507.762.22, брой етажи – 1, с площ по скица 357 кв. м, състояща се от едно помещение, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

16. Гараж – производствен – КИД 55871.507.762.1, брой етажи – 1, с площ по скица 50 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състоящ се от едно помещение, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

17. Гараж – производствен – КИД 55871.507.762.2, брой етажи – 1, с площ по скица 167 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състоящ се от едно помещение, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

18. Склад – производствен – КИД 55871.507.762.3, брой етажи – 1, с площ по скица 97 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състоящ се от две помещения, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

19. Склад – производствен – КИД 55871.507.762.4, брой етажи – 1, с площ по скица 18 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състоящ се от едно помещение, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

20. Производствен обект – КИД 55871.507.762.7, брой етажи – 1, с площ по скица 19 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състоящ се от едно помещение, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

21. Производствен обект – КИД 55871.507.762.8, брой етажи – 1, с площ по скица 134 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състоящ се от две помещения, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

22. Производствен обект – КИД 55871.507.762.9, брой етажи – 1, с площ по скица 59 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състоящ се от едно помещение, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

23. Производствен обект – КИД 55871.507.762.10, брой етажи – 1, с площ по скица 22 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състоящ се от едно помещение, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

24. Производствен обект – КИД 55871.507.762.11, брой етажи – 1, с площ по скица – 55 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състоящ се от едно помещение, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

25. Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда – КИД 55871.507.762.12, брой етажи – 1, с площ по скица 23 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състояща се от едно помещение, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

26. Склад – промишлен – КИД 55871.507.762.13, брой етажи – 1, с площ по скица 49 кв. м, година на построяване – 1956 г., масивна конструкция, състоящ се от едно помещение, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

27. Промишлена сграда – КИД 55871.507.762.14, брой етажи – 1, с площ по скица 544 кв. м, година на построяване 1955 г., масивна конструкция, състояща се от осем помещения, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

28. Промишлена сграда – КИД 55871.507.762.15, брой етажи – 1, с площ по скица 246 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състояща се от четири помещения, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

29. Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда – КИД 55871.507.762.17, брой етажи – 1, с площ по скица 51 кв. м, година на построяване – 1957 г., масивна конструкция, състояща се от четири помещения, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

30. Производствена сграда – КИД 55871.507.762.18, брой етажи – 1, с площ по скица 110 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състояща се от две помещения, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

31. Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда – КИД 55871.507.762.20, с площ по скица 72 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състояща се от едно помещение, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

32. Промишлена сграда – КИД 55871.507.762.23, брой етажи – 1, с площ по скица 162 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състояща се от три помещения, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

33. Промишлена сграда – КИД 55871.507.762.24, брой етажи – 1, с площ по скица 204 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състояща се от четири помещения, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

34. Промишлена сграда – КИД 55871.507.762.27, брой етажи – 1, с площ по скица 128 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състояща се от две помещения, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

35. Промишлена сграда – КИД 55871.507.762.21, брой етажи – 1, с площ по скица 25 кв. м, година на построяване – 1955 г., масивна конструкция, състояща се от две помещения, в добро състояние, със запазена покривна конструкция.

6288

75. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С210022-091-0001045 от 21.10.2021 г. възлага на X.X.X., гр. Поморие, ул. Капитан Петко Войвода № 1, следния недвижим имот: самостоятелен обект с идентификатор 61056.501.382.2.126, който представлява търговски обект (кафе) с предназначение на обекта: за обществено хранене, брой нива на обекта: 2, с площ по скица – 218,14 кв. м, намиращ се в с. Равда, община Несебър, област Бургас, м. Юртлука, разположен в сграда с идентификатор 61056.501.382.2, с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 61056.501.382, при съседи на самостоятелния обект по скица: ниво 1 – съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 61056.501.382.2.134; под обекта: няма; над обекта: 61056.501.382.2.119, 61056.501.382.2.112; за ниво 2 – съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 61056.501.382.2.112; под обекта: 61056.501.382.2.134; над обекта: 61056.501.382.2.20, 61056.501.382.2.19, 61056.501.382.2.18.

6329

71. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижими имоти изх. № С2210022-091-0000960/5.10.2021 г. възлага на „Хидро Пауър Ютилитис“ – ЕООД, с адрес за кореспонденция София, р-н „Илинден“, ул. Кукуш № 1, следните недвижими имоти: поземлен имот с идентификатор 55871.716.2, номер от предходен план 1160002, намиращ се в гр. Перник, община Перник, област Перник, м. Гладно поле, с площ по скица 16 900 кв. м, трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване – иглолистна гора, със следните характеристики на отдел/подотдел, площ в кв. м и вид на гората/вид на подотдела: 1. отдел/подотдел 469/3 – площ в кв. м – 2218 кв. м – вид на гората/вид на подотдела – иглолистни/просека; 2. отдел/подотдел 469/2 – площ в кв. м – 7412 кв. м – вид на гората/вид на подотдела – нискостеблени/изкоп; 3. отдел/подотдел 469/м – площ в кв. м – 7265 кв. м – вид на гората/вид на подотдела – иглолистни/склопена култура.

6359

40. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № C210010-091-0001072/27.10.2021 г. възлага на X.X., адрес за кореспонденция: с. Червен брег, ул. Пионерска № 10, следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 65365.36.48, намиращ се в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 65365, по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ по кадастралната карта на целия имот 1976 кв. м, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: имот с планоснимачен номер 036048, при граници и съседи на имота по скица: имот с идентификатор 65365.36.44 – нива, имот с идентификатор 65365.36.50 – ливада, имот с идентификатор 65365.36.51 – ливада, имот с идентификатор 65365.36.46 – нива, имот с идентификатор 65365.36.45 – нива, имот с идентификатор 65365.36.47 – нива, имот с идентификатор 65365.36.49 – нива, имот с идентификатор 65365.36.170 – гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Сапарева баня, който имот е идентичен с поземлен имот планоснимачен номер 036048, намиращ се в землището на община Сапарева баня, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 65365, с площ 1976 кв. м, начин на трайно ползване: полска култура, осма категория, м. Кузни бунар, при граници и съседи: имот № 036050 – ливада, № 036051 – ливада, № 036049 – полска култура, № 036170 – храсти на Община Сапарева баня, № 036047 – полска култура, № 036046 – полска култура, № 036045 – полска култура, и № 036044 – полска култура, по акт за собственост, вписан в Службата по вписванията при Районния съд – Дупница. Имотът е закупен за сумата 12 755 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението за възлагане и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.

6676

97. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Варна, офис Добрич, на основание чл. 239, ал. 2 във връзка с чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот изх. № С210003-091-0000952/4.10.2021 г. възлага на X.X.X. с адрес: София, ж.к. Младост № 1, бл. 37А, вх. 1, ет. 4, ап. 13, следния недвижим имот: празно дворно място с кадастрален идентификатор на обекта 35064.501.194, с площ 601 кв. м по н.а. № 115/29.09.2006 г. и 610 кв. м по скица, намиращ се в гр. Каварна, община Каварна, ул. Максим Горки № 55. Имотът граничи с идентификатори 35064.501.9578, 35064.501.3234, 35064.501.191, 35064.501.684 и 35064.501.3239.

6357

37. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис Пловдив, с постановление за възлагане на недвижим имот № С210016-091-0000954/4.10.2021 г. възлага на X.X.X., адрес по чл. 8 от ДОПК и постоянен адрес: Пловдив, адрес: ул. Рая № 10, вх. В, ет. 8, ап. 62, поземлен имот с идентификатор 47295.21.250, с. Марково, община „Родопи“, област Пловдив, адрес на поземления имот: м. Герена, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-85 от 6.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК; последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е със Заповед № КД-14-16-239 от 15.04.2009 г. на началника на СГКК – Пловдив; площ: 7075 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), категория на земята: 4, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: парцел: 021229, съседи: 47295.21.249, 47295.21.225, 47295.21.251, 47295.21.184, 47295.21.180. Собствеността преминава върху купувача от датата на постановлението.

6358

1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.88.7, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6405

2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 23666.11.61, намиращ се в землището на с. Дренов, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6406

3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Църковно настоятелство с. Владиня, собственик на имот с идентификатор 11452.93.43 и имот с идентификатор 11452.130.1, намиращи се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6407

4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.86.17, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6408

5. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.15.355 и имот с идентификатор 67218.145.11, намиращи се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6409

6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X.-X., собственица на имот с идентификатор 11452.89.39, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6410

7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 00299.10.45, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6411

8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.15.196, намиращ се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6412

9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.88.32, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6413

10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.89.6, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6414

11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.15.209, намиращ се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6415

12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.15.196, намиращ се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6416

13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 05921.114.6, намиращ се в землището на с. Бохот, община Плевен, област Плевен, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6417

14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 80039.30.2, намиращ се в землището на с. Чавдарци, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6418

15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.15.196, намиращ се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6419

16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 23666.65.13, намиращ се в землището на с. Дренов, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6420

17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 80039.29.9, намиращ се в землището на с. Чавдарци, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6421

18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.15.214, намиращ се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6422

19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 23666.64.16, намиращ се в землището на с. Дренов, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6423

20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 23666.81.1, намиращ се в землището на с. Дренов, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6424

21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.15.345, намиращ се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6425

22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.15.196, намиращ се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6426

23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственица на имот с идентификатор 11452.97.5, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6427

24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственица на имот с идентификатор 80039.33.7, намиращ се в землището на с. Чавдарци, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6428

25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.145.106, намиращ се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6429

26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.15.375, намиращ се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6430

27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 23666.83.3, намиращ се в землището на с. Дренов, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6431

28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственица на имот с идентификатор 67218.15.192, намиращ се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6432

29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 00299.203.18, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6433

30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.127.9 и имот с идентификатор 11452.128.91, намиращи се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6434

31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.92.37, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6435

32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.91.41, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6436

33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.92.37, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6437

34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., от една страна, наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 00299.85.19, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч, и от друга страна, наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 00299.85.20 и имот с идентификатор 00299.91.10, намиращи се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6438

35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 23666.98.14, намиращ се в землището на с. Дренов, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6439

36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 80039.29.1, намиращ се в землището на с. Чавдарци, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6440

37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.92.34, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6441

38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.15.355 и имот с идентификатор 67218.145.11, намиращи се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6442

39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.92.34, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6443

40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.88.3, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6444

41. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имоти с идентификатори, както следва: 11452.88.40, 11452.92.36, 11452.92.39, 11452.92.41, 11452.93.36, 11452.93.39 и 11452.93.40, намиращи се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6445

42. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 00299.19.5 и имот с идентификатор 00299.26.1, намиращи се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6446

43. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.15.214, намиращ се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6447

44. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.91.41, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6448

45. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 00299.11.17, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6449

46. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 23666.64.16, намиращ се в землището на с. Дренов, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6450

47. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.91.41, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6451

48. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница, от една страна, на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.145.11 и имот с идентификатор 67218.15.355, и от друга страна, наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.15.196, всички намиращи се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6452

49. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник, от една страна, на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 00299.91.16, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч, и от друга страна, наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 23666.60.12, намиращ се в землището на с. Дренов, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6453

50. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик, от една страна, на имот с идентификатор 00299.19.14, и от друга страна, наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 00299.19.13, намиращи се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6454

51. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 00299.11.1, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6455

52. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 00299.88.24, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6456

53. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.91.41, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6457

54. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.145.110, намиращ се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6458

55. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.88.37, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6459

56. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 80039.29.15, намиращ се в землището на с. Чавдарци, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6460

57. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 23666.89.10, намиращ се в землището на с. Дренов, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6461

58. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.89.2, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6462

59. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 23666.89.11, намиращ се в землището на с. Дренов, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6463

60. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.15.244, намиращ се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6464

61. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.15.402, намиращ се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6465

62. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.15.196, намиращ се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6466

63. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.15.209, намиращ се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6467

64. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 00299.19.12, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6468

65. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 00299.19.6, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6469

66. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 00299.11.1, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6470

67. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 00299.10.32, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6471

68. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 00299.11.1, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6472

69. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.91.41, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6473

70. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.91.41, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6474

71. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.92.38, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6475

72. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.92.37, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6476

73. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 00299.13.21, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6477

74. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.145.11 и имот с идентификатор 67218.15.355, намиращи се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6478

75. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.15.196, намиращ се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6479

76. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 23666.11.178, намиращ се в землището на с. Дренов, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6480

77. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.96.10, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6481

78. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 05921.61.58, намиращ се в землището на с. Бохот, община Плевен, област Плевен, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6482

79. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X. – Херфорт, наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.88.37, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6483

80. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.88.37, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6484

81. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 00299.91.12, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6485

82. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.102.1, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6486

83. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.145.110, намиращ се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6487

84. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.145.106, намиращ се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6488

85. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.15.717, намиращ се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6489

86. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 23666.50.9, намиращ се в землището на с. Дренов, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6490

87. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.94.40, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6491

88. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 00299.10.25, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6492

89. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.127.8, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6493

90. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.127.8, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6494

91. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.97.2, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6495

92. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.95.3, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6496

93. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.15.375, намиращ се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6497

94. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.15.209, намиращ се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6498

95. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.88.37, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6499

96. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.128.94, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6500

97. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 00299.203.26, намиращ се в землището на с. Александрово, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6501

98. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.94.40, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6502

99. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.122.32, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6503

100. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 67218.15.209, намиращ се в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6504

101. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследница на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 11452.94.40, намиращ се в землището на с. Владиня, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 531 на Министерския съвет от 22.07.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6505

75. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва: професор в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научно направление „Обща геодезия и геоинформационни системи“, за нуждите на катедра „Геодезия и геоинформатика“ – един, със срок 3 месеца; професор в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за нуждите на катедра „История и теория на архитектурата“ – един, със срок 2 месеца; доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за нуждите на катедра „История и теория на архитектурата“ – един, със срок 3 месеца; главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, за нуждите на катедра „Математика“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи по конкурсите се подават в отдел „Човешки ресурси“, кабинет № 202, сграда ректорат, София, бул. Христо Смирненски № 1, тел. 02/866-90-54.

6383

613. – Университетът по библиотекознание и информационни технологии – София, обявява конкурс за допълнителен прием на докторанти в редовна и задочна форма на обучение, български граждани, през учебната 2021/2022 г. в следните професионални направления: 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – 2 бр. редовно и 1 бр. задочно – по докторски програми „Книгознание, библиотекознание и библиография“, „Организация и управление на информационни процеси“, „Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда“, „Бизнес, административни обществени комуникации и технологии“, „Теория на информацията и управление на знанията“, „Наукознание“, „Лидерство“; 4.6. Информатика и компютърни науки – 1 бр. редовно съгласно чл. 5, ал. 1 на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за българи, живеещи извън Република България, и 6 бр. задочно – по докторска програма „Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки“; 9.1. Национална сигурност – 1 бр. задочно – по докторска програма „Национална сигурност“, всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават на адрес: София, бул. Цариградско шосе № 119, стая 215, тел. за справки – 970 85 98, www.unibit.bg.

6368

47. – Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Пневмология и фтизиатрия“ – един в катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“, факултет „Медицина“, за нуждите на Клиниката по пневмология и фтизиатрия на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

6314

428. – Висшето училище по телекомуникации и пощи, София, обявява конкурси за академичната длъжност доцент по: професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Интегрирани информационни системи с микроуслуги – един; професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Изкуствен интелект и облачни технологии за биометрична идентификация“ – един, двата със срок за подаване на документи 2 месеца от датата на обнародване в „Държавен вестник“. Документи се подават на адрес: София, ул. Акад. X.X. № 1, ВУТП, стая 201, отдел „Деловодство“, тел. (+359) 088 887 8068.

6327

429. – Висшето училище по телекомуникации и пощи, София, обявява конкурс за академичната длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ (Управление на проекти и на телекомуникационни услуги), за нуждите на катедра „Мениджмънт в съобщенията“ със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават на адрес: София, ул. Акад. X.X. № 1, ВУТП, стая 201, отдел „Деловодство“, тел. (+359) 088 887 8068.

6328

430. – Висшето училище по телекомуникации и пощи, София, обявява конкурс за прием на докторанти за учебната 2021 – 2022 г. в съответствие с Решение № 437 на МС от 2 юни 2021 г. с краен срок за подаване на документи – 3 декември 2021 г.:

Списък на специалностите, броя места по професионални направления и форма на обучение

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форми на обучение

Всичко

редовна

задочна

самостоятелна

3.

Социални, стопански и правни науки

5

5

15

25

3.7.

Администрация и управление

5

5

15

25

5.

Технически науки

5

5

10

20

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

5

5

10

20

Общо

45

 

Документи се подават на адрес: София, ул. Акад. X.X. № 1, ВУТП, стая 201, отдел „Деловодство“, тел. (+359) 088 887 8068.

6331

1. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява: конкурси за заемане на академичната длъжност доцент: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатични модели в геномиката); в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Контекстно-базирани информационни системи), за нуждите на ИМИ – БАН – двата със срок 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документи – в отдел ЧР на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-2805.

6364

639. – Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН – София, обявява конкурси за академични длъжности, както следва: доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Органична химия“, за нуждите на лаборатория „Органичен синтез и стереохимия“ – един; главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Органична химия“, за нуждите на лаборатория „Органичен синтез и стереохимия“ – един, със срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17.

6384

11. – „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ – ЕАД, София, с решение на научния съвет (протокол № 39 от 7.10.2021 г.) обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Дерматология и венерология“, за нуждите на Клиниката по кожни и венерически болести. Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи – в деловодството на болницата, бул. Н. Вапцаров № 51Б, за справки – тел.: 02/403 4228, 02/403 4221.

6404

77. – „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ – ЕАД, София, с решение на научния съвет (протокол № 39 от 7.10.2021 г.) обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Гастроентерология“, за нуждите на Клиниката по гастроентерология. Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи – в деловодството на болницата, бул. Н. Вапцаров № 51Б, за справки – тел.: 02/403 4228, 02/403 4221.

6283

17. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 385а до о.т. 387 и изменение на план за регулация (ИПР) за УПИ I-117 – „за ОО и магазин“, и УПИ III – „за ОО“, кв. 4а, и УПИ II-28 – „за автосервиз, пункт за технически преглед, кафе, офис, магазини“, УПИ III-1636,31 и контактен УПИ XI-27, кв. 4, м. Враждебна-юг, район „Кремиковци“, и план-схема по чл. 108 от ЗУТ по част „Водоснабдяване и канализация“. Проектът е изложен за запознаване в Район „Подуяне“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез Район „Кремиковци“.

6386

21. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение на СОС № 545 по протокол № 37 от 9.09.2021 г. е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на новосъздаден УПИ III от кв. 32а и нова улица по о.т. 70а – о.т. 70в – о.т. 70г – о.т. 70д по плана на с. Войняговци, район „Нови Искър“ – СО, който е изложен в Район „Нови Искър“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Нови Искър“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

6348

32. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и изменение на план за застрояване (ИПРЗ); изменение на план за регулация на Софийски околовръстен път (СОП) между о.т. 28 и о.т. 36; изменение на план за регулация на СОП между о.т. 25 – о.т. 26 и о.т. 28; заличаване на задънена улица от о.т. 35 – о.т. 511д до о.т. 511ж (нова); заличаване на задънена улица от о.т. 26 до о.т. 27; изменение на план за регулация между о.т. 6а и о.т. 7а и откриване на нова улица от о.т. 26 – о.т. 25а (нова) – о.т. 25б (нова) до о.т. 7а (нова), с надлъжен и напречен профил; сливане на кв. 1, 2 и 2А в нов кв. 1; сливане на: УПИ IV-414 – „за офиси и магазини“, и УПИ V-966, 1544, 594 – „за магазини, офиси и складове“, от стар кв. 1; УПИ II-414 – „за трафопост и паркинг“, от стар кв. 2 и УПИ I-966, 1544, 594 – „за магазини, офиси и складове“, от стар кв. 2А и създаване на нов УПИ IV-1767, 1768, 1769, 1771, 1773, 1774, 1775, 1776, 1778, 1779, 1780, 1781, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804, 1805, 3523, 3524, 3525, 3591, 3592, 9000 – „за общественообслужващи дейности, хотел, офиси, магазини, трафопост и пг“ (поземлени имоти с идентификатори: 68134.6723.1767; 68134.6723.1768; 68134.6723.1769; 68134.6723.1771; 68134.6723.1773; 68134.6723.1774; 68134.6723.1775; 68134.6723.1776; 68134.6723.1778; 68134.6723.1779; 68134.6723.1780; 68134.6723.1781; 68134.6723.1799; 68134.6723.1800; 68134.6723.1801; 68134.6723.1802; 68134.6723.1804; 68134.6723.1805; 68134.2046.3523; 68134.2046.3524; 68134.2046.3525; 68134.2046.3591; 68134.2046.3592; 68134.6723.9000); изменение на план за застрояване на нов УПИ IV-1767, 1768, 1769, 1771, 1773, 1774, 1775, 1776, 1778, 1779, 1780, 1781, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804, 1805, 3523, 3524, 3525, 3591, 3592, 9000 – „за общественообслужващи дейности, хотел, офиси, магазини, трафопост и пг“, план-схема част „Водоснабдяване“ и план-схема част „Канализация“, нов кв. 1, м. Околовръстен път – Детски град, район „Панчарево“. Проектите са изложени в Район „Витоша“ и Район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез Район „Витоша“ и Район „Панчарево“.

6387

7. – Община Бобов дол на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 119/14.09.2021 г. на Общинския съвет – Бобов дол, е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за трасе на подземна кабелна захранваща линия, представляваща отклонение за присъединяване на строеж – стационарна контролна точка СКТ № 1065, част от ТОЛ системата, към общи мрежи на техническата инфраструктура за изграждане на подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV, попадаща в землището на с. Паничарево, община Бобов дол, като самостоятелна съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за обект „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1065 на път II-62 „Дупница – Кюстендил“, км 27+850, попадаща в землището на с. Паничарево, община Бобов дол, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка)“. В 30-дневен срок от датата на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ на основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в Административния съд – Кюстендил, чрез Общинския съвет – Бобов дол.

6315

1. – Община гр. Божурище, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот № 18174.15.97, м. Новините, с. Гурмазово, община Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 18174.15.182 по КККР на с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Изработеният проект за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6345

2. – Община гр. Божурище, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на подземно трасе на уличен водопровод за водоснабдяване на обект „жилищна сграда“, намиращ се в УПИ XXXVIII-23.26 от кв. 39, с. Хераково, имот с идентификатор 77246.23.26. Проектът за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание на чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6346

3. – Община гр. Божурище, Софийска област, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 68 от протокол № 9 от 26.08.2021 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПРЗ) в обхват поземлени имоти с идентификатори 18174.18.182 и 18174.18.273 по КККР на с. Гурмазово. С плана за регулация от имоти с идентификатори 18174.18.182 и 18174.18.273, м. Мъртвак, с. Гурмазово, община Божурище, се създават два нови квартала: 4 и 4а. Създават се следните нови УПИ: I-18.1019, II-18.1020, III-18.1021, IV-18.1022, V-18.1023 и VI-18.1024 от кв. 4а, м. Мъртвак, с. Гурмазово, община Божурище, XVIII-18.1002, XIX-18.1003, ХХ-18.1004, XXI-18.1005, XXII-18.1006, XXIII-18.1007, XXIV-18.1008, XXV-18.1009, ХХVI-18.1010 – за административни, търговски, обслужващи дейности и инженерна инфраструктура, XXVII-18.1011, XXVIII-18.1012, XXIX-18.1013, ХХХ-18.1014, XXXI-18.1015, ХХХII-18.1016, ХХХIII-18.1017 и XXXIV-18.1018 от кв. 4, м. Мъртвак, с. Гурмазово, община Божурище, и новосъздадени улици съгласно чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, представляващи имоти с идентификатори № 18174.18.1025 и № 18174.18.1026. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6344

12. – Община гр. Божурище, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура на външно ел. захранване НН – 1 kV за обект еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 77246.153.1 в УПИ IV-153001, кв. 1, м. Двора, с. Хераково, община Божурище. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6343

23. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за пътна връзка, осигуряваща достъп до УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност Минерални бани, землище кв. Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“.

6401

35. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 389 от 28.09.2021 г. на Общинския съвет „Марица“ е одобрен ПУП – парцеларен план за обект: Кабелна линия Н.Н. ОТ КРШ „1“, монтиран пред УПИ II-12.70 – общественообслужващи дейности, до ново електромерно табло ТЕПО, монтирано пред ПИ № 66915.12.400 по кадастралната карта на с. Скутаре, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Марица“ до Административния съд – Пловдив.

6375

3. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 20 kV между съществуващ ТП „Техническа работилница“ и съществуващ БКТП „Детелина“ по плана на с. Цалапица, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 78029.141.981, 78029.345.975, 78029.345.979, 78029.345.989, 78029.350.49, 78029.350.66, 78029.350.76, 78029.350.479, 78029.366.26, 78029.366.463, 78029.366.981, 78029.366.988, 78029.502.3196 по кадастралната карта на землище с. Цалапица, община „Родопи“, както и през улици на територията на населеното място. Дължината на трасето в землището на с. Цалапица е 835 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6325

7. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение № 402, прието с протокол № 08 от 24.08.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Външно електрозахранване 1 kV на „Жилищна сграда“ в УПИ 000403-I, съответстващ на ПИ с и.д. 87240.33.370, масив 33, местност Долни лозя по кадастралната карта на с. Ягодово. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 87240.33.321 и 87240.33.377 по кадастралната карта на с. Ягодово, община „Родопи“, дължината на трасето е 36 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

6324

8. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение № 400, прието с протокол № 08 от 24.08.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Външно кабелно електрозахранване 20 kV с монтаж на нов БКТП и външно кабелно електрозахранване 1 kV за „Склад за селскостопанска техника и инвентар“ в ПИ с ид. 87240.35.248 по кадастралната карта на с. Ягодово. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 87240.23.94, 87240.24.170, 87240.21.112, 87240.35.386 и 87240.35.248 по кадастралната карта на с. Ягодово, община „Родопи“, дължината на трасето е 112 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

6322

10. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение № 401, прието с протокол № 08 от 24.08.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Кабели 20 kV, нов БКТП до 1 800 kVA/20/0.4 kV в УПИ II-88 – жилищно строителство (ПИ с ид. 47295.43.1608), и нов 1 kV за външно електрозахранване на „Девет жилищни сгради“ в УПИ I-82 – жилищно строителство (ПИ с ид. 47295.43.1606), местност Землище Марково по кадастралната карта на с. Марково. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 47295.43.548, 47295.43.550, 47295.43.598, 47295.43.599, 47295.43.1425, 47295.43.1607 и 47295.43.1609 по кадастралната карта на с. Марково, община „Родопи“, дължината на трасето за кабел 20 kV е 832 м, а дължината на трасето за кабел 1 kV е 78 м, общата дължина на трасето на кабелите е 910 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

6323

27. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение № 399, прието с протокол № 08 от 24.08.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова въздушна кабелна линия 1 kV за външно електрозахранване на „Жилищна сграда“ в УПИ I-033006 – жилищно строителство, съответстващ на ПИ с ид. 06447.33.80, масив 33, местност Калудница, по кадастралната карта на с. Брестник. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 06447.49.82 и 06447.33.67 по кадастралната карта на с. Брестник, община „Родопи“, дължината на трасето е 97 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

6321

28. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на „Нетгард“ – ООД, от съществуваща шахта в землището на с. Кадиево до нова шахта на път III-8602 – край на община „Родопи“, преминаваща през поземлени имоти в землищата на с. Кадиево, с. Брестовица и с. Златитрап, община „Родопи“. Дължината на новоизградената кабелна мрежа е 10 374 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6292

111. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в УПИ 43.1899 – жил. стр., съответстващ на ПИ с ид. 47295.43.1899, масив 43, местност Захаридево по кадастралната карта на с. Марково. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 47295.43.550, 47295.43.1425 и 47295.43.2064 по кадастралната карта на с. Марково, община „Родопи“. Дължината на трасето е 231 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6296

112. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нов кабел 1 kV за външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в УПИ I-017021 – жил. строителство, съответстващ на ПИ с и.д. 03304.17.106, масив 17, местност Острова по кадастралната карта на землище с. Белащица. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 03304.17.32 и 03304.17.108 по кадастралната карта на землище с. Белащица, община „Родопи“. Дължината на трасето е 74 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6295

113. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в УПИ 012212-I – жил. застр., съответстващ на ПИ с ид. 03304.12.480, масив 12, местност Текнето по кадастралната карта на землище с. Белащица. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 03304.12.234 и 03304.12.485 по кадастралната карта на землище с. Белащица, община „Родопи“. Дължината на трасето е 25 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6293

114. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в УПИ 012012-II – жил. застр., съответстващ на ПИ с ид. 31036.12.61, масив 12, местност Мерите-2 по кадастралната карта на землище с. Златитрап. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 31036.11.121, 31036.11.102, 31036.11.104, 31036.12.101 и 31036.12.72 по кадастралната карта на землище с. Златитрап, община „Родопи“. Дължината на трасето е 267 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6294

172. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в УПИ 47.2-II – жилищно застрояване, съответстващ на ПИ с ид. 47295.47.327, масив 47, местност Пичковец по кадастралната карта на с. Марково. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 47295.47.155, 47295.47.151 и 47295.47.152 по кадастралната карта на с. Марково, община „Родопи“. Дължината на трасето е 92 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6290

173. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нов кабел 1 kV за външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в УПИ 028050-I – жил. застр., и УПИ 028050-III – жил. застр., съответстващи на ПИ с и.д. 06477.28.216 и 06447.28.218, масив 28, местност Бозалъка по кадастралната карта на землище с. Брестник. Проектното трасе преминава през поземлен имот с идентификатор 06447.28.160 по кадастралната карта на землище с. Брестник, община „Родопи“. Дължината на трасето е 135 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6297

174. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нов кабел 1 kV за външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в УПИ III-001089 – жилищно застрояване, съответстващ на ПИ с и.д. 06447.28.280, масив 28, местност До селото по кадастралната карта на с. Брестник. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 06447.1.320 и 06447.28.155 по кадастралната карта на землище с. Брестник, община „Родопи“. Дължината на трасето е 63 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6291

28. – Община Приморско на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че ПУП (ПП) за трасе на напорен водопровод, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори № 37023.15.12, № 37023.15.229 и № 37023.15.269 по КК на гр. Китен, община Приморско, с цел утвърждаване на трасе и сервитут на участъка от напорния тръбопровод, преминаващо през трите имота, е одобрен с Решение № 270 от 28.09.2021 г., прието с протокол № 23 от 28.09.2021 г. от Общинския съвет – Приморско. Проектът се съхранява от дирекция УТАС – Община Приморско, и може да бъде предоставен за разглеждане по всяко време на работния ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6362

601. – Община гр. Провадия, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че въз основа на заявление с вх. № УТ23-21 от 19.10.2021 г. от „А1 България“ – ЕАД, за одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Приемно-предавателна станция VAR0666.B000 „Petrov dol“ с честотен обхват 900-2100 MHz на „А1 България“ – ЕАД, с. Петров дол, имот с идентификатор 56143.46.19, м. Люляката, община Провадия, област Варна“ – за изработен ПУП – ПП (парцеларен план). Подобект: „Външно ел. захранване – трафопост тип МКТП 20/0.4 kV, 63 kVA в ПИ 56143.46.19 и захранването му с кабелна линия 20 kV от ВЕЛ „Ветрино“. Дължината на трасето е 600 м за трасе на външно ел. захранване чрез изграждане на въздушна мрежа ниско напрежение и започва от съществуващ стълб в ПИ 56143.51.6, с начин на трайно ползване „нива“, собственост на X.X.X., продължава през ПИ 56143.51.7 – „нива“ на „Илкстон“ – ЕООД, като се движи в съществуващ сервитут на въздушна ел. кабелна линия, продължава през ПИ 56143.47.176 и ПИ 56143.46.276 „полски пътища“ – имоти, публична собственост на Община Провадия, и достига до ПИ 56143.46.19. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по парцеларния план до общинската администрация.

6349

6. – Областният управител на област Разград на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 148, ал. 3, т. 1 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж № РС-002 от 20.10.2021 г. на обект: „Проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“, съгласно изискванията на чл. 149, ал. 5 от Закона за устройство на територията с възложител Община Разград. Строежът е втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „г“ от ЗУТ, както и съгласно чл. 4, ал. 4, буква „г“ от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване чрез областния управител на област Разград пред Административния съд – Разград, в 30-дневен срок от съобщаването му чрез обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6382

75. – Областният управител на област Русе съгласно чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 154, ал. 5 и 6 във връзка с ал. 2, т. 8 и чл. 145, ал. 1, т. 2 от ЗУТ е издадена Заповед № 6-95-00-596 от 12.10.2021 г. за допълване на Разрешение за строеж № 7 от 16.09.2020 г. за обект „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством Единна електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) за общински администрации“, подобект „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общински администрации на територията на Северна България, община Две могили“, в землища на населени места в общините Борово и Две могили в област Русе, поради промяна на вида и местоположението на трасето на оптичната кабелна линия в обхвата на общински път RSE 2004 (п.к. III-501) в участъка от границата на община Две могили и община Борово до гр. Две могили на територията на община Две могили. Заповедта за допълване на Разрешение за строеж № 7/2020 г. подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Русе, в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област Русе съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.

6282

9. – Община Самоков на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 13 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1051 на заседание на Общинския съвет – гр. Самоков, с протокол № 27 от 23.09.2021 г. е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на: Трасе на „Горски път „Момчиловица – Гергиновица“, засягащо поземлени имоти с идентификатори № 61604.24.105, № 61604.24.122, № 61604.24.123, № 61604.24.140, № 61604.24.141, № 61604.24.143 и № 61604.24.150, общинска собственост, по кадастралната карта на с. Радуил, община Самоков. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Самоков, пред Административния съд – София област.

6388

10. – Община Самоков на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 13 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1052 на заседание на Общинския съвет – гр. Самоков, с протокол № 27 от 23.09.2021 г. е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на: Трасе на „Горски път „Соколовец – Ходжовица – Маришко присое“, засягащо поземлени имоти с идентификатори № 61604.15.348, № 61604.15.369 и № 61604.15.403, общинска собственост, по кадастралната карта на с. Радуил, община Самоков. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Самоков, пред Административния съд – София област.

6389

30. – Община гр. Севлиево, област Габрово, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 194 от 19 октомври 2021 г. (протокол № 10) на Общинския съвет – Севлиево, е одобрен ПУП – парцеларен план и специализирана план-схема на Трасе на проектен подземен електропровод 20 kV с начало на трасето от подстанция „ЕМКА“ в ПИ 65927.501.3623 до ПИ 65927.501.5174 по КККР на гр. Севлиево, с обхват на проекта следните имоти, през които ще преминава трасето на проектен подземен електропровод 20 kV: ПИ 65927.501.2502 (общинска публична собственост) – НТП: „За второстепенна улица“, ПИ 65927.501.3715 (общинска публична собственост) – НТП: „За второстепенна улица“, ПИ 65927.501.5304 (държавна собственост) – НТП: „За друг вид застрояване“, ПИ 65927.65.39 (общинска публична собственост) – НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 65927.65.72 (общинска публична собственост) – НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 65927.65.75 (общинска публична собственост) – НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 65927.501.4279 (общинска публична собственост) – НТП: „За второстепенна улица“, ПИ 65927.501.4394 (общинска публична собственост) – НТП: „За второстепенна улица“, ПИ 65927.501.4388 (общинска публична собственост) – НТП: „За второстепенна улица“, ПИ 65927.78.64 (държавна частна собственост) – НТП: „Напоителен канал“, ПИ 65927.78.2 (общинска публична собственост) – НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 65927.78.65 (общинска публична собственост) – НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 65927.501.3490 (общинска частна собственост) – НТП: „За комплексно застрояване“, ПИ 65927.501.4559 (общинска публична собственост) – НТП: „За второстепенна улица“, ПИ 65927.501.4557 (общинска публична собственост) – НТП: „За второстепенна улица“, ПИ 65927.501.4555 (общинска публична собственост) – НТП: „За второстепенна улица“, ПИ 65927.501.4554 (общинска публична собственост) – НТП: „За второстепенна улица“, ПИ 65927.501.4171 (общинска публична собственост) – НТП: „За второстепенна улица“, ПИ 65927.501.4571 (общинска публична собственост) – НТП: „За второстепенна улица“, ПИ 65927.501.3029 (изключителна държавна собственост) – НТП: „За път от републиканската пътна мрежа“, ПИ 65927.501.5009 (общинска публична собственост) – НТП: „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, ПИ 65927.501.4161 (частна собственост) – НТП: „Незастроен имот за производствен, складов обект“, ПИ 65927.501.3714 (общинска публична собственост) – НТП: „За първостепенна улица“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Севлиево до Административния съд – Габрово.

6337

379. – Община Севлиево на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени следните заповеди за отчуждаване на недвижими имоти за реализацията на обект от първостепенно значение – публична общинска собственост, а именно: „Велосипедна алея в зоната на крайградски отдих“ с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на р. Росица, землището на гр. Севлиево, ЕКАТТЕ 65927: Заповед № 0884 от 17.09.2021 г. на кмета на община Севлиево за отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 65927.83.63, представляващ нива, трета категория, с площ за отчуждаване 0,703 дка от общо 6,049 дка по КККР на гр. Севлиево, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 16.07.2008 г. на изп. директор на АГКК, на наследниците на X.X.X. – собственик на отчуждения имот. Адресът на лицето X.X.X. – наследник, собственик на 1/2 ид. част, не е известен. Обезщетението, определено за описаната площ, е в размер на 1485 лв.; Заповед № 0886 от 17.09.2021 г. на кмета на община Севлиево за отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 65927.74.8, представляващ пасище, трета категория, с площ за отчуждаване 0,230 дка от общо 18,498 дка по КККР на гр. Севлиево, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 16.07.2008 г. на изп. директор на АГКК, на X.X.X. – починал, собственик на отчуждения имот, с неустановени наследници. Обезщетението, определено за описаната площ, е в размер на 870 лв. Сумите ще бъдат преведени по сметка на Община Севлиево в „Уникредит Булбанк“ – АД – гр. Севлиево. Заповедите могат да се обжалват в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Габрово, чрез кмета на община Севлиево.

6302

5. – Община Созопол, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за улична регулация за елементите на техническата инфраструктура извън границите на населеното място за обект: Второстепенна обслужваща улица с осови точки 91a-91b-91c-91d, с ширина на пътното платно 4 м и тротоари двустранно по 1,50 м, завършваща с обръщало при осова точка 91d, и улица-тупик с ширина 3,50 м, в м. Мокро скала, землище на гр. Черноморец, община Созопол, с трасе в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 81178.1.316, 81178.1.313, 81178.1.312, 81178.1.332, 81178.1.290 и 81178.1.291 по КК на гр. Черноморец, община Созопол. Проектът се намира в стая № 26 (дирекция УТИПЕП) в сградата на Община Созопол. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация – гр. Созопол.

6356

25. – Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Електроника НС“ – ЕООД, на територията на община Търговище“, с който съгласно приложения регистър към заданието по чл. 125 от ЗУТ предвидените трасета засягат: общински поземлени имоти с идентификатори 73626.528.1210, 73626.204.243, 73626.124.1, 73626.126.1, 73626.130.1, 73626.136.1, 73626.143.1, с начин на трайно ползване (НТП) „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ № 73626.528.1221 с НТП „за друг вид водно течение“ (с пресичане по съществуващ мост) в землището на гр. Търговище; общински поземлени имоти с идентификатори 69599.13.14, 69599.12.11, 69599.11.1, 69599.10.18, 69599.34.20, 69599.14.16, 69599.15.18, 69599.16.14 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ № 69599.8.105 с НТП „гори и храсти в земеделски земи“ и ПИ № 69599.18.37, публична държавна собственост, с НТП „за друг вид водно течение“ (с пресичане по съществуващ мост) в землището на с. Стража, община Търговище; общински поземлени имоти с идентификатори 63241.8.32, 63241.8.35, 63241.8.37, 63241.9.43, 63241.9.83, 63241.5.103, 63241.4.1, 63241.4.45, 63241.3.129, 63241.3.79 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ № 63241.9.222 с НТП „за напоителен канал“ (с пресичане по съществуващ мост), ПИ № 63241.1.143 и ПИ № 63241.1.138 – територии на транспорта, публична държавна собственост (като пресичането на пътните платна да е с хоризонтални сондажи), в землището на с. Руец; общински поземлени имоти с идентификатори 03037.11.186, 03037.11.292 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ № 03037.11.180 с НТП „нива“ в землището на с. Баячево, поземлени имоти в землищата на гр. Търговище, с. Стража, с. Руец, с. Баячево, община Търговище. Информация по проекта се помества на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg, линк – Актуално/Обявления/Обявления и уведомления на община Търговище за 2021 година. Проектът може да бъде разгледан в приемно време, стая № 14 на ет. 1 в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6377

26. – Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Изместване на два броя оптични кабели – собственост на „БТК“ – ЕАД, по трасето Търговище – Разград“, с който се засягат поземлени имоти – държавна и общинска собственост, с идентификатори 04159.14.20, 04159.16.56, 04159.16.57, 04159.34.2, 04159.34.8 в землището на с. Бистра, община Търговище. Информация по проекта се помества на интернет страницата на общината: www.targovishle.bg, линк – Актуално/Обявления/Обявления и уведомления на община Търговище за 2021 година. Проектът може да бъде разгледан в приемно време, стая № 14 на ет. 1 в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6376

2. – Община с. Аврен, област Варна, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 544 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – с. Аврен, е одобрен проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), одобрени със Заповед № 1475 от 21.08.2008 г. на кмета на община Аврен, в частта за урегулиран поземлен имот (УПИ) I-211.31, 211.32, УПИ II-211.16 – за транспорт и инфраструктура, УПИ XVIII-211.34, УПИ XVI-211.2, УПИ XV-211.3, УПИ XIV-211.4 и УПИ VI-211.10 от кв. 211-1, отговарящи съответно на поземлени имоти с идентификатори 58445.211.31, 58445.211.32, 58445.211.16, 58445.211.34, 58445.211.2, 58445.211.3, 58445.211.4, 58445.211.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), намиращи се в м. Корията, землище на с. Приселци, община Аврен, във връзка със заличаване на УПИ II-211.16 – за транспорт и инфраструктура, обособяване на улица с цел осигуряване на достъп до урегулираните поземлени имоти и установяване на застроителен режим за УПИ ХIХ-211.31, 211.32, УПИ ХХ-211.34, УПИ XXI-211.2, УПИ XXII-211.3 и УПИ XXIII-211.4 в кв. 211-1, и УПИ XIV-211.10 в новообразуван кв. 211-3, намиращи се в м. Корията, землище на с. Приселци, община Аврен, в режим на устройствена зона „Пп“ (предимно производствена). Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ настоящият административен акт подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна. Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ жалбите се подават чрез Общинския съвет – с. Аврен, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6298

3. – Община с. Аврен, област Варна, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 543 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – с. Аврен, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на обект: „Трасе на външно кабелно електрозахранване и трасе на водопровод и водопроводно отклонение“, преминаващи през поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 58445.8.353, 58445.103.223 и ПИ 58445.103.226 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), землище на с. Приселци, община Аврен – общинска публична собственост, за присъединяване потребителите на съответните експлоатационни дружества, собственици на ПИ с идентификатор 58445.201.51 по КККР, отговарящ на урегулиран поземлен имот (УПИ) 201051 от кв. 201, намиращ се в м. Комлука, землище на с. Приселци, община Аврен, от съществуващите проводи до границата на имота. Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ настоящият административен акт подлежи на обжалване пред Административния съд – Варна. Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ жалбите се подават чрез Общинския съвет – с. Аврен, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6277

Административният съд – Варна, осми състав, призовава X.X.X., гражданин на САЩ, роден на 7.07.1939 г. в гр. Рали, Северна Каролина, в качеството му на заинтересована страна по адм. д. № 818/2021 г. по описа на Административния съд – Варна, заведено от X.X.X. от гр. София чрез адв. X.X. – САК, против виза за проектиране на главния архитект на район „Одесос“, община Варна, за изготвяне на проект за „Подземни гаражи и паркоместа и надземни паркоместа в УПИ Х-11а, 11, 12, 13, кв. 133 (идентификатор 10135.1506.238), по плана на 7 м. р. на гр. Варна, ул. Бачо Киро № 22/ул. Козлодуй, в съответствие с показаното с червен пунктир на копието (извадката) от действащия ПУП. Производството по делото е насрочено за 9.11.2021 г. от 10,30 ч.

6369

Административният съд – София-град, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от „Национална електрическа компания“ – ЕАД, гр. София, представлявано от изпълнителния директор X.X., срещу Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция (ДВ, бр. 61 от 20.07.2021 г.), приета с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране по Протокол № 142 от 15.07.2021 г., т. 2, по която е образувано адм. д. № 8492/2021 г. по описа на Административния съд – София-град, ХV тричленен състав, насрочено за 4.02.2022 г. от 10,30 ч.

6371

Административният съд – София област, тричленен състав, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, по оспорване на областния управител на Софийска област е образувано адм. д. № 1002/2021 г. по описа на съда, насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 8.12.2021 г. от 10 ч., по което предмет на оспорване е Решение № 168 по протокол № 9 от 24.09.2021 г. на Общинския съвет – Драгоман, с което одобрява провеждането на местен референдум на територията на цялата община Драгоман с въпрос: „Да управлява и стопанисва ли самостоятелно Община Драгоман общинските води, ВиК съоръженията и мрежите, изградени на нейна територия?“.

6370

Бургаският окръжен съд на основание чл. 679, ал. 2 ТЗ призовава кредиторите на „Еврокапитал – България“ – ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 130487974, със седалище и адрес на управление община Бургас, гр. Бургас, п.к. 8000, ул. Александровска № 21, ет. Е, да се явят на 18.11.2021 г. в 11,30 ч. за участие в открито съдебно заседание по ч. т. д. № 331/2021 г. по описа на Окръжния съд – Бургас, за разглеждане на искането на Националната агенция за приходите – София, представлявана от X.X. – директор на дирекция „Държавни вземания“, за отмяна на решенията, приети на събрание на кредиторите, проведено на 13.07.2021 г. по т. д. № 354/2018 г. по описа на ОСБс – несъстоятелност.

6381

Окръжният съд – Силистра, по т.д. № 153/2021 г. призовава „Юробанк България“ – АД, със седалище и адрес на управление област София, община Столична, гр. София, ул. Околовръстен път № 260, Национална агенция за приходите със седалище и адрес на управление област София, община Столична, гр. София, бул. X.X.X. № 52, „ЕОС Матрикс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление област София, община Столична, гр. София, кв. Малинова долина, ул. X.X.X. № 6, кредитори на „Титан-59“ – ЕООД, да се явят в съда на 8.12.2021 г. от 11 ч. за разглеждане на подадената от НАП – гр. София, молба за отмяна на решението на СК на „Титан-59“ – ЕООД, проведено на 17.09.2021 г., по т.д.н. № 61/2013 г. на ОС – Силистра.

6403

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

20. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските филателисти“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 2 от устава свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 11.12.2021 г. в 11 ч. на адрес: Пловдив, бул. България № 97, Парк-хотел „Санкт Петербург“, Конферентна зала, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските филателисти“ за дейността му в периода 2017 – 2021 г.; 2. доклад на контролно-ревизионната комисия на сдружението за периода 2017 – 2021 г.; 3. избор на членове на управителния съвет и на контролно-ревизионната комисия на сдружението за периода 2021 – 2026 г.; 4. приемане на програма за работата на сдружението за периода 2021 – 2026 г.; 5. разни. За участие в общото събрание членовете на сдружение „Съюз на българските филателисти“ следва да представят документи за самоличност на физическо лице за проверка по списъците на сдружението за платилите членски внос за 2020 г. Регистрацията на участниците завършва в 11 ч. на 11 декември 2021 г. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват на общото събрание лично или чрез упълномощен представител при условията на чл. 18, ал. 1 от устава на сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същата дата – 11 декември 2021 г., след което се провежда на същото място и при същия дневен ред с присъстващите надлежно представени членове.

6347

94. – Управителният съвет на СБФД – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на съюза на 11.12.2021 г. в 10 ч. в Дома на киното – София, ул. Екзарх Йосиф № 37, при следния дневен ред: 1. доклад на УС за дейността на СБФД; 2. отчет на приходите и разходите на СБФД за 2019 и 2020 г. и приемане на бюджет на СБФД за 2021 и 2022 г.; 3. доклад на контролната комисия; 4. разни. На основание Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г., изм. със Заповед № РД-01-861 от 21.10.2021 г. на Министерството на здравеопазването, за участие в общото събрание ще бъдат допускани само лица, които: са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване, или представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди началния час на общото събрание изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди началния час на общото събрание), удостоверено чрез валиден документ. В случай на удължаване на срока на наложените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки или налагане на нови ограничения и противоепидемични мерки, засягащи периода на провеждане на общото събрание, същото се отменя считано от датата на влизане в сила на акта, с който се удължават/налагат противоепидемичните мерки.

6378

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Върбица – Ореше-2008“, с. Ореше, област Благоевград, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 4 от устава на сдружението свиква общо събрание на 10.12.2021 г. в 18 ч. в с. Ореше, община Гърмен, област Благоевград – заседателна зала на сдружението, при следния дневен ред: 1. обсъждане приемането на нов устав на сдружението; 2. освобождаване и избор на нови членове на управителния съвет на сдружението; 3. други (разни). При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 4 от устава на сдружението общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението. Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на членовете на общото събрание в офиса на сдружението по седалище и адрес на управление.

6280

7. – Управителят на сдружение с нестопанска цел Футболен клуб „Лато“, с. Алеково, област Велико Търново, на основание чл. 20 от устава на сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.12.2021 г. в 17 ч. в с. Алеково, ул. Двадесет и осем № 6, при следния дневен ред: 1. промяна в наименованието на сдружението; 2. вземане на решение за преобразуване на сдружението от сдружение за осъществяване на дейност в частна полза в сдружение за извършване на дейност в обществена полза; 3. вземане на решение за промяна в броя на членовете на управителния съвет; 4. избор на нови членове на управителния съвет; 5. приемане на ГФО и доклада за дейността на сдружението за 2020 г.; 6. определяне и приемане размера на ежемесечния членски внос; 7. приемане на нов устав на сдружението, съобразен с изискванията на ЗЮЛНЦ и ЗФВС. Материалите за общото събрание ще бъдат на разположение на членовете на сдружението на адреса на управление – с. Алеково, област Велико Търново, ул. Двадесет и осем № 6. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6385

X.X.X. – ликвидатор на Адвокатско дружество „Николова и Партньори“ – в ликвидация, рег. по ф.д. № 280/2011 г. по описа на СГС, с код по БУЛСТАТ 176094850, на основание чл. 75 от ЗАдв. във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на адвокатското дружество да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването на настоящата покана в „Държавен вестник“.

6307